Information om Projekt indsats mod vold og aggressioner på psykiatriske afdelinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om Projekt indsats mod vold og aggressioner på psykiatriske afdelinger"

Transkript

1 Information, januar 2010 Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Information om Projekt indsats mod vold og aggressioner på psykiatriske afdelinger Projektet henvender sig til psykiatriske afdelinger i Region Hovedstadens Psykiatri

2 Projekt indsats mod vold og aggressioner på psykiatriske afdelinger Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner blandt indlagte patienter på psykiatriske afdelinger. Projektet, der gennemføres som et phd-studie ved Københavns Universitet, vil vurdere et redskab til tidlig identifikation af potentielle voldsepisoder: Brøset Violence Checklist (BVC). Specifikt vil projektet: 1. Vurdere den prædiktive validitet af BVC for voldsepisoder i en dansk(rets)psykiatrisk population. 2. Teste om anvendelsen af BVC i den kliniske hverdag kan nedbringe antallet af voldelige og aggressive hændelser på psykiatriske afdelinger og forbedre indlagte patienters oplevelse af trygheden på afdelingerne. Testen gennemføres som en kontrolleret interventionsundersøgelse på mindst 20 psykiatriske afdelinger Projektets forskningsdesign er kvantitativt, og de indhentede informationer stammer fra patientjournalerne, systematiske ratings fra personalet og fra patientspørgeskemaer. Baggrund Der er solid national og international dokumentation for at vold og aggression på arbejdspladsen er et alvorligt og stigende problem. Særligt udsatte er sundhedsprofessionelle, der til dagligt arbejder med psykisk syge (3;4-19). Der er sket en stigning i aggression og vold overfor personalet på de psykiatriske afdelinger, samt en tilsvarende en stigning i antallet af patienter, der kommer i en situation, hvor de anvender vold som udtryksform. Ifølge Whittington & Wykes (1994) er der specielt to typer adfærd hos sygeplejersker (og vel også andet plejepersonale), der især fremkalder vrede og aggression hos psykiatriske patienter. 1. Sygeplejersken frustrerer patienten eller overskrider dennes nærhedsgrænse, for eksempel ved at forhindre denne i at forlade afdelingen, opfordre til at deltage i daglige aktiviteter, som patienten ikke har lyst til, brug af bæltefiksering eller anden tvang. Det er alt sammen adækvat sygepleje over for psykiatriske patienter, men det kan være med til at skabe aggressioner og vrede hos patienten, hvilket ofte går forud for voldelige episoder. 2. Sygeplejersken undgår samvær med patienten. En social distance mellem personale og patienten er grobund for aggressioner og fjendtlighed hos ham/hende. Der opstår en ond cirkel i samværet, der kan være svær at bryde. Det er derfor vigtigt at der kan interveneres inden disse situationer opstår, f.eks ved at indføre redskaber, der kan assistere klinikeren til iværksættelse af tidlige interventioner overfor patienten. Igennem de sidste årtier er der publiceret en række undersøgelser omkring emnet prædiktion af vold og aggression blandt psykiatriske patienter (1;5;6;7;8;10-15). Generelt opdeles risikovurderinger af fremtidige vold i tre kategorier: 2

3 1. Den kliniske tilgang, baseret på uformelle kliniske vurderinger blev for det meste anvendt i perioden 1960 erne til 1980 erne, men er ofte blevet kritiseret for at være for ustruktureret og med ringe evidens for prædiktiv værdi (11;14-20). 2. Den aktuariske tilgang anvender udelukkende forudbestemte procedurer og en systematisk scoring af en række risikofaktorer, der fra tidligere studier har vist sig at have stor sammenhæng med voldelig adfærd. Fordelene ved at gøre brug af de aktuariske metoder er, at subjektive vurderinger og uoverensstemmelser i vurderinger undgås, samt at metoderne er de kliniske vurderinger overlegne i forhold til præcision (9-14). 3. Den strukturerede kliniske tilgang, blev introduceret i midten af 1990 erne. Denne tilgang er karakteriseret ved brugen af tjeklister med variable, der er fundet relevante både indenfor forskning og praksis. Ligeledes er vurderingen gennemskuelig og fokuserer på at være en dynamisk proces, der åbner op for håndtering af risikoen frem for udelukkende at forudsige risikoen for vold (11). De omtalte tilgange er ofte meget tidskrævende, da de kræver omfattende information. Ligeledes er intentionen med tilgangene at prædikere ud i en fjern fremtid. Der er et klart behov for at kunne udføre korttids-vurderinger, der ikke er voldsomt tidskrævende, eller som kræver en stor mængde af information om patienten, og som kan bruges af personalet på de kliniske afdelinger uden omfattende træning eller oplæring. BVC er et sådant redskab, som vil blive afprøvet i dette projekt. Brøset Violence Checklist (BVC) BVC er udviklet på baggrund af det empiriske arbejde af Linaker og Busch-Iversen (1995) på Regional Sikkerhetsavdeling Brøset i Trondheim. Checklisten skal hjælpe klinikere til at forudse voldelig og aggressiv adfærd inden for det kommende døgn og indeholder seks variable som kodes som til stede eller ikke til stede : Forvirring Irritabilitet Støjende adfærd Fysiske trusler Verbale trusler Slag, spark o.s.v. mod genstande Tilstedeværelse af 1 2 faktorer indikerer moderat risiko for vold, mere end 2 faktorer betyder høj risiko for vold. (2). 3

4 Projektindhold og aktiviteter Projektet er opdelt i to hovedaktiviteter: 1. Undersøgelse af den prædiktive validitet af BVC på retspsykiatrisk afdeling. Dette gennemføres som en historisk kohorteundersøgelse. 2. Undersøgelse af om brugen af BVC i psykiatrien kan sænke frekvensen af vold og aggressioner på afdelingerne. Dette gennemføres som en kontrolleret interventionsundersøgelse med delvis randomisering. Ad. 1 Prædiktive validitet af BVC på retspsykiatrisk afdeling, Psykiatrisk Center Sct. Hans Alle patienter, der har været indlagt på retspsykiatrisk afdeling på Psykiatrisk Center Sct. Hans i perioden 2008 til og med 31. juni 2009 (ca. 150) er i deres indlæggelses periode løbende blevet vurderet ved hjælp af BVC. Alle aggressive hændelser er blevet registreret med anvendelse af ratingskemaet SOAS-R. Hver episode med et BVC score på 3 eller derover registreres som et positivt testudfald. For at finde negative testsudfald for den samme person registreres BVC scoren præcist en uge efter det positive udfald. Hvis BVC scoren her er lav, medtages denne observation som et negativt test-udfald. For hvert af disse udvalg evalueres om der er forekommet en voldsepisode (registreret ved SOAS-R) indenfor 24 timer efter BCV score vurderingen. Disse data giver mulighed for at vurdere den prædiktive validitet af BVC i forhold til at forudsigelse af voldsepisoder. Staff Observation Aggression Scale - Revised (SOAS-R) (16) måler verbale og fysiske aggression mod genstande, medpatienter og/eller personale. SOAS-R udfyldes hver gang et personalemedlem observerer en aggressiv hændelse fra en patient. Skemaet belyser 5 delaspekter af aggression og kan sammenfattes i et overordnet alvorlighedsscore som kan variere fra 0 (mindst alvorlig aggression) til 22 (alvorligste grad af aggression) (17). SOAS-R anvendes ofte som redskab til at identificere når der på en psykiatrisk afdeling har været en aggressiv og eller voldelig hændelse. SOAS-R har undergået flere grundige validerings undersøgelser og er blevet testet i flere kulturelle sammenhænge. Skemaet tager ca. 4 til 5 minutter at udfylde. Ad. 2 Anvendelse af BVC til at sænke frekvensen af vold og aggressioner på psykiatriske afsnit. Denne del af projektet vil blive udført som et Regression Discontinuity design (RD) med delvis randomisering (21). RD er et kvasi-eksperimentel studiedesign med en præ-test og en post-test. I det foreliggende tilfælde skønnes RD designet at være mere velegnet end et standard randomiseret design, fordi afdelinger med mange voldsepisoder ikke vil kunne affinde sig med at fortsætte hidtidig praksis, hvis de skulle blive randomiseret til kontrolgruppen. Denne fare for overkrydsning kan reduceres ved anvendelse af RD designet. Det unikke ved RD designet frem for andre præ-test/post-test designs er metoden, hvorpå undersøgelsesdeltagerne udvælges og fordeles på. I RD design, bliver deltagerne eller i dette tilfælde afdelinger fordelt til undersøgelses- eller kontrol-gruppen udelukkende ved hjælp af 4

5 en cut-off score fra en præ-test (21). SOAS-R vil blive anvendt som præ-test og post-test redskab. Undersøgelsen vil inkludere mindst 20 afsnit for at opnå en statistisk styrke på 80% til at identificere en nedgang i voldsepisoder på 35% (med signifikansniveau på 5%) 1. Udgangsniveauet (baseline) af vold og aggression vil blive vurderet over 3 måneder med brug af SOAS- R Herefter vil afdelingerne blive delt op i tre grupper efter hvor mange voldelige og aggressive hændelser, der er registreret i løbet af baseline målingen. Afdelinger, med lavt aggresionsniveau vil fortsætte den hidtidige praksis (kontrolafdelinger). Afdelinger med højt aggressionsniveau vil implementere BVC (indsatsafdelinger). Afdelingerne der befinder sig i mellemgruppen vil deltage i en randomisering, hvor de vil blive randomiseret til indsats- eller kontrolafdelinger. Efter en 3 måneders implementeringsperiode vil effekten af indsatsen blive målt med SOAS-R, igen over 3 måneder. Som en ekstra effektmål anvendes et kort standardiseret spørgeskema, Essen Climate Evaluation Schema, som vurderer patienternes oplevelse af tryghed og aggressionsniveau på afdelingen (18). Dette spørgeskema vil blive oversat og valideret med brug af standard metoder: to frem og to tilbageoversættelse, uafhængig rating af spørgsmålenes forståelighed i den danske oversættelse, pilottestning med kognitiv debriefing for 20 patienter ved Sct. Hans Hospital. Uddannelse af personalet Uddannelsen af personalet vil blive udført på følgende måde, 1) personalet på alle afsnit vil blive undervist i at anvende SOAS-R. Dette vil foregå ved at afsnittende undervises af den ph.d.-studerende. På hvert afsnit uddannes der ligeledes en superbruger, der kan fungere som daglig underviser. Afsnittende vil få besøg af den ph.d.-studerende ca. en gang om måneden, hvor der vil være mulighed for stille spørgsmål til anvendelsen af SOAS-R. 2) personalet på afsnit der skal fungere som interventions-afsnit vil ligeledes blive undervist i at anvende BVC. I forbindelse med denne undervisning vil der ligeledes blive afsat tid til at diskutere risikovurderinger generelt. Løbende vil der blive etableret workshops (ca. en gang om måneden), hvor personale, der ikke tidligere er uddannet i anvendelsen af henholdsvis BVC og SOAS-R vil blive oplært samt få mulighed for at diskutere forståelsen af BVC og SOAS- R. På interventionsafsnittende vil superbrugeren modtage speciel undervisning i BVC. Organisering Projektet vil blive udført som et treårige Ph.d.-studie med Jacob Johansen som den ph.d.- studerende, der udføre de tre ovenfor nævnte faser af projektet. Til projektet er der tilknyttet en hovedvejleder Jakob Bue Bjørner, Professor, M.D. Ph.D, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der har til ansvar at vejlede den ph.d.-studerende i at gennemføre projektet så 1 Styrkeberegningerne modellerede hyppigheden af voldsepisoder ved en Poisson-fordeling. Der antoges et gennemsnit over alle afdelinger på 20 episoder per måned, for de mindst ramte afdelinger 7 episoder pr måned, for de mest ramte 35 episoder per måned. 5

6 det lever op til videnskabelige krav og 2) at tilse at den ph.d.-studerende gennemfører projektet på tilfredsstillende måde. Ligeledes er der tilknyttet tre projektvejledere, med særlige kompetencer: Dorte Sestoft, Overlæge, Ph.d., Retspsykiatrisk Center Glostrup, Roger Almvik, Sygeplejerske og Ph.d. St. Olavs University Hospital, forensic dept Bröset,Professor Kirsten Rasmussen, Norwegian University of Science & Technology (NTNU). Projektet er ligeledes ledelsesmæssigt forankret i Region Hovedstadens Psykiatri ved Udviklingschef, Cand. Cur. Lene Berring, Retspsykiatrisk afdeling, Psykiatrisk Center Sct. Hans. Succeskriterier / Effektmåling i forhold til målgrupper Projektet har følgende kortsigtede og langsigtede succeskriterier: På kort sigt: 1) Generere viden om håndtering af vold og aggressioner på psykiatriske afdelinger. 2) Oprettelse af netværk af superbruger, der har modtaget en indgående undervisning i brugen af henholdsvis SOAS-R og BVC af ph.d.-studerende Jacob Johansen 3) Bedre registrering af vold og aggressioner, som personalet udsættes for i deres daglige virke på de psykiatriske afdelinger gennem systematisk brug af SOAS-R. 4) Bedre vurdering af risikosituationer for vold gennem systematisk anvendelse af BVC. 5) Undersøgelse af om implementering af et systematisk risikovurderingsinstrument BVC kan nedbringe vold og aggressioner på psykiatriske afdelinger. På lang sigt (efter færdiggørelsen af ph.d.-projektet): 1) At det oprettede netværk af superbruger bliver et selvkørende netværk, uden den ph.d.-studerende som facilitator. 2) At der sker en nedsættelse af antallet af voldelige og aggressive hændelser på de psykiatriske afdelinger (målt ved SOAS-R). 3) Opbyggelse af et mere trygt klima på de psykiatriske afdelinger (målt ved Essen Climate Evaluation Schema). 4) Et fald i tvangsanvendelse som følge af mindre vold og aggressioner (målt ved hjælp af sundhedsstyrelsens tvangsregister). 5) Et fald i sygefravær, der er opstået som følge af voldelige og aggressive hændelser. Dokumentation/Formidling/videndeling Udarbejdelse af ph.d. afhandling Deltagelse på nationale og internationale konferencer Optagelse af 3-4 artikler i nationale og eller international tidsskrifter 6

7 Fastholdelse af effekt Tre elementer i projektet vil i særlig grad bidrage til fastholdelse af projektets effekt: 1. Der gennemføres en systematisk effektvurdering med et stærkt design og klare kriterier. Det vil således være meget klart hvorvidt projektet er en succes eller ej. 2. Der etableres et netværk af superbrugere med specielt træning i anvendelse af BVC og SOAS-R. Disse superbrugere vil blive udnyttet som et netværk til at fastholde indsatsen. 3. Projektet er udformet og gennemføres af personer med udgangspunkt i lokale psykiatriske centre, men har samtidig en klar opbakning fra ledelsen i Region Hovedstadens Psykiatri. Hvis projektet viser sig at være en succes, støtter ledelsen videreførelsen af indsatsen, ved at støtte videreførelsen af superbrugernetværker og etablereing af en real uddannelse i anvendelsen af risikovurderinger. Yderligere information om projektet Kontakt ph.d.-studerende: Jacob Johansen Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Retspsykiatrisk Afdeling Boserupvej Roskilde Direkte: Mobil: Ligeledes henvises der til pjecen indbydelse til at deltage i Projekt indsats mod vold og aggressioner 7

8 Litteraturliste 1. Allen, J. (1997). Assessing and managing risk of violence in the mentally disordered. J Psychiatr Ment Health Nurs, 4, Almvik, R., & Woods, P. (1998). The Brøset Violence Checklist (BVC) and the prediction of inpatient violence: some preliminary results. Psychiatric Care (1998) 5(6), Arnetz, J.E., Arnetz, B.B. & Petterson, I.L. (1996). Violence in the nursing profession: Occupational and lifestyle risk factors in Swedish nurses. Work and Stress 10 (2): Arnetz, J.E., Arnetz, B.B. & Sodermann, E. (1998). Violence toward health care workers. Prevalence and incidence at a large, regional hospital in Sweden. AAOHN.J. 46(3): Belfrage, H., & Fransson, G. (2000). Swedish forensic psychiatry. A field in transition. Int J Law Psychiatry, 23(5-6), Borum, R. (1996). Improving the clinical practice of violence risk assessment. Technology, guidelines, and training. Am-Psychol., 1(9), Douglas, K.S., Cox, D.N., & Webster, C.D. (1999). Violence risk assessment: Science and practice. Legal and Criminological Psychology, 4: Ferris, L., Sandercock, J., Hoffman, B., Silverman, M., Barkun, H., Carlicle, J., et al. (1997). Risk assessments for acute violence to third parties: a review of the literature. Can-J- Psychiatry., 42(10), Grove & Meehl (1996). Comparative efficiency of informal (subjective, impressionistic) and formal (mechanical, algorithmic) prediction procedures: The clinical statistical controversy. Psychology, Public Policy, and Law, 2: Harris, G.T., & Rice, M.E. (1997). Risk appraisal and management of violent behaviour. Psychiatr Serv, 48(9), Hart, S.D. (1998). The role of psychopathy in assessing risk for violence: Conceptual and methodological issues. Legal and Criminological Psychology, 3: Linaker, O.M., & Busch-Iversen, H. (1995). Predictors of imminent violence in psychiatric inpatients. Acta Psychiatrica Scandinavica., 101(1), Monahan, J. (1981). Predicting violent behavior: An assessment of clinical techniques. Berverly Hills, Sage Publications, Inc. 14. Monahan, J., Steadman, H.J., Silver, E., Appelbaum, P.S., Robbins, P.C., Mulvey, E.P., Roth, L.H., Griso, T. & Banks, S. (2001). Rethinking Risk Assessment The MacArthur Study of Mentally Disordered and Violence. Oxford University Press, Inc. 8

9 15. Mossman, D. (1994). Assessing predictions of violence: Beeing accurate about accuracy. J Consulting Clinical Psychology, 62(4), Nijman, H.L.I., Muris, P., Merckelbach, H.L.G.J., Palmstierna, T., Wistedt, B., Vos, A.M., van Rixtel, A. & Allertz, W. (1999). The Staff Observation Aggression Scale - Revised (SOAS-R). Aggressive Behaviour, 25: Nijman, H., Evers, C., Merckelbach, H., & Palmstierna, T. (2002). Assessing aggression serverity with the revised staff observation aggression scale. J Nerv Ment Dis, 190(3), Norbert, S., Redies, M., Collins, M., Stacy, J., & Howells, K. (2008). EssenCES, a short questionnaire for assessing the social climate of forensic psychiatric wards. Criminal Behaviour and Mental Health 18: (2008). 19. Nørregaard, C. & Behnke, K. (1991). Patienter imod personer/inventor på en psykiatrisk afdeling. Ugeskrift for læger, 153(38): Rice, M.E., Harris, G.T., & Quinsey, V.L. (2002). The appraisal of violence risk. Current Opinion in Psychiatry, 15(6), Shadish, W.R., Cook, T.D., & Campbell, D.T. (2002). Experimental and Quasi- Experimental Designs for Generalized Causal Inference. Houghton Mifflin Company, ISBN: Chapter 7 Regression Discontinuty Designs: Whittington, R., & Wykes, I. (1994). An observational study of associations between nurse behavior and violence in psychiatric hospitals. Journal of Psychiatric and Mental Nursing (1):

10 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Boserupvej Roskilde Telefon:

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske

Læs mere

PSYKIATRISK CENTER SCT HANS

PSYKIATRISK CENTER SCT HANS Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 91 Offentligt RISIKOVURDERINGER PSYKIATRISK CENTER SCT HANS Tine Wøbbe, ledende psykolog, afd. R, Psykiatrisk Center Sct Hans Retspsykiatrisk

Læs mere

Faglig ledelse og organisering

Faglig ledelse og organisering Faglig ledelse og organisering National konference om nedbringelse af tvang i psykiatrien Den 9. marts 2015 Ph.d. studerende/oversgpl. Jesper Bak Psykiatrisk Center Sct. Hans Hvis man ønsker at nedbringe

Læs mere

Risikovurderingsværktøjer i Region Syddanmark

Risikovurderingsværktøjer i Region Syddanmark Område: Det sociale område Afdeling: Kvalitet og udvikling Journal nr.: 12 13164 Dato: 28 11 2012 Udarbejdet af: Anja Stokholm E mail: Anja.Stokholm@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631094 Risikovurderingsværktøjer

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Risiko for RISIKOVURDERINGER

Risiko for RISIKOVURDERINGER RISIKOVURDERINGER vold Risiko for Skal vi? Kan vi? Disse spørgsmål opsummerer hovedpunkterne i de sidste årtiers diskussion om klinikeres vurderinger af en persons risiko for at begå voldskriminalitet

Læs mere

Systematisk risikovurdering i Handicapafdelingen Plan for implementering

Systematisk risikovurdering i Handicapafdelingen Plan for implementering Systematisk risikovurdering i Handicapafdelingen Plan for implementering Baggrund I Aalborg Kommunes Handicapafdeling er det afgørende, at såvel borgere som medarbejdere oplever en så tryg og forudsigelig

Læs mere

Forebyggelse af aggression og vold på psykiatriske afsnit via struktureret risikovurdering evaluering af Brøset Violence Checklist i Danmark

Forebyggelse af aggression og vold på psykiatriske afsnit via struktureret risikovurdering evaluering af Brøset Violence Checklist i Danmark See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/281651709 Forebyggelse af aggression og vold på psykiatriske afsnit via struktureret risikovurdering

Læs mere

Håndtering af konflikter i psykiatrien

Håndtering af konflikter i psykiatrien Psykiatrisk Center Sct. Hans Håndtering af konflikter i psykiatrien Konference om retspsykiatri Den 27. november 2017 Forskningsleder Jesper Bak Enheden for Klinisk Psykiatrisk Sundheds- og Sygeplejeforskning

Læs mere

Forebyggelse af tvang

Forebyggelse af tvang Psykiatrisk Center Sct. Hans Forebyggelse af tvang Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 481 Offentligt Høring i Sundheds- og Ældreudvalget Den 26. september 2017 Forskningsleder Jesper

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

Hvordan kan man evaluere effekt?

Hvordan kan man evaluere effekt? Hvordan kan man evaluere effekt? Dato 26.01.2012 Dette notat giver en kort introduktion til to tilgange til effektevaluering, som er fremherskende på det sociale område: den eksperimentelle og den processuelle

Læs mere

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse Det er vigtigt at pointere, at filmen Tvangsindlæggelse tager udgangspunkt i én af de muligheder, der er for at blive/være indlagt med tvang. Der findes andre måder at blive/være indlagt

Læs mere

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen De Psyko-Fysiske Konsulenter Volds- og Konflikthåndtering Arbejdsmiljøets udfordringer mht. vold og trusler Niels Knudsen & Henrik Pedersen WWW.KONFLIKTHAANDTERING.DK Struktur Vores indspark til arbejdspladsen,

Læs mere

Psykiatrisk sygepleje

Psykiatrisk sygepleje FORSKNINGSKONFERENCE Psykiatrisk sygepleje Fra forskning til praksis fra praksis til forskning Program 9:30-10:00 Registrering og kaffe 10:00-10:05 Velkomst ved sygeplejefaglig direktør, Ole Ryttov, Psykiatrien,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Klinisk retningslinje om forudsigelse af aggression og vold, inden for kort tid, hos voksne over 18 år indlagt på psykiatrisk sygehus CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER OFFENTLIG HØRING MARTS/APRIL 2014

Læs mere

Forebyggelse af aggression og vold på psykiatriske afsnit via struktureret risikovurdering Evaluering af Brøset Violence Checklist i Danmark

Forebyggelse af aggression og vold på psykiatriske afsnit via struktureret risikovurdering Evaluering af Brøset Violence Checklist i Danmark DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Ph.d.-afhandling Jacob Hvidhjelm Forebyggelse af aggression og vold på psykiatriske afsnit via struktureret risikovurdering Evaluering af Brøset

Læs mere

Mestringsskema i kombination med BVC Øget fokus på tryghed og trivsel

Mestringsskema i kombination med BVC Øget fokus på tryghed og trivsel Mestringsskema i kombination med BVC Øget fokus på tryghed og trivsel Del I Del II Del III OM METODEN OG MANUALEN METODEMANUAL SÅDAN GØR DU TRIN FOR TRIN PIXI-UDGAVE Satspuljeprojekt: Styrket indsats til

Læs mere

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 FOKUSPUNKTER Konteksten pres for sikker viden Betingelser og implikationer for målinger Hvad er validerede måleinstrumenter?

Læs mere

Relationer og deeskalering

Relationer og deeskalering Relationer og deeskalering i Psykiatrien Region Sjælland Psykiatriens koncept til forebyggelse og håndtering af konflikter frem mod år 2020 Foto: Gert Ellegaard Hanne Sveistrup Demant, vicedirektør, (t.v.).

Læs mere

KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET

KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET ET UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSSPROJEKT UNDER TVÆRFAGLIGT VIDENSCENTER FOR PATIENTSTØTTE 2014-2017 BAGGRUND OG FORMÅL Dette projekt er et forsknings-

Læs mere

DEESKALERINGSPROJEKT i region Sjælland

DEESKALERINGSPROJEKT i region Sjælland DEESKALERINGSPROJEKT i region Sjælland Forebyggelse af Vold og Tvang - deeskalering Lene Lauge Berring 27. november 2014 1 VOLD TVANG DEESKALERING Vold Tvang Deeskalering Videnskabeligt udgangspunkt Tvang

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

Social- og sundhedsfaglige indsatser der virker Best practice eksempler

Social- og sundhedsfaglige indsatser der virker Best practice eksempler Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 735 Offentligt Social- og sundhedsfaglige indsatser der virker Best practice eksempler Dansk Sygeplejeråd og Socialpædagogerne er stærkt bekymrede over

Læs mere

Temadag DSR d

Temadag DSR d VOLD OG TRUSLER I REGION NORDJYLLAND Temadag DSR d. 29.09.2016 AGENDA HVORDAN ARBEJDER VI MED VOLD OG TRUSLER I REGION NORDJYLLAND? Kortlægning Regionens fælles grundlag Low arousal som tilgang i situationerne

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i psykiatrien TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Seminar i forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed d. 24. maj 2011 Susan Andersen

Seminar i forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed d. 24. maj 2011 Susan Andersen Effektevaluering hvorfor og hvordan? Seminar i forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed d. 24. maj 2011 Susan Andersen Kandidat i folkesundhedsvidenskab Siden november 2010 ansat på projekt Trivsel,

Læs mere

START. Indførelse af START på de retspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden. 28-10-2014 Ver. 1.5

START. Indførelse af START på de retspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden. 28-10-2014 Ver. 1.5 START Indførelse af START på de retspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden Forløbsbeskrivelsen indeholder baggrund, beskrivelse, organisering, budget, evaluering og tidsplan vedrørende indførelse

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Risikofaktorer for vold og trusler på arbejdspladsen

Risikofaktorer for vold og trusler på arbejdspladsen Risikofaktorer for vold og trusler på arbejdspladsen Arbejdsmiljøfondens årskonference 2016 Lars Peter Andersen, AMK Herning Charlotte Gadegård, AMK Herning Annie Høgh, Psykologisk Institut, KU. Formål

Læs mere

Vold på arbejdspladsen

Vold på arbejdspladsen Vold på arbejdspladsen Oplæg ved Cand. Psych. Phd Lars Peter Andersen Aut. Cand. Psych.PhD Lars Peter Andersen 1 Baggrund Klinisk psykolog AMK Herning 2004- Forsker AMK Herning 2004- Ekstern lektor PI

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Kommunale data og økonomiske analyser Hvilke muligheder er der i de kommunale data for at måle effekt (og omkostningseffektivitet?

Kommunale data og økonomiske analyser Hvilke muligheder er der i de kommunale data for at måle effekt (og omkostningseffektivitet? Kommunale data og økonomiske analyser Hvilke muligheder er der i de kommunale data for at måle effekt (og omkostningseffektivitet?) Professor Dorte Gyrd-Hansen Leder, Center for Sundhedsøkonomisk Forskning

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

PSYKIATRISK SYGEPLEJE

PSYKIATRISK SYGEPLEJE FAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRISKE SYGEPLEJERSKER PSYKIATRISK SYGEPLEJE Oktober 2016 3. udgave 23. årgang Dette maleri er lavet med flydende tusch inspireret af brændende skov og krat. Det er tilfældigt

Læs mere

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Lisa Korsbek Seniorforsker Region Hovedstadens Psykiatri og styregruppemedlem Peer-Netværket Betydningen af peer-støtte fra et brugerperspektiv

Læs mere

Behandling af Stress (BAS) - projektet

Behandling af Stress (BAS) - projektet Behandling af Stress (BAS) - projektet David Glasscock, Arbejdsmedicinsk klinik, Herning. Stressbehandlings konferencen Københavns Universitet 8. januar 2016 Bagrund Internationalt har der været mange

Læs mere

Rikke Laulund Schultz. Vibeke Rischel. Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30. Vilje Udførelse Ideer

Rikke Laulund Schultz. Vibeke Rischel. Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30. Vilje Udførelse Ideer Rikke Laulund Schultz Medlem af faglig følgegruppe Dansk Psykiatrisk Selskab Vibeke Rischel Sundhedsfaglig chef Dansk Selskab for Patientsikkerhed Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30 Vilje Udførelse

Læs mere

Evaluering af komplekse teknologier

Evaluering af komplekse teknologier Evaluering af komplekse teknologier Finn Diderichsen Afdeling for socialmedicin Københavns Universitet Dias 1 De tre videnstyper (Grøn m.fl. DSI 2012): Teoretisk viden om årsager til sygdom og sygdomskonsekvenser

Læs mere

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Gitte Bunkenborg Ph.d. stud. Lunds Universitet, Udviklingssygeplejerske, Hvidovre Hospital Intensiv Terapiafsnit 542

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8 Side 1 Side 2 Konklusion COMFORTneo er specielt udviklet til at måle smerter på nyfødte børn. Den er en videreudvikling COMFORT skalaen {Ambuel, 1992 1341}, Denne skala er kendt og brugt på danske

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Uvarslede øvelser. Pernille Lottrup, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet www.obstetrisktraening.rh.dk. Lottrup@rh.regionh.dk

Uvarslede øvelser. Pernille Lottrup, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet www.obstetrisktraening.rh.dk. Lottrup@rh.regionh.dk Uvarslede øvelser Projektgruppe: Chefjordemoder Mette Simonsen, Uddannelsesansvarlig overlæge MMEd Jette Led Sørensen, Afdelingssygeplejerske Pernille Emmersen, Forskningsjordemoder Pernille Lottrup 1

Læs mere

Afslutningsvis anføres nogle få referencer, der direkte vedrører kursus nummer 1 og 2. Dansk

Afslutningsvis anføres nogle få referencer, der direkte vedrører kursus nummer 1 og 2. Dansk Litteratur Såvel i Danmark som internationalt er forskning og dermed antallet af publikationer inden for det (straffe)retspsykiatriske område øget kraftigt de senere år. Hvad angår den internationale litteratur

Læs mere

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Forandring og udvikling - succes eller fiasko? Oplevet nødvendighed Vision Handlingsplan

Læs mere

LIAISON PÅ HVIDOVRE DE FØRSTE 2 ÅR - ERFARINGER OG RESULTATER O V E R L Æ G E J E N S N Ø R B Æ K

LIAISON PÅ HVIDOVRE DE FØRSTE 2 ÅR - ERFARINGER OG RESULTATER O V E R L Æ G E J E N S N Ø R B Æ K LIAISON PÅ HVIDOVRE DE FØRSTE 2 ÅR - ERFARINGER OG RESULTATER O V E R L Æ G E J E N S N Ø R B Æ K LIAISON TEAM PÅ HVIDOVRE Består af overlæge og liaisonsygeplejerske Er ansat ved Psykiatrisk Center Hvidovre

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Implementering af ny smerteskala (PAS)til patienter med nedsat bevidsthed

Implementering af ny smerteskala (PAS)til patienter med nedsat bevidsthed Implementering af ny smerteskala (PAS)til patienter med nedsat bevidsthed FSNS, Middelfart maj 2014 Kirsten Givard Implementering af en smertevurderingsskala (PAS) til patienter med Definition af smerte

Læs mere

Notat vedr. vold mod personale i psykiatrien

Notat vedr. vold mod personale i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Notat vedr. vold mod personale i psykiatrien Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT

Læs mere

EN KLINISK RETNINGSLINJE

EN KLINISK RETNINGSLINJE EN KLINISK RETNINGSLINJE Alle nyfødte er i stand til bevidst at opfatte smerte (Bartocci et al: 2006) Som profession vil vi barnet det godt og anvender derfor evidensbaseret viden i de kliniske beslutninger.

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER LINE DYBDAL, BUSINESS MANAGER IAN KIRKEDAL NIELSEN, CHEFKONSULENT FOKUSPUNKTER Konteksten pres for

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen Demensdatabasen

HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen Demensdatabasen ARBEJDET MED RKKP-DATABASER - LEDELSESPERSPEKTIVET DIREKTØR PSYKIATRIEN REGION NORDJYLLAND ANETTE SLOTH HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen

Læs mere

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d.

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Tilbagevenden til arbejdet er multifaktorielt Tilbagevenden til arbejdet involverer ofte mange forskellige aktører

Læs mere

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Retspsykiatri

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Retspsykiatri RAPPORT 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Retspsykiatri 2012 Arbejdsgruppe Overlæge Per Balling, teamleder/udviklings- og forskningsmedarbejder Pia Bøgh, seniorforsker, psykolog, ph.d.

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 4: Evidenstabel Rhondali et al. (50) 2012 Deskriptivt studie (III) ++ 118 uhelbredeligt syge kræftpatienter med akutte symptomer fra deres sygdom eller behandling på > 18 år indlagt på en akut palliativ

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

Det sundhedsrelaterede/patientnære ph.d.-stipendium

Det sundhedsrelaterede/patientnære ph.d.-stipendium Det sundhedsrelaterede/patientnære ph.d.-stipendium Pernille Heyckendorff Lilholt Institut for Medicin & Sundhedsteknologi, AAU 18.11.2015, Afslutningskonference Navn Pernille Heyckendorff Lilholt Uddannelser

Læs mere

Psykiatri Psykiatrisk Center Glostrup Sikker Psykiatri hvordan arbejder vi med nedbringelses af bæltefikseringer

Psykiatri Psykiatrisk Center Glostrup Sikker Psykiatri hvordan arbejder vi med nedbringelses af bæltefikseringer Psykiatrisk Center Glostrup Sikker Psykiatri hvordan arbejder vi med nedbringelses af bæltefikseringer Afdelingssygeplejerske på afsnit 181, Psykiatrisk Center Glostrup, Mie Kaiser Reuven 1 Psykiatrisk

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) Baggrund og formål Mellem 6 og 10% af befolkningen opfylder diagnosekriterierne

Læs mere

UDREDNING OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE

UDREDNING OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE EVIDENSBASERET INSTRUKS UDREDNING OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE FORMÅL Systematisk identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos ældre medicinske patienter/borgere med risiko for indlæggelse på

Læs mere

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015 Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER 2 INDLEDNING Forebyggelse og håndtering af konflikter samt vold og trusler

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred

Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred Ida E. H. Madsen, phd, seniorforsker Stressbehandlingskonferencen, d. 18. januar, 2018 Indhold Oversigt over psykosocialt arbejdsmiljø og depression Komplekse

Læs mere

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser, som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvilke faktorer forårsagede denne hændelse?, og inddrager

Læs mere

FORÆLDRE OG NYFØDT SUNDHEDSVÆSENETS INDSATS DE FØRSTE 14 DAGE. Telemedicin en del af sundhedsvæsenets indsats til forældre og nyfødte?

FORÆLDRE OG NYFØDT SUNDHEDSVÆSENETS INDSATS DE FØRSTE 14 DAGE. Telemedicin en del af sundhedsvæsenets indsats til forældre og nyfødte? FORÆLDRE OG NYFØDT SUNDHEDSVÆSENETS INDSATS DE FØRSTE 14 DAGE Telemedicin en del af sundhedsvæsenets indsats til forældre og nyfødte? Ph.d.-studerende: Dorthe Boe Danbjørg, Enheden for Sygeplejeforskning,

Læs mere

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering?

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering? SNAPShot. Trin 1. Ernæringsvurdering Hvad er formålet med ernæringsvurdering? Systematisk indsamling, analyse og fortolkning af data fra klienten, pårørende, andre omsorgspersoner og behandlere med henblik

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

VÆRKTØJ TIL TIDLIG OPSPORING I ÆLDREPLEJEN CARSTEN KRONBORG BAK, LEKTOR FORSKNINGSGRUPPEN FOR EPIDEMIOLOGI OG FOLKESUNDHED AALBORG UNIVERSITET

VÆRKTØJ TIL TIDLIG OPSPORING I ÆLDREPLEJEN CARSTEN KRONBORG BAK, LEKTOR FORSKNINGSGRUPPEN FOR EPIDEMIOLOGI OG FOLKESUNDHED AALBORG UNIVERSITET VÆRKTØJ TIL TIDLIG OPSPORING I ÆLDREPLEJEN MULIGHEDER F OR EFFEKTMÅLING? CARSTEN KRONBORG BAK, LEKTOR FORSKNINGSGRUPPEN FOR EPIDEMIOLOGI OG FOLKESUNDHED AALBORG UNIVERSITET Målevaluering Hvad er målene

Læs mere

FORVENTNINGER TIL FREMTIDENS SYGEPLEJERSKE

FORVENTNINGER TIL FREMTIDENS SYGEPLEJERSKE FORVENTNINGER TIL FREMTIDENS SYGEPLEJERSKE Oplæg f o r t i l l i d s r e p r æ s e n t a r e r, D a n s k S y g e p l e j e r å d, k r e d s N o r d j y l l a n d 2 3. 1 1. 1 5 L i s b e t h U h r e n

Læs mere

POINTER OG DIALOGSPØRGSMÅL OM FOREBYGGELSE AF TRUSLER OG VOLD - til en arbejdsgruppe og en personalegruppe

POINTER OG DIALOGSPØRGSMÅL OM FOREBYGGELSE AF TRUSLER OG VOLD - til en arbejdsgruppe og en personalegruppe 1. Er det muligt konkret på arbejdspladsen udvikle værdier og metoder på en måde, så forebyggelse af konflikter inkluderes? Hvordan kan det gribes an? 2. Hvilke konkrete personlige og faglige kompetencer

Læs mere

RTE. Guide til Review af Tvangsfikserings-Episoder. 16-12-2013 Ver. 1.0. Jesper Bak Psykiatrisk Center Sct. Hans

RTE. Guide til Review af Tvangsfikserings-Episoder. 16-12-2013 Ver. 1.0. Jesper Bak Psykiatrisk Center Sct. Hans RTE Guide til Review af Tvangsfikserings-Episoder Jesper Bak Psykiatrisk Center Sct. Hans 16-12-2013 Ver. 1.0 RTE Guide til review af tvangsfikserings-episoder 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lavpraktisk systematisk forebyggelse af vold.

Lavpraktisk systematisk forebyggelse af vold. Lavpraktisk systematisk forebyggelse af vold. I en klinisk hverdag i Psykiatrisk Afdeling Middelfart Elisabeth Winkler Pedersen - 2014 1 Udgangspunktet: Et samarbejde mellem 3 sygeplejestuderende på modul

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

FÆLLES FORBEDRINGSTEORI SELVMORDSFOREBYGGELSE

FÆLLES FORBEDRINGSTEORI SELVMORDSFOREBYGGELSE FÆLLES FORBEDRINGSTEORI SELVMORDSFOREBYGGELSE Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED November 2016 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Formål. Udviklingsklinikken. Udvikle og afprøve en metode til implementering af kliniske retningslinjer

Formål. Udviklingsklinikken. Udvikle og afprøve en metode til implementering af kliniske retningslinjer Udviklingsklinikken opstartede d. 1. april 2010 på baggrund af en aftale med Praksisfonden omkring vilkår vedrørende opgaveløsning og økonomi. Fagligt Udvalg er styregruppe for projektet og udvalget har

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

AGGRESSIONER på arbejde

AGGRESSIONER på arbejde FORSKNING AF ANNIE HØGH AGGRESSIONER på arbejde Mobning, ubehagelige drillerier og vold indgår i mange menneskers arbejdshverdag. Det er tillige emnet for psykolog Annie Høghs aktuelle ph.d.-afhandling.

Læs mere

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred Projektbeskrivelse for projekt Tidlig Indsats på Tværs i klynge midt I dette dokument skabes overblik og indblik i projekt Tidlig

Læs mere

EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET (DANSK FORSKNING, CAMPBELL FORSKNINGSOVERSIGTER OG LITTERATURSØGNING) METTE DEDING

EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET (DANSK FORSKNING, CAMPBELL FORSKNINGSOVERSIGTER OG LITTERATURSØGNING) METTE DEDING EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET (DANSK FORSKNING, CAMPBELL FORSKNINGSOVERSIGTER OG LITTERATURSØGNING) METTE DEDING EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET 2 SFI RCT S PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET:

Læs mere