Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv."

Transkript

1 1. december 2016 Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv. Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension (F&P) er enige om at gennemføre en række initiativer efter at det står klart, at Gable Insurance d. 19. november er erklæret konkurs og ikke længere dækker skader. Husejernes Forsikring Assurance Agentur (HFAA) har bl.a. tegnet ejerskifteforsikringer på vegne af det liechtensteinske forsikringsselskab Gable Insurance AG siden Ca danskere har i dag tegnet forsikring i Gable Insurance AG gennem HFAA. Gable Insurance AG er et forsikringsselskab hjemmehørende i Liechtenstein, som udbyder forskellige typer forsikringer i 10 lande inden for EU samt Norge. Gable Insurance AGs konkurs betyder dels, at kunder med igangværende reparationer ikke kan få refunderet deres udgifter til reparationer, der er igangsat, dels at kunder, der konstaterer nye skader, ikke kan få disse dækket. Initiativerne i denne aftale skal sikre, at kunder, der har tegnet forsikringer, herunder ejerskifteforsikringer i Gable Insurance AG, sikres rimelige vilkår i forbindelse med håndtering af skader og får mulighed for at skifte til et andet forsikringsselskab. Ud over initiativer, der adresserer den akutte situation, der er opstået på grund af Gable Insurance AGs konkurs, vil der blive taget en række yderligere initiativer med henblik på at forebygge, at lignende sager kan opstå i fremtiden. Aftalen mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension ligger i forlængelse af den brede politiske aftale om håndtering af danske kunder i Gable Insurance AG mv. Der er på den baggrund enighed mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om følgende initiativer: 1. Erhvervsministeren vil fremsætte lovforslag om ændring af Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, så danske kunder, der har tegnet en ejerskifteforsikring i Gable Insurance, kan få udbetalt erstatning for allerede anmeldte krav, og få behandlet og dækket nye krav, som er anmeldt inden 31. marts For så vidt angår byggeskadeforsikringer dækker garantifonden udækkede skader i de tilfælde, hvor bygherren er gået eller går konkurs i den oprindelige polices løbetid. Fsva. øvrige forsikringer gælder den samme anmeldelsesfrist, dog dækkes alene udækkede erstatningskrav, der er opstået før konkursdekretets afsigelse og indtil 4 uger efter, at kurator har givet meddelelse om konkursen til fordringshaverne. 2. Erhvervsministeren vil fremsætte lovforslag om ændring af Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, så denne kan refundere erstatninger, der efter lovens ikrafttræden er udbetalt af administrationsselskabet for garantifonden til danske kunder, der har tegnet forsikringer i Gable Insurance, samt dække omkostninger til at behandle anmeldte skader efter satser aftalt med Garantifonden. 1

2 3. Danske kunder, der har tegnet en ejerskifteforsikring i Gable Insurance, vil få mulighed for at tegne en erstatningsforsikring hos F&Ps medlemmer på markedsvilkår. 4. Erhvervsministeren vil fremsætte lovforslag om ændring af Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, så garantifonden for skadesforsikringsselskaber fremover kan optage udenlandske forsikringsselskaber etableret inden for EU/EØS som medlemmer for så vidt angår den danske del af deres forretning. 5. Markedsføringsreglerne søges strammet, så selskaber tydeligt skal gøre opmærksom på, om selskabet er omfattet af en garantiordning, samt navnet på og indholdet af denne ordning. 6. Finanstilsynets praksis i relation anvendelse af betegnelsen»forsikringsselskab«,»gensidigt selskab«eller»captivegenforsikringsselskab«skærpes, således at det står kunderne klart, hvilken type selskab, de er forsikret hos, samt om forsikringen er tegnet via et agentur. Erhvervsministeren vil hurtigst muligt fremsætte de nødvendige lovforslag. Som del af den brede politiske aftale om håndtering af danske kunder i Gable Insurance AG mv. indgår bl.a., at bestyrelsen for Garantifonden for skadesforsikringsselskaber får udarbejdet en advokatredegørelse om muligheden for at pålægge ledelsen i Gable Insurance AG i Lichtenstein, Husejernes Forsikring Assurance Agenturs ledelse, deres samarbejdspartnere i distribution af forsikringer, herunder ejendomsmæglere samt andre rådgivere med ansvar for tab, som kunder, der har købt ejerskifteforsikringer i Gable Insurance, og evt. Garantifonden måtte have lidt Regeringen vil rejse spørgsmålet om rammerne for at drive grænseoverskridende forsikringsvirksomhed i EU med henblik på at sikre lige vilkår for selskaber med hjemsted i forskellige lande, gennemsigtighed om udenlandske forsikringsselskabers aktiviteter i værtslande og en ensartet tilsynspraksis. Derudover vil Finanstilsynet iværksætte en række foranstaltninger, som skal bidrage til at sikre et effektivt samarbejde mellem europæiske tilsynsmyndigheder. Finanstilsynet vil i den konkrete sag søge at etablere det bedst mulige samarbejde med tilsynsmyndigheden i Lichtenstein, til relevante myndigheder i andre lande og til kurator. Forsikring & Pension vil sideløbende i sit internationale arbejde søge at styrke samarbejdet på området medlemslandene imellem. Aftalens indhold er uddybet i vedlagte bilag. Erhvervsministeriet Forsikring & Pension 2

3 Bilag til Aftale mellem regeringen og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs Erhvervsministeren vil fremsætte lovforslag om ændring af Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, så danske kunder, der har tegnet en ejerskifteforsikring i Gable Insurance, kan få udbetalt erstatning for allerede anmeldte krav, og få behandlet og dækket nye krav, som er anmeldt senest 31. marts For så vidt angår byggeskadeforsikringer dækker garantifonden udækkede skader i de tilfælde, hvor bygherren er gået eller går konkurs i den oprindelige polices løbetid. Fsva. øvrige forsikringer gælder den samme anmeldelsesfrist, dog dækkes alene udækkede erstatningskrav, der er opstået før konkursdekretets afsigelse og indtil 4 uger efter, at kurator har givet meddelelse om konkursen til fordringshaverne. - Denne ordning omfatter alle anmeldte skader, herunder allerede anerkendte krav, og nye skadesanmeldelser, som fsva. ejerskifteforsikringer er anmeldt senest 31. marts Fsva. øvrige forsikringer gælder den samme anmeldelsesfrist. For disse dækkes alene udækkede erstatningskrav, der er opstået før konkursdekretets afsigelse og indtil 4 uger efter, at kurator har givet meddelelse om konkursen til fordringshaverne. For så vidt angår byggeskadeforsikringer dækker garantifonden udækkede skader i de tilfælde, hvor bygherren er gået eller går konkurs i den oprindelige polices løbetid. - Der gives ikke som normalt mulighed for genoptagelse af ejerskifteforsikringssager i op til tre år. - Fonden dækker alene udækkede krav om skader for ejerskifteforsikringer, der er opstået før købers overtagelse af ejendommen. - Indbetalte præmier refunderes ikke. Fsva. ejerskifteforsikringer fratrækkes en selvrisiko på kr. for den første skade/forhold, der dækkes af Garantiofonden. For efterfølgende skader gælder den selvrisiko, der fremgår af policen. - Ordningen omfatter både krav fra forsikringstagere og krav fra håndværkere, som har indgået en aftale med HFAA om at udbedre en skade, som er omfattet af forsikringen. - Vurderingen af, om et anmeldt krav udløser erstatning, skal ske i henhold til forsikringsvilkårene i den aftale, som kunden har indgået med Gable Insurance. - Det sikres, at kundedata hurtigst muligt overdrages fra HFAA til administrationsselskabet for garantifonden. Finanstilsynet vil aktivt formidle kontakt til tilsynsmyndighederne i Liechtenstein og til kurator. 3

4 Erhvervsministeren vil fremsætte lovforslag om ændring af Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, så denne kan refundere erstatninger, der efter lovens ikrafttræden er udbetalt af administrationsselskabet for garantifonden til danske kunder, der har tegnet forsikringer i Gable Insurance, samt dække omkostninger til at behandle anmeldte skader efter satser aftalt med Garantifonden. - Lov om en garantifond for skadesforsikringer ændres, så fonden får adgang til at refundere erstatninger, der efter lovens ikrafttræden er udbetalt af administrationsselskabet for Garantifonden for skadesforsikringsselskaber vedrørende krav, samt omkostninger forbundet med behandling af disse krav, anmeldt over for Gable Insurance. - Administrationsselskabet for garantifonden overtager behandlingen af krav fra danske kunder i Gable Insurance med virkning fra lovens ikrafttræden. - Erstatningskrav behandles og udbetales så hurtigt som muligt efter lovens ikrafttræden. - Garantifonden indtræder i kundernes erstatningskrav over for Gable Insurance og Barbican fsva. de erstatninger, fonden har udbetalt. 4

5 Danske kunder, der har tegnet en ejerskifteforsikring i Gable Insurance, vil få mulighed for at tegne en erstatningsforsikring hos F&Ps medlemmer på markedsvilkår. - Der vil blandt F&P s medlemmer tilbydes danske kunder, der har tegnet en ejerskifteforsikring i Gable Insurance, at tegne en erstatningsforsikring på kommercielle vilkår. - Forsikringen skal fsva ejerskifteforsikringer kunne tegnes i en periode på 6 måneder fra, at der er givet meddelelse om forsikringsselskabets konkurs til fordringshaverne. - Forsikringens løbetid skal som udgangspunkt svare til restløbetiden på den ejerskifteforsikring, som kunden har indgået med Gable Insurance, dog maksimum en samlet tegningsperiode på 5 år. - Forsikringen betales af husejeren. Den tidligere sælger af ejendommen berøres ikke heraf. - Der tilbydes som udgangspunkt kun standarddækning i henhold til de regler, der følger af bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. 5

6 Erhvervsministeren vil fremsætte lovforslag om ændring af Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, så garantifonden for skadesforsikringsselskaber fremover kan optage udenlandske forsikringsselskaber etableret inden for EU/EØS som medlemmer for så vidt angår den danske del af deres forretning. - Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber ændres, så udenlandske forsikringsselskaber etableret inden for EU/EØS, der sælger forbrugerforsikringer til danske forsikringskunder, og danske filialer af udenlandske forsikringsselskaber, kan blive medlemmer af garantifonden fsva. danske kontrakter. Medlemskab af fonden bliver for udenlandske forsikringsselskaber en mulighed, men ikke et krav. - Der fastsættes et indtrædelsesgebyr, der skal betales, når et nyt selskab bliver medlem af fonden. Gebyret skal udgøre 50 kr. per police, selskabet har tegnet på det danske marked, dog minimum kr. Indtrædelsesgebyret gælder danske såvel som udenlandske selskaber og reguleres, hvis der fremover opstår behov for at rekapitalisere fonden. 6

7 Markedsføringsreglerne søges strammet, så selskaber tydeligt skal gøre opmærksom på, om selskabet er omfattet af en garantiordning, samt navnet på og indholdet af denne ordning. - Det skal være tydeligt for forsikringskunder, der tegner forsikring via et agentur/filial, i hvilket forsikringsselskab forsikringen tegnes, og om dette selskab, er medlem af en garantiordning. Alle forsikringsselskaber, der sælger til danske kunder, skal oplyse, om selskabet er omfattet af en garantiordning og om indholdet heraf. - Der indføres i lov om forsikringsformidling krav om, at et agentur/filial på sin hjemmeside, i markedsføring af specifikke forsikringer og i forsikringsaftaler tydeligt skal oplyse, i hvilket forsikringsselskab, forsikringer bliver tegnet, om selskabet er omfattet af en garantiordning, samt navnet på og indholdet af denne garantiordning. Der indføres i god skik bekendtgørelsen et krav om, at alle selskaber, der sælger forsikringer til danske kunder, i deres markedsføring skal oplyse, om forsikringsselskabet er omfattet af en garantiordning, samt navnet på og indholdet af denne garantiordning. - Finanstilsynet foretager en undersøgelse af forløbet med Gable Insurance AG og Husejernes Forsikring Assurance Agentur for at klarlægge, om der er sket overtrædelse af relevante forbrugerbeskyttelsesregler i forbindelse med salget af forsikringer fra Gable Insurance AG, herunder om sådanne overtrædelser har en karakter, der kan føre til straf. 7

8 Finanstilsynets praksis i relation anvendelse af betegnelsen»forsikringsselskab«,»gensidigt selskab«eller»captivegenforsikringsselskab«skærpes, således at det står kunderne klart, hvilken type selskab, de er forsikret hos, samt om forsikringen er tegnet via et agentur. - Finanstilsynet skærper sin praksis i relation til 11, stk. 9, i lov om finansiel virksomhed, således at kunderne ikke fejlagtigt gives det indtryk, at der er tale om et forsikringsselskab, hvis der reelt er tale om et agentur. Det skal således stå kunderne helt klart, hvem de er forsikret hos. 8

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø. Sendt pr. mail til med kopi til

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø. Sendt pr. mail til med kopi til Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til her@ftnet.dk s høringssvar i relation til udkast til forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber LBK nr 932 af 06/09/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 13. september 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0040 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed

Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed LOV nr 375 af 01/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1069-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber. Lovforslag nr. L 96 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber. Lovforslag nr. L 96 Folketinget Lovforslag nr. L 96 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. december 2016 af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber (Dækning

Læs mere

Forsikring & Pensions høringssvar i relation til udkast til forslag

Forsikring & Pensions høringssvar i relation til udkast til forslag Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til her@ftnet.dk s høringssvar i relation til udkast til forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber LBK nr 1050 af 08/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0010 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø. Sendt pr. mail til med kopi til

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø. Sendt pr. mail til med kopi til Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til her@ftnet.dk s svar på høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om en garantifond

Læs mere

Dansk Byggeri takker for muligheden for at komme med høringssvar.

Dansk Byggeri takker for muligheden for at komme med høringssvar. Fra: Til: Cc: Emne: Louise Heger Jensen Høringer Heidi Ravnholt (FT) Høringssvar til ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling Dato: 16. februar 2017

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling

Forslag. Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2016-17 Fremsat den 29. marts 2017 af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 132 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 132 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 132 Offentligt Fremsat den [ ] af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Læs mere

I henhold til aftale fremsendes hermed tilbud på byggeskadeforsikring af byggeri, som ligger:

I henhold til aftale fremsendes hermed tilbud på byggeskadeforsikring af byggeri, som ligger: BN HUSE APS Mikkels Banke 15 A 4736 Karrebæksminde Dato: 11.09.2015 Tilbudsnummer: 102-100379 Tilbud på Byggeskadeforsikring I henhold til aftale fremsendes hermed tilbud på byggeskadeforsikring af byggeri,

Læs mere

Er kunderne sikret godt nok udfordringer når udenlandske selskaber sælger forsikringer til danske kunder. Ulla Brøns Petersen

Er kunderne sikret godt nok udfordringer når udenlandske selskaber sælger forsikringer til danske kunder. Ulla Brøns Petersen Er kunderne sikret godt nok udfordringer når udenlandske selskaber sælger forsikringer til danske kunder Ulla Brøns Petersen Det indre marked findes! Forsikringsselskaber med tilladelse indenfor EU og

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed (Fastsættelse af krav om medlemskab af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (Fonden)

Læs mere

Undersøgelse af Husejernes Forsikring Assurance Agentur - Overholdelse af forbrugerbeskyttende

Undersøgelse af Husejernes Forsikring Assurance Agentur - Overholdelse af forbrugerbeskyttende Finanstilsynet Undersøgelse af Husejernes Forsikring Assurance Agentur - Overholdelse af forbrugerbeskyttende regler 1. Indledning 1.1. Baggrund Forsikringsselskabet Gable Insurance AG (Gable), som var

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2017-18 Fremsat den 28. februar 2018 af Erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om

Læs mere

De væsentligste bemærkninger fra de hørte parter til de enkelte emner gennemgås og kommenteres nedenfor.

De væsentligste bemærkninger fra de hørte parter til de enkelte emner gennemgås og kommenteres nedenfor. NOTAT 28. marts 2017 Høring vedrørende lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling (Mulighed for skadesforsikringsselskaber i EU/EØS for at tilslutte

Læs mere

Qudos Insurance A/S under konkurs CVR-nr meddelelse om konkurs. Konkursen medfører en række ændringer i Deres forsikringsforhold.

Qudos Insurance A/S under konkurs CVR-nr meddelelse om konkurs. Konkursen medfører en række ændringer i Deres forsikringsforhold. 4003985 BOR/SAWI Forsikringstagere og skadelidte i Danmark Qudos Insurance A/S under konkurs CVR-nr. 33956967 meddelelse om konkurs Qudos Insurance A/S (herefter Qudos ) blev den 20. december 2018 taget

Læs mere

ADVOKATREDEGØRELSE - SAMMENFATTENDE KONKLUSIONER/KRITIKPUNKTER 1. BAGGRUND

ADVOKATREDEGØRELSE - SAMMENFATTENDE KONKLUSIONER/KRITIKPUNKTER 1. BAGGRUND ADVOKATREDEGØRELSE - SAMMENFATTENDE KONKLUSIONER/KRITIKPUNKTER 1. BAGGRUND Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS ("Husejernes Forsikring") var en forsikringsagentvirksomhed, der markedsførte og solgte

Læs mere

Vedtægter for Garantifonden for skadesforsikringsselskaber pr. 29. maj Indholdsfortegnelse

Vedtægter for Garantifonden for skadesforsikringsselskaber pr. 29. maj Indholdsfortegnelse Vedtægter for pr. 29. maj 2019 Indholdsfortegnelse Vedtægter for... 2 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Hvad dækker Garantifonden... 2 4 Garantifondens rettigheder... 2 5 Garantifondens formue...

Læs mere

30. møde. Tirsdag den 6. december 2016 (D) 1. Det første punkt på dagsordenen er: 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 96:

30. møde. Tirsdag den 6. december 2016 (D) 1. Det første punkt på dagsordenen er: 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 96: Tirsdag den 6. december 2016 (D) 1 30. møde Tirsdag den 6. december 2016 kl. 16.35 Dagsorden 1) Eventuelt: 1. behandling af lovforslag nr. L 96: Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for

Læs mere

Velkommen til Husejernes forsikring

Velkommen til Husejernes forsikring Velkommen til Husejernes forsikring Tak fordi I har valg at modtage tilbud på ejerskifteforsikring fra Husejernes Forsikring. Det at købe nyt hus er en af de største beslutninger man kan træffe som enkeltperson

Læs mere

og ændring af Fondens dækningsområde m.v.) Datatilsynet skal i den anledning udtale følgende:

og ændring af Fondens dækningsområde m.v.) Datatilsynet skal i den anledning udtale følgende: Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt til: hoeringer@ftnet.dk, her@ftnet.dk og jm@jm.dk Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K 15. november 2017 Vedrørende høring over udkast til

Læs mere

Velkommen til Husejernes forsikring

Velkommen til Husejernes forsikring Velkommen til Husejernes forsikring Tak fordi du/i har valgt at modtage tilbud på ejerskifteforsikring fra Husejernes Forsikring. Det at købe nyt hus er en af de største beslutninger, man kan træffe som

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber 2016/1 BTL 96 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

Velkommen til Husejernes forsikring

Velkommen til Husejernes forsikring Velkommen til Husejernes forsikring Tak fordi du/i har valgt at modtage tilbud på ejerskifteforsikring fra Husejernes Forsikring. Det at købe nyt hus er en af de største beslutninger, man kan træffe som

Læs mere

De væsentligste bemærkninger fra de hørte parter til de enkelte emner gennemgås og kommenteres nedenfor.

De væsentligste bemærkninger fra de hørte parter til de enkelte emner gennemgås og kommenteres nedenfor. NOTAT 28. februar 2018 Høring vedrørende lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed (Fastsættelse af krav om medlemskab af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 59 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 59 Offentligt NOTAT Høringsnotat vedrørende lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber (Dækning af krav fra danske

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 176 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 176 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 176 Bilag 1 Offentligt NOTAT 5. december 2017 2. ordførernotat vedrørende lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Oplysninger til kunder inden indgåelse af Privatsikrings aftale jf. god skik bekendtgørelsen 14

Oplysninger til kunder inden indgåelse af Privatsikrings aftale jf. god skik bekendtgørelsen 14 Oplysninger til kunder inden indgåelse af s aftale jf. god skik bekendtgørelsen 14 1) 2) 3) 4) 5) 6) Forsikringsformidlerens navn og adresse, samt oplysning om, at den pågældende er forsikringsformidler

Læs mere

Kontrakt. Præmie Ved indgået forsikringsaftale, forpligter du dig til at lave max. én forsikringsydelse indenfor en bindingsperiode på et år.

Kontrakt. Præmie Ved indgået forsikringsaftale, forpligter du dig til at lave max. én forsikringsydelse indenfor en bindingsperiode på et år. Kontrakt Introduktion Denne forsikringsaftale er udarbejdet på baggrund en standard affektionsværdiforsikring. Ønsker du at acceptere aftalen, skal vedlagte samtykkeerklæring underskrives og videregives.

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) BEK nr 1256 af 01/11/2013 Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1952-0004 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-366/MKJ 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [klager 1]

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-953/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at

Læs mere

NY LOV OM FORSIKRINGS FORMIDLING

NY LOV OM FORSIKRINGS FORMIDLING NY LOV OM FORSIKRINGS FORMIDLING Kontakt Jens Steen Jensen Partner 22.1.2018 Tirsdag den 16. januar 2018 vedtog Folketinget en ny forsikringsformidlingslov, som væsentligt ændrer og omskriver den eksisterende

Læs mere

LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT. COPENHAGEN 20 September 2010

LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT. COPENHAGEN 20 September 2010 LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT COPENHAGEN 20 September 2010 LEGAL UPDATES Terrorforsikring God skik Forsikringsformidling Agentaftaler Terrorforsikring Ikrafttræden den 31. marts 2010 Obligatorisk terrorforsikringsordning

Læs mere

I medfør af 3, stk. 5, og 42, stk. 7, i lov nr. 41 af 22. januar 2018 om forsikringsformidling fastsættes:

I medfør af 3, stk. 5, og 42, stk. 7, i lov nr. 41 af 22. januar 2018 om forsikringsformidling fastsættes: BEK nr 481 af 03/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr.1912-0014 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

Velkommen til Husejernes forsikring

Velkommen til Husejernes forsikring Velkommen til Husejernes forsikring Tak fordi du/i har valgt at modtage tilbud på ejerskifteforsikring fra Husejernes Forsikring. Det at købe nyt hus er en af de største beslutninger, man kan træffe som

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] anmodede i forbindelse med køb af ejendommen [adresse], [bynavn 2], [indklagede] om bistand.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] anmodede i forbindelse med køb af ejendommen [adresse], [bynavn 2], [indklagede] om bistand. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-918/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn 1]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Bilag 5 - Procesbeskrivelse og kravspecifikation

Bilag 5 - Procesbeskrivelse og kravspecifikation Bilag 5 - Procesbeskrivelse og kravspecifikation 15.12.2015 1. Introduktion til procesbeskrivelse og kravspecifikation Dette bilag udgør en flerleddet beskrivelse af den ydelse, som Garantifondens Administrationsselskab

Læs mere

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber Garantifonden for skadesforsikringsselskaber Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup CVR-nr. 33 60 40 84 Indhold Generelle oplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors revisionspåtegning - Intern

Læs mere

Offentligt EU-udbud af rammeaftale om administration af forsikringsordninger i tilfælde af konkurs i skadesforsikringsselskab.

Offentligt EU-udbud af rammeaftale om administration af forsikringsordninger i tilfælde af konkurs i skadesforsikringsselskab. UDBUDSBETINGELSER 15.12.2015 Offentligt EU-udbud af rammeaftale om administration af forsikringsordninger i tilfælde af konkurs i skadesforsikringsselskab. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91

Læs mere

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007.

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Søren Villadsen Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk Om os Når du køber din næste bolig eller vælger at bygge et nyt hjem, skal der træffes mange store beslutninger. Forsikring af huset er blot én af dem. Her er FRIDA din partner. FRIDA er specialister indenfor

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn 1].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn 1]. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-1339/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn 1]. Klagens tema: [Klager

Læs mere

FORSIKRING. perspektiv september perspektiv. Ny lov om forsikringsformidling og god skik bekendtgørelse

FORSIKRING. perspektiv september perspektiv. Ny lov om forsikringsformidling og god skik bekendtgørelse FORSIKRING Ny lov om forsikringsformidling og god skik bekendtgørelse Ny lov om forsikringsformidling og god skik bekendtgørelse De centrale bestemmelser i den nye lov om forsikringsformidling træder i

Læs mere

K E N D E L S E. Ved brev til [X] af 12. februar 2016 bekræftede [indklagede] opdraget og gav prisoplysning. Af brevet fremgår bl.a.

K E N D E L S E. Ved brev til [X] af 12. februar 2016 bekræftede [indklagede] opdraget og gav prisoplysning. Af brevet fremgår bl.a. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-987/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn 1]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over [indklagedes] salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over [indklagedes] salær på kr. inkl. moms. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-547/MKJ 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn 1]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] kontaktede i maj 2013 [indklagede] i forbindelse med køb af ejendommen [adresse].

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] kontaktede i maj 2013 [indklagede] i forbindelse med køb af ejendommen [adresse]. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-545/MKJ 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at

Læs mere

Henstillinger til forsikringssektoren som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

Henstillinger til forsikringssektoren som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union EIOPA almindelig brug EIOPA-BoS-19/040 DA 19. februar 2019 Henstillinger til forsikringssektoren som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union Henstillinger Indledning 1. I overensstemmelse

Læs mere

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet SIDE 1 International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet Forsikring & Pension har i en årrække arbejdet med at styrke åbenhed og gennemsigtighed på forsikringsområdet. På skadesforsikringsområdet

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

God energirådgivning Hvordan

God energirådgivning Hvordan God energirådgivning Hvordan Rådgivningsansvar, risiko og forsikringsforhold Indlæg v/vibeke Henriques, Forsikring & Pension (F&P) 1 Generel præsentation - 1 Hvem er F&P? Forsikring & Pension er erhvervsorganisation

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1) BEK nr 1672 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0043 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

NYHEDSBREV. Byggeskadeforsikring/ ejerskifteforsikring - hvilken forsikring dækker hvornår Side 4

NYHEDSBREV. Byggeskadeforsikring/ ejerskifteforsikring - hvilken forsikring dækker hvornår Side 4 NYHEDSBREV Boligadvokaterne Tina Bach, Lars Kaasgaard, Lene Brun og Per Broe-Andersen JUNI 2019 NR. 10 05. ÅRGANG Hvem bør stå på lejekontrakten - ved forældrekøb Side 2 Salg af forældrekøbslejligheder

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsselskabers rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation 1)

Bekendtgørelse om forsikringsselskabers rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation 1) BEK nr 1272 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0011 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tilbud på ejerskifteforsikring

Tilbud på ejerskifteforsikring Tilbud på ejerskifteforsikring til dit nye hus på Dr Arends Vej 4 16-11-2018 Hos Dansk Boligforsikring er vi eksperter i at passe på dit nye hus via en ejerskifteforsikring. Vi er stolte af, at vi kan

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) BEK nr 1173 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet

Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet Erhvervsudvalget (2. samling) L 123 - Bilag 1 Offentligt Finanstilsynet 26. marts 2008 J.nr. 105-0002 HF/VOE Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet 1. Indledning

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. september 2011. Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. september 2011. Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. september 2011 12. september 2011. Nr. 955. Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer I medfør af 3, stk. 2, 4, 7, stk. 2 og 4, 15 og 16,

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

Penge til gode hos Gable Insurance. Tilbagebetaling af præmie

Penge til gode hos Gable Insurance. Tilbagebetaling af præmie Penge til gode hos Gable Insurance Tilbagebetaling af præmie Ristorno Præmien Ristorno præmien Tilbagebetaling af præmie for ubrugt ejerskifteforsikring. Her anvendes de regler, der også er gældende ved

Læs mere

Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler

Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler NFT 3/2007 Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler af Tine Egelund Thomsen og Morten Samuelsson Tine Egelund Thomsen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling 2016/1 BTL 172 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 4. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1) BEK nr 13 af 04/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 8. august 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0030 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Aftalen omhandler Rådgivningspakke 3 Vi gør det for dig. Pris Kr.

Aftalen omhandler Rådgivningspakke 3 Vi gør det for dig. Pris Kr. Dato - 2018 Aftalen omhandler Rådgivningspakke 3 Vi gør det for dig Pris 8.750 Kr. I forhold til præcist dit hus og ud fra oplysningerne i tilstandsrapporten og el-installationsrapporten, finder vi det

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Almindelige forsikringsbetingelser nr. DBF

Sælgeransvarsforsikring. Almindelige forsikringsbetingelser nr. DBF Sælgeransvarsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser nr. DBF.19.1.19 Indhold 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Betingelser for dækning 4. Hvilke forhold er dækket 5. Anmeldelse af skaden

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber Garantifonden for skadesforsikringsselskaber Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup CVR-nr. 33 60 40 84 Indhold Generelle oplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors revisionspåtegning - Intern

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed 2017/1 BTL 176 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 12. april 2018 Betænkning over Forslag til

Læs mere

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE TILLYKKE MED DIN NY BRILLE Du får en brilleforsikring med kvit og frit FORSIKRING TILLYKKE MED DIN NY BRILLE DU FÅR EN BRILLE- FORSIKRING MED KVIT OG FRIT Forsikringen dækker: Pludselige udefra kommende

Læs mere

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber Garantifonden for skadesforsikringsselskaber Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup CVR-nr. 33 60 40 84 Indhold Generelle oplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors revisionspåtegning - Intern

Læs mere

Tilbud på ejerskifteforsikring

Tilbud på ejerskifteforsikring Tilbud på ejerskifteforsikring til dit nye hus på Klampenborgvej 104, ST 11-07-2018 Hos Dansk Boligforsikring er vi eksperter i at passe på dit nye hus via en ejerskifteforsikring. Vi er stolte af, at

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1 Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1 I medfør af [ 9, stk. 2], [ 50, stk. 5], og [ 116, stk. 8], i lov nr. [**] om firmapensionskasser,

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelse Forbrugerbeskyttelse Julie Galbo, Finanstilsynet AIDA Det danske selskab for forsikringsret 27/1-2011 Oversigt Sampension Tanker om gruppelivsforsikring SEB-afgørelsen Ny informationsbekendtgørelse God

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Bilag 6 Udkast til rammeaftale

Bilag 6 Udkast til rammeaftale Bilag 6 Udkast til rammeaftale 15.12.2015 ADMINISTRATION AF SKADESANMELDELSER OG UDBETALING AF ERSTATNING I FORBINDELSE MED EN KONKURS I ET SKADESFORSIKRINGSSELSKAB OMFATTT AF GARANTIFONDEN FOR SKADESFORSIKRINGSSELSKABER

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Tilbud på ejerskifteforsikring

Tilbud på ejerskifteforsikring Tilbud på ejerskifteforsikring til dit nye hus på Boltingevej 14 21-03-2019 Hos Dansk Boligforsikring er vi eksperter i at passe på dit nye hus via en ejerskifteforsikring. Vi er stolte af, at vi kan give

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester I medfør af 10, stk. 4, 60, stk. 7, og 152, stk. 7, i lov om betalinger,

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere