Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet"

Transkript

1 Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

2 Evaluering af Følge-hjem Projektet Udarbejdet af Følge-hjem Projektet, Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion, Københavns Amts Sygehus i Gentofte med bistand fra Enheden for Brugerundersøgelser i Københavns Amt. København, oktober Line Skou Hansen, fysioterapeut og Pia Kjær, ergoterapeut. Konsulentbistand: Rikke Gut og Stine Schulze, Enheden for Brugerundersøgelser. Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Københavns Amts Sygehus i Gentofte Niels Andersensvej Hellerup Opgang 6A, 1.sal, post 263 Tlf eller

3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Baggrund Om Følge-hjem Projektet Formål Forventninger Organisering af arbejdet Metode og materiale Pilotundersøgelse og validering Dataindsamling Målgruppe Interventionspatienter Personale på sygehuset Personale i primær sektor Datagrundlag Svarprocent Temaer Temaer relateret til interventionspatienter Information Hjemfølgning Generel opfattelse af projektet Temaer relateret til samarbejdsparter på sygehuset og i primær sektor Information Samarbejde Generel opfattelse af projektet Beskrivelse af datamaterialet Patienter Personale på sygehuset Personale i primær sektor Statistiske metoder Repræsentativitet Resultater Patienter Information Hjemfølgning Generel opfattelse af projektet Personale på sygehuset Information Samarbejde Generel opfattelse af projektet Personalets forslag til forbedringer Personale på sygehuset Information Samarbejde Generel opfattelse af projektet Personalets forslag til forbedringer Metodediskussion Konklusion og anbefalinger Referenceliste Litteraturliste Bilagsoversigt...25

4 1. Introduktion 1.1 Baggrund Hvert andet år bliver der udarbejdet en samlet evaluering af patienters oplevelser i forbindelse med indlæggelse på landets sygehuse; Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), som har til formål at identificere og sammenligne forskelle i patientoplevelser samt at sammenligne patientoplevelser over tid 1. Undersøgelserne tager udgangspunkt i velafprøvede undersøgelsesmetoder, undersøgelsesdesign og spørgsmålsformuleringer. Som led i evalueringen af Følge-hjem Projektet er der undervejs i projektforløbet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter, som udarbejdes med inspiration fra LUP. Resultaterne fra undersøgelsen skal anvendes som en indikator for kvaliteten af ordningen og kvaliteten af samarbejdet med de involverede parter. Et positivt resultat kan blandt andet argumentere for videreførelsen af en tilsvarende samarbejdsordning mellem sygehus og primær sektor. Resultaterne kan endvidere danne grundlag for justeringer i ordningen samt give forslag til forbedringer i det tværsektorielle samarbejde. 1.2 Om Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet er organiseret under Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion på Københavns Amts Sygehus i Gentofte. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Medicinsk afdeling C og Gentofte, Lyngby- Taarbæk og Søllerød Kommune. Projektet er finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Geriatripulje med 6,7 millioner kr. Følge-hjem Projektet er et randomiseret, kontrolleret interventionsstudie, hvor formålet er at vurdere, hvorvidt en øget samarbejdsindsats omkring den ældre medicinske patient i højere grad kan sikre en tryg og kvalificeret udskrivelse. Formålet er endvidere at undersøge, om et sådan samarbejde vil kunne forebygge genindlæggelser, fastholde det funktionsniveau, som er opnået under indlæggelsen samt sikre at nødvendig omsorg og optimal medicinering fastholdes i overgangen mellem sygehus og hjem. Målgruppen i Følge-hjem Projektet er patienter på 80 år eller derover, der udskrives fra syv udvalgte medicinske afdelinger på Københavns Amts Sygehus i Gentofte til eget hjem i Gentofte, Lyngby-Taarbæk eller Søllerød Kommune. Deltagende patienter randomiseres i dagene efter indlæggelsen til kontroleller interventionsgruppen. Patienter i kontrolgruppen udskrives efter pågældende afdelings vanlige procedure, mens patienter i interventionsgruppen følges hjem af en medarbejder fra Følge-hjem Projektet. Hjemfølgningen omfatter: samarbejde med afdelingen i forbindelse med planlægningen af udskrivel- 1

5 sen, ledsagelse af patienten under hjemtransporten samt gennemgang af medicin, hjælpemidler og hjemlige forhold. Ved behov kan der foretages yderligere opfølgende besøg. Begge grupper modtager et opfølgende besøg 12 uger efter udskrivelsen. 1.3 Formål Som en del af evalueringen af Følge-hjem Projektet udarbejdes der i projektperioden en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter for at afdække opfattelsen af Følge-hjem Projektet. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen defineres således: - at identificere interventionspatienternes oplevelser af temaerne: information, hjemfølgning, samt generel opfattelse af projektet. - at identificere personalet på deltagende sygehusafdelingers samt personalet i primær sektors oplevelser af temaerne: information, samarbejde, samt generel opfattelse af projektet. 1.4 Forventninger En formodning er, at patienter generelt er tilfredse med en øget opmærksomhed i forbindelse med udskrivelsen fra sygehuset, og at det vil skabe tryghed at blive fulgt hjem af en fagperson, der har sat sig ind i patientens situation. Desuden antages det, at personalet på sygehuset generelt vil være positivt indstillet over for tiltag, der vil kunne smidiggøre kontakten mellem sektorerne, og eventuelt kunne fjerne en arbejdsbyrde i forbindelse med koordinering og planlægning af en udskrivelse af den ældre patient. Det formodes dog, at personalet i primær sektor vil være mindre positivt indstillet over for Følge-hjem Projektet end personalet på sygehuset, da omfanget af information til personalet i primær sektor har været mindre, og da der på grund af den fysiske placering, er mindre kontinuerlig kontakt mellem projektmedarbejderne og personalet i primær sektor. 1.5 Organisering af arbejdet Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført som et substudie til Følge-hjem Projektet, der gennemføres på Amtssygehuset i Gentofte i et samarbejde mellem Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion og Gentofte, Lyngby- Taarbæk og Søllerød Kommune. Følge-hjem Projektet gennemføres fra april 2005 til og med marts Spørgeskemaundersøgelsen blandt deltagende parter er en midtsvejsevaluering, som er tilrettelagt af Følge-hjem Projektet i januar Undersøgelsen er gennemført over en periode på fire måneder fra februar 2006 til og med maj Spørgeskemaerne er udarbejdet af Følge-hjem Projektet på Københavns Amtssygehus i Gentofte i samarbejde med Rikke Gut, evalueringskonsulent og Stine Schulze, projektkoordinator 2

6 fra Enheden for Brugerundersøgelser i Københavns Amt. Indsamling af data fra patienterne er udført af en studentermedarbejder, der er ansat specifikt til opgaven som interviewer. Statiske beregninger samt udarbejdelse af data til frekvenstabeller er foretaget af Enheden for Brugerundersøgelser. Resultatbearbejdningen og analyse er udarbejdet af medarbejdere fra Følge-hjem Projektet med vejledning fra Enheden for Brugerundersøgelser. Afslutning og afrapporteringen af Spørgeskemaundersøgelsen er udført i september

7 2. Metode og materiale Spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet med ønsket om at indhente oplysninger om deltagende parters holdninger, vurderinger og opfattelse i forbindelse med deltagelse i Følgehjem Projektet. Formålet er at indsamle oplysninger fra en stor gruppe af patienter og deltagende parter på sygehuset og i primær sektor, for at kunne opnå en generel og repræsentativ viden om de valgte temaer. Spørgeskemaundersøgelsen muliggør kvantitative svar, og ved at vælge en spørgeskemaundersøgelse frem for eksempelvis kvalitative interview eller fokusgruppeinterview, er muligheden for at holdninger og vurderinger bliver uddybet begrænset 2. Derimod har en pilotundersøgelse, udført på en mindre gruppe af deltagende parter, givet mulighed for at medtage vigtige temaer i spørgeskemaundersøgelsen. Ligeledes er der som afslutning på spørgeskemaerne givet mulighed for at skrive uddybende kommentarer. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres med tre spørgeskemaer; for interventionspatienter der er fulgt hjem (bilag 1a), for deltagende parter på de sygehusafdelinger der indgår i projektet (bilag 1b) og for deltagende parter i de tre kommuner der indgår i projektet (bilag 1c). Spørgeskemaerne er inddelt i fire kategorier: Baggrundsoplysninger, information, hjemfølgning/samarbejde og generel opfattelse af Følge-hjem Projektet. Opbygningen er valgt for at få en kronologisk rækkefølge og dermed et mere tilgængeligt spørgeskema. 2.1 Pilotundersøgelse og validering Inden spørgeskemaundersøgelsens start testes og afprøves svarkategorierne i en pilotundersøgelse, hvor en udvalgt repræsentativ gruppe interviewes med henblik på validering af udvalgte spørgsmål (bilag 2a, 2b og 2c). Valideringen er vigtig for at sikre, at spørgsmål og svarkategorier er forståelige for den, der skal besvare spørgeskemaet. Da hovedparten af spørgsmålene tidligere er valideret i andre sammenhænge, bl.a. i forhold til Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 3, valideres kun de spørgsmål, der er direkte relateret til Følge-hjem Projektet. I spørgeskemaet til patienterne valideres ti udvalgte spørgsmål på syv patienter (bilag 2a). I spørgeskemaerne til personalet på sygehuset og i primær sektor valideres henholdsvis syv og seks udvalgte spørgsmål (bilag 2b og 2c). Valideringsinterviewene blev udført på ni personaler; fem fra sygehusafdelinger og fire fra primær sektor. Med baggrund i interviewene justeres spørgeskemaerne så patienternes og personalets opfattelse, erfaringer og vurderinger indarbejdes i det endelige spørgeskema. 4

8 2.2 Dataindsamling Undersøgelsen omfatter svar fra patienter der er blevet fulgt hjem af Følge-hjem Projektet i perioden februar til og med maj 2006 samt svar fra personalet på afdelingerne og i primær sektor, der har været involveret i disse udskrivelser. Spørgeskemaet til patienterne udfyldes af en interviewer, der besøger den enkelte patient inden for en uge efter udskrivelsen. Intervieweren læser spørgsmål og svarkategorier højt for patienten, der ligeledes har et eksemplar af spørgeskemaet i forstørret udgave. Intervieweren noterer patientens valgte svar. Metoden er valgt, da det vurderes, at målgruppen ville have svært ved selvstændigt at udfylde og returnere spørgeskemaet. Patienterne modtog ved udskrivelsen mundtlig information om spørgeskemaundersøgelsen. Der blev ligeledes udleveret et følgebrev (bilag 3a) med information om formål med undersøgelsen samt tidspunkt for interview. Spørgeskemaet til personalet på sygehusafdelingerne blev afleveret personligt samme dag eller dagen efter kontakten i forbindelse med udskrivelsen af en patient. Med spørgeskemaet var der vedlagt et følgebrev (bilag 3b) med noteret afleveringsfrist på en uge efter modtagelse samt en intern postkuvert med udfyldt returadresse til Følge-hjem Projektets sekretær. Spørgeskemaet til personalet i primær sektor blev udsendt med post umiddelbart efter kontakten omkring en udskrevet patient. Sammen med spørgeskemaet var der vedlagt et følgebrev (bilag 3c), med noteret afleveringsfrist på 14 dage efter udsendelsen af spørgeskemaet, samt en frankeret returkuvert med adresse til Følge-hjem Projektets sekretær. Alle deltagende parters navne og tilhørsforhold blev noteret for at sikre, at hver enkelt kun udfyldte ét spørgeskema. 2.3 Målgruppe Spørgeskemaundersøgelsen dækker over tre forskellige spørgeskemaer med en målgruppe til hvert spørgeskema; interventionspatienter, personale på sygehuset og personale i primær sektor (bilag 1a, 1b og 1c) Interventionspatienter Målgruppen er akut indlagte patienter i alderen 80 år eller derover, der er indlagt på Københavns Amts Sygehuset i Gentofte på enten Geriatrisk Afsnit, Akut Modtageafsnit, Medicinsk-, Hjertemedicinsk- eller Lungemedicinsk Afdeling. Patienterne har givet skriftligt samtykke til deltagelse i Følge-hjem Projektet, er randomiseret til interventionsgruppen og er ved udskrivelsen fra sygehuset fulgt hjem til eget hjem i Gentofte, Lyngby- Taarbæk eller Søllerød Kommune. 5

9 2.3.2 Personale på sygehuset Målgruppen er personalet fra Geriatrisk Afsnit, Akut Modtageafsnit, Medicinsk-, Hjertemedicinsk- eller Lungemedicinsk Afdeling på Københavns Amts Sygehus i Gentofte, som har været involveret i udskrivelsen af en interventionspatient; eksempelvis sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sekretærer, læger og terapeuter Svarprocent I indsamlingsperioden blev der fulgt 50 patienter hjem, hvoraf 47 modtog interview med henblik på udfyldelse af dataskemaet. Dette giver en svarprocent på 94 % for patienterne. Der blev udleveret spørgeskemaer til 43 personaler fra sygehuset, hvoraf 31 udfyldte spørgeskemaet. Dette giver en svarprocent på 77 % for sygehuspersonalet. Til personalet i primær sektor blev der udsendt 21 spørgeskemaer, hvoraf 13 blev udfyldt og sendt retur. Det giver en svarprocent på 62 % for personalet i primær sektor. Der opnås større statistisk sikkerhed, og derved øget validitet hvis svarprocenten i en spørgeskemaundersøgelse er høj. Alle svarprocenterne i denne undersøgelse er tilfredsstillende, vurderet i forhold til andre undersøgelser i amtet og på landsplan Personale i primær sektor Målgruppen er personalet i primær sektor, som har været involveret i forbindelse med hjemfølgningen af en interventionspatient. De deltagende kommuner er: Gentofte, Lyngby- Taarbæk og Søllerød Kommune, og personalet dækker over faggrupper som eksempelvis hjemmesygeplejersker, visitatorer, koordinerende sygeplejersker og sagsbehandlende ergoterapeuter. 2.4 Datagrundlag 6

10 3. Temaer Fokusområderne i Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet er interventionspatienternes og samarbejdsparternes opfattelse i forbindelse med deltagelse i Følge-hjem Projektet. Der tages udgangspunkt i følgende temaer: 3.1 Temaer relateret til interventionspatienter - Information (mundtlig og skriftlig) - Hjemfølgning - Generel opfattelse af projektet Spørgeskemaerne indeholder desuden baggrundsspørgsmål om køn, alder, bopælskommune og udskrivende afdeling, for at kunne udarbejde en beskrivelse af datamaterialet, herunder vurdere, om materialet er repræsentativt for interventionspatienterne i Følgehjem Projektet Information I spørgeskemaundersøgelsen stilles tre spørgsmål der omhandler informationen til patienterne. Ved inklusion til projektet modtager patienten mundtlig information om projektet i et sprog, der er forsøgt at gøre let forståeligt for patienten samt en informationspjece med beskrivelse af projektet. Herudover modtager patienten information om hvordan en hjemfølgning foregår. Under indlæggelsen og i forbindelse med selve udskrivelsen får patienten nærmere detaljer om hjemfølgningen af den projektmedarbejder der varetager hjemfølgningen Hjemfølgning Patienterne får stillet otte spørgsmål inden for temaet hjemfølgning. Ved udskrivelse af en interventionspatient følger den ansvarlige projektmedarbejder op på, om alle nødvendige elementer i udskrivelsen er effektueret af personalet på udskrivende afdeling. Elementerne indeholder kontakten til pårørende og hjemmeplejen i forhold til hjemmesituationen, bestilling af hjemtransport, dosering af medicin, udlevering af ambulatorietider og epikrise, vurdering af behov for hjælpemidler og genoptræningstilbud samt pakning af private ejendele. Projektmedarbejderen, som kan være en sygeplejerske, en ergoterapeut, en læge eller en fysioterapeut, ledsager patienten under transporten og ved ankomsten til hjemmet. I hjemmet gennemgås den aktuelle medicin, og bolig og hjælpemidler vurderes og gennemgås med patienten. Det vurderes endvidere, om der er behov for hjælpemidler, boligændringer, opfølgende træning eller ændring i hjemmehjælpen og hjemmesygeplejen. Der tages i hele forløbet udgangspunkt i den enkelte patient, for at skabe tryghed omkring udskrivelsen til eget hjem. 7

11 3.1.3 Generel opfattelse af projektet For at vurdere fremtidsperspektivet i en følgehjemordning er det vigtigt at kende patienternes holdning til Følge-hjem Projektet. Patienterne bliver derfor, gennem fem spørgsmål, bedt om at vurdere deres generelle opfattelse af deltagelse i projektet, hvilke elementer der har gjort dem trygge/utrygge, samt deres vurdering af relevansen af en følge-hjemordning til ældre patienter. Tidligere undersøgelser har konstateret, at ældre patienter generelt svarer mere positivt end yngre patienter, hvilket man må have for øje når undersøgelsen udelukkende besvares af ældre respondenter. 3.2 Temaer relateret til samarbejdsparter på sygehuset og i primær sektor - Information (mundtlig og skriftlig) - Samarbejde - Generel opfattelse af Følge-hjem projektet Personalet på sygehuset og i primær sektor modtager to forskellige spørgeskemaer. Temaerne i de to spørgeskemaer er dog enslydende. Ud over de nævnte temaer indeholder spørgeskemaerne baggrundsspørgsmål om faggruppe, antal år i faget, antal patienter, som personalet har været involveret i, i relation til Følge-hjem Projektet samt hvilken afdeling/kommune personalet arbejder i. Der kan dermed udarbejdes en beskrivelse af datamaterialet Information I spørgeskemaundersøgelsen blandt personalet i primær sektor og på sygehuset stilles tre spørgsmål, der relaterer sig til temaet information. Inden projektstart, samt undervejs i forløbet, er involverede afdelinger på sygehuset blevet informeret af Følge-hjem Projektet. Ligeledes er personalet i primær sektor blevet informeret om projektet af den kommunalt ansatte projektmedarbejder fra den respektive kommune. Ved informationsmøderne er der foretaget en kort gennemgang af projektets formål og målgruppe, og proceduren i forbindelse med udskrivelsen af en interventionspatient er gennemgået. Sygehusafdelingerne har fået udleveret informationsmapper indeholdende informationspjece, fordeling af kontaktpersoner, relevante telefonnumre samt nyhedsbreve. Personalet i primær sektor har ved informationsmøderne fået udleveret informationspjecen, som ligeledes er sendt elektronisk via internt postsystem i de tre kommuner. Nyhedsbreve er løbende udsendt til relevant personale i primær sektor Samarbejde I spørgeskemaet til henholdsvis personalet på sygehuset og i primær sektor stilles fem 8

12 spørgsmål omhandlende samarbejdet med Følge-hjem Projektet. Til hver deltagende sygehusafdeling er der knyttet en kontaktperson fra projektet. Kontaktpersonen kommer dagligt på afdelingen og gennemgår nyindlagte patienter, der kunne være potentielle deltagere i Følge-hjem Projektet, samt følger op på patienter, der er randomiseret til interventionsgruppen. Oplysninger om interventionspatientens baggrund og generelle status vedrørende diagnose, undersøgelser, boligform, netværk, funktionsniveau, hjælpemidler med videre, indhentes fra enten patienten, pårørende, personalet på sygehusafdelingen, patientjournalen på sygehuset, personalet i primær sektor eller patientjournalen i hjemkommunen. Desuden vurderer kontaktpersonen selv patienten. Ved udskrivelsen af en patient har sygehusafdelingen ansvaret for koordinering af udskrivelsen, herunder etablering af kontakt til hjemmeplejen. Ved afholdelse af hjemmeplejekonference, hvor en repræsentant fra primær sektoren deltager, kan kontaktpersonen fra Følge-hjem Projektet ligeledes deltage. Inden udskrivelsen følger kontaktpersonen op på planlagte aftaler vedrørende hjemtransport, hjemmepleje og hjemmesygepleje, ligesom det vurderes, om der er behov for eksempelvis ambulant træning og hjælpemidler. Ved tvivl vedrørende planlægningen eller behov for ændringer i planlagte aftaler, aftales det individuelt med personalet på afdelingen, hvordan ændringerne foretages. I tilfælde, hvor der ved udskrivelsen er uoverensstemmelse mellem medicin, manglende kontakt til hjemmeplejen eller andre uoverensstemmelser, har personalet på afdelingen ansvaret for at afklare dette. Efter hjemfølgningen vurderer projektmedarbejderen, om der skal tages kontakt til primær sektor med henblik på viderformidling af behovet for hjælpemidler, øget hjemmehjælp eller problematikker i forbindelse med patientens medicin. Efter hjemfølgningen udarbejdes et notat vedrørende hjemfølgningen til patientjournalen på sygehuset og i hjemkommunen. Kontaktpersonen giver ved behov mundtlig feedback til relevant personale på sygehusafdelingen Generel opfattelse af Følge-hjem Projekt I spørgeskemaundersøgelsen stilles tre spørgsmål om deltagende parters generelle opfattelse af projektet samt deres vurdering af relevansen af et tilsvarende tilbud. Herudover afdækkes hvad personalet synes fungerer tilfredsstillende og deres forslag til forbedringer i forhold til samarbejdet med Følge-hjem Projektet. 9

13 4. Beskrivelse af datamaterialet I det følgende gives en oversigt over karakteristika for patienter, personalet på sygehuset samt personalet i primær sektor, der har besvaret spørgeskemaet. Oversigterne for patienterne viser kønsfordeling, aldersfordeling, kommunefordeling og udskrivende afdeling (bilag 4a). Oversigterne for personalet på sygehuset og i primær sektor viser faggruppe, antal år i faget, afdeling/kommune og antal patienter de har været involveret i (bilag 4b og 4c). 4.1 Patienter Tabel 4.1 Kønsfordeling Køn Antal Procent Kvinde 28 59,6 % Mand 19 40,4 % Total % Tabel 4.1 viser, at flere kvinder end mænd deltager i undersøgelsen. Fordeling er 60 % kvinder og 40 % mænd. Tabel 4.2 Aldersgruppefordeling Fødselsår Antal Procent ,9 % ,1 % Total % Tabel 4.2 viser, at næsten halvdelen af patienterne (49 %) er født i årene , mens den øvrige halvdel (51 %) er født i årene Tabel 4.3 Kommunefordeling Kommune Antal Procent Gentofte 19 40,4 % Lyngby- Taarbæk 18 38,3 % Søllerød 10 21,3 % Total % I tabel 3 ses det, at den største andel af patienter bor i Gentofte eller Lyngby-Taarbæk Kommune. Tabel 4.4 Fordeling af udskrivende afdeling Afdeling Antal Procent Akut modtageafsnit F ,4 % Geriatrisk Afsnit C ,6 % Hjertemedicinsk Afdeling P ,7 % Hjertemedicinsk Afdeling P ,3 % Lungemedicinsk Afdeling Y ,6 % Medicinsk Afdeling F ,8 % Medicinsk Afdeling F ,6 % Total % Tabel 4.4 viser hvilket afsnit patienten er udskrevet fra. En stor andel af patienterne er udskrevet fra Hjertemedicinsk Afdeling P-224 (28 %) eller Akut modtageafsnit (23 %) i dataindsamlingsperioden. 4.2 Personale på sygehuset Tabel 4.5 Fordeling af faggrupper Faggruppe Antal Procent Social- og sundhedsassistent 6 18,2 Social- og sundhedsassistent elev 1 3,0 Sygeplejerske 25 75,8 Sygeplejestuderende 1 3,0 Total % I tabel 4.5 ses det, at hovedparten af respondenterne tilhører faggruppen af sygeplejersker (76 %). 10

14 Tabel 4.6 Fordeling af antal år i faget År Antal Procent ,4 % ,3 % ,2 % Total % Tabel 4.6 viser hvor mange år personalet har arbejdet i deres fag. Det ses, at næsten halvdelen (42 %) har arbejdet 0-2 år i deres fag. Tabel 4.7 Fordeling af tilhørende afdeling Afdeling Antal Procent Akut modtageafsnit F ,2 % Geriatrisk Afsnit C ,2 % Hjertemedicinsk Afdeling P ,2 % Hjertemedicinsk Afdeling P ,1 % Lungemedicinsk Afdeling Y ,1 % Medicinsk Afdeling F ,1 % Medicinsk Afdeling F ,1 % Total % I tabel 4.7 ses fordelingen af tilhørende afdeling. Det ses, at en stor del af respondenterne (24 %) hører til på Geriatrisk Afsnit C Tabel 8 Fordeling af antal patienter Antal Antal Procent ,6 % ,3 % 11 eller flere 5 15,2 % Total % Tabel 4.8 viser hvor mange patienter personalet har været involveret i. Det ses, at over halvdelen af personalet (58 %) har været involveret i 1-5 patientudskrivelser. 4.3 Personale i primær sektor Tabel 4.9 Fordeling af faggrupper Faggruppe Antal Procent Social- og sundhedsassistent 4 30,8 % Sygeplejerske 6 46,2 % Ergoterapeut 1 7,7 % Social- og sundhedshjælper 1 7,7 % Leder 1 7,7 % Total % I tabel 4.9 ses det, at stort set halvdelen af respondenterne er sygeplejersker (46 %). Tabel 10 Fordeling af antal år i faget År Antal Procent ,8 % ,4 % ,8 % Total % Tabel 4.10 viser hvor mange år personalet har arbejdet i deres fag. Det ses, at der er en jævn fordeling mellem de tre grupper. Tabel 4.11 Kommunefordeling Kommune Antal Procent Gentofte 6 46,1 % Lyngby- Taarbæk 4 30,8 % Søllerød 3 23,1 % Total % I tabel 4.11 ses fordelingen af tilhørende kommune. Gentofte Kommune er repræsenteret med ca. halvdelen (46 %). Tabel 4.12 Fordeling af antal patienter Antal Antal Procent ,3 % ,7 % Total % Tabel 4.12 viser hvor mange patienter personalet har været involveret i. Det ses, at størstedelen af personalet (83 %) har været involveret i 1-5 patientudskrivelser. 11

15 5. Statistiske metoder Spørgeskemaundersøgelsens analyser er baseret på simple frekvens- og krydstabeller. Udgangspunktet for analysen er en vurdering af patienter og personalets opfattelse af udvalgte temaer i forbindelse med deltagelse/involvering i Følge-hjem Projektet. Spørgeskemaet er udfyldt i perioden umiddelbart efter hjemfølgningen af en patient/kontakten i forbindelse med en udskrivelse. 5.1 Repræsentativitet For at vurdere om patienterne, der har udfyldt et spørgeskema, giver et repræsentativt billede af den samlet gruppe af patienter (gennemførte interventionspatienter, der er fulgt hjem i de første ti måneder af projektperioden), udarbejdes en sammenligning af faktorerne køn, alder og kommune. Hos patienterne er der fundet forskelle i forhold til køn, hvor fordelingen blandt interventionspatienter i Følge-hjem Projektet er 74 % kvinder og 26 % mænd, mens fordelingen i spørgeskemaundersøgelsen er 60 % kvinder og 40 % mænd. Der er endvidere fundet en lille forskel i alder, hvor det ses, at patienterne i spørgeskemaundersøgelsen er lidt yngre (51 % er født i ) end gruppen af interventionspatienter i Følge-hjem Projektet (46 % er født i ). Der er ligeledes fundet en lille forskel i bopælskommune ved sammenligning mellem gruppen af interventionspatienter og respondenter. Det ses, at Gentofte Kommune er repræsenteret i spørgeskemaundersøgelsen med 40 % i forhold til 44 % i Følge-hjem Projektet, mens Søllerød er repræsenteret med 21 % i forhold til 18 % i Følge-hjem Projektet. Ligeledes sammenlignes personalet på sygehuset og i primær sektor, der har besvaret og returneret spørgeskemaet, med den samlede gruppe af personaler der har modtaget et spørgeskema. For personalet på sygehuset er der ikke fundet markante forskelle i fordelingen af tilhørende afdeling. Geriatrisk Afsnit C1-511 repræsenterer dog en lidt højere andel (24 %) af de returnerede sørgeskemaer end af de udleverede (21 %), mens Hjertemedicinsk Afdeling P-224 repræsenterer en lidt lavere andel (21 %) af de returnerede spørgeskemaer end af de udleverede (26 %). For personalet i primær sektor er der fundet en lille forskel i fordelingen af tilhørende kommune, hvor det ses, at Gentofte Kommune repræsenterer en lavere andel af spørgerskemaerne der er returneret (46 %) i forhold til spørgeskemaerne der er udleveret (52 %). Derimod er Lyngby-Taarbæk Kommune repræsenteret med 31 % i spørgeskemaundersøgelsen i forhold til 24 % af de udleverede. Det vurderes dog, at bortfaldet i spørgeskemaundersøgelsen ikke har væsentlig betydning for de konklusioner, der drages i undersøgelsen. 12

16 6. Resultater Resultaterne præsenteres ud fra temaerne beskrevet i afsnit 3, og de væsentligste resultater fra spørgeskemaundersøgelsen sammenfattes. Frekvenstabellerne med den samlede oversigt over spørgsmål og svar er samlet i bilag 4a, 4b og 4c. 6.1 Patienter Information Patienterne har vurderet, at indholdet af den mundtlige (96 %) og den skriftlige information (97 %) har været virkelig godt eller godt. Disse resultater er sammenlignelige med resultaterne fra den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser, hvor henholdsvis og 96 % og 86 % af patienterne vurderer, at indholdet af den skriftlige og mundtlige information er virkelig godt eller godt 5. Svarene fra interventionspatienterne viser, at 38 % af patienterne ikke har læst den udleverede pjece. Dette resultat er interessant, men kan eventuelt forklares med, at det er svært at forholde sig til information når man er syg 6. Desuden kommenterer en respondent, at vedkommende ikke har modtaget pjecen og erindrer ikke information om projektet på hospitalet 7. En anden årsag til at nogle af patienterne ikke har læst pjecen kan skyldes, at mange ældre har nedsat syn og derved svært ved at læse pjecen trods forstørret tekst. En stor del af patienterne (93 %) vurderer, at informationen om hvordan hjemfølgningen skulle foregå har været virkelig god eller god, hvilket kan skyldes, at Følge-hjem Projektet lægger stor vægt på, at informere patienterne mundtligt om selve hjemfølgningen. Tabel 6.1 s07 Hvordan vurderer De informationen om, hvordan det skulle foregå, da De skulle følges hjem? Antal Procent Virkelig god 11 25,0 % God 30 68,2 % Dårlig 3 6,8 % Virkelig dårlig 0 0 % Total % Tabel 6.1 viser at 93 % af patienterne vurderer at informationen om hvordan hjemfølgningen skulle foregå har været virkelig god eller god Hjemfølgning Det er en fordel at have én med hjem og blive taget hånd om % af patienterne svarer da også, at de var meget trygge eller trygge ved at skulle hjem fra sygehuset og hovedparten af patienterne (96 %) havde i høj eller nogen grad tillid til, at medarbejderen fra Følgehjem Projektet havde overblik over deres situation. Tabel 6.2 s09 I hvilken grad havde De tillid til, at medarbejderen fra Følge-hjem Projektet havde overblik over Deres situation, da De skulle følges hjem? Antal Procent I høj grad 29 61,7 % I nogen grad 16 34,0 % I mindre grad 2 4,3 % Slet ikke 0 0 % Total % Tabel 6.2 viser at 96 % af patienterne i høj eller i nogen grad havde tillid til at medarbejderen havde overblik over deres situation. 13

Bilagsoversigt. Spørgeskema til patienter. Spørgeskema til personale på sygehus. Spørgeskema til personale i primær sektor.

Bilagsoversigt. Spørgeskema til patienter. Spørgeskema til personale på sygehus. Spørgeskema til personale i primær sektor. Bilagsoversigt A B C Spørgeskema til patienter. Spørgeskema til personale på sygehus. Spørgeskema til personale i primær sektor. 2A 2B 2C Valideringsinterview på patienter. Valideringsinterview på personale

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Fælles Medicinsk Ambulatorie M - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på HJERTE-LUNGE-KARKIRURGISK AFD. T Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Psykiatriske patienters oplevelser

Psykiatriske patienters oplevelser ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER I KØBENHAVN AMT Psykiatriske patienters oplevelser Spørgeskemaundersøgelse blandt psykiatrisk indlagte patienter i Københavns Amt Psykiatriske patienters oplevelser Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Effekt af ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelsen En randomiseret interventionsundersøgelse

Effekt af ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelsen En randomiseret interventionsundersøgelse Effekt af ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelsen En randomiseret interventionsundersøgelse Et tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Gentofte, Lyngby- Taarbæk

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus Revideret: 29/10-2009 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Diabetes og Stofskifte Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Infektionsmedicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Kvalitet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Sammenfatning af publikation fra Delrapport fra Faxe Kommune: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Omkostningsanalyse Anne Sophie Oxholm Jakob Kjellberg Juni 2012 Hele publikationen kan downloades gratis

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O Aarhus Universitetshospital 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på MEDICINSK HEPATO-GASTROENT. AFD. V Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling O Regionshospitalet Randers og Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus Revideret: 30/11-2009 Den Landsdækkende

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Hospitalsenheden Vest Aktuelle problemstillinger Demografisk udvikling Mange

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på GERIATRISK AFD. G Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på IVF-klinikken, Brædstrup Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere