Forebyggelsespakke om indeklima i skoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelsespakke om indeklima i skoler"

Transkript

1 Forebyggelsespakke om indeklima i skoler Indholdsfortegnelse Fakta Grundlæggende viden om indeklima Indeklimaets effekt på sundheden Forekomst Tal på sundhed i kommunen Lovgivning på området Evidens og vidensgrundlag Kommunernes erfaringer og muligheder for en styrket indsats Anbefalinger Rammer Information og undervisning Tidlig opsporing Implementering og opfølgning Kompetencer Samarbejde og partnerskaber Monitorering og indikatorer Litteratur og henvisninger 1

2 Fakta Formålet med denne forebyggelsespakke er at understøtte kommunernes indsats for at forbedre kvaliteten af indeklimaet i skolerne. Det handler først og fremmest om at sikre gode dagligdags rutiner og optimal ventilation i klasseværelserne samt gennemførelse og opfølgning af de lovpligtige undervisningsmiljøvurderinger. Indeklima Indeklima omfatter elementerne luft, lyd, lys og temperatur. Væsentlige forhold der har betydning for indeklimaet er udformningen af bygninger, herunder ventilations- og akustiske forhold. Indeklimaet afhænger også af antallet af brugere ift. rummets størrelse samt af daglige rutiner for bl.a. oprydning, rengøring og støjniveau. Skolen er et vigtigt opholdssted, der huser den daglige undervisning af over en halv million børn og unge og også fungerer som arbejdsplads for ca lærere m.fl. Denne forebyggelsespakke koncentrerer sig om indeklima i kommunernes skoler med særligt fokus på eleverne. Hovedvægten er lagt på luftkvalitet, som er et af de mest betydende elementer for indeklimaet og med veldokumenteret forbedringspotentiale. Særlig påvirkning af indeklimaet kan forekomme i skolens faglokaler, men denne forebyggelsespakke omhandler udelukkende indeklimaet i lokaler, hvor der ikke håndteres fx kemikalier i forbindelse med undervisningen. Indeklimaet har stor betydning for børns sundhed samt trivsel og indlæring i skolerne. Et dårligt indeklima kan hermed få væsentlig betydning for børnenes videre uddannelsesmuligheder og sundhed. Ofte er indeklimaet i de danske skoler dårligt, og der ligger derfor et stort potentiale i at sikre et godt indeklima i skolerne, herunder at overholde lovgivningen på området. 2

3 FAKTA Grundlæggende viden om indeklima En lang række faktorer påvirker luften i indeklimaet: CO 2 som stammer fra udåndingsluften fra de personer, der opholder sig i rummet. CO2 indholdet i luften er en god indikator på luftkvaliteten i et rum, og hvor godt et lokale er ventileret (1,2). Støv og partikler, som hvirvles op. De tilføres bl.a. via personer, afhænger af aktiviteter i rummet og af rengøringsstandarden. Her skal man også være opmærksom på, at et dårligt vedligeholdt mekanisk ventilationsanlæg kan tilføre luften støv og partikler, herunder skimmelsvampesporer og allergener (3). Dyrehår m.v. som overføres fra børn, som har kæledyr i hjemmet. Stærke dufte samt dårlig lugt fra de personer, der opholder sig i rummet (bioeffluenter) og fx skraldespande. Luftbårne smittestoffer (bakterier, vira m.v.) som spredes ved udånding, host og nys (4,5). Fugt som primært tilføres rummet fra de personer, der opholder sig der hhv. fra udånding og fordampning fra huden. Fugt kan give problemer hvis den ikke transporteres væk. Skimmelsvampesporer i fugtskadede bygninger. Fugt er en forudsætning for skimmelvækst, men skimmelsvampesporer kan også sidde på tørre overflader, der før har været våde. Afgivelse af andre gasser og partikler fra byggematerialer og møbler. Dette gælder især ved nyanskaffelser, men også i eksisterende materialer, fx det giftige PCB i gamle vinduesfuger, som kan have bredt sig til andre af bygningens materialer (6). Udendørs luftforurening er en kilde til partikelforurening i indemiljøet som følge af udvekslingen mellem indeluft og udeluft (3). Andre faktorer af betydning for indeklimaet omfatter: Temperatur og træk. Både luftens og overfladernes temperaturer, ujævn temperaturfordeling og træk har betydning for den oplevede temperatur. I klasseværelset stiger temperaturen ofte i løbet af timen. Solindfald øger også temperaturen (7). Lyden i et lokale, bestemt af støjkilder og de akustiske forhold. Dårlig akustik, herunder lang efterklangstid, kan forstærke støjen. Støjen hænger udover de fysiske rammer også sammen med brugen af lokalet, herunder antal elever i klassen, undervisningsform og adfærd (3,8). Lysets kvalitet og styrke. Betydende herfor er både dagslysets adgang til rummet, solindfald, den elektriske belysning, lysets fordeling i rummet, rummets farver og genskin fra overflader, mulighed for afskærmning etc. (3,9). Personbelastningen pr. areal, dvs. hvor mange personer der opholder sig ad gangen i et rum, har stor betydning for kvaliteten af indeklimaet, både selvoplevet og målt (9,10). Alle indeklimapåvirkninger varierer over tid, fx stiger CO 2 -koncentrationen og temperaturen i et lokale ofte markant i løbet af en undervisningstime, tid på døgnet og årstid (9). De forskellige faktorer kan være indbyrdes afhængige, fx stiger den relative luftfugtighed, når temperaturen sænkes, og lyskilder i et rum kan påvirke temperaturen. 3

4 Indeklimaets effekt på sundheden Et dårligt indeklima påvirker både den fysiske og psykiske sundhed inkl. selvoplevet trivsel i negativ retning. Et længerevarende dårligt indeklima kan påvirke præstation og indlæring i skolen og være medvirkende årsag til ringere uddannelsesforløb og afledte udgifter på længere sigt (26). Børn kan påvirkes mere end voksne af dårligt indeklima, da deres immunsystem og luftveje er under udvikling og er mere følsomme end voksnes. Samtidig klager børnene mindre over indeklimasymptomer end voksne og er også senere til at justere fx beklædning, hvis de har det for varmt. Nedenfor nævnes de hyppigste fysiske, mentale og kognitive symptomer på dårligt indeklima. Fysiske symptomer på dårligt indeklima omfatter slimhindeirritation i øjne, næse og svælg, hoste og træthed, tunghedsfornemmelse i hovedet, hovedpine, sanseubehag i form af lugtgener, lysgener og temperaturmæssigt ubehag, fx kolde hænder/fødder, varmefølelse, træk i nakken (1,2,3,9,12,14,15,16) Mentale og kognitive symptomer på dårligt indeklima omfatter koncentrationsbesvær, nedsat motivation og udholdenhed samt dårligere indlæringsevne (13,19,20) Sygdomme og symptomer kan forværres af dårligt indeklima, således kan det give forværrede astma-allergi- og høfebersymptomer samt øget hyppighed af luftvejsinfektioner. Børn med følsomme luftveje få forværring af bestående luftvejssygdom (17,18) Særligt følsomme børn: Børn, der i forvejen har indlærings- eller koncentrationsproblemer kan rammes hårdere end deres klassekammerater af den negative effekt, som et dårligt indeklima har på indlæring. Dette kan bidrage til at øge social ulighed i sundhed (13,26). Børn med astma og allergi samt andre kroniske luftvejslidelser vil være særligt følsomme overfor kvaliteten af indeklimaet, idet deres luftveje i forvejen er generede. De vil få symptomer fra deres luftveje længe før andre børn reagerer og symptomerne kan være mere udtalte. Læs mere om denne særligt følsomme gruppe på hjemmesiden Børn der har eller lige har overstået en luftvejsinfektion er mere følsomme overfor et dårligt indeklima (4). Børn med hørehandicap og børn der ikke undervises på deres modersmål er særligt sårbare overfor de negative effekter af støj (8). En bedring af indeklimaet vil gavne alle, men kan forebygge yderligere barrierer for indlæring og sundhed hos særligt følsomme børn. 4

5 Forekomst Danske skoler har store problemer med for høj CO 2 -koncentration (1,2,37) Over halvdelen (56%) af skoler undersøgt i 2010 havde gennemsnitlige koncentrationer væsentligt over det anbefalede maksimale CO 2 niveau på 1000 ppm (2). Langt flere danske end norske og svenske skoler har forhøjet CO2 niveau. En væsentlig årsag menes at være, at man i vore nabolande i højere grad anvender mekanisk ventilation af klasseværelser (2). Danske skoleelever rapporterer i stort omfang utilfredshed med indeklimaet på deres skole og symptomer som følge heraf, fx ubehag og koncentrationsbesvær. Det er især varme, træk og dårlig luft, der generer børnene. Eleverne vil gerne inddrages i forbedringer (13,19). 49% rapporterer at der er for varmt i klassen hver dag eller et par gange om ugen. Heraf oplever knapt halvdelen (42%), at de har svært ved at koncentrere sig, hvis lokalet er for varmt eller koldt. Selv små udsving i temperaturen opfattes som ubehageligt (13). 77% af børnene oplever meget larm i klasselokalet mindst et par gange om ugen. Cirka 33% oplever at der er meget larm hver dag. Af disse har 83% tit eller engang imellem svært ved at koncentrere sig på grund af larmen (19). Evnen til at løse koncentrationskrævende opgaver hos børn forringes med op til 15%, når de opholder sig i lokaler med dårligt indeklima (22,23). En indendørs stigning i CO 2 koncentrationen på 1000 ppm i forhold til udeluftens niveau hang sammen med en stigning i sygefravær hos eleverne fra 10 % til 20 % (24). Tal på sundhed i kommunen I en gennemsnitskommune med indbyggere, vil der være i alderen år. Beregninger fra Sundhedsstyrelsens seneste opgørelse over de åriges oplevelse af indeklimaet (25) viser: 1640 (53%) af eleverne angav ofte eller meget ofte for meget støj i timerne. Der var ingen signifikant forskel mellem alderstrinene. Kun 10% angav aldrig eller stort set aldrig at være generet af støj elever (42%) angav ofte eller meget ofte for høj eller for lav temperatur i klasseværelset. Det var mest udtalt blandt de ældste elever og flere piger (60%) end drenge (43%) var generede elever angav ofte eller meget ofte dårlig luft i klasseværelset. Det var mest udtalt blandt de ældste elever, og flere piger (57%) end drenge (43%) var generede. 5

6 Lovgivning på området De regelsæt, der konkret har betydning for indeklimaet i skoler, er skrevet ind i andre lovgivninger og standarder. De kan deles op i lovgivning, der omhandler det byggetekniske, og lovgivning, der giver brugerne visse rettigheder. Det drejer sig om følgende love og standarder m.v.: 1. Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø - også kaldet Undervisningsmiljøloven. LBK nr. 166 af 14/03/ Bygningsreglementet 2010, BR Arbejdstilsynets vejledning, A.1. Ventilation på faste arbejdspladser. 2.udgave, august Dansk Standard om Frivillig klassificering af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer, DS 3033, 1.udgave 2011 Boks: Undervisningsmiljøloven Undervisningsmiljøloven (33) omhandler elevers ret til et sundt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og fremme udvikling og læring. Uddannelsesstedets ledelse skal sørge for, at der mindst hvert 3. år udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt af forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet. Boks: Bygningsreglementet Bygningsreglementet (10) gælder for nybyggeri og bygninger, der gennemgår gennemgribende ombygning/renovering. Her sættes krav til materialer, pladsforhold, støj, termiske forhold, ventilation og luftkvalitet, herunder maksimal tilladelig CO 2 -koncentration i klasselokaler. Der er bl.a. også regler for lyd, efterklangstid, rummets størrelse og daglysets adgang til rummet (men ikke temperatur). Boks: Arbejdstilsynets vejledning om indeklima Arbejdstilsynets vejledning om indeklima (34), som gælder lærernes arbejdsmiljø, fastlægger blandt andet, at temperaturen under normale klima- og arbejdsforhold bør holdes på C ved stillesiddende arbejde. Det tilladelige interval er 18 til 25 C, og temperaturen bør være jævn. Boks: Vejledende standard om indeklima Dansk Standards Frivillig klassificering af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer (9), er en frivillig klassificering til at bestemme indeklimaets kvalitet. Klassificeringen omfatter i alt ni indeklimaparametre og på baggrund heraf inddeler standarden 6

7 indeklimaet i 5 kvalitetsklasser, hvoraf den midterste svarer til Bygningsreglementets krav. Man har tilstræbt at klassificeringen skal være let at anvende og omkostningseffektiv. Evidens og vidensgrundlag Der er megen erfaring med effektive metoder til at forbedre indeklimaet. Overvejende er der i denne forebyggelsespakke taget afsæt i danske studier, men der er også medtaget erfaringer fra nordiske lande, da de er længere fremme på området end Danmark. De anbefalede indsatser i forebyggelsespakken er baseret på forskellige typer af evidens, som spænder fra systematiske litteraturgennemgange, interventionsstudier, erfaringsopsamlinger til talmateriale baseret på elevers vurdering af det oplevede indeklima i skolerne. Der indgår også anbefalinger, hvor der fortsat er behov for udvikling og mere dokumentation, men hvor der vurderes at være et stort potentiale. Mekanisk ventilation har i praksis vist at kunne sænke CO 2 niveauet mere effektivt end naturlig ventilation. Udover at tilføre frisk luft og nedbringe CO 2 niveauet, kan en korrekt ventilation nedbringe en række andre faktorer som fx støv, lugt, mindre partikler, fugt, gasser, temperatur etc. Ventilationen er et af de mest betydningsfulde indsatsområder for bedring af indeklimaet (2,3,38,39). Dette har størst betydning for skoler af ældre dato, idet der i Bygningsreglementet siden 1995 har været stillet krav om mekanisk ventilation i nybyggeri. Ved reduktion af støj i skolelokaler mindskes fysiske og psykiske symptomer bl.a. ondt i maven hos børn (8). En forbedring af indeklimaet i klasseværelset gennem øget tilførsel af udeluft kan forbedre elevernes præstation. En fordobling af ventilationsraten fra et lavt udgangspunkt medførte en præstationsforbedring på op til 14 %. Ved en matematiktest øgedes andelen af beståede elever med 2,9 % for hver liter per sekund per elev tilførsel af udeluft blev øget. I en læsetest var andelen 2,7 %. Det er især hastigheden hvormed opgaverne løses, der bedres markant (1,22). Regulering af temperaturen har stor effekt: For hver grad temperaturen sænkes fra 25 ned til 18 grader øges andelen af beståede elever med 2-4% i forhold til koncentrationskrævende opgaver. Hvis temperaturen holdes på de optimale grader for stillesiddende arbejde, kan der opnås op til 20 % højere udbytte, mens højere temperaturer betyder, at eleverne bliver mindre oplagte og langsommere til at løse koncentrationskrævende opgaver (12,22,24). Kommunernes erfaringer og muligheder for en styrket indsats I de senere år har der været stigende fokus på indeklima, undervisningsmiljø og hygiejne i kommunerne og på muligheder for forbedringer. Det er dog kun cirka en tredjedel af landets kommunale skoler, der har foretaget de lovpligtige undervisningsmiljøvurderinger, som ifølge Undervisningsmiljøloven skal udarbejdes mindst hvert 3. år (33). Det vil sige at der ligger et stort potentiale i at afdække status og forbedringsmuligheder for indeklimaet på de danske skoler. Nogle kommuner har gode erfaringer med undervisningsmiljøvurderinger både klassificering af indeklimaets kvalitet og vurderinger af det oplevede indeklima. Der er ikke krav om, at man skal anvende bestemte metoder, værktøjer eller systemer til at udarbejde 7

8 undervisningsmiljøvurderingen. Nogle kommuner har haft særligt indeklimakyndige konsulenter til at gennemgå indeklimaet i skolerne. Flere kommuner har erfaringer med større renoveringer af skoler pga. konstateret dårligt indeklima herunder med fugt, skimmelsvamp og PCB. Deres erfaringer kan komme andre kommuner til gavn. Mange kommuner er opmærksomme på luftkvaliteten i klasselokalerne og at naturlig ventilation uden automatisk styring ikke er optimal. I FOA s hæfte om Indeklima i skoler Status og konsekvenser, gives et overblik over indeklimaforhold og forbedringspotentialer i danske skoler. Til inspiration findes eksempler på skolepolitikker med udgangspunkt i astma- /allergiområdet på Her er der også link til Vesterkærets Skole i Aalborg, hvor der arbejdes målrettet med at indrette skolen for alle også dem med astma eller allergi. Byggeteknisk er skolen på alle niveauer opført og indrettet med henblik på et godt indeklima. Energirenovering kan forbedre indeklimaet, hvis der tages højde for det i renoveringsprocessen. Energirenovering med samtidig forbedring af indeklimaet vil kunne give besparelser på sigt i form af et mindre energiforbrug samt mere sundhed og bedre indlæring hos eleverne (3,28,29,31). Energirenoveringer kan gennemføres som ESCO-projekter (Energy Service Company). Ved denne metode tilbagebetales de udgifter, der har været til investeringer via energibesparelserne. Tilbagebetalingen sker over en aftalt årrække, fx 10 år. Herefter vil gevinsten fra energibesparelsen overgå til skolen (32). Energioptimering af kommunale bygninger, som betaler sig selv - eksempel på ESCOprojekt i Kalundborg Kommune. Otte kommunale ejendomme inkl. to skoler i Kalundborg Kommune er gennem den sidste tid blevet energioptimeret. Energiforbedringerne er sket som resultat af et partnerskab mellem kommunen og "ESCO" (Energy Service Company). Energiforbedringerne har krævet en investering på 20 millioner kroner. Forbedringerne forventes at reducere bygningernes energiforbrug med 21 %, svarende til 1,5 mio. kr. årligt. Det særlige ved aftalen er, at der garanteres en energireduktion på 21 %. Det betyder, at kommunen med sikkerhed ved, at investeringen er tilbagebetalt på ca. 13 år. Hvis besparelserne ikke opnås, betaler virksomheden differencen til Kalundborg Kommune. Medfører forbedringerne derimod en højere besparelse end garanteret, deles overskuddet ligeligt mellem kommunen og firmaet, og investeringen tilbagebetales dermed endnu hurtigere. De konkrete forbedringer er udformet således at de, udover energibesparelser, medfører et bedre indeklima. Se mere på Kalundborgs kommunes hjemmeside: 8

9 ANBEFALINGER Det anbefales, at kommunen iværksætter indsatser om godt indeklima, der involverer følgende tre indsatsområder: A) Rammer, B) Information og undervisning, C) Tidlig opsporing. De anbefalede indsatser er beskrevet i et grundniveau (G) og et udviklingsniveau (U). Grundniveauet indeholder basale indsatser baseret på den aktuelt bedste viden, og udviklingsniveauet anviser indsatser, der typisk bygger videre på indsatser i grundniveauet, og som i højere grad forudsætter mere opsøgende arbejde samt udvikling af ny viden og kompetencer. Anbefalingerne for hhv. grund- og udviklingsniveau er så vidt muligt placeret i sammenhæng. Det skal tydeliggøre, hvilke indsatser i udviklingsniveauet der er en videreudvikling af indsatserne i grundniveauet. Læs mere om idéen bag opbygningen af anbefalingerne i publikationen Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. De anbefalede indsatser vinder ved, at der er den nødvendige politiske og ledelsesmæssige opbakning på de respektive forvaltningsområder. Rammer (G) Undervisningsmiljøvurderinger Skolernes indeklima kortlægges ud fra de lovpligtige undervisningsmiljøvurderinger, der skal gennemføres mindst hver 3. år på skolerne og der følges op på resultaterne af disse undervisningsmiljøvurderinger. Arbejdspladsvurderinger og skolesundhedstjenestens rapporter vedrørende skolens indeklima kan støtte arbejdet. Inspiration til handling: Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) rådgiver i undervisningsmiljøspørgsmål, se spørgeskema, vejledning m.m. på og på Teknologisk Instituts hjemmeside, hvor der findes et skema til en hurtigt indledende vurdering af indeklimaet (49). (G) Overholdelse af Bygningsreglementet Bygningsreglementets krav til indeklima overholdes i de skolelokaler, hvor der undervises (U) Udbredelse og styrkelse af indeklimaindsatsen Der stiles mod at opnå en bedre kvalitet end hvad bygningsreglementet kræver. Derudover kan flere lokaler end selve klasselokalerne undersøges m.h.t. indeklimaparametre, og udendørsarealer indtænkes for at motivere eleverne til at gå ud i frikvarterer. Indsatsen udbredes systematisk til alle skoler og uddannelsesinstitutioner i kommunen. Inspiration til handling: se de fem klasser i Indeklimastandarden (9). Vedr. undendørsarealer se Forebyggelsespakke om fysisk aktivitet, Sundhedsstyrelsen (G) Kommunal politik Der indarbejdes et indeklimafokus i kommunens sundhedspolitik og skolepolitik. Politikken kan hensigtsmæssigt omfatte: mål for standard og kvalitet af indeklimaet i kommunens skoler med fokus på undervisningslokaler plan for hvordan der følges op på undervisningsmiljøvurderingerne plan for sikring af gode dagligdags rutiner i skolerne med præcisering af læreres og elevers ansvar 9

10 en klar ansvarsfordeling blandt skoleaktører: skoleledelse, skoleforvaltningen, skolebestyrelse, undervisningsmiljørepræsentanter, lærere, elevråd, elever, herunder ved håndtering af akutte indeklimaproblemer oversigt over kontaktpersoner ved indeklimaproblemer på de enkelte skoler plan for hvordan politikken formidles, følges op og revideres regelmæssigt Inspiration til handling: og DCUM s hjemmeside hvor der findes en klasserumsberegner til beregning af om lokalet passer til det antal personer det anvendes til. (G) Handleplaner på kommunale skoler Der udarbejdes handleplaner på hver enkelt skole for at udmønte den kommunale politik vedr. indeklima, herunder at sikre optimal ventilation, gode dagligdags rutiner og efterlevelse og opfølgning af de lovbundne undervisningsmiljøvurderinger. Inspiration til handling: på anvisning fra Statens Byggeforskningsinstitut, SBi-212, Energieffektive skoler. Ventilation, lys og akustik (3). Arbejdstilsynets Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger (39). Skolelederforeningen og FOA: Bedre fysisk undervisningsmiljø en vejledning. (38). (G) Overholdelse af simple daglige rutiner Gode indeklima rutiner indføres og vedligeholdes på kommunens skoler. Inspiration til handling: Se boxen neden for (G) Rådgivning og koordination Skolerne tilbydes løbende rådgivning om indeklima. Det kan være gavnligt at have en koordinerende funktion i fx skoleforvaltningen. Funktionen sikrer, at der skabes et overblik over organisation, kompetencer, udfordringer og indsats på området. Indsamling af oplysninger og erfaringer fra kommunens skoler og formidling af gode eksempler kan indgå i dette arbejde, ligesom kommunerne på tværs kan drage nytte af hinandens viden og erfaringer. (G) Tilsyn med indeklima i skolen Den kommunale sundhedstjeneste tilbyder rådgivning om indeklima og fører tilsyn sammen med relevante parter, fx teknisk forvaltning. Inspiration til handling: Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (36). Enkle daglige rutiner til fremme af et godt indeklima Gode dagligdags rutiner sættes i system, så det efterleves at: Klasselokalet forlades og eleverne får frisk udeluft i pauser og frikvarter Daglig udluftning foretages som minimum efter hver time (à 45min) i lokaler uden mekanisk ventilation Overtøj hænges udenfor Vinduer afskærmes ved solindfald Mad spises et andet sted end hvor der undervises, herunder arbejdes der med mulighed for at spise frokost udendørs Tømning af skraldespande efter spisepausen Elevrengøring foretages med fiberklud, som bedre opsamler støvet end kost. 10

11 Generelle praktiske tiltag til vedligeholdelse af et godt indeklima i skolen Luft, ventilationsbehov Ventilationsbehov i forhold til persontæthed i de konkrete klasselokaler fastsættes. Tilførsel af frisk luft gennem vinduer er ofte ikke tilstrækkelig. Mekanisk ventilation giver generelt lavere CO 2 niveauer. Som minimum anbefales filtrering af den kontinuerlige luftudveksling (9,12,34). Luft, drift af ventilation Eksisterende mekanisk ventilationssystem kontrolleres med passende mellemrum for, om driften er i orden. Det renses og justeres og filtre skiftes ved behov (3). Luft, fugt og skimmelsvamp Undersøgelse for fugt og skimmelsvamp foretages ved tegn på disse eller ved høj risiko. Ved bekræftet mistanke om fugt og evt. skimmelsvamp, undersøges nærmere evt. med hjælp fra professionelle. Kommunallægen inddrages altid mhp. en sundhedsfaglig vurdering. Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikationer på området: Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind overfor fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum og Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp - anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning (36,41,42). Termiske forhold Temperaturen indstilles efter behov. En særlig opmærksomhed rettes mod de systemer, der automatisk op- og nedreguleres: nogle virker med en sådan forsinkelse, at der opleves gener i store dele af skoledagen. Radiatorventiler kontrolleres jævnligt og det tjekkes, at termostaten registrerer rummets temperatur optimalt (9,23,43). Lydforhold Der skal i hht. Bygningsreglementet anvendes de rette materialer til både rumadskillelse og isolation. Støj i det enkelte klasseværelse nedbringes ved mulige enkle foranstaltninger, fx dupper på stole, ved elevinddragelse og pædagogiske metoder og ved bevidst indretning af lokalet og valg af inventar mht. lydrefleksion osv. (3,8,14,21,44). Lysforhold Lysforhold sikres m.h.t. bl.a. godt samspil mellem kunstigt lys og dagslys, valg af passende kunstig belysningstype, mulighed for solafskærmning og passende indretning ved brug af interaktive tavler og andet elektronisk udstyr (3,14,45). Rengøring Lokaler gennemgås ift. rengøringsvenlighed. Rengøringsbehov fastsættes ud fra type og mængde af aktiviteter i klasselokalerne. Rengøringsrutiner gennemgås jævnligt og opdateres efter behov. Støvophobning på hylder, lamper mv. begrænses, evt. i form af lukkede skabe. Overtøj hænges på gangen på gangen. Hvis der er gardiner eller persienner, rengøres disse med jævne mellemrum. Foreløbig rengøring ved elever med kost, som kan hvirvle støv op, erstattes af fx brug af fiberklud. Evt. regler om tømning af skraldespande i klassen ved elever ved slutningen af skoledagen sættes i system og efterleves (4,46,47,48). Gulvtæpper, som er vanskelige at rengøre effektivt, fjernes. Emissioner fra f.eks. printere og kopimaskiner fjernes ved udsugning. Der vælges rengøringsmidler, som giver så få gener i indeklimaet som muligt, fx uden parfume. 11

12 Information og undervisning (G) Undervisning af elever Betydningen af godt indeklima indgår i sundhedsundervisningen i skolen. Inspiration til handling: Hæfte 21. Fælles mål, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. (G) Inddragelse af elever, forældre og lærere Elever, lærere og andre brugere af skolen sikres information om betydning af godt indeklima, skolens handleplan og hvordan de selv kan medvirke til at forbedre indeklimaet ved at anvende gode daglige rutiner i hverdagen, se boks side X. Skolen informerer forældre om indeklimainitiativer, fx på hjemmeside, ved forældremøder og i elevråd. Tidlig opsporing (G) Håndtering af nye indeklimaproblemer Der foreligger retningslinjer for håndtering af indeklimaproblemer og mistanke herom både i den kommunale sundhedspolitik og på de enkelte skoler (i deres handleplaner). Det sikres herunder, at alle daglige brugere ved, hvordan de kan give deres observationer videre, så indeklimaet kan blive undersøgt både akut og systematisk. (G) Skærpet opmærksomhed fra skolesundhedstjenesten og skoletandlægen Skolesundhedstjenesten og skoletandlægen er opmærksomme på mulige indeklimasymptomer og informerer skoleledelsen ved mistanke herom. Kommunallægen inddrages efter behov. Er der mistanke om alvorlige indeklimaproblemer, om miljøfremmede stoffer eller symptomer som følge heraf, skal kommunallægen altid inddrages. (U) Fremme af tidlig opsporing Lærere og sundhedsprofessionelle sikres viden der kan medvirke til tidlig opsporing af indeklimaproblemer på kommunens skoler. (G)Samarbejde med almen praksis om indeklimasymptomer Som led i samarbejdet med almen praksis, fx med praksiskonsulenter, sættes fokus på tidlig opsporing af symptomer på indeklima. Der orienteres gensidigt om konkrete indeklimaproblemer på skoler samt ved mistanke om ophobning af symptomer herpå. IMPLEMENTERING OG OPFØLGNING Kompetencer Skoleledelser, tekniske serviceledere, skolesundhedstjenesten og arbejdsmiljørepræsentanter på skolerne kender betydning af indeklimaets kvalitet for helbred og indlæring og har viden om indsatser for bedre indeklima. Kommunen kan med fordel have adgang til ekspertviden om indeklima i skoler, som fx kan screene de kommunale skoler for indeklimaproblemer og angive handlemuligheder for forbedringer. Skoleledere, lærere og elever kan hensigtsmæssigt have viden om betydning af indeklimaets kvalitet for helbred og indlæring og om mulige indsatser for bedre indeklima i skolerne, herunder gode dagligdags rutiner. 12

13 Samarbejde og partnerskaber Følgende aktører kan hensigtsmæssigt inddrages i samarbejdet om et godt indeklima: undervisningsmiljørepræsentanter og lærere på kommunens skoler, skoleledelserne, skolernes tekniske serviceledere, arbejdsmiljørepræsentanter på skolerne, forældre til eleverne samt den kommunale sundhedstjeneste. Den kommunale sundhedstjeneste rådgiver og vejleder om børns sundhed og trivsel relateret til indeklima og ydre miljøforhold. Derfor anbefales sundhedstjenesten også inddraget i udarbejdelsen af sundhedspolitikker, i planlægningen af nybyggeri og ved ombygninger/renovering af skoler og dagtilbud (36). Kommunallægen og evt. teknisk forvaltning tilkaldes ved mistanke om miljøfremmede stoffer og ved indeklimasymptomer for nærmere vurdering af helbredsrisiko. Kommunallægen vurderer behovet for at indhente rådgivning hos Arbejdstilsynet og embedslæge. Det kan også blive aktuelt at samarbejde med praktiserende læge, børneafdeling, arbejds- og miljømedicinsk afdeling og Arbejdstilsynet for at komme videre med kortlægning og udredning af ophobning af indeklimarelaterede symptomer. Endelig anbefales det, at en særligt teknisk indeklimakyndig person samarbejder med skoleledelsen om tilsyn med skoler ved akutte problemer. Supplerende kan det være relevant at indgå partnerskab med følgende aktører: universitetso.a. videnscentre (fx DTU Indeklima, SBi og DCUM), arkitekter, rådgivende ingeniørfirmaer med speciale i indeklima, Astma-Allergi Danmark. Ved fortsatte problemer anbefales det at indhente ekstern rådgivning fra Arbejdsmiljøcentret. 13

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere

HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER

HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed 2013 HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM sikkerhedsorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

Vejledning om HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER. om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø

Vejledning om HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER. om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø Vejledning om HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø Vejledning om HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø Vejledning om HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM arbejdsmiljøorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

UBST-Indeklimavejledning

UBST-Indeklimavejledning UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Januar 2008 UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale 2013 Det gode indeklima i kontor byggeri Via University College 13 05 2013 TITELBLAD SPECIALE TITEL: Det gode indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER: Jerry Bak de Ridder FORFATTER: Peter Naisbitt DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. fysisk. aktivitet

FOREBYGGELSESPAKKE. fysisk. aktivitet FOREBYGGELSESPAKKE fysisk aktivitet INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 5 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF fysisk inaktivitet 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med fysisk inaktivitet 7 TAL PÅ

Læs mere

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak FOREBYGGELSESPAKKE TOBAK INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF RYGNING 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med rygning 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale omkostninger

Læs mere

Dansk standard DSF 3033. Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer

Dansk standard DSF 3033. Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Dansk standard DSF 3033 Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Classification of the quality of the indoor climate in residential houses, schools,

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer FOREBYGGELSESPAKKE stoffer INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 8 Tabte leveår som følge af stoffer 10 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med stofbrug 10 Tal på sundhed i kommunen 11 Kommunale

Læs mere

FUGT OG SKIMMELSVAMPE

FUGT OG SKIMMELSVAMPE TEMA Fugt og skimmelsvampe Branchevejledning FUGT OG SKIMMELSVAMPE Sådan gør I, når I opdager fugtskader og skimmelsvampe - og sådan kan I forebygge, at skaden sker Især til skoler og daginstitutioner

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning Branchevejledning Fugt & skimmelsvamp Om fugtskader og skimmelsvampe og hvordan de kan undgås og udbedres. Især på uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner. Undervisning & Forskning Social & Sundhed

Læs mere

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv Senior og Arbejdsliv - De ældre vil behandles individuelt efter kvalifikationer Mænd fyres for at gå på barsel - en tendens der er stigende En uddannelse i trivsel SONOFON fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

Om natten er der stille, men om dagen...

Om natten er der stille, men om dagen... TEMA Tekst Støj indsættes Regler og litteratur om arbejdsmiljø 1 Om natten er der stille, Branchevejledning om støj i dagtilbud og SFO Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2 Om natten er der stille

Læs mere

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462)

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462) Skoler og lys Specialkursus Martin Grün Roien () DTU Byg Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske Universitet Vejleder: Anne Iversen Dato: 28. februar 2012 Forord Denne rapport er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE MAD & MÅLTIDer

FOREBYGGELSESPAKKE MAD & MÅLTIDer FOREBYGGELSESPAKKE MAD & MÅLTIDer Forebyggelsespakke mad & måltider Sundhedsstyrelsen, 2012. Udgivelsen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE MAD & MÅLTIDER

FOREBYGGELSESPAKKE MAD & MÅLTIDER FOREBYGGELSESPAKKE MAD & MÅLTIDER INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA 4 FOREKOMST 5 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF UHENSIGTSMÆSSIG KOST 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 LOVGIVNING PÅ OMRÅDET 9 EVIDENS OG VIDENSGRUNDLAG

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. seksuel. sundhed

FOREBYGGELSESPAKKE. seksuel. sundhed FOREBYGGELSESPAKKE seksuel sundhed INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF SEXSYGDOMME 8 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med seksuel sundhed 8 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Den grønne skole. kom godt i gang med energirenovering

Den grønne skole. kom godt i gang med energirenovering Den grønne skole kom godt i gang med energirenovering Lad skolen køre længere på literen og giv indeklimaet et løft Antallet af folkeskoler falder fortsat som følge af lukninger og sammenlægninger*. Det

Læs mere

Indeklima i kontorbyggeri

Indeklima i kontorbyggeri Bygningskonstruktøruddannelsen 7 semester speciale Forfatter: Vejleder: Bo Sørensen Afleveringsdato: 28.11.2011 Via University College, Aarhus. TITELBLAD RAPPORT TITEL: Indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER:

Læs mere

Sundere liv for alle

Sundere liv for alle Indhold Sundere liv for alle... 2 Flere gode leveår for alle... 2 Nationale mål for udvikling i danskernes sundhedstilstand 10 år frem i tiden... 2 Sunde rammer skaber sunde valg... 3 Partnerskaber...

Læs mere