Referat af: 17. juni Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl Malervangen 1, Glostrup.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup."

Transkript

1 Referat af: 17. juni Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge Allan Nielsen, Biba Schwoon Kim Corlin (medarbejderrepræsentant) Thomas Helsted (observatør) Afbud fra: Jørgen Fahlgren og Per Mogensen Fra Administrationen: Ulrik Brock Hoffmeyer Jette Stenholt Tina Jepsen deltog under punkt 3 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen Præsentation af Bestyrelsesweb, inkl. en gennemgang af resultaterne af pilotfasen Lukket punkt Status på Økonomiafdelingen, herunder økonomiafdelingens ledelse Evaluering af regnskabsprocessen i foråret Mødeplan for Evaluering af repræsentantskabsmødet den 26. maj Direktionens beretning Skriftlige henvendelser til bestyrelsen Punkter til næste møde Næste møde og kommende møder Eventuelt... 12

2 Til drøftelse og beslutning Vinie Hansen Indledte mødet med at byde velkommen til Thomas Helsted som observatør og Kim Corlin i den nye rolle som medarbejderrepræsentant med stemmeret. 1. Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen godkendte dagsordenen. Administrationen indstiller: - at bestyrelsen godkender dagsordenen, som den foreligger. 2. Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen Bestyrelsen godkendte ændringsforslagene til forretningsordenen for bestyrelsen for BO-VEST. Administrationen indstiller: - at bestyrelsen godkender ændringsforslagene til forretningsorden for bestyrelsen for BO-VEST. Beskrivelse Administrationen forslår, at der sker ændringer i forretningsordenen følgende to steder: A) I 3, første afsnit ændres teksten fra (de relevante ord er understreget): I møderne deltager, ud over bestyrelsen, den administrerende direktør - i dennes fravær en stedfortræder for den administrerende direktør - og en observatør fra ejendomsfunktionærgruppen, dog uden stemmeret. Til: I møderne deltager, ud over bestyrelsen, den administrerende direktør - i dennes fravær en stedfortræder for den administrerende direktør - og en observatør fra medarbejdergruppen i administrationen eller fra ejendomsfunktionærgruppen, dog uden stemmeret. 2

3 Begrundelse for ændringen: På repræsentantskabsmøde den 26. maj blev det vedtaget, medarbejderrepræsentantposten og observatørposten går på skift mellem medarbejderne i administrationen og på ejendomskontorerne. B) i 6, sidste afsnit, ændres teksten fra: Bestyrelsesmedlemmerne skal snarest efter mødet have tilsendt referatet til orientering. Herudover tilsendes referatet samtlige bestyrelsesmedlemmer i de tre boligorganisationer, hver afdelingsbestyrelse tilsendes et eksemplar på kontaktadressen og samtlige tillidsrepræsentanter. Desuden gøres referatet tilgængeligt for beboere og medarbejdere på hjemmesiden. Til: Bestyrelsesmedlemmerne skal snarest efter mødet have tilsendt referatet til orientering. Herudover gøres referatet tilgængeligt for organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer, beboere og medarbejdere på hjemmesiden. Begrundelse for ændringen: Med den digitale udvikling og udbredelsen i at anvende hjemmesider, er det administrationens vurdering, at organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer ligesom beboere og medarbejdere naturligt henter referater af BO-VEST-bestyrelsesmøder på hjemmesiden, og at det derfor ikke længere er nødvendigt at sende referaterne ud til de enkelte medlemmer pr. mail. VA s og AB s bestyrelser modtager BO-VEST-referaterne som en del af dagsordensmaterialet til deres møder. Det vil naturligvis også være muligt for Tranemosegårds bestyrelse, hvis de ønsker det. Bilag 2. Forretningsorden for bestyrelsen for BO-VEST med ændringsforslag. 3. Præsentation af Bestyrelsesweb, inkl. en gennemgang af resultaterne af pilotfasen Bestyrelsen tog præsentationen af Bestyrelsesweb til efterretning. Bestyrelsen anmodede om at få adgang til systemet og teste det hen over sommeren og derefter tage emnet op igen på bestyrelsesmødet den 2. september Administrationen melder tilbage om eventuelt introduktionskursus. Administrationen indstiller: - At bestyrelsen tager præsentationen til efterretning og evaluerer pilotfasen. Beskrivelse Det har tidligere været et punkt i BO-VEST Handlingsprogrammet, at der skulle etableres en bestyrelsesportal, et såkaldt Bestyrelsesweb, hvor det enkelte afdelingsbestyrelses- 3

4 medlem kunne logge på og få adgang til budgetter/regnskaber og budgetkontroller, dagsordener, referater mm. Portalen var klar til at teste i starten af 2015, og i slutningen af januar blev de 4 pilotafdelinger, Tranevænget, Etagehusene, Miravænget og Hyldespjældet indbudt til en præsentation af Bestyrelsesweb. Fra februar til maj har systemet været testet af. Afdelingsbestyrelserne i pilotafdelingerne har i slutningen af maj modtaget et kort spørgeskema, der opsummerer deres mening om Bestyrelsesweb. Der er indkommet besvarelser fra 10 afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der er fordelt på alle pilotafdelingerne. Ud af de 10 besvarelser, har kun 2 bestyrelsesmedlemmer brugt bestyrelsesweb meget, 5 bestyrelsesmedlemmer har brugt bestyrelsesweb lidt, mens 3 bestyrelsesmedlemmer ikke har nået at bruge bestyrelsesweb endnu. Der er sendt en reminder ud til de afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der ikke har besvaret skemaet. Årsagen til, at resten ikke har udfyldt evalueringen, kan være, at de ikke har nået at bruge bestyrelsesweb endnu. Med 10 besvarelser, hvoraf kun 7 har anvendt systemet, bygger denne evaluering på et spinkelt grundlag. Dog har 5 af de bestyrelsesmedlemmer, der har svaret, en del forslag til forbedringer og ændringer. I forhold til om bestyrelsesweb lever op til afdelingsbestyrelens forventninger, svarer 3 bestyrelsesmedlemmer meget, 2 bestyrelsesmedlemmer svarer nogenlunde og 2 svarer nej. Derudover nævnes det i evalueringen, at introduktionsmødet bør have mere karakter af undervisning, hvor deltagerne kan øve sig i at lægge dokumenter op og finde rundt i bestyrelsesweb. Dette vil administrationen være opmærksom på, når systemet skal introduceres for alle afdelinger. Hvis introduktionen mere har karakter af undervisning, vil deltagere få mulighed for at lære systemet at kende, og få vejledning og svar på spørgsmål, der opstår undervejs. Der er stillet forslag om, at organisationsbestyrelserne og Nirådet (samarbejdsorgan for de 9 afdelinger på Damgårdsarealet) også bliver sat op til bestyrelsesweb, samt at det skal være muligt også for underudvalg og andre projekter at lægge dokumenter op. Derudover har to afdelingsbestyrelsesmedlemmer udtrykt ønske om, at alle konti bliver tilgængelige for afdelingsbestyrelsenrne. Det er ikke muligt at imødekomme alle ønsker, men det kan overvejes at køre et pilotprojekt med bestyrelsesweb i en af organisationsbestyrelserne. I forhold til hvilke konti, der skal være tilgængelige, anbefaler administrationen, at det kører, som det er nu i en periode, og derefter kan det tages op til overvejelse i forbindelse med en samlet evaluering. 4

5 Resultatet af undersøgelsen er vedlagt. Bestyrelsen får en kort præsentation af Bestyrelsesweb på mødet. Tidsplan Hvis bestyrelsen vurderer, at resultatet af pilotforsøget er tilfredsstillende, kan Bestyrelsesweb åbnes for alle afdelingsbestyrelser i august/september Økonomi Bestyrelsesweb koster ca kr. ekskl. moms i årligt abonnement (programservice). Beløbet fordeles forholdsmæssigt imellem de tre organisationer. Strategirelevans Bestyrelsesweb understøtter strategisporet om beboerdemokrati, da portalen giver afdelingsbestyrelserne bedre overblik over afdelingens økonomi og helt generelt enklere adgang til relevante informationer. Vurdering Administrationen vurderer, at bestyrelsesweb de oplagte tilpasninger, og i takt med at afdelingsbestyrelserne vænner sig til at bruge det vil giver afdelingsbestyrelserne et redskab, der kan lette overblikket og give hurtigere adgang til informationer om afdelingerne. For at få det fulde udbytte af bestyrelsesweb hurtigt, er det administrationens vurdering, at introduktionen skal ske i mindre hold, hvor deltagerne får mulighed for at selv at arbejde med systemet. 4. Lukket punkt Der henvises til særskilt notat. 5. Status på Økonomiafdelingen, herunder økonomiafdelingens ledelse Bestyrelsen godkendte administrationens oplæg. Bestyrelsen godkendte, at Bent Frederiksen pr. 15. august ansættes som chef for Økonomiafdelingen med titel af vicedirektør. Bent Frederiksen er uddannet økonom fra Aalborg Universitet og har 17 års erfaring fra den almene sektor, de seneste 9 år som administrerende direktør i 3B og før det som vicedirektør og administrationschef i FSB. Før sin almene karriere har Bent Frederiksen erfaring fra banksektoren, hvor han bl.a. har arbejdet med projektledelse og implementering af it-systemer. blev eftersendt. 5

6 6. Evaluering af regnskabsprocessen i foråret 2015 Bestyrelsen tog resultatet af evaluering af regnskabsprocessen til efterretning. Bestyrelsen vedtog, at der fortsættes med den enkle rød, gul grøn-model. Dog rettes fuldt tilfredsstillende til tilfredsstillende som svarmulighed. Administrationen indstiller, - at bestyrelsen tager resultatet af evaluering af regnskabsprocessen til efterretning Beskrivelse: For at højne kvaliteten af forløbet og samarbejdet om boligafdelingernes regnskaber har administrationen gennem flere år spurgt afdelingsbestyrelserne om deres mening om processen. Det har givet nyttig viden om, hvor der har været behov for forbedring og kvalitetsløft, og resultaterne er blevet bedre år for år. Dog har administrationen de seneste år oplevet, at antallet af besvarelser har været dalende, og der har skullet flere og flere rykkere til for at få dem i hus. Bestyrelsen besluttede derfor på møde i december 2014, at evalueringen skulle forenkles. Da regnskabsprocessen i foråret 2015 (for 2014-afdelingsregnskaberne) skulle gennemføres, blev der kun stillet ét spørgsmål, nemlig: Hvordan gik forårets regnskabsproces for regnskab 2014 samlet set?. Der kunne svares Fuldt tilfredsstillende (Grøn kolonne), Nogenlunde (gul kolonne) eller Ikke tilfredsstillende (rød kolonne). Der blev anmodet om uddybning, hvis evalueringen var i gul eller rød kolonne. Ud af 36 mulige afdelinger har 28 afdelinger svaret. Det er 1 færre end sidste år. Af de 28 besvarelser har 25 afdelinger svaret, at regnskabsprocessen var fuldt ud tilfredsstillende, 2 afdelinger mente, at regnskabsprocessen var nogenlunde tilfredsstillende, og 1 afdeling svarede, at regnskabsprocessen ikke var tilfredsstillende. Etagehusene og Solhusene gav en gul markering, dvs. nogenlunde tilfreds. Begrundelsen for, at der ikke var fuld tilfredshed i Etagehusene, er, at Etagehusene var nødt til at rykke for svar fra Driftsafdelingen. Solhusene manglede en note i regnskabet. Denne er sendt efterfølgende. VA 4 Nords røde markering begrundes med, at de har oplevet fejl og dårlig kommunikation med den fungerende ejendomsleder. Administrationen har efterfølgende fulgt op og drøftet problemet med afdelingsbestyrelsen i 4 Nord. 6

7 I evalueringen er der ikke indkommet svar fra VA 6 Vest, AB Syd, Troldnøddegården, Rigelvænget, Eskebuen, Tranevænget og Tranehaven. Derudover har Capellavænget ikke deltaget i evalueringen, da afdelingen ikke havde en afdelingsbestyrelse på daværende tidspunkt. Sammenligning med sidste års evaluering: I sidste forårs regnskabsevaluering modtog vi 29 besvarelser. Heraf svarede 27 af afdelingerne, at de samlet set var tilfredse. Den ene afdelings utilfredshed skyldtes til dels, at der ikke var nogen ejendomsleder. Den anden var Etagehusene, der sidste år havde en del kritikpunkter, men som i år, som nævnt, er nogenlunde tilfreds. Derudover noterede afdelingerne i det mere detaljerede spørgeskema sidste år en lang række fejl og forbedringspunkter, som ikke figurerer længere. Tidsplan Evalueringen har fundet sted i perioden 31. marts-12. maj Relevans for strategien Evalueringen er med til at sikre Sikker og ordentlig drift. Vurdering Den nye, korte evaluering er blevet positivt modtaget, fordi den er enklere og hurtigere at besvare. Administrationen vil foreslå, at vi fortsætter med den enkle model i 2015 og 2016 og herefter vurderer, om vi får det hele med eller om vigtige kritikpunkter går tabt. Bilag 6. Resultatet af evaluering af regnskabsproces for afdelingsregnskab Mødeplan for 2016 Bestyrelsen godkendte følgende mødeplan for 2016: Onsdag den 10. februar Onsdag den 16. marts Tirsdag den 19. april Mandag den 25. april - i tilfælde af, at regnskabet ikke godkendes den 19. april Torsdag den 12. maj - i tilfælde af forslag til repræsentantskabet Tirsdag den 14. juni Tirsdag d. 6. september Onsdag d. 26. oktober Onsdag d. 14. december 7

8 Repræsentantskabsmøde 2016 Onsdag den 25. maj. Administrationen indstiller: - at bestyrelsen godkender det vedlagte forslag til mødeplan for 2016 Beskrivelse Mødekalderen for 2016 er lagt med udgangspunkt i placeringen af møderne i mødekalenderen for Møderne i de tre organisationsbestyrelser er så vidt muligt lagt i de samme uger, for at sikre den bedst mulige koordinering. BO-VESTs bestyrelsesmøder er af samme årsag lagt ca. en uge efter organisationsbestyrelsesmøderne. For BO-VESTs bestyrelse foreslås følgende mødedatoer i 2016: Onsdag den 10. februar Onsdag den 16. marts Tirsdag den 19. april Mandag den 25. april - i tilfælde af, at regnskabet ikke godkendes den 19. april Torsdag den 12. maj - i tilfælde af forslag til repræsentantskabet Tirsdag den 14. juni Tirsdag d. 6. september Onsdag d. 26. oktober Onsdag d. 14. december Repræsentantskabsmøde 2016 Onsdag den 25. maj Evaluering af repræsentantskabsmødet den 26. maj 2015 Det skal tilstræbes, at proceduren for opstilling af kandidaterne fremover skal tilrettelægges sådan, at kandidaterne i videst muligt opfang kan nå at blive kendt for bestyrelsen inden repræsentantskabsmødet. Administrationen indstiller, - at bestyrelsen evaluerer repræsentantskabsmødet den 26. maj at bestyrelsen tager stilling til, hvad der skal følges op på fra mødet Der deltog 47 medlemmer med stemmeret i repræsentantskabsmødet. 8

9 Bilag 8.1 Referat af repræsentantskabsmøde den 26. maj Deltagerliste fra repræsentantskabsmødet 9. Direktionens beretning Ulrik Brock Hoffmeyer tilføjede følgende: - Mobile Pay i BO-VEST Siden 1. juni har det været muligt for boligsøgende at betale opnoteringsgebyret med Moblie Pay, når de skriver sig op til en bolig i AB, VA eller Tranemosegård via hjemmesiden. Bestyrelsens kommentarer: Skimmelkøreplan Bestyrelsen foreslog, at afdelingsbestyrelserne får adgang til skimmelkøreplanen over Bestyrelseswebben. Herefter tog bestyrelsen direktionens beretning til efterretning. Administrationen indstiller: - at bestyrelsen tager direktionens beretning til efterretning. Ny anbefaling fra BL om arbejdsklausuler I BL-Informerer nr. 24 fra maj 2015 er BL fremkommet med en revideret anbefaling omkring arbejdsklausuler til brug ved udbud og indgåelse af aftale om byggeopgaver. Hidtil har BL anbefalet en relativt kortfattet og blød formulering med krav til entreprenøren om at sikre, at de beskæftigede hos entreprenøren og hans underentreprenører ikke har løn-og ansættelsesforhold, der er mindre gunstige end dem, der gælder for tilsvarende arbejde i henhold til en kollektiv overenskomst i Danmark, et såkaldt kædeansvar. Den reviderede anbefaling bygger på en samarbejdsaftale om imødegåelse af social dumpning mellem BL og Dansk Byggeri indgået den 12. maj Kopi af samarbejdsaftalen vedlægges som bilag. I den tekst BL nu anbefaler de almene boligorganisationer at anvende ved udbud indgår specifikke krav til: - Forpligtelsen til at sikre løn, arbejdstid og andre vilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de indenfor det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område (kædeansvar) 9

10 - Krav til ophold på byggepladsen og orientering om underentreprenører - Information til beboere, naboer m.v. - Krav til registrering af udstationerede udenlandske tjenesteydere - Dokumentation for overholdelse af forpligtelsen - Ansættelsesbevis - Redegørelse (om løn- og ansættelsesforhold) - Frister - Kontrolbesøg - Sanktioner BL har udarbejdet en vejledning til de nye krav. Kravene og den tilhørende vejledning kan ses i deres helhed på BL s hjemmeside. BO-VEST vil i kommende udbud indarbejde krav i henhold til BL s anbefaling. BL oplyser endvidere, at de er i gang med at undersøge mulighederne for, at indgå en aftale med en eller flere virksomheder, som kan hjælpe medlemmerne med kontrol og opfølgning på klausulen, når der er behov for det. For så vidt angår sociale klausuler om praktikpladser er BL s anbefaling fortsat, at dette sker på grundlag af frivillige partnerskaber. Bilag 9. Samarbejdsaftale mellem BL og Dansk Byggeri Forsikringsmægler BO-VEST og de tre boligorganisationer skal ved årsskiftet genudbyde sine forsikringer, da udbudsperioden på fire år udløber. Skimmelkøreplan Driftsafdelingen har udarbejdet er ny køreplan for håndtering af skimmelsager. Den ligger på intranettet som en brugervenlig digital manual. Planen omfatter information om, hvordan skimmel diagnosticeres, hvilke typer af skimmelsvamp, der findes, hvad kan beboeren gøre for at forhindre skimmel, hvornår og hvordan skal beboere med skimmel i boligen genhuses, hvilke firmaer kan afhjælpe skimmelsvamp og meget mere. Der vil blive udarbejdet en lignende køreplan/manual for Legionella. BO-VEST konferencen Invitationen til BO-VEST-konferencen den oktober blev udsendt til afdelingsbestyrelserne den 1. juni. Konferencen holdes i år på Kobæk Strand ved Skælskør, og det overordnede tema er Hvad sker der mellem husene. Der vil bl.a. være oplæg om med- og modborgerskab, arkitekturen mellem husene, deleøkonomi og sociale medier. 10

11 Første spadestik til VA s nye byggeri Den 8. maj blev første spadestik taget til VA s nye afdeling. Samtidig blev afdelingens navn, Robinielunden, afsløret. Det forventes, at byggeriet står klar i maj 2016, men inden de 48 boliger udlejes efter almen bolig+konceptet, skal de en årrække frem fungere som genhusningsboliger for beboerne i Albertslund Vest. Teamdage om samarbejde Den 20. maj samledes medarbejderne på ejendomskontorerne og de boligsociale medarbejdere på Albertslund Stadion til en områdedag. Her blev holdt oplæg om skimmel og om samarbejde mellem driftsfolk og boligsociale medarbejdere. Dagen blev krydret med spil og samarbejdslege og rytmik. Den 19. juni holdes en teamdag for Malervangens medarbejdere. Hovedtemaet er sammenrystning og samarbejde i en tid med store forandringer og mange nye kolleger. Dagen afsluttes med fælles spisning. Nyt om navne Tiltrædelser Boligafdelingerne: Jannick Nielsen, ejendomsfunktionær, Damgårdsarealet (tidsbegrænset), 1. maj Claus Gerdes, ejendomsleder, Hyldespjældet, 18. maj Witha Weileby, ejendomsfunktionær, Toften, (tidsbegrænset) 26. maj Sebastian Corlin, ejendomsfunktionær, Damgårdsarealet (tidsbegrænset), 1. juni Jan Østergård, ejendomsfunktionær i Maglelund (tidsbegrænset), 8. juni Boligsociale: Mette D. Christiansen, aktivitetskoordinator, ABC, 1. juni Administrationen: Maria Sjøberg, økonomimedarbejder 7. maj (tidsbegrænset) Sebastian Bach Julin Haugaard, økonomimedarbejder 7. maj (tidsbegrænset) Ali Emiral, kontorbetjent, Kommunikation og Udvikling, 19. maj Fratrædelser Boligafdelingerne: Jesper Byhøj Grandjean, ejendomsleder, Hyldespjældet, 30. april Morten Bergstrøm, ejendomsleder, Askerød, 13. maj Martin Knudsen, ejendomsfunktionær, Toften, 31. maj Boligsociale: Anette Gregersen, aktivitetskoordinator, ABC, 31. maj 11

12 Administrationen: Charlotte Andersen, controller, Økonomi, 30. april Maj-Brit Crone Høg, servicemedarbejder, Kommunikation og Udvikling, 13. maj Kent Preetzmann Jensen, porteføljekoordinator, Økonomi, 31. maj Sarah Andersen, rengørings- og servicemedarbejder, Komm. og Udvikling, 31. maj Bente Frydenreich, sekretær, Bolig og HR, 31. maj 10. Skriftlige henvendelser til bestyrelsen Der er ikke modtaget nogen henvendelser. 11. Punkter til næste møde Ingen punkter fra mødet. Administrationen indstiller: - at bestyrelsen drøfter punkter til næste møde. 12. Næste møde og kommende møder Næste ordinære bestyrelsesmøde: Onsdag d. 2. september 2014 Bestyrelsesmøder i 2015 Onsdag d. 28. oktober Onsdag d. 9. december Boligpolitisk Forum 18. august holdes i café november BO-VEST-konference oktober 13. Eventuelt Varmeafregning Galgebakken har haft problemer med aflægningsfirmaet Minol. Administrationen undersøger sagen. 12

13 Glostrup, den 17. juni 2015 Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Biba Schwoon Allan Nielsen Per Mogensen Jørgen Fahlgren Hugo Thuge Kim Corlin 13

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014 Indkaldelse til: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

GENERELT STIGENDE TILFREDSHED

GENERELT STIGENDE TILFREDSHED GENERELT STIGENDE TILFREDSHED Resultaterne af den tilfredshedsundersøgelse, som blev lavet blandt beboere og beboerdemokrater i starten af foråret, tegner et generelt billede af, at tilfredsheden med den

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 3. januar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 10. januar 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17.15

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle. Alice Brødbæk,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

UDDYBENDE REFERAT TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN

UDDYBENDE REFERAT TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN Humlebæk Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag d. 11. februar 2013 kl. 17.30 I Multihuset, Baunebjerghuse, Baunebjergvej 283, 3050 Humlebæk UDDYBENDE REFERAT TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 30. januar 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 6. februar 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015 Glostrup, den 10. juni 2015 Referat Den 9. juni 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere