sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald"

Transkript

1 By, Erhverv og Kultur Dato: 9. marts 2010 Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald Sagsbehandler: Lisbeth Andresen Sagsnummer: E By, Erhverv og Kultur Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf Fax Forfaldne ejendomme og bygninger i både land- og byområder kan være et stigende problem og kan være en hindring for en positiv udvikling i visse byområder, i landsbyerne og på landet. Problemets omfang er ikke kendt i detaljer i Herning Kommune. Kommunen har med hjemmel i Byfornyelsesloven mulighed for at afhjælpe et eventuelt problem i forhold til sundhedsfarlige og forfaldne huse, og kommunen har pligt til at skride ind mod usunde boliger. Kommunen kan samtidig bruge lovgivningen til at sikre, at tomme sundhedsfarlige boliger ikke tages i brug igen ved at kræve dem nedrevet, hvis de er til fare eller til ulempe for omgivelserne. Kombineres disse regler med en indsats efter lov om boligstøtte (mod boligspekulation) og med en strengere håndhævelse af reglerne vedr. skrotbiler og affald m.v. vil det være et godt redskab til at forebygge og afhjælpe forfald. Indhold Formål Kortlægning af indsatsområder Prioritering efter kategorier Intern koordinering/registrering Dialog Påbud Rod, skrot og affald Anden Lovgivning Konflikter, klager mm Økonomi Organisation Proces - 1 -

2 Formål Formålet med handlingsplanen er: At få omsat Herning Byråds overordnede strategi for byfornyelsesindsatsen i land- og byområder til konkrete handlinger med udgangspunkt i de muligheder, loven giver. At få klarlagt den nødvendige indsats mod sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot og affald. At fastlægge organisation, opgavefordeling og beslutningskompetence med henblik på en samlet koordineret indsats mellem forvaltningerne. At tilvejebringe finansiering til indsatsen fra stat og kommune. At beboelse og anvendelse af sundhedsfarlige boliger og lokaler bringes til ophør eller at ejere forbedrer boligerne. At de små lokalsamfund styrkes via en målrettet indsats for at sikre at forfaldne boliger og bygninger enten forbedres eller fjernes men at det sker med hensyntagen til bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. At landområderne gøres mere attraktive ved at få fjernet forfaldne og tomme ejendomme, som er synlige fra offentlige veje og arealer. At social forslumning forebygges via en koordineret intern indsats over for spekulationsmæssig udlejning. Kortlægning Der skal udføres en kortlægning af relevante ejendomme for at skabe et overblik over problemets omfang. Der tages kontakt til kommunens borgere f.eks. gennem landsbykontaktudvalget eller borgerforeninger. Her igennem søges oplysninger om ejendomme, der er i forfald eller indeholder sundhedsfarlige elementer. Det er også gennem lokalsamfundet, der kan peges på tilfælde af rod, skrot og affald. Der udarbejdes en dynamisk liste, hvor dårlige og forfaldne bygninger samt ejendomme med rod, skrot og affald kan optages, indtil der er foretaget en prioritering og besigtigelse, og en dialog med ejeren er igangsat, og konkrete løsninger sættes i værk og gennemføres. Med baggrund i en sådan foreløbig vurdering af problematikken omkring tomme og forfaldne huse foreslås en målrettet indsats. I foråret 2010 indledes dialog med landsbykontaktudvalget, borgerforeninger og andre lokale foreninger, og der gennemføres en annoncekampagne, hvor der bliver mulighed for at sætte fokus på problemerne med forfaldne ejendomme. Prioritering Indsatsen prioriteres som følgende: 1. Prioritet Beboede og benyttede sundhedsfarlige boliger og lokaler. Indsatsen i form af kondemnering i forhold til sundheds- og brandfare i boliger er en lovbestemt kommunal pligt

3 2. Prioritet Kondemnering og nedrivningspåbud på tomme forfaldne ejendomme samt påbud om oprydning mv. Kondemnering og nedrivningspåbud af tomme, forfaldne huse samt påbud og afhjælpning vedr. rod, affald m.v. gennemføres i det omfang, der er ressourcer til det, herunder også budgetmæssigt. For tomme ejendomme skal indsatsen ske efter følgende underprioritering: a. Byområder, hvor tomme og forfaldne huse er en belastning for såvel de nuværende beboere som for en fremtidig udvikling og bosætning. b. Forfaldne og tomme huse langs de offentlige veje. Selv ganske få tomme huse på et vejstykke giver generelt indtryk af forfald og tilbagegang c. Andre ejendomme, der enten er en belastning for områdets naboer eller for oplevelsen af kulturarv, naturværdier m.v. d. Afsides beliggende, stærkt forfaldne ejendomme, der kun giver begrænsede gener, kan kondemneres for at sikre mod at ejendommene tages i brug. Intern koordinering/registrering Inden der gives tilsagn om boligstøtte til en husstand, kan kommunen vurdere, om huslejen er rimelig i forhold til lejemålets størrelse, udstyr, tilstand m.v. Såfremt lejen er for høj kan kommunen enten indbringe huslejen for huslejenævnet eller vælge skønsmæssigt at nedsætte boligstøtten evt. til ingen støtte med hjemmel i boligstøttelovens 11. Når Herning Kommune modtager en ansøgning om boligstøtte til et for kommunen ukendt lejemål undersøges sagen i BBR. Svarer kvadratmeter antallet i BBR til det i lejekontrakten anførte foretages ikke yderligere kontrolforanstaltning. Stemmer oplysningerne ikke overens indhentes yderligere oplysninger fra ansøger, boligselskab etc. Kommunen foretager besigtigelse, når de øvrige kontrolforanstaltninger har vist sig at være utilstrækkelige. Boligstøttekontoret foretager alene besigtigelser som følge af en ansøgning om boligstøtte og kun hvis øvrige kontrolforanstaltninger har vist sig utilstrækkelige. Når der er udarbejdet en liste over de ejendomme, der skal vurderes med henblik på boligtilsyn orienteres boligstøtteafdelingen, så der også her kan være specielt fokus på disse ejendomme. Der skal endvidere føres dialog med f.eks. Børn og Unge forvaltningen i forhold til Sundhedsplejen i Børn og Unge forvaltningen og hjemmeplejen i Socialforvaltningen. Disse afdelinger vil evt. kunne være behjælpelige med registrering af sundhedsfarlige forhold i boliger. Dialog Forvaltningen skal gennemføre en forudgående dialogfase med ejerne af dårlige ejendomme, inden der skrides til påbud/forbud. Hvis der er tale om væsentlig sundhedsfare, kræver det dog øjeblikkelig indgriben. Såfremt ejeren tilkendegiver planer med ejendommen, der efter forvaltningens opfattelse kan løse problemerne, stilles sagen i bero i 3 måneder. Forvaltningen skal sørge for opfølgning, og årligt orientere Byplanudvalget om status på sager, der er i venteposition, og hvor ejerens tilkendegivelser viser sig ikke at blive ført ud i livet. Overholder ejer ikke de indgåede aftaler, rejses der sag om påbud eller kondemnering

4 Det tilstræbes, at så mange sager som muligt skal løses uden en formel offentlig indgriben. Påbud Kondemnering En kondemneringsbeslutning betyder, at der nedlægges forbud mod beboelse eller ophold i ejendommen eller en del heraf jf. Byfornyelseslovens 76, stk. 1. En forudsætning for at kondemnere en bygning eller et lokale er, at der er sundhedsfare forbundet med brugen af lokalerne. Kommunen kan også kondemnere tomme boliger, hvor det skønnes forbundet med sundhedsfare, hvis boligen bliver taget i brug igen. Der kan nedlægges forbud mod beboelse af hele eller dele af ejendommen eller mod ophold ud over nærmere angivne tidsrum. Der skal ske kondemnering af beboede ejendomme, hvor der konstateres sundhedsfarlige forhold, der er væsentlige, og hvor en afhjælpning ikke kan ske via en dialog med ejeren. Hvor der foretages kondemnering af tomme ejendomme, bør der som udgangspunkt altid suppleres med påbud om nedrivning. Princip om mindste indgriben På baggrund af dokumentationen herunder besigtigelse skal det vurderes, om de sundhedsfarlige forhold kan afhjælpes med mindre bygningsmæssige indgreb eller om ejendommen ud fra en teknisk og økonomisk helhedsvurdering ikke vil kunne ombygges til en forsvarlig bolig, hvilket skal føre til kondemnering. Kondemnering med frist Hovedreglen er, at byrådet skal fastsætte en frist for, hvornår lokalerne skal være fraflyttede eller ryddede, jf. Byfornyelseslovens 76, stk. 2. Fristen skal fastsættes i forhold til den risiko, der er ved benyttelsen eller beboelsen. Vejledende frister: I tilfælde af Overhængende sundheds- og brandfare - kondemnering med omgående virkning Væsentlig sundheds- eller brandfare kondemnering med 3 måneders frist Anden sundheds- eller brandfare kondemnering med 1 års frist Undtagelse kondemnering med udskudt ikrafttræden eneboerparagraffen Såfremt der er særlige omstændigheder til stede, kan byrådet vælge at foretage en kondemnering, så den først træder i kraft ved den nuværende beboers fraflytning eller død. Dette kan ske i henhold til Byfornyelseslovens 76 stk. 2. Reglen skal overvejes anvendt, hvor det kan skønnes urimelig byrdefuldt at kræve, at en bestemt beboer flytter fra den pågældende bolig, som vedkommende kan have beboet i mange år. Det er dog også her en forudsætning, at der ikke er nærliggende fare/risiko for beboeren

5 Afhjælpning og ophævelse af kondemnering Uanset bygningens tilstand skal kommunen altid give ejeren en rimelig frist til at komme med et forbedringsforslag, således at kondemneringen kan ophæves. Forbedringen skal afhjælpe alle mangler, således at der bliver tale om en god og tidssvarende bolig og ikke kun de mangler, der har givet anledning til kondemneringen. Når projektet er gennemført og ombygningen er godkendt ophæves kondemneringen. Påbud om afhjælpning af beboede ejendomme Byrådet kan udstede påbud om afhjælpning af de sundhedsfarlige forhold i en kondemneret bolig. Kommunen fastsætter samtidig en frist for gennemførelsen. Påbud om afhjælpning af tomme ejendomme Kommunen kan påbyde afhjælpning af kondemnable forhold i tomme ejendomme, hvad enten de er kondemneret eller ej. Påbud skal dog kun overvejes i både de tomme og de beboede ejendomme, hvis der kun er tale om enkeltstående mangler, hvor afhjælpning er teknisk og økonomisk forsvarlig, og hvor boligen/lokalerne herefter vil kunne anvendes fremover uden sundhedsmæssige problemer. Et eksempel herpå kan være at påbyde en ordentlig opvarmning af opholdsrum eller afhjælpning af et mindre skimmelsvampeangreb. Påbud om afhjælpning skal kun overvejes for ejendomme, hvor der er særlige hensyn til at bygningen bevares. Kommunen kan komme til at dække en del af omkostningerne ved afhjælpningen. Påbud om nedrivning Samtidig med, at kommunen nedlægger forbud mod ophold i en bygning kan kommunen dersom det kan begrundes i bygningens tilstand påbyde bygningen nedrevet. Påbud om nedrivning kan også udsendes efterfølgende. Nedrivningen skal gennemføres af ejeren, og kommunen kan gennemføre nedrivningen, hvis ejeren ikke selv gør det. Som begrundelse for påbud om nedrivning kan ud over sammenstyrtningsfare e.l. også anvendes hensynet til naboer/lokalsamfund og hensynet til almindelig ryddelighed. Der skal dog foretages et skøn i hvert enkelt tilfælde det må ikke ske som en automatisk del af kondemneringen. Generne for naboer m.v. skal være akutte og væsentlige det er ikke nok, at en tom bygning forventes at forfalde til gene for naboerne. Hvor der foretages kondemnering af tomme boliger bør det som udgangspunkt altid suppleres med påbud om nedrivning kondemneringen foretages som udgangspunkt med henblik på fjernelse af bygningen. Tomme, sundhedsfarlige boliger og lokaler af de ejendomme, der er optaget på den kommunale observationsliste skal kondemneres. Forvaltningen udarbejder forslag til rækkefølge og forelægger dette forslag for Byplanudvalget. Indsatsen skal ske inden for det budget, der afsættes hvert år. Samtidig skal der påbydes nedrivning, hvor der er tale om bygninger, der er forfaldne og hvor bygningerne giver gener for omgivelser, naboer eller lokalsamfund. Det skal i hvert enkelt tilfælde vurderes, om bygningen er bevaringsværdig eller er et positivt element i et bevaringsværdigt miljø. I så fald kan det overvejes at yde tilskud til en bevaring. Kommu

6 nen kan i henhold til Byfornyelsesloven yde støtte til en ombygning og forbedring af boligerne, såfremt disse er opført før 1950 og er væsentligt nedslidt eller mangler wc/tidssvarende opvarmning. Rod, skrot og affald Affaldsbekendtgørelsen Ifølge Affaldsbekendtgørelsen er affald defineret ved Et hvert stof og enhver genstand, som henhører under en af kategorierne i bilag 1, jf. bilag 2, og som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med. Kommunen kan i henhold til eget renovationsregulativ påbyde fjernelse af alt affald samt fjerne det på ejerens regning, dersom ejeren ikke efterkommer et påbud. Det kræver jf. byggelovens 17, at ejeren får et påbud ved dom. Også her anbefales det, at der i første omgang søges en mindelig løsning, med mindre affaldet udgør en sundhedsfare eller er helt urimeligt byrdefuldt for naboerne eller området. For farligt affald kemikalier, maling m.v. gælder særlige regler, som ikke er behandlet her. Skrotbiler I henhold til 4 i bilskrotbekendtgørelsen (nr af 20/12/2006) er ejeren af et skrotkøretøj forpligtet til at bortskaffet dette til miljøbehandling (defineret som særskilt behandling i bekendtgørelsen) hos en autoophugger, der er registreret i henhold til bekendtgørelsen. Hvorvidt et køretøj er skrot, og dermed skal betragtes som affald, besluttes som hovedregel af ejeren selv. Dog har kommunen også her jf. affaldsbekendtgørelsen, kompetence til på baggrund af en konkret vurdering at beslutte, at nogle køretøjer er affald. Denne vurdering bør ske med udgangspunkt i nogle nærmere definerede kriterier, der er opstillet i orientering udsendt af Miljøstyrelsen (Erhvervsaffaldskontoret, 01/11/2002). Hvis det er besluttet, at de opbevarede køretøjer er affald, bør kommunen indskærpe at 4 i bilskrotbekendtgørelsen overholdes, og køretøjerne fjernes. Hvis indskærpelsen ikke efterkommes, er der mulighed for politianmeldelse samt at udføre en selvhjælpshandling, hvor køretøjerne fjernes for ejerens regning. En privatperson må have op til 5 miljøbehandlede køretøjer stående påbegyndt til ophugning på sin ejendom uden det kræver en miljøgodkendelse jf. definition i brancheorientering fra Miljøstyrelsen (nr. 5 af 1993). Dette er udelukkende en vejledende definition, og kommunen kan med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens 37 fastsætte andre minimumsgrænser. Oplag af materialer, der ikke er affald Sker der på en privat ejendom oplag af materialer, der ikke er affald typisk byggematerialer kan der som udgangspunkt ikke skrides ind. Det kan dog med henvisning til byggelovens 14 kræves, at oplag sker betryggende og uden gene for de omkringboende altså, at kommunen i visse tilfælde kan kræve at der ryddes op. Regler om rod, skrot og affald skal anvendes parallelt med påbuds- og kondemneringsindsatsen efter byfornyelsesloven, så der udsendes påbud rimeligt hurtigt, hvor en dialog omkring oprydning ikke har båret frugt

7 Anden lovgivning Planloven Ejendomme som er omfattet af en lokalplan, vil som hovedregel også være omfattet af en bestemmelse i lokalplanen om at ejendommens ubebyggede arealer skal holdes ryddelige. Byrådet kan med hjemmel i lokalplanen udstede påbud om oprydning. Byggelovens 18 I henhold til Byggelovens 18 kan byrådet påbyde, at forholdene afhjælpes, hvis der på en ejendom på grund af mangler eller andet opstår fare for beboerne eller andre. I denne sammenhæng drejer bestemmelserne sig om en akut fare for sammenstyrtning, brand m.v. Beredskabsloven I henhold til Beredskabsloven kan og skal kommunen påse, at brandsikring er gennemført i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Administration af anden lovgivning Som udgangspunkt skal der ved administrationen af handlingsplanen ud fra princippet om mindste indgriben, ske en afvejning af hvilken anden lovhjemmel end Byfornyelsesloven, der kan være bedst egnet til at få løst problemerne i de konkrete tilfælde. Konflikter, klager mv. Klager over påbud efter Byfornyelsesloven skal i første omgang behandles af byfornyelsesnævnet for Region Midt. Byfornyelsesnævnet vil påse, at alle formalia er overholdt. På grund af indgrebets alvor vil alle formalitetsfejl som udgangspunkt medføre at beslutningen bliver ugyldig, og at sagen må gå forfra. Byfornyelsesnævnets kendelse kan af parterne indbringes for boligretten. Påbud efter Byggeloven, Affaldsbekendtgørelsen og Planloven kan påklages til tilsynsmyndighederne. Økonomi Kommunen skal som udgangspunkt ikke betale erstatning ved påbud eller kondemnering efter Lov om Byfornyelse. Eneste undtagelse er ejerboliger, der kondemneres af andre årsager end tilstand og alder. Det forventes dog, at samtlige kondemneringer vil være begrundet i ejendommens alder og tilstand, og dermed skal der ikke betales erstatning. Såfremt Kommunen påbyder nedrivning har ejeren krav på dækning af det tab, der lides som følge af nedrivningen. Da en forfalden og kondemneret bygning som udgangspunkt ikke repræsenterer nogen selvstændig værdi, betyder det, at kommunen normalt kun skal dække udgifterne til genhusning i forbindelse med nedrivning og udgifter til evt. udbedring og afhjælpning i forbindelse med en kondemnering. Endvidere har kommunen pligt til at afholde udgifterne til tekniske forundersøgelser vedrørende skimmelsvamp. I forhold til håndtering af rod, skrot og affald kan kommunen påbyde fjernelse og til dels oprydning for ejerens regning. Der er altså her ikke tale om udgifter for kommunen. Udgifter, der i første omgang afholdes af kommunen, og som skal refunderes af ejeren: Sikring efter byggelovens 18, hvor påbud ikke er overholdt - 7 -

8 Oprydning og bortskaffelse af affald, skrotbiler etc., hvor påbud ikke er overholdt Gennemførelse af påbudte afhjælpningsopgaver efter Lov om byfornyelse, hvor påbud ikke er overholdt Gennemførelse af rydning og sikring af kondemnerede bygninger, hvor påbud herom ikke er overholdt. Påbud om oprydning og bortskaffelse af affald efter Planloven sker som udgangspunkt for ejerens regning. Der kan dog være tilfælde, hvor kommunens udlæg til oprydning ikke kan inddrives. Statsrefusion efter Lov om Byfornyelse og udvikling af byer Udgifter, der giver refusion fra staten: Sikring og afspærring m.v. Nedrivning og rydning samt retablering på naboejendomme Erstatning ved påbud om nedrivning Tilskud til ejere af ejerboliger og andelsboliger Tinglysning af beslutninger, påbud og deklarationer Bistand ved klage eller retssager, herunder advokathonorarer Tekniske forundersøgelser vedr. skimmelsvamp og indeklima. Tilskud til forbedring af boliger Erstatninger og godtgørelser til erhvervsdrivende (ejere) Genhusning og godtgørelser til erhvervslejere Statsrefusionen udgør 50% af den samlede udgift. Udgifter, der ikke kan anmeldes til refusion: Udgifter til kommunens eget personale Udgifter til ekstern bistand/konsulent ved planlægning og gennemførelse Kommunens udgifter og tab ved opkøb af private ejendomme Organisation Den faglige kompetence til at vurdere, om en ejendom er sundhedsfarlig eller kondemnabel, ligger i Byggesagsafdelingen i Teknik og Miljø. Sagsbehandling foretages i et tæt samarbejde mellem Byggesagsafdelingen og Planafdelingen i By, Erhverv og Kultur. Hertil knyttes en ad hoc arbejdsgruppe med en medarbejder fra Boligstøttekontoret i Socialforvaltningen og fra Virksomhedsmiljø og Affald og Genbrug i Teknik og Miljø. Der orienteres bredt om indsatsen internt, så fx hjemmehjælpere og sundhedsplejersker også bliver opmærksomme på, at der kan være sundhedsfarlige forhold. Byplanudvalget har den fulde beslutningskompetence i sagsfremstillinger om kondemnering og øvrige påbudssager

9 Proces Marts 2010 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Handlingsplanen vedtages. Organisering af arbejdet Dialog med Landsbykontaktudvalg, borgerforeninger m.v. med henblik på kortlægning af omfang Bruttoliste over ejendomme færdig og anmeldes til registertilsynet. Forberedelse af konkret indsats besigtigelser m.v. Gennemførelse Herefter vil der være tale om en rullende proces

Kortlægning af omfang og handlemuligheder overfor nedslidte bygninger i landsbyer og landdistrikterne

Kortlægning af omfang og handlemuligheder overfor nedslidte bygninger i landsbyer og landdistrikterne Kortlægning af omfang og handlemuligheder overfor nedslidte bygninger i landsbyer og landdistrikterne Hjørring Kommune, Plan & Udvikling, september 2008 Indhold Indledning 4 Handlingsplan og strategi

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Aalborg Universitet. Dårlige boliger i landets yderområder Gottschalk, Georg; Ærø, Thorkild; Rasmussen, Mikkel. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Dårlige boliger i landets yderområder Gottschalk, Georg; Ærø, Thorkild; Rasmussen, Mikkel. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Dårlige boliger i landets yderområder Gottschalk, Georg; Ærø, Thorkild; Rasmussen, Mikkel Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen

Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen Økonomiudvalg Referat Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech var ikke til stede under behandlingen af punkterne 4 og 5. Britta Rasmussen var til stede under

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Assens Billund Bornholm Brønderslev Esbjerg Favrskov Faxe Frederikshavn Frederikssund Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer SBi 2008:02 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Thorkild Ærø Hans Skifter Andersen Georg Gottschalk

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

4. juni 2015. Lovgivning mv.

4. juni 2015. Lovgivning mv. 4. juni 2015 Vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt om tilskud

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Behandling af redegørelse om landsbyfornyelse, rammevilkår og initiativer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Behandling af redegørelse om landsbyfornyelse, rammevilkår og initiativer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Behandling af redegørelse om landsbyfornyelse, rammevilkår og initiativer Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 21 Udvikling og fornyelse af landsbyerne rammevilkår

Læs mere