Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet"

Transkript

1 Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

2 Evaluering af Følge-hjem Projektet Udarbejdet af Følge-hjem Projektet, Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion, Københavns Amts Sygehus i Gentofte med bistand fra Enheden for Brugerundersøgelser i Københavns Amt. København, oktober Line Skou Hansen, fysioterapeut og Pia Kjær, ergoterapeut. Konsulentbistand: Rikke Gut og Stine Schulze, Enheden for Brugerundersøgelser. Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Københavns Amts Sygehus i Gentofte Niels Andersensvej Hellerup Opgang 6A, 1.sal, post 263 Tlf eller

3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Baggrund Om Følge-hjem Projektet Formål Forventninger Organisering af arbejdet Metode og materiale Pilotundersøgelse og validering Dataindsamling Målgruppe Interventionspatienter Personale på sygehuset Personale i primær sektor Datagrundlag Svarprocent Temaer Temaer relateret til interventionspatienter Information Hjemfølgning Generel opfattelse af projektet Temaer relateret til samarbejdsparter på sygehuset og i primær sektor Information Samarbejde Generel opfattelse af projektet Beskrivelse af datamaterialet Patienter Personale på sygehuset Personale i primær sektor Statistiske metoder Repræsentativitet Resultater Patienter Information Hjemfølgning Generel opfattelse af projektet Personale på sygehuset Information Samarbejde Generel opfattelse af projektet Personalets forslag til forbedringer Personale på sygehuset Information Samarbejde Generel opfattelse af projektet Personalets forslag til forbedringer Metodediskussion Konklusion og anbefalinger Referenceliste Litteraturliste Bilagsoversigt...25

4 1. Introduktion 1.1 Baggrund Hvert andet år bliver der udarbejdet en samlet evaluering af patienters oplevelser i forbindelse med indlæggelse på landets sygehuse; Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), som har til formål at identificere og sammenligne forskelle i patientoplevelser samt at sammenligne patientoplevelser over tid 1. Undersøgelserne tager udgangspunkt i velafprøvede undersøgelsesmetoder, undersøgelsesdesign og spørgsmålsformuleringer. Som led i evalueringen af Følge-hjem Projektet er der undervejs i projektforløbet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter, som udarbejdes med inspiration fra LUP. Resultaterne fra undersøgelsen skal anvendes som en indikator for kvaliteten af ordningen og kvaliteten af samarbejdet med de involverede parter. Et positivt resultat kan blandt andet argumentere for videreførelsen af en tilsvarende samarbejdsordning mellem sygehus og primær sektor. Resultaterne kan endvidere danne grundlag for justeringer i ordningen samt give forslag til forbedringer i det tværsektorielle samarbejde. 1.2 Om Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet er organiseret under Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion på Københavns Amts Sygehus i Gentofte. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Medicinsk afdeling C og Gentofte, Lyngby- Taarbæk og Søllerød Kommune. Projektet er finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Geriatripulje med 6,7 millioner kr. Følge-hjem Projektet er et randomiseret, kontrolleret interventionsstudie, hvor formålet er at vurdere, hvorvidt en øget samarbejdsindsats omkring den ældre medicinske patient i højere grad kan sikre en tryg og kvalificeret udskrivelse. Formålet er endvidere at undersøge, om et sådan samarbejde vil kunne forebygge genindlæggelser, fastholde det funktionsniveau, som er opnået under indlæggelsen samt sikre at nødvendig omsorg og optimal medicinering fastholdes i overgangen mellem sygehus og hjem. Målgruppen i Følge-hjem Projektet er patienter på 80 år eller derover, der udskrives fra syv udvalgte medicinske afdelinger på Københavns Amts Sygehus i Gentofte til eget hjem i Gentofte, Lyngby-Taarbæk eller Søllerød Kommune. Deltagende patienter randomiseres i dagene efter indlæggelsen til kontroleller interventionsgruppen. Patienter i kontrolgruppen udskrives efter pågældende afdelings vanlige procedure, mens patienter i interventionsgruppen følges hjem af en medarbejder fra Følge-hjem Projektet. Hjemfølgningen omfatter: samarbejde med afdelingen i forbindelse med planlægningen af udskrivel- 1

5 sen, ledsagelse af patienten under hjemtransporten samt gennemgang af medicin, hjælpemidler og hjemlige forhold. Ved behov kan der foretages yderligere opfølgende besøg. Begge grupper modtager et opfølgende besøg 12 uger efter udskrivelsen. 1.3 Formål Som en del af evalueringen af Følge-hjem Projektet udarbejdes der i projektperioden en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter for at afdække opfattelsen af Følge-hjem Projektet. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen defineres således: - at identificere interventionspatienternes oplevelser af temaerne: information, hjemfølgning, samt generel opfattelse af projektet. - at identificere personalet på deltagende sygehusafdelingers samt personalet i primær sektors oplevelser af temaerne: information, samarbejde, samt generel opfattelse af projektet. 1.4 Forventninger En formodning er, at patienter generelt er tilfredse med en øget opmærksomhed i forbindelse med udskrivelsen fra sygehuset, og at det vil skabe tryghed at blive fulgt hjem af en fagperson, der har sat sig ind i patientens situation. Desuden antages det, at personalet på sygehuset generelt vil være positivt indstillet over for tiltag, der vil kunne smidiggøre kontakten mellem sektorerne, og eventuelt kunne fjerne en arbejdsbyrde i forbindelse med koordinering og planlægning af en udskrivelse af den ældre patient. Det formodes dog, at personalet i primær sektor vil være mindre positivt indstillet over for Følge-hjem Projektet end personalet på sygehuset, da omfanget af information til personalet i primær sektor har været mindre, og da der på grund af den fysiske placering, er mindre kontinuerlig kontakt mellem projektmedarbejderne og personalet i primær sektor. 1.5 Organisering af arbejdet Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført som et substudie til Følge-hjem Projektet, der gennemføres på Amtssygehuset i Gentofte i et samarbejde mellem Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion og Gentofte, Lyngby- Taarbæk og Søllerød Kommune. Følge-hjem Projektet gennemføres fra april 2005 til og med marts Spørgeskemaundersøgelsen blandt deltagende parter er en midtsvejsevaluering, som er tilrettelagt af Følge-hjem Projektet i januar Undersøgelsen er gennemført over en periode på fire måneder fra februar 2006 til og med maj Spørgeskemaerne er udarbejdet af Følge-hjem Projektet på Københavns Amtssygehus i Gentofte i samarbejde med Rikke Gut, evalueringskonsulent og Stine Schulze, projektkoordinator 2

6 fra Enheden for Brugerundersøgelser i Københavns Amt. Indsamling af data fra patienterne er udført af en studentermedarbejder, der er ansat specifikt til opgaven som interviewer. Statiske beregninger samt udarbejdelse af data til frekvenstabeller er foretaget af Enheden for Brugerundersøgelser. Resultatbearbejdningen og analyse er udarbejdet af medarbejdere fra Følge-hjem Projektet med vejledning fra Enheden for Brugerundersøgelser. Afslutning og afrapporteringen af Spørgeskemaundersøgelsen er udført i september

7 2. Metode og materiale Spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet med ønsket om at indhente oplysninger om deltagende parters holdninger, vurderinger og opfattelse i forbindelse med deltagelse i Følgehjem Projektet. Formålet er at indsamle oplysninger fra en stor gruppe af patienter og deltagende parter på sygehuset og i primær sektor, for at kunne opnå en generel og repræsentativ viden om de valgte temaer. Spørgeskemaundersøgelsen muliggør kvantitative svar, og ved at vælge en spørgeskemaundersøgelse frem for eksempelvis kvalitative interview eller fokusgruppeinterview, er muligheden for at holdninger og vurderinger bliver uddybet begrænset 2. Derimod har en pilotundersøgelse, udført på en mindre gruppe af deltagende parter, givet mulighed for at medtage vigtige temaer i spørgeskemaundersøgelsen. Ligeledes er der som afslutning på spørgeskemaerne givet mulighed for at skrive uddybende kommentarer. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres med tre spørgeskemaer; for interventionspatienter der er fulgt hjem (bilag 1a), for deltagende parter på de sygehusafdelinger der indgår i projektet (bilag 1b) og for deltagende parter i de tre kommuner der indgår i projektet (bilag 1c). Spørgeskemaerne er inddelt i fire kategorier: Baggrundsoplysninger, information, hjemfølgning/samarbejde og generel opfattelse af Følge-hjem Projektet. Opbygningen er valgt for at få en kronologisk rækkefølge og dermed et mere tilgængeligt spørgeskema. 2.1 Pilotundersøgelse og validering Inden spørgeskemaundersøgelsens start testes og afprøves svarkategorierne i en pilotundersøgelse, hvor en udvalgt repræsentativ gruppe interviewes med henblik på validering af udvalgte spørgsmål (bilag 2a, 2b og 2c). Valideringen er vigtig for at sikre, at spørgsmål og svarkategorier er forståelige for den, der skal besvare spørgeskemaet. Da hovedparten af spørgsmålene tidligere er valideret i andre sammenhænge, bl.a. i forhold til Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 3, valideres kun de spørgsmål, der er direkte relateret til Følge-hjem Projektet. I spørgeskemaet til patienterne valideres ti udvalgte spørgsmål på syv patienter (bilag 2a). I spørgeskemaerne til personalet på sygehuset og i primær sektor valideres henholdsvis syv og seks udvalgte spørgsmål (bilag 2b og 2c). Valideringsinterviewene blev udført på ni personaler; fem fra sygehusafdelinger og fire fra primær sektor. Med baggrund i interviewene justeres spørgeskemaerne så patienternes og personalets opfattelse, erfaringer og vurderinger indarbejdes i det endelige spørgeskema. 4

8 2.2 Dataindsamling Undersøgelsen omfatter svar fra patienter der er blevet fulgt hjem af Følge-hjem Projektet i perioden februar til og med maj 2006 samt svar fra personalet på afdelingerne og i primær sektor, der har været involveret i disse udskrivelser. Spørgeskemaet til patienterne udfyldes af en interviewer, der besøger den enkelte patient inden for en uge efter udskrivelsen. Intervieweren læser spørgsmål og svarkategorier højt for patienten, der ligeledes har et eksemplar af spørgeskemaet i forstørret udgave. Intervieweren noterer patientens valgte svar. Metoden er valgt, da det vurderes, at målgruppen ville have svært ved selvstændigt at udfylde og returnere spørgeskemaet. Patienterne modtog ved udskrivelsen mundtlig information om spørgeskemaundersøgelsen. Der blev ligeledes udleveret et følgebrev (bilag 3a) med information om formål med undersøgelsen samt tidspunkt for interview. Spørgeskemaet til personalet på sygehusafdelingerne blev afleveret personligt samme dag eller dagen efter kontakten i forbindelse med udskrivelsen af en patient. Med spørgeskemaet var der vedlagt et følgebrev (bilag 3b) med noteret afleveringsfrist på en uge efter modtagelse samt en intern postkuvert med udfyldt returadresse til Følge-hjem Projektets sekretær. Spørgeskemaet til personalet i primær sektor blev udsendt med post umiddelbart efter kontakten omkring en udskrevet patient. Sammen med spørgeskemaet var der vedlagt et følgebrev (bilag 3c), med noteret afleveringsfrist på 14 dage efter udsendelsen af spørgeskemaet, samt en frankeret returkuvert med adresse til Følge-hjem Projektets sekretær. Alle deltagende parters navne og tilhørsforhold blev noteret for at sikre, at hver enkelt kun udfyldte ét spørgeskema. 2.3 Målgruppe Spørgeskemaundersøgelsen dækker over tre forskellige spørgeskemaer med en målgruppe til hvert spørgeskema; interventionspatienter, personale på sygehuset og personale i primær sektor (bilag 1a, 1b og 1c) Interventionspatienter Målgruppen er akut indlagte patienter i alderen 80 år eller derover, der er indlagt på Københavns Amts Sygehuset i Gentofte på enten Geriatrisk Afsnit, Akut Modtageafsnit, Medicinsk-, Hjertemedicinsk- eller Lungemedicinsk Afdeling. Patienterne har givet skriftligt samtykke til deltagelse i Følge-hjem Projektet, er randomiseret til interventionsgruppen og er ved udskrivelsen fra sygehuset fulgt hjem til eget hjem i Gentofte, Lyngby- Taarbæk eller Søllerød Kommune. 5

9 2.3.2 Personale på sygehuset Målgruppen er personalet fra Geriatrisk Afsnit, Akut Modtageafsnit, Medicinsk-, Hjertemedicinsk- eller Lungemedicinsk Afdeling på Københavns Amts Sygehus i Gentofte, som har været involveret i udskrivelsen af en interventionspatient; eksempelvis sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sekretærer, læger og terapeuter Svarprocent I indsamlingsperioden blev der fulgt 50 patienter hjem, hvoraf 47 modtog interview med henblik på udfyldelse af dataskemaet. Dette giver en svarprocent på 94 % for patienterne. Der blev udleveret spørgeskemaer til 43 personaler fra sygehuset, hvoraf 31 udfyldte spørgeskemaet. Dette giver en svarprocent på 77 % for sygehuspersonalet. Til personalet i primær sektor blev der udsendt 21 spørgeskemaer, hvoraf 13 blev udfyldt og sendt retur. Det giver en svarprocent på 62 % for personalet i primær sektor. Der opnås større statistisk sikkerhed, og derved øget validitet hvis svarprocenten i en spørgeskemaundersøgelse er høj. Alle svarprocenterne i denne undersøgelse er tilfredsstillende, vurderet i forhold til andre undersøgelser i amtet og på landsplan Personale i primær sektor Målgruppen er personalet i primær sektor, som har været involveret i forbindelse med hjemfølgningen af en interventionspatient. De deltagende kommuner er: Gentofte, Lyngby- Taarbæk og Søllerød Kommune, og personalet dækker over faggrupper som eksempelvis hjemmesygeplejersker, visitatorer, koordinerende sygeplejersker og sagsbehandlende ergoterapeuter. 2.4 Datagrundlag 6

10 3. Temaer Fokusområderne i Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet er interventionspatienternes og samarbejdsparternes opfattelse i forbindelse med deltagelse i Følge-hjem Projektet. Der tages udgangspunkt i følgende temaer: 3.1 Temaer relateret til interventionspatienter - Information (mundtlig og skriftlig) - Hjemfølgning - Generel opfattelse af projektet Spørgeskemaerne indeholder desuden baggrundsspørgsmål om køn, alder, bopælskommune og udskrivende afdeling, for at kunne udarbejde en beskrivelse af datamaterialet, herunder vurdere, om materialet er repræsentativt for interventionspatienterne i Følgehjem Projektet Information I spørgeskemaundersøgelsen stilles tre spørgsmål der omhandler informationen til patienterne. Ved inklusion til projektet modtager patienten mundtlig information om projektet i et sprog, der er forsøgt at gøre let forståeligt for patienten samt en informationspjece med beskrivelse af projektet. Herudover modtager patienten information om hvordan en hjemfølgning foregår. Under indlæggelsen og i forbindelse med selve udskrivelsen får patienten nærmere detaljer om hjemfølgningen af den projektmedarbejder der varetager hjemfølgningen Hjemfølgning Patienterne får stillet otte spørgsmål inden for temaet hjemfølgning. Ved udskrivelse af en interventionspatient følger den ansvarlige projektmedarbejder op på, om alle nødvendige elementer i udskrivelsen er effektueret af personalet på udskrivende afdeling. Elementerne indeholder kontakten til pårørende og hjemmeplejen i forhold til hjemmesituationen, bestilling af hjemtransport, dosering af medicin, udlevering af ambulatorietider og epikrise, vurdering af behov for hjælpemidler og genoptræningstilbud samt pakning af private ejendele. Projektmedarbejderen, som kan være en sygeplejerske, en ergoterapeut, en læge eller en fysioterapeut, ledsager patienten under transporten og ved ankomsten til hjemmet. I hjemmet gennemgås den aktuelle medicin, og bolig og hjælpemidler vurderes og gennemgås med patienten. Det vurderes endvidere, om der er behov for hjælpemidler, boligændringer, opfølgende træning eller ændring i hjemmehjælpen og hjemmesygeplejen. Der tages i hele forløbet udgangspunkt i den enkelte patient, for at skabe tryghed omkring udskrivelsen til eget hjem. 7

11 3.1.3 Generel opfattelse af projektet For at vurdere fremtidsperspektivet i en følgehjemordning er det vigtigt at kende patienternes holdning til Følge-hjem Projektet. Patienterne bliver derfor, gennem fem spørgsmål, bedt om at vurdere deres generelle opfattelse af deltagelse i projektet, hvilke elementer der har gjort dem trygge/utrygge, samt deres vurdering af relevansen af en følge-hjemordning til ældre patienter. Tidligere undersøgelser har konstateret, at ældre patienter generelt svarer mere positivt end yngre patienter, hvilket man må have for øje når undersøgelsen udelukkende besvares af ældre respondenter. 3.2 Temaer relateret til samarbejdsparter på sygehuset og i primær sektor - Information (mundtlig og skriftlig) - Samarbejde - Generel opfattelse af Følge-hjem projektet Personalet på sygehuset og i primær sektor modtager to forskellige spørgeskemaer. Temaerne i de to spørgeskemaer er dog enslydende. Ud over de nævnte temaer indeholder spørgeskemaerne baggrundsspørgsmål om faggruppe, antal år i faget, antal patienter, som personalet har været involveret i, i relation til Følge-hjem Projektet samt hvilken afdeling/kommune personalet arbejder i. Der kan dermed udarbejdes en beskrivelse af datamaterialet Information I spørgeskemaundersøgelsen blandt personalet i primær sektor og på sygehuset stilles tre spørgsmål, der relaterer sig til temaet information. Inden projektstart, samt undervejs i forløbet, er involverede afdelinger på sygehuset blevet informeret af Følge-hjem Projektet. Ligeledes er personalet i primær sektor blevet informeret om projektet af den kommunalt ansatte projektmedarbejder fra den respektive kommune. Ved informationsmøderne er der foretaget en kort gennemgang af projektets formål og målgruppe, og proceduren i forbindelse med udskrivelsen af en interventionspatient er gennemgået. Sygehusafdelingerne har fået udleveret informationsmapper indeholdende informationspjece, fordeling af kontaktpersoner, relevante telefonnumre samt nyhedsbreve. Personalet i primær sektor har ved informationsmøderne fået udleveret informationspjecen, som ligeledes er sendt elektronisk via internt postsystem i de tre kommuner. Nyhedsbreve er løbende udsendt til relevant personale i primær sektor Samarbejde I spørgeskemaet til henholdsvis personalet på sygehuset og i primær sektor stilles fem 8

12 spørgsmål omhandlende samarbejdet med Følge-hjem Projektet. Til hver deltagende sygehusafdeling er der knyttet en kontaktperson fra projektet. Kontaktpersonen kommer dagligt på afdelingen og gennemgår nyindlagte patienter, der kunne være potentielle deltagere i Følge-hjem Projektet, samt følger op på patienter, der er randomiseret til interventionsgruppen. Oplysninger om interventionspatientens baggrund og generelle status vedrørende diagnose, undersøgelser, boligform, netværk, funktionsniveau, hjælpemidler med videre, indhentes fra enten patienten, pårørende, personalet på sygehusafdelingen, patientjournalen på sygehuset, personalet i primær sektor eller patientjournalen i hjemkommunen. Desuden vurderer kontaktpersonen selv patienten. Ved udskrivelsen af en patient har sygehusafdelingen ansvaret for koordinering af udskrivelsen, herunder etablering af kontakt til hjemmeplejen. Ved afholdelse af hjemmeplejekonference, hvor en repræsentant fra primær sektoren deltager, kan kontaktpersonen fra Følge-hjem Projektet ligeledes deltage. Inden udskrivelsen følger kontaktpersonen op på planlagte aftaler vedrørende hjemtransport, hjemmepleje og hjemmesygepleje, ligesom det vurderes, om der er behov for eksempelvis ambulant træning og hjælpemidler. Ved tvivl vedrørende planlægningen eller behov for ændringer i planlagte aftaler, aftales det individuelt med personalet på afdelingen, hvordan ændringerne foretages. I tilfælde, hvor der ved udskrivelsen er uoverensstemmelse mellem medicin, manglende kontakt til hjemmeplejen eller andre uoverensstemmelser, har personalet på afdelingen ansvaret for at afklare dette. Efter hjemfølgningen vurderer projektmedarbejderen, om der skal tages kontakt til primær sektor med henblik på viderformidling af behovet for hjælpemidler, øget hjemmehjælp eller problematikker i forbindelse med patientens medicin. Efter hjemfølgningen udarbejdes et notat vedrørende hjemfølgningen til patientjournalen på sygehuset og i hjemkommunen. Kontaktpersonen giver ved behov mundtlig feedback til relevant personale på sygehusafdelingen Generel opfattelse af Følge-hjem Projekt I spørgeskemaundersøgelsen stilles tre spørgsmål om deltagende parters generelle opfattelse af projektet samt deres vurdering af relevansen af et tilsvarende tilbud. Herudover afdækkes hvad personalet synes fungerer tilfredsstillende og deres forslag til forbedringer i forhold til samarbejdet med Følge-hjem Projektet. 9

13 4. Beskrivelse af datamaterialet I det følgende gives en oversigt over karakteristika for patienter, personalet på sygehuset samt personalet i primær sektor, der har besvaret spørgeskemaet. Oversigterne for patienterne viser kønsfordeling, aldersfordeling, kommunefordeling og udskrivende afdeling (bilag 4a). Oversigterne for personalet på sygehuset og i primær sektor viser faggruppe, antal år i faget, afdeling/kommune og antal patienter de har været involveret i (bilag 4b og 4c). 4.1 Patienter Tabel 4.1 Kønsfordeling Køn Antal Procent Kvinde 28 59,6 % Mand 19 40,4 % Total % Tabel 4.1 viser, at flere kvinder end mænd deltager i undersøgelsen. Fordeling er 60 % kvinder og 40 % mænd. Tabel 4.2 Aldersgruppefordeling Fødselsår Antal Procent ,9 % ,1 % Total % Tabel 4.2 viser, at næsten halvdelen af patienterne (49 %) er født i årene , mens den øvrige halvdel (51 %) er født i årene Tabel 4.3 Kommunefordeling Kommune Antal Procent Gentofte 19 40,4 % Lyngby- Taarbæk 18 38,3 % Søllerød 10 21,3 % Total % I tabel 3 ses det, at den største andel af patienter bor i Gentofte eller Lyngby-Taarbæk Kommune. Tabel 4.4 Fordeling af udskrivende afdeling Afdeling Antal Procent Akut modtageafsnit F ,4 % Geriatrisk Afsnit C ,6 % Hjertemedicinsk Afdeling P ,7 % Hjertemedicinsk Afdeling P ,3 % Lungemedicinsk Afdeling Y ,6 % Medicinsk Afdeling F ,8 % Medicinsk Afdeling F ,6 % Total % Tabel 4.4 viser hvilket afsnit patienten er udskrevet fra. En stor andel af patienterne er udskrevet fra Hjertemedicinsk Afdeling P-224 (28 %) eller Akut modtageafsnit (23 %) i dataindsamlingsperioden. 4.2 Personale på sygehuset Tabel 4.5 Fordeling af faggrupper Faggruppe Antal Procent Social- og sundhedsassistent 6 18,2 Social- og sundhedsassistent elev 1 3,0 Sygeplejerske 25 75,8 Sygeplejestuderende 1 3,0 Total % I tabel 4.5 ses det, at hovedparten af respondenterne tilhører faggruppen af sygeplejersker (76 %). 10

14 Tabel 4.6 Fordeling af antal år i faget År Antal Procent ,4 % ,3 % ,2 % Total % Tabel 4.6 viser hvor mange år personalet har arbejdet i deres fag. Det ses, at næsten halvdelen (42 %) har arbejdet 0-2 år i deres fag. Tabel 4.7 Fordeling af tilhørende afdeling Afdeling Antal Procent Akut modtageafsnit F ,2 % Geriatrisk Afsnit C ,2 % Hjertemedicinsk Afdeling P ,2 % Hjertemedicinsk Afdeling P ,1 % Lungemedicinsk Afdeling Y ,1 % Medicinsk Afdeling F ,1 % Medicinsk Afdeling F ,1 % Total % I tabel 4.7 ses fordelingen af tilhørende afdeling. Det ses, at en stor del af respondenterne (24 %) hører til på Geriatrisk Afsnit C Tabel 8 Fordeling af antal patienter Antal Antal Procent ,6 % ,3 % 11 eller flere 5 15,2 % Total % Tabel 4.8 viser hvor mange patienter personalet har været involveret i. Det ses, at over halvdelen af personalet (58 %) har været involveret i 1-5 patientudskrivelser. 4.3 Personale i primær sektor Tabel 4.9 Fordeling af faggrupper Faggruppe Antal Procent Social- og sundhedsassistent 4 30,8 % Sygeplejerske 6 46,2 % Ergoterapeut 1 7,7 % Social- og sundhedshjælper 1 7,7 % Leder 1 7,7 % Total % I tabel 4.9 ses det, at stort set halvdelen af respondenterne er sygeplejersker (46 %). Tabel 10 Fordeling af antal år i faget År Antal Procent ,8 % ,4 % ,8 % Total % Tabel 4.10 viser hvor mange år personalet har arbejdet i deres fag. Det ses, at der er en jævn fordeling mellem de tre grupper. Tabel 4.11 Kommunefordeling Kommune Antal Procent Gentofte 6 46,1 % Lyngby- Taarbæk 4 30,8 % Søllerød 3 23,1 % Total % I tabel 4.11 ses fordelingen af tilhørende kommune. Gentofte Kommune er repræsenteret med ca. halvdelen (46 %). Tabel 4.12 Fordeling af antal patienter Antal Antal Procent ,3 % ,7 % Total % Tabel 4.12 viser hvor mange patienter personalet har været involveret i. Det ses, at størstedelen af personalet (83 %) har været involveret i 1-5 patientudskrivelser. 11

15 5. Statistiske metoder Spørgeskemaundersøgelsens analyser er baseret på simple frekvens- og krydstabeller. Udgangspunktet for analysen er en vurdering af patienter og personalets opfattelse af udvalgte temaer i forbindelse med deltagelse/involvering i Følge-hjem Projektet. Spørgeskemaet er udfyldt i perioden umiddelbart efter hjemfølgningen af en patient/kontakten i forbindelse med en udskrivelse. 5.1 Repræsentativitet For at vurdere om patienterne, der har udfyldt et spørgeskema, giver et repræsentativt billede af den samlet gruppe af patienter (gennemførte interventionspatienter, der er fulgt hjem i de første ti måneder af projektperioden), udarbejdes en sammenligning af faktorerne køn, alder og kommune. Hos patienterne er der fundet forskelle i forhold til køn, hvor fordelingen blandt interventionspatienter i Følge-hjem Projektet er 74 % kvinder og 26 % mænd, mens fordelingen i spørgeskemaundersøgelsen er 60 % kvinder og 40 % mænd. Der er endvidere fundet en lille forskel i alder, hvor det ses, at patienterne i spørgeskemaundersøgelsen er lidt yngre (51 % er født i ) end gruppen af interventionspatienter i Følge-hjem Projektet (46 % er født i ). Der er ligeledes fundet en lille forskel i bopælskommune ved sammenligning mellem gruppen af interventionspatienter og respondenter. Det ses, at Gentofte Kommune er repræsenteret i spørgeskemaundersøgelsen med 40 % i forhold til 44 % i Følge-hjem Projektet, mens Søllerød er repræsenteret med 21 % i forhold til 18 % i Følge-hjem Projektet. Ligeledes sammenlignes personalet på sygehuset og i primær sektor, der har besvaret og returneret spørgeskemaet, med den samlede gruppe af personaler der har modtaget et spørgeskema. For personalet på sygehuset er der ikke fundet markante forskelle i fordelingen af tilhørende afdeling. Geriatrisk Afsnit C1-511 repræsenterer dog en lidt højere andel (24 %) af de returnerede sørgeskemaer end af de udleverede (21 %), mens Hjertemedicinsk Afdeling P-224 repræsenterer en lidt lavere andel (21 %) af de returnerede spørgeskemaer end af de udleverede (26 %). For personalet i primær sektor er der fundet en lille forskel i fordelingen af tilhørende kommune, hvor det ses, at Gentofte Kommune repræsenterer en lavere andel af spørgerskemaerne der er returneret (46 %) i forhold til spørgeskemaerne der er udleveret (52 %). Derimod er Lyngby-Taarbæk Kommune repræsenteret med 31 % i spørgeskemaundersøgelsen i forhold til 24 % af de udleverede. Det vurderes dog, at bortfaldet i spørgeskemaundersøgelsen ikke har væsentlig betydning for de konklusioner, der drages i undersøgelsen. 12

16 6. Resultater Resultaterne præsenteres ud fra temaerne beskrevet i afsnit 3, og de væsentligste resultater fra spørgeskemaundersøgelsen sammenfattes. Frekvenstabellerne med den samlede oversigt over spørgsmål og svar er samlet i bilag 4a, 4b og 4c. 6.1 Patienter Information Patienterne har vurderet, at indholdet af den mundtlige (96 %) og den skriftlige information (97 %) har været virkelig godt eller godt. Disse resultater er sammenlignelige med resultaterne fra den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser, hvor henholdsvis og 96 % og 86 % af patienterne vurderer, at indholdet af den skriftlige og mundtlige information er virkelig godt eller godt 5. Svarene fra interventionspatienterne viser, at 38 % af patienterne ikke har læst den udleverede pjece. Dette resultat er interessant, men kan eventuelt forklares med, at det er svært at forholde sig til information når man er syg 6. Desuden kommenterer en respondent, at vedkommende ikke har modtaget pjecen og erindrer ikke information om projektet på hospitalet 7. En anden årsag til at nogle af patienterne ikke har læst pjecen kan skyldes, at mange ældre har nedsat syn og derved svært ved at læse pjecen trods forstørret tekst. En stor del af patienterne (93 %) vurderer, at informationen om hvordan hjemfølgningen skulle foregå har været virkelig god eller god, hvilket kan skyldes, at Følge-hjem Projektet lægger stor vægt på, at informere patienterne mundtligt om selve hjemfølgningen. Tabel 6.1 s07 Hvordan vurderer De informationen om, hvordan det skulle foregå, da De skulle følges hjem? Antal Procent Virkelig god 11 25,0 % God 30 68,2 % Dårlig 3 6,8 % Virkelig dårlig 0 0 % Total % Tabel 6.1 viser at 93 % af patienterne vurderer at informationen om hvordan hjemfølgningen skulle foregå har været virkelig god eller god Hjemfølgning Det er en fordel at have én med hjem og blive taget hånd om % af patienterne svarer da også, at de var meget trygge eller trygge ved at skulle hjem fra sygehuset og hovedparten af patienterne (96 %) havde i høj eller nogen grad tillid til, at medarbejderen fra Følgehjem Projektet havde overblik over deres situation. Tabel 6.2 s09 I hvilken grad havde De tillid til, at medarbejderen fra Følge-hjem Projektet havde overblik over Deres situation, da De skulle følges hjem? Antal Procent I høj grad 29 61,7 % I nogen grad 16 34,0 % I mindre grad 2 4,3 % Slet ikke 0 0 % Total % Tabel 6.2 viser at 96 % af patienterne i høj eller i nogen grad havde tillid til at medarbejderen havde overblik over deres situation. 13

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter DEN TVÆRAMTSLIGE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 22.000 indlagte patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE 10 eksempler på hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter kan medvirke til, at patienter bliver mere sunde, selvhjulpne og hurtigere kan udskrives. 10 GODE EKSEMPLER

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 60.655 indlagte og 177.678 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Revideret udgave august 2011 2010 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler.

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler. Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering 2010 Kolofon Om Incentive Partners Kontakt Forfattere: Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- Incentive Partners Mette Bøgelund,

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det.

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det. Dialogmøde den 17.04.2015 Sammenskrivning af udsagn fra grupperne: Det gode: Det er godt når PL har lagt en plan forud for indlæggelse Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Karkirurgisk sengeafdeling, V11-3 Karkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland)

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) (ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) Projektet kan følges på: accessprojektet.dk 2 ACCESS-projektet Samarbejde mellem de 4 sønderjyske kommuner, almen praksis i samme område og

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatoriet for mave-, tarm- og leversygdomme, Herning Medicinsk Afdeling (Herning-Ringkøbing) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.500 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft

Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.589 borgere i Københavns Amt Enheden for Brugerundersøgelser Region Hovedstaden Borgernes oplevelser

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på TAND-, MUND-, KÆBEKIR O - SENGE TAND-, MUND-, KÆBEKIR. O Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen Charlotte Ranzau Dall, kvalitetskoordinator Jette B. Falk-Sørensen, klinisk udviklingssygeplejerske Gynækologisk og

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere