Referat af: 17. juni Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl Malervangen 1, Glostrup.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup."

Transkript

1 Referat af: 17. juni Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge Allan Nielsen, Biba Schwoon Kim Corlin (medarbejderrepræsentant) Thomas Helsted (observatør) Afbud fra: Jørgen Fahlgren og Per Mogensen Fra Administrationen: Ulrik Brock Hoffmeyer Jette Stenholt Tina Jepsen deltog under punkt 3 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen Præsentation af Bestyrelsesweb, inkl. en gennemgang af resultaterne af pilotfasen Lukket punkt Status på Økonomiafdelingen, herunder økonomiafdelingens ledelse Evaluering af regnskabsprocessen i foråret Mødeplan for Evaluering af repræsentantskabsmødet den 26. maj Direktionens beretning Skriftlige henvendelser til bestyrelsen Punkter til næste møde Næste møde og kommende møder Eventuelt... 12

2 Til drøftelse og beslutning Vinie Hansen Indledte mødet med at byde velkommen til Thomas Helsted som observatør og Kim Corlin i den nye rolle som medarbejderrepræsentant med stemmeret. 1. Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen godkendte dagsordenen. Administrationen indstiller: - at bestyrelsen godkender dagsordenen, som den foreligger. 2. Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen Bestyrelsen godkendte ændringsforslagene til forretningsordenen for bestyrelsen for BO-VEST. Administrationen indstiller: - at bestyrelsen godkender ændringsforslagene til forretningsorden for bestyrelsen for BO-VEST. Beskrivelse Administrationen forslår, at der sker ændringer i forretningsordenen følgende to steder: A) I 3, første afsnit ændres teksten fra (de relevante ord er understreget): I møderne deltager, ud over bestyrelsen, den administrerende direktør - i dennes fravær en stedfortræder for den administrerende direktør - og en observatør fra ejendomsfunktionærgruppen, dog uden stemmeret. Til: I møderne deltager, ud over bestyrelsen, den administrerende direktør - i dennes fravær en stedfortræder for den administrerende direktør - og en observatør fra medarbejdergruppen i administrationen eller fra ejendomsfunktionærgruppen, dog uden stemmeret. 2

3 Begrundelse for ændringen: På repræsentantskabsmøde den 26. maj blev det vedtaget, medarbejderrepræsentantposten og observatørposten går på skift mellem medarbejderne i administrationen og på ejendomskontorerne. B) i 6, sidste afsnit, ændres teksten fra: Bestyrelsesmedlemmerne skal snarest efter mødet have tilsendt referatet til orientering. Herudover tilsendes referatet samtlige bestyrelsesmedlemmer i de tre boligorganisationer, hver afdelingsbestyrelse tilsendes et eksemplar på kontaktadressen og samtlige tillidsrepræsentanter. Desuden gøres referatet tilgængeligt for beboere og medarbejdere på hjemmesiden. Til: Bestyrelsesmedlemmerne skal snarest efter mødet have tilsendt referatet til orientering. Herudover gøres referatet tilgængeligt for organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer, beboere og medarbejdere på hjemmesiden. Begrundelse for ændringen: Med den digitale udvikling og udbredelsen i at anvende hjemmesider, er det administrationens vurdering, at organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer ligesom beboere og medarbejdere naturligt henter referater af BO-VEST-bestyrelsesmøder på hjemmesiden, og at det derfor ikke længere er nødvendigt at sende referaterne ud til de enkelte medlemmer pr. mail. VA s og AB s bestyrelser modtager BO-VEST-referaterne som en del af dagsordensmaterialet til deres møder. Det vil naturligvis også være muligt for Tranemosegårds bestyrelse, hvis de ønsker det. Bilag 2. Forretningsorden for bestyrelsen for BO-VEST med ændringsforslag. 3. Præsentation af Bestyrelsesweb, inkl. en gennemgang af resultaterne af pilotfasen Bestyrelsen tog præsentationen af Bestyrelsesweb til efterretning. Bestyrelsen anmodede om at få adgang til systemet og teste det hen over sommeren og derefter tage emnet op igen på bestyrelsesmødet den 2. september Administrationen melder tilbage om eventuelt introduktionskursus. Administrationen indstiller: - At bestyrelsen tager præsentationen til efterretning og evaluerer pilotfasen. Beskrivelse Det har tidligere været et punkt i BO-VEST Handlingsprogrammet, at der skulle etableres en bestyrelsesportal, et såkaldt Bestyrelsesweb, hvor det enkelte afdelingsbestyrelses- 3

4 medlem kunne logge på og få adgang til budgetter/regnskaber og budgetkontroller, dagsordener, referater mm. Portalen var klar til at teste i starten af 2015, og i slutningen af januar blev de 4 pilotafdelinger, Tranevænget, Etagehusene, Miravænget og Hyldespjældet indbudt til en præsentation af Bestyrelsesweb. Fra februar til maj har systemet været testet af. Afdelingsbestyrelserne i pilotafdelingerne har i slutningen af maj modtaget et kort spørgeskema, der opsummerer deres mening om Bestyrelsesweb. Der er indkommet besvarelser fra 10 afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der er fordelt på alle pilotafdelingerne. Ud af de 10 besvarelser, har kun 2 bestyrelsesmedlemmer brugt bestyrelsesweb meget, 5 bestyrelsesmedlemmer har brugt bestyrelsesweb lidt, mens 3 bestyrelsesmedlemmer ikke har nået at bruge bestyrelsesweb endnu. Der er sendt en reminder ud til de afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der ikke har besvaret skemaet. Årsagen til, at resten ikke har udfyldt evalueringen, kan være, at de ikke har nået at bruge bestyrelsesweb endnu. Med 10 besvarelser, hvoraf kun 7 har anvendt systemet, bygger denne evaluering på et spinkelt grundlag. Dog har 5 af de bestyrelsesmedlemmer, der har svaret, en del forslag til forbedringer og ændringer. I forhold til om bestyrelsesweb lever op til afdelingsbestyrelens forventninger, svarer 3 bestyrelsesmedlemmer meget, 2 bestyrelsesmedlemmer svarer nogenlunde og 2 svarer nej. Derudover nævnes det i evalueringen, at introduktionsmødet bør have mere karakter af undervisning, hvor deltagerne kan øve sig i at lægge dokumenter op og finde rundt i bestyrelsesweb. Dette vil administrationen være opmærksom på, når systemet skal introduceres for alle afdelinger. Hvis introduktionen mere har karakter af undervisning, vil deltagere få mulighed for at lære systemet at kende, og få vejledning og svar på spørgsmål, der opstår undervejs. Der er stillet forslag om, at organisationsbestyrelserne og Nirådet (samarbejdsorgan for de 9 afdelinger på Damgårdsarealet) også bliver sat op til bestyrelsesweb, samt at det skal være muligt også for underudvalg og andre projekter at lægge dokumenter op. Derudover har to afdelingsbestyrelsesmedlemmer udtrykt ønske om, at alle konti bliver tilgængelige for afdelingsbestyrelsenrne. Det er ikke muligt at imødekomme alle ønsker, men det kan overvejes at køre et pilotprojekt med bestyrelsesweb i en af organisationsbestyrelserne. I forhold til hvilke konti, der skal være tilgængelige, anbefaler administrationen, at det kører, som det er nu i en periode, og derefter kan det tages op til overvejelse i forbindelse med en samlet evaluering. 4

5 Resultatet af undersøgelsen er vedlagt. Bestyrelsen får en kort præsentation af Bestyrelsesweb på mødet. Tidsplan Hvis bestyrelsen vurderer, at resultatet af pilotforsøget er tilfredsstillende, kan Bestyrelsesweb åbnes for alle afdelingsbestyrelser i august/september Økonomi Bestyrelsesweb koster ca kr. ekskl. moms i årligt abonnement (programservice). Beløbet fordeles forholdsmæssigt imellem de tre organisationer. Strategirelevans Bestyrelsesweb understøtter strategisporet om beboerdemokrati, da portalen giver afdelingsbestyrelserne bedre overblik over afdelingens økonomi og helt generelt enklere adgang til relevante informationer. Vurdering Administrationen vurderer, at bestyrelsesweb de oplagte tilpasninger, og i takt med at afdelingsbestyrelserne vænner sig til at bruge det vil giver afdelingsbestyrelserne et redskab, der kan lette overblikket og give hurtigere adgang til informationer om afdelingerne. For at få det fulde udbytte af bestyrelsesweb hurtigt, er det administrationens vurdering, at introduktionen skal ske i mindre hold, hvor deltagerne får mulighed for at selv at arbejde med systemet. 4. Lukket punkt Der henvises til særskilt notat. 5. Status på Økonomiafdelingen, herunder økonomiafdelingens ledelse Bestyrelsen godkendte administrationens oplæg. Bestyrelsen godkendte, at Bent Frederiksen pr. 15. august ansættes som chef for Økonomiafdelingen med titel af vicedirektør. Bent Frederiksen er uddannet økonom fra Aalborg Universitet og har 17 års erfaring fra den almene sektor, de seneste 9 år som administrerende direktør i 3B og før det som vicedirektør og administrationschef i FSB. Før sin almene karriere har Bent Frederiksen erfaring fra banksektoren, hvor han bl.a. har arbejdet med projektledelse og implementering af it-systemer. blev eftersendt. 5

6 6. Evaluering af regnskabsprocessen i foråret 2015 Bestyrelsen tog resultatet af evaluering af regnskabsprocessen til efterretning. Bestyrelsen vedtog, at der fortsættes med den enkle rød, gul grøn-model. Dog rettes fuldt tilfredsstillende til tilfredsstillende som svarmulighed. Administrationen indstiller, - at bestyrelsen tager resultatet af evaluering af regnskabsprocessen til efterretning Beskrivelse: For at højne kvaliteten af forløbet og samarbejdet om boligafdelingernes regnskaber har administrationen gennem flere år spurgt afdelingsbestyrelserne om deres mening om processen. Det har givet nyttig viden om, hvor der har været behov for forbedring og kvalitetsløft, og resultaterne er blevet bedre år for år. Dog har administrationen de seneste år oplevet, at antallet af besvarelser har været dalende, og der har skullet flere og flere rykkere til for at få dem i hus. Bestyrelsen besluttede derfor på møde i december 2014, at evalueringen skulle forenkles. Da regnskabsprocessen i foråret 2015 (for 2014-afdelingsregnskaberne) skulle gennemføres, blev der kun stillet ét spørgsmål, nemlig: Hvordan gik forårets regnskabsproces for regnskab 2014 samlet set?. Der kunne svares Fuldt tilfredsstillende (Grøn kolonne), Nogenlunde (gul kolonne) eller Ikke tilfredsstillende (rød kolonne). Der blev anmodet om uddybning, hvis evalueringen var i gul eller rød kolonne. Ud af 36 mulige afdelinger har 28 afdelinger svaret. Det er 1 færre end sidste år. Af de 28 besvarelser har 25 afdelinger svaret, at regnskabsprocessen var fuldt ud tilfredsstillende, 2 afdelinger mente, at regnskabsprocessen var nogenlunde tilfredsstillende, og 1 afdeling svarede, at regnskabsprocessen ikke var tilfredsstillende. Etagehusene og Solhusene gav en gul markering, dvs. nogenlunde tilfreds. Begrundelsen for, at der ikke var fuld tilfredshed i Etagehusene, er, at Etagehusene var nødt til at rykke for svar fra Driftsafdelingen. Solhusene manglede en note i regnskabet. Denne er sendt efterfølgende. VA 4 Nords røde markering begrundes med, at de har oplevet fejl og dårlig kommunikation med den fungerende ejendomsleder. Administrationen har efterfølgende fulgt op og drøftet problemet med afdelingsbestyrelsen i 4 Nord. 6

7 I evalueringen er der ikke indkommet svar fra VA 6 Vest, AB Syd, Troldnøddegården, Rigelvænget, Eskebuen, Tranevænget og Tranehaven. Derudover har Capellavænget ikke deltaget i evalueringen, da afdelingen ikke havde en afdelingsbestyrelse på daværende tidspunkt. Sammenligning med sidste års evaluering: I sidste forårs regnskabsevaluering modtog vi 29 besvarelser. Heraf svarede 27 af afdelingerne, at de samlet set var tilfredse. Den ene afdelings utilfredshed skyldtes til dels, at der ikke var nogen ejendomsleder. Den anden var Etagehusene, der sidste år havde en del kritikpunkter, men som i år, som nævnt, er nogenlunde tilfreds. Derudover noterede afdelingerne i det mere detaljerede spørgeskema sidste år en lang række fejl og forbedringspunkter, som ikke figurerer længere. Tidsplan Evalueringen har fundet sted i perioden 31. marts-12. maj Relevans for strategien Evalueringen er med til at sikre Sikker og ordentlig drift. Vurdering Den nye, korte evaluering er blevet positivt modtaget, fordi den er enklere og hurtigere at besvare. Administrationen vil foreslå, at vi fortsætter med den enkle model i 2015 og 2016 og herefter vurderer, om vi får det hele med eller om vigtige kritikpunkter går tabt. Bilag 6. Resultatet af evaluering af regnskabsproces for afdelingsregnskab Mødeplan for 2016 Bestyrelsen godkendte følgende mødeplan for 2016: Onsdag den 10. februar Onsdag den 16. marts Tirsdag den 19. april Mandag den 25. april - i tilfælde af, at regnskabet ikke godkendes den 19. april Torsdag den 12. maj - i tilfælde af forslag til repræsentantskabet Tirsdag den 14. juni Tirsdag d. 6. september Onsdag d. 26. oktober Onsdag d. 14. december 7

8 Repræsentantskabsmøde 2016 Onsdag den 25. maj. Administrationen indstiller: - at bestyrelsen godkender det vedlagte forslag til mødeplan for 2016 Beskrivelse Mødekalderen for 2016 er lagt med udgangspunkt i placeringen af møderne i mødekalenderen for Møderne i de tre organisationsbestyrelser er så vidt muligt lagt i de samme uger, for at sikre den bedst mulige koordinering. BO-VESTs bestyrelsesmøder er af samme årsag lagt ca. en uge efter organisationsbestyrelsesmøderne. For BO-VESTs bestyrelse foreslås følgende mødedatoer i 2016: Onsdag den 10. februar Onsdag den 16. marts Tirsdag den 19. april Mandag den 25. april - i tilfælde af, at regnskabet ikke godkendes den 19. april Torsdag den 12. maj - i tilfælde af forslag til repræsentantskabet Tirsdag den 14. juni Tirsdag d. 6. september Onsdag d. 26. oktober Onsdag d. 14. december Repræsentantskabsmøde 2016 Onsdag den 25. maj Evaluering af repræsentantskabsmødet den 26. maj 2015 Det skal tilstræbes, at proceduren for opstilling af kandidaterne fremover skal tilrettelægges sådan, at kandidaterne i videst muligt opfang kan nå at blive kendt for bestyrelsen inden repræsentantskabsmødet. Administrationen indstiller, - at bestyrelsen evaluerer repræsentantskabsmødet den 26. maj at bestyrelsen tager stilling til, hvad der skal følges op på fra mødet Der deltog 47 medlemmer med stemmeret i repræsentantskabsmødet. 8

9 Bilag 8.1 Referat af repræsentantskabsmøde den 26. maj Deltagerliste fra repræsentantskabsmødet 9. Direktionens beretning Ulrik Brock Hoffmeyer tilføjede følgende: - Mobile Pay i BO-VEST Siden 1. juni har det været muligt for boligsøgende at betale opnoteringsgebyret med Moblie Pay, når de skriver sig op til en bolig i AB, VA eller Tranemosegård via hjemmesiden. Bestyrelsens kommentarer: Skimmelkøreplan Bestyrelsen foreslog, at afdelingsbestyrelserne får adgang til skimmelkøreplanen over Bestyrelseswebben. Herefter tog bestyrelsen direktionens beretning til efterretning. Administrationen indstiller: - at bestyrelsen tager direktionens beretning til efterretning. Ny anbefaling fra BL om arbejdsklausuler I BL-Informerer nr. 24 fra maj 2015 er BL fremkommet med en revideret anbefaling omkring arbejdsklausuler til brug ved udbud og indgåelse af aftale om byggeopgaver. Hidtil har BL anbefalet en relativt kortfattet og blød formulering med krav til entreprenøren om at sikre, at de beskæftigede hos entreprenøren og hans underentreprenører ikke har løn-og ansættelsesforhold, der er mindre gunstige end dem, der gælder for tilsvarende arbejde i henhold til en kollektiv overenskomst i Danmark, et såkaldt kædeansvar. Den reviderede anbefaling bygger på en samarbejdsaftale om imødegåelse af social dumpning mellem BL og Dansk Byggeri indgået den 12. maj Kopi af samarbejdsaftalen vedlægges som bilag. I den tekst BL nu anbefaler de almene boligorganisationer at anvende ved udbud indgår specifikke krav til: - Forpligtelsen til at sikre løn, arbejdstid og andre vilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de indenfor det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område (kædeansvar) 9

10 - Krav til ophold på byggepladsen og orientering om underentreprenører - Information til beboere, naboer m.v. - Krav til registrering af udstationerede udenlandske tjenesteydere - Dokumentation for overholdelse af forpligtelsen - Ansættelsesbevis - Redegørelse (om løn- og ansættelsesforhold) - Frister - Kontrolbesøg - Sanktioner BL har udarbejdet en vejledning til de nye krav. Kravene og den tilhørende vejledning kan ses i deres helhed på BL s hjemmeside. BO-VEST vil i kommende udbud indarbejde krav i henhold til BL s anbefaling. BL oplyser endvidere, at de er i gang med at undersøge mulighederne for, at indgå en aftale med en eller flere virksomheder, som kan hjælpe medlemmerne med kontrol og opfølgning på klausulen, når der er behov for det. For så vidt angår sociale klausuler om praktikpladser er BL s anbefaling fortsat, at dette sker på grundlag af frivillige partnerskaber. Bilag 9. Samarbejdsaftale mellem BL og Dansk Byggeri Forsikringsmægler BO-VEST og de tre boligorganisationer skal ved årsskiftet genudbyde sine forsikringer, da udbudsperioden på fire år udløber. Skimmelkøreplan Driftsafdelingen har udarbejdet er ny køreplan for håndtering af skimmelsager. Den ligger på intranettet som en brugervenlig digital manual. Planen omfatter information om, hvordan skimmel diagnosticeres, hvilke typer af skimmelsvamp, der findes, hvad kan beboeren gøre for at forhindre skimmel, hvornår og hvordan skal beboere med skimmel i boligen genhuses, hvilke firmaer kan afhjælpe skimmelsvamp og meget mere. Der vil blive udarbejdet en lignende køreplan/manual for Legionella. BO-VEST konferencen Invitationen til BO-VEST-konferencen den oktober blev udsendt til afdelingsbestyrelserne den 1. juni. Konferencen holdes i år på Kobæk Strand ved Skælskør, og det overordnede tema er Hvad sker der mellem husene. Der vil bl.a. være oplæg om med- og modborgerskab, arkitekturen mellem husene, deleøkonomi og sociale medier. 10

11 Første spadestik til VA s nye byggeri Den 8. maj blev første spadestik taget til VA s nye afdeling. Samtidig blev afdelingens navn, Robinielunden, afsløret. Det forventes, at byggeriet står klar i maj 2016, men inden de 48 boliger udlejes efter almen bolig+konceptet, skal de en årrække frem fungere som genhusningsboliger for beboerne i Albertslund Vest. Teamdage om samarbejde Den 20. maj samledes medarbejderne på ejendomskontorerne og de boligsociale medarbejdere på Albertslund Stadion til en områdedag. Her blev holdt oplæg om skimmel og om samarbejde mellem driftsfolk og boligsociale medarbejdere. Dagen blev krydret med spil og samarbejdslege og rytmik. Den 19. juni holdes en teamdag for Malervangens medarbejdere. Hovedtemaet er sammenrystning og samarbejde i en tid med store forandringer og mange nye kolleger. Dagen afsluttes med fælles spisning. Nyt om navne Tiltrædelser Boligafdelingerne: Jannick Nielsen, ejendomsfunktionær, Damgårdsarealet (tidsbegrænset), 1. maj Claus Gerdes, ejendomsleder, Hyldespjældet, 18. maj Witha Weileby, ejendomsfunktionær, Toften, (tidsbegrænset) 26. maj Sebastian Corlin, ejendomsfunktionær, Damgårdsarealet (tidsbegrænset), 1. juni Jan Østergård, ejendomsfunktionær i Maglelund (tidsbegrænset), 8. juni Boligsociale: Mette D. Christiansen, aktivitetskoordinator, ABC, 1. juni Administrationen: Maria Sjøberg, økonomimedarbejder 7. maj (tidsbegrænset) Sebastian Bach Julin Haugaard, økonomimedarbejder 7. maj (tidsbegrænset) Ali Emiral, kontorbetjent, Kommunikation og Udvikling, 19. maj Fratrædelser Boligafdelingerne: Jesper Byhøj Grandjean, ejendomsleder, Hyldespjældet, 30. april Morten Bergstrøm, ejendomsleder, Askerød, 13. maj Martin Knudsen, ejendomsfunktionær, Toften, 31. maj Boligsociale: Anette Gregersen, aktivitetskoordinator, ABC, 31. maj 11

12 Administrationen: Charlotte Andersen, controller, Økonomi, 30. april Maj-Brit Crone Høg, servicemedarbejder, Kommunikation og Udvikling, 13. maj Kent Preetzmann Jensen, porteføljekoordinator, Økonomi, 31. maj Sarah Andersen, rengørings- og servicemedarbejder, Komm. og Udvikling, 31. maj Bente Frydenreich, sekretær, Bolig og HR, 31. maj 10. Skriftlige henvendelser til bestyrelsen Der er ikke modtaget nogen henvendelser. 11. Punkter til næste møde Ingen punkter fra mødet. Administrationen indstiller: - at bestyrelsen drøfter punkter til næste møde. 12. Næste møde og kommende møder Næste ordinære bestyrelsesmøde: Onsdag d. 2. september 2014 Bestyrelsesmøder i 2015 Onsdag d. 28. oktober Onsdag d. 9. december Boligpolitisk Forum 18. august holdes i café november BO-VEST-konference oktober 13. Eventuelt Varmeafregning Galgebakken har haft problemer med aflægningsfirmaet Minol. Administrationen undersøger sagen. 12

13 Glostrup, den 17. juni 2015 Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Biba Schwoon Allan Nielsen Per Mogensen Jørgen Fahlgren Hugo Thuge Kim Corlin 13

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

AB Repræsentantskabsmøde 11. maj Dagsorden. Rev. 11. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter. Repræsentantskabsmøde

AB Repræsentantskabsmøde 11. maj Dagsorden. Rev. 11. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter. Repræsentantskabsmøde Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter Rev. Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Onsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune)

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 2. maj 2012 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde 16. april 2012 kl. 17.00 Deltagere: Adm.: Afbud: Karl Neumann, Lars Bremer, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm, John Christiansen,

Læs mere

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter.

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 6. Status på Strategiplan 2010-14. 7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 8. Forslag til Handlingsprogram 2012-13. 9. Evaluering af forsikringsordningen ved

Læs mere

Afbud fra: Karl Neumann, Hugo Thuge, Biba Schwoon og Ulla Rønnow Rønnebech

Afbud fra: Karl Neumann, Hugo Thuge, Biba Schwoon og Ulla Rønnow Rønnebech Referat af Bestyrelsesmøde nr. 85 i BO-VEST Tirsdag den 21. april 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 21. april 2015 23. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren Allan

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 09-06-2015 Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

AB Repræsentantskabsmøde Afholdt den 11. maj Referat. 12. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter

AB Repræsentantskabsmøde Afholdt den 11. maj Referat. 12. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 12. maj 2016 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter fra Repræsentantskabsmøde i AB afholdt onsdag den 11. maj 2016 i BO-VEST Deltagere: Bestyrelsen: Karl Neumann Per Mogensen Hans Holm

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2015 Mandag den 15. juni 2015, kl Café 13, Kisumparken 2, Brøndby Strand 15. juni 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2015 Mandag den 15. juni 2015, kl Café 13, Kisumparken 2, Brøndby Strand 15. juni 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2015 Mandag den 15. juni 2015, kl. 19.15 Café 13, Kisumparken 2, Brøndby Strand 15. juni 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Simon Tornø Olsen under punkt 3 5, Annesophie Hansen og Vibeke Rømming

Simon Tornø Olsen under punkt 3 5, Annesophie Hansen og Vibeke Rømming Albertslund Boligselskab 10. juni 2015 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 10. juni 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte Nejrup,

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 1 Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 2 April 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 Beboere I 2010 blev der gennemført en tilfredsundersøgelse, der omfattede 1.000 tilfældigt udvalgte beboere og samtlige

Læs mere

Referat af: 23. Bestyrelsesmøde nr. 83 i BO-VEST 3. februar 2015 Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 16.00 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: 23. Bestyrelsesmøde nr. 83 i BO-VEST 3. februar 2015 Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 16.00 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: 23. Bestyrelsesmøde nr. 83 i BO-VEST 3. februar 2015 Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 16.00 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 29. marts 2012 Udsendt den 19. marts 2012. Organisationsbestyrelsen:

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 29. marts 2012 Udsendt den 19. marts 2012. Organisationsbestyrelsen: Dagsorden Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde 29. marts 2012, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen Organisationsbestyrelsen: Administrationen: Afbud: Referent:

Læs mere

AB Repræsentantskabsmøde 12. maj 2015. Referat. 27. maj 2015. Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter

AB Repræsentantskabsmøde 12. maj 2015. Referat. 27. maj 2015. Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 27. maj 2015 Deltagere i repræsentantskabsmødet den, afholdt i BO-VEST Bestyrelsen: Solhusene: Syd: Vest: Etagehusene: Nord: Kirsebærgården: Eskebuen:

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Jan Lemser, Steen Jørgensen, Bitten Dufour, Pernille Falcon, Vinnie Lyngskjold, Søren Østergaard, Bjørn Petersen

Jan Lemser, Steen Jørgensen, Bitten Dufour, Pernille Falcon, Vinnie Lyngskjold, Søren Østergaard, Bjørn Petersen Referat Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen Organisationsbestyrelsen: Jan Lemser, Steen Jørgensen,

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 13. juni 2016, kl , på kontoret Damhusvej 5, 5750 Ringe.

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 13. juni 2016, kl , på kontoret Damhusvej 5, 5750 Ringe. Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Bestyrelsen Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 13. juni 2016, kl. 12.00, på kontoret Damhusvej 5, 5750 Ringe. Fra bestyrelsen: Afbud: Boligkontoret Danmark: Edel Andersen,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Indkaldelse til: 27. august 2015. Bestyrelsesmøde nr. 90 i BO-VEST Onsdag den 2. september 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Indkaldelse til: 27. august 2015. Bestyrelsesmøde nr. 90 i BO-VEST Onsdag den 2. september 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Indkaldelse til: 27. august 2015. Bestyrelsesmøde nr. 90 i BO-VEST Onsdag den 2. september 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Allan Nielsen,

Læs mere

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales.

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales. 11. Orientering fra kursusudvalget. 12. Orientering om Tranemosegårdkursus 2012. 13. Orientering om Forsikringsåret 2011. 14. Fællesdatabase over dårlige betalere. 15. Orienteringssager BO-VEST, v/ Dorthe

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 27 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN Nyhedsbrev Februar 2011 NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN Ny direktør i BO-VEST Danny Andersen har meddelt bestyrelsen, at han ønsker at fratræde stillingen som direktør af helbredsmæssige årsager. I bestyrelsen

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 31. august 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød, Lindholmen 6, 2680 Solrød Strand Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg 8. Godkendelse af mødekalender for bestyrelsen i 2011. 9. Evaluering af kurser i Tranemosegård: - Beboerkurset/aktivkurset den 1.-5. september - Tranemosegårdkurset, den 18.-19. september. 10. Drøftelse

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien.

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien. Boligselskabet BSB Søllerød R E F E R A T til organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 7. februar 2013, kl. 16.00-21.00. Mødet afholdtes hos Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2. sal,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT af 4. februar 2014 23.

REFERAT af 4. februar 2014 23. REFERAT af 4. februar 2014 23. Bestyrelsesmøde nr. 72 i BO-VEST Onsdag den 4. februar 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN Nedsættelse af nye udvalg i BO-VEST Bestyrelsen har besluttet at nedsætte et redaktionsudvalg til at redigere det nye beboermagasin, som skal udkomme to gange om året, første

Læs mere

Referat af: 19. april 2016 23. Bestyrelsesmøde nr. 96 i BO-VEST Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: 19. april 2016 23. Bestyrelsesmøde nr. 96 i BO-VEST Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Bestyrelsesmøde nr. 96 i BO-VEST Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 19. april 2016 23. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 28. maj 2014 Indkaldelse til: Konstituerende bestyrelsesmøde onsdag den 4. juni 2014 kl. 17.00 Wittrup Motel Roskildevej 251, 2620 Alberslund Deltagere: Vinie Hansen,

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig

Referat Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig Referat Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig Tid: Onsdag, den 1. marts 2017 kl. 17.00 (Spisning fra kl. 16.00) Sted: Brohusgade 2B, 9000 Aalborg Deltagere: Laila Thomsen (LT) Susan Jørgensen (SJ)

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Velkommen på kursus i 2013-2014

Velkommen på kursus i 2013-2014 Kursusprogram 2013-2014 Velkommen på kursus i 2013-2014 BO-VESTs kursusudvalg ønsker at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Hejrevangens Boligselskab Organisationsbestyrelsen Dagsorden Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl. 17.00 på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Sendt pr. e-mail

Læs mere

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016 NYT FRA FORMANDEN Når arbejdsmiljøprogrammet er godkendt hele vejen rundt, vil det indgå i det udbudsmateriale, vi sender til tekniske rådgivere og entreprenører på de kommende byggesager, og det bliver

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup.

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Mødet afholdes med følgende dagsordenen: 1 Godkendelse

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Anders W. Berthelsen, Odense Birger Jensen, Svendborg Hans Bjergegaard, Assens

Læs mere

på Plejecenter Alparken 34, kld., Ramme Dagsorden:

på Plejecenter Alparken 34, kld., Ramme Dagsorden: Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet som begynder kl. 10.00 på Plejecenter Alparken

Læs mere

13/6 Folkemøde på Bornholm 26/6 Roskilde byråd besigtiger Æblehaven/Rønnebærparken og Ringparken. Er der andre kommentarer end de som kom efter mødet?

13/6 Folkemøde på Bornholm 26/6 Roskilde byråd besigtiger Æblehaven/Rønnebærparken og Ringparken. Er der andre kommentarer end de som kom efter mødet? Konstituerende Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt dagsordenspunkt,

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Repræsentantskabet ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Under henvisning til indkaldelse af 11. maj 2010 fremsendes hermed endelig dagsorden med bilag til det ordinære repræsentantskabsmøde Lørdag den 12.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 27. februar 2013

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 27. februar 2013 Referat af afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 27. februar 2013 Til stede: sbestyrelsen: Astrid Hansen (AH), Bente Baudier (BB), Hans Kristian Andersen (HKA), Inge Lise Jørgensen (ILJ), Jens Arne Nielsen

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde den 5. februar 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 26. februar 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup

Forretningsudvalgsmøde den 5. februar 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 26. februar 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup Resumé af referat fra 13. marts 2014 Forretningsudvalgsmøde den 5. februar 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 26. februar 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup Deltagere den 26.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat

Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat Til stede: Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal (afbud) og Flemming V. Wallin Suppleanter: Dorthe Larsen

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

INDBYDELSE til dialogmøde

INDBYDELSE til dialogmøde INDBYDELSE til dialogmøde I kantinen på Brendstrupgårdsvej 7 MANDAG DEN 24. OKTOBER 2016, KL. 18.30-20.00. Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og sandwich 2. Nyt fra organisationsbestyrelsen 3. Oplæg fra

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Haderslev Ældreboligselskab

Haderslev Ældreboligselskab Haderslev Ældreboligselskab - 10700 Referat af organisationsbestyrelsesmøde, torsdag den 5. januar 2017, kl. 10:00 på Bakkebo, 6100 Haderslev. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 7. marts 2011

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 7. marts 2011 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 7. marts 2011 Mødedeltagere: Afbud: Jan Lemser Jes Rønving Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Susanne Johansson Ebbe Merkelsen Jesper Olesen Henrik Bjørn Hansen

Læs mere

REFERAT af 3. sept. 2014 23. Bestyrelsesmøde nr. 79 i BO-VEST Onsdag den 3. september 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

REFERAT af 3. sept. 2014 23. Bestyrelsesmøde nr. 79 i BO-VEST Onsdag den 3. september 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. REFERAT af 3. sept. 2014 23. Bestyrelsesmøde nr. 79 i BO-VEST Onsdag den 3. september 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge Allan Nielsen,

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th.. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th.. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 14.06.2011 SA Referat Dato: 26.05.2011 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i bestyrelsens lokaler Engvej 122, 2791 Dragør

Referat af bestyrelsesmøde i bestyrelsens lokaler Engvej 122, 2791 Dragør Referat af bestyrelsesmøde i bestyrelsens lokaler Engvej 122, 2791 Dragør tirsdag den 1. oktober 2013 kl.17.15 14. oktober 2013 Til stede: Kim Carlsen Knud Erik Andersen Liss Porsborg ( afbud ) Jørgen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 27. januar 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 06. juni 2005 Mødedeltagere: Jes Rønving Pia Bakkendorf

Læs mere

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 19. marts til godkendelse.

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 19. marts til godkendelse. Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 23. april 2015, Harald Lunds Gade 15 Souschef Claus Thomsen deltager i mødet. Driftschef Jesper Nymark og udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt

Læs mere

Haderslev Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016, kl på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev.

Haderslev Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016, kl på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev. Haderslev Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016, kl. 17.00 på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev. Dagsorden: 1 Referat fra mødet d. 11. april 2016 inkl.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Peter Langkjær, suppleant Jane Pedersen, suppleant

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Peter Langkjær, suppleant Jane Pedersen, suppleant Villabyernes boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 5. maj 2015 kl. 17.30, på Servicecenter Solrød, Lindeholmen 6 st. th., 2680 Solrød Strand. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat fra selskabsbestyrelsesmøde onsdag den 1. december 2010, kl

Referat fra selskabsbestyrelsesmøde onsdag den 1. december 2010, kl Albertslund Boligselskab 3. december 2010 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde onsdag den 1. december 2010, kl. 17.00 Deltagere: Adm.: Karl Neumann, Lars Bremer, Jeannette Nauta-Ridderstrøm, John Christiansen,

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9 Boligselskabet af 1961 i Helsinge Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 28. september 2011 kl. 17.30 i fælleshuset, Haragergård, Nygade 226, 3200 Helsinge Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 25. februar 2015 kl. 9.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2 timer. Mødested: Mødedeltagere: Afbud: Tværvej

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat af til: 14. juni 2016

Referat af til: 14. juni 2016 BO-VEST B o lig sa m arb e jd e t på Vestegnen Referat af til: 14. juni 2016 Bestyrelsesmøde nr. 99 i BO-VEST Mandag den 14. juni 2016 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Referat af: 6. september 2017 Bestyrelsesmøde nr. 109 i BO-VEST Onsdag den 6. september 2017 kl Møderum "Bjerget, Stationsparken 37, Glostrup.

Referat af: 6. september 2017 Bestyrelsesmøde nr. 109 i BO-VEST Onsdag den 6. september 2017 kl Møderum Bjerget, Stationsparken 37, Glostrup. Boligsamarbejdet på Vestegnen Referat af: 6. september 2017 Bestyrelsesmøde nr. 109 i BO-VEST Onsdag den 6. september 2017 kl. 17.00 Møderum "Bjerget, Stationsparken 37, Glostrup. Mødedeltagere: Vinie

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. marts 2016 Mødested: Marsvej

Læs mere

Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde

Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde 1 Marts 2016 Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde Ændringerne i bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger åbner for nye måder at afvikle

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6 Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere