Miljø J.K. Stranddorf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø J.K. Stranddorf"

Transkript

1 KAPITEL 15 J.K. Stranddorf J. Fenger P. Wilhardt H.J. Styhr Petersen

2 280 styring Fra teknisk disciplin til ledelse styring - eller miljøledelse - diskuteres i dag flittigt som middel til at styrke og udvikle virksomheders miljøarbejde. Det skift, der derved sker med miljøarbejdet, kan forenklet siges at være, at miljøarbejdet bevæger sig fra at være en teknisk disciplin til tillige at være en integreret del af virksomhedens ledelsesaktiviteter. Der er ikke nogen facitliste på, hvad miljøstyring eller -ledelse omfatter. I EU s forordning for miljøstyring (EMAS) defineres miljøstyringssystem som: Den del af det samlede ledelsessystem, der omfatter organisationsstruktur, ansvarsplacering, rutine, procedurer, metoder og ressourcer til fastlæggelse og gennemførelse af miljøpolitikken. skal indgå med vægt i planlægning, styring og prioritering for alle ledere fra direktion til arbejdsledere. Rammerne for dette sammenfattes i et ledelsessystem for miljø - miljøstyringssystem. Ledelsessystemet betyder bestemt ikke, at miljø skal behandles særskilt. Tværtimod bør det integreres i den øvrige ledelse og alle virksomhedens aktiviteter, og styringssystemet skal sikre, at det miljømæssige aspekt hele tiden fastholdes. Denne opprioritering af ledelsesaspektet betyder ikke, at den tekniske dimension må glemmes. Der kræves teknisk og naturvidenskabelig viden til løsning af mange miljøproblemer. Baggrunden, for at miljøstyring er kommet i fokus, er mangesidet. Øget fokus på miljø i befolkningen, virksomheders ønske om at mindske økonomiske risici ved miljøskader, lovgivning om grønne regnskaber og virksomheders ønske om at reducere udgifter til ressourcer i takt med øgede afgifter er alt sammen

3 281 medvirkende til, at virksomheder satser tid og ressourcer på miljøstyring. Ikke mindst sker det, fordi virksomhederne forventer, at disse tendenser bliver endnu mere markante i løbet af det næste årti. ses som et strategisk satsningsområde. Diskussionen om miljøstyring knytter aktuelt an til to standarder og en EU-forordning om miljøstyringssystemer: ISO 14001: En international standard, der er endeligt vedtaget som ISO standard i september Den forventes at kunne udkomme i dansk version primo EMAS (EU s forordning om miljøstyring): Er som forordning gældende i hele EU. Det er en frivillig ordning for industrivirksomheder, og den skulle være implementeret i hele EU april 1995, men den er i mange lande først under implementering i dag (primo 1996). Indholdsmæssigt adskiller EMAS sig fra de to andre, ved at der er krav om væsentlig offentlighed om virksomhedens miljøforhold i form af en offentlig miljøredegørelse. BS 7750: En britisk standard, der udkom første gang i Den har dannet grundlag for mange virksomheders arbejde med miljøstyring i de første år. BS 7750 s betydning vil hurtigt forsvinde, når ISO er officiel som standard. Trods meget forskellig strukturering er ISO 14001, EMAS og BS 7750 indholdsmæssigt meget identiske, hvis man ser bort fra EMAS offentlighedskrav. Til alle disse standarder knytter der sig muligheder for at få et akkrediteret (myndighedsgodkendt) verifikator/certificerende organ til at gennemgå og bedømme, om virksomheden lever op til standardens krav, og ved opfyldelse at udstede et certifikat til bekræftelse heraf eller verificere virksomhedens miljøredegørelse. I tillæg til disse standarder er der fremkommet en række kutymeregler om virksomheders miljøforvaltning. Eksempelvis ICC s miljøcharter med 16 punkter og den kemiske industris program Responsible Care. Virksomheder, der tilslutter sig disse kutymeregler, forpligter sig moralsk til at efterleve en række principper for fremme af miljøet, hvilket omfatter væsentlige sider af miljøstyring. Arbejdsmiljø ses i mange danske virksomheder naturligt i sammenhæng med det ydre miljø. Selvom de aktuelle standarder kun handler om det ydre miljø, kan arbejdsmiljø udmærket integreres i styringen, og det gøres da også i mange danske virksomheder. Metodikken kan lige så godt anvendes på arbejdsmiljø, men det er op til den enkelte virksomhed at konkretisere, hvilke arbejds-

4 282 miljøforhold der skal inddrages. Det skaber en risiko for, at arbejdsmiljø blot bliver et appendiks i et miljøledelsessystem, og dette tjener ikke arbejdsmiljøets sag. Mange virksomheder har inden etablering af miljøstyring et kvalitetsstyringssystem (ISO 9000). Tankegangen om et ledelsessystem og mange af de konkrete krav og aktiviteter går igen i de to systemer, som derfor ofte med fordel kan integreres. De typiske krav ved miljøstyring kan opdeles i nogle principielle elementer, som er uafhængige af den valgte standard: miljøteknisk gennemgang miljøstyringssystem, herunder kontinuerlig forbedring offentlig miljøredegørelse (kun EMAS). teknisk gennemgang af virksomheden tjener til at identificere de væsentlige miljøpåvirkninger og udgør det miljømæssige videngrundlag, som miljøstyringen skal basere sig på. Gennem miljøstyringssystemet skal virksomheden sikre miljømæssig styring i alle virksomhedens aktiviteter og tjenester. Et særligt aspekt heri er, at virksomheden skal indfri sin forpligtelse til kontinuerlig forbedring, hvilket er et kerneelement, som skal sikre, at miljøstyringen fører til miljømæssige forbedringer. Endelig inkluderer EMAS en offentlig miljøredegørelse, som skal give interessenter indsigt i virksomhedens miljøforhold og bl.a. skal lægge et pres på virksomheden mht at sikre en forbedringsproces. Den angivne tredeling er strukturerende for dette kapitel. teknisk gennemgang For at kunne lede en virksomhed med miljø som en tungtvejende parameter må man nødvendigvis kende virksomhedens miljømæssige status. Hvad er de væsentligste miljøpåvirkninger, og hvilke aktiviteter og processer er årsag hertil? Hvilke risici er der for uheld, der kan føre til miljøpåvirkning? Hvilke råvarer i produkterne fører til de væsentligste miljømæssige belastninger ved udvinding og bortskaffelse? Hvilken ekstra miljøpåvirkning opstår under opstart og nedlukning af anlægget - og har det væsentlig betydning? Spørgsmål som disse må besvares gennem en miljøteknisk gennemgang af virksomheden - omfattende anlæg, processer, aktiviteter, produkter og tjenester. Den miljøtekniske gennemgang skal ikke nødvendigvis være sammenfattet i én rapport om miljøforholdene, hvis blot de beskrevne krav er opfyldt i den dokumentation, som virksomheden lægger til grund for sin styring. Gennemgangen skal give et solidt og veldokumenteret overblik

5 283 over virksomhedens miljøforhold og identificere alle væsentlige miljøpåvirkninger for virksomheden. Nøglen til god miljøstyring er at identificere de væsentlige miljøpåvirkninger og koncentrere indsatsen her. På grundlag heraf kan virksomheden udpege områder for miljømæssig indsats og forbedring samt de aktiviteter og områder, som virksomheden gennem procedurer, uddannelse og tekniske løsninger må styre for at sikre drift under miljømæssigt styrede forhold. Overvågningen af miljøforholdene, såvel i dag som fremover, er desuden en fundamental forudsætning for at kunne tale om et styret system, hvor udviklingen kan følges og dokumenteres. Fig illustrerer den miljøtekniske gennemgang som det miljømæssige grundlag for styringssystemets forbedringsaktivitet, driftsstyring, mv. Der er ikke én bestemt metode til den miljøtekniske gennemgang, og metodeudbudet er omtrent lige så stort som udbudet af konsulenter i branchen. Men der er dog en række indholdsmæssige krav til gennemgangen. gennemgangen skal belyse alle miljøforhold for hele virksomheden. Det omfatter både direkte miljøpåvirkninger, dvs miljøpåvirkninger fra virksomhedens egne aktiviteter, og indirekte miljøpåvirkninger, dvs miljøpåvirkninger uden for virksomheden, der er bestemt eller påvirket af virksomhedens aktiviteter. kortlægning Prioritering, afgrænsning, vurdering Mål teknisk gennemgang Væsentlige miljøpåvirkninger Handlingsplan Driftskontrol Figur kortlægningens betydning for forbedringer og driftsstyring. At alle miljøforhold og hele virksomheden skal inkluderes, betyder ikke, at alt skal analyseres lige grundigt. Hvis der på et tidligt stade er sagligt og velargumenteret grundlag herfor, kan der ske en afgrænsning fra afdelinger og processer, bestemte forureningstyper mv. Det er gennemgangens formål at nå frem til det væsentlige. Direkte miljøpåvirkninger Håndtering af de direkte miljøpåvirkninger kan opdeles i to faser: (1) kortlægning og (2) analyse og vurdering. De forhold, der på den ene eller den anden måde skal kortlægges, er illustreret i fig Kortlægningen kan inddeles i tre indholdsmæssige områder: 1. Undersøgelse af virksomhedens omgivelser eller recipient 2. Ressourceforbrug samt emissioner og udslip (input - output) 3. Virksomhedens aktiviteter, processer og produkter.

6 284 Konsekvensen af fx forbrug af ferskvand, støj fra virksomheden eller emissioner til luft er meget afhængig af de omgivelser, som virksomheden indgår i. Begrænsninger i ferskvandsforsyning, afstand til beboelsesejendomme og afstand til følsomme naturområder i baghaven vil naturligvis indgå i den miljømæssige vurdering. Virksomheden må altså kortlægge sine recipientforhold mht: vand jord mennesker økologiske ressourcer. Figur Områder omfattet af kortlægningen. Ressourceforbrug Aktiviteter Processer Emissioner og udslip Omfanget af undersøgelserne skal være realistisk. Lokale recipientforhold er vigtige, når virksomheden kortlægger. Derimod vil regionale og globale recipientforhold kun i mindre omfang være realistiske for den enkelte virksomhed at forholde sig til. For at forstå problematikker om sur nedbør og ozonlagsnedbrydende stoffer er et regionalt eller globalt perspektiv dog nødvendigt. En helt afgørende del af kortlægningen af miljøforhold drejer sig om ressourceforbrug samt emissioner og udslip, altså alle input-output relationer: input - i form af ressourcer, der går ind (råvarer, energi, vand, mv) output - i form af produkter, emission til luft, udledning til vand, affaldsproduktion, forurening af jord, mv. En nyttig tankemodel i dette arbejde er en massebalance, hvor man ved at trække output fra input skal få et rundt nul. I tillæg til disse stofstrømme, som principielt kan indgå i en massebalance, skal kortlægges forhold som støj, lugt, vibrationer og visuel indvirkning. Fig viser den opdeling af miljøpåvirkninger, der anvendes i EMAS.

7 285 a. Kontrollerede og ukontrollerede emissioner til atmosfæren Figur Opdeling af miljøpåvirkninger i EMAS. b. Kontrollerede og ukontrollerede udledninger til vand eller kloak c. Fast affald og andet affald, især farligt affald d. Forurening af jord e. Anvendelse af jord, vand, brændsel, energi og andre naturressourcer f. Udledning af varmeenergi, støj, luft, støv, vibrationer samt visuel indvirkning g. Virkninger på specifikke dele af miljøet og økosystemerne Disse relationer skal kortlægges for: normal drift unormal drift uheld og nødsituationer. Med unormal drift menes fx opstart og nedlukning af anlæg og midlertidigt øget produktionsvolumen. Kilderne til denne kortlægning kan være mangfoldige, men det drejer sig typisk om: indkøbsregistreringer forbrugsmålere - hovedmålere og bimålere interne produktionsregistreringer affaldsregistreringer i fraktioner (olie/kemikalier, genbrug, husholdning, mv) emissionsmålinger risikoanalyser. Oftest kan målinger reduceres til et minimum, da fx lokale forbrugsregistreringer kombineret med worst case betragtninger i de fleste tilfælde kan være grundlag for at vurdere, om der er en væsentlig emission. Ved fx emission af giftige stoffer eller dokumentation for overholdelse af emissionskrav i miljøgodkendelsen kan målinger dog være et nødvendigt middel.

8 286 Endelig må virksomheden beskrive aktiviteter, processer og produkter i form af produktionsafdelinger, produktionslinier, procesdiagrammer, mv og knytte miljørelationerne hertil. En black box betragtning af virksomheden er utilstrækkelig. Problemerne bag en miljøpåvirkning må indkredses nærmere for at skabe et styringsgrundlag. Det skal være muligt at besvare spørgsmål som fx: Hvor i processen og i forbindelse med hvilke produkter opstår miljøpåvirkningen? Først når disse forhold er afklaret, kan man begynde styringen. En opdeling af virksomheden i mindre enheder giver tillige mulighed for afgrænsning af mindre væsentlige dele og mere dybtgående analyser af de væsentlige. Kortlægningen af de tre områder illustreret i fig må følges af en analyse. Denne analyse omfatter: 1. Identifikation af miljøpåvirkninger 2. Prioritering af miljøpåvirkninger og udpegning af de væsentlige. påvirkningerne identificeres og vurderes på baggrund af viden om virksomhedens ressourceforbrug, emissioner, udslip og risici samt recipientforhold. I praksis sker denne identifikation typisk under den netop beskrevne kortlægning. Hvis dette gennemføres konsekvent, så vil det give en omfattende liste over store og små problemer, og den efterfølgende proces, hvor de væsentlige miljøpåvirkninger skal udpeges, er helt essentiel. Der er ikke én fast model for, hvordan de væsentlige miljøpåvirkninger identificeres. Men virksomheden må gennemføre en konsekvent og miljømæssigt velargumenteret vurdering og prioritering af miljøpåvirkningerne. Det kan fx omfatte: scoresystemer for miljøbelastningerne ekspertvurderinger ledergruppens fælles vurdering indhentning af synspunkter fra centrale interessenter. Nogle generelle retningslinier for, hvad der typisk bør indgå som væsentlige miljøpåvirkninger, kan naturligvis opstilles. Listen over væsentlige miljøpåvirkninger vil således typisk forventes at omfatte fx meget store ressourceforbrug, forbrug af kritiske ressourcer, meget store emissioner, anvendelse og emission af giftige stoffer og miljøpåvirkninger reguleret af særlige vilkår i miljøgodkendelsen. Resultatet af denne prioriteringsproces er en liste over væsentlige miljøpåvirkninger. Dette er et helt centralt grundlag for fast-

9 287 læggelse af behov for driftsstyring i styringssystemet og for udpegning af områder, hvor det er ønskeligt at opstille forbedringsplaner. Hvis dette formål skal opfyldes, så er det afgørende, at listen er udarbejdet af eller i samarbejde med ledelsesmæssige nøglepersoner i virksomheden, således at virksomheden for alvor tager problemstillingerne til sig. Indirekte miljøpåvirkninger Virksomhedens indirekte miljøpåvirkninger skal forstås som miljøpåvirkninger, som ikke er et resultat af egne aktiviteter, men som dog er bestemt eller påvirket af virksomhedens aktiviteter eller dispositioner. Typiske eksempler herpå er påvirkninger fra udvinding, bearbejdning og transport af råvarer, som købes fra en anden virksomhed, påvirkninger fra anvendelse og bortskaffelse af virksomhedens produkter hos kunden eller fra projekter, hvor virksomheden har indgået som rådgiver. Indirekte miljøpåvirkninger er altså påvirkninger relateret til en livscyklusbetragtning af virksomhedens produkter og tjenester ( vugge til grav ) - dvs påvirkninger fra råvarer, mellemprodukt, færdigprodukt, anvendelse, bortskaffelse, transport, mv. Indirekte miljøpåvirkninger kan dog også være påvirkninger fra aktiviteter, hvor virksomhedens midler er investeret. Den teoretisk ideelle måde at håndtere indirekte miljøpåvirkninger på vil kræve gennemførelse af livscyklusvurderinger på alle produkter og tjenester (se også kapitel 15, afsnittet om livscyklusvurderinger og arbejdsmiljø). Sådanne analyser er meget ressourcekrævende og endnu præget af metodemæssige vanskeligheder. Det drejer sig fx om adgang til pålidelige data, afgrænsninger mht, hvor langt bagud og fremad analysen skal gå, og hvilke miljøpåvirkninger der skal inddrages. Livscyklusvurdering er således generelt urealistisk for små virksomheder, og selv store virksomheder, der arbejder med metoden, afgrænser sig til få kerneprodukter. Imidlertid er livscyklustankegangen vigtig at fastholde i miljøstyringen. Virksomheden må gennemføre en vurdering eller screening af råvarer, produkter, tjenester mv for i alt fald at identificere væsentlige og kendte indirekte miljøpåvirkninger. Disse påvirkninger må i lighed med de direkte påvirkninger evalueres, og de væsentlige må udpeges. Disse må indarbejdes på linie med de direkte miljøpåvirkninger i fortegnelsen over væsentlige miljøpåvirkninger. Ofte kan miljøeffekten ved at arbejde med de indirekte miljøpåvirkninger være betydeligt større end for de direkte. De indirekte miljøpåvirkninger er et område, som man må forvente bliver en mere og mere integreret del af virksomheders

10 288 miljøstyring i de kommende år, da der såvel internationalt som i Danmark arbejdes med udvikling af standardiserede metoder og værktøjer til livscyklusvurderinger, ligesom information fra enkeltproducenter og brancher forventes at blive lettere tilgængelig og mere standardiseret. Den miljøtekniske gennemgang må endvidere indeholde en analyse af miljøpåvirkninger fra tidligere aktiviteter. Det vil i de fleste tilfælde primært dreje sig om olie- og kemikalieforurenet jord. For at være et velegnet grundlag som basis for den fremtidige miljøstyring må miljøgennemgangen være dokumenteret, konsistent og velargumenteret. Det gælder både, hvis den internt i virksomheden skal have gennemslagskraft, og hvis den skal bruges eksternt. Hvis miljøgennemgangen indeholder en klar vurdering af alle forhold samt en relatering til lovgivning, branchenormer, lokale reguleringer osv, vil den udgøre et stærkt fundament, som let kan opdateres fremover. styringssystem, herunder kontinuerlig forbedring Gennemførelse af den beskrevne indledende miljøgennemgang giver virksomheden overblik over den aktuelle miljømæssige situation. Det giver svar på spørgsmål som: Hvor er der styrker, og hvor er der svagheder? Og hvor bør indsatsen ligge set ud fra et miljømæssigt perspektiv? Arbejdet med miljøgennemgangen fører oftest til, at mange problemer bliver løst med det samme. Set ud fra et styringsmæssigt synspunkt er det centrale ved miljøgennemgangen imidlertid, at den skaber et planlægnings- og styringsgrundlag for virksomhedens fremtidige håndtering af miljøområdet. I miljøstyringssystemet er det vigtigt hele tiden at orientere sig mod det miljømæssigt væsentlige. Det vil sige de væsentlige miljøpåvirkninger identificeret i miljøgennemgangen, de opgaver og jobfunktioner, hvor korrekt udførelse er miljø- og sikkerhedsmæssigt kritisk, de produktionsændringer, der er væsentlige for miljøforholdene osv. For at kunne tale om et styret system må virksomheden for de væsentlige forhold (1) analysere og vurdere aktuel status, (2) fastlægge, hvordan virksomheden vil håndtere dem, (3) efterleve de fastlagte krav og principper, (4) registrere og evaluere det der sker og (5) lære af det skete og korrigere systemet. Styresystemet må fastlægge, hvordan driften gennemføres, så virksomheden hele tiden har kontrol over aktuelle og potentielle miljøpåvirkninger og over, hvordan et dynamisk element for hele tiden at forbedre miljøstyringen og -påvirkningerne fastholdes.

11 289 Dette vil typisk ske ved en kombination af beskrevne procedurer og instrukser, uddannelse og holdningspåvirkning. Det er helt afgørende at fremhæve, at et miljøstyringssystem er et ledelsessystem, og at det stiller krav om en lang række ledelsesbeslutninger og prioriteringer mht politik, mål, placering af ansvar og beføjelser, ressourcetildeling mv. Hvis styringssystemet skal fungere, så må miljø indgå som et væsentligt og styrende aspekt i alle virksomhedens beslutninger og aktiviteter. Det er altså ikke en aktivitet, som topledelsen kan købe sig ud af. styring stiller krav til alle organisationens medarbejdere, men den må bæres igennem af ledere på alle niveauer gennem en aktiv og synlig indsats. Disse aktiviteter kan struktureres og beskrives på mange måder, hvilket illustreres i fig og fig. 15.5, som viser disposition for systemkrav i de to standarder EMAS og ISO (udkast). De indholdsmæssige krav er stort set identiske trods forskellig disponering. Der tages her udgangspunkt i ISO s fem hovedpunkter. politikken er et meget afgørende element i et miljøstyringssystem. Politikken skal være et forpligtende dokument for virksomheden. Det er heri, virksomheden over for medarbejdere og omverden udstikker det principielle indhold i miljøstyringen og giver nogle retningslinier for, hvor virksomheden vil lægge sin forbedringsindsats i fremtiden. Politikken skal forpligte til at overholde lovkrav og til stadighed at forbedre miljøstyringen og miljøpåvirkningerne. Politikken skal være tilpasset omfang og karakter af miljøpåvirkningerne fra virksomhedens aktiviteter, produkter og tjenester. Politikken må være konkret, og det er ikke tilstrækkeligt at kopiere nabovirksomhedens eller moderselskabets politik. Uanset hvilken standard man vælger, så er det fastlagt, at politikken skal være offentligt tilgængelig for alle interesserede. Politikken bruges derved også til at sælge virksomhedens miljømæssige image såvel indadtil som udadtil. Standardens næste hovedblok omfatter en række aspekter af planlægning. Dvs krav om, at virksomheden til stadighed har et opdateret overblik over virksomhedens miljømæssige status og de udefra givne krav ( identifikation af miljøforhold og lovmæssige bestemmelser ), og at virksomheden med udgangspunkt i disse rammer og betingelser lægger planer for, hvordan virksomhedens miljøstyringssystem og miljøpåvirkninger kan forbedres ( målsætninger og mål og miljøforbedringsprogrammer ). Virksomheden skal hele tiden opretholde det miljømæssige overblik, der opbyggedes ved gennemførelse af den indledende miljøgennemgang. Det gælder primært for de miljøforhold, der i miljøgennemgangen er identificeret som væsentlige. Dette stadige Figur Systemkrav efter EMAS. politik program styringssystem gennemgang revision

12 290 Figur Indholdselementer i ISO (udkast). Kontinuerlig forbedring politik Ledelsens evaluering Planlægning Identifikation af miljøforhold Juridiske bestemmelser Målsætninger og mål forbedringsprogram Kontrol og korrigerende handlinger Overvågning og måling Afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger Registreringer Intern audit Implementering og drift Struktur og ansvar Uddannelse, bevidsthed og viden Kommunikation Systemdokumentation Dokumentstyring Driftskontrol Beredskab overblik er et fundamentalt element i det at have et styret system. Opdateringen vil typisk ske gennem løbende registreringer i indkøb og produktion, faste målinger mv. Det dynamiske og miljømæssigt fremadrettede element i miljøstyringssystemet ligger i de målsætninger, mål og forbedringsprogrammer, som virksomheden forpligter sig til. Denne kontinuerlige forbedring er helt afgørende for idé, legitimitet og troværdighed for miljøstyringssystemer som metode i miljøarbejdet. At en virksomhed har implementeret et miljøstyringssystem, betyder ikke nødvendigvis, at der er meget få miljøbelastninger. Derimod er det en virksomhed, der har overblik og kontrol over miljøpåvirkningerne og har forpligtet sig til stadig forbedring. Virksomheden skal inden for en række overordnede miljømålsætninger (typisk 3-5 års tidshorisont) fastlægge specifikke, kortsigtede, målbare og helst kvantificerede mål. Disse forbedringer bør for en dels vedkommende være konkrete miljøforbedringer (reduktion af emissioner eller ressourceforbrug, substitution af

13 291 råvarer osv), men de kan tillige omfatte systemforbedringer som fx øget styring eller bedre registrering. Virksomheden må i handlingsprogrammer (ansvar, tidsfrister, metoder mv) fastlægge, hvordan målsætninger og mål skal indfries på relevante organisatoriske niveauer. Der er ikke krav til, hvor ambitiøse forbedringerne skal være, men intentionen er den, at virksomheden sætter sig ambitiøse mål, som på tidspunktet for fastlæggelse vurderes som realistiske ud fra de skitserede handlemuligheder og økonomiske rammer. Hvis målene viser sig at være urealistiske, så må virksomheden tage det op til revurdering, efterhånden som forbedringsarbejdet skrider frem. Virksomheden må således hele tiden overvåge, hvordan arbejdet med miljømålsætninger, -mål og -forbedringsplaner udvikler sig. Standardens tredje hovedelement er kaldt Implementering og drift, og det indeholder de dele af ledelsessystemet, som er nødvendige for at sikre, at den løbende drift sker under miljømæssigt kontrollerede forhold, og for at miljøstyringssystemet kan fastholdes i virksomhedens daglige arbejde. Det omfatter aspekter som struktur og ansvar, uddannelse, bevidsthed og viden, kommunikation, system-dokumentation, dokumentstyring, driftskontrol og beredskab. For at miljø kan fungere som en væsentlig parameter i virksomhedens daglige aktiviteter, så må det være integreret i virksomhedens organisation - både hvad angår virksomhedens strukturer og medarbejdere. Strukturelt må ansvar og beføjelser for de forskellige dele af miljøstyringen ligge helt klart, dvs det skal fremgå, hvad der kræves og forventes af den enkelte medarbejder, og hvilke beføjelser medarbejderen har til indfrielse af opgaverne. Samtidig må alle være klar over rapporteringskanaler og beslutningsfora. For at medarbejderne skal kunne være i stand til at indfri kravene, må de være såvel motiverede som kvalificerede. Motivationsaktiviteter må rettes mod alle medarbejdere. Alle må være bevidste om virksomhedens indsats på miljøsiden og kende til de miljøforhold, der relaterer sig til deres egen arbejdsudførelse. En fælles forståelse må opbygges i virksomheden gennem møder, temadage, kurser eller andet. I tillæg hertil må medarbejderne være velkvalificerede til udførelse af opgaverne miljømæssigt forsvarligt. Det betyder, at der i nogle jobfunktioner må stilles væsentlige krav til uddannelse og oplæring, mens det i andre situationer er tilstrækkeligt, at generel vejledning indgår i afdelingens introduktion af medarbejderne. Hvad angår såvel ansvar og beføjelser som motivation og kvalifikationer, er virksomhedens mellemledergruppe meget central. Der er tale om et ledelsessystem, og det er mellemlederne, der

14 292 har den store opgave med at forklare, motivere og følge op på aktiviteterne. Hvis ikke denne gruppe er motiveret og aktiv i miljøstyringen, så vil den nødvendige proces og formidling i organisationen ikke kunne fungere. For at virksomhedens indsats kan rettes mod det væsentlige, er det nødvendigt at identificere de aktiviteter, opgaver og processer, der er kritiske for kontrolleret drift. Her er den indledende miljøgennemgang et vigtigt udgangspunkt. Når fx en opgave er identificeret som miljømæssigt kritisk, må denne styres. Det vil typisk have karakter enten af uddannelse - som ovenfor omtalt - eller af skriftlige procedurer eller instruktioner for korrekt udførelse af opgaven eller overvågning af aktiviteten. Driftskontrollen må også omfatte styring af fremmede håndværkere på virksomheden og indirekte miljøpåvirkninger - fx ved vurdering, udvælgelse og påvirkning af leverandører. For at miljøstyringssystemet skal kunne fungere og udvikles på baggrund af de opnåede erfaringer, må aktiviteterne overvåges systematisk, evalueres og videreudvikles. Det er i ISO sammenfattet under Kontrol og korrigerende handlinger ( overvågning og måling, afvigelser og korrigerende og forebyggende handlinger, registreringer og interne audits ). De miljømæssige forhold skal hele tiden overvåges gennem registreringer, målinger mv. Når aktiviteter eller miljøpåvirkninger afviger fra det planlagte, må virksomheden sikre, at erfaringen opsamles og bruges til at undgå, at afvigelsen gentager sig. Endelig skal der ske en regelmæssig intern efterprøvning (audit) af, at alle aktiviteter i miljøstyringssystemet er forstået af de berørte medarbejdere og efterleves i det daglige. Denne audit må tillige efterprøve, om arbejdet med forbedringsprogrammer følges, og om målene kan indfries. Hvis mål ikke kan indfries, så må dette afføde fornyet vurdering, prioritering og planlægning hos virksomhedens ledelse. Virksomhedens ledelse skal regelmæssigt gennemføre en ledelsesevaluering af miljøstyringssystemet baseret på information fra de gennemførte interne audits, miljøregistreringerne, klager og synspunkter fra medarbejderne og eksterne interessenter, afvigelser, opfyldelsesgrad af mål og handlingsplaner osv. Ved denne ledelsesevaluering skal det vurderes, om systemet fortsat er velfungerende og effektivt, eller om der er behov for ændring af politik, målsætninger eller andre dele af systemet. Offentlig miljøredegørelse Udarbejdelse af en offentlig redegørelse er kun et krav i forbindelse med EMAS-forordningen. Gennem kravet om en offentlig

15 293 miljøredegørelse sikres en større gennemskuelighed af virksomhedens miljømæssige status, de aktuelle problemer og den igangværende forbedringsproces. Det betyder bl.a., at virksomheder vil opleve et pres for at gøre en indsats inden for identificerede problemer. Offentlighedsaspektet er således med til at sikre den stadige forbedringsproces, som er et centralt formål med de beskrevne miljøstyringssystemer. For at sikre troværdighed for redegørelsen skal miljøredegørelsen verificeres af en akkrediteret verifikator. Troværdighed af data og andre oplysninger er således helt centralt, for at ordningen kan få gennemslagskraft. De indholdsmæssige krav til den offentlige miljøredegørelse er angivet i fig Det fremgår heraf, at en række af de opstillede indholdskrav er meget klare, mens andre er temmelig åbne. Redegørelsen skal give en person uden særlige forudsætninger, men dog med en vis erfaring med at læse tekster (fx en nyudklækket student), indtryk af virksomhedens karakter, produktion og miljømæssige problemer. 3. redegørelsen skal navnlig indeholde følgende elementer a. en beskrivelse af virksomhedens aktiviteter på anlægsområdet b. en vurdering af alle væsentlige miljømæssige emner, der er relevante i forbindelse med de aktiviteter, der foregår c. et resumé af kvantitative data om emissioner af forurenende stoffer, affaldsfrembringelse, forbrug af råmaterialer, energi og vand, om støj samt i givet fald om andre væsentlige miljømæssige forhold d. andre faktorer vedrørende indsatsen på miljøområdet e. fremlæggelse af den miljøpolitik, det miljøprogram og det miljøstyringssystem, som virksomheden har indført vedrørende det pågældende anlægsområde f. den sidste frist for fremlæggelse af næste miljøredegørelse g. navnet på den akkrediterede miljøverifikator Figur EMAS krav til miljøredegørelse (Forordningens artikel 5). 4. I miljøredegørelsen skal der gøres opmærksom på væsentlige ændringer, der er sket siden den foregående redegørelse. Virksomhedens miljøforhold skal præsenteres. Det omfatter som minimum en vurdering af de væsentlige miljøforhold identificeret i den indledende miljøgennemgang samt et datamæssigt overblik over relevante miljøforhold. Formen af denne præsentation er ikke fastlagt, men det bør overvejes, i tillæg til de absolutte tal, at udarbejde nøgletal, der relaterer de absolutte tal til karakteristiske størrelser for virksomheden. Det kan ske ved at sætte miljøpåvirkningen i forhold til mængden af færdigvarer eller driftstimer, fx kg kemikalieaffald pr ton færdigvarer. Derved gøres det lettere at vurdere virksomhedens håndtering af miljøforhold, da

16 294 nøgletallene ikke påvirkes af, om produktionen fx øges eller reduceres. Virksomheden skal arbejde med at udforme datapræsentationen i den kommunikationsmæssigt bedst mulige form. Virksomheden skal præsentere sin miljøpolitik og styresystem. Dette skal inkludere det fremtidige forbedringsprogram i form af målsætninger mv. Det er forpligtende for virksomheden, og ved den næste miljøredegørelse skal virksomheden vurdere opfyldelsen af det præsenterede forbedringsprogram. Centralt for miljøredegørelsen er, at den skal afspejle helheden i den indledende miljøgennemgang og det implementerede system, at verifikator skal stå inde for, at redegørelsen som helhed tegner et troværdigt billede af virksomhedens miljøforhold, samt at de konkret præsenterede data er efterprøvet. Afslutning Det foregående delkapitel har handlet om miljøstyring. Det skal gerne have skabt overblik over spørgsmål som: Hvad dækker dette begreb? Hvilke aktiviteter må gennemføres for at tale om miljøstyring på virksomhederne? I denne bog om teknisk arbejdshygiejne vil det være passende afslutningsvis at vende tilbage til en diskussion, der kort berørtes i indledningen - nemlig tilsvarende styring af arbejdsmiljø. Det kan enten ske i form af at integrere arbejdsmiljø i virksomhedens miljøstyring eller opbygning af et selvstændigt system for styring af arbejdsmiljø. Principielt er der ingen vanskeligheder ved nogen af disse to løsninger. En indledende kortlægning af den aktuelle status på arbejdsmiljøområdet - svarende til den indledende miljøgennemgang - vil ligeledes være helt afgørende for etablering af et styresystem for arbejdsmiljø, som tager fat i de væsentlige problemer. Denne indledende kortlægning kan uden problemer gennemføres, så virksomheden samtidig opfylder krav til arbejdspladsvurdering. Ledelsessystemets elementer vil tilsvarende kunne overføres til arbejdsmiljøområdet. Systematikken kan være helt identisk hermed. Naturligvis vil det på det konkrete niveau kræve særlige elementer på arbejdsmiljøområdet. Det vil fx dreje sig om implementering af en bred arbejdsmiljøforståelse, rapportering og undersøgelse af ulykker og aktiv inddragelse af medarbejderne. Om en virksomhed aktuelt skal vælge at opbygge et særligt system for arbejdsmiljø eller skal integrere det med miljø, vil helt afhænge af virksomhedens situation og arbejdsmiljø- og miljøforhold. Men de fleste virksomheder vil nok opleve det naturligt at integrere det i ét system - som ofte tillige vil omfatte kvalitet. Undtagelser vil typisk være virksomheder med risikobetonet eller

17 295 meget tungt og belastende arbejde. For virksomheder, der ønsker at arbejde med arbejdsmiljøstyring som selvstændigt område, er der aktuelle værktøjer og retningslinier herfor (ISRS, OHSMS). I diskussionen om at integrere arbejdsmiljø er det imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at der er væsentlige forskelle mellem arbejdsmiljøområdet og de øvrige områder. Det gælder fx: Behov for en meget tæt dialog med de ansatte ved identificering af arbejdsmiljøproblemer. Sikkerhedsorganisationen, som skal integreres i ledelsessystemet. Den bærer en lang historie og tradition med sig. Arbejdsmiljøområdets aktuelt beskedne markedsføringsværdi for virksomheden. Styring af arbejdsmiljø i lighed med miljø er helt oplagt og må forventes at følge i kølvandet på styringsaktiviteterne på kvalitetsog miljøområderne, og det vil være helt logisk og naturligt at udnytte de erfaringer, der er at hente fra disse områder. Men det er samtidig vigtigt at være kritisk ved overførelse af systematikken, så man værner om de erfaringer, krav og idealer, der kendetegner et godt arbejdsmiljøarbejde. Spredning af forurening I bind I, kapitel 1 blev der givet en kort gennemgang af luftforurenings spredning i forskellig geografisk skala, herunder relationerne mellem indendørs og udendørs luftforurening. I dette afsnit behandles lidt mere detaljeret forureningens opståen i industrivirsomheder og den efterfølgende spredning i det nære ydre miljø. Også nogle generelle, relevante forhold for udbredelse af lugt, støj og vandforurening nævnes. En effektiv spredning kan være (og har i særdeleshed tidligere været) et middel til reduktion af forureningens skadevirkninger. Den moderne løsning er imidlertid, som det kommer til udtryk i styrelsens vejledninger (1985, 1990, 1993, 1995), at man gennem en renere teknologi så vidt muligt skal søge at hindre, at forureningen overhovedet opstår. Et vellykket eksempel fra Novo Nordisk, hvor vandforurening i tekstilindustrien kan begrænses ved anvendelse af enzymer, er beskrevet af Lange et al. (1995). Først når mulighederne for renere teknologi og rensning inden for rimelige økonomiske rammer, herunder hensyntagen til konkurrenceevnen, er udtømt, kan fortynding af den resterende foru-

18 296 rening anvendes. Denne uundgåelige udsendelse til luften skal ske, så mennesker ikke udsættes for sundhedsmæssig fare eller gene, og så dyre- og planteliv ikke lider skade. Der er fastsat såkaldte B(bidrags)-værdier, som angiver, hvor meget virksomheden må bidrage til luftforureningen i omgivelserne. Alt dette er under forudsætning af, at der er tale om normal drift, hvor mindre uheld eller driftsforstyrrelser kun giver en kortvarig forøgelse af det normale udslip, og hvor udslipsbetingelserne ofte er uændrede. Egentlige katastrofer må af flere grunde ses under en anden synsvinkel. Udslipsbetingelserne kan, fx efter en eksplosion, være radikalt forværret, og også den psykologiske effekt skal tages i betragtning. På den anden side bidrager katastrofer alt i alt kun marginalt til den samlede miljøbelastning. Årsager til luftforurening De forurenende stoffer fra industrielle aktiviteter kan have forskellig oprindelse. Det væsentligste bidrag til luftforurening vil ofte skyldes virksomhedens energiforbrug og vil derfor i høj grad komme fra kilder (fx elværker), som ikke umiddelbart kan påvirkes på anden måde end gennem effektivisering og dermed energibesparelse. I de fleste virksomheder anvendes desuden transportmidler og egne fyringsanlæg. Deres udslip indgår ligeledes i opgørelser for svovldioxid, kvælstofoxider mv, og de bidrager til forsuring og andre skadevirkninger i regional og global målestok. Imidlertid vil de anvendte råstoffer og produktionsprocesser også kunne give anledning til en forurening, der er karakteristisk for den pågældende virksomhed. Typisk er der tale om afdampning af opløsnings- eller rensningsmidler, udslip af urenheder i råmaterialer eller af biprodukter samt rent materialespild. Udbredelsen af forureningen afhænger i første omgang af kildetypen. Industriforurening adskiller sig her fra fyringsanlæg ved ikke alene at kunne komme fra skorstene og andre afkast, men også som diffuse udslip fra spild, utætheder i rørsystemer, afdampning fra lagertanke osv. Det gør både en opgørelse af udslippene og en bekæmpelse af forureningen vanskeligere. På den anden side vil det være i forurenerens interesse at begrænse udslip, der giver spild af materialer og dermed et økonomisk tab. Hertil kommer, at diffuse udslip kan forringe arbejdsmiljøet, i særdeleshed da de normalt sker i lav højde. Et specielt problem er lugtende stoffer. De kan komme direkte fra de anvendte materialer eller de fremstillede produkter, men ofte er der tale om lugtdannende reaktioner i beholdere, hvor iltindholdet er for lavt - fx kloaksystemer, brønde, klaringstanke

19 297 o.l. I sådanne tilfælde kan problemerne undertiden løses ved cirkulation eller tilførsel af luft eller iltende stoffer. Bestemmelse af udslip Emissionen af et givet stof kan bestemmes på flere måder: Bestemmelse via emissionsfaktorer For de store forureninger (svovldioxid, kvælstofoxider, kulilte osv), der udsendes fra en række ensartede kilder, og hvor det ofte er det samlede udslip, der har interesse, anvendes normalt såkaldte emissionsfaktorer. Det er empirisk bestemte parametre, der angiver, hvor meget forurening der i gennemsnit opstår ved gennemførelse af en given aktivitet på en given måde, fx el-produktion ved afbrænding af kul. Udslippet beregnes derefter ved multiplikation af aktivetetens omfang med emissionsfaktoren. Emissionsfaktorer justeres løbende med udviklingen i teknologi og lovmæssige krav til anvendte brændsler mv. Metoden vil sjældent være egnet til individuelle udslip fra industrivirksomheder. Direkte og indirekte måling Hvis udslippet sker fra en veldefineret kilde, fx en skorsten eller en udluftningskanal, kan det direkte måles. Partikler vil normalt blive opsamlet, ved at en kendt luftmængde suges gennem et filter, der derefter vejes og analyseres. Uorganiske gasser kan bestemmes med fysiske/kemiske analyser (fx forskellige former for spektroskopi) direkte i udslippet. Organiske forbindelser kan opsamles på en organisk polymer, hvorfra de senere ekstraheres og analyseres ved gas- eller væskekromatografi. For en nærmere beskrivelse henvises til litteraturen. Diffuse udslip kan normalt kun bestemmes indirekte ved en massebalance på den samlede produktionsproces. Denne må baseres på oplysninger om anvendte råmaterialer, færdige produkter og supplerende målinger på forskellige trin i produktionen. Tidsmønstre Forureningsudslip fra industrivirksomheder vil ofte have et kompliceret tidsmønster betinget af arbejdstid, produktionsgange, vedligeholdelsesprocedurer m.m. For stoffer, der har langtidsvirkning eller fjerntransporteres, er dette af mindre betydning, fordi det i alle tilfælde er middelværdier over længere tidsrum, der afgør skadevirkningerne. Det indfører dog en komplikation i de efterfølgende undersøgelser af luftforureningens spredning, der afhænger af meteorologiske forhold, som igen varierer med tiden på døgnet og året.

20 298 For stoffer med akut virkning, specielt lugt, kan enkelte spidsværdier i udslippet være afgørende for generne og skal tages i betragtning ved senere målinger og beregninger. Spredningsmekanismer Når stofferne er sluppet ud i atmosfæren, vil de følge med vindens bevægelser, evt omdannes og til slut igen fjernes fra atmosfæren ved afsætning. I udlandet kan man finde et højt forureningsniveau i udstrakte industriområder, men ved vurdering af luftforurening fra danske industrivirksomheder vil man normalt - og med rimelig god tilnærmelse - gå ud fra, at den enkelte virksomhed er den eneste relevante kilde i området, og at de stoffer, der udsendes, ikke reagerer i nærområdet. Det betyder, at virksomhedens bidrag til luftkoncentrationerne er proportionale med udslippet; og omvendt, at en reduktion i udslippet vil afspejle sig direkte i en forbedring af luftkvaliteten i de enkelte receptorpunkter. Dette fremgår også af styrelsens vejledninger og godkendelsesordninger, hvor virksomheder behandles individuelt. Kun i specielle tilfælde, fx klorbrinte, kan stoffernes reaktioner begrænse den relevante udbredelse. For forurening som følge af anvendelse af fossile brændsler (svovldioxid, kvælstofoxider mv) er situationen en anden, men disse stoffer er omfattet af en anden lovgivning, og den enkelte virksomheds bidrag er normalt marginalt. Meteorologiske parametre De senere års teoretiske studier samt felt- og laboratorieundersøgelser har vist, at spredningen i atmosfæren kan beskrives med basale fysiske størrelser, der er afgørende for luftens turbulens: vindhastighed, varmefluxen til atmosfæren og tykkelsen af det turbulente luftlag nær jorden. Disse parametre varierer med højden over jordoverfladen, og spredningen er derfor ikke den samme for høje og lave kilder. Den er heller ikke den samme på forskellige tidspunkter af døgnet og året. Udslipsbetingelser Punktkilder i form af egentlige skorstene eller mindre luftafkast er karakteriseret ved en udslipshøjde, en udslipshastighed og en gastemperatur. De røggasser, der forlader en egentlig skorsten, har ofte en temperatur, der er væsentligt højere end luftens. Det betyder, at røgfanen stiger til vejrs, indtil den er blevet tilstrækkeligt afkølet; dette såkaldte røgfaneløft betyder, at den effektive skorstenshøjde kan blive væsentligt større end den rent fysiske - måske dobbelt så stor. I enkelte tilfælde har man set, at en røg-

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Udarbejdet af: PS-LJP-KMA

Udarbejdet af: PS-LJP-KMA Side1af 5 : 1. Formål Uddannelsen i Valgfaget, Energi- og vedligeholdsoptimering (OP) skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Fagene indenfor valgfaget OP skal give den studerende

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA:

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA: Miljøredegørelse for IDA i 2005 Redegørelse beskriver opnåede resultater og arbejdet med miljø i forhold til den Grønne Nøgle hotel og restaurantbranchens miljøordning og den internationale miljø standard

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Klar til nye muligheder

Klar til nye muligheder 1. Klar til nye muligheder 1.Præsentation 2.Hvad er HSEQ 3.Krav til underleverandører 4.Motivation for certificering 5.Mulige effekter af HSEQ certificering 6.Krav til certificering 7.Forudsætninger for

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Hvordan effektiviserer I jeres processer

Hvordan effektiviserer I jeres processer Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse og andre ledelsessystemer på telefon 39 96 61 01 eller

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering Ph.d. og Associate Professor Pernille Hohnen, Aalborg Universitet Telefon: 60 86 52 63 Mail: hohnen@cgs.aau.dk Business Developer

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Ensartet kommunalt administrationsgrundlag

Ensartet kommunalt administrationsgrundlag 1 Ensartet kommunalt administrationsgrundlag Morten Beha Pedersen mop@hvidovre.dk 2 Præsentation Hvidovre Kommune: Miljøsagsbehandler for Hvidovre Hospital Lynettefællesskabet I/S: Tovholder for arbejdsgruppe

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer:

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Lexmark Optra K 1220 Udarbejdet af DTI Miljø for Lexmark International på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems) DS 3001 Organisatorisk robusthed. Sikkerhed, beredskab og kontinuitet. Formål og anvendelsesområde Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Læs mere