Europæisk forskning i kartofler hvem ved hvad?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europæisk forskning i kartofler hvem ved hvad?"

Transkript

1 Europæisk forskning i kartofler hvem ved hvad? En rapport der fortæller om den europæiske kartoffelforskning og inspirerer til internationalt samarbejde. Rapporten er finansieret af Kartoffelafgiftsfonden. Potet Peruna Kartoffel Potatis Kartófel Potato Aardappel Ziemniak Adamah Pomme de Terre Brambor Batata Papa Terpomo Burgonya Cartof Patata Krompir Tartufulo Patates Solanum tuberosum Pata ta Batatis Erdepel Redigeret af Projektkonsulent Tine Pedersen Landbrugsraadets Projektservice Marts 2004

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 Kapitel 1. Indledning...3 Kapitel 2. Det europæiske marked for læggekartofler...4 Produktion...4 Handel...6 Markedsudviklingen...8 Kapitel 3. Europæiske forsknings- og udviklingscentre...10 Kapitel 4. Trends i den internationale kartoffelforskning...20 Bedre kendskab til kartoffelens genmateriale...20 Bedre håndtering af skimmel...20 Bedre dyrkningssystemer...21 Bedre lagring, tilpasset kartoffelens egenskaber og videre forarbejdning...21 Trends vil I med?...21 Kapitel 5. Internationale projektstøtteordninger...23 EU s 6. Rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling...23 Igangværende EU projekter og mulige projektpartnere...26 Interessetilkendegivelser under 6. rammeprogram...26 Nordisk InnovationsCenter...27 Kapitel 6. Nye perspektiver for den danske kartoffelbranche...29 Bilag 1: Relevante internationale hjemmesider til generel information Bilag 2: Information om aktuelle projekter 1

3 Forord Denne rapport er et resultat af projekt Internationalt forskningssamarbejde indenfor kartofler, der i 2003 fik støtte fra Kartoffelafgiftsfonden. Projektet havde til formål at kortlægge den europæiske forskning i læggekartofler. Rapporten er ment som en appetitvækker til mere europæisk samarbejde og beskæftiger sig med læggekartofler, spisekartofler og industrikartofler. I tilknytning til rapporten er der udarbejdet en access database hvori der kan søges efter samarbejdspartnere med kompetencer som søgekriterier. Rapporten og databasen er blevet udvidet i forhold til skitseringen i ansøgningen til Kartoffelafgiftsfonden, idet Forskningsforeningen frugt, grønt og kartofler i efteråret 2003 tog initiativ til at opnå viden om europæisk forskning i spisekartofler. Dette gav projektgruppen mulighed for at udvide problemstillingen i arbejdet med projekt Internationalt forskningssamarbejde indenfor kartofler og dermed er rapporten og databasen blevet tilført flere informationer til gavn for kartoffelbranchen. Det er derfor også hensigten, at databasen skal være tilgængelig på Internettet via Kartoffelafgiftfondens og Forskningsforeningens hjemmesider. Forskningsforeningen finansierede en studietur til Wageningen Universitet og Forskningsinstitut, der er centrum for en stor del af den europæiske forskning på kartoffelområdet. Studieturen resulterede i en dybdegående forståelse for nuværende og kommende temaer i den europæiske forskning i kartofler samt mulighed for at få indholdet i databasen valideret af hollandske forskningsledere. På dansk grund har projektet haft en følgegruppe bestående af LKF Vandel, Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, Danmarks JordbrugsForskning, AKV Langholt, KMC, Dansk Landbrug, G-Kartofler, Flensted og Danespo. Følgegruppen er blevet orienteret om projektets fremdrift undervejs. Følgende medarbejdere fra Landbrugsraadet har bidraget til rapporten og til access databasen: Konsulent Klaus Jørgensen, Projektkoordinator Johanne Rønnow Olsen, Stud.hort. Jesper B. Jensen, stud.hort. Mie Berggreen, stud.tech.al. Tora Jorn, Projektkonsulent Hans Bach-Lauritsen, Projektchef Torben Bo Toft Christensen og Projektkonsulent Tine Pedersen (projektleder). Ekstern konsulent John Arnfeldt har været sparringspartner på projektet og deltog på studieturen til Holland. Desuden har Sektionsleder, Landskonsulent Lars Møller fra Landscentret og Direktør Lars Buch fra LKF Vandel bidraget med gode ideer til, hvor relevant information kunne findes. Tak for det. Alle bidrag er samlet og redigeret af Tine Pedersen. God læselyst! Landbrugsraadets Projektservice Marts

4 Kapitel 1. Indledning Den danske kartoffelbranche har i de seneste år vist større interesse for internationalt samarbejde. Denne rapport giver et indblik i det europæiske forskningsarbejde med bl.a. læggekartofler og giver branchen en fornemmelse af, hvor kraftcentrene i den europæiske forskning befinder sig. I rapporten findes således en oversigt i alfabetisk orden efter land, over de europæiske forskningsinstitutioner, der arbejder med kartofler. Oversigten er udarbejdet på baggrund af access databasen, der er blevet til efter en grundig søgning på Internettet, det nyeste konferencemateriale samt studietur til Wageningen Universitet i Holland. Der vil være henvisning til institutionernes hjemmesider i det omfang, det har været muligt at finde hjemmeside adresser. Rapporten er baseret på en forventning om, at den danske kartoffelbranche bør gøre sig gældende i det internationale forsknings- og udviklingsarbejde. Dette skal bl.a. ses i lyset af det Europæiske program for forskning og udvikling, 6. Rammeprogram, der forløber fra I Rammeprogrammet er der et samlet budget på 124 mia. DKK og EU yder typisk 50% i projektstøtte. EU tilskynder med programmet til mere internationalt samarbejde omkring forskning og udvikling og ønsker flere virksomheder og institutioner involveret i forsknings- og udviklingsprojekter således at der opnås synergi og flere får glæde af forskningsresultaterne. Rapporten giver endvidere et øjebliksbillede af markedsudviklingen for læggekartofler i Europa, herunder udviklingen i de nye EU lande. Rapporten gennemgår relevante projektstøttemuligheder i international sammenhæng og nævner de projekter som foreløbig er igangsat som følge af EU s forsknings- og udviklingsprogrammer; 5. Rammeprogram, der forløb fra og 6. Rammeprogram Rapporten vil i den forbindelse beskrive relevante dele af 6. Rammeprogram samt beskrive projektstøttemulighederne inden for Nordisk InnovationsCenter 1. På denne måde ønsker vi at bidrage til, at den danske kartoffelbranche får et bedre beslutningsgrundlag for at indgå i internationale samarbejder og vi håber, at vi på denne måde vil inspirere til fremtidige samarbejder. Rapporten er bygget op på følgende måde: I kapitel 2 vil I kunne læse en kort beskrivelse af det europæiske marked for læggekartofler, herunder en analyse af forestående forandringer som følge af EU s udvidelse. I kapitel 3 findes en oversigt over europæiske forsknings- og udviklingscentre, som har særlig viden og kompetence inden for kartofler. Ved at søge i access databasen kan det ses, inden for hvilke områder i kartoffelforskningen, at institutionens kompetencer befinder sig. I kapitel 4 findes en kort beskrivelse af trends i den internationale kartoffelforskning, hvilke områder er der særlig fokus på, og hvor forskningen bliver bedrevet. I kapitel 5 beskrives de relevante internationale projektstøtteordninger og der gives eksempler på igangværende europæiske projekter i 5. Rammeprogram samt kommende projekter i 6. Rammeprogram. Slutteligt i kapitel 6 vil vi konkludere og komme med oplæg til strategiske overvejelser af fremtidige initiativer. 1 Nordisk InnovationsCenter blev oprettet den 1. januar 2004 i en sammenlægning af Nordisk Industrifond og Nordtest. Begge institutioner var indtil 31. december 2003 selvstændige institutioner under Nordisk Ministerråd. Se endvidere 3

5 Kapitel 2. Det europæiske marked for læggekartofler I det følgende vil det europæiske marked for læggekartofler blive beskrevet ved en gennemgang af produktionen af kartofler, udviklingen i produktionen i EU og Østeuropa samt handelen med læggekartofler i EU, herunder eksport, import og intrahandel. Markedsbeskrivelsen benytter produktionstal fra FAO og handelstal fra World Trade Atlas. Produktion Nedenfor beskrives den samlede produktion af kartofler i EU og i de 8 central- og østeuropæiske lande, som optages i EU 1. maj Den samlede produktion af kartofler (spise- industri- og læggekartofler) i EU og Østeuropa Den samlede produktion af kartofler er i 2002 større i EU end i Østeuropa. Gennem 1990 erne har produktionen i EU ligget stabilt på omkring 50 mio. tons årligt. I Østeuropa er der imidlertid sket et drastisk fald i produktionen fra år 1990 til I 1990 var produktionen på 45 mio. tons mens den i 2002 var faldet til knap 21 mio. tons. Det svarer til et fald i produktionen på mere end 50 pct. EU s samlede produktion af kartofler var i 2002 mere end dobbelt så stor som den østeuropæiske produktion. Dette står i skærende kontrast til 1990 hvor produktionen var næsten ens. Denne udvikling kan forklares med en kombination af et større fald i dyrket kartoffelareal i Østeuropa end i EU samt en høj produktivitetsvækst i EU, en produktivitetsvækst som formentlig skyldes bl.a. sortsvalg og dyrkningsmæssige tiltag. Der er sket et markant fald i det areal, der benyttes til dyrkning af kartofler i både EU og Østeuropa fra 1990 til I EU er arealet faldet med 25 % mens det er faldet med næsten 60 % i Østeuropa. I 1990 var det samlede antal hektar med kartofler således halvanden gang større i Østeuropa end i EU, mens det i 2001 var større i EU end i Østeuropa. Udviklingen i kartoffeludbyttet pr. ha. Der er stor forskel på udbytte pr. hektar i EU og Østeuropa ved produktionen af kartofler. Således udviser EU landene en langt højere produktivitet end tilsvarende for Østeuropa. Dette skyldes formentlig sortsvalg og dyrkningsteknikker. EU landene har gennem 1990 erne formået at øge kartoffeludbyttet markant. I 1990 var gennemsnitsudbyttet på hkg./ha, hvilket i 2002 var steget til hkg./ha. Det svarer til en vækst i udbytte pr. produceret areal på 35 %. Udbyttet pr. produceret areal har i Østeuropa været forholdsvist stabilt igennem perioden og ligger på et niveau på hkg./ha. EU landene har altså et gennemsnitligt udbytte pr. hektar, der er mere end dobbelt så stort som i Østeuropa. Denne udvikling er illustreret i nedenstående graf, hvor produktionen sammenlignes med udviklingen i dyrket areal: 4

6 Udvikling i produktionen af læggekartofler sammenlignet med udviklingen i dyrket areal Produktion (Mt) Areal (ha) Produktion EU Produktion østeuropa Areal EU Areal Østeuropa Figur 1: Udvikling i produktionen og dyrket areal af læggekartofler. (Kilde: FAO) Indenfor EU er der en stor spredning i udbytte pr. produceret areal mellem landene. Således har Benelux-landene, Danmark, Storbritannien, Frankrig og Tyskland et udbytte, som ligger over EU gennemsnittet, mens især landene i Sydeuropa har lavere udbytter pr. ha. Dette skyldes dog formentlig det faktum, at der her produceres mange tidlige, små kartofler, hvilket forringer udbyttet pr. ha. En tilsvarende spredning i udbytte pr. produceret areal findes for landene i Østeuropa. Tjekkiet, Slovenien og Ungarn er de mest produktive, mens de baltiske lande ligger i bunden. Udviklingen i produktionen af læggekartofler i EU og Østeuropa Den samlede produktion af læggekartofler i de 8 østeuropæiske lande samt Cypern og Malta har op gennem 1990 erne været større end den tilsvarende for EU landene. Imidlertid er forskellen i den totale produktion indsnævret fra at have været 30 pct. højere i Østeuropa end i EU landene i starten af 1990 erne til kun at være 10 pct. højere i

7 Udviklingen i produktionen skitseres i følgende figur: Tons Produktion af læggekartofler i EU og Østeuropa Østeuropa EU Figur 2: Produktion af læggekartofler i EU og Østeuropa (Kilde: FAO) Der ses en faldende trend i den totale europæiske produktion af læggekartofler siden begyndelsen af 90 erne. Således blev der i Europa i 1990 produceret omkring 8 mio. tons mod tilsvarende 5,7 mio. tons i 2002 svarende til et fald i produktionen på knap 30 pct. Faldet er en naturlig konsekvens af højere udbytter samt faldende arealer primært i Østeuropa. Faldet i den totale produktion har således været større i Østeuropa end i EU. Således er produktionen i Østeuropa faldet med omkring 30 pct. siden 1990 mod et tilsvarende fald i EU på knap 20 pct. Produktionen i EU domineres af fire lande Tyskland, Storbritannien, Holland og Frankrig, som tilsammen stod for 65 pct. af den samlede EU produktion af læggekartofler i Tysklands andel udgør alene 25 pct. Produktionen i Østeuropa domineres af to lande, Polen og Litauen, som tilsammen stod for 83 pct. af den samlede østeuropæiske produktion af læggekartofler i Polens andel alene udgør 68 pct. Handel Nedenstående afsnit omhandler EU s import og eksport af læggekartofler samt den intrahandel der foregår i EU. Handelstal for de østeuropæiske lande foreligger ikke. EU s eksport af læggekartofler I 2002 udgjorde EU s eksport tons, hvilket svarer til, at 20 pct. af produktionen går til eksport. Fra 1997 til 2002 har der været en stigning i EU's eksport af læggekartofler på knap 60 pct. De væsentligste aftagerlande findes i Nordafrika og Mellemøsten efterfulgt af lande i Østeuropa. 6

8 Udviklingen i eksporten af læggekartofler og spisekartofler ser således ud: Tons EU's eksport af læggekartofler og spisekartofler Læggekartofler Spisekartofler Figur 3: EU s eksport af læggekartofler og spisekartofler (Kilde: World Trade Atlas) EU s import af læggekartofler Den samlede import til EU af læggekartofler er ganske beskeden. Siden 1998 har der været et markant fald i EU's import af læggekartofler på omtrent 85 pct. De væsentligste oprindelseslande for den beskedne import er Schweiz og Canada samt lande i Nordafrika. Udviklingen i importen har førløbet således fra : Tons EU's import af læggekartofler og spisekartofler Spisekartofler Læggekartofler Figur 4: EU s import af læggekartofler og spisekartofler. (Kilde: World Trade Atlas) 7

9 Importen af spisekartofler er derimod støt stigende, hvilket stemmer overens med vores forventning om, at de europæiske forbrugere er blevet glade for de små tidlige kartofler fra Nordafrika. Denne udvikling var også afspejlet i den europæiske eksport af læggekartofler til Nordafrika, som er stærk stigende. EU s intrahandel med læggekartofler Der er en stor intrahandel i EU med læggekartofler. Den samlede eksterne EU eksport er på tons og medlemslandenes samlede eksport er på tons, dvs. omkring tons handles EU landene imellem, hvilket svarer til 20 pct. af produktionen. De største eksportlande er Holland, Storbritannien, Frankrig, Belgien, Danmark og Tyskland. Disse landes eksport udgør tilsammen 98 pct. af EU landenes samlede eksport. Holland er det land med den absolut største eksport. Et mål for størrelsen af EU handelen fås ved at sætte den samlede handel (eksport + import) i forhold til produktionen. På denne vis udgør handelen næsten 40% af produktionen, hvilket må karakteriseres som værende højt. De vigtigste importlande i EU er Italien, Frankrig, Spanien, Belgien og Tyskland. Heraf fremgår også, at graden af intrahandel i EU er stor, idet visse af disse lande ligeledes har stor eksport af læggekartofler. Et andet tegn på den store intrahandel i EU ses ved for hvert land at sammenholde de 10 største eksport aftagerlande med de 10 største import oprindelseslande. Ved en sådan sammenligning kan det ses, at de fleste EU lande eksporterer mest til andre EU lande fremfor tredjelande. Tilsvarende gælder for importen, som typisk oprinder fra andre EU lande. Markedsudviklingen Udviklingen i produktionen af læggekartofler i EU har således i det seneste tiår været præget af effektivisering og heraf følgende produktivitetsstigninger. Således er produktionen i EU på 10 år øget på et 25% mindre areal mens nedgang produktionen i de østeuropæiske lande har fulgtes ad med nedgangen i dyrkede areal (60%). Den store forskel på EU og Østeuropa skyldes formodentlig primært sortsvalg og dyrkningsteknikker. Generelt er produktionen af læggekartofler i EU domineret af 4 lande, Tyskland, England, Frankrig og Holland, hvis produktion tilsammen udgør 65% af den samlede produktion. Den store intrahandel EU landene imellem tyder på et stort udbud af læggekartofler og hård konkurrence. Markedsmæssigt er det også værd at nævne, at EU s eksport af læggekartofler steg med 60% i perioden De væsentligste aftagerlande i den forbindelse er landene i Nordafrika og Mellemøsten efterfulgt af Østeuropa. Denne udvikling kunne tyde på, at Nordafrika for alvor har fået smag for de sorter, som vi i Nordeuropa har udviklet til det nordafrikanske marked samtidig med at vi nordeuropæere ønsker flere tidlige kartofler. Derfor må det forventes, at efterspørgselen på læggekartofler i Nordafrika stiger endnu mere. Også det østeuropæiske marked har stort potentiale, herunder især Polen, hvis produktion som nævnt udgør næsten 70% af den samlede østeuropæiske produktion. Når de østeuropæiske lande bliver en del af EU pr. 1.maj 2004 og dermed kommer ind under europæisk lovgivning er der en række områder, hvorpå hidtidig praksis må ændres. Eksempelvis benytter de polske kartoffelavlere 8

10 sig i dag af kartoffelsorter og dyrkningsteknikker som vanskeligt kan holdes inden for rammerne af EU direktiver på området. Der er massivt behov for overførsel af know-how fra de vesteuropæiske lande og ind i Østeuropa. I Polen er der via EU's Strukturfonde og Samhørighedsfonden for perioden afsat i alt 12,3 milliarder Euro (91 milliarder kr.) til at modernisere bl.a. landbruget 2. Der er derfor ingen tvivl om, at de nye og måske især nye tilgængelige markeder i Østeuropa kommer til at fylde meget på dagsordenen blandt Vesteuropas dygtigste producenter af læggekartofler. 2 Kilde: Eksportrådet, 9

11 Kapitel 3. Europæiske forsknings- og udviklingscentre I dette kapitel findes en oversigt over 146 europæiske forsknings- og udviklingscentre, som har særlig viden og kompetence inden for kartofler. Oversigten giver en fornemmelse af mangfoldigheden i den europæiske forskning i kartofler. Forskning i kartofler er med få undtagelser (Holland og UK) ikke blot et nationalt anliggende, men i høj grad også et lokalt anliggende. Således vil I se, at ethvert universitet med respekt for sig selv har kartoffelforskning på programmet. Det er derfor givet, at der arbejdes med tilnærmelsesvis ens problemområder flere steder i Europa, hvorfor det er oplagt at søge sammen i netværk således at kompetencerne kan give synergi. Oversigten er lavet på baggrund af registreringer i en access database, hvori der kan søges flere oplysninger om de enkelte forskningsinstitutioner og deres kompetenceområder i det øjeblik databasen bliver tilgængelig på Kartoffelafgiftsfondens og Forskningsforeningens hjemmesider. Databasen er udformet på engelsk således at den også er attraktiv for potentielle udenlandske samarbejdspartnere. Endvidere findes i bilag 1 en liste over internationale hjemmesider af generel karakter med interesse for kartoffelbranchen. 10

12 Land Institution Institut Internet Austria Austrian Agency for Federal Institute for Food Health and Food Safety Control and Research Austria Austrian Research Center Arcseibersdorf GmbH - ARC Austria BOKU - University of All institutes Natural Resources and Applied Life Sciences Belarus Belarus National Academy Institute for Potato Minsk region of Science Growing Belarus Belarus National Academy Institute of Genetics and of Science Cytology Belgium Ghent University Department of Agricultural Engineering / Biosystems Engineering Belgium Ministry of Agriculture Agricultural Research Centre, Crop Production Department Belgium Belgapom Belgium CLO Ghent - Agricultural Warehouse and Research Centre experimental farm Belgium European Association of Research and Technology Organisations Croatia Osiec Research Institute Cyprus Agricultural Research Institute (ARI) Czech Republic Potato Research Institute Ltd. Czech Republic University of South Faculty of Agriculture Bohemia Czech Republic The Academy of Sciences Institute of Soil Biology of the Czech Republic Czech Republic University of South Faculty of biological Bohemia science 05 Ceské Budejovice Denmark G-kartofler 11

13 Denmark DIAS - Danish Institute of Department of Agricultural Sciences Agricultural Engineering (DJF) Denmark DIAS - Danish Institute of Food Science Research Centre Foulum, Agricultural Sciences Group Plant Food (DJF) Science Denmark International Starch Science Park Institute Denmark Fødevareministeriet - Fødevareøkonomisk Ministry of Food, Institut - Danish Agriculture and Fisheries Research Institute of Food Economics Denmark DIAS - Danish Institute of Department of Research Centre Foulum Agricultural Science (DJF) Agroecology Denmark Rådgivningscentret - Planteavl - Crop Potato Production Danish Agricultural Production Advisory Service Denmark Plant Biotech Denmark c/o Risø National Laboratory Denmark DIAS- Danish Institute of General information nywww.agrsci.dk Agricultural Sciences (DJF) Denmark DIAS - Danish Institute of Department of Research Centre Aarslev Agricultural Sciences Horticulture - (DJF) Havebrugsproduktion Denmark Fødevareministeriet - General information Danish Ministry for Food, Agriculture and Fisheries Denmark Landbrugets Kartoffelfond Denmark KVL - the Royal Veterinary Jordbrugsvidenskab - and Agricultural Department of University Agricultural Sciences Denmark DIAS - Danish Institute of Department for Plant Forskningscenter Agricultural Sciences Protection Flakkebjerg (DJF) Denmark KVL - the Royal Veterinary MLI - Department of dairy and Agricultural and food science University Denmark Aalborg Universitet Department of Life Sciences Denmark Danespo A/S Denmark KVL - the Royal Veterinary Department of Plant and Agricultural Biology University 12

14 Denmark KVL - the Royal Veterinary Økologi - Department of and Agricultural ecology University Finland University of Jyväskylä Institute for Environmental Research Finland The Finnish Ministry of MTT Agrifood Research Agriculture and Forestry Finland Finland University of Helsinki, Department of Applied Faculty of Agriculture and Chemistry and Forestry Microbiology Finland Perunantutkimuslaitos Potato Research Institute Finland University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Department Applied Biology Forestry Finland University of Helsinki, Institute of Biotechnology Faculty of Agriculture and Forestry France Germicopa SAS France ITCF - ITPT Institut Techique des Céréales et des Fourrages Equipement et Conservation Pomme de France INRA Institut National de la Recherche Agronomique France French Federation of Seed Potato Growers FNPPPT deterre.org France Bio Rad Laboratories Germany University of Kiel Federal agricultural Institute of Agroecology research center Germany IPK - Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research Germany SaKa-Ragis Pflanzenzucht Zuchtstation Windeby GbR pflanzkartoffel.de Germany University of Bonn Institute of Organic Agriculture, Germany Federal Centre for Cereal, Institut für Biochemie von Potato and Lipid Research Getreide & Kartoffeln, Germany Max Planck Society Max Planck Institute of Molecular Plant golm.mpg.de Physiology 13

15 Germany Max Planck Society Max Planck Institute for Plant Breeding Research Germany Federal Centre for Institute of Stress Breeding Research on Physiology and Quality Cultivated Plants of Raw Materials Germany Federal Centre for Breeding Research on Institute of Agricultural Crops Cultivated Plants Germany Technical University of WZW Center of Life Munich Science, LS Pflanzenbau WZW Center of Life u.-züchtung Science Germany Universität Konstanz Lehrstuhl Physiologie & Biochemie der Pflanzen Germany Johann Wolfgang Botanisches Institut Goethe-Universität Germany University of Hamburg Institute of General Botany and Botanical hamburg.de Garden Germany Federal Biological Institute for Plant Research Centre for Protection in Field Crops Agriculture and Forestry and Grassland Germany ATB - Institute of Agricultural Engineering Bornim Germany University of Kassel Ecological Plant Protection Germany Federal Centre for Institute of Resistance Breeding Research on Research and Pathogen Cultivated Plants Diagnostics Germany University of Göttingen Institute of Agricultural Chemistry Germany GABI Genomanalyse im Biologischen System Pflanze Germany NORIKA GmbH Germany University of Osnabrück Department of Biology and Chemistry Germany Syngenta Agro GmbH Germany KTBL - Association for Potato Research Station Technology and Structures in Agriculture Germany University of Kiel Federal agricultural Institute of Plant Nutrition research center and Soil Science 14

16 Germany University of Giessen Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung Hungary University of Dbrecen Research Centre Hungary Agricultural Biotechnology Institute of Environmental Center Biotechnology Hungary University of Veszprém Georgokon Faculty of Regional Potato Research Agriculture Centre Ireland the Irish Ministry of Department of Agriculture Maynooth Office Agriculture and Food and Food Italy Centro Interprovinciale di Spermentazione Agroambientale Italy University of Udine Department of Crop Production Italy University of Firenze Department of Agronomy and Land Management Italy Istituto Sperimentale per le Grassi Giampaolo, Colture Industriali Research Plant Pathologist Italy Istituto di Scienze delle Dipartimento di Scienze Produzioni Alimentari delle Produzioni Vegetali Italy National Research Council Research Institute for Vegetable and ornamental plant breeding Italy University of Naples Department of Soil, Plant & Environmental Sciences Latvia The Latvian Agricultural Priekuli Plant Breeding advisory and training Centre Norway NORSØK - Norwegian Centre for Ecological Agriculture Norway Matforsk A/S Norway Planteforsk -the Norwegian Crop Research Institute Poland Agricultural University in Department of Plant Lublin Production Poland Ministry of Agriculture and Plant Breeding and Food Economy Acclimatization Institute (IHAR) 15

17 Poland Polish Academy of Institute of Biochemistry Sciences & Biophysics Poland The University of Warmia The faculty of food and Mazury sciences Poland Agricultural University in Institute of Agricultural Lublin Sciences Portugal Universidade de Dept. Filotecnia Trás-os-Montes e Alto Douro Romania Academy for Agricultural Potato Research Institute and Forestry Sciences Russia All-Russian Research N.I.Vavilov Institute of Plant Industry Russia Russian Academy of Institute of Agricultural Agricultural Sciences biotechnology Slovenia National Institute of Department of Plant Biology Physiology and Biotechnology, PLANTA Center Spain Public University of Institute of Navarre Agrobiotechnology Spain Universidad de Burgos Appacale S A www2.ubu.es/byca/ Spain NEIKER - Basque Institute Instituto Vasco de for Agricultural Research Investigacion y and Development Desarrollo Agrario Sweden LiFT - Future Technologies Technologies for mild Dept. of Food Science for Food Production treatment of plant The Swedish University products of Agricultural Science Sweden SLU - Swedish University Department of Plant Department of Ecology of Agricultural Sciences Biology, Genetics Center and Crop production Science Sweden University of Lund Kemicentrum, Food Engineering, Food Technology Sweden Nordic Gene Bank Sweden SIK - The Swedish Institute Institutet för Livsmedel for Food and och Bioteknik AB Biotechnology Switzerland Swiss College of Agriculture Switzerland Swiss Federal Research Station for Agroecology and Agriculture (FAL) 16

18 Switzerland FiBL - Research Institute of Organic Agriculture The Wageningen University Plant Sciences Group DLO Foundation, DLO Netherlands and Research Centre Holding B. V. The Wageningen University Plant Sciences Group Wageningen University Netherlands and Research Centre Laboratory of Plant Breeding The Wageningen University Plant Sciences Group Wageningen University Netherlands and Research Centre Laboratory of Virology The Wageningen University Plant Sciences Group Wageningen University Netherlands and Research Centre Plant Production Systems ur.nl/pp/ l group The Wageningen University Plant Sciences Group Wageningen University Netherlands and Research Centre The Wageningen University Plant Sciences Group Wageningen University Netherlands and Research Centre Laboratory of Plant Physiology The Wageningen University Plant Sciences Group Wageningen University Netherlands and Research Centre Plant Production Systems Group The Wageningen University Plant Sciences Group Wageningen University Netherlands and Research Centre Laboratory of Plant Cell Biology The Wageningen University Plant Sciences Group DLO Foundation Netherlands and Research Center Applied Plant Research B.V. The Wageningen University Plant Sciences Group DLO Foundation, DLO Netherlands and Research Centre Holding B.V. Plant Research International B.V. The Wageningen University Plant Sciences Group DLO Foundation, DLO Netherlands and Research Centre Holding B.V. Plant Research International B.V. Business unit Agrosystems Research The Wageningen University Plant Sciences Group DLO Foundation, DLO Netherlands and Research Centre Holding B.V. Plant Research International B.V. Business unit Crop and Production Ecology The Wageningen University Plant Sciences Group DLO Foundation, DLO Netherlands and Research Centre Holding B.V. Plant Research International B.V. Business unit Biointeractions and Plant Health 17

19 The Wageningen University Agrotechnology and Food DLO Foundation, DLO Netherlands and Research Centre Sciences Group Holding B.V. andfood.wur.nl The Wageningen University Wageningen Potato Netherlands and Research Center Centre ur.nl/wpc The Wageningen University WOT-institutes for RIKILT - Institute of Food Netherlands and Research Centre statutory research tasks Safety ur.nl The Averis Seeds B.V. Kweekinstituut Karna Netherlands The Agrico Research BV Netherlands The Plantum NL Netherlands The Netherlands Dutch Potato Sector The NAK The Dutch General Netherlands Inspection Service for agricultural seeds and seed potatoes The The European Association Netherlands for Potato Research The TNO Nutrition and Food Nutrition and Food Netherlands Research Research Institute, Department Carbohydrate Technology The Louis Bolk Institute Netherlands United Kingdom ADAS Holdings Limited ADAS Sustainable Crop Management Group United Kingdom British Potato Council General Information United Kingdom Scottish Executive Environment and Rural Scottish Agricultural Science Agency Affairs Department United Kingdom Elm Farm Research Centre United Kingdom University of Glasgow Environmental, Agricultural and Analytical Chemistry Department United Kingdom Queen's University Department of Applied Belfast Plant Science 18

20 United Kingdom Scottish Crop Research Institute (SCRI) United Kingdom Harper Adams University Crop and Environment College Research Centre United Kingdom BCPC - British Crop Protection Council United Kingdom BCPC - British Potato Sutton Bridge Council Experimental Unit United Kingdom Central Science Crops & Biotech Group Laboratory United Kingdom ERBI Plant Breeding International, ATC United Kingdom Scottish Agricultural College United Kingdom University of Newcastle TESCO centre for organic agriculture United Kingdom School of Agriculture and Food Science at The Department of Agriculture and Rural Development Queen's University of Belfast. 19

Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik?

Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik? Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik? Lone Saaby Direktør, Landbrug & Fødevarer Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Fødevareøkonomisk Institut Konference, onsdag den

Læs mere

Forbedret udnyttelse af lokale foder ressourcer i økologisk fjerkræ og svineproduktion (v 100 % økologisk fodring)

Forbedret udnyttelse af lokale foder ressourcer i økologisk fjerkræ og svineproduktion (v 100 % økologisk fodring) Forbedret udnyttelse af lokale foder ressourcer i økologisk fjerkræ og svineproduktion (v 100 % økologisk fodring) Et Core-organic projekt med 13 partnere i 10 lande 1/10-2011- 30/9-2014 John E Hermansen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN AARHUS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN præsen TATION DE NORDISKE SAMFUND ER EFFEKTIVE OG INNOVATIVE Effektive offentlige sektorer (kvalitet i almen uddannelse

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland Det russiske rejsemarked Fakta om Rusland Befolkning 142,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 2,3 pct. (5,6 pct.) Samlet forbrug på udlandsrejser

Læs mere

EUs 7. rammeprogram Baggrund & Overblik. Melanie Büscher meb@fi.dk Forsknings- og Innovationsstyrelsen

EUs 7. rammeprogram Baggrund & Overblik. Melanie Büscher meb@fi.dk Forsknings- og Innovationsstyrelsen EUs 7. rammeprogram Baggrund & Overblik Melanie Büscher meb@fi.dk Forsknings- og Innovationsstyrelsen Lissabonstrategien for 2010 Mål: EU skal være den mest bæredygtige, dynamiske og konkurrencedygtige,

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Sustainable Agriculture De globale udfordringer er store: Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager Hvad laver du? Jeg høster Jeg producerer

Læs mere

Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram

Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram Velkommen Tema: Hvordan bliver de danske universiteter blandt verdens bedste både indenfor forskning og de højere uddannelser? Program for dagen:

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger (Opdateret, december 2009) 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

Strukturudvikling og effektivitet i landbruget: Globale tendenser. Globale tendenser

Strukturudvikling og effektivitet i landbruget: Globale tendenser. Globale tendenser Strukturudvikling og effektivitet i landbruget: Globale tendenser Efterårskonference 216 23. november Henning Otte Hansen hoh@ifro.ku.dk Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering?

Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering? Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering? DI Confederation of Danish Industry DI is a private employer and business organisation, representing 10,000 companies. DI works to create the best possible

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Åbent hus på DTU Risø Campus

Åbent hus på DTU Risø Campus Åbent hus på DTU Risø Campus Program : Foredrag kl. 16.00 Vindenergi i Danmark Forskningsmøllen Den nationale vindtunnel Tur til møllerækken kl 17.15 Indvielse af møllen med forfriskninger kl. 17.40 1

Læs mere

EU s rammeprogram FP7

EU s rammeprogram FP7 EU s rammeprogram FP7 EU-tilskud til transportforskning Anders Bjerrum EU-konsulent EU-tilskud til transportforskning anders.bjerrum@fp7consult.dk 1 Disposition Oversigt over programmerne i EU s rammeprogram

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Innovation i Horizon 2020 Klima

Innovation i Horizon 2020 Klima Innovation i Horizon 2020 Klima Stefanie Bondy Jørgensen, EuroCenter o NCP for Klima, Rummelige Samfund og Videnskab med og for samfundet i Horizon 2020 o Medlem af programkomitéen for Klima Horizon 2020

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Partnerskaber som middel til markedsbåret og bæredygtig vækst i det økologiske landbrug

Partnerskaber som middel til markedsbåret og bæredygtig vækst i det økologiske landbrug Partnerskaber som middel til markedsbåret og bæredygtig vækst i det økologiske landbrug Session B4: Partnerskaber som vej til bæredygtighed og bedre afsætning Økologi-Kongres 2015 Egon Noe, Inst. f. Agroøkologi,

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

Hvad er bæredygtighed? Brundtland

Hvad er bæredygtighed? Brundtland Hvad er bæredygtighed? Brundtland 2... 24. januar 2014 Bæredygtighed Er ikke et videnskabeligt faktuelt begreb, men et normativt princip, ligesom f.eks. Lovgivning Er baseret på en grundtanke om naturlige

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Oslo den 4. maj 2011 Chefkonsulent Karin Kjær Madsen kkm@fi.dk Fokus i præsentationen Etablering af et dansk STI-ministerium

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

30. NOVEMBER Tilpas dit navn og titel ved at tilgå Diasmaster under Vis i topmenuen

30. NOVEMBER Tilpas dit navn og titel ved at tilgå Diasmaster under Vis i topmenuen 1 HVAD AFGØR OM FORBRUGERE I IND- OG UDLAND VIL KØBE DANSK ØKOLOGI? Øget værditilvækst kræver, at produkter har noget ekstra at tilbyde forbrugerne sammenlignet med tilsvarende standardvarer Økologisk

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

HVORDAN KAN UNIVERSITETERNE HJEMTAGE FLERE ERC- MIDLER?

HVORDAN KAN UNIVERSITETERNE HJEMTAGE FLERE ERC- MIDLER? NOVEMBER 2012 HVORDAN KAN ERNE HJEMTAGE FLERE ERC- MIDLER? 1. NOVEMBER 2012 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN præsen TATION 1 HVORDAN KAN UNIVERTSITETERNE HJEMTAGE FLERE ERC-MIDLER Hvem henter flest ERC grants,

Læs mere

Fremtidens forædlingsteknik og hybridbyg Hvad kan vi forvente os?

Fremtidens forædlingsteknik og hybridbyg Hvad kan vi forvente os? Fremtidens forædlingsteknik og hybridbyg Hvad kan vi forvente os? V/Carsten Lundsteen, Syngenta Internationale trends Landmændene, på hele kloden, går lysere tider i møde Øget efterspørgsel på fødevarer

Læs mere

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation vs. eksportfremme Marketing Salg og distribution Messedeltagelse

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2017

GUDP Handlingsplan 2017 GUDP Handlingsplan 2017 Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2017. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2017, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne?

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne? Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 (Omtryk - 25-09-2013 - Powerpoint præsentation fra foretrædet den 24/9-13 vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 199 Offentligt Sustainable Agriculture Hvilken betydning

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Temamøde FleksEnergi, HUB North den 26. april 2012 v. Anne-Mette Mikkelsen, EuroCenter, Styrelsen for Forskning og Innovation

Temamøde FleksEnergi, HUB North den 26. april 2012 v. Anne-Mette Mikkelsen, EuroCenter, Styrelsen for Forskning og Innovation Temamøde FleksEnergi, HUB North den 26. april 2012 v. Anne-Mette Mikkelsen, EuroCenter, Styrelsen for Forskning og Innovation Hvem er EuroCenter? Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 24. april 2014 Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder eller i værdi, har Danmark klaret sig svagt sammenlignet med andre OECD-lande

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere Charlotte Kjeldsen Krarup, ckj@ebst.dk Kontorchef 1 Hvad er FORA? FORA er Erhvervs- og Byggestyrelsens enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse Vi

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

Gør økologisk mad dig sundere? Den ernæringsmæssige kvalitet QLIF projektet

Gør økologisk mad dig sundere? Den ernæringsmæssige kvalitet QLIF projektet Gør økologisk mad dig sundere? Den ernæringsmæssige kvalitet QLIF projektet Kirsten Brandt Food Quality & Health Research Group Human Nutrition Research Centre Newcastle University Carlo Leifert Nafferton

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Efterårskonference Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab Præsentation af KMC. den 23. november 2016

Efterårskonference Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab Præsentation af KMC. den 23. november 2016 Efterårskonference Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab Præsentation af KMC den 23. november 2016 KMC s 10 styrkepositioner 1. Kartoflen en fantastisk råvare med et stort potentiale 2. En stærk forretningsmodel

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015 Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren November 2015 Håndværksrådet inviterer i samarbejde med Eksportrådet din virksomhed med på et fælles eksportfremstød til Taiwan for

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

EUROPEAN SUSTAINABLE CITIES REFERENCE FRAMEWORK. Member States / Institutions Group

EUROPEAN SUSTAINABLE CITIES REFERENCE FRAMEWORK. Member States / Institutions Group EUROPEAN SUSTAINABLE CITIES REFERENCE FRAMEWORK Member States / Institutions Group Etablering af NSG i Danmark 4. maj 2011 Sustainable Cities Reference Framework Member States / Institutions Group October

Læs mere

Grøn Viden. ISAFRUIT - sund frugt for et sundt Europa A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Grøn Viden. ISAFRUIT - sund frugt for et sundt Europa A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Grøn Viden ISAFRUIT - sund frugt for et sundt Europa Af Ole Callesen og Niels Bredmose A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet DJ F H av e b r u g n r. 174 a pr i l 20 07

Læs mere

Danmark som Global Water Hub. Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen

Danmark som Global Water Hub. Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen Danmark som Global Water Hub Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Vand er en dansk styrkeposition Topplacering i EU: 14,3 mia. (eksport af vand ud af samlet eksport)

Læs mere

Drikkevandsdirektivet, Byggevaredirektivet & European Acceptance Scheme

Drikkevandsdirektivet, Byggevaredirektivet & European Acceptance Scheme Drikkevandsdirektivet, Byggevaredirektivet & European Acceptance Scheme Katrina Sonne Einhorn, Ph.D. Koordinator for drikkevandsgodkendelser Grundfos Management A/S 22. maj 2007 Rådets direktiv 98/83/EF

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig. Miljø- og Fødevareudvalget 215-16 MOF Alm.del Bilag 38 Offentligt Side 1 af 7 Mødenotat Mødedato 21. oktober 215 Møde Udfærdiget af Miljø- og Fødevareudvalget Landbrug & Fødevarer Fakta om økologi 215

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

Kort og godt om de vigtige ressourcer Kvælstof, Fosfor og organisk stof

Kort og godt om de vigtige ressourcer Kvælstof, Fosfor og organisk stof Institut for Plante- og Miljøvidenskab Kort og godt om de vigtige ressourcer Kvælstof, Fosfor og organisk stof Konference 4.-5. marts 2013 Lars Stoumann Jensen Professor lsj@life.ku.dk Vi er alle afhængige

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed Både den registrerede og den stikprøvebaserede arbejdsløshed bekræfter, at de unge er hårdest ramt af arbejdsløshed. Ifølge Eurostat skal vi 17 år tilbage

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Skovgaard International In Denmark and Abroad

Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International ApS is an independent consulting company specialised in strategic planning and designing modern pig production units. Curriculum Vitae

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

HVAD KAN ADMINISTRA- TIONEN HJÆLPE MED I FORH. TIL EU-ANSØGNINGER

HVAD KAN ADMINISTRA- TIONEN HJÆLPE MED I FORH. TIL EU-ANSØGNINGER HVAD KAN ADMINISTRA- TIONEN HJÆLPE MED I FORH. TIL EU-ANSØGNINGER EU-ANSØGNINGER HVAD KAN ADM. HJÆLPE MED? EUROPEAN FUNDING - HORIZON 2020 Shared Objectives and Principles 3 Societal Challenges Health,

Læs mere

Unik indgang til det europæiske marked

Unik indgang til det europæiske marked Unik indgang til det europæiske marked En eftermiddag med fokus på SMV ers deltagelse i EU-projekter 5. november 2014 kl. 12:30 17:00 Syddjurs Udviklingspark, Mørke En virksomhed i Trustrup på Djursland

Læs mere

Hvordan ser Europa-Kommissionen fremtidens europæiske infrastruktur?

Hvordan ser Europa-Kommissionen fremtidens europæiske infrastruktur? Hvordan ser Europa-Kommissionen fremtidens europæiske infrastruktur? Nye muligheder for investering i transportinfrastruktur, herunder havne, og koblingen til Den Europæiske Investeringsplan. Michael Vedsø,

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION

KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT Opdateret 04. MAJ 2017 Vedr. KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION UNIVERSITETSPARKEN 1, Herunder er en benchmarking af KU med udvalgte europæiske

Læs mere

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Fondsmessen 14 Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Miljøministeriet/Miljøstyrelsen v. Søren Bukh Svenningsen Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arene, 30. oktober

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2018

GUDP Handlingsplan 2018 GUDP Handlingsplan 2018 1 INDLEDNING Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin handlingsplan for 2018. Handlingsplanen sætter rammen for GUDP s indsats i 2018, herunder ansøgningsrunder

Læs mere

Forskningspolitisk sammenfatningsnotat

Forskningspolitisk sammenfatningsnotat Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 255 Offentligt Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg, den 19. september 2007 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere.

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE?

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? Danish Online Gambling Association CEO, Morten Rønde FOKUS OG FREMGANGSMÅDE HVOR BLIVER RESULTATERNE SKABT? I. I EU (ved harmonisering) II. Lokalt (i den

Læs mere

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK

Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK DET ER AFGØRENDE FOR DANMARK, AT VI HAR EN SERIØS DEBAT OM, HVORDAN VI FÅR MERE VÆRDI UD AF UDDANNELSE, FORSKNING OG INNOVATION. BEVÆGELSEN STARTER HOS DEA, HVOR UAFHÆNGIGHED

Læs mere

Referat af møde i FØJOs bestyrelse

Referat af møde i FØJOs bestyrelse 1. november 2006 Referat af møde i FØJOs bestyrelse Tirsdag den 24. oktober 2006 på Forskningscenter Bygholm Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Karen Søegaard, Erik Steen Jensen, Dorte Lau Baggesen,

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Nøgletal for sundhed Juni 2007

Nøgletal for sundhed Juni 2007 Nøgletal for sundhed Juni 07 1. Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 02 til juli 06 faldet med 27 uger til knap 21 uger for 18 centrale behandlinger. Fremadrettet ventetid for 18 centrale

Læs mere

Industriens perspektiv Lifs tanker og behov vedrørende pædiatriske studier. v/jakob Bjerg Larsen Chefkonsulent i Lægemiddelindustriforeningen

Industriens perspektiv Lifs tanker og behov vedrørende pædiatriske studier. v/jakob Bjerg Larsen Chefkonsulent i Lægemiddelindustriforeningen Industriens perspektiv Lifs tanker og behov vedrørende pædiatriske studier v/jakob Bjerg Larsen Chefkonsulent i Lægemiddelindustriforeningen Flere lægemidler til børn er vigtigt og aktuelt 2 Børn i forsøg

Læs mere

Fremtidens landbrug bliver Big Business

Fremtidens landbrug bliver Big Business Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fremtidens landbrug bliver Big Business På sporet af fremtidens landbrug Plantekongres 2016 21. januar Henning Otte Hansen hoh@ifro.ku.dk Institut for Fødevare-

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet INFORMATIONSMØDE 2014 Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet PROGRAMMET Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter: bæredygtighed og vækst tæt samarbejde mellem forskning

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere