Albertslund Kommune Rådhuset Miljø- og Teknikforvaltningen 2620 Albertslund Albertslund, den 8. januar 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albertslund Kommune Rådhuset Miljø- og Teknikforvaltningen 2620 Albertslund Albertslund, den 8. januar 2015."

Transkript

1 Albertslund Kommune Rådhuset Miljø- og Teknikforvaltningen 2620 Albertslund Albertslund, den 8. januar Høringssvar vedr.: Forslag til nye affaldsordninger for private hustande i Albertslund kommune Andelsboligforeningen Milebuen har behandlet det fremlagte høringsmateriale vedr. Forslag til nye affaldsordninger for private hustande i Albertslund kommune 1. Foreningen havde forud for behandlingen af høringsmaterialet på kommunalbestyrelsens møde 9. december 2014 i et åbent brev fremsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer via 2 anmodet om, at den begrænsning, der ligger i det første princip for affaldsordningerne: "1. nye affaldsordninger skal indeholde husstandsnær indsamling af madaffald, restaffald, småt metal, pap og karton, papir, glas og plast. 3 " blev omformuleret, så spørgsmålet om hvilke fraktioner de fremtidige affaldsordninger skal indeholde, også blev sat til debat. Hvilket desværre ikke er sket. Det var måske også at have for store forventninger, når ikke en gang Miljø- og Byudvalgets ønsker fra udvalgets møde den 18/ har fundet vej til materialet. Vi finder ikke desto mindre spørgsmålet om hvilke fraktioner, der skal sorteres i, så essentielt, at vi vil behandle det i nærværende høringssvar. Affaldshierakiet Baggrunden for debatten om de fremtidige affaldsordninger er det såkaldte affaldshieraki, også nogle steder betegnet affaldstrekanten. Dette er i en noget forsimplet form præsenteret i [Affaldsplan] 5. Vi finder det imidlertid væsentligt, at betragte hele affaldshierakiet, således som det præsenteres i nedenstående figur. Ideen i affaldshierakiet er, at jo højere oppe i dette man befinder sig, desto bedre. Affaldsforebyggelse er således at foretrække for genbrug osv. 1 I høringssvaret henvises til en række dokumenter m.v. En oversigt over disse findes til sidst i høringssvaret,og henvisninger sker på formen [Forkortelse] side x 2 [ÅB141207] 3 Høringsmat.] side 3, den grønne boks 4 [KB141209#24] hvor Miljø- og Byudvalgets beslutning er refereret 5 Side 43, 3. spalte

2 Figur 1: Affaldshieraki 6 De enkelte elementer i hierakiet er defineret i [Resourceplan], der anvender samme definitioner, som [EU affaldsdir]. Det drejer sig om følgende definitioner:»forebyggelse«: foranstaltninger, der træffes, inden stoffer, materialer eller produkter bliver til affald, og som mindsker: a) affaldsmængden, herunder via genbrug af produkter eller forlængelse af produkternes levetid b) de negative konsekvenser, som det producerede affald har for miljøet og menneskers sundhed, eller c) indholdet af skadelige stoffer i materialer og produkter 7 Denne definition bør i virkeligheden udbygges til også at dække f.eks.den forebyggelse, der ligger i ikke at anvende unødig emballage. Andelsboligforeningen Milebuen har i vores høringssvar i forbindelse med såvel Affaldsplan som peget på dette på følgende måde: Hvis man i den forbindelse ser på almindelige forbrugsvarer, så består affaldet typisk af rester af selve varen, f.eks. kartoffelskræller, samt af varens emballage. Det er vores opfattelse, at hvis man ser udviklingen over tid, så er emballage mængden stærkt stigende, og går i retning af engangsemballage (f.eks. at genbrugelige øl-kasser erstattes af pap-rammer og folie) og gerne i flere lag (f.eks. tandpasta, der er i en plastiktube, hvor tuben igen er i en papæske, der som oftest er hæftet sammen 2 og 2 med folie, der leveres fra fabrikken formentligt i en papkassen reelt kunne tuberne leveres direkte i papkassen, og dermed spare både papæske og folie), hvilket har en signifikant betydning på den samlede affaldsmængde. Det er derfor vores opfordring, at der [ ] medtages et punkt om begrænsning af emballage mængden og fremme af genbrugelig emballage. Vi er naturligvis klar over, at Albertslund Kommune næppe har den store direkte indflydelse 6 Baseret på betegnelserne i 6b i [LOV1388/2010] 7 [Resourceplan] side 110, [EU affaldsdir] artikel 3, punkt 12

3 på dette emne, men det ville styrke kommunens miljøprofil også at fokusere på dette område. 8 En anden mulighed er at begrænse papir affaldet ved at tilslutte sig en af de 2 eksisterende Reklame - Nej tak ordninger. Det er vurderet 9, at en gennemsnitlig husstand i 2007 modtog 67,2 kg adressløse tryksager, hvilket udgjorde 40% af det samlede papiraffald. Det groteske i forhold til en målsætning om genanvendelse af husholdningsaffald er, at når man tilmelder sig Reklamer Nej tak og dermed mindsker behovet for papir til at trykke reklamer på, ja så fjerner man også en potential genanvendelsesdel. Set fra genanvendelses målsætningen i snæver forstand er det bedre, at aflevere tryksager til genanvendelse i papirbeholderen direkte fra postkassen, end helt at undgå, at der er behov for papir til reklamerne.»forberedelse med henblik på genbrug«: enhver nyttiggørelsesoperation i form af kontrol, rengøring eller reparation, hvor produkter eller produktkomponenter, der er blevet til affald, forberedes, således at de genbruges uden anden forbehandling 10 Det oplagte eksempel her er det danske retur system for glasflasker til øl,vin og vand, der sikrer at en meget stor del af de pantbelagte glasflasker rengøres og genbruges igen.»genanvendelse«: enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer 11 Her kan der igen peges på indsamling af pantbelagt engangs emballage. Dansk Retursystem A/S, der står for denne opgave, har opgjort 12, at der i 2013 bleve indsamlet 89% af den pantbelagte engangsemballage. Det pitoreske er, at det meget velfungere danske retursystem for pantbelagt emballage gør det sværere for os, at opfylde målsætningerne og genanvendelse af husholdningsaffald. Hvis vi propede den pantbelagte amballage i glas-, plast- og metal affaldsbeholdere ville de tælle med i genanvendelsesprocenten, hvilket det ikke gør når vi afleverer dem i f.eks. supermarkedet og får det betalte pant retur.»nyttiggørelse«: enhver operation, hvis hovedresultat er, at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion, eller som er forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet generelt. Bilag II indeholder en ikke-udtømmende liste over nyttiggørelsesoperationer 13 Her har [Resourceplan] haft lidt for travlt med at kopiere fra [EU affaldsdir], idet det nævnte bilag 2 ikke findes i førstnævnte. I sidstnævnte oplistes13 nyttiggørelsesoperationer, hvoraf følgende 2 er relevante for nærværende høringssvar. Det drejer sig om Og Hovedanvendelse som brændsel eller andre midler til energifremstilling 14 Genanvendelse eller genvinding af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler (herunder kompostering eller andre former for biologisk omdannelse) 15 Det er altså væsentligt at notere, at hverken afbrænding af organisk materiale med henblik på energifremstilling, således som det sker med vores affald i dag, eller bioforgasning, således som 8 [komaffald12] side 1 9 [MProj1458], side [Resourceplan] side 111, [EU affaldsdir] artikel 3, punkt [Resourceplan] side 111, [EU affaldsdir] artikel 3, punkt [DKRetur] 13 [Resourceplan] side 111, [EU affaldsdir] artikel 3, punkt [EU affaldsdir] Bilag 2, punkt R 1, side [EU affaldsdir] Bilag 2, punkt R 3, side 22

4 der lægges op til i høringsmaterialet, medregnes under genanvendelse i affaldshierakiet. Begger er at betragte som nyttiggørelse, og dermed i udgangspunktet ligeværdige.»bortskaffelse«: enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse. Bilag I indeholder en ikke-udtømmende liste over bortskaffelsesoperationer 16 Her har [Resourceplan] igen haft lidt for travlt med at kopiere fra [EU affaldsdir], idet det nævnte bilag 1 ikke findes i førstnævnte. I sidstnævnte 17 oplistes15 bortskaffelsesoperationer i form af deponeringer, udledninger og dumpning, samt afbrænding på landjorden (D 10). Det skal understreges, at afbrænding på landjorden her skal forstås, som uden nogen form for nyttiggørelse, altså svarende til tidligere tiders afbrænding af halm på markerne. Målsætning: 50% genanvendelse af husholdningsaffald [Høringsmat.] fastlægger på side 1 målsætningen til, at vi skal genanvende mindst 50% af vores husholdningsaffald senest i 2018, idet der henvises til [Affaldsplan]. Her er målsætningen imidlertid beskrevet på følgende måde: Albertslund Kommune vil Allerede i 2018 som minimum opfylder EU s Affaldsdirektivs krav om 50 % genanvendelse af husholdningsaffald, 18 Problemet er, at EU s Affaldsdirektivs krav er formuleret på følgende måde: 2. For at sikre overensstemmelse med målene i dette direktiv og som led i bestræbelserne på at opnå et europæisk genanvendelsessamfund med høj ressourceeffektivitet træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at følgende mål nås: a) senest i 2020, at forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelsen af affaldsmaterialer som minimum f.eks. papir, metal, plastic og glas fra husholdninger og om muligt fra andre kilder, såfremt disse affaldsstrømme svarer til affald fra husholdninger, skal øges til samlet mindst 50 vægtprocent. 19 EU kravet om 50% genanvendelse omfatter således primært papir, metal, plastic og glas, hvilket da også præciseres i vejledningen til direktivet 20. Organisk affald/bioaffald omtales i artikel 22 i EU s Affaldsdirektiv på følgende måde: Medlemsstaterne træffer, når det er relevant, foranstaltninger i henhold til artikel 4 og 13 for at fremme: a) særskilt indsamling af bioaffald med henblik på kompostering og bioforgasning af bioaffald b) behandling af bioaffald, der lever op til et højt miljøbeskyttelsesniveau c) anvendelse af miljøforsvarlige materialer, som er fremstilletaf bioaffald. Kommissionen foretager en vurdering af håndteringen af bioaffald med henblik på at forelægge et forslag, hvis det er relevant. Vurderingen skal indeholde en undersøgelse af muligheden for at sætte minimumskrav til håndtering af bioaffald og kvalitetskriterier for kompost og afgasset bioaffald med henblik på at sikre en høj beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet 21 Kigger man i vejledningen til direktivet 22 så fremgår det heraf, at det man primært ønsker at undgå er, at bioaffaldet anvendes til landfill, altså tidligere tiders åbne lossepladser, hvor affaldet henlægges ubehandlet. Direktivet tager således ikke stilling til om det organisk affald brændes i forbindelse med varmeproduktion eller bioforgasses. 16 [Resourceplan] side 111, [EU affaldsdir] artikel 3, punkt [EU affaldsdir] Bilag 1, side [Affaldsplan] side 11, hvid boks i 4. Spalte 19 [EU affaldsdir] Artikel 11, side [EU affaldsguide] side 53ff 21 EU affaldsdir] Artikel 22, side [EU affaldsguide] side 56

5 [Høringsmat.] påpeger, at i EU tales der allerede nu om genanvendelseskrav på 70% i , og det er da korrekt at forslaget til nyt Affaldsdirektiv foreslår ændringer i artikel 11, stk 2, litra a samt tilføjelse af et litra c på følgende måde: a) senest den 1. januar 2020, at genanvendelse og forberedelse med henblik på genbrug af kommunalt affald skal øges til mindst 50 vægtprocent... c) senest den 1. januar 2030, at genanvendelse og forberedelse med henblik på genbrug af kommunalt affald skal øges til mindst 70 vægtprocent 24 Det skal bemærkes, at begrebet kommunalt affald anvendes i teksten. Dette begreb er afgrænset på følgende måde: Composition of municipal waste Municipal waste includes household waste and waste from retail trade, small businesses, office buildings and institutions (such as schools, hospitals, government buildings) similar in nature and composition to household waste, collected by or on behalf of municipalities. It includes: bulky waste (e.g. white goods, furniture, mattresses); yard waste, leaves, grass clippings, street sweepings, the content of litter containers, and market cleansing waste; waste from selected municipal services, i.e. waste from park and garden maintenance, waste from street cleaning services; It also includes waste from the same sources, and similar in nature and composition, which: are not collected on behalf of municipalities but directly by producer responsibility schemes or private non-profit institutions for re-use and recycling purposes mainly by separate collection, originate from rural areas not served by a regular waste service. It excludes: waste from sewage network and treatment, including sewage sludge, construction and demolition waste, 25 Begrebet er altså betydeligt bredere end det, der anvendes i [EU Affaldsdir] og kan dermed ikke sammenlignes med dette. Det kan faktisk med rimelighed konkluderes, at et krav om 70% genanvendelse af kommunalt affald kræver betydeligt mindre på husholdningsområdet end et krav om 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet. Det bør også bemærkes, at den første under it also includes... indebærer, at den pant belagte emballage, der returneres via vores indløsning af den betalte pant medregens i genanvendelses målsætningen i [NEU affaldsdir]. Regeringen har ikke desto mindre i [Resourcestrategi] opstillet en målsætning om genanvendelse af 50% af husholdningsaffaldet i , nærmere bestemt den del af husholdningsaffaldet, der består af organisk affald, papir-, pap, glas-, træ-, plast- og metalaffald. Disse 50% svarer så ikke til 50% af den gennemsnitsskraldespand 27, der er vist på side 2 i [Høringsmat.]. I denne er der 16% forbrændingsegnet og 3% diverse ikke-forbrændingsegnet, der skal lades ude af betragtning i regeringens målsætning. Regeringens målsætning svarer med andre ord til omkring 40% af den viste skraldespand. Derudover er det værd at pege på, at regeringens strategi taler om genanvendelse, men ifølge de anvendte definitioner er hverken afbrænding af organisk affald til varmeproduktion eller bioforgasning genanvendelse, men alene nyttiggørelse, jf. ovenfor. 23 [Høringsmat.] side 2 24 [NEU affaldsdir] side [NEU Annex] side 2 26 [Resourcestrategi] side 7, 1. spalte og figur på side Figuren stammer fra side 1 i [Faktaark]. Talgrundlaget kan findes i tabel 5.1 på side 35 i [Resourceplan], der igen baserer sig på resultaterne fra [MProj1414]

6 Regeringen ser det ikke desto mindre som et fremskridt at gå Fra affaldsforbrænding til bioforgasning og genanvendelse 28. Det virker derfor nærmest grotesk, at de initiativer, der fremlægges på området alene går på at sikre en effektiv forbrændingssektor: Initiativer og forventede effekter Der skal skabes rammer for en mere effektiv forbrændingssektor. Omstillingen skal gøre, at det affald, der skal brændes, sendes til de økonomisk mest effektive anlæg, så affaldet bliver anvendt på den samfundsøkonomisk bedste måde. Med initiativerne i ressourcestrategien forventes følgende effekter: Større effektivitet i forbrændingssektoren, mere intelligent udnyttelse af det genanvendelige affald, som i dag forbrændes, og at affald sendes til de økonomisk mest effektive forbrændingsanlæg. Øget indsamling af f.eks. organisk affald fra husholdninger og servicesektoren til bioforgasning. Initiativer Der skal skabes rammer for en effektiv affaldsforbrændingssektor. Omlægningen af sektoren skal sikre, at affaldsforbrændingssektoren understøtter genanvendelse, og at affaldet brændes på de anlæg, hvor effektiviteten er størst. Regeringen vil fremlægge en model for en ændret organisering af affaldsforbrændingssektoren 29 Det må altså konstateres at [Høringsmat.] målsætning om genanvendelse af mindst 50% af husholdningsaffaldet allerede i 2018 er langt mere ambitiøst end såvel EU som regeringen, der reelt siger 40% i Der er i sig selv ikke noget galt i at være ambitiøs, men det skal helst følges at en hel del realisme. Den realisme burde så være belyst gennem initiativerne i de første 2 år af kommunens [Affaldsplan]. Desværre er dette ikke tilfældet. På side i [Affaldsplan] beskrives en række initiativer vedr. øget indsamling af emballageaffald til udførelse i Ingen af disse initiativer er blevet gennemført således at de har kunne afrapporteres til Brugergruppen. Tilsvarende beskrives på side i [Affaldsplan] initiativer vedr. Bioaffald som ressource i , igen uden at dette har ført til nogen betydende indsats. Helt grelt bliver det når man læser side 15 vedr. Etablering af beslutningsgrundlag om indsamling af bioaffald en smuk hensigtserklæring, som på ingen måde er blevet opfyldt. Kommunalbestyrelsen bliver altså nu bedt om at træffe en beslutning om indsamling af bioaffald, uden reelt at have det nødvendige beslutningsgrundlag. Organisk affald: Affaldsforbrænding eller bioforgasning Det ligger fast, at såvel affaldsforbrænding som bioforgasning er nyttiggørelse, jf. definitionerne ovenfor, og dermed befinder sig på samme trin i affaldshierakiet. Det der skal afgøre, om man vælger det ene eller det andet, skal derfor kunne begrundes i klare miljømæssige eller økonomiske fordele ved en af løsningerne. Andelsboligforeningen Milebuen har derfor i Brugergruppen gennem en årrække efterlyst en såkaldt Livs Cyklus Analyse (LCA) på området, og der var da også i [Affaldsplan] (side 14-15) lagt op til gennemførelsen af en sådan. Desværre er dette ikke blevet til noget. Det er derfor heldigt, at Miljøstyrelsen har fået udført et miljøprojekt [MProj1458], der reelt er en LCA. I projektet sammenlignes 13 scenarier 30, hvoraf 3 (1 (basisscenariet), 4 og 7) er uden særskilt indsamling af organisk affald, mens de resterende 10 scenarier enten indeholder bioforgasning 28 Titlen på kapitel 3 side 31 i [Resourcestrategi] 29 [Resourcestrategi] side 31, 2. spalte

7 eller behandling på et Aiken anlæg. Scenarierne adskiller sig derudover på hvilke fraktioner, der indsamles særskilt. Hvert scenarie behandles i forhold til en population på enfamiliebolig husstande og etagebolig-husstande, men rapporten bringer også delresultater for enfamiliebolig.husstande og etagebolig-husstande. LCA metoden integrere samtlige miljøpåvirkninger, inklusive drivhuseffekt, over de første 100 år. 31 Projektet analyserer derudover følsomheden af resultaterne ved at foretage tilsvarende analyse når 6 forskellige elementer ændres. 32 I den sammenfattende vurdering, står der følgende i rapporten om forbrænding overfor bioforgasning: Miljøvurdering: Kildesortering og bioforgasning af organisk dagrenovation via biogasfællesanlæg medfører ikke nogen væsentlig forskel i miljøbesparelser mht. til drivhuseffekt i forhold til forbrænding af denne fraktion. Mht. næringssaltbelastning er forbrænding lidt bedre, (se desuden fodnote 6). Den jordbrugsmæssige anvendelse af komposten/digestatet kan medføre recirkulering af ca. 650 ton fosfor årligt ved opskalering til hele Danmark. 33 Velfærdsøkonomi: Scenarier med genanvendelse af kildesorteret organisk dagrenovation kan give anledning til ekstra velfærdsøkonomiske omkostninger svarende til ca kr./ton indsamlet affald i oplandet forudsat fuld udnyttelse af affaldsforbrændingsanlæggenes kapacitet, men dog giver de fleste af scenarierne med kildesortering af organisk dagrenovation ikke øgede velfærdsøkonomiske omkostninger ved sammenligning med basisscenariet. 34 Budgetøkonomi: Biogasanlæg er fritaget for affaldsvarmeafgift, og således vil kildesortering og bioforgasning af organisk dagrenovation medføre et provenutab skønnet til ca. 4 mio. kr./år for et opland. Afgiftsfritagelsen gør samtidigt, at bioforgasning og affaldsforbrænding har cirka de samme budgetøkonomiske omkostninger (forudsat fuldstændig konkurrence om modtagelse og bioforgasning af organisk dagrenovation). Tilskuddet til biogasanlæg er finansieret gennem PSO ordningerne, og for scenarierne med kildesortering af organisk dagrenovation er dette tilskud beregnet til ca. 4,5 mio. kr./år for et opland 35 Projektet konstaterer altså hverken miljømæssige, velfærds- eller budgetøkonomiske fordele ved bioforgasning i forhold til forbrænding. Det noteres faktisk i rapporten: Ved sammenligning af scenarier med biologisk behandling af organisk affald med de tilsvarende uden (4 med 3AFZ og 7 med 6AZ) ses det, at forbrændingsscenarierne er praktisk taget lig med scenarierne, der inkluderer biogasfællesanlæg, men marginalt bedre end scenarier med Aikan-anlæg. Det gøres dog opmærksom på, at forskellene generelt er små, og at der derfor bør konkluderes med forsigtighed. 36 Der er så blevet peget på, at recirkulationen af fosfor er et væsentligt element, der taler for bioforgasning. I den forbindelse må det påpeges, at fosfor potentialet i spildevandsslam er næsten 4 gange så stort som i organisk husholdningsaffald, og at det tilsvarende tal for husdyrgødning er næsten 45 gange 37. Det er derfor næppe manglende fosfor fra bioforgasset husholdnings affald, der vælter læsset. 30 [MProj1458] oversigt side 10, flere detailer side 64f 31 [MProj1458] side 9 og side [MProj1458] afsnit [MProj1458] side [MProj1458] side [MProj1458] side [MProj1458] side 83, scenarie 4 og 7 er forbrændingsscenarierne 37 [Resourceplan] side 66

8 I de opstillede scenarier i [Høringsmat.] anvender scenarie 1 og 2 en to-delt 240 liters plastik beholder til organisk affald og rest-affald. Dette indebærer, udover at alle skal være enige om hvilken del af beholderen, der anvendes til hvilket affald, og efterleve det, at der efter indsamlingen skal ske en omlastning af affaldet. Renovationsbilen skal således først til Vestforbrænding for at aflevere restaffald, hvorefter der enten skal ske en omlastning af det organiske affald, eller renovationsbilen skal fortsætte halvtom til bioforgasninganlæget. Ingen af disse muligheder virker som en rationel håndtering. Derudover er det en kendt sag, at de majspapirposer, der anvendes til opsamling af organisk affald ikke tåler fugt særligt godt, og at f.eks. fugtige kartoffelskræller kan få dem til at gå i opløsning. Man kan så godt forvente, at folk sørger for at tørre deres kartoffelskræller og fjerner sovesen fra resten af gryderetten inden de smides ud, men så har man også selv bedt om at blive skuffet. Endeligt skal der da også peges på, at selv om majspapir poserne holder, så kræver plastikstativerne, i modsætning til de nuværende papirsaffaldssække, jævnlig rengøring. Andelsboligforeningen Milebuen skal, da vi hverken ser miljømæssige eller økonomiske fordele ved bioforgasning, anbefale, at de kommende affaldsordninger ikke kommer til at indeholde en særskilt fraktion til organisk affald, men at denne beholdes i rest-affaldet, og at denne fraktion fortsat afbrændes med henblik på varmeproduktion. Vi lægger i den forbindelse også vægt på, at potentielle lugtgener undgås ved at fastholde det nuværende service niveau med ugetømning. Affaldsbeholdernes størrelse skal naturligvis tilpasses dette, hvilket peger på at bibeholde de nuværende papirsæk løsning. Papir, pap og glas Vi er i Andelsboligforeningen Milebuen ganske godt tilfredse med den nuværende ordning, hvor papir og glas indsamles hver 14. dag fra kasetter ved den enkelte bolig og pap afleveres på genbrugspladsen ved opkørslen fra Damgårdsvej. Vi finder til gengæld at opstilling af en 2-delt 240 l beholder til papir og glas og en afhentning hver 8. uge er en alt for ringe service. Vi lægger derfor vægt på, at papir og glas indsamles jævnligt, helst forsat hver 2. uge, og at beholderne til brug for disse fraktioner får en størrelse, der svarer hertil. Plastik og metal Plastik og metal udgør en relativ begrænset del af affaldsmængden, og at få opstillet en 2-delt 240 l beholder til indsamling af disse fraktioner, er derfor ganske uacceptabelt. Tilsvarende er det for ringe en service, at disse fraktioner kun afhentes hver 8. uge. Det er derfor Andelsboligforeningen Milebuens indstilling, at disse fraktioner indenfor Buernes område indsamles i miljøspots opstillet ved genbrugspladsen ved opkørslen fra Damgårdsvej, idet det gælder at alle husstande i Buerne ligger indenfor en radius af 200 m fra pladsen, og denne ligger indenfor det naturlige bevægelsesmønster i bebyggelsen. I forbindelse med Brugergruppens møde den 14. august 2014 blev der udsendt et udkast til strategi notat. I dette notat står der: Behandlingsprisen på plast er meget høj. Kr. 1400,- pr. ton (for restaffald er den kr. 420) For at motivere borgerne til at sortere plast fra foreslår Miljø & Teknik at størstedelen af behandlingsprisen betales via fællesomkostningerne, således at behandlingsprisen sættes til kr. 320,-. Det øger fællesomkostningerne med kr. 27,- pr. husstand. 38 Det skal bemærkes, at en sådan subsidiering er i direkte modstrid med Miljøbeskyttelsesloven 39 og Affaldsbekendtgørelsen [UDKStrat] Side 2 39 [LBK879/2010] 40 [BEK1309/2012]

9 I 48, stk 3 i Miljøbeskyttelseslovens står der: Der skal fastsættes særskilt gebyr for hver affaldsordning baseret på de udgifter, som er opgjort i kommunalbestyrelsens regnskab. Kommunalbestyrelsen skal på anmodning udlevere oplysninger om beregningen af gebyret for hver ordning. I Affaldsbekendtgørelsens 31 slås det fast at: Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for genanvendeligt plastemballageaffald, herunder for affald i form af plastflasker og -dunke. Ordningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at væsentlige dele af det genanvendelige plastemballageaffald bliver indsamlet. Hvilket suppleres af Affaldsbekendtgørelsens 55, stk 8 Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for hver indsamlingsordning, som etableres i kommunen, som ikke er omfattet af stk Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af ordningen. Den nævnte subsidiering af plastindsamlingen er således i klar modstrid med de grundlæggende principper i miljøbeskyttelseslovgivningen om at ordninger skal hvile i sig selv og at forureneren betaler. Haveaffald og storskrald - genbrugspladsen ved opkørslen fra Damgårdsvej I forbindelse med indsamling af haveaffald og storskrald ønsker vi at fortsætte med den nuværende ordning, hvor dette afleveres på genbrugspladsen ved opkørselen fra Damgårdsvej. Andelsboligforeningen Milebuen skal i den forbindelse bemærke, at det er et krav, at der i forbindelse med indførelsen af en nye affaldsordning i bebyggelsen, sker en afklaring af forholdene omkring genbrugspladsen. Da der arbejdes med dette spørgsmål mellem forvaltningen, Bo-Vest, Gårdene, Vængerne og Buerne skal vi ikke her gå dybere ind i sagen. Affaldsordningerne blev, på baggrund af materialet udsendt til Brugergruppemødet den 14. august 2014, diskuteret på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den 23. september Nærværende høringssvar er behandlet på et velbesøgt åbent bestyrelsesmøde dags dato, hvor der var ensstemmig tilslutning til svaret. Med venlig hilsen Andelsboligforeningen Milebuen Jan Saltoft Andersen Formand Høringssvaret fremsendes alene som vedhæftning til en .

10 Oversigt over anvendte kilder: Forkortelse Titel Link Affaldsplan Albertslund Kommune: Affaldsplan Hoveddel BEK1309/2012 Bekendtgørelse om affald. Bekendtgørelsen nr 1309 af https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144826#kap7 18/ DKRetur Dansk Retursystem A/S: Systemet i tal, maj EU affaldsdir Europa-parlementets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver EU affaldsguide European Commision: Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EU on waste Faktaark Danmark uden affald: Fakta om dit og Danmarks affald Høringsmat. Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund kommune. Høringsmateriale 16. december februar 2015 KB141209#24 Referat af Kommunalbestyrelsens møde den 9. december 2014 vedr. punkt 24. MBU - Godkendelse af høringsmateriale om nye affaldsordninger for husstande KomAffald12 Andelsboligforeningen Milebuen: Høringssvar: Forslag til Affaldsplan , dateret 20/ LBK879/2010 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132218#k6 Lovbejendtgørelse nr 879 af 16/ LOV1388/2010 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. Lov nr https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= af 14/ MProj1414 Miljøstyrelsen: Kortlægning af dagrenovation i enfamilieboliger Med særligt fokus på madspild, batterier og småt elektronikaffald, Miljøprojekt nr. 1414, 2012 MProj1458 Miljøstyrelsen: Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation. Miljøprojekt nr. 1458, 2013 NEU affaldsdir Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS 01aa75ed71a /DOC_1&format=PDF

11 DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald, 1999/31/EF om deponering af affald, 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr NEU Annex Annex til [NEU affaldsdir] Resourceplan Miljøministeriet: Danmark uden affald. Resouceplan for affaldshåndtering Vejledning fra Miljøstyrelsen nr 4, 2014 Resourcestrategi Regeringen: Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre. Oktober 2013 UDKStrat Fremtidens affaldssystem i Albertslund kommune Strateginotat (udkast) (Bilag punkt 9A på Brugergruppens møde den 14/ ÅB Åbent brev til kommunalbestyrelsen. Fremsendt til kommunalbestyrelsen via og bragt på Albertslund Postens hjemmeside / /laeserbreve/ /1252

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Ressourceplanen og Reno Djurs

Ressourceplanen og Reno Djurs Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Ressourceplanen og Reno Djurs Indledning Med dette notat ønsker administrationen at knytte kommentarer til udvalgte dele af ressourcestrategien.

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Indhold 1.Indledning 2. Formål 3. Livscyklusvurdering (LCA) 4. Affaldssystemet 5. Kombineret

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

RANDERS KOMMUNE INDSAMLING OG HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD

RANDERS KOMMUNE INDSAMLING OG HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Til Randers Kommune Affaldskontoret Laksetorvet 8900 Randers Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2013 Indsamling og håndtering af organisk dagrenovation i Randers Kommune RANDERS KOMMUNE INDSAMLING OG HÅNDTERING

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.2014 til høring 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer...

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS PLAN 2014 2024 MÅL OG PLANLÆGNING

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS PLAN 2014 2024 MÅL OG PLANLÆGNING SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS 2014 2024 2 IND HOLD Forord 5 Indledning 7 Mål for affaldsområdet 8 Handlingsplan 11 Mål 1 Nedbringe mængden af farligt affald, elektronik affald og

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen.

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Dette notat indeholder en gennemgang af udvalgte misvisende og fejlbehæftede informationer fra Amagerforbrænding

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner BILAG - oversigt BILAG 1 Scenarieberegninger 1.1 Affaldsgebyret for scenarierne samlet oversigt 1.2 Affaldsgebyrets sammensætning de 6 scenarier 1.2.1 Affaldsgebyrets sammensætning for parcelhuse, parcelhuslignende

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner...

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner... BILAG - oversigt BILAG 1 Beregninger af affaldsgebyret for de 6 scenarier.......................................................................................... 2 1.1 Affaldsgebyrets sammensætning for

Læs mere

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014 Affaldsløsninger 8. oktober 2014 Indhold Rapport for Poul Tarp A/S...2 Rapport for SeerupIT ApS...4 Rapport for SeerupIT ApS...5 Rapport for Grontmij...7 Rapport for Logimatic...9 Rapport for Orbicon...

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 14-14 Regnskab for 1. kvartal 2014 15-14 Optagelse af anlægslån 16-14 Håndtering af shredderaffald nu og i fremtiden 17-14 Samarbejdsaftale

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10. Annette Schneider Miljøstyrelsen.

Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10. Annette Schneider Miljøstyrelsen. Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10 Annette Schneider Miljøstyrelsen Disposition Affaldsdirektivet Transportforordningen Særligt om artikel 16 i affaldsdirektivet

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

Danmark uden affald. Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018. Høringsudkast November 2013

Danmark uden affald. Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018. Høringsudkast November 2013 Danmark uden affald Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 Høringsudkast November 2013 Titel: Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 - Høringsudkast Redaktion: Jette Skaarup Justesen og Lone

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003 Affaldsstatistik 2001 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 2.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2001 OG UDVIKLINGEN 2000 2001 9 2.2 BEHANDLINGEN AF

Læs mere

* affald * thùng rác * waste

* affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Undervisningsmateriale fra Skolernes EnergiForum august 2011 * affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Baggrund Vi har store udfordringer

Læs mere

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010 Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation København den 17. juni 2010 Agenda 09.30-09.40 Velkomst Anders Christiansen, KL 09.40-10.30 Organisationsformer Line Markert, HORTEN 10.30-11.15 Kalkulation og håndtering

Læs mere

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018 Affaldshandlingsplan 2014-2018 Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 13. december 2012 besluttet, at følgende målsætninger skal være grundlaget for affaldsområdet i perioden 2014 2018. A: Ressourcerne

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse Danmark uden affald II Strategi for affaldsforebyggelse 1 2 DANMARK UDEN AFFALD II 2 Affaldshierarkiet Waste Prevention Preparing for Re-use Recycling Recovery Disposal DANMARK UDEN AFFALD II 3 Baggrund

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 13. januar 2010. Nr. 48. Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 21. december 2010. Nr. 1632. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. marts 2011 7. marts 2011. Nr. 224. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Indhold Indledning... 4 Hvorfor en affaldsplan?... 6 Hvor kommer Affalds- og ressourceplanen fra?...

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Målsætninger FORSLAG

Målsætninger FORSLAG Målsætninger FORSLAG Indholdsfortegnelse i målsætninger 1 De formelle rammer... 9 1.1 Regeringens ressourceplan... 10 1.1.1 Fokusområder... 10 1.1.2 Indsatsområder Der er følgende indsatsområder i ressourcestrategien:...

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2013-2018

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2013-2018 FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2013-2018 Målsætningsdel (Del 1) Esbjerg Kommune Forord... 3 1. Rammer for affaldsplanen i Esbjerg Kommune... 4 1.1 Ressourcestrategi for affald... 4 1.2 Regeringens Affaldsstrategi

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, takker hermed for det fremsendte materiale vedr. ovennævnte bekendtgørelse.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, takker hermed for det fremsendte materiale vedr. ovennævnte bekendtgørelse. Miljøstyrelsen Dok.nr: 48758 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk 17. januar 2011 HØRINGSSVAR JOURNALNUMMER MST 7759-00121 Miljøstyrelsen har med brev af 16. december 2010 anmodet om høringsparternes kommentarer

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Affaldsstatistik 2004

Affaldsstatistik 2004 Affaldsstatistik 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 10 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012

Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012 DAKOFAs generalforsamling 2012 Dagsordenens pkt. 4 Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012 Handlingsplanen udgør 1.skridt i realiseringen

Læs mere

KAPITEL III AFFALD. III.1 Indledning

KAPITEL III AFFALD. III.1 Indledning KAPITEL III AFFALD III.1 Indledning Hvor der er aktivitet, er der affald Hvad er affald? Både private og offentlige aktører Affald er en uundgåelig del af økonomisk aktivitet. Der produceres affald i forbindelse

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST 2011 1 INDHOLD 1 Formål... 7 2 Lovgrundlag... 7 3 Definitioner... 7 4 Gebyrer... 9 5 Klage m.v.... 10 6 Overtrædelse og straf... 10 7 Bemyndigelse...

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I GENEREL DEL 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Regulativets gyldighedsområde 3 4 Definitioner 4 5 Pligter og rettigheder 5 6 Opbevaring af affald 6 7

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2014 Forord I 2014 vedtog vi nye retningslinjer, og en ny forretningsorden, for Brugergruppen. Det var tid for en revision, da vand- og spildevandsforsyningen

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag Baggrund Jf. bilag 1, Affaldsområdets udvikling,

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation

Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra Miljøprojekt nr. 1458, 2013 Titel: Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af

Læs mere

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI Frem mod 2020 er der markante samfundsøkonomiske gevinster ved at udnytte disponibel kapacitet i de danske affaldsenergianlæg. Øget import af affald

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Rapport på projekt SAGA madaffald

Rapport på projekt SAGA madaffald Rapport på projekt SAGA madaffald Udført af for ejerkommunerne Haderslev, Vejen, Kolding og Tønder. I perioden 01. november 2012 28. februar 2013 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Målsætninger... 3 Fakta...

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Indholdsfortegnelse Administration, bolig... 2 Administration, erhverv... 3 Dagrenovation, bolig... 4 Dagrenovationslignende affald, erhverv... 5 Storskrald

Læs mere

Velkommen til Tom Dåses Returskole

Velkommen til Tom Dåses Returskole Velkommen til Tom Dåses Returskole Hej, jeg hedder Glas-Mads. Velkommen til vores opgavebog. Mit navn er Petra Plast. Vi skal både regne og tegne og gætte. Jeg hedder Tom Dåse. Har du lyst til at blive

Læs mere

Mål og Midler Forsyning

Mål og Midler Forsyning Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag.

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 2 Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 3. Affaldsplanens indhold... 6 4.

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Totalt budget. Kommune / Optisk Sortering Nordsjælland (OPNord) 679.100. Halsnæs Forsyning. Parcelhusejere går sammen og giver sorteringen et løft

Totalt budget. Kommune / Optisk Sortering Nordsjælland (OPNord) 679.100. Halsnæs Forsyning. Parcelhusejere går sammen og giver sorteringen et løft / affaldsselskab Halsnæs Forsyning Albertslund Varde Affald Vestforbrænding Projekttitel Optisk Sortering Nordsjælland (OPNord) Parcelhusejere går sammen og giver sorteringen et løft Turisters genanvendelse

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER

UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER INDHOLD NYE TIDER NY AFFALDSPLAN... 3 MÅLSÆTNINGER... 5 STATUS AFFALDSPLAN 2010 2012... 6 RESSOURCESTRATEGIENS INITIATIVER... 7 TEMA

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

Kommissionens overvejelser. af organiske affaldsprodukter. v/annette Mejia Braunstein, DAKOFA

Kommissionens overvejelser. af organiske affaldsprodukter. v/annette Mejia Braunstein, DAKOFA Kommissionens overvejelser om den fremtidige håndtering af organiske affaldsprodukter v/annette Mejia Braunstein, DAKOFA DAKOFA konference 19.01.10 om Organisk affald vedvarende energikilde eller jordforbedringsmiddel?

Læs mere