Europæisk forskning i kartofler hvem ved hvad?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europæisk forskning i kartofler hvem ved hvad?"

Transkript

1 Europæisk forskning i kartofler hvem ved hvad? En rapport der fortæller om den europæiske kartoffelforskning og inspirerer til internationalt samarbejde. Rapporten er finansieret af Kartoffelafgiftsfonden. Potet Peruna Kartoffel Potatis Kartófel Potato Aardappel Ziemniak Adamah Pomme de Terre Brambor Batata Papa Terpomo Burgonya Cartof Patata Krompir Tartufulo Patates Solanum tuberosum Pata ta Batatis Erdepel Redigeret af Projektkonsulent Tine Pedersen Landbrugsraadets Projektservice Marts 2004

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 Kapitel 1. Indledning...3 Kapitel 2. Det europæiske marked for læggekartofler...4 Produktion...4 Handel...6 Markedsudviklingen...8 Kapitel 3. Europæiske forsknings- og udviklingscentre...10 Kapitel 4. Trends i den internationale kartoffelforskning...20 Bedre kendskab til kartoffelens genmateriale...20 Bedre håndtering af skimmel...20 Bedre dyrkningssystemer...21 Bedre lagring, tilpasset kartoffelens egenskaber og videre forarbejdning...21 Trends vil I med?...21 Kapitel 5. Internationale projektstøtteordninger...23 EU s 6. Rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling...23 Igangværende EU projekter og mulige projektpartnere...26 Interessetilkendegivelser under 6. rammeprogram...26 Nordisk InnovationsCenter...27 Kapitel 6. Nye perspektiver for den danske kartoffelbranche...29 Bilag 1: Relevante internationale hjemmesider til generel information Bilag 2: Information om aktuelle projekter 1

3 Forord Denne rapport er et resultat af projekt Internationalt forskningssamarbejde indenfor kartofler, der i 2003 fik støtte fra Kartoffelafgiftsfonden. Projektet havde til formål at kortlægge den europæiske forskning i læggekartofler. Rapporten er ment som en appetitvækker til mere europæisk samarbejde og beskæftiger sig med læggekartofler, spisekartofler og industrikartofler. I tilknytning til rapporten er der udarbejdet en access database hvori der kan søges efter samarbejdspartnere med kompetencer som søgekriterier. Rapporten og databasen er blevet udvidet i forhold til skitseringen i ansøgningen til Kartoffelafgiftsfonden, idet Forskningsforeningen frugt, grønt og kartofler i efteråret 2003 tog initiativ til at opnå viden om europæisk forskning i spisekartofler. Dette gav projektgruppen mulighed for at udvide problemstillingen i arbejdet med projekt Internationalt forskningssamarbejde indenfor kartofler og dermed er rapporten og databasen blevet tilført flere informationer til gavn for kartoffelbranchen. Det er derfor også hensigten, at databasen skal være tilgængelig på Internettet via Kartoffelafgiftfondens og Forskningsforeningens hjemmesider. Forskningsforeningen finansierede en studietur til Wageningen Universitet og Forskningsinstitut, der er centrum for en stor del af den europæiske forskning på kartoffelområdet. Studieturen resulterede i en dybdegående forståelse for nuværende og kommende temaer i den europæiske forskning i kartofler samt mulighed for at få indholdet i databasen valideret af hollandske forskningsledere. På dansk grund har projektet haft en følgegruppe bestående af LKF Vandel, Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, Danmarks JordbrugsForskning, AKV Langholt, KMC, Dansk Landbrug, G-Kartofler, Flensted og Danespo. Følgegruppen er blevet orienteret om projektets fremdrift undervejs. Følgende medarbejdere fra Landbrugsraadet har bidraget til rapporten og til access databasen: Konsulent Klaus Jørgensen, Projektkoordinator Johanne Rønnow Olsen, Stud.hort. Jesper B. Jensen, stud.hort. Mie Berggreen, stud.tech.al. Tora Jorn, Projektkonsulent Hans Bach-Lauritsen, Projektchef Torben Bo Toft Christensen og Projektkonsulent Tine Pedersen (projektleder). Ekstern konsulent John Arnfeldt har været sparringspartner på projektet og deltog på studieturen til Holland. Desuden har Sektionsleder, Landskonsulent Lars Møller fra Landscentret og Direktør Lars Buch fra LKF Vandel bidraget med gode ideer til, hvor relevant information kunne findes. Tak for det. Alle bidrag er samlet og redigeret af Tine Pedersen. God læselyst! Landbrugsraadets Projektservice Marts

4 Kapitel 1. Indledning Den danske kartoffelbranche har i de seneste år vist større interesse for internationalt samarbejde. Denne rapport giver et indblik i det europæiske forskningsarbejde med bl.a. læggekartofler og giver branchen en fornemmelse af, hvor kraftcentrene i den europæiske forskning befinder sig. I rapporten findes således en oversigt i alfabetisk orden efter land, over de europæiske forskningsinstitutioner, der arbejder med kartofler. Oversigten er udarbejdet på baggrund af access databasen, der er blevet til efter en grundig søgning på Internettet, det nyeste konferencemateriale samt studietur til Wageningen Universitet i Holland. Der vil være henvisning til institutionernes hjemmesider i det omfang, det har været muligt at finde hjemmeside adresser. Rapporten er baseret på en forventning om, at den danske kartoffelbranche bør gøre sig gældende i det internationale forsknings- og udviklingsarbejde. Dette skal bl.a. ses i lyset af det Europæiske program for forskning og udvikling, 6. Rammeprogram, der forløber fra I Rammeprogrammet er der et samlet budget på 124 mia. DKK og EU yder typisk 50% i projektstøtte. EU tilskynder med programmet til mere internationalt samarbejde omkring forskning og udvikling og ønsker flere virksomheder og institutioner involveret i forsknings- og udviklingsprojekter således at der opnås synergi og flere får glæde af forskningsresultaterne. Rapporten giver endvidere et øjebliksbillede af markedsudviklingen for læggekartofler i Europa, herunder udviklingen i de nye EU lande. Rapporten gennemgår relevante projektstøttemuligheder i international sammenhæng og nævner de projekter som foreløbig er igangsat som følge af EU s forsknings- og udviklingsprogrammer; 5. Rammeprogram, der forløb fra og 6. Rammeprogram Rapporten vil i den forbindelse beskrive relevante dele af 6. Rammeprogram samt beskrive projektstøttemulighederne inden for Nordisk InnovationsCenter 1. På denne måde ønsker vi at bidrage til, at den danske kartoffelbranche får et bedre beslutningsgrundlag for at indgå i internationale samarbejder og vi håber, at vi på denne måde vil inspirere til fremtidige samarbejder. Rapporten er bygget op på følgende måde: I kapitel 2 vil I kunne læse en kort beskrivelse af det europæiske marked for læggekartofler, herunder en analyse af forestående forandringer som følge af EU s udvidelse. I kapitel 3 findes en oversigt over europæiske forsknings- og udviklingscentre, som har særlig viden og kompetence inden for kartofler. Ved at søge i access databasen kan det ses, inden for hvilke områder i kartoffelforskningen, at institutionens kompetencer befinder sig. I kapitel 4 findes en kort beskrivelse af trends i den internationale kartoffelforskning, hvilke områder er der særlig fokus på, og hvor forskningen bliver bedrevet. I kapitel 5 beskrives de relevante internationale projektstøtteordninger og der gives eksempler på igangværende europæiske projekter i 5. Rammeprogram samt kommende projekter i 6. Rammeprogram. Slutteligt i kapitel 6 vil vi konkludere og komme med oplæg til strategiske overvejelser af fremtidige initiativer. 1 Nordisk InnovationsCenter blev oprettet den 1. januar 2004 i en sammenlægning af Nordisk Industrifond og Nordtest. Begge institutioner var indtil 31. december 2003 selvstændige institutioner under Nordisk Ministerråd. Se endvidere 3

5 Kapitel 2. Det europæiske marked for læggekartofler I det følgende vil det europæiske marked for læggekartofler blive beskrevet ved en gennemgang af produktionen af kartofler, udviklingen i produktionen i EU og Østeuropa samt handelen med læggekartofler i EU, herunder eksport, import og intrahandel. Markedsbeskrivelsen benytter produktionstal fra FAO og handelstal fra World Trade Atlas. Produktion Nedenfor beskrives den samlede produktion af kartofler i EU og i de 8 central- og østeuropæiske lande, som optages i EU 1. maj Den samlede produktion af kartofler (spise- industri- og læggekartofler) i EU og Østeuropa Den samlede produktion af kartofler er i 2002 større i EU end i Østeuropa. Gennem 1990 erne har produktionen i EU ligget stabilt på omkring 50 mio. tons årligt. I Østeuropa er der imidlertid sket et drastisk fald i produktionen fra år 1990 til I 1990 var produktionen på 45 mio. tons mens den i 2002 var faldet til knap 21 mio. tons. Det svarer til et fald i produktionen på mere end 50 pct. EU s samlede produktion af kartofler var i 2002 mere end dobbelt så stor som den østeuropæiske produktion. Dette står i skærende kontrast til 1990 hvor produktionen var næsten ens. Denne udvikling kan forklares med en kombination af et større fald i dyrket kartoffelareal i Østeuropa end i EU samt en høj produktivitetsvækst i EU, en produktivitetsvækst som formentlig skyldes bl.a. sortsvalg og dyrkningsmæssige tiltag. Der er sket et markant fald i det areal, der benyttes til dyrkning af kartofler i både EU og Østeuropa fra 1990 til I EU er arealet faldet med 25 % mens det er faldet med næsten 60 % i Østeuropa. I 1990 var det samlede antal hektar med kartofler således halvanden gang større i Østeuropa end i EU, mens det i 2001 var større i EU end i Østeuropa. Udviklingen i kartoffeludbyttet pr. ha. Der er stor forskel på udbytte pr. hektar i EU og Østeuropa ved produktionen af kartofler. Således udviser EU landene en langt højere produktivitet end tilsvarende for Østeuropa. Dette skyldes formentlig sortsvalg og dyrkningsteknikker. EU landene har gennem 1990 erne formået at øge kartoffeludbyttet markant. I 1990 var gennemsnitsudbyttet på hkg./ha, hvilket i 2002 var steget til hkg./ha. Det svarer til en vækst i udbytte pr. produceret areal på 35 %. Udbyttet pr. produceret areal har i Østeuropa været forholdsvist stabilt igennem perioden og ligger på et niveau på hkg./ha. EU landene har altså et gennemsnitligt udbytte pr. hektar, der er mere end dobbelt så stort som i Østeuropa. Denne udvikling er illustreret i nedenstående graf, hvor produktionen sammenlignes med udviklingen i dyrket areal: 4

6 Udvikling i produktionen af læggekartofler sammenlignet med udviklingen i dyrket areal Produktion (Mt) Areal (ha) Produktion EU Produktion østeuropa Areal EU Areal Østeuropa Figur 1: Udvikling i produktionen og dyrket areal af læggekartofler. (Kilde: FAO) Indenfor EU er der en stor spredning i udbytte pr. produceret areal mellem landene. Således har Benelux-landene, Danmark, Storbritannien, Frankrig og Tyskland et udbytte, som ligger over EU gennemsnittet, mens især landene i Sydeuropa har lavere udbytter pr. ha. Dette skyldes dog formentlig det faktum, at der her produceres mange tidlige, små kartofler, hvilket forringer udbyttet pr. ha. En tilsvarende spredning i udbytte pr. produceret areal findes for landene i Østeuropa. Tjekkiet, Slovenien og Ungarn er de mest produktive, mens de baltiske lande ligger i bunden. Udviklingen i produktionen af læggekartofler i EU og Østeuropa Den samlede produktion af læggekartofler i de 8 østeuropæiske lande samt Cypern og Malta har op gennem 1990 erne været større end den tilsvarende for EU landene. Imidlertid er forskellen i den totale produktion indsnævret fra at have været 30 pct. højere i Østeuropa end i EU landene i starten af 1990 erne til kun at være 10 pct. højere i

7 Udviklingen i produktionen skitseres i følgende figur: Tons Produktion af læggekartofler i EU og Østeuropa Østeuropa EU Figur 2: Produktion af læggekartofler i EU og Østeuropa (Kilde: FAO) Der ses en faldende trend i den totale europæiske produktion af læggekartofler siden begyndelsen af 90 erne. Således blev der i Europa i 1990 produceret omkring 8 mio. tons mod tilsvarende 5,7 mio. tons i 2002 svarende til et fald i produktionen på knap 30 pct. Faldet er en naturlig konsekvens af højere udbytter samt faldende arealer primært i Østeuropa. Faldet i den totale produktion har således været større i Østeuropa end i EU. Således er produktionen i Østeuropa faldet med omkring 30 pct. siden 1990 mod et tilsvarende fald i EU på knap 20 pct. Produktionen i EU domineres af fire lande Tyskland, Storbritannien, Holland og Frankrig, som tilsammen stod for 65 pct. af den samlede EU produktion af læggekartofler i Tysklands andel udgør alene 25 pct. Produktionen i Østeuropa domineres af to lande, Polen og Litauen, som tilsammen stod for 83 pct. af den samlede østeuropæiske produktion af læggekartofler i Polens andel alene udgør 68 pct. Handel Nedenstående afsnit omhandler EU s import og eksport af læggekartofler samt den intrahandel der foregår i EU. Handelstal for de østeuropæiske lande foreligger ikke. EU s eksport af læggekartofler I 2002 udgjorde EU s eksport tons, hvilket svarer til, at 20 pct. af produktionen går til eksport. Fra 1997 til 2002 har der været en stigning i EU's eksport af læggekartofler på knap 60 pct. De væsentligste aftagerlande findes i Nordafrika og Mellemøsten efterfulgt af lande i Østeuropa. 6

8 Udviklingen i eksporten af læggekartofler og spisekartofler ser således ud: Tons EU's eksport af læggekartofler og spisekartofler Læggekartofler Spisekartofler Figur 3: EU s eksport af læggekartofler og spisekartofler (Kilde: World Trade Atlas) EU s import af læggekartofler Den samlede import til EU af læggekartofler er ganske beskeden. Siden 1998 har der været et markant fald i EU's import af læggekartofler på omtrent 85 pct. De væsentligste oprindelseslande for den beskedne import er Schweiz og Canada samt lande i Nordafrika. Udviklingen i importen har førløbet således fra : Tons EU's import af læggekartofler og spisekartofler Spisekartofler Læggekartofler Figur 4: EU s import af læggekartofler og spisekartofler. (Kilde: World Trade Atlas) 7

9 Importen af spisekartofler er derimod støt stigende, hvilket stemmer overens med vores forventning om, at de europæiske forbrugere er blevet glade for de små tidlige kartofler fra Nordafrika. Denne udvikling var også afspejlet i den europæiske eksport af læggekartofler til Nordafrika, som er stærk stigende. EU s intrahandel med læggekartofler Der er en stor intrahandel i EU med læggekartofler. Den samlede eksterne EU eksport er på tons og medlemslandenes samlede eksport er på tons, dvs. omkring tons handles EU landene imellem, hvilket svarer til 20 pct. af produktionen. De største eksportlande er Holland, Storbritannien, Frankrig, Belgien, Danmark og Tyskland. Disse landes eksport udgør tilsammen 98 pct. af EU landenes samlede eksport. Holland er det land med den absolut største eksport. Et mål for størrelsen af EU handelen fås ved at sætte den samlede handel (eksport + import) i forhold til produktionen. På denne vis udgør handelen næsten 40% af produktionen, hvilket må karakteriseres som værende højt. De vigtigste importlande i EU er Italien, Frankrig, Spanien, Belgien og Tyskland. Heraf fremgår også, at graden af intrahandel i EU er stor, idet visse af disse lande ligeledes har stor eksport af læggekartofler. Et andet tegn på den store intrahandel i EU ses ved for hvert land at sammenholde de 10 største eksport aftagerlande med de 10 største import oprindelseslande. Ved en sådan sammenligning kan det ses, at de fleste EU lande eksporterer mest til andre EU lande fremfor tredjelande. Tilsvarende gælder for importen, som typisk oprinder fra andre EU lande. Markedsudviklingen Udviklingen i produktionen af læggekartofler i EU har således i det seneste tiår været præget af effektivisering og heraf følgende produktivitetsstigninger. Således er produktionen i EU på 10 år øget på et 25% mindre areal mens nedgang produktionen i de østeuropæiske lande har fulgtes ad med nedgangen i dyrkede areal (60%). Den store forskel på EU og Østeuropa skyldes formodentlig primært sortsvalg og dyrkningsteknikker. Generelt er produktionen af læggekartofler i EU domineret af 4 lande, Tyskland, England, Frankrig og Holland, hvis produktion tilsammen udgør 65% af den samlede produktion. Den store intrahandel EU landene imellem tyder på et stort udbud af læggekartofler og hård konkurrence. Markedsmæssigt er det også værd at nævne, at EU s eksport af læggekartofler steg med 60% i perioden De væsentligste aftagerlande i den forbindelse er landene i Nordafrika og Mellemøsten efterfulgt af Østeuropa. Denne udvikling kunne tyde på, at Nordafrika for alvor har fået smag for de sorter, som vi i Nordeuropa har udviklet til det nordafrikanske marked samtidig med at vi nordeuropæere ønsker flere tidlige kartofler. Derfor må det forventes, at efterspørgselen på læggekartofler i Nordafrika stiger endnu mere. Også det østeuropæiske marked har stort potentiale, herunder især Polen, hvis produktion som nævnt udgør næsten 70% af den samlede østeuropæiske produktion. Når de østeuropæiske lande bliver en del af EU pr. 1.maj 2004 og dermed kommer ind under europæisk lovgivning er der en række områder, hvorpå hidtidig praksis må ændres. Eksempelvis benytter de polske kartoffelavlere 8

10 sig i dag af kartoffelsorter og dyrkningsteknikker som vanskeligt kan holdes inden for rammerne af EU direktiver på området. Der er massivt behov for overførsel af know-how fra de vesteuropæiske lande og ind i Østeuropa. I Polen er der via EU's Strukturfonde og Samhørighedsfonden for perioden afsat i alt 12,3 milliarder Euro (91 milliarder kr.) til at modernisere bl.a. landbruget 2. Der er derfor ingen tvivl om, at de nye og måske især nye tilgængelige markeder i Østeuropa kommer til at fylde meget på dagsordenen blandt Vesteuropas dygtigste producenter af læggekartofler. 2 Kilde: Eksportrådet, 9

11 Kapitel 3. Europæiske forsknings- og udviklingscentre I dette kapitel findes en oversigt over 146 europæiske forsknings- og udviklingscentre, som har særlig viden og kompetence inden for kartofler. Oversigten giver en fornemmelse af mangfoldigheden i den europæiske forskning i kartofler. Forskning i kartofler er med få undtagelser (Holland og UK) ikke blot et nationalt anliggende, men i høj grad også et lokalt anliggende. Således vil I se, at ethvert universitet med respekt for sig selv har kartoffelforskning på programmet. Det er derfor givet, at der arbejdes med tilnærmelsesvis ens problemområder flere steder i Europa, hvorfor det er oplagt at søge sammen i netværk således at kompetencerne kan give synergi. Oversigten er lavet på baggrund af registreringer i en access database, hvori der kan søges flere oplysninger om de enkelte forskningsinstitutioner og deres kompetenceområder i det øjeblik databasen bliver tilgængelig på Kartoffelafgiftsfondens og Forskningsforeningens hjemmesider. Databasen er udformet på engelsk således at den også er attraktiv for potentielle udenlandske samarbejdspartnere. Endvidere findes i bilag 1 en liste over internationale hjemmesider af generel karakter med interesse for kartoffelbranchen. 10

12 Land Institution Institut Internet Austria Austrian Agency for Federal Institute for Food Health and Food Safety Control and Research Austria Austrian Research Center Arcseibersdorf GmbH - ARC Austria BOKU - University of All institutes Natural Resources and Applied Life Sciences Belarus Belarus National Academy Institute for Potato Minsk region of Science Growing Belarus Belarus National Academy Institute of Genetics and of Science Cytology Belgium Ghent University Department of Agricultural Engineering / Biosystems Engineering Belgium Ministry of Agriculture Agricultural Research Centre, Crop Production Department Belgium Belgapom Belgium CLO Ghent - Agricultural Warehouse and Research Centre experimental farm Belgium European Association of Research and Technology Organisations Croatia Osiec Research Institute Cyprus Agricultural Research Institute (ARI) Czech Republic Potato Research Institute Ltd. Czech Republic University of South Faculty of Agriculture Bohemia Czech Republic The Academy of Sciences Institute of Soil Biology of the Czech Republic Czech Republic University of South Faculty of biological Bohemia science 05 Ceské Budejovice Denmark G-kartofler 11

13 Denmark DIAS - Danish Institute of Department of Agricultural Sciences Agricultural Engineering (DJF) Denmark DIAS - Danish Institute of Food Science Research Centre Foulum, Agricultural Sciences Group Plant Food (DJF) Science Denmark International Starch Science Park Institute Denmark Fødevareministeriet - Fødevareøkonomisk Ministry of Food, Institut - Danish Agriculture and Fisheries Research Institute of Food Economics Denmark DIAS - Danish Institute of Department of Research Centre Foulum Agricultural Science (DJF) Agroecology Denmark Rådgivningscentret - Planteavl - Crop Potato Production Danish Agricultural Production Advisory Service Denmark Plant Biotech Denmark c/o Risø National Laboratory Denmark DIAS- Danish Institute of General information nywww.agrsci.dk Agricultural Sciences (DJF) Denmark DIAS - Danish Institute of Department of Research Centre Aarslev Agricultural Sciences Horticulture - (DJF) Havebrugsproduktion Denmark Fødevareministeriet - General information Danish Ministry for Food, Agriculture and Fisheries Denmark Landbrugets Kartoffelfond Denmark KVL - the Royal Veterinary Jordbrugsvidenskab - and Agricultural Department of University Agricultural Sciences Denmark DIAS - Danish Institute of Department for Plant Forskningscenter Agricultural Sciences Protection Flakkebjerg (DJF) Denmark KVL - the Royal Veterinary MLI - Department of dairy and Agricultural and food science University Denmark Aalborg Universitet Department of Life Sciences Denmark Danespo A/S Denmark KVL - the Royal Veterinary Department of Plant and Agricultural Biology University 12

14 Denmark KVL - the Royal Veterinary Økologi - Department of and Agricultural ecology University Finland University of Jyväskylä Institute for Environmental Research Finland The Finnish Ministry of MTT Agrifood Research Agriculture and Forestry Finland Finland University of Helsinki, Department of Applied Faculty of Agriculture and Chemistry and Forestry Microbiology Finland Perunantutkimuslaitos Potato Research Institute Finland University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Department Applied Biology Forestry Finland University of Helsinki, Institute of Biotechnology Faculty of Agriculture and Forestry France Germicopa SAS France ITCF - ITPT Institut Techique des Céréales et des Fourrages Equipement et Conservation Pomme de France INRA Institut National de la Recherche Agronomique France French Federation of Seed Potato Growers FNPPPT deterre.org France Bio Rad Laboratories Germany University of Kiel Federal agricultural Institute of Agroecology research center Germany IPK - Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research Germany SaKa-Ragis Pflanzenzucht Zuchtstation Windeby GbR pflanzkartoffel.de Germany University of Bonn Institute of Organic Agriculture, Germany Federal Centre for Cereal, Institut für Biochemie von Potato and Lipid Research Getreide & Kartoffeln, Germany Max Planck Society Max Planck Institute of Molecular Plant golm.mpg.de Physiology 13

15 Germany Max Planck Society Max Planck Institute for Plant Breeding Research Germany Federal Centre for Institute of Stress Breeding Research on Physiology and Quality Cultivated Plants of Raw Materials Germany Federal Centre for Breeding Research on Institute of Agricultural Crops Cultivated Plants Germany Technical University of WZW Center of Life Munich Science, LS Pflanzenbau WZW Center of Life u.-züchtung Science Germany Universität Konstanz Lehrstuhl Physiologie & Biochemie der Pflanzen Germany Johann Wolfgang Botanisches Institut Goethe-Universität Germany University of Hamburg Institute of General Botany and Botanical hamburg.de Garden Germany Federal Biological Institute for Plant Research Centre for Protection in Field Crops Agriculture and Forestry and Grassland Germany ATB - Institute of Agricultural Engineering Bornim Germany University of Kassel Ecological Plant Protection Germany Federal Centre for Institute of Resistance Breeding Research on Research and Pathogen Cultivated Plants Diagnostics Germany University of Göttingen Institute of Agricultural Chemistry Germany GABI Genomanalyse im Biologischen System Pflanze Germany NORIKA GmbH Germany University of Osnabrück Department of Biology and Chemistry Germany Syngenta Agro GmbH Germany KTBL - Association for Potato Research Station Technology and Structures in Agriculture Germany University of Kiel Federal agricultural Institute of Plant Nutrition research center and Soil Science 14

16 Germany University of Giessen Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung Hungary University of Dbrecen Research Centre Hungary Agricultural Biotechnology Institute of Environmental Center Biotechnology Hungary University of Veszprém Georgokon Faculty of Regional Potato Research Agriculture Centre Ireland the Irish Ministry of Department of Agriculture Maynooth Office Agriculture and Food and Food Italy Centro Interprovinciale di Spermentazione Agroambientale Italy University of Udine Department of Crop Production Italy University of Firenze Department of Agronomy and Land Management Italy Istituto Sperimentale per le Grassi Giampaolo, Colture Industriali Research Plant Pathologist Italy Istituto di Scienze delle Dipartimento di Scienze Produzioni Alimentari delle Produzioni Vegetali Italy National Research Council Research Institute for Vegetable and ornamental plant breeding Italy University of Naples Department of Soil, Plant & Environmental Sciences Latvia The Latvian Agricultural Priekuli Plant Breeding advisory and training Centre Norway NORSØK - Norwegian Centre for Ecological Agriculture Norway Matforsk A/S Norway Planteforsk -the Norwegian Crop Research Institute Poland Agricultural University in Department of Plant Lublin Production Poland Ministry of Agriculture and Plant Breeding and Food Economy Acclimatization Institute (IHAR) 15

17 Poland Polish Academy of Institute of Biochemistry Sciences & Biophysics Poland The University of Warmia The faculty of food and Mazury sciences Poland Agricultural University in Institute of Agricultural Lublin Sciences Portugal Universidade de Dept. Filotecnia Trás-os-Montes e Alto Douro Romania Academy for Agricultural Potato Research Institute and Forestry Sciences Russia All-Russian Research N.I.Vavilov Institute of Plant Industry Russia Russian Academy of Institute of Agricultural Agricultural Sciences biotechnology Slovenia National Institute of Department of Plant Biology Physiology and Biotechnology, PLANTA Center Spain Public University of Institute of Navarre Agrobiotechnology Spain Universidad de Burgos Appacale S A www2.ubu.es/byca/ Spain NEIKER - Basque Institute Instituto Vasco de for Agricultural Research Investigacion y and Development Desarrollo Agrario Sweden LiFT - Future Technologies Technologies for mild Dept. of Food Science for Food Production treatment of plant The Swedish University products of Agricultural Science Sweden SLU - Swedish University Department of Plant Department of Ecology of Agricultural Sciences Biology, Genetics Center and Crop production Science Sweden University of Lund Kemicentrum, Food Engineering, Food Technology Sweden Nordic Gene Bank Sweden SIK - The Swedish Institute Institutet för Livsmedel for Food and och Bioteknik AB Biotechnology Switzerland Swiss College of Agriculture Switzerland Swiss Federal Research Station for Agroecology and Agriculture (FAL) 16

18 Switzerland FiBL - Research Institute of Organic Agriculture The Wageningen University Plant Sciences Group DLO Foundation, DLO Netherlands and Research Centre Holding B. V. The Wageningen University Plant Sciences Group Wageningen University Netherlands and Research Centre Laboratory of Plant Breeding The Wageningen University Plant Sciences Group Wageningen University Netherlands and Research Centre Laboratory of Virology The Wageningen University Plant Sciences Group Wageningen University Netherlands and Research Centre Plant Production Systems ur.nl/pp/ l group The Wageningen University Plant Sciences Group Wageningen University Netherlands and Research Centre The Wageningen University Plant Sciences Group Wageningen University Netherlands and Research Centre Laboratory of Plant Physiology The Wageningen University Plant Sciences Group Wageningen University Netherlands and Research Centre Plant Production Systems Group The Wageningen University Plant Sciences Group Wageningen University Netherlands and Research Centre Laboratory of Plant Cell Biology The Wageningen University Plant Sciences Group DLO Foundation Netherlands and Research Center Applied Plant Research B.V. The Wageningen University Plant Sciences Group DLO Foundation, DLO Netherlands and Research Centre Holding B.V. Plant Research International B.V. The Wageningen University Plant Sciences Group DLO Foundation, DLO Netherlands and Research Centre Holding B.V. Plant Research International B.V. Business unit Agrosystems Research The Wageningen University Plant Sciences Group DLO Foundation, DLO Netherlands and Research Centre Holding B.V. Plant Research International B.V. Business unit Crop and Production Ecology The Wageningen University Plant Sciences Group DLO Foundation, DLO Netherlands and Research Centre Holding B.V. Plant Research International B.V. Business unit Biointeractions and Plant Health 17

19 The Wageningen University Agrotechnology and Food DLO Foundation, DLO Netherlands and Research Centre Sciences Group Holding B.V. andfood.wur.nl The Wageningen University Wageningen Potato Netherlands and Research Center Centre ur.nl/wpc The Wageningen University WOT-institutes for RIKILT - Institute of Food Netherlands and Research Centre statutory research tasks Safety ur.nl The Averis Seeds B.V. Kweekinstituut Karna Netherlands The Agrico Research BV Netherlands The Plantum NL Netherlands The Netherlands Dutch Potato Sector The NAK The Dutch General Netherlands Inspection Service for agricultural seeds and seed potatoes The The European Association Netherlands for Potato Research The TNO Nutrition and Food Nutrition and Food Netherlands Research Research Institute, Department Carbohydrate Technology The Louis Bolk Institute Netherlands United Kingdom ADAS Holdings Limited ADAS Sustainable Crop Management Group United Kingdom British Potato Council General Information United Kingdom Scottish Executive Environment and Rural Scottish Agricultural Science Agency Affairs Department United Kingdom Elm Farm Research Centre United Kingdom University of Glasgow Environmental, Agricultural and Analytical Chemistry Department United Kingdom Queen's University Department of Applied Belfast Plant Science 18

20 United Kingdom Scottish Crop Research Institute (SCRI) United Kingdom Harper Adams University Crop and Environment College Research Centre United Kingdom BCPC - British Crop Protection Council United Kingdom BCPC - British Potato Sutton Bridge Council Experimental Unit United Kingdom Central Science Crops & Biotech Group Laboratory United Kingdom ERBI Plant Breeding International, ATC United Kingdom Scottish Agricultural College United Kingdom University of Newcastle TESCO centre for organic agriculture United Kingdom School of Agriculture and Food Science at The Department of Agriculture and Rural Development Queen's University of Belfast. 19

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne?

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne? Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 (Omtryk - 25-09-2013 - Powerpoint præsentation fra foretrædet den 24/9-13 vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 199 Offentligt Sustainable Agriculture Hvilken betydning

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Fondsmessen 14 Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Miljøministeriet/Miljøstyrelsen v. Søren Bukh Svenningsen Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arene, 30. oktober

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Referat af møde i FØJOs bestyrelse

Referat af møde i FØJOs bestyrelse 1. november 2006 Referat af møde i FØJOs bestyrelse Tirsdag den 24. oktober 2006 på Forskningscenter Bygholm Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Karen Søegaard, Erik Steen Jensen, Dorte Lau Baggesen,

Læs mere

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE?

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? Danish Online Gambling Association CEO, Morten Rønde FOKUS OG FREMGANGSMÅDE HVOR BLIVER RESULTATERNE SKABT? I. I EU (ved harmonisering) II. Lokalt (i den

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015 Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren November 2015 Håndværksrådet inviterer i samarbejde med Eksportrådet din virksomhed med på et fælles eksportfremstød til Taiwan for

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Om denne undersøgelse

Om denne undersøgelse Om denne undersøgelse I hele EU er der organisationer, der giver borgere adgang til og undervisning i informationsteknologi og evt. yder andre services til støtte for udsatte grupper. Disse organisationer

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen CLM Temadag d. 10/03 2015 Velkommen Program 1. Måletekniske udfordringer ved måling af fjernkøling med fjernvarmemålere 2. Hvilken vej går udviklingen for varmeenergimålere? 3. Hvilken vej går udviklingen

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

Den Europæiske. Adam Bruun og Max Jensen

Den Europæiske. Adam Bruun og Max Jensen Finansiering af MEGA infrastrukturprojekter Den Europæiske Investeringsbank (EIB) Adam Bruun og Max Jensen København 11. maj 2011 Den Europæiske Investeringsbank EU s finansieringsinstitution... Grundlagt

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland

Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland Future Food Innovation Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland Formål At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Nye idéer til bæredygtig. research alliance. anvendelse af kvælstof

Nye idéer til bæredygtig. research alliance. anvendelse af kvælstof Nye idéer til bæredygtig research alliance anvendelse af kvælstof Kort om DNMARK Både for meget og for lidt er skidt, når det drejer sig om kvælstof (N). For lidt kvælstof fører til nedsat fødevareproduktion,

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Særforanstaltninger for SMV

Særforanstaltninger for SMV FEMTE RAMMEPROGRAM Samtlige EU s aktiviteter inden for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (FTU) for perioden 1998-2002 indgår i Femte Rammeprogram. Fremme af innovation og tilskyndelse til

Læs mere

Velkommen til Dalum Landbrugsskole

Velkommen til Dalum Landbrugsskole Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) (Omtryk - 21-09-2015 - Yderligere materiale vedlagt) MOF Alm.del Bilag 61 Offentligt Velkommen til Dalum Landbrugsskole Agenda Kort om Dalum Landbrugsskole

Læs mere

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark Folketing Rollefordeling EPU Skatteudvalg - Finansudvalg Skatteministeriet Klima, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

What has happened in Denmark during the last 10 years? Professor Klaus Bock ERC Council Member

What has happened in Denmark during the last 10 years? Professor Klaus Bock ERC Council Member What has happened in Denmark during the last 10 years? Professor Klaus Bock ERC Council Member Public research budget 2002-2011 Billion DKK National Research Foundation Municipal and regional grants International

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Udvikling på det internationale træpillemarked. Jonas Dahl FORCE Technology

Udvikling på det internationale træpillemarked. Jonas Dahl FORCE Technology Udvikling på det internationale træpillemarked Jonas Dahl FORCE Technology Internationale træpillemarked 1 Indhold European Pellet Centre Træpilleforbrug i europæiske lande Træpilleproduktion i europæiske

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH AARHUS UNIVERSITY Forskningsstøtteenheden UHH 1 Hvorfor har AU/AUH en forskningsstøtteenhed? Hvorfor er jeg her i dag? FSEs kunder Aarhus Universitet (forskere og ledelse) Aarhus Universitetshospital (forskere

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet MSSM 2014 maritim sikkerhed sundhed og miljø Thomas Alslev Christensen Head of Operations, COO, Novo Nordisk Fonden 29.

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Vejen til EU-finansiering. Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011

Vejen til EU-finansiering. Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011 Vejen til EU-finansiering Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011 Innovayt PROFIL Full-service innovations-konsulenthus Offentlige støtteprogrammer i Danmark og Europa 10 ansatte på kontorer i København og

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Finansiering af arktisk forskning

Finansiering af arktisk forskning Finansiering af arktisk forskning Gitte Agerhus Polarsekretariatet i Styrelsen for Forskning og Innovation Disposition Overblik over finansieringsmuligheder for arktisk forskning Hvem er vi? Polarsekretariat,

Læs mere

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER NYE FUNKTIONSMAILADRESSER FEBRUAR 2012 Listen opdateres løbende i takt med at flere adresser oprettes. Funktion Hovedområde Funktionsmailadresse arts@au.dk scitech@au.dk health@au.dk bss@au.dk Uniled Rektor

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

NERI Seminar Series, Roskilde. Autumn 2002

NERI Seminar Series, Roskilde. Autumn 2002 1 October Climate reconstruction during the MWP in the Baltic Sea from biogeochemical proxies in a sediment record Joachim Dippner Baltic Sea Research Institute Warnemuende (IOW), Germany Host: Christoph

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver

Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver Information om EU-projekter til virksomheder, der arbejder med sundhedsrelaterede produkter og services, inkl. IKT inden for disse. I det følgende finder

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION Drevet af UNITE-IT 2014 GENERELT OVERBLIK Unite-IT-netværket har fejret sit andet projekt år, men det er blot det første fulde funktionelle år. Det har fastholdt

Læs mere

BNP undervurderer væksten i dansk velstand

BNP undervurderer væksten i dansk velstand BNP undervurderer væksten i dansk velstand I forhold til udviklingen i vores velstand er der typisk fokus på væksten i priskorrigeret/realt BNP. Bruttonationalindkomsten (BNI) er imidlertid et mere retvisende

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020)

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) COSME Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) Agenda Erhvervsstyrelsens rolle Historikken Målgruppe og budget Mere om indsatsområder Spørgsmål Erhvervsstyrelsen Sikre gode rammebetingelser

Læs mere

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE VEJDIREKTORATET PÅ VEJ MOD 2017 NYE STRATEGISKE TEMAER Bedre vej for pengene Nemt og sikkert frem o Bedre vej

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Program for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Studietur til Sydafrika Den 21.-27. september 2014

Program for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Studietur til Sydafrika Den 21.-27. september 2014 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 374 Offentligt Program for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Studietur til Sydafrika Den 21.-27. september 2014 Deltagerliste:

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

System Innovation Group

System Innovation Group System Innovation Group System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tel.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8680 1528 - CVR-no.: DK34203644 Email: Kurt@sysinconsult.com www.sysinconsult.com

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Vækst og arbejdspladser

Vækst og arbejdspladser Vækst og arbejdspladser Differentieringspuljen (produkter, sporbarhed og emballage) Erhvervsrettede ph.d. er Internationalisering Konferencer og workshops Networking - fødevarenetværkene Formidling af

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010 NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER GENERELLE OPLYSNINGER OM PROJEKTET SE NEDENSTÅENDE 01.09.2010 Demonstrationsanlæg for afprøvning af ny proces til raffinering

Læs mere