Notat. Grøn vækst videnbehov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Grøn vækst videnbehov"

Transkript

1

2

3 1. april 2009 Notat Grøn vækst videnbehov Resume Udfordringen i Grøn Vækst er at forene et vækstorienteret landbrug med et højt niveau af natur- og miljøbeskyttelse. Der er et stort landbrugsteknisk potentiale for at øge landbrugsproduktionen, men om det er muligt samtidigt at forbedre natur og miljø således, at de prioriterede mål for Miljø- og Naturplan 2020 opnås, er usikkert. I nærværende notat giver Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Skov- og Landskab (S&L), Københavns Universitet og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Grønland og Danmark (GEUS) en oversigt over mulige vækstpotentialer i landbrugsproduktionen samtidig med, at behovene for viden vedrørende effekter af landbrugsdrift og klima på natur og miljø er beskrevet. Landbrugsdriften påvirker i høj grad biodiversiteten på naturarealer som følge af fragmentering af naturarealer samtidig med, at naturarealer og skove tilføres næringsstoffer og pesticider. Beskyttelse af biodiversiteten på naturarealer omfatter både Habitatområder og naturområder uden for Habitatområder. Landbrugsdriften er også den vigtigste påvirkning af den økologiske kvalitet i vandløb, søer og kystområder, hvorfor opfyldelse af Vandrammedirektivet forudsætter ændringer i landbrugsdriften i mange vandoplande. Økologiske landbrug vil på nogle områder kunne styrke biodiversiteten, men økologisk landbrug er stadig en intensiv dyrkningsform, som ikke i sig selv vil kunne sikre biodiversiteten. Med det formål at minimere landbrugsdriftens påvirkning af naturen er der behov for analyser af, hvorvidt differentieret miljøregulering er den mest omkostningseffektive metode til sikring af biodiversiteten, idet analyserne skal bygge på de enkelte naturtypers sårbarhed. Samtidig skal det undersøges i hvilket omfang, det er muligt med mere intensivt landbrugsdrift i udvalgte områder under hensyntagen til de fastsatte mål for Natur og Miljøplan Herudover findes de væsentlige vækstpotentialer i landbruget inden for gødningshåndtering, nye afgrøder og produktionsformer, øget udnyttelse af næringsstoffer, anvendelse af genmodificerede afgrøder, produktion af bioenergiafgrøder, samt integreret planlægning og optimering. Gennemførelse af Miljø- og Naturplan 2020 forudsætter ny viden om især tab og tilbageholdelse af kvælstof og fosfor i jord, vandløb, søer og kystnære områder, tålegrænser for naturtyper, effekter af naturgenopretning og naturpleje, forbedring af fysiske forhold i vandløb, samt udvikling af økologiske modeller. Derudover kræves viden om virkemidler til reduktion af landbrugspåvirkningen, samt gennemførelse af scenarieberegninger for såvel nuværende som fremtidige landbrugsdriftsformer. Vidensbehovet omhandler effekter af næringsstoffer og pesticider på biodiversitet både i vandområder og naturen på land. Ådalene forventes at få en væsentlig rolle i Grøn Vækst, fordi det typisk er marginaljorde samtidig med, at ådalene har stor indflydelse på næringsstoftransporten til vandmiljøet. Ådalene indeholder også værdifuld natur, hvorfor der er et særligt behov for udvikling af et integreret prioriteringsværktøj til at vurdere omkostningseffektiv indsats i forhold til landbrugsdrift og naturværdier og publikumsadgang. Her bør såvel landskabsanalytiske og velfærdsøkonomiske modeller udvikles og bringes i spil.

4 Klimaændringerne får en væsentlig indflydelse på både landbrugets produktionsvilkår og landbrugets miljøpåvirkning med kvælstof, fosfor og pesticider. Viden om sammenhæng mellem landbrugets driftsformer og miljøpåvirkning under forskellige klimascenarier er af afgørende betydning for intentionerne i Grøn Vækst. Landbruget bidrager væsentligt til Danmarks udledning af drivhusgasser, hvorfor økonomisk optimale virkemidler skal analyseres. Indledning Regeringen har udsendt et kommissorium for et ministerudvalg vedr. Grøn Vækst, hvor hovedemnerne er: 1. Miljø- og Naturplan Et vækstorienteret landbrug 3. Investeringer i natur, miljø og vækst Der stiles mod et samlet regeringsudspil primo 2009 med politiske forhandlinger i løbet af foråret Den væsentligste udfordring i denne plan ligger i at forene et vækstorienteret landbrug med et højt niveau af miljø- og naturbeskyttelse. De involverede institutioner ønsker med dette notat at give indspil til de forskningsbehov/vidensopbygninger, der er nødvendige ud fra kommissoriet for Grøn Vækst. Notatet giver nogle overordnede betragtninger, mens der i ét bilag for hver af institutionerne er beskrevet mere detaljerede forskningsbehov for en række emner af relevans for Grøn Vækst. Miljø- og Naturplan 2020 Der er et stort landbrugsteknisk potentiale for at øge landbrugsproduktionen, men om det er muligt samtidig at forbedre natur og miljø således, at de prioriterede mål for Miljø- og Naturplan 2020 opnås, er usikkert. I løbet af de kommende år skal der træffes en række beslutninger, f.eks. 2. generations vand- og naturplaner til implementering af Vandrammedirektiv og Habitatdirektiv, samt pesticidplan. Samtidig skal der gennemføres en omfattende udbygning af brugen af andre former for energi, herunder bioenergi. Landbrugsproduktionen er afgørende for naturen, hvorfor der vil være behov for at kunne beskrive konsekvenser for natur og miljø af forskellige vækstscenarier for landbrugsproduktionen. Tidshorisonten for Miljø- og Naturplan 2020 kan synes lang. Imidlertid må det forventes, at de elementer, som skal reguleres via vand- og naturplanerne, skal indgå i 2. generations planerne, som skal vedtages senest med udgangen af Det giver således en tidshorisont for vidensopbygningen på maksimalt 5 år i forhold til vand- og naturplanerne. Det overordnede mål er at reducere udledningen af næringsstoffer, drivhusgasser samt skadevirkningerne af sprøjtegifte, bl.a. med afsæt i målsætningerne i vand- og naturplaner. Det er derfor nødvendigt, at alle led i processerne ved ændrede produktionsforhold indgår i scenarieanalyser med udgangspunkt i disse målsætninger. På det specifikke plan bør de videnshuller vedrørende bl.a. tålegrænser, virkemidler til næringsstoftilbageholdelse, økologiske modeller og effekter af restaurering, der er konstateret i forbindelse med arbejdet med 1. generations vand- og naturplaner, indgå ved udarbejdelsen af 2. generations planerne. Endelig er det væsentligt i forhold til næste generations vandplaner at inddrage og analysere de nye virkemidler, som kan blive attraktive for så vidt angår de nye vækstmuligheder. Ligeledes bør inddragelsen af andre kvalitetselementer forberedes, så det fornødne datagrundlag foreligger og de operationelle værktøjer er udviklet.

5 Et af de delområder, hvor der er identificeret et særligt vidensbehov, er i forhold til ådalene. Udvikling af et samlet vurderingsværktøj er nødvendigt for en ekstensivering af ådalene, herunder muligheder for bedre fysiske forhold i vandløb, kvælstoffjernelse i vådområder, fosforfrigivelse og tilbageholdelse, øget biodiversitet i ådale, vandløb og søer, plejebehov i ådale med høj næringsstofstatus, mindsket CO 2 og methan udslip. Ændret afvanding i ådalene vil kunne give mulighed for produktion og udnyttelse af flerårige energiafgrøder, som kan medvirke til at fjerne det store overskud af næringsstoffer, der ofte er i ådalene. Nye driftsformer med energiafgrøder forudsætter analyser af effekter på biodiversitet i ådale, landskabsmæssige, samt rekreative værdier og udnyttelse af naturen, da dyrkning af energiafgrøder kan ændre naturen markant. Samspillet mellem alle disse muligheder og begrænsninger indebærer, at der er behov for udvikling af tværgående værktøjer, herunder forvaltningsmodeller til fremtidig prioritering af arealanvendelse af ådalene. Differentieret landbrug versus naturpåvirkning Landbrugsdriften påvirker i høj grad biodiversiteten på naturarealer som følge af fragmentering af naturarealer samtidig med, at naturarealer og skove tilføres næringsstoffer og pesticider. Beskyttelse af biodiversiteten omfatter alle naturarealer, også dem uden for Habitatområder. Landbrugsdriften er også den vigtigste påvirkning af den økologiske kvalitet i vandløb, søer og kystområder, hvorfor opfyldelse af flere EU-direktiver som Vandrammedirektivet i høj grad afhænger af landbrugsdriften i de pågældende vandoplande. Med det formål at minimere landbrugsdriftens påvirkning af naturen er der behov for at analysere, hvorvidt differentieret miljøregulering er den mest omkostningseffektive metode til sikring af biodiversiteten, idet analyserne skal bygge på de enkelte naturtypers sårbarhed. Samtidig skal det undersøges i hvilket omfang, det er muligt med mere intensivt landbrugsdrift i udvalgte områder under hensyntagen til de fastsatte mål for Miljø- og Naturplan Fremtidens regulering af landbrugsproduktionen skal foregå gennem målrettede og omkostningseffektive lokale og regionale virkemidler. Det kræver stor og detaljeret viden om de enkelte jorde, oplande og naturområder i Danmark. I regi af Vandrammedirektivet er det nødvendigt at sammensætte detaljeret lokal viden om effekter i sammenhængende vandoplande. Reguleringen af landbruget skal i vid udstrækning ske ved hjælp af modeller, som bygger på forskning i årsagssammenhænge, og som kan anvendes på bedriftsniveau. Virkemidler skal baseres på lokale og regionale natur- og miljøhensyn, f.eks. effekter på landskab og natur i det åbne land såvel som naturindholdet på det dyrkede areal. Det kræver i høj grad en opprioritering af forskning og udvikling af modeller, som kan beskrive sammenhænge mellem dyrkningspraksis og naturpåvirkning også på lokalt niveau. Samtidig er der behov for et bedre indblik i, hvordan private lodsejere vurderer og reagerer på miljøbeskyttende ordninger, herunder tilskudsordninger, der kræver deres aktive tilsagn og medvirken. Her kan miljøsociologisk forskning, sammen med økonomiske beregninger, give indspil til udformningen af en kommende regulering. Øget effektivitet i udnyttelse af næringsstoffer For at øge landbrugsproduktionen, og samtidig forbedre naturen, skal der ske væsentlige ændringer i produktionsformer, afgrøder og omsætningen og udnyttelsen (øget effektivitet) af næringsstoffer i husdyrene, samt i produktionssystemer til den animalske produktion. Planteproduktionen er stagnerende for både det konventionelle og økologiske jordbrug. Der skal udvikles højeffektive dyrkningsformer og forædling af afgrøder med forbedret næringsstofudnyttelse og sygdomsresistens både for traditionelle afgrøder og mere specifikke som juletræer. Denne proces kan medføre markante ændringer i produktionsforhold og dermed også i påvirkningen af naturen. Eksempelvis vil anvendelse af nye teknologier til gyllebehandling kunne give mulighed for en omfordeling af gødning og dermed mulighed for en reduktion af den lokale næringsstofbelastning. En afkobling mellem husdyrproduktion og

6 jordtilliggende vil formentlig forbedre økonomien i især svineproduktionen og vil samtidig give mulighed for at mindske miljøbelastningen med N, P og drivhusgasser. Behandling af gylle, herunder separering og bioforgasning, kan have indflydelse på forekomsten af patogene organismer, lægemiddelrester m.m. Der er behov for en kortlægning af hvilke problemstoffer/bakterier/parasitter, der findes i gylle, samt at undersøge disses forekomst i forhold til forskellige behandlinger af gylle. Miljø- og klimabelastningen fra husdyrproduktionen kan yderligere reduceres gennem selektion af husdyr med optimal næringsstofudnyttelse, ændring af de enkelte fodermidlers sammensætning, præcisionshusdyrbrug (brug af højteknologi i f.eks. fodring og styring) og udvikling af miljø- og klimavenlige produktionssystemer. Danmark har oplagte muligheder for at tage en førerposition inden for disse områder. Genmodificerede afgrøder Anvendelse af nye afgrøder og forædling af eksisterende ved effektive selektionsmetoder eller målrettet genetisk modifikation kan bidrage til at effektivisere planteproduktionen under hensyntagen til miljøet. Klimaforandringerne og nye majssorter har gjort, at dyrkningen af majs i Danmark er i stærk stigning. Ved at anvende GMO-teknologien og moderne genetiske selektionsmetoder vil det være muligt at opnå en øget produktion samtidig med reduceret miljøbelastning med især P og N. Dette, kombineret med udvikling af sygdomsresistente sorter, repræsenterer et stort vækstpotentiale. Teknologierne er nu så veludviklede, at det bliver realistisk at tale om designer planter, adapteret til bestemte produkter og dyrkningsforhold. En øget introduktion af GMO afgrøder vil kræve grundige forudgående risikovurderinger især i forhold til eventuel indvirkning på biodiversiteten på naturarealer. Bioenergiafgrøder Øget produktion af flerårige bioenergiafgrøder, som pil, rødel, siv, elefantgræs, kløvergræs, andre græsser eller bælgplanter, vil kunne opbygge jordens kulstofreserve i langt højere grad end de etårige kornafgrøder, som i dag er dominerende i landbrugsarealet. Deres flerårige rodvækst har en markant større evne til at optage næringsstoffer, og træer til energiafgrøder, som pil og rødel, kan anvendes direkte i bl.a. et kraftvarmeværk. Græsmarksafgrøderne kan blive et vigtigt råmateriale til de såkaldte 2. generations bioethanolanlæg eller bioraffinaderier, som i dag er under udvikling flere steder i landet. Øget produktion af bioenergiafgrøder skal analyseres gennem integrerede analyser af indvirkningen på biodiversitet, landskabelige hensyn, jordens frugtbarhed, økonomisk rentabilitet m.m. Udfordringen ved anvendelse af biomasse til energiformål er bæredygtigt at producere betydelige mængder samtidig med et højt niveau af natur- og miljøbeskyttelse. Udvikling af nye teknologier til dette vil bidrage til vækst og danne grundlag for systemeksport på klima-, natur- og miljøområdet. Klimapåvirkning af landbrug og natur En reduktion af landbrugets CO 2-udledning indgår i alle tre hovedemner for Grøn Vækst. Med henblik på at kunne opstille et samlet CO 2-regnskab for et vækstorienteret landbrug er det væsentligt, at effekten på CO 2-regnskabet af forskellige indsatser indgår i vidensopbygningen, som f.eks. ændringer af afvandingsforholdene i ådalene, udlægning af vådområder, etablering af randzoner, samt ændringer i husdyrproduktionen. I forbindelse med udarbejdelsen af 2. generations vand- og naturplaner vil ændringer i klimaet og effekten på påvirkningsfaktorer blive et af de vigtige emner, fordi klimaændringer påvirker både landbrugsproduktionen og naturen. Den nuværende forskning skal styrkes for at tilvejebringe et samlet forskningsmæssigt velfunderet grundlag for de kommende politiske beslutninger. Selvom det ikke

7 specifikt er nævnt i kommissoriet, bør klimaændringer derfor tænkes ind i alle relevante sammenhænge. Landbruget bidrager væsentligt til Danmarks udledning af drivhusgasser, hvorfor økonomisk optimale virkemidler skal analyseres. Emission fra husdyr er tæt koblet til størrelsen og effektiviteten i husdyrproduktionen, idet høj effektivitet svarer til høj udnyttelse af næringsstofferne og mindre emission. Dette vil kunne stimulere til et positivt samspil mellem samfund og erhverv. Det er muligt at opnå væsentlige reduktioner i emissionen af metan og lattergas fra husdyrproduktionen uden at mindske dyrevelfærden, hvis effektiviteten øges og mulighederne for præcisionshusdyrbrug udnyttes. Endvidere er der behov for at fortsætte udviklingen af miljø- og klimavenlige produktionssystemer, der begrænser emissionsproblemerne set fra det lokale til nationalt niveau. Sikring af biodiversitet og mere tilgængelig natur. Biodiversiteten er under pres som følge af allerede kendte påvirkninger, men også klimaændringer vil ændre livsbetingelserne for en række arter både i positiv og negativ retning. Der ligger en væsentlig forskningsmæssig opgave i at beskrive effekterne af klimaændringer på indvandring og uddøen af dyr og planter. Vand- og naturplanerne vil spille en central rolle i sikringen af biodiversiteten og dermed for strategien vedr. biodiversitet i Grøn Vækst. Planerne skal ligeledes opfylde de forpligtelser, som Habitatdirektivet pålægger EU's medlemsstater om at bevare naturtyper og arter, som er af betydning for EU. Dette gælder både for naturen uden for og inden for de udpegede Habitatområder. I den forbindelse kan der peges på en række behov for forskning og udvikling, som f.eks. bedre bestemmelse af lokal N- deposition med henblik på forbedring af naturforvaltningsmetoderne, samt validering af tålegrænserne. Økologisk jordbrug kan bidrage til en øget biodiversitet på nogle områder, men økologisk jordbrug kan ikke alene genoprette den forringede biodiversitet i naturområder. Både den intensive driftsform og tilførslen af næringsstoffer påvirker biodiversiteten i negativ retning. Etablering af nye, store naturområder i bl.a. ådalene vil give muligheder for øget publikumsadgang til naturen. En øget viden om samspil mellem biodiversitet, naturområders placering i landskabet, forhold til andre arealanvendelser, jagtbare arter og publikumsadgang er nødvendig for at kunne optimere etableringen af naturområder. Væsentlige parametre i den sammenhæng er behovet for øget viden om landbrugslandskabets attraktion for bosætning og udvikling af nær-rekreative muligheder samt disses betydning for befolkningens sundhed og velfærd. Samspillet mellem beskyttelse og benyttelse i kommunernes planlægning er vigtig i denne sammenhæng. Pesticider I de sidste år er pesticidforbruget steget, men om det har en negativ effekt på naturen kendes ikke, fordi der ikke findes indikatorer, som vurderer de økologiske konsekvenser af forskellige pesticider. Der er behov for at udvikle egnede indikatorer, som tager hensyn til naturen såvel på land som i vand. I den sammenhæng er det væsentligt at se på hele det hydrologiske kredsløb med transportveje til grundvand og overfladevand. Flere faktorer, som klima, afgrødesammensætning og sprøjteadfærd, kan være afgørende for stigningen i pesticidanvendelsen. Klimaet har stor betydning for forekomst og betydning af skadevoldere i afgrøder og dermed behovet for at anvende pesticider. Der kan derfor forventes et behov for såvel andre typer pesticider som øget behandlingshyppighed og udvikling af sygdomsresistente afgrøder. Samtidig kan et ændret klima åbne mulighed for dyrkning af nye afgrøder og gøre det urentabelt at dyrke andre. Endelig har den enkelte landmands adfærd betydning for pesticidforbruget.

8 Brug af genmodificerede organismer (GMO) har et stort potentiale i et vækstorienteret landbrug med et højt niveau af naturbeskyttelse, men kræver vurdering af konsekvenser for naturen. Undersøgelser og prognoser for brug af pesticider (typer og mængder) og ændret afgrødevalg (herunder GMO) bør danne udgangspunkt for forskning i tab, omsætning, transportveje og effekter i såvel det akvatiske som det terrestriske miljø såvel for adfærdsbetingede forhold hos producenterne og policybetingede adfærdsregulerende ændringer. Vandmængde Ændringer i klimaforholdene vil på en række områder påvirke vandets kredsløb og presset på denne ressource. Mindsket sommernedbør vil yderligere presse naturelementer, som vandløb, rigkær, enge osv., hvor vandtilførslen om sommeren allerede nu er kritisk, samtidig med, at det vil øge vandforbruget til f. eks. markvanding. Omvendt vil øget nedbør i vinterhalvåret øge risikoen for oversvømmelser. Sådanne episoder vil naturligvis have stor betydning i sig selv, men det kan meget vel vise sig, at det hyppigere skift mellem for meget og for lidt tilgængeligt vand i jorden til plantevækst vil have mere afgørende betydning for betingelserne for ikke bare plantevækst og kulstofoptagelse i skov- og landbruget, men også for vores øvrige natur og for livet i vandløb og kystnære områder. Vores viden om dette område er mangelfuld. Der er behov for eksperimentelle undersøgelser af betydningen af nedbørsfluktuationer for biologiske processer generelt og for plantevækst og biodiversitet specielt. På nuværende tidspunkt er kendskabet til vandbalancen i bedste fald på oplandsskala, og i forhold til økologisk tilstand er eneste indikator for vandmængden middelvandstand i vandløb. Der er et stort behov for at etablere viden om vands strømningsveje fra rodzonen til overfladevandsrecipient og at kunne beregne vandbalancer på helt lokalt niveau. Det er vigtigt, at der fra denne viden udvikles forvaltningsværktøjer til brug for den fremtidige administration af vandressourcen, så der også på helt lokalt niveau kan tages de fornødne hensyn til de naturelementer, som er afhængige af såvel mængde som kvalitet af grundvandstilførslen. Overvågning En række af de mulige initiativer i Grøn Vækst vil formentlig kræve en overvågning for at fastslå, om målene er nået, samt levere det faglige grundlag for beslutninger om yderligere tiltag. Denne form for overvågning kan ikke dækkes af de eksisterende overvågningsprogrammer, hvorfor det kan blive nødvendigt at udvikle og afprøve nye overvågningsmetoder.

9 Bilag 1 til notat: Grøn vækst videnbehov. DMU s forslag til forskningsbehov i relation til kommissorium for Grøn Vækst. Grøn vækst et regeringsudspil. Regeringen har udsendt et kommissorium vedr. grøn vækst, hvor hovedemnerne er: 1. Miljø- og naturplan Et vækstorienteret landbrug 3. Investeringer i natur, miljø og vækst Der stiles mod et samlet regeringsudspil omkring årsskiftet 2008/09 med politiske forhandlinger i løbet af foråret Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet Sags nr.: Ref.: PNJ 12. februar 2009 Ad. 1: Regeringsudspillet indeholder flg. prioriterede mål for miljø- og naturplan Danmark 2020, som alle er af relevans for DMU: o Yderligere reduktion i udvaskningen af kvælstof og fosfor o Yderligere forbedring af de fysiske forhold i vandløb o Markant reduktion af pesticiders skadevirkninger for mennesker, dyr og natur o Reduktion af landbrugets CO2-udledning o Sikring af biodiversiteten o Mere og bedre tilgængelig natur o Udvikling af styringsmetoder som sikrer reel miljøeffekt og effektiv udnyttelse af ressourcerne. Ad. 2: Ydermere er der et mål om Et vækstorienteret landbrug, hvor de prioriterede mål af relevans for DMU er: Landbruget skal være et erhverv, der forvalter miljø og natur på ansvarlig og forbilledlig vis, og som er kendt og respekteret for sin høje grad af dyrevelfærd Landbruget skal være en del af den danske oplevelsesøkonomi i kraft af sit bidrag til turisme mv. Mere smidig og effektiv administration af landbrugsregulering, herunder hurtigere miljøgodkendelser Ad. 3: Under det sidste punkt Investeringer i natur, miljø og vækst lægges der op til at der indenfor rammerne af 1-procentmålsætningen for forskning og udvikling skal investeres i forskning og teknologi, så Danmark kan styrke sin rolle som leverandør af bæredygtige løsninger inden for fødevare- og energiproduktion. Forskning og innovation inden for fødevaresektoren skal i højere grad målrettes miljø, energi og klima samt fødevaresikkerhed og dyrevelfærd. I tillæg til de nævnte prioriterede mål vedr. at Dansk landbrug som grønt teknologilaboratorium. Landbruget skal have en vigtig rolle som leverandør af ikke-fossil energi i Danmarks overgang til et low carbon society Forstærket innovation og udvikling af teknologi, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd er det også af betydning at beskrive forskningsbehovene indenfor miljø, natur og samfundsfaglige problemstillinger. 1/11 F:\Vicedirektør\Grøn Vækst\Bilag\Grøn vækst DMU_bilag 1.doc Frederiksborgvej 399 Postboks Roskilde Tlf.: Fax: Vejlsøvej 25 Postboks Silkeborg Tlf.: Fax: Kalø Grenåvej Rønde Tlf.: Fax: EAN-nr.: SE/CVR-nr

10 Områder med konkrete videnbehov relateret til miljø og naturplan I det følgende beskrives en række videnbehov med relation til de delmål, som er sat op for hver af de 3 hovedemner. Beskrivelserne er generelt korte og stikordsagtige og skal alene ses som apptitvækkere som kræver en egentlig projektbeskrivelse, såfremt det skal gennemføres. Ad: Yderligere reduktion af kvælstof og fosfor. Arbejdet med 1. generation vandplaner har vist en række områder, hvor der er behov for øget viden og/eller bedre og mere sammenhængende værktøjer. Yderligere reduktion i N og P samt estimering af effekter af klimaændringer vil øge behovet for sådanne værktøjer. Der vil være behov for en modelopbygning, hvor hele vand- og næringsstofstrømmen analyseres og hvor alle kilder og alle led fra jord til fjord søges inddraget (punktkilder, diffus, atmosfærebidrag, tab, omsætning/fjernelse i jord og vand, umålte oplande, forsinkelse etc.). Specifikt synes der behov for en forøget viden samt en forbedret modelopbygning vedr. tab fra forskellige kilder, transportveje, fjernelse, effekt af virkemidler etc. af fosfor. En mulighed er videreudvikling af det landsdækkende WEB-baserede P-risiko index, som gøres tilgængeligt i starten af 2009 en større differentiering af kvælstofretention ift. jordtyper, afstand til vandløb, dræning m.m. også til brug for regulering af husdyrbrug gennem de forbedrede værktøjer at kunne udarbejde en mere detaljeret udpegning af risikoområder for N og P tab. større detaljering af det atmosfæriske N-bidrag af hensyn til belastningsopgørelse til såvel terrestriske som marine områder. forsinkelse i grundvandsmagasiner (N). Har været væsentlig i forbindelse med fastsættelse af base line, men vil også være væsentlig i forhold til responstid fra indsats på markniveau til effekt som reduceret N tilførsel. Det har været indtrykket, at der er behov for et ensartet værktøj til at estimere tidsforskydelsen. Modelværktøjet bør opbygges, så det kan håndtere de behov, som kan forventes herunder o Årsbelastninger o Tidsserier o Baseline (herunder tidsforskydning fra rodzone til vandløb) o Ændrede klimaforhold, herunder ændringer i nedbør. o Scenarie beregninger I tilknytning til opgørelse af næringsstofstrømme i oplandene er der behov for udvikling af forvaltningsmodel(ler) til brug for søer og kystområder især med hensyn til de vandområder, hvor datagrundlaget er mindre omfattende end dem, der indgår i NOVANA. Arbejdet med vandplanerne har vist at f. eks. for 2/11

11 de åbne kystområder har det været vanskeligt at opnå relationer mellem belastning og struktur. Skal tage udgangspunkt i de allerede interkalibrerede kvalitetselementer samt de elementer, som forventes interkalibreret frem til næste vandplan. Der er ligeledes et stort behov for udvikling forvaltningsmodeller med henblik på at styrke integreret forvaltning på tværs af medier (vand, jord, og luft) og i samspillet mellem økologi og økonomi. Ad: Tidsforsinkelser Der er adskillige led i vand- og naturplanlægningen, hvor der nødvendigvis må beskrives og tages stilling til tidsforsinkelser og hvor der på mange områder er behov for en forbedret viden. Det kan være tale om forsinkelser: I grundvandsmagasiner som beskrevet ovenfor. Ikke kun væsentlig i forhold til kystområder, men også i forhold til våde terrestriske naturtyper som kildevæld. Ved interne næringsstofprocesser. Effekten af en reduceret belastning kan forsinkes bl.a. af ophobning af næringsstoffer (fortidens synder) og dermed forsinke den økologiske forbedring. I den biologiske respons. Tidsforsinkelse i tilbagekomst af arter, som tidligere forekom og som ved en reduceret påvirkning igen vil have mulighed for at etablere sig. Fysisk tilpasning til ændret påvirkning f. eks. ophør med vandløbsvedligeholdelse. En beskrivelse af disse forsinkelser og især deres længde, er væsentlig bl.a. for at kunne afgøre hvornår målene kan forventes opfyldt bl. a. af hensyn til biodiversitetsmålsætning, habitat- og vandrammedirektiv. for at afgøre om andre supplerende foranstaltninger skal iværksættes såsom sedimentfjernelse, pleje, opfiskning osv. For at afgøre, hvornår en overvågning kan forventes at vise effekterne af en indsats. For at begrunde evt. undtagelser. Der bør også fokuseres på akkumulerede forsinkelser, hvor flere forsinkende led kan spille ind, f. eks. sedimentprocesser og indvandring af arter Klimaændringer evt. indvirkning på de forsinkende processer. Ad. Yderligere forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Forbedring af vandløbenes fysiske forhold bør ikke ses isoleret, men i en sammenhæng med ådalene. Ådalene indgår i en række forskellige sammenhænge i forbindelse med såvel næringsstofstrømme, virkemidler og vandløbenes fysiske tilstand samtidig med at der indgår beskyttede naturtyper. Endelig er det områder, hvor der kan skabes mere natur og mere tilgængelig natur. 3/11

12 Følgende specifikke problemstillinger, hvori effekten af klimaændringer også bør inddrages, kan nævnes: Ophør/reduceret vedligeholdelse og restaurering o Effekt på afvandingen oversvømmelsers længde, hyppighed m.m. for en række typer vandløb. Effekt af ændret nedbørsmønster bør inddrages. o Effekt på næringsstofomsætningen (aflejring af N og P, omsætning af N etc.) herunder fordeling i forhold til søer og kystområder. o Effekt på de eksisterende biologiske forhold herunder allerede eksisterende naturtyper (øget næringsstoftilførsel, ændret vandstand m.m.). Samspil mellem vandløb og ådalene ved ændringer i vedligeholdelsen. o Opsamling af erfaringer og resultater fra hidtil gennemførte vandløbsrestaureringer evt. suppleret med nye målinger for at øge tidsskalaen. o Værktøj til vurdering af kvalitet af ny natur i forhold til tidligere arealanvendelse, fremtidig vandstand m.m. - mulighed for øgning i biodiversitet. o Alternative afgrøder ved højere vandstand (bioenergiafgrøder etc.) fordele/ulemper samt effekter på bl.a. ammoniakemissionen, landskabelige forhold, biodiversitet, CO 2 regnskab. I samarbejde med DJF evt. Skov og Landskab. o Tidsperspektivet hvad vil effekterne være på kortere sigt ( f. eks. indenfor VRD ultimative tidstermin 2027, dvs år) og på langt sigt > 50 år? Ådale som virkemiddel for N og P fjernelse (vådområder) o Bedre bestemmelse af N og P reduktion ved forskellige indretninger af vådområder. o Forbedret kortlægning af potentielle vådområder, hvor der inddrages eksisterende naturkvalitet, planlægningsværktøjer til at imødegå fragmentering, risiko for P-lækage/tilbageholdelse, placering ift. søer hhv. kystområder, landskabelige forhold, muligheder for offentlig adgang etc. o Randzoners effekt på N og P fjernelse samt som naturelement udvikling af værktøj til udpegning af områder med maksimal værdi for begge formål. o Effekt på klimagasser potentiale for CO2 sink omkostningseffektivitet ved inddrages af både næringsstoffjernelse og CO2 effekt. Samarbejde med DJF. Plejebehov m.m. En væsentlig øget ekstensivering af ådalene vil også øge behovet for den optimale naturpleje i forhold til øget biodiversitet m.m., og som samtidig er omkostningseffektiv. Ad. Markant reduktion af pesticiders skadevirkning for mennesker, dyr og natur. 4/11

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan for Hovedvandopland Limfjorden Teknik og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/14446 Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

April 2013. Natur og Landbrug - en ny start

April 2013. Natur og Landbrug - en ny start April 2013 Natur og Landbrug - en ny start www.naturoglandbrug.dk Natur og Landbrug en ny start April 2013 Redaktion: Natur- og Landbrugskommissionens sekretariat Design: Clienti Tryk: GP-Tryk A/S Oplag:

Læs mere

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed - med særligt fokus på Danmark Titel: Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Redaktion: Louise Grøndahl

Læs mere

Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2. Mål og midler. Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet

Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2. Mål og midler. Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2 Mål og midler Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet 27. april 2001 - 2 - Titel: Havet Natur Mål og midler. Undertitel: Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2010

Økonomi og Miljø $ 2010 Økonomi og Miljø $ 2010 Economy and Environment $ 2010 $ English Summary Landbrug Rekreative værdier i by og land Energiforbrug og drivhusgasudledning International klimapolitik Økonomi og Miljø 2010 Signaturforklaring:

Læs mere

Biodiversitet 2010 hvordan når vi målene?

Biodiversitet 2010 hvordan når vi målene? Biodiversitet 2010 hvordan når vi målene? Katalog over forslag til initiativer Diskussionsoplæg til internt seminar i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg den 30. april 2008. 1 Teknologirådets rapporter

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Programbeskrivelse 1. del Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA 2011-2015. Programbeskrivelse

Læs mere

Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark

Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 216 Offentligt Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark Marts 2008 Regeringen Strategi for tilpasning til klimaændringer i

Læs mere

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Modeltyper og deres anvendelse illustreret ved eksempler Faglig

Læs mere

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Afprøvning af prototyper for kvælstofreguleringsmodeller 2015 ddd Der Der 2 Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Titel: Pilotprojekt for ny målrettet

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER. Del II

FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER. Del II Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER Del II December 2003 1 Del II for Arbejdsgruppen for generelle

Læs mere

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn 0 Indhold 1. Indledning...2 2. Baggrund for oplægget...2 3. Afgrænsning af nationalparkområdet...3 3.1 Vindmøller...5 4. Nationalparkens magt og indflydelse...7

Læs mere

Virksomhedsregnskab 2000

Virksomhedsregnskab 2000 Virksomhedsregnskab 2000 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Titel Danmarks Miljøundersøgelser Virksomhedsregnskab 2000 Udgiver Danmarks Miljøundersøgelser Udgivelsesår 2001 Redaktion

Læs mere

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring.

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring. Biogas Fodring Vådområder Biomasse Jordbehandling Husdyr Efterafgrøder Kvælstofudnyttelse Landbrug og Klima Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Veje til ny vækst for dansk planteproduktion

Veje til ny vækst for dansk planteproduktion Mini Task Force Planteproduktion Veje til ny vækst for dansk planteproduktion RAPPORT OG ANBEFALINGER Mini Task Force Planteproduktion Sekretariatsbetjeningen er sket i Landbrug & Fødevarer og Planteproduktion,

Læs mere

Næringsstofbalancer på bedriftsniveau til forenklet regulering af landbrugets næringsstofforbrug og -overskud

Næringsstofbalancer på bedriftsniveau til forenklet regulering af landbrugets næringsstofforbrug og -overskud Næringsstofbalancer på bedriftsniveau til forenklet regulering af landbrugets næringsstofforbrug og -overskud Aarhus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Jordbrugsproduktion og

Læs mere

Klima & Tilpasning. KFT s konferencemagasin. 25. oktober 2010. 52 sider med viden og meninger om klimatilpasning

Klima & Tilpasning. KFT s konferencemagasin. 25. oktober 2010. 52 sider med viden og meninger om klimatilpasning Klima & Tilpasning KFT s konferencemagasin 25. oktober 2010 52 sider med viden og meninger om klimatilpasning Klima&TIlpasning. KFT s konferencemagasin 25. oktober 2010 Ansv. redaktør: Centerleder Lars

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Bilag c) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Oktober 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 Evaluering af kommunalreformen på Natur- og Miljøområdet

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Indhold. Bilag til Landdistriktsprogrammet 2014-2020.

Indhold. Bilag til Landdistriktsprogrammet 2014-2020. Bilag 3: Supplerende situationsbeskrivelse, erfaringer fra landdistriktsprogram 2007-2013, sammenhængen til nationale planer og strategier og baseline og krydsoverensstemmelse Bilag til Landdistriktsprogrammet

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere