BASELINE-OPGØRELSE OVER EMISSIONER OG HANDLINGSPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BASELINE-OPGØRELSE OVER EMISSIONER OG HANDLINGSPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI"

Transkript

1 BASELINE-OPGØRELSE OVER EMISSIONER OG HANDLINGSPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI Fra strategi til handling! 1

2 Første gang publiceret under den engelske titel Baseline Emission Inventory & Sustainable Energy Action Plan af Borgmesteraftalens kontor på vegne af Generaldirektoratet for Energi i den Europæiske Kommission. Ansvaret for oversættelsen ligger udelukkende hos Energy Consulting Network A/S. Oversættelse af publikationen er finansieret via Come2COM projektet under den Europæiske Kommissions Intelligent Energy Europe Program. Grafisk design: Diane Morel / For-og bagside foto: Shutterstock 2

3 INDHOLD Borgmesteraftalen et stærkt politisk initiativ i kampen mod klimaændringerne På vej mod -20% CO 2 i KOM I GANG 2. BASELINE-OPGØRELSE OVER EMISSIONER 3. UDVIKLING OG IMPLEMENTERING AF DEN BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN 4. MONITORERING AF FREMDRIFT Hvor finder I støtte til jeres handlinger? 1. BORGMESTERAFTALENS SEKRETARIAT 2. AFTALENS INFORMATIONSMATERIALE 3. UDVEKSLING AF ERFARINGER

4 BORGMESTERAFTALEN, ET STÆRKT POLITISK INITIATIV i kampen mod klimaændringerne Hvad er Borgmesteraftalen og hvad forpligter underskriverne sig til? Borgmesteraftalen er det første initiativ fra Europa-Kommissionens side der direkte er målrettet lokale myndigheder og borgere med sigte på at disse skal påtage sig en ledende rolle i kampen mod den globale opvarmning. Alle underskrivere af Borgmesteraftalen forpligter sig på frivillig basis til at gå længere end den Europæiske CO 2 emission reduktionsmålsætning. For at opnå dette, forpligter de lokale myndigheder sig til at: Opstille en baseline-opgørelse over emissioner, Indsende en Bæredygtig Energi Handlingsplan (SEAP), godkendt af kommunalbestyrelsen, i løbet af det år, der følger efter den formelle tilslutning til Borgmesteraftalen. Handlingsplanen skal præsentere konkrete aktiviteter der kan føre til en CO 2 reduktion på mindst 20% i år2020. Indsende en gennemførelsesrapport mindst hvert andet år efter indsendelsen af handlingsplanen med henblik på evaluering, overvågning og verificering. Disse gennemførelsesrapporter skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Shutterstock 4

5 TRIN 1: Undertegning af Borgmesteraftalen Oprettelse af administrative strukturer Baseline-opgørelse over CO 2 emissioner og mobilisering af lokalsamfundet i udviklingen af SEAP HVORFOR TAGE DEL I BORGMESTERAFTALEN? FRANKFURT (TYSKLAND) "Vi har underskrevet Borgmesteraftalen for at møde andre mennesker med samme ambitioner, blive motiveret og udveksle erfaringer " HEERLEN (HOLLAND) "Vores kommune tiltrådte aftalen for derigennem at have en klar vision og klare målsætninger for fremtiden." TRIN 2: Indsend handlingsplanen for bæredygtig energi Implementering af SEAP Overvågning og verificering TRIN 3: Årlig indsendelse af rapporter om gennemførelsen -20% CO 2 i

6 FREM MOD -20% CO 2 I ÅR 2020 Hvilke processer og kriterier forventes underskrivere af Borgmesteraftalen at gennemføre og overholde? 1. KOM I GANG Klar vision for en langsigtet strategi Lav en langsigtet strategi frem mod 2020 (og videre) Fastlæg konkrete målsætninger og udarbejd en strategi for hvordan disse skal opnås. For at opnå en stærk politisk ramme er det nødvendigt at udvikle en strategisk plan for hvorledes man styrker koordineringen på det energi- og klimamæssige område. De vigtigste tendenser og største udfordringer i forhold til en reducering af CO 2 emissionen skal identificeres og koges ned til kort- og langsigtede løsninger. At definere bæredygtig energi som et tvær-politisk tema i den lokale forvaltning er et skridt i den rigtige retning. Tilpas jeres administrative struktur og afsæt tilstrækkelige ressourcer Alle underskrivere af Borgmesteraftalen bør tilpasse deres administrative struktur således der er tilstrækkeligt med finansielle og menneskelige ressourcer til at implementere Borgmesteraftalen og opfylde de forpligtelser denne indebærer. Bindende CO 2 reduktionsmål Alle underskrivere af Borgmesteraftalen skal definere deres overordnede CO 2 reduktionsmålsætning f.eks. i procent i forhold til et referenceår. Borgmesteraftalen foreskriver at reduktionen skal være på mindst 20% i år Principielt skal reduktionen opgøres i faktiske tal, dog er der åbnet op for at der ved store ændringer i indbyggertal anvendes en opgørelse pr. indbygger. Paul O Driscoll 6

7 Mobiliser lokalsamfundet og borgerne i den lokale energipolitik De fleste tiltag der peges på i handlingsplanen skal implementeres i praksis af borgere og lokale stakeholders generelt. En vigtig del af processen er derfor at mobilsere disse og etablere stærke partnerskaber med relevante stakeholders (erhverv, forsyningsselskaber, finansieringsinstitutioner, energikontorer, borgergrupper, boligselskaber, håndværkere, planlæggere, arkitekter, ingeniører m.v.). MOBILISERING AF LOKALE AKTØRER I MUNCHEN (TYSKLAND) "Involveringen af lokale aktører og borgere er her opnået gennem en række arrangementer, såsom energidage, solenergidage, energisparedage samt gennem åbne rådgivningsmøder. Endvidere er der oprettet en on-line funktion der skal hjælpe med at rådgive borgerne om energispørgsmål. Tiltag som disse bidrager til større involvering og erfaringsudveksling blandt alle aktører og kan føre til konkrete CO 2 reducerende projekter." HEERLEN (HOLLAND) "Den lokale myndighed vil indrage borgerne og lokale aktører i bestræbelserne på at opnå CO 2 reduktionsmålsætningen. Til dette formål har man i Heerlen oprettet en klimaambassade med de vigtigste aktører. Klimaambassaden skal rådgive kommunalbestyrelsen og gøre den bedre i stand til at kommunikere med borgerne i forhold til energispørgsmål." Estimer og fordel de nødvendige ressourcer Alle underskrivere af Borgmesteraftalen bør afsætte finansielle ressourcer til udviklingen og gennemførelsen af den langsigtede strategi, herunder gennemgå kommunalbudgettet og foretage en omfordeling, hvor nødvendigt. Tidsperspektivet skal stå mål med ressourcer og potentielle eksterne finansieringsmuligheder (eks. europæiske, nationale eller regionale muligheder, ESCOs, offentligprivate partnerskaber m.v.). ELENA, en finansieringsmulighed for underskrivere af Borgmesteraftalen Den europæiske lokale energistøtteordning (ELENA) er en teknisk støtteordning, oprettet af den Europæiske Kommission i samarbejde med den Europæiske Investeringsbank (EIB). Ordningen er oprettet med henblik på at yde støtte til lokale myndigheder der ønsker at investere i fornuftige projekter eller programmer inden for bæredygtig energi. Opnår man støtte gennem ELENA opfylder projektet eller programmet også kriterierne for yderligere støtte fra EIB. FINANSIERING I REGIONEN BARCELONA (SPANIEN) kommer de vigtigste ressourcer til finansiering fra den Europæiske Investeringsbank og fra nogle af de lokale banker. Den regionale myndighed har indgået en finansieringsaftale med EIB, der indebærer at alle lokale myndigheder i regionen kan ansøge om støtte her igennem. De lokale myndigheders adgang til finansiering er begrænset til bevillinger og subsidier fra de forskellige instanser i forvaltningen (regionale, nationale og europæiske niveauer). 7

8 2. BASELINE-OPGØRELSE OVER EMISSIONER Baseline-opgørelsen over emissioner kvantificerer udledningen af CO 2 (eller tilsvarende) baseret på energiforbrug inden for aftaleholderens geografisk afgrænsede område. Udledningen kortlægges ud fra brændselskilder og det respektive reduktionspotentiale. Alle underskrivere af Borgmesteraftalen vælger deres egen beregningsmetode til at kvantificere deres emissioner, dog skal de sikre at opgørelsen er i overensstemmelse med de generelle principper præsenteret herunder. Definer jeres referenceår Det er tilrådeligt at opgørelsens referenceår sættes til Hvis der ikke findes tilstrækkelig data for dette år bør man vælge det år der ligger tættest på 1990, og hvor data er tilgængelige. Definer jeres udgangspunkt Opgørelsen kan baseres på slutenergiforbruget f.eks. forbrug af elektricitet, varme/køling, fossile brændsler eller vedvarende energikilder. DATAINDSAMLING REGIONEN BARCELONA (SPANIEN) "Som officiel støttestruktur indsamler vi relevante energi og CO 2 data fra byer og lokale myndigheder, regionale kontorer og private virksomheder, herunder el-, gas- og vandleverandører" Den lokale energiproduktion skal også inkluderes i opgørelsen, hvis der fokuseres herpå i SEAP. Identificer forskellige emissionskategorier De anbefalede kategorier til brug for opgørelsen er: transport, bygninger, anlæg og industri. Det er dog frit op til de deltagende kommuner at definere egne kategorier, blot skal SEAP inkludere konkrete tiltag til at reducere CO2 emissionen i disse kategorier. Province of Barcelona 8

9 Definer jeres metode for beregning af emissioner Baseline-opgørelsen over emissioner på lokalt niveau kan laves ved hjælp af en af de følgende to metoder: En metode baseret på IPCC 1 principperne, der dækker alle CO 2 emissioner indenfor kommunens område. Livs Cyklus Analyse (LCA) metoden, der inddrager hele livscyklussen af brændslet. Det vil sige alle emissioner og også udenfor kommunens område (herunder tab ved transport, raffinering og konvertering). Anvend en fornuftig omregningsfaktor til kvantificeringen af jeres emissioner energiforbruget med en tilhørende emissionsfaktor. Omregningesfaktoren er afhængig af hvilken metode der anvendes. IPPC har default emissionsfaktorer, tilbage fra 2006 IPCC Guidelines 2. Disse emissionsfaktorer bør erstattes af mere landespecifikke faktorer. Det er også muligt for aftaleunderskriverne at udvikle egne emissionsfaktorer baseret på detaljerede oplysninger om de energiressourcer der anvendes indenfor deres geografisk begrænsede område. Ved "LCA metoden" findes der flere kilder og værktøjer til beregning af emissionsfaktorerne, bl..a. ELCD databasen, Ecoinvent-CH, GEMIS Software. CO 2 emissioner beregnes for hver enkelt energiressource ved at gange BEREGNING AF EMISSIONER Source: Wikimedia Commons I MÜNCHEN (TYSKLAND), er næsten alle indbyggere koblet op på det lokale distributionsnet, hvilket gør at al relevant information vedr. energiforbruget er til rådighed. Datagrundlaget er beregnet på grundlag af videnskabelige fastlagte emissionsfaktorer baseret på GEMIS software. Derudover, og for at kunne sammenligne med andre lokale myndigheder i området, anvender kommunen også Eco2Region software. 1 Intergovernmental Panel on Climate Change 2 Default emission factors findes i Volume 2, Kapitel 2, Tabel 2.2. (se side 16) 9

10 3. UDVIKLING OG IMPLEMENTERING AF DEN BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Den Bæredygtige Energihandlingsplan/SEAP (Sustainable Energy Action Plan) definerer en strategisk ramme for opfyldelsen af målsætningen for år Med udgangspunkt i resultaterne af baseline-opgørelsen over emissioner fastlægges de områder hvor det er bedst at sætte ind med konkrete aktiviteter for at opnå det fastsatte CO 2 reduktionsmål. De definerede, konkrete aktiviteter skal, sammen med tidsplan og placering af ansvar for gennemførelsen af aktiviteterne, sikre at de langsigtede strategiske mål indfries. Identificer jeres formål Borgmesteraftalen indeholder aktiviteter gennemført på lokalt niveau med udgangspunkt i lokale kompetencer. Derfor er det forventet at aftaleunderskriveren vil forsøge at udfylde rollen som deltager i aftalen bedst muligt ved at; Være forbruger og rollemodel: De lokale myndigheder er ansvarlige for deres eget energiforbrug. De skal fremstå som rollemodeller i forhold til at vise et godt eksempel og opfordre borgerne og andre aktører til at anvende energien mere effektivt. Planlægge, udvikle og forvalte: Lokale myndigheder er oftest ansvarlige for bygnings-, transport- og landområdeanvendelse i lokalområdet. De har ansvaret for at der sker en optimering af energianvendelsen i nye bygninger og i at integrere bedre transportstrategier i den kommunale planlægning. De beslutter og håndhæver både transport- og energimæssige tiltag. Producenter og leverandører: Lokale myndigheder kan også agere lokale energileverandører og dermed være med til at promovere lokal energiproduktion og selv anvende vedvarende energiressourcer. Rådgiver og motivator: Oplysningsaktiviteter og vidensspredning er vigtigt for at sikre engagement i hele lokalsamfundet omkring implementeringen af bæredygtige energipolitikker. De lokale myndigheder kan fungere som motivatorer og undervisere for borgere og andre aktører (f.eks. arkitekter, planlæggere og håndværkere. Kortlæg de hovedområder I vil fokusere på Når man underskriver Borgmesteraftalen skal der fokuseres på hele kommunens geografiske område i den Bæredygtige Energihandlingsplan/SEAP, både hvad angår den offentlige og den private sektor. Det er op til aftaleunderskriveren selv at beslutte de hovedområder der skal arbejdes med. Men i princippet bør den Bæredygtige Energihandlingsplan dække alle de områder der er redegjort for i baselineopgørelsen over emissioner: Bygninger (nye såvel som renovering af gamle), Lokale infrastrukturer (herunder varme og offentlig belysning), Transport i byen (offentlig, privat samt godstransport), 10

11 Industri og virksomheder. Handlingsplanen skal dække områder hvor den lokale myndighed har en rolle at spille:: Byzone, landzone planlægning Offentligt indkøb af produkter og serviceydelser Samarbejde med borgere og andre aktører Udvælg og prioriter jeres metoder og aktiviteter HELSINKI (FINLAND) Helsinkis Handlingsplan er baseret på den eksisterende plan for energieffektivisering og de regionale klimastrategier. Disse vil blive integreret og forbedret i en samlet bæredygtig energihandlingsplan. Prioriteringerne er bl.a. omkring reduktion af CO 2 udledning fra bygninger v.h.a. energimærkning af både nye og eksisterende bygninger. Desuden vil man i mindre skala igangsætte projekter omkring energiproduktion baseret på vedvarende energi. Udarbejd en handlingsplan med konkrete metoder og realistiske mål. Prioriter - baseret på baseline-opgørelsen og tidligere erfaringer og vælg på baggrund af dette jeres aktiviteter. Handlingsplanen kan bygge videre på allerede eksisterende klima- og energiplaner eller -strategier. REGIONEN BARCELONA (SPANIEN) "De områder vi prioriterer er solcellepaneler på tage og energieffektivisering i de offentlige bygninger, men vi vil også arbejde på udvikling af andre løsninger som foreksempel fjernvarme eller større udnyttelse af biomasse, der specielt har et stort potentiale i landområder. Derudover ønsker vi at implementere langsigtede tiltag, der skal reducere kørsel i personbiler og støtte op om brugen af det offentlige transportsystem. Problemet med byens udbredelsesområde vil også blive taget i betragtning for at støtte op om en mere bæredygtig byudvikling." Forklar hvordan I vil gennemføre processen Source: Wikimedia Commons Jeres handlingsplan skal indeholde vejledninger til hvordan hver enkelt aktivitet skal gennemføres, herunder tidsrammen for implementeringen, ansvarligt personale/ afdeling og forventede omkostninger. 11

12 4. MONITORERING AF FREMDRIFT Monitorering giver de lokale myndigheder mulighed for at måle effektiviteten af deres handlingsplan. Hvert andet år efter udarbejdelsen af handlingsplanen skal en gennemførelsesrapport indsendes. Gennemførselsrapporten skal give et overblik over de opnåede resultater både i forhold til de igangsatte aktiviteter såvel som i forhold den opnåede reduktion af CO 2 emissioner. Løbende vurdering og overvågning af resultater Overvågning, verificering og evaluering er vigtigt i forhold til at følge op på opnåede resultater og for udviklingen og tilpasning af fremtidige aktiviteter. De lokale myndigheder bør vurdere den potentielle CO2 reduktion fra allerede implementerede aktiviteter for derigennem at foretage en løbende forbedring af deres Bæredygtige Energihandlingsplan. 12 Shutterstock

13 HELSINKI (FINLAND) "En årlig energigennemgang af den eksisterende bygningsmasse gør os i stand at udvikle vores energi effektiviseringsplan for vores bygninger. Med ny intelligent overvågningsteknologi kan vi kontrollere energiforbruget og -effektiviseringen, og dermed kan vi forbedre effektiviteten og energibesparelsen løbende." MUNCHEN (TYSKLAND) "Energi og CO 2 emissionsdata i offentlige bygninger og anlæg indsamles jævnligt og beskrives i en årlig energirapport. Samlet energiforbrug hos indbyggerne fås fra energileverandøren, medens analyserne og evaluering af data varetages af de lokale myndigheder." 13

14 HVOR KAN MAN FÅ STØTTE? Hvilken rådgivning giver Sekretariatet for Borgmesteraftalen ved implementering af aftalen? 1. SEKRETARIATET SVARER PÅ DIN HENVENDELSE 2. FÅ YDERLIGERE VEJLEDNING FRA FOLDERE OG ANDET MATERIALE Sekretariatet for Borgmesteraftalen har en online rådgivningsfunktion (Helpdesk), hvor alle underskrivere af aftalen kan søge råd og vejledning i forhold til udarbejdelsen af baseline-opgørelsen over emissioner samt i forhold til implementeringen af handlingsplanen. For at sikre individuel rådgivning og en fornuftig opfølgning på implementeringen, vil hver enkelt underskriver få tildelt en personlig kontakt i sekretariatet. Medlemmerne i sekretariatet samarbejder endvidere med: Støttestrukturer, foreksempel organiseret hos nationale eller regionale myndigheder, således at de enkelte underskrivere kan få hjælp til spørgsmål af mere national karakter. Det Fælles Forskningscenter (JRC - Joint Research Centre), der yder rådgivning indenfor mere tekniske spørgsmål i forhold til udarbejdelsen af baseline-opgørelsen over emissioner og handlingsplanen. Den internetbaserede rådgivningsfunktion (Helpdesk) har udviklet både teknisk og metodisk materiale der skal vejlede underskrivere af Borgmesteraftalen. Materialet kan downloades på Vejledning for udarbejdelse af baseline-opgørelsen (Baseline Emission Inventory) og SEAP: Denne er baseret på praktiske eksempler fra byer og er udviklet i samarbejde med det Fælles Forskningscenter i Europa-Kommissionen. Vejledningen kan støtte underskriverne i forhold til at lave udkast, implementere og rapportere om både deres baseline-opgørelse og SEAP. Vejledningen tilvejebringer underskriverne med vigtige principper og en klar tilgang i forhold til implementerings- og rapporteringsprocessen. Ofte stillede spørgsmål (FAQs) er tilgængelige på Borgmesteraftalens hjemmeside: Denne samling af FAQ, som ofte opdateres, er baseret på de oftest registrede forespørgsler vedrørende Borgmesteraftalen og kravene hertil. 14

15 Det elektroniske SEAP format: Formatet til den Bæredygtige Energihandlingsplan (SEAP) er et internetbaseret redskab som underskrivere af Borgmesteraftalen selv skal udfylde samtidig med at de indsender deres egen SEAP. Formatet giver en struktur der kan bidrage til at styre den langsigtede vision, sikre at SEAP en indeholder de nødvendige oplysninger samt sammenfatter de vigtigste elementer af SEAP en. Der findes en fyldestgørende manual til hvordan det elektroniske SEAP udfyldes samt praktiske informationer om hvordan en baselineopgørelse over emissioner udvikles og implementeres. 3. ERFARINGSUDVEKSLING MED ANDRE UNDERSKRIVERE ved arrangementer afholdt af sekretariatet for borgmesteraftalen Sekretariatet for Borgmesteraftalen afholder jævnligt tematiske workshops og andre arrangementer for myndigheder der er ansvarlige for implementeringen af Borgmesteraftalen. Disse arrangementer støtter underskriverne i at gå fra strategi til konkret implementering af bæredygtige energiprojekter gennem erfarings- og vidensudveksling med andre underskrivere. Kommende arrangementer er præsenteret på Borgmesteraftalens hjemmeside (se under "Events" sektionen) BORGMESTERAFTALENS HJEMMESIDE: ONLINE HJÆLP: Generelle spørgsmål vedr. Borgmesteraftalen: Tekniske spørgsmål i forhold til den Bæredygtige Handlingsplan: Nathalie Nizette 15

16 16

p d g e b d e e FRA FORPLIGTELSE TIL HANDLING i n t e re ss Et nærmere kig på handlingsplanen for bæredygtig energi e e www.eumayors.

p d g e b d e e FRA FORPLIGTELSE TIL HANDLING i n t e re ss Et nærmere kig på handlingsplanen for bæredygtig energi e e www.eumayors. g ger ivitet ffekt e i erg nd h g t ti gnin tilta læ al klimaforandrin en re an lok primære va yg ed gh b d ka ve ns pl reg bæ red e e e ttels a f p so d e lh e ne ørgsel eftersp i rg ner io s s i em alite

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

1. Ansøger identifikation

1. Ansøger identifikation 1. Ansøger identifikation Organisation Navn Legal Status Region Sjælland Regional myndighed Ansøgers addresse Vejnavn og nr. Alleen 15 Post nr. DK- 4180 Cedex By Sorø Land Projektets leder Køn [Ms, Mr]

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger.

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger. ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN ELENA-satsning i Hovedstadsregionen Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger Gate 21 Side 1/63 Indhold Resume 3 Baggrund, formål og indhold 4 ELENA - Europæisk

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Brugermanual. Indhold. I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen

Brugermanual. Indhold. I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen Brugermanual Indhold I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen... 1 II. Formålet med Læringsportalen... 3 III. Tilpasning af Træningen... 4 IV. Tilpasning af Træningsmateriale... 5 V. Tilpasning af

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

9 CASH. Politikanbefalinger. Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken 2014-2020

9 CASH. Politikanbefalinger. Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken 2014-2020 9 CASH Politikanbefalinger for at gøre bedst mulig brug af strukturfonde til bæredygtige sociale boliger Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR TEMAUNDERSØGELSENS PARTER RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF : Rambøll Management A /S : Claus Andersen,

Læs mere

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb En praktisk vejledning til offentlige myndigheder www.smart-spp.eu Støttet af: Et initiativ fra: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu)

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING METODEBESKRIVELSE Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING April 2012 I KOMMUNERNE Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810 4200

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Ton CO2/år. Handlingsplan for EU-Borgmesteraftalen

Ton CO2/år. Handlingsplan for EU-Borgmesteraftalen Ton CO2/år 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2007 2020 År Handlingsplan for EU-Borgmesteraftalen Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 5 Baggrund for EU-Borgmesteraftalen 6 Frederikshavn

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

bæredygtig turisme i naturparker

bæredygtig turisme i naturparker Veje til bæredygtig naturforvaltning Sociale og økonomiske fordele ved naturbeskyttelse bæredygtig turisme i naturparker Få inspiration! 2. udgave på dansk 2 3 Forord Forord til Revideret oversættelse

Læs mere

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 2013 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING 1 Indledning - Netværksgruppernes Grundkatalog Realiseringen af regeringens mål om, at energiforsyningen

Læs mere

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Indhold Klimastrategi for Vordingborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 1 Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

INSPIRERENDE FINANSIERINGSORDNINGER Stof til eftertanke for Borgmesterpagtens underskrivere. www.eumayors.eu 1

INSPIRERENDE FINANSIERINGSORDNINGER Stof til eftertanke for Borgmesterpagtens underskrivere. www.eumayors.eu 1 INSPIRERENDE FINANSIERINGSORDNINGER Stof til eftertanke for Borgmesterpagtens underskrivere www.eumayors.eu 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E GÅ IKKE GLIP AF EN FINANSIERINGSMULIGHED 1. LOKALE MYNDIGHEDERS

Læs mere