Information om Projekt indsats mod vold og aggressioner på psykiatriske afdelinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om Projekt indsats mod vold og aggressioner på psykiatriske afdelinger"

Transkript

1 Information, januar 2010 Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Information om Projekt indsats mod vold og aggressioner på psykiatriske afdelinger Projektet henvender sig til psykiatriske afdelinger i Region Hovedstadens Psykiatri

2 Projekt indsats mod vold og aggressioner på psykiatriske afdelinger Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner blandt indlagte patienter på psykiatriske afdelinger. Projektet, der gennemføres som et phd-studie ved Københavns Universitet, vil vurdere et redskab til tidlig identifikation af potentielle voldsepisoder: Brøset Violence Checklist (BVC). Specifikt vil projektet: 1. Vurdere den prædiktive validitet af BVC for voldsepisoder i en dansk(rets)psykiatrisk population. 2. Teste om anvendelsen af BVC i den kliniske hverdag kan nedbringe antallet af voldelige og aggressive hændelser på psykiatriske afdelinger og forbedre indlagte patienters oplevelse af trygheden på afdelingerne. Testen gennemføres som en kontrolleret interventionsundersøgelse på mindst 20 psykiatriske afdelinger Projektets forskningsdesign er kvantitativt, og de indhentede informationer stammer fra patientjournalerne, systematiske ratings fra personalet og fra patientspørgeskemaer. Baggrund Der er solid national og international dokumentation for at vold og aggression på arbejdspladsen er et alvorligt og stigende problem. Særligt udsatte er sundhedsprofessionelle, der til dagligt arbejder med psykisk syge (3;4-19). Der er sket en stigning i aggression og vold overfor personalet på de psykiatriske afdelinger, samt en tilsvarende en stigning i antallet af patienter, der kommer i en situation, hvor de anvender vold som udtryksform. Ifølge Whittington & Wykes (1994) er der specielt to typer adfærd hos sygeplejersker (og vel også andet plejepersonale), der især fremkalder vrede og aggression hos psykiatriske patienter. 1. Sygeplejersken frustrerer patienten eller overskrider dennes nærhedsgrænse, for eksempel ved at forhindre denne i at forlade afdelingen, opfordre til at deltage i daglige aktiviteter, som patienten ikke har lyst til, brug af bæltefiksering eller anden tvang. Det er alt sammen adækvat sygepleje over for psykiatriske patienter, men det kan være med til at skabe aggressioner og vrede hos patienten, hvilket ofte går forud for voldelige episoder. 2. Sygeplejersken undgår samvær med patienten. En social distance mellem personale og patienten er grobund for aggressioner og fjendtlighed hos ham/hende. Der opstår en ond cirkel i samværet, der kan være svær at bryde. Det er derfor vigtigt at der kan interveneres inden disse situationer opstår, f.eks ved at indføre redskaber, der kan assistere klinikeren til iværksættelse af tidlige interventioner overfor patienten. Igennem de sidste årtier er der publiceret en række undersøgelser omkring emnet prædiktion af vold og aggression blandt psykiatriske patienter (1;5;6;7;8;10-15). Generelt opdeles risikovurderinger af fremtidige vold i tre kategorier: 2

3 1. Den kliniske tilgang, baseret på uformelle kliniske vurderinger blev for det meste anvendt i perioden 1960 erne til 1980 erne, men er ofte blevet kritiseret for at være for ustruktureret og med ringe evidens for prædiktiv værdi (11;14-20). 2. Den aktuariske tilgang anvender udelukkende forudbestemte procedurer og en systematisk scoring af en række risikofaktorer, der fra tidligere studier har vist sig at have stor sammenhæng med voldelig adfærd. Fordelene ved at gøre brug af de aktuariske metoder er, at subjektive vurderinger og uoverensstemmelser i vurderinger undgås, samt at metoderne er de kliniske vurderinger overlegne i forhold til præcision (9-14). 3. Den strukturerede kliniske tilgang, blev introduceret i midten af 1990 erne. Denne tilgang er karakteriseret ved brugen af tjeklister med variable, der er fundet relevante både indenfor forskning og praksis. Ligeledes er vurderingen gennemskuelig og fokuserer på at være en dynamisk proces, der åbner op for håndtering af risikoen frem for udelukkende at forudsige risikoen for vold (11). De omtalte tilgange er ofte meget tidskrævende, da de kræver omfattende information. Ligeledes er intentionen med tilgangene at prædikere ud i en fjern fremtid. Der er et klart behov for at kunne udføre korttids-vurderinger, der ikke er voldsomt tidskrævende, eller som kræver en stor mængde af information om patienten, og som kan bruges af personalet på de kliniske afdelinger uden omfattende træning eller oplæring. BVC er et sådant redskab, som vil blive afprøvet i dette projekt. Brøset Violence Checklist (BVC) BVC er udviklet på baggrund af det empiriske arbejde af Linaker og Busch-Iversen (1995) på Regional Sikkerhetsavdeling Brøset i Trondheim. Checklisten skal hjælpe klinikere til at forudse voldelig og aggressiv adfærd inden for det kommende døgn og indeholder seks variable som kodes som til stede eller ikke til stede : Forvirring Irritabilitet Støjende adfærd Fysiske trusler Verbale trusler Slag, spark o.s.v. mod genstande Tilstedeværelse af 1 2 faktorer indikerer moderat risiko for vold, mere end 2 faktorer betyder høj risiko for vold. (2). 3

4 Projektindhold og aktiviteter Projektet er opdelt i to hovedaktiviteter: 1. Undersøgelse af den prædiktive validitet af BVC på retspsykiatrisk afdeling. Dette gennemføres som en historisk kohorteundersøgelse. 2. Undersøgelse af om brugen af BVC i psykiatrien kan sænke frekvensen af vold og aggressioner på afdelingerne. Dette gennemføres som en kontrolleret interventionsundersøgelse med delvis randomisering. Ad. 1 Prædiktive validitet af BVC på retspsykiatrisk afdeling, Psykiatrisk Center Sct. Hans Alle patienter, der har været indlagt på retspsykiatrisk afdeling på Psykiatrisk Center Sct. Hans i perioden 2008 til og med 31. juni 2009 (ca. 150) er i deres indlæggelses periode løbende blevet vurderet ved hjælp af BVC. Alle aggressive hændelser er blevet registreret med anvendelse af ratingskemaet SOAS-R. Hver episode med et BVC score på 3 eller derover registreres som et positivt testudfald. For at finde negative testsudfald for den samme person registreres BVC scoren præcist en uge efter det positive udfald. Hvis BVC scoren her er lav, medtages denne observation som et negativt test-udfald. For hvert af disse udvalg evalueres om der er forekommet en voldsepisode (registreret ved SOAS-R) indenfor 24 timer efter BCV score vurderingen. Disse data giver mulighed for at vurdere den prædiktive validitet af BVC i forhold til at forudsigelse af voldsepisoder. Staff Observation Aggression Scale - Revised (SOAS-R) (16) måler verbale og fysiske aggression mod genstande, medpatienter og/eller personale. SOAS-R udfyldes hver gang et personalemedlem observerer en aggressiv hændelse fra en patient. Skemaet belyser 5 delaspekter af aggression og kan sammenfattes i et overordnet alvorlighedsscore som kan variere fra 0 (mindst alvorlig aggression) til 22 (alvorligste grad af aggression) (17). SOAS-R anvendes ofte som redskab til at identificere når der på en psykiatrisk afdeling har været en aggressiv og eller voldelig hændelse. SOAS-R har undergået flere grundige validerings undersøgelser og er blevet testet i flere kulturelle sammenhænge. Skemaet tager ca. 4 til 5 minutter at udfylde. Ad. 2 Anvendelse af BVC til at sænke frekvensen af vold og aggressioner på psykiatriske afsnit. Denne del af projektet vil blive udført som et Regression Discontinuity design (RD) med delvis randomisering (21). RD er et kvasi-eksperimentel studiedesign med en præ-test og en post-test. I det foreliggende tilfælde skønnes RD designet at være mere velegnet end et standard randomiseret design, fordi afdelinger med mange voldsepisoder ikke vil kunne affinde sig med at fortsætte hidtidig praksis, hvis de skulle blive randomiseret til kontrolgruppen. Denne fare for overkrydsning kan reduceres ved anvendelse af RD designet. Det unikke ved RD designet frem for andre præ-test/post-test designs er metoden, hvorpå undersøgelsesdeltagerne udvælges og fordeles på. I RD design, bliver deltagerne eller i dette tilfælde afdelinger fordelt til undersøgelses- eller kontrol-gruppen udelukkende ved hjælp af 4

5 en cut-off score fra en præ-test (21). SOAS-R vil blive anvendt som præ-test og post-test redskab. Undersøgelsen vil inkludere mindst 20 afsnit for at opnå en statistisk styrke på 80% til at identificere en nedgang i voldsepisoder på 35% (med signifikansniveau på 5%) 1. Udgangsniveauet (baseline) af vold og aggression vil blive vurderet over 3 måneder med brug af SOAS- R Herefter vil afdelingerne blive delt op i tre grupper efter hvor mange voldelige og aggressive hændelser, der er registreret i løbet af baseline målingen. Afdelinger, med lavt aggresionsniveau vil fortsætte den hidtidige praksis (kontrolafdelinger). Afdelinger med højt aggressionsniveau vil implementere BVC (indsatsafdelinger). Afdelingerne der befinder sig i mellemgruppen vil deltage i en randomisering, hvor de vil blive randomiseret til indsats- eller kontrolafdelinger. Efter en 3 måneders implementeringsperiode vil effekten af indsatsen blive målt med SOAS-R, igen over 3 måneder. Som en ekstra effektmål anvendes et kort standardiseret spørgeskema, Essen Climate Evaluation Schema, som vurderer patienternes oplevelse af tryghed og aggressionsniveau på afdelingen (18). Dette spørgeskema vil blive oversat og valideret med brug af standard metoder: to frem og to tilbageoversættelse, uafhængig rating af spørgsmålenes forståelighed i den danske oversættelse, pilottestning med kognitiv debriefing for 20 patienter ved Sct. Hans Hospital. Uddannelse af personalet Uddannelsen af personalet vil blive udført på følgende måde, 1) personalet på alle afsnit vil blive undervist i at anvende SOAS-R. Dette vil foregå ved at afsnittende undervises af den ph.d.-studerende. På hvert afsnit uddannes der ligeledes en superbruger, der kan fungere som daglig underviser. Afsnittende vil få besøg af den ph.d.-studerende ca. en gang om måneden, hvor der vil være mulighed for stille spørgsmål til anvendelsen af SOAS-R. 2) personalet på afsnit der skal fungere som interventions-afsnit vil ligeledes blive undervist i at anvende BVC. I forbindelse med denne undervisning vil der ligeledes blive afsat tid til at diskutere risikovurderinger generelt. Løbende vil der blive etableret workshops (ca. en gang om måneden), hvor personale, der ikke tidligere er uddannet i anvendelsen af henholdsvis BVC og SOAS-R vil blive oplært samt få mulighed for at diskutere forståelsen af BVC og SOAS- R. På interventionsafsnittende vil superbrugeren modtage speciel undervisning i BVC. Organisering Projektet vil blive udført som et treårige Ph.d.-studie med Jacob Johansen som den ph.d.- studerende, der udføre de tre ovenfor nævnte faser af projektet. Til projektet er der tilknyttet en hovedvejleder Jakob Bue Bjørner, Professor, M.D. Ph.D, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der har til ansvar at vejlede den ph.d.-studerende i at gennemføre projektet så 1 Styrkeberegningerne modellerede hyppigheden af voldsepisoder ved en Poisson-fordeling. Der antoges et gennemsnit over alle afdelinger på 20 episoder per måned, for de mindst ramte afdelinger 7 episoder pr måned, for de mest ramte 35 episoder per måned. 5

6 det lever op til videnskabelige krav og 2) at tilse at den ph.d.-studerende gennemfører projektet på tilfredsstillende måde. Ligeledes er der tilknyttet tre projektvejledere, med særlige kompetencer: Dorte Sestoft, Overlæge, Ph.d., Retspsykiatrisk Center Glostrup, Roger Almvik, Sygeplejerske og Ph.d. St. Olavs University Hospital, forensic dept Bröset,Professor Kirsten Rasmussen, Norwegian University of Science & Technology (NTNU). Projektet er ligeledes ledelsesmæssigt forankret i Region Hovedstadens Psykiatri ved Udviklingschef, Cand. Cur. Lene Berring, Retspsykiatrisk afdeling, Psykiatrisk Center Sct. Hans. Succeskriterier / Effektmåling i forhold til målgrupper Projektet har følgende kortsigtede og langsigtede succeskriterier: På kort sigt: 1) Generere viden om håndtering af vold og aggressioner på psykiatriske afdelinger. 2) Oprettelse af netværk af superbruger, der har modtaget en indgående undervisning i brugen af henholdsvis SOAS-R og BVC af ph.d.-studerende Jacob Johansen 3) Bedre registrering af vold og aggressioner, som personalet udsættes for i deres daglige virke på de psykiatriske afdelinger gennem systematisk brug af SOAS-R. 4) Bedre vurdering af risikosituationer for vold gennem systematisk anvendelse af BVC. 5) Undersøgelse af om implementering af et systematisk risikovurderingsinstrument BVC kan nedbringe vold og aggressioner på psykiatriske afdelinger. På lang sigt (efter færdiggørelsen af ph.d.-projektet): 1) At det oprettede netværk af superbruger bliver et selvkørende netværk, uden den ph.d.-studerende som facilitator. 2) At der sker en nedsættelse af antallet af voldelige og aggressive hændelser på de psykiatriske afdelinger (målt ved SOAS-R). 3) Opbyggelse af et mere trygt klima på de psykiatriske afdelinger (målt ved Essen Climate Evaluation Schema). 4) Et fald i tvangsanvendelse som følge af mindre vold og aggressioner (målt ved hjælp af sundhedsstyrelsens tvangsregister). 5) Et fald i sygefravær, der er opstået som følge af voldelige og aggressive hændelser. Dokumentation/Formidling/videndeling Udarbejdelse af ph.d. afhandling Deltagelse på nationale og internationale konferencer Optagelse af 3-4 artikler i nationale og eller international tidsskrifter 6

7 Fastholdelse af effekt Tre elementer i projektet vil i særlig grad bidrage til fastholdelse af projektets effekt: 1. Der gennemføres en systematisk effektvurdering med et stærkt design og klare kriterier. Det vil således være meget klart hvorvidt projektet er en succes eller ej. 2. Der etableres et netværk af superbrugere med specielt træning i anvendelse af BVC og SOAS-R. Disse superbrugere vil blive udnyttet som et netværk til at fastholde indsatsen. 3. Projektet er udformet og gennemføres af personer med udgangspunkt i lokale psykiatriske centre, men har samtidig en klar opbakning fra ledelsen i Region Hovedstadens Psykiatri. Hvis projektet viser sig at være en succes, støtter ledelsen videreførelsen af indsatsen, ved at støtte videreførelsen af superbrugernetværker og etablereing af en real uddannelse i anvendelsen af risikovurderinger. Yderligere information om projektet Kontakt ph.d.-studerende: Jacob Johansen Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Retspsykiatrisk Afdeling Boserupvej Roskilde Direkte: Mobil: Ligeledes henvises der til pjecen indbydelse til at deltage i Projekt indsats mod vold og aggressioner 7

8 Litteraturliste 1. Allen, J. (1997). Assessing and managing risk of violence in the mentally disordered. J Psychiatr Ment Health Nurs, 4, Almvik, R., & Woods, P. (1998). The Brøset Violence Checklist (BVC) and the prediction of inpatient violence: some preliminary results. Psychiatric Care (1998) 5(6), Arnetz, J.E., Arnetz, B.B. & Petterson, I.L. (1996). Violence in the nursing profession: Occupational and lifestyle risk factors in Swedish nurses. Work and Stress 10 (2): Arnetz, J.E., Arnetz, B.B. & Sodermann, E. (1998). Violence toward health care workers. Prevalence and incidence at a large, regional hospital in Sweden. AAOHN.J. 46(3): Belfrage, H., & Fransson, G. (2000). Swedish forensic psychiatry. A field in transition. Int J Law Psychiatry, 23(5-6), Borum, R. (1996). Improving the clinical practice of violence risk assessment. Technology, guidelines, and training. Am-Psychol., 1(9), Douglas, K.S., Cox, D.N., & Webster, C.D. (1999). Violence risk assessment: Science and practice. Legal and Criminological Psychology, 4: Ferris, L., Sandercock, J., Hoffman, B., Silverman, M., Barkun, H., Carlicle, J., et al. (1997). Risk assessments for acute violence to third parties: a review of the literature. Can-J- Psychiatry., 42(10), Grove & Meehl (1996). Comparative efficiency of informal (subjective, impressionistic) and formal (mechanical, algorithmic) prediction procedures: The clinical statistical controversy. Psychology, Public Policy, and Law, 2: Harris, G.T., & Rice, M.E. (1997). Risk appraisal and management of violent behaviour. Psychiatr Serv, 48(9), Hart, S.D. (1998). The role of psychopathy in assessing risk for violence: Conceptual and methodological issues. Legal and Criminological Psychology, 3: Linaker, O.M., & Busch-Iversen, H. (1995). Predictors of imminent violence in psychiatric inpatients. Acta Psychiatrica Scandinavica., 101(1), Monahan, J. (1981). Predicting violent behavior: An assessment of clinical techniques. Berverly Hills, Sage Publications, Inc. 14. Monahan, J., Steadman, H.J., Silver, E., Appelbaum, P.S., Robbins, P.C., Mulvey, E.P., Roth, L.H., Griso, T. & Banks, S. (2001). Rethinking Risk Assessment The MacArthur Study of Mentally Disordered and Violence. Oxford University Press, Inc. 8

9 15. Mossman, D. (1994). Assessing predictions of violence: Beeing accurate about accuracy. J Consulting Clinical Psychology, 62(4), Nijman, H.L.I., Muris, P., Merckelbach, H.L.G.J., Palmstierna, T., Wistedt, B., Vos, A.M., van Rixtel, A. & Allertz, W. (1999). The Staff Observation Aggression Scale - Revised (SOAS-R). Aggressive Behaviour, 25: Nijman, H., Evers, C., Merckelbach, H., & Palmstierna, T. (2002). Assessing aggression serverity with the revised staff observation aggression scale. J Nerv Ment Dis, 190(3), Norbert, S., Redies, M., Collins, M., Stacy, J., & Howells, K. (2008). EssenCES, a short questionnaire for assessing the social climate of forensic psychiatric wards. Criminal Behaviour and Mental Health 18: (2008). 19. Nørregaard, C. & Behnke, K. (1991). Patienter imod personer/inventor på en psykiatrisk afdeling. Ugeskrift for læger, 153(38): Rice, M.E., Harris, G.T., & Quinsey, V.L. (2002). The appraisal of violence risk. Current Opinion in Psychiatry, 15(6), Shadish, W.R., Cook, T.D., & Campbell, D.T. (2002). Experimental and Quasi- Experimental Designs for Generalized Causal Inference. Houghton Mifflin Company, ISBN: Chapter 7 Regression Discontinuty Designs: Whittington, R., & Wykes, I. (1994). An observational study of associations between nurse behavior and violence in psychiatric hospitals. Journal of Psychiatric and Mental Nursing (1):

10 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Boserupvej Roskilde Telefon:

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i psykiatrien TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen De Psyko-Fysiske Konsulenter Volds- og Konflikthåndtering Arbejdsmiljøets udfordringer mht. vold og trusler Niels Knudsen & Henrik Pedersen WWW.KONFLIKTHAANDTERING.DK Struktur Vores indspark til arbejdspladsen,

Læs mere

DEESKALERINGSPROJEKT i region Sjælland

DEESKALERINGSPROJEKT i region Sjælland DEESKALERINGSPROJEKT i region Sjælland Forebyggelse af Vold og Tvang - deeskalering Lene Lauge Berring 27. november 2014 1 VOLD TVANG DEESKALERING Vold Tvang Deeskalering Videnskabeligt udgangspunkt Tvang

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

START. Indførelse af START på de retspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden. 28-10-2014 Ver. 1.5

START. Indførelse af START på de retspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden. 28-10-2014 Ver. 1.5 START Indførelse af START på de retspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden Forløbsbeskrivelsen indeholder baggrund, beskrivelse, organisering, budget, evaluering og tidsplan vedrørende indførelse

Læs mere

Vold på arbejdspladsen

Vold på arbejdspladsen Vold på arbejdspladsen Oplæg ved Cand. Psych. Phd Lars Peter Andersen Aut. Cand. Psych.PhD Lars Peter Andersen 1 Baggrund Klinisk psykolog AMK Herning 2004- Forsker AMK Herning 2004- Ekstern lektor PI

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Retspsykiatri

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Retspsykiatri RAPPORT 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Retspsykiatri 2012 Arbejdsgruppe Overlæge Per Balling, teamleder/udviklings- og forskningsmedarbejder Pia Bøgh, seniorforsker, psykolog, ph.d.

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Uvarslede øvelser. Pernille Lottrup, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet www.obstetrisktraening.rh.dk. Lottrup@rh.regionh.dk

Uvarslede øvelser. Pernille Lottrup, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet www.obstetrisktraening.rh.dk. Lottrup@rh.regionh.dk Uvarslede øvelser Projektgruppe: Chefjordemoder Mette Simonsen, Uddannelsesansvarlig overlæge MMEd Jette Led Sørensen, Afdelingssygeplejerske Pernille Emmersen, Forskningsjordemoder Pernille Lottrup 1

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer DK TEMA 2013 FAKTAARK Mænds mentale sundhed og problemer 2 HVORFOR TEMA OM MÆNDS MENTALE SUNDHED? Alt for mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det og kun halvdelen af de mænd, der

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet.

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet. Titel Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn Procesbeskrivelse Sted Arbejdsgruppe Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken Mette Andersen, oversygeplejerske,

Læs mere

Vold og Trusler. Lene Lauge Berring Udviklings- og forskningssygeplejerske Psykiatrien Region Sjælland.

Vold og Trusler. Lene Lauge Berring Udviklings- og forskningssygeplejerske Psykiatrien Region Sjælland. Vold og Trusler Lene Lauge Berring Udviklings- og forskningssygeplejerske Psykiatrien Region Sjælland. Workshop Lene Lauge Berring er udviklings- og forskningssygeplejerske i Region Sjællands Psykiatri.

Læs mere

Et litteraturstudie omhandlende sygeplejerskens brug af Brøset Violence Checklist uden for psykiatrien.

Et litteraturstudie omhandlende sygeplejerskens brug af Brøset Violence Checklist uden for psykiatrien. Et litteraturstudie omhandlende sygeplejerskens brug af Brøset Violence Checklist uden for psykiatrien. (A study of the nurse's use of Brøset Violence Checklist outside psychiatric care) Udarbejdet af:

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Eksempler. Risikovurdering. et bidrag til voldsforebyggelse. www.voldsomudtryksform.dk

Eksempler. Risikovurdering. et bidrag til voldsforebyggelse. www.voldsomudtryksform.dk Eksempler Risikovurdering et bidrag til voldsforebyggelse www.voldsomudtryksform.dk Arbejdstilsynets vejledning om voldsrisiko Når der er risiko for vold, skal arbejdsgiveren vurdere, hvor stor risikoen

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

En flowkultur kommer frem i lyset

En flowkultur kommer frem i lyset En flowkultur kommer frem i lyset Implementeringsforskning Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin 27. november 2013 Jeane&e Wassar Kirk, sygeplejerske, cand. cur, ph.d. studerende Kirurgi

Læs mere

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Udgivet i: Trillingsgaard, T., Trillingsgaard, A., & Webster- Stratton, C. (2014). Assessing the Effectiveness of

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Vejledning til de tilsynsførende

Vejledning til de tilsynsførende Psychosocial Risk Assessments Vejledning til de tilsynsførende The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic 2012 With support from the European Union Før tilsynet Der skal vælges arbejdspladser

Læs mere

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Anne Lippert, Overlæge, vice-institutleder, Dansk Institut for Medicinsk

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet INTRODUKTION Viden og gode eksempler forebygvold.dk FOREBYG VOLD PÅ JOBBET Du har en kollega, som ofte ender

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Voldsundersøgelsen i Børn og Unge 2013

Voldsundersøgelsen i Børn og Unge 2013 Fra undersøgelse til handling Voldsundersøgelsen i Børn og Unge 2013 Lasse Holm Lahol@aarhus.dk Arbejdsmiljøkonsulent Børn & Unge Aarhus kommune Sagt om vold og trusler Vi genkender, at vi ser flere trusler

Læs mere

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Workshop AM 2012 11. november 2014 kl. 12.45-14.00. Stig Ingemann Sørensen og Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

EMUC Network Meeting 26/11-2014

EMUC Network Meeting 26/11-2014 EMUC Network Meeting 26/11-2014 Agenda Historik Hvordan udvikler A2SEA ISM systemerne i Crew bådene? Hvordan auditerer A2SEA deres ISM system ombord op skibene? Hvordan implementeres ISM / i skibene med

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Effekten af en interventionsform i praksis - en workshop kombineret med coaching. Et randomiseret studie.

Effekten af en interventionsform i praksis - en workshop kombineret med coaching. Et randomiseret studie. Side 1 Effekten af en interventionsform i praksis - en workshop kombineret med coaching. Et randomiseret studie. Abstrakt I det seneste årti har erhvervslivet haft et stigende fokus på trivsel, fordi flere

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse Børn og Angst - forberedelse til bedøvelse Disposition for indlæg Præsentation af oplægsholdere Anne Sofie og Trine - indlæg Pernille - indlæg Kort opsamling Pause 5 min Diskussion af oplæg Børn og angst

Læs mere

Tiltag for at forebygge tvang

Tiltag for at forebygge tvang Tiltag for at forebygge tvang Fitness Boksebold Dartskive Isterninger Kuglevest/-dyne Wellness Musik som terapi Tirsdags tema-aften Stemmehøring Oplæring af nyt personale Hængekøje Drivhus Mestrings- /

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Sammenhæng mellem kvalitet af sygepleje og arbejdsmiljø i sundhedssektoren Hovedbestyrelsesmøde Onsdag den 10. Juni 2015

Sammenhæng mellem kvalitet af sygepleje og arbejdsmiljø i sundhedssektoren Hovedbestyrelsesmøde Onsdag den 10. Juni 2015 Sammenhæng mellem kvalitet af sygepleje og arbejdsmiljø i sundhedssektoren Hovedbestyrelsesmøde Onsdag den 10. Juni 2015 Karen Albertsen kal@teamarbejdsliv.dk PRÆSENTATION INDHOLD Formål, metode, afgrænsning

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet. konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet. konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand Summe-øvelse Hvad har I brug for at vide om Arbejdstilsynets praksis? Hvad er I særligt

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

Journalnotater i kliniske forsøg. Dansk Selskab for GCP, 19. juni 2014 Hanne Storgaard, Clinical Quality Manager, MSD

Journalnotater i kliniske forsøg. Dansk Selskab for GCP, 19. juni 2014 Hanne Storgaard, Clinical Quality Manager, MSD Journalnotater i kliniske forsøg Dansk Selskab for GCP, 19. juni 2014 Hanne Storgaard, Clinical Quality Manager, MSD 1 Kildedata i journaler- og anvendelse i praksis MSDs retningslinjer: Krav til journaler

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15 Selvevaluering af projektdeltagelse Region Hovedstaden

Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15 Selvevaluering af projektdeltagelse Region Hovedstaden Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15 Selvevaluering af projektdeltagelse Region Hovedstaden CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan måles effekt? 2. Effekt af forebyggende hjemmebesøg 3. Opsummering

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE SOM EN NATURLIG DEL AF DEN DAGLIGE DRIFT UKK Karina Kilde Afdelingssygeplejerske Elin S. Merklin Akutklinikken NOH Frederikssund BAGGRUND Tiden efter fusionen: Personalemæssigt

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Måling af relationel koordinering

Måling af relationel koordinering Måling af relationel koordinering hvad kan man bruge det til i praksis? Workshop nr. 512 AM2013, Tirsdag den 12. November 2013 Karen Albertsen og Inger Marie Wiegmann kal@teamarbedjsliv.dk; imw@teamarbejdsliv.dk

Læs mere

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen Exners skizofreniindeks i rorschachprøven Som led i en større undersøgelse, hvis overordnede formål er at etablere en kontrolgruppe til gruppen af nydebuterede

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale Akuttilbud Fælles stue og køkken Samtalerum Værelse til overnatning Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere