Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA."

Transkript

1 NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0.

2 For Aarene, 0 og samt delvis tidligere Aar se Norges officielle Statistik, Tredie Række Nr. 6 ; for Aarene 0 og Nr.. Johannes Bj Ørnstads Bogtrykkeri.

3 Indhold. Side. Indledning ** Tabeller: Tabel. Opgave over Arbeidslonninger i Rigets Bygder Tabel. Opgave over Arbeidslonninger i Rigets Byer Tabel. Samlet Oversigt over Arbeidslønninger i Rigets Bygder og Byer Tabel. Opgave over de almindelige Arbeidslonninger i Rigets Bygder og Byer i Aarene 000 Tabel. Opgave over de gjennemsnitlige Daglønninger ved de offentlige Jernbane og Veianlæg i Aarene 0. c!.6 Tabel 6. Opgave over de gjennemsnitlige Daglønninger ved Kristiania Brandog Ingeniørvæsens Arbeidsafdelinger i Aarene 0..

4 Table des matières. Pages. Introduction ** Tableaux: Tableau N o. Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers dans les campagnes.. Tableau No. Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers dans les villes... Tableau No. Tableau récapitulatif des gages annuels des domestiques et des salaires des ouvriers dans les campagnes et dans les villes Tableau N o. Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en général dans les campagnes et dans les villes pendant les années 0 à 00 Tableau No. Salaires moyens des journaliers employés au service des chemins de fer et de la voirie pendant les années à 0 6 Tableau N o 6. Salaires moyens du corps des pompiers et du génie civil de la ville de Kristiania pendant les années à 0.

5 Indledning. (Ved Sekretær N. R y g g.) De i nærværende Tabeller meddelte Oplysninger vedkommende Arbeidslønninger i Aaret 00 er væsentlig byggede paa de i Forbindelse med Femaarsberetningerne fra Magistrater og Lensmænd indhentede schematiske Opgaver. Man har fundet det af Interesse at tilføie en Opgave (Tabel ) over de gjennemsnitlige Daglønninger ved de offentlige Jernbane og Veianlæg i hvert af Aarene 0 samt en Opgave (Tabel 6) over de gjennemsnitlige Daglønninger ved Kristiania Brand og Ingeniørvæsens Arbeidsafdelinger i Aarene 0. Den første af disse Tabeller støtter sig til Opgaver, meddelte af Veidirektøren samt for de tidligere Aar af Jernbanedirektøren ; fra af er Lønningerne for Jernbaneanlæggenes Vedkommende beregnede i Det statistiske Centralbureau paa Grundlag af de i Regnskabsoversigterne meddelte Opgaver. Opgaven i Tabel 6 er udarbeidet efter Tabeller indtagne i Statistisk Aarbog for Kristiania By". Idet man i det hele henviser til Tabellerne, skal man her henlede Opmærksomheden paa de Hovedresultater, der fremstiller sig ved en S am menlign ing med Opgaverne for tidligere Aar. Sammenholder man de i 00 betalte Lønninger med Lønningssatserne Aaret 0, vil man straks fæste sig ved den særdeles betydelige S ti gning, som Arbeidslønningerne har gjennemgaaet i Løbet af det sidste halve Aarhundrede. Paa Lande t udgjorde i 0 den gjennemsnitlige Fortjeneste for Dagarbeidere paa egen Kost.0, medens den i 00 var steget til.0; i Byerne var Daglønnen i samme Tidsrum steget fra.0 til.. For T je ne s te folk er den kontante Løn steget i endnu stærkere Forhold. En Tjenestegut betaltes i 0 paa Landet med Kroner aarlig og en Tjenestepige med 0 Kroner, i 00 derimod henholdsvis med og Kroner. I Byerne beløb Aarslønnen sig for en Tjenestegut til 6

6 * Kroner i 0 og til 0 Kroner i 00 og for en Tjenestepige til Kroner i 0 og 0 Kroner i 00. Disse Tal viser Pengelønnens Stigning. For disse Arbeideres Vedkommende maa man imidlertid ogsaa se hen til Forandringer med Hensyn til de Naturalydelser, der danner en væsentlig Bestanddel af Lønnen. Det er dog ingen Tvivl underkastet, at der i de forlobne 0 Aar samtidig med Pengelønnens Stigning er indtraadt en tilsvarende Forbedring med Hensyn til Kosthold, Logi o. s. v. I denne Forbindelse kan saaledes nævnes, at for Dagarbeidere paa Landet beregnedes i 0 som Dagløn uden Kost.0 og med Kost hos Husbonden 0., en Forskjel, hvorefter Kostholdet skulde repræsentere en Værdi af Ore. I 00 var de tilsvarende Tal.0 og., hvorefter Kostholdet skulde regnes til Ore Dagen. Beregner man den procentvise Stigning i Lønninger i de nævnte 0 Aar, erholder man følgende Resultat : Procentvis Stigning. Tjenestegutter. Tjenestepiger. Alm. Dagarbeidere., ,....., Bygder. Byer. Bygder. Byer. Bygder. Bye,r. 6 0/00 0/, 6 0/0 0/006 0/0 A, At Tyendelønnen, saaledes som det heraf fremgaar, viser en forholdsvis stærkere Stigning end Lønnen for Dagarbeidere, maa for en Del tilskrives den Omstændighed, at da der til Tyende foruden Pengelønnen udredes Naturalier af forskjellig Slags, vil et Tillæg til Pengelønnen, udtrykt i Procenter, give et høiere Resultat for Tyendet end for Dagarbeideren. Forøvrigt fremgaar det af ovenstaaende Beregning, at Lønningerne er stegne i stærkere Forhold i Byerne end paa Landet. En Undtagelse gjælder dog for Tjenestegutter ; som bekjendt, har der i Landdistrikterne i de senere Aar været ført stærke Klager over Vanskelighederne ved at erholde den nødvendige Arbeidshjælp for Gaardsdriften, og Tallene viser da ogsaa en meget betydelig Stigning for Tjenestefolks Vedkommende, der for Karlene endog er mere fremtrædende end i Byerne. Til lignende Resultater med Hensyn til Lønningernes Stigning kommer man ved at undersøge Lønsbevsegelserne ved de offentlige Vei og Jernbaneanlæg. Ved Veianlæg betaltes : 660 gjennemsnitlig 600 Dagløn. Akkordløn. Sommer. Vinter. Sommer. Vinter Stigningen udgjør Vo 06 0/ 0/0 0 tyc,

7 * Ved Jernbaneanlæg betaltes : gjennemsnitlig. 600 Dagløn. Akkordløn. Sommer. Vinter. Sommer. Vinter Stigningen udgjør 0/0 0/0 0 /0 0/0 Ved Kristiania Brand og Ingeniervœsens Arbeidsafdelinger betaltes som Dagløn til almindelige Arbeidere : 6 60 gjennemsnitlig Stigning 0 (/ Man kan af disse Opgaver uddrage som Resultat, at Lønningerne i Løbet af det de Aarhundredes anden Halvdel er stegne til det dobbelte ; for Tyende saavel som for Byarbeidere antages Stigningen at have været endnu stærkere. Viser saaled es en Sammenligning af Lønningerne ved Indledningen og Udgangen af 0AarsPerioden en saa betydelig Stigning, siger det sig imidlertid selv, at denne Bevægelse ikke har været uafbrudt, men sammenhængende med. Strømningerne paa Næringslivets Omraade og Efterspørgselen efter Arbeidskrœfter snart i rask Fremgang, snart afløst af Stilstand eller Tilbagegang. Fra Aar til Aar viser der sig vistnok en Stigning, naar bortsees fra Slutningen af 0Aarene, men denne Stigning er kun langsomt fremadskridende med Undtagelse af Begyndelsen af 0Aarene og Slutningen af 0Aarene, i hvilke to Perioder Lønningsniveauet hæver sig særdeles betydeligt. Bedst vil dog naturligvis Svingningerne vise sig ved Undersøgelse af det foreliggende Materiale fra Aar til Aar. Man kan resumere de vigtigste Træk i denne Udvikling paa følgende Maade : Fra 0 til 60 stiger Lønningerne ikke ubetydeligt. Aaret viser forøvrigt en Nedgang, men de stiger atter i, og Lønningerne er nu noksaa stabile lige til. I de derpaa følgende Aar finder en meget stærk Stigning Sted, der naar sit Høidepunkt i og. I de Aar fra til steg Tjenerlønningerne med ca. (y o og almindelige Dagarbeideres Lønninger med ca. 0 0/0 i Bygderne og ca. 0/0 i Byerne. Ved de offentlige Vei og Jernbaneanlæg udgjorde Stigningen ca. 0 Vg. Den paafølgende Reaktion indledes ved Midten af 0Aarene, og Lønningerne har en synkende Tendents indtil. Derefter bevæger Lønningerne sig uden store Svingninger, men dog nogenlunde jævnt opad til Midten af 0Aarene, da en ny Konjunktur driver Lønningerne stærkt op.

8 * Undersøger man særskilt Lønbevægelsen for de Aar til 00, vil man finde, at Stigningen, om end betydelig, dog ikke har været saa fremtrœdende som i Begyndelsen af 0Aarene. Det maa her erindres, at Lønningsniveauet ved Begyndelsen af de gode Aar i 0erne stod væsentlig høiere end i 0. I stod nemlig Lønningerne paa samme Høide eller endog høiere end under selve Kulminationsaarene i 0erne. Desuden maa det bemærkes, at Opgaverne for 00 falder senere end Kulminationspunktet i 0Aarene og at Lønningerne tildels har lidt nogen Reduktion i Sammenligning med Lønningerne i og. Paa den anden Side har det dog lykkedes store og vigtige Grupper af Arbeidere fremdeles i det væsentlige at beholde de Lønningssatser, der opnaaedes i og. Til Belysning af Lønningernes Stigning i Aarene til 00 hidsættes en Sammenstilling for en Række vigtigere Grupper særskilt for Landet og Byerne. Bygder. Byer Stigning. 00. Stigning procentvis. procentvis. Tjenestegut. Aarsløn Tjenestepige. 0 0 Dagarbeidere.. Dagløn Dagarbeidersker Tømmerhuggere...60 Smedesvende.... Bagersvende Skomagersvende..0. Mursvende Hustømmermœnd Snedkersvende.. Malersvende... Bogtrykkersvende.6.6 Bergværksarbeidere.. Arb. v. mek. Værksteder Jernstøbere Træsliberiarbeidere Sagbrugsarbeidere Høvleriarbeidere Spinderiarbeidere, Mænd Kvinder Veveriarbeidere, Mænd.0... Kvinder.... Veiarbeidere (Akkord).. Jernbanearbeidere ).. {Dampskib Maanedshyre Matroser Seilskib 0 6

9 * For Tjenestepiger sees Stigningen at have været størst i Byerne. For Tjenestekarle paa Landet viser Stigningen sig at have været forholdsvis betydeligere end for de fleste andre Arbeidsgrupper, et Resultat, hvori dog Kostholdets Værdi muligens kan bevirke nogen Forandring. Byhaandværkersvendenes Lønninger kan i Gjennemsnit anslaaes at være stegne med opimod 0 %. Ogsaa for Fabrikarbeidere viser der sig en gjennemgaaende Stigning, der dog falder noget forskjellig i de enkelte Brancher. Med Hensyn til Lønningerne for Landdistrikterne i de for skj ellig e Lands dele har man i nedenstaaende Oversigt grupperet Amterne efter Lønnens Størrelse inden enkelte vigtigere Arbeidsgrene i 00. Tjenestegutter: Aarslon.. Jarlsberg og Larvik, Nedenes, Bratsberg, Smaalenene. 0. Buskerud, Akershus, Hedemarken.. Lister og Mandal, Tromsø. 00. Nordre Trondhjem, Finmarken, Kristians, Nordland.. Stavanger. 0.. Søndre Bergenhus, Romsdal. og derunder Nordre Bergenhus. Tjenestepiger: 0. Jarlsberg og Larvik, Akershus, Buskerud, Smaalenene, Bratsberg.. Hedemarken, Nedenes, Kristians, Lister og Mandal.. Nordre Trondhjem, Stavanger, Søndre Trondhjem, Finmarken, Søndre Bergenhus, Romsdal, Nordre Bergenhus. og derunder Tromsø, Nordland. Dagarbeidere: Dagløn Finmarken, Tromsø. Lister og Mandal, Bratsberg, Nedenes, Jarlsberg og Larvik. Buskerud, Nordland, Hedemarken, Stavanger, Akershus, Kristians, Smaalenene, Søndre Bergenhus. Nordre Trondhjem, Nordre Bergenhus, Søndre Trondhjem, Romsdal.

10 Dagarbeidersker: 6* Dagion...6. Finmarken, Bratsberg, Buskerud, Jarlsberg og Larvik, Nedenes, Akershus, Lister og Mandal, Tromsø, Stavanger, Hedemarken, Kristians, Nordland, Smaalenene, Søndre Bergenhus, Søndre Trondhjem, Nordre Trondhjem, Nordre Bergenhus, Romsdal. Tømmerhuggere: Over. Hedemark en... Buskerud, Kristians, Bratsberg, Smaalenene, Finmarken, Akershus, Jarlsberg og Larvik, Nedenes.... Lister og Mandal, Nordre Trondhjem, Nordland Stavanger, Søndre Trondhjem, Søndre Bergenhus Nordre Bergenhus, Romsdal. HustOmmermœnd: Sagbrugsarbeidere: Jarlsberg og Larvik, Tromsø, Finmarken. Bratsberg, Smaalenene, Akershus, Buskerud, Lister og Mandal, Nedenes, Hedemarken, Kristians, Stavanger. Nordland, Nordre Trondhjem, Søndre Bergenhus, Søndre Trondhjem. Nordre Bergenhus, Romsdal... Smaalenene, Hedemarken, Jarlsberg og Larvik, Buskerud, Akershus, Lister og Mandal, Nedenes, Bratsberg, Stavanger... Kristians, Nordland.... Nordre Trondhjem, Søndre Bergenhus, Nordre Bergenhus..0.. Søndre Trondhjem, Romsdal. Spindersker: Bratsberg, Søndre Bergenhus, Nordre Trondhjem, Akershus, Stavanger, Smaalenene Buskerud, Romsdal, Nordre Bergenhus. 0. og derunder Nordland. Væversker: Bratsberg, Lister og Mandal, Romsdal, Smaalenene, Nordre Bergenhus, Nordre Trondhjem, Akershus, Buskerud. Stavanger, Nordland.

11 * Det sees heraf, at Lønningerne staar West i de Ostlandske Amter og er synkende i Amterne vestover og nordover, dog med betydelig Stigning i de to nordligste Amter. De høieste Lønninger betales i Amterne om Kristianiafjorden (Jarlsberg og Larvik, Buskerud, Akershus og Smaalenene) samt i Hedemarken, Bratsberg, Nedenes, Finmarken og Tromsø Amter. Nærmest Gjennemsnittet staar Lønningerne i Kristians, Lister og Mandal, Stavanger og Nordre Trondhjems Amter. Lavest staar Lønningerne i Bergenhusamterne, Romsdal, Søndre Trondhjem og Nordland. For Byernes Vedkommende vil Lønningerne i de større Byer som Regel staa over Gjennemsnittet. For de 6 største Byer hidsættes til Sammenligning en Tabel over Lønninger i forskjellige Fag: Aars0 n. Daglon....0n..n, Hus Tjeneste Smede Bager Skrædder Mur Snedker Mal erved mek. Arbeidere tomm erpiger. svende. s vende. svende. sven de. sven de. mœnd. svende. Vœrksteder. Kristiania Drammen o Kristiansand o.. Stavanger Bergen Trondhjem Gjennemsnitslønnen for Haandværkssvende i Byerne dreier sig om ca. Kroner ; for enkelte Fag er den dog høiere, ligesom Sæsonarbeidere betales betydelig bedre, Mursvende f. Eks. op til.6. For kvindelige Arbeidere dreier Daglønnen sig i Byerne om Kr,.0.0. I Tabel er der givet en Oversigt over den gjennemsnitlige Dagfortjeneste ved o ff en tlig e Jernbaneanlœg for de enkelte 'Aar. Det kan imidlertid. være af Interesse at undersøge, hvorledes Lønningerne stiller sig ved de forskjellige Anlæg. I omstaaende Tabel meddeles en Opgave over Antal Dagsværk (reducerede til 0 Timers daglig Arbeidstid) særskilt for almindelige Arbeidere og for Hest og Kjører samt den midlere Fortjeneste, alt fra vedkommende Anlægs Paabegyndelse indtil 0/ 0.

12 * Antal Dagsværk. Midlere Fortjeneste. Anlæg. Arbeidsfolk. Hest og Kjører. Arbeidsfolk. Hest og Kjører. Akkord. Dagløn. Akkord. Dagløn. Akkord. Dagløn. Akkord. Dagløn. Kristiania Gjøvikbanen Hell Sundebanen Arendal Aamlibanen Egersund Flekkefjordbanen Bergen Vossbanen (0mbygning) Voss Taugevand og 6.si...6 Taugevand Aalbanen Ofotbanen Tilsammen Akkordlønningerne, der er almindeligst benyttede ved disse Anlæg,, overstiger de betalte Daglønninger med vel en Fjerdedel. De høieste Lønninger har været betalte ved Voss Taugevandbanen, der ogsaa indbefatter Gravehalstunnelens Kontrakt, samt ved Ofotbanen. Den gjennemsnitlige Lon ved samtlige Anlæg for daglønnede og akkordlønnede Arbeidsfolk (Kjørere ikke medregnet) har været., men naar de to nævnte Anlæg, hvor særlige Forhold har medført en høiere Aflønning, fraregnes, har Gjennemsnitslønnen udgjort.6. Hvad endelig angaar S j ø m and s h y r erne, vil man i Tabel finde en summarisk Oversigt over deres Bevægelse i de sidste Femaarsperioder. Over Hyrernes Høide paa Dampfartøier af forskjellig Drægtighed er der for Bergen meddelt følgende Opgave Dampskibe: dr. 00 Reg.Ton. dr. Reg.Ton. dr. 000 Reg.Ton. isle Styrmænd den 0 0 lste Maskinister den Fyrbødere. 0 6 TOmmermœnd 60 Baadsmænd Helbefarne Matroser 6 Letmatroser 6 Stuerter. Jungmænd. Det statistiske Centralbureau, Kristiania April 0. A. N. Kiær. J. C. Krohu.

13 BELLE

14

15 Arbeidslønninger 00. Tabel. Opgave over Arbeidslønninger i Rigets Bygder. Tjenestegutter. Tjenestepiger. Nr. t Landsdele. I. Rigets Bygder. II. Bygderne amtsvis.') Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik. Bratsberg... Nedenes Lister og Mandal. Stavanger Søndre Bergenhus.. Nordre Bergenhus.. Romsdal Søndre Trondhjem.. Nordre Trondhjem.. Nordland Tromsø Finmarken III. Bygderne fogderivis. Idde og Marker Moss Rakkestad Aker og Follo Nedre Romerike Øvre Romerike Vinger og Odalen Solør Søndre Østerdalen Nordre Østerdalen. Hedemarken To? en S. Gudbrandsdalen N. Gudbrandsdalen. Hadeland og Land Valdres Hallingdal Numedal og Sandsvær Ringerike. Buskerud 0.).) 00.) Værdi af Kost, Logi etc. i ).) 00.) Værdi af Kost, Logi etc. i 00. I ) Aarslen, Kostens Værdi in. v. ikke medtaget. ) For Amterne saavelsom for Fogderierne er Gjennemsnittet beregnet efter Herredsopgaverne.

16 Arbeidslønninger 00. Tabel ' (Forts.). Opgave over 0 ii 6 Husmœnd.) Almindelige Dagarbeidere: Nr. L an dsdele. Paa egen Kost. Paa Husbondens Kost. Paa egen Kost. Paa Gj ennem Sommer. Vinter. Sommer, Vinter. Sommer. Vinter. snitlig for Aaret. Sommer. I. Rigets Bygder Il. Bygderne amtsvis..6 Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik. Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger..i..0 6 Søndre Bergenhus.. Nordre Bergenhus.. Romsdal Søndre Trondhjem.. Nordre Trondhjem.. Nordland Tromsø Finmarken, Ill. Bygderne fogderivis. Idde og Marker Moss Rakkestad Aker og Follo Nedre Romerike Øvre Romerike Vinger og Odalen.. Sol«Søndre Østerdalen Nordre Østerdalen.. Hedemarken Toten S. Gudbrandsdalen. N. Gudbrandsdalen Hadeland og Land. Valdres Hallingdal Numedal og Sandsvær Ringerike..... Buskerud do.is ) I de Distrikter, hvor der ikke er opført Daglen for Husmænd, lønnes disse omtrent som andre Dagarbeidere.

17 Arbeidsiønninger 00. Arbeidslønninger i Rigets Bygder. I 0 (,, Mænd. Almindelige Dagarbeidere: K v i n d e r. Busbondens Kost. Paa egen Kost. Paa Husbondens Kost. Lands dele. Nr. Vinter. Gjennemsnitlig for Aaret. Sommer. Vinter. Gj ennemsnitlig for Aaret. Sommer. Vinter. Gj ennemsnitlig for Aaret I. Rigets Bygder. II. Bygderne amtsvis. Smaalenene.... Akershus Hedemarken.... Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik. Bratsberg Nedenes Lister og Mandal... Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjenl Nordre Trondhjem.. Nordland Tromsø Finmarken. Bygderne fogderivis. Idde og Marker MOSS Rakkestad... Aker og Follo Nedre Romerike Øvre Romerike Vinger og Odalen.. Soler Sondre Østerdalen Nordre Østerdalen Hedemarken Toten S. Gudbrandsdalen N. Gudbrandsdalen.,, Hadeland og Land Valdres Hallingdal Numedal og Sandsvær Ringerike Buskerud

18 A rbeidslonninge r 00. Tabel (Forts.). 0 pgave over G 0 Nr. G 0 G Landsdele, I. Rigets Bygder. Il. Bygderne amtsvis. Smaaleriene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larrik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken Kalk Berg Glas Tegl Tommerkjgrere Lœnse Tournier Elve værks værks værks vœrksarbeihuggere. flødere. arbei arbei arbei lebeldere. med uden dere. dere. dere. dere. Hest. Hest. Kr o G 0 G 0 Ill. Bygderne fogderivis. Idole og Marker Moss Rakkestad Aker og Follo Nedre Romerike Øvre Romerike Vinger og OdalPn Solo! Sondre Osterdalen Nordre Østerdalen Hedemarken Toten S. Gudbrandsdalen. N. Gudbrandsdalen Hadeland og Land. Valdres Hallingdal Numedal og Sandsvær Ringerike Buskerud.o ' ` _

19 Arbeidslonninger 00. ArbeYdabmoniugerlRigets Bygder. or ^^ao 0 Arbei Arbei Fyrstikfabrik Arbei Arbei Skibs Arbeider" dere dere `=~ ` u,"u arbeidere. ~ u dere tommer_ Hus dere dere Jern ^^^ ^i^^ Ben ved,,o,m ^^^u tømmer mme^ =g^ meller ^^^" ^am^. Tran =» ^ o^^^ Valse ~ *~u u,^^ ^^"u ' '" v ^ «`^ ^^ ^^ Kvinder ^= ^" ^^* fabriker. ^^ r. st ue= "'u^= ^m^^' K= ^6. / ! : e.0.0. / ;.0 m^.6.0. ' u.. mm ' ^ a,e... \. ' mxm.6. ' _ ^^ a^n u^m '.0 i..6 iz z.6 m o:m z:m u^m m:m uxm z..6.0 z.. i z muu m^^ ozm ^/^! 6.0 e/m < z _ ' mxm..6 z oxm _.0.0. z c '.0 ) z '. / u. z ^.. " z a i 6 ' z ' ~ _ `, o z 6 o

20 ArbeidslOnninger 6 xouo. Tabel (Forts.). Opgave over Arbeidslønninger i Rigets Bygder. 6 0 n/ Nr. Landsdele. æ"gbrugsarbeidere. Havleri arbei dere. oræ= deriarbeidere. Maoo Kvinder. arbeidere. Spinderiarbeidere. Vœveriarbeidere. Kvinder. K^ o= I. Rigets ByDdor z 6 0 o m 6 o II. Bygderne amtsvis. Smaalsnene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal... Stavanger Sondre Bergenbus us... Nordre Romsdal Sondre Trondbjem Nordre Trondbjem Nordland Tromsø Finmarken :.... '...0 z/m : z 6 æ 0 u 0 m 0 Idde og Marker Moss Rakkestad Aker og Follo Nedre Romerike Øvre Romerike Vinger og Østerdalen Nordre Osterdalen Hedemarken Toten S. Gudbrandsdalen N. Gnua,mudsdulen Hadeland og Land Valdres Hallingdal Numedal og Sauusvœr Ringerike Buskerud x:m

21 Arbeidslønninger 00. Tabel I (Forts.). Opgave over Arbeidslønninger i Rigets Bygder. 6 Tjenestegutter. Tj enes tepiger. Nr. Landsdele Værdi af Kost, Logi etc. i Værdi af Kost, Logi etc. i 00. III. Bygderne fogderivis. (Forts.) Jarlsberg Larvik Bamle Nedre Telemarken.. Øvre Telemarken... 6 Nedenes Sætersdalen Mandal Lister 0 Jæderen og Dalene. Ryfylke Sondhordland Nordhordland Hardanger og Wss Sogn 6 Sond og Nordfjord. Søndmør Romsdal Nordmor 0 Fosen Orkedalen Guldalen Strinden og Selbu.. Stjør og Vœrdalen. Indergien 6 Namdalen Søndre Helgeland.. Nordre Helgeland.. Salten 0 Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromsø. Alten Hammerfest.... Tanen Varanger 6 Vardo

22 Arbeidslønninger 00. Tabel i (Forts.). Opgave over 0 6 Husmænd. Almindelige Dagarbeidere: Nr. Landsdele. Paa egen Kost. Paa Husbondens Kost. Paa egen Kost. Paa Sommer. Vinter. Sommer. Vinter. Sommer. Vinter. Gj ennemsnitlig for Aaret. Sommer III. Bygderne fogderivis. (Forts.) Jarlsberg Larvik Bamle Nedre Telemarken. (ivre Telemarken... Nedenes Sætersdalen Mandal Lister Jæderen og Dalene Ryfylke Sondhordland Nordhordland Hardanger og Voss. Sogn Sønd og Nordfjord. Seclin«Romsdal Nordmør Fosen... Orkedalen Guldalen Strinden og Selbu.. Stjør og Værdalen. Inderoen Namdalen Søndre Helgeland... Nordre Helgeland.. Salten Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromsø. Alten Hammerfest Tanen Varanger Vardø

23 A rb eidsionninger 00. Arbeidslønninger i Rigets Bygder. 0 Almindelige Dagarbeidere: K vin d e r. Husbondens Kost. Paa egen Kost. Paa Husbondens Kost. Landsdele. Nr. Gj enn em Gj enn em Gj ennem Vinter. snitlig for Sommer. Vinter. snitlig for Sommer. Vinter. snitlig for Aaret. Aaret. Aaret III. Bygderne fogderivis. (Forts.) Jarlsberg, Larvik Bamle Nedre Telemarken.. Øvre Telemarken... Nedenes Sætersdalen Mandal Lister Jæderen og Dalene. Ryfylke Sondhordland N ordhordl an d Hardanger og Voss. Sogn Sønd og Nordfjord. SOndmor Romsdal Nordmor Fosen Orkedalen Guldalen Strinden og Selbu... Stjør og Værdalen. Inderøen Namdalen Søndre Helgeland.. Nordre Helgeland.. Salten Lofoten og Vesteraalea Senjeci og Tromsø.. Alten Hammerfest Tanen Varanger Vardo

24 ArbeidslOnninger Tabel I (Forts.). Opgave over um,o mr 0 a/ am Nr. Landsdele. Tommerkjorere med uden Hest. Hest. Tommerhuggere. Elveflodere. Lee=se arbei dere. n"lk' vœrksarbeidere. Bergverksarbeidere. ela= vœrksarb"idere. Teglvœrksarbeidere. U ~ Bygderne fogderivis. (Forts.) z os 0 m» ou»» ou e Jarlsberg Larvik oumle.. Nedro Telemurkeo.. Øvre Telemarken... Nedenes Sœtersclalen Manda Lister Jœderen og oalene.. Ryfylke Nordhordland _Hardanger =. Sogn SOnd. og Nordfjord ^^^/ Sondai«^^ n Orkedalen Guldalen Strinden og Selbu Inderoen Narndahn m«oam Helgeland N ordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen Senjen o g Tromsø Alten Hammerfest Tanen Varanger Vardo ^ n:m x _. u

25 Arbadslmoo"gor Rigets Bygder Arbeidere ved mekaniske Vœrksteder. Jern Arbeidere "m Spiger "g Vals vœrker o. lign. Mænd. Kvinder Fxrsmkfa»rikarbeidere. Arbeidere ved Benmoller og Guanofabriker. Arbeidere ved Tranbrœnderier. Skibstømmermænd (ved H"= tommer Træsliberiarbeidere. Arbeidere "m Cellulosefabriker. A`beidere ved Papirfabriker. Nr _.0 ~ _ m mu 6 o 0 o/ o 6

26 Arbeidslønninger 00. Tabel (Forts.). Opgave over Arbeidslonninger i Rigets Bygder. 6 0 nir. Landsdele. Sagbrugsarbeidere. Rovleri arbei dere. Broenderiarbeidere. Molle arbei dere. Spinderiarbeidere. Vœveriarbeidere. Mænd. Kvinder. Mænd. Kvinder. III. Bygderne fogderivis. (Forts.) i l Jarlsberg.6! Larvik..6! Bande.66.! Nedre Telemarken.... Øvre Telemarken i Nedenes...! Sætersdalen.! Mandal.! Lister.6 K) Jæderen og Dalene i Ryfylke Sondhordland.0 Nordhordland Hardanger og Voss Sogn... 6 Sond og Nordfjord SØndmØr Romsdal.0 Nordmor. to Fosen _.. ti Orkedalen.... Guldalen.. Strinden og Selbu Stjør og Værdalen..0. _ Inderøen.. _ 6 Namdalen... Søndre Helgeland..... Nordre Helgeland Salten 0 Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromsø... _. Alten Hammerfest Tanen.. _ Varanger _.. 6 Vardø.. _

27 Arb eidslonninger 00. Tabel. Opgave over Arbeidslønninger i Rigets Byer. 6 Tjenestegutter. Tjenestepiger. Nr. Landsdele. Værdi af Kost, 0.).) 00.) Logi 0.).) 00. ) etc. i 00. Værdi af Kost, Logi etc. i 00. Kr, i. Rigets Byer.) II. Byerne amtsvis Smaalenene A kershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal.. Stavanger Bergen N ordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem. Nordre Trond hjpm Nordland Tromsø Finmarken III. De sterre Byer. ) Fredrik shald Sarpsborg Fredrikstad Moss Ham ar Drammen Kongsberg Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Kragerø Porsgrund Skien Aren dal Kristiansand Stavanger Haugesund.... A alesund Kristiansund Bodø ) Aarsløn, Kostens Værdi m. v. ikke medtaget. ) Beregnet efter den gjennemsnitlige Daglen i følgende Grupper af Byer: a) Byer i Smaalenenes og Akershus Amter, b) Kristiania, cl Byer i Hamar Stift, d) Drammen, e) andre Byer i Buskerud samt i Jarlsberg og Larvik Amter, f) Kristiansand, g) Stavanger, h) andre Byer i Kristiansand Stift, i) Bergen, j) Trondhjem, k) andre Byer i Bergen og Trondhjem Stifter samt ) Byer i Tromsø Stift. ) Byer med over 000 Indb. Kristiania, Bergen og Tromsø falder sammen med Amterne af samme Navn, Trondhjem med Søndre Trondhjems Amt

28 Arbeidslønninger 00. Tabel (Forts.). Opgave over 0 T ii I Almindelige Dagarbeidere: M æ n cl. 6 Almindelige Nr. Landsdele. Paa egen Kost. Paa Husbondens Kost. Paa egen Sommer. Vinter. Gjennemsnitlig for Aaret. Sommer. Vinter. Gjennem. snitlig for Aaret. Sommer. Vinter I. Rigets Byer. U. Byerne amtsvis Smaalenene A kershus Kristiania Hedemarken..... Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvi k. Bratsberg Nedenes Lister og Manda... Stavanger Bergen Nordre Bergenhus. Romsdal Son dre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland Tromsø Finmarken i' 6 0 III. De sterre Byer. Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Moss Hamar Drammen Kongsberg Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Kragerø Porsgrund Skien Arendal Kristiansand Stavanger Haugesund.. A ales und Kristiansund Bodø.0..o o so o

29 n n Arbeidslønninger 00. Arbeidslønnin ger i Rigets Byer. 0 6 Dagarbeidere: Kvinder. Seil Smede Seilmager Smedesvendeslageresvendearbeidere. Blikken Farver Farver Kost. Paa Husbondens Kost. arbei dere. mager svende. arbei dere. Gjennemsnitlig Gjennem for Sommer. Vinter. snitlig for Aaret. Aaret I Nr o G Loo Loo o Loo o.0..o..o..6.o o o...o o.00.o.o G 0

30 Arbeidslønninger Tabel (Forts.). Opgave over 0 i 6. rr. Landsdele. Skoma ger svende. Skomager arbei dere. Skrœd der svende. Reb Rebslager Garver Slagter Bager slager arbei svende, svende. svende. svende. dere, Skrædderarbei dere. I. Rigets Byer..... Kr, Il. Byerne amtsvis.. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kris tians G Buskerud.os Jarlsberg og Larvik S Bratsberg Nedenes.6.o Lister og Mandai Stavanger Bergen..0 Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland... Tromsø Finmarken.0. III. De sterre Byer. i Fredrikshald...00.o.. Sarpsborg..00 Fredrikstad.0.00 Moss Hamar Drammen.0.6 Kongsberg..00 g Horten.0.0 Tønsberg S an defj ord ii Larvik Kragerø.6.6 Porsgrund Skien Arendal Kristiar sand Stavanger Haugesund.00 A alesuud Kristiansund..0.. Roda Kr,.

31 Arbeidslonninger 00. Arbeidsløv ni uger i Rigets Byer. 0 6 Bundt Hattemager mager svende. svende. Hatte arbeidere. mager Mur svende. Mur Snedker Bødker Hus Maler Snedker Bødkerarbei tømmer arbei Maler arbeiarbeisvende. svende. svende. dere. dere. dere. mænd. dere. Nr J.o i ' ^ o.o.o o i o.0.o _ o.o.o.0o.o o.o o o.o _ L L 0

32 Arbeidslønninger 00. Tabel (Forts.). Opgave over 0 G Nr. Lands dele. Bog trykker svende. Bog binder svende. Teglværksarbeidere. Jernstobere. Arbeidere ved mekaniske Værksteder. Arbeidere ved Spigerog Valseværker. Arbeidere ved andre Metalvarefabriker. Telefonarbeidere. I. Rigets Byer G 0 G II. Byerne amtsvis Sraaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kris ti ans Buskerud Jarlsberg og Larvik. Bratsberg Nedenes Lister og Mandai... Stavanger Bergen Nordre Bergenhus.. Romsdal Søndre Trondhjem... Nordre Trondhjem Nordland, Tromsø Finmarken G 0 G 0 III. De sterre Byer. Fredrikshald..... Sarpsborg Fredrikstad Moss Hamar Drammen Kongsberg Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Kragerø Porsgrund Skien Arendal Kristiansand Stavanger Haugesund Aalesund Kristiansund Bodo e.o o

33 Arbeidslønninger 00. Arbeidslønninger i Rigets Byer ( Spinderi Væveriarbeidere. arbeidere. Mænd. Kvinder. Mænd. Kvinder. Arbeidere ved Vognfabriker. SkibstØmmermænd (ved Værfter). Sagbrugsarbeidere. HØvleri arbei dere. Træsliberiarb eidere. Cellulosefabrikarb Bidere. MØllere. Nr " o0.0.0.o *

34 Arbeidsloninger Tabel (Forts.). Opgave over Vr. Landsdele. Arbeidere ved hermetiske Bryg Arbeidere ved Tobakspindere. Cigarlæggere. Fabriker geri Mineralarbeiderefabrikervand Mænd. Kvinder. Mænd. Kvinder. Mænd. Kvinder I. Rigets Byer. Il. Byerne amtsvis Smaalenene Akershus. Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal.. Stavanger Bergen No rdre Bergenhus Romsdal Søndre Tronclhjem N ordre Trondhjem. Nordland Tromsø Finmarken III. De større Byer Fredrik shald Sarpsborg Fredrikstad Moss Ham ar Drammen Kongsberg Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Kragerø Porsgrund Skien Aren dal Kristiansand Stavanger Haugesund A alesund Kristiansund Bodø o

35 _ Arbeidslønninger 00. Arbeidslonninger i Rigets Byer. 6 0 Kaabe fabrik Almindelige Veiarbeidere. Stensættere. Sj ouere. Tomtearbeidere. Nr. arbei dersker. Sommer. Vinter. Sommer. Vinter, Sommer. Vinter G 0 6 0

36 ArbeidslOnninger 00. Tabel. Samlet Oversigt over Arbeidslønninger I Rigets Bygder og Byer. Arbeidets Art Tjenestegutter Tjenestepiger Væveriarbeidere A. Rigets Bygder. I. Aarsløn. II. Dagløn. paa egen Kost Husmænd Husbondens Kost f paa egen Kost Mœnd Husbondens Kost Alm. Dagarbeidere K. A Kvinder egen Kost Husbondens Kost Tømmerhuggere med Hest Tømmerkjørere uden Elveflødere Lænsearbeidere K al kvœrksarbeidere Bergvterksarbeidere Teglvœrksarbeidere Glasværksarbeidere Arbeidere ved mekaniske Værksteder Jernsteere Arbeidere ved Spiger og Valseværker o. Arbeidere ved Tranbrænderier Hustømmertnaend Træsliberiarbeidere Cellulosefabrikarbeidere Arbeidere ved Papirfabriker Sagbrugsarbeidere HØvleriarbeidere Brænderiarbeidere Mellearbeidere Skibstømmermænd (ved Værfter) Fyrstikfabrikarbeidere Meend Spinderiarbeidere { Kvmder Tjenestegutter Tjenestepiger Mænd Kvinder B. Rigets Byer. I. Aarsløn. II. Dagløn. paa egen Kost Mænd Husbondens Kost Alm. Dagarbeidere egen Kost Kvinder { Husbondens Kost

37 ArbeidslOnninger 00. Tabel (Forts.). Samlet Oversigt over Arbeidslønninger i Rigets Bygder og Byer. I Arbeidets Art Kr, II. D a gløn. (Forts.) Smedesvende Smedearbeidere Blikkenslagere Far versvende Farverarbeidere Sei lmagersy onde Seilmagerarbeidere Rebslagersvende Rebslagerarbeidere Garversvende Slagters vende Bagersvende Skomagersvende Skomagerarbeidere Skræddersvende Skredderarbeidere Bundtmagersvende Hattemagersvende Hattemagerarbeidere Mursvende Murarbeidere Snedkersvende Snedkerarbeidere Belkers vende Belkerarbeidere Hustømmermænd Malersvende Malerarbeidere Bcgtrykkersvende Bogbindersvende Teglvarksarbeidere Jernstøbere Arbeidere ved mekaniske Værksteder Arbeidere ved Spiger og Valseværker Arbeidere ved andre Metalvarefabriker Telefonarbeidere Arbeidere ved Vognfabriker SkibstØmmermænd (ved Værfter) Spi nderîarbeidere {er Mœnd Væveriarbeidere Kvinder Sagbrugsarbeidere.Fløvleriarbeidere Trfesliberiarbeidere Celle tloséfabri karbei dere Møllere Arbeidere ved hermetiske Fabriker Mœnd Kvinder Bryggeriarbeidere ,,

38 Arbeidslønninger 00. Tabel (Forts.). Samlet Oversigt over Arbeidslønninger i Rigets Bygder og Byer. Arbeidets Art I I. D a g 0 n. (Forts.) Arbeidere ved Mineralvandfabriker.. Mænd Tobakspindere Kvinder.. { Mænd..... Cigarlæggere Kvin der... Kaabefabrikarbeidersker.0 Sommer..... A lmindelige Veiarbeibre Vinter..... Stensættere..... Sommer Sjauere Vinter Sommer..... Tomtearbeidere {. Vinter III. Maanedshyre. Dampfartøier C iste st mi / Seilfartøier 6.0o ( Dam pfartøier 6.0o oc den Styrmœnd { Seilfartøier 6.0o.0o 6.o( ste Maskinister ( den Maskinister ( Fyrbødere.0o.00.o( Tømmermœnd Dampfartøier o( Seilfartøier o( Dampfartøier B aa dsmœnd SeilfartØier am pfattøier Helbefarne Matroser { Seilfartøier D Latroser 'Am { Dampfartøier Seilfartøier Stuerter Dampfartøier Seilfartøier Dampfartøier Jungmœnd r Seilfa toier } _ o.00.0o.00.0o o.0o (.o(.o( 0.o(.o(.0.o 6.0.o 0.0

39 Arbeidslønninger 00. Tabel. Opgave over de almindelige Arbeidslønninger i Rigets Bygder og Byer i Aarene Arbeidets Art I. Aarslon. For en Tjenestegut: i Bygderne Byerne en Tjenestepige: i Bygderne Byerne Kr, Kr, o Daglø n. For Husmœnd: paa egen Kost:.0 i Bygderne: Sommer Vinter Gjennemsnit paa Husbondens Kost: i Bygderne: Sommer Vinter Gjennemsnit alm. Dagarbeidere: Mgend: paa egen Kost: i Bygderne : Sommer Vinter Gjennemsnit Byerne : Sommer Vinter Gjennemsnit paa Husbondens Kost: i Bygderne: Sommer Vinter Gjennemsnit Byerne: Sommer Vinter Gjennemsnit Kvinder : paa egen Kost: i Bygderne : Sommer. V inter Gjennemsnit Byerne: Sommer Vinter Gjennemsnit paa Husbondens Kost: i Bygderne Sommer Vinter Gjennemsnit Byerne: Sommer.. Vinter Gjennemsnit 0. 0.s

40 Arbeidslønninger Tabel. Opgave over de gjennemsnitlige Daglønninger ved de offentlige Jernbane og Veianlæg i Aarene 0.) I 6 Dagarbeide. Akkordarbeide. A e. Sommer. Vinter. Sommer. Vinter. Ved Ved Ved Ved Ved Ved Ved Ved Jernbane Vei Jernbane Vei Jernbane Vei Jernbane Veianlœg ). anlæg ). anlæg.) anlæg.) anlæg.) anlæg.) anlæg.) anlæg.)...,..0., o o , o I Gjennemsnit: ) Jfr. Opgaver i Tabellarisk Fremstilling af Norges økonomiske Udvikling i Aarene ", Side 6, i Statistisk Aarbog", Femte Aargang (), Tabel, og Norges officielle Statistik, Tredie Række Nr. 6 og. ) For Jernbanearbeidernes Vedkommende er Lønningerne fra Juli beregnede paa Grundlag af de i Arbeidsrapporterne meddelte Opgaver over udførte Dagsværk og Arbeidslønninger. For de nærmest forudgaaende Aar indeholder Arbeidsrapporterne ikke fornødne Oplysninger.. Dagsværk og Fortjeneste er reduceret til 0 Timers daglig Arbeidstid. Som Vinterfortjeneste er anseet Lønninger fra Oktober til Marts Maaned. Fortjenesten Vinteren er opført under Vinteren o. s. v. Ved Beregning af Gjennemsnitsfortjenesten er Formandspenge indbefattet. ) For Veiarbeidernes Vedkommende er Gjennemsnitsfortjenesten i August eller September anseet som Sommerfortjeneste og Do. i Februar og Marts som Vinterfortjeneste. For Aarene til 0 er Gjennemsnitsfortjenesten i die Kvartal regnet som Sommerfortjeneste og Do. i iste Kvartal som Vinterfortjeneste.

41 Arbeidslønninger 00. Tabel 6. Opgave over de gjennemsnitlige Daglonninger ved Kristiania_Brand og Ingeniorvœsens Arbeidsafdelinger i Aarene 0. ) 6 Aar. Opsynsmænd. Tømmermænd, Smede og Murere. Formænd, Rodemestre Arbeidere. og Kuske. Gutter og gamle Meend. Kvinder. Kusk med Kusk med i Hest og Heste og Kjøretøi. Kjøretei o : o o o o I Gjennemsnit: ) Udarbeidet efter de i Statistisk Aarbog for Kristiania By" meddelte Tabeller.

42

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V.. ARBEIDSLØNNINGER 90. (Gages annuels des domestques et salares des ouvrers en 90.) Utgt av DET STATISTISKE CENTRALBYBAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik, 0. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik &, 0,.

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes al Særtryk af t Statsøkonomisk tidsskrift» for 1905. Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes aarsberetninger. Af A. N. Kiær. Efterat der, som fortsættelse af de om fabrikdriften i de

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

NORGES FISKERIER WIER

NORGES FISKERIER WIER C. No. 9. BERETNINGER OM NORGES FISKERIER WIER 07 00 874 SAMT OVERSIGTER OVER UDBYTTET AF SAMME FISKERIER I AARENE 866-874. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, CHRISTIANIA. ITRYKT I DE MALLINGSKE OG

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole Aarsberetning fra Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1899 i000. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1900. Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1899-1900. Skolens

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr.. 'Sundhedstilsta'nden og Medicinalforholdene 898. (Rapport surl'état sanitaire et médical.) 9. Sindssygeasylernes

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. karene ØØao BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania VEDKOMMENDE UDGIVNE AF

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. karene ØØao BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania VEDKOMMENDE UDGIVNE AF C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE DE FASTE EIENDOMME I karene 87875. ØØao UDGIVNE AF BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania. TRYST I RINGVOLDS BOC}TRYgKERI. 880. Ved Udgangen af 875 var let af særskilt

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 0. KOMMUNEVALGENE. (Élections en pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.. Kommunevalgene

Læs mere

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. ARENE 1866-70. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. ARENE 1866-70. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE DE FASTE EIENDOMME I ARENE 8660. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKER I. 8. De Oplysninger der findes samlede i nærværende Hefte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole i Christiania. Skoleaaret 1902-1903. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1903. Skole-Efterretnin g er for Skoleaaret 1902-1903. Skolens

Læs mere

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania, SkOleaaret 1894-1895. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkert. 1895. / 187,' Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1894-1895.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 78. Folketællingen i Kongeriget Norge Januar 89. Folkemængde fordelt efter Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse. Blinde, Døvstumme og Sindssyge. Ægteskaber

Læs mere

Norges kommunale Finantser

Norges kommunale Finantser C. N. 1. STATISTIK OVER Nrges kmmunale Finantser Aarene 1878, 1879 g 188. Udgiv et af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. I Kmmissin hs H. A schehug & C. 1882-1885. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET A. Nr. OVERSIGT JORDAFGIFTSFONDETS OVER INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln AARET U D G I V E N AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA, TRYKT I IL IONSI3ERGS BOGTRYKKERI. 1879. Register.

Læs mere

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870.

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870. C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET. IIDGI\'I^E AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 0. Til den kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

FOLKETÆLLINGEN I NORGE

FOLKETÆLLINGEN I NORGE NORGES OFFCELLE STATSTK V FOLKETÆLLNGEN NORGE DECEMBER 0 FEMTE HEFTE FOLKEMÆMDE FORDELT EFTER KJØN, ALDER OG EGTESKABELG STLLNG SAMT FØDESTEDER FREMMEDE STATERS UNDERSAATTER (Recensement du décembre 0:

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler 1 arte jul 2 3 S Sankta vart senker natten seg i stall og stuer. Solen har gått sin vei, skyggene truer. Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys, Lucia, Sankta Lucia! kr. 1190,- sølv, krystaller og ferskvannsperler

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger. ( morfars skudsmålsbog 1906 ) Johannes Martin Jensen, født i Jordløse Sogn 1892, 25 Oktober døbt i Jordløse Sogn 1892, 4 December er konfirmeret i Jordløsr Kirke d. 30 September 1906 Jordløse d. 1 Oktober

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDT.zzEGTER OG IMG-IFTER I AARET8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG ITNDERVISNINGSTIESENET. CHRISTIANIA. TR YK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

DER er af myrselskabet paabegyndt istandbringelse af en statistik over. DE erholdte oplysninger vedrørende brændtorvindustrien er for de

DER er af myrselskabet paabegyndt istandbringelse af en statistik over. DE erholdte oplysninger vedrørende brændtorvindustrien er for de NORGES BRÆNDTORVFABRIKATION I 1904. UDDRAG AF FOREDRAG OM TORVINDUSTRIEN PAA DET NORSKE MYRSELSKABS AARSMØDE DEN 11. FEBRUAR 1905. AF TORVINGENIØR J. G. THAULOW. DER er af myrselskabet paabegyndt istandbringelse

Læs mere

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902 Forblad Kalk- og cementmørtel H.P. Bonde Tidsskrifter Architekten, Afd B, 22 aug 1902 1902 KALK- OG CEMENTMØRTEL. "Architekten" af 8. August cl. A. findes en Artikel, betitlet: "En Sammenligning mellem

Læs mere

C RKE BREUER

C RKE BREUER B N CRK BRUR FOR KONGRIGT NORG FOR AART 8 SAMT DN KONGLIG NORSK RGJRINGS TINDRDANIGST INDSTILLING AF NOVMBR 89 CHRISTIANIA TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKRI 89 B N Tabel I Opave ver de i Aaret 8 ved civile

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA.

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. N O R G E S O F F I C I E L L E S T A T I S T I K. V., KOMMUNEVALGENE 0. (Élections en 0 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS

Læs mere