Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet"

Transkript

1 Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

2 Evaluering af Følge-hjem Projektet Udarbejdet af Følge-hjem Projektet, Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion, Københavns Amts Sygehus i Gentofte med bistand fra Enheden for Brugerundersøgelser i Københavns Amt. København, oktober Line Skou Hansen, fysioterapeut og Pia Kjær, ergoterapeut. Konsulentbistand: Rikke Gut og Stine Schulze, Enheden for Brugerundersøgelser. Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Københavns Amts Sygehus i Gentofte Niels Andersensvej Hellerup Opgang 6A, 1.sal, post 263 Tlf eller

3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Baggrund Om Følge-hjem Projektet Formål Forventninger Organisering af arbejdet Metode og materiale Pilotundersøgelse og validering Dataindsamling Målgruppe Interventionspatienter Personale på sygehuset Personale i primær sektor Datagrundlag Svarprocent Temaer Temaer relateret til interventionspatienter Information Hjemfølgning Generel opfattelse af projektet Temaer relateret til samarbejdsparter på sygehuset og i primær sektor Information Samarbejde Generel opfattelse af projektet Beskrivelse af datamaterialet Patienter Personale på sygehuset Personale i primær sektor Statistiske metoder Repræsentativitet Resultater Patienter Information Hjemfølgning Generel opfattelse af projektet Personale på sygehuset Information Samarbejde Generel opfattelse af projektet Personalets forslag til forbedringer Personale på sygehuset Information Samarbejde Generel opfattelse af projektet Personalets forslag til forbedringer Metodediskussion Konklusion og anbefalinger Referenceliste Litteraturliste Bilagsoversigt...25

4 1. Introduktion 1.1 Baggrund Hvert andet år bliver der udarbejdet en samlet evaluering af patienters oplevelser i forbindelse med indlæggelse på landets sygehuse; Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), som har til formål at identificere og sammenligne forskelle i patientoplevelser samt at sammenligne patientoplevelser over tid 1. Undersøgelserne tager udgangspunkt i velafprøvede undersøgelsesmetoder, undersøgelsesdesign og spørgsmålsformuleringer. Som led i evalueringen af Følge-hjem Projektet er der undervejs i projektforløbet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter, som udarbejdes med inspiration fra LUP. Resultaterne fra undersøgelsen skal anvendes som en indikator for kvaliteten af ordningen og kvaliteten af samarbejdet med de involverede parter. Et positivt resultat kan blandt andet argumentere for videreførelsen af en tilsvarende samarbejdsordning mellem sygehus og primær sektor. Resultaterne kan endvidere danne grundlag for justeringer i ordningen samt give forslag til forbedringer i det tværsektorielle samarbejde. 1.2 Om Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet er organiseret under Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion på Københavns Amts Sygehus i Gentofte. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Medicinsk afdeling C og Gentofte, Lyngby- Taarbæk og Søllerød Kommune. Projektet er finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Geriatripulje med 6,7 millioner kr. Følge-hjem Projektet er et randomiseret, kontrolleret interventionsstudie, hvor formålet er at vurdere, hvorvidt en øget samarbejdsindsats omkring den ældre medicinske patient i højere grad kan sikre en tryg og kvalificeret udskrivelse. Formålet er endvidere at undersøge, om et sådan samarbejde vil kunne forebygge genindlæggelser, fastholde det funktionsniveau, som er opnået under indlæggelsen samt sikre at nødvendig omsorg og optimal medicinering fastholdes i overgangen mellem sygehus og hjem. Målgruppen i Følge-hjem Projektet er patienter på 80 år eller derover, der udskrives fra syv udvalgte medicinske afdelinger på Københavns Amts Sygehus i Gentofte til eget hjem i Gentofte, Lyngby-Taarbæk eller Søllerød Kommune. Deltagende patienter randomiseres i dagene efter indlæggelsen til kontroleller interventionsgruppen. Patienter i kontrolgruppen udskrives efter pågældende afdelings vanlige procedure, mens patienter i interventionsgruppen følges hjem af en medarbejder fra Følge-hjem Projektet. Hjemfølgningen omfatter: samarbejde med afdelingen i forbindelse med planlægningen af udskrivel- 1

5 sen, ledsagelse af patienten under hjemtransporten samt gennemgang af medicin, hjælpemidler og hjemlige forhold. Ved behov kan der foretages yderligere opfølgende besøg. Begge grupper modtager et opfølgende besøg 12 uger efter udskrivelsen. 1.3 Formål Som en del af evalueringen af Følge-hjem Projektet udarbejdes der i projektperioden en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter for at afdække opfattelsen af Følge-hjem Projektet. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen defineres således: - at identificere interventionspatienternes oplevelser af temaerne: information, hjemfølgning, samt generel opfattelse af projektet. - at identificere personalet på deltagende sygehusafdelingers samt personalet i primær sektors oplevelser af temaerne: information, samarbejde, samt generel opfattelse af projektet. 1.4 Forventninger En formodning er, at patienter generelt er tilfredse med en øget opmærksomhed i forbindelse med udskrivelsen fra sygehuset, og at det vil skabe tryghed at blive fulgt hjem af en fagperson, der har sat sig ind i patientens situation. Desuden antages det, at personalet på sygehuset generelt vil være positivt indstillet over for tiltag, der vil kunne smidiggøre kontakten mellem sektorerne, og eventuelt kunne fjerne en arbejdsbyrde i forbindelse med koordinering og planlægning af en udskrivelse af den ældre patient. Det formodes dog, at personalet i primær sektor vil være mindre positivt indstillet over for Følge-hjem Projektet end personalet på sygehuset, da omfanget af information til personalet i primær sektor har været mindre, og da der på grund af den fysiske placering, er mindre kontinuerlig kontakt mellem projektmedarbejderne og personalet i primær sektor. 1.5 Organisering af arbejdet Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført som et substudie til Følge-hjem Projektet, der gennemføres på Amtssygehuset i Gentofte i et samarbejde mellem Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion og Gentofte, Lyngby- Taarbæk og Søllerød Kommune. Følge-hjem Projektet gennemføres fra april 2005 til og med marts Spørgeskemaundersøgelsen blandt deltagende parter er en midtsvejsevaluering, som er tilrettelagt af Følge-hjem Projektet i januar Undersøgelsen er gennemført over en periode på fire måneder fra februar 2006 til og med maj Spørgeskemaerne er udarbejdet af Følge-hjem Projektet på Københavns Amtssygehus i Gentofte i samarbejde med Rikke Gut, evalueringskonsulent og Stine Schulze, projektkoordinator 2

6 fra Enheden for Brugerundersøgelser i Københavns Amt. Indsamling af data fra patienterne er udført af en studentermedarbejder, der er ansat specifikt til opgaven som interviewer. Statiske beregninger samt udarbejdelse af data til frekvenstabeller er foretaget af Enheden for Brugerundersøgelser. Resultatbearbejdningen og analyse er udarbejdet af medarbejdere fra Følge-hjem Projektet med vejledning fra Enheden for Brugerundersøgelser. Afslutning og afrapporteringen af Spørgeskemaundersøgelsen er udført i september

7 2. Metode og materiale Spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet med ønsket om at indhente oplysninger om deltagende parters holdninger, vurderinger og opfattelse i forbindelse med deltagelse i Følgehjem Projektet. Formålet er at indsamle oplysninger fra en stor gruppe af patienter og deltagende parter på sygehuset og i primær sektor, for at kunne opnå en generel og repræsentativ viden om de valgte temaer. Spørgeskemaundersøgelsen muliggør kvantitative svar, og ved at vælge en spørgeskemaundersøgelse frem for eksempelvis kvalitative interview eller fokusgruppeinterview, er muligheden for at holdninger og vurderinger bliver uddybet begrænset 2. Derimod har en pilotundersøgelse, udført på en mindre gruppe af deltagende parter, givet mulighed for at medtage vigtige temaer i spørgeskemaundersøgelsen. Ligeledes er der som afslutning på spørgeskemaerne givet mulighed for at skrive uddybende kommentarer. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres med tre spørgeskemaer; for interventionspatienter der er fulgt hjem (bilag 1a), for deltagende parter på de sygehusafdelinger der indgår i projektet (bilag 1b) og for deltagende parter i de tre kommuner der indgår i projektet (bilag 1c). Spørgeskemaerne er inddelt i fire kategorier: Baggrundsoplysninger, information, hjemfølgning/samarbejde og generel opfattelse af Følge-hjem Projektet. Opbygningen er valgt for at få en kronologisk rækkefølge og dermed et mere tilgængeligt spørgeskema. 2.1 Pilotundersøgelse og validering Inden spørgeskemaundersøgelsens start testes og afprøves svarkategorierne i en pilotundersøgelse, hvor en udvalgt repræsentativ gruppe interviewes med henblik på validering af udvalgte spørgsmål (bilag 2a, 2b og 2c). Valideringen er vigtig for at sikre, at spørgsmål og svarkategorier er forståelige for den, der skal besvare spørgeskemaet. Da hovedparten af spørgsmålene tidligere er valideret i andre sammenhænge, bl.a. i forhold til Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 3, valideres kun de spørgsmål, der er direkte relateret til Følge-hjem Projektet. I spørgeskemaet til patienterne valideres ti udvalgte spørgsmål på syv patienter (bilag 2a). I spørgeskemaerne til personalet på sygehuset og i primær sektor valideres henholdsvis syv og seks udvalgte spørgsmål (bilag 2b og 2c). Valideringsinterviewene blev udført på ni personaler; fem fra sygehusafdelinger og fire fra primær sektor. Med baggrund i interviewene justeres spørgeskemaerne så patienternes og personalets opfattelse, erfaringer og vurderinger indarbejdes i det endelige spørgeskema. 4

8 2.2 Dataindsamling Undersøgelsen omfatter svar fra patienter der er blevet fulgt hjem af Følge-hjem Projektet i perioden februar til og med maj 2006 samt svar fra personalet på afdelingerne og i primær sektor, der har været involveret i disse udskrivelser. Spørgeskemaet til patienterne udfyldes af en interviewer, der besøger den enkelte patient inden for en uge efter udskrivelsen. Intervieweren læser spørgsmål og svarkategorier højt for patienten, der ligeledes har et eksemplar af spørgeskemaet i forstørret udgave. Intervieweren noterer patientens valgte svar. Metoden er valgt, da det vurderes, at målgruppen ville have svært ved selvstændigt at udfylde og returnere spørgeskemaet. Patienterne modtog ved udskrivelsen mundtlig information om spørgeskemaundersøgelsen. Der blev ligeledes udleveret et følgebrev (bilag 3a) med information om formål med undersøgelsen samt tidspunkt for interview. Spørgeskemaet til personalet på sygehusafdelingerne blev afleveret personligt samme dag eller dagen efter kontakten i forbindelse med udskrivelsen af en patient. Med spørgeskemaet var der vedlagt et følgebrev (bilag 3b) med noteret afleveringsfrist på en uge efter modtagelse samt en intern postkuvert med udfyldt returadresse til Følge-hjem Projektets sekretær. Spørgeskemaet til personalet i primær sektor blev udsendt med post umiddelbart efter kontakten omkring en udskrevet patient. Sammen med spørgeskemaet var der vedlagt et følgebrev (bilag 3c), med noteret afleveringsfrist på 14 dage efter udsendelsen af spørgeskemaet, samt en frankeret returkuvert med adresse til Følge-hjem Projektets sekretær. Alle deltagende parters navne og tilhørsforhold blev noteret for at sikre, at hver enkelt kun udfyldte ét spørgeskema. 2.3 Målgruppe Spørgeskemaundersøgelsen dækker over tre forskellige spørgeskemaer med en målgruppe til hvert spørgeskema; interventionspatienter, personale på sygehuset og personale i primær sektor (bilag 1a, 1b og 1c) Interventionspatienter Målgruppen er akut indlagte patienter i alderen 80 år eller derover, der er indlagt på Københavns Amts Sygehuset i Gentofte på enten Geriatrisk Afsnit, Akut Modtageafsnit, Medicinsk-, Hjertemedicinsk- eller Lungemedicinsk Afdeling. Patienterne har givet skriftligt samtykke til deltagelse i Følge-hjem Projektet, er randomiseret til interventionsgruppen og er ved udskrivelsen fra sygehuset fulgt hjem til eget hjem i Gentofte, Lyngby- Taarbæk eller Søllerød Kommune. 5

9 2.3.2 Personale på sygehuset Målgruppen er personalet fra Geriatrisk Afsnit, Akut Modtageafsnit, Medicinsk-, Hjertemedicinsk- eller Lungemedicinsk Afdeling på Københavns Amts Sygehus i Gentofte, som har været involveret i udskrivelsen af en interventionspatient; eksempelvis sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sekretærer, læger og terapeuter Svarprocent I indsamlingsperioden blev der fulgt 50 patienter hjem, hvoraf 47 modtog interview med henblik på udfyldelse af dataskemaet. Dette giver en svarprocent på 94 % for patienterne. Der blev udleveret spørgeskemaer til 43 personaler fra sygehuset, hvoraf 31 udfyldte spørgeskemaet. Dette giver en svarprocent på 77 % for sygehuspersonalet. Til personalet i primær sektor blev der udsendt 21 spørgeskemaer, hvoraf 13 blev udfyldt og sendt retur. Det giver en svarprocent på 62 % for personalet i primær sektor. Der opnås større statistisk sikkerhed, og derved øget validitet hvis svarprocenten i en spørgeskemaundersøgelse er høj. Alle svarprocenterne i denne undersøgelse er tilfredsstillende, vurderet i forhold til andre undersøgelser i amtet og på landsplan Personale i primær sektor Målgruppen er personalet i primær sektor, som har været involveret i forbindelse med hjemfølgningen af en interventionspatient. De deltagende kommuner er: Gentofte, Lyngby- Taarbæk og Søllerød Kommune, og personalet dækker over faggrupper som eksempelvis hjemmesygeplejersker, visitatorer, koordinerende sygeplejersker og sagsbehandlende ergoterapeuter. 2.4 Datagrundlag 6

10 3. Temaer Fokusområderne i Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet er interventionspatienternes og samarbejdsparternes opfattelse i forbindelse med deltagelse i Følge-hjem Projektet. Der tages udgangspunkt i følgende temaer: 3.1 Temaer relateret til interventionspatienter - Information (mundtlig og skriftlig) - Hjemfølgning - Generel opfattelse af projektet Spørgeskemaerne indeholder desuden baggrundsspørgsmål om køn, alder, bopælskommune og udskrivende afdeling, for at kunne udarbejde en beskrivelse af datamaterialet, herunder vurdere, om materialet er repræsentativt for interventionspatienterne i Følgehjem Projektet Information I spørgeskemaundersøgelsen stilles tre spørgsmål der omhandler informationen til patienterne. Ved inklusion til projektet modtager patienten mundtlig information om projektet i et sprog, der er forsøgt at gøre let forståeligt for patienten samt en informationspjece med beskrivelse af projektet. Herudover modtager patienten information om hvordan en hjemfølgning foregår. Under indlæggelsen og i forbindelse med selve udskrivelsen får patienten nærmere detaljer om hjemfølgningen af den projektmedarbejder der varetager hjemfølgningen Hjemfølgning Patienterne får stillet otte spørgsmål inden for temaet hjemfølgning. Ved udskrivelse af en interventionspatient følger den ansvarlige projektmedarbejder op på, om alle nødvendige elementer i udskrivelsen er effektueret af personalet på udskrivende afdeling. Elementerne indeholder kontakten til pårørende og hjemmeplejen i forhold til hjemmesituationen, bestilling af hjemtransport, dosering af medicin, udlevering af ambulatorietider og epikrise, vurdering af behov for hjælpemidler og genoptræningstilbud samt pakning af private ejendele. Projektmedarbejderen, som kan være en sygeplejerske, en ergoterapeut, en læge eller en fysioterapeut, ledsager patienten under transporten og ved ankomsten til hjemmet. I hjemmet gennemgås den aktuelle medicin, og bolig og hjælpemidler vurderes og gennemgås med patienten. Det vurderes endvidere, om der er behov for hjælpemidler, boligændringer, opfølgende træning eller ændring i hjemmehjælpen og hjemmesygeplejen. Der tages i hele forløbet udgangspunkt i den enkelte patient, for at skabe tryghed omkring udskrivelsen til eget hjem. 7

11 3.1.3 Generel opfattelse af projektet For at vurdere fremtidsperspektivet i en følgehjemordning er det vigtigt at kende patienternes holdning til Følge-hjem Projektet. Patienterne bliver derfor, gennem fem spørgsmål, bedt om at vurdere deres generelle opfattelse af deltagelse i projektet, hvilke elementer der har gjort dem trygge/utrygge, samt deres vurdering af relevansen af en følge-hjemordning til ældre patienter. Tidligere undersøgelser har konstateret, at ældre patienter generelt svarer mere positivt end yngre patienter, hvilket man må have for øje når undersøgelsen udelukkende besvares af ældre respondenter. 3.2 Temaer relateret til samarbejdsparter på sygehuset og i primær sektor - Information (mundtlig og skriftlig) - Samarbejde - Generel opfattelse af Følge-hjem projektet Personalet på sygehuset og i primær sektor modtager to forskellige spørgeskemaer. Temaerne i de to spørgeskemaer er dog enslydende. Ud over de nævnte temaer indeholder spørgeskemaerne baggrundsspørgsmål om faggruppe, antal år i faget, antal patienter, som personalet har været involveret i, i relation til Følge-hjem Projektet samt hvilken afdeling/kommune personalet arbejder i. Der kan dermed udarbejdes en beskrivelse af datamaterialet Information I spørgeskemaundersøgelsen blandt personalet i primær sektor og på sygehuset stilles tre spørgsmål, der relaterer sig til temaet information. Inden projektstart, samt undervejs i forløbet, er involverede afdelinger på sygehuset blevet informeret af Følge-hjem Projektet. Ligeledes er personalet i primær sektor blevet informeret om projektet af den kommunalt ansatte projektmedarbejder fra den respektive kommune. Ved informationsmøderne er der foretaget en kort gennemgang af projektets formål og målgruppe, og proceduren i forbindelse med udskrivelsen af en interventionspatient er gennemgået. Sygehusafdelingerne har fået udleveret informationsmapper indeholdende informationspjece, fordeling af kontaktpersoner, relevante telefonnumre samt nyhedsbreve. Personalet i primær sektor har ved informationsmøderne fået udleveret informationspjecen, som ligeledes er sendt elektronisk via internt postsystem i de tre kommuner. Nyhedsbreve er løbende udsendt til relevant personale i primær sektor Samarbejde I spørgeskemaet til henholdsvis personalet på sygehuset og i primær sektor stilles fem 8

12 spørgsmål omhandlende samarbejdet med Følge-hjem Projektet. Til hver deltagende sygehusafdeling er der knyttet en kontaktperson fra projektet. Kontaktpersonen kommer dagligt på afdelingen og gennemgår nyindlagte patienter, der kunne være potentielle deltagere i Følge-hjem Projektet, samt følger op på patienter, der er randomiseret til interventionsgruppen. Oplysninger om interventionspatientens baggrund og generelle status vedrørende diagnose, undersøgelser, boligform, netværk, funktionsniveau, hjælpemidler med videre, indhentes fra enten patienten, pårørende, personalet på sygehusafdelingen, patientjournalen på sygehuset, personalet i primær sektor eller patientjournalen i hjemkommunen. Desuden vurderer kontaktpersonen selv patienten. Ved udskrivelsen af en patient har sygehusafdelingen ansvaret for koordinering af udskrivelsen, herunder etablering af kontakt til hjemmeplejen. Ved afholdelse af hjemmeplejekonference, hvor en repræsentant fra primær sektoren deltager, kan kontaktpersonen fra Følge-hjem Projektet ligeledes deltage. Inden udskrivelsen følger kontaktpersonen op på planlagte aftaler vedrørende hjemtransport, hjemmepleje og hjemmesygepleje, ligesom det vurderes, om der er behov for eksempelvis ambulant træning og hjælpemidler. Ved tvivl vedrørende planlægningen eller behov for ændringer i planlagte aftaler, aftales det individuelt med personalet på afdelingen, hvordan ændringerne foretages. I tilfælde, hvor der ved udskrivelsen er uoverensstemmelse mellem medicin, manglende kontakt til hjemmeplejen eller andre uoverensstemmelser, har personalet på afdelingen ansvaret for at afklare dette. Efter hjemfølgningen vurderer projektmedarbejderen, om der skal tages kontakt til primær sektor med henblik på viderformidling af behovet for hjælpemidler, øget hjemmehjælp eller problematikker i forbindelse med patientens medicin. Efter hjemfølgningen udarbejdes et notat vedrørende hjemfølgningen til patientjournalen på sygehuset og i hjemkommunen. Kontaktpersonen giver ved behov mundtlig feedback til relevant personale på sygehusafdelingen Generel opfattelse af Følge-hjem Projekt I spørgeskemaundersøgelsen stilles tre spørgsmål om deltagende parters generelle opfattelse af projektet samt deres vurdering af relevansen af et tilsvarende tilbud. Herudover afdækkes hvad personalet synes fungerer tilfredsstillende og deres forslag til forbedringer i forhold til samarbejdet med Følge-hjem Projektet. 9

13 4. Beskrivelse af datamaterialet I det følgende gives en oversigt over karakteristika for patienter, personalet på sygehuset samt personalet i primær sektor, der har besvaret spørgeskemaet. Oversigterne for patienterne viser kønsfordeling, aldersfordeling, kommunefordeling og udskrivende afdeling (bilag 4a). Oversigterne for personalet på sygehuset og i primær sektor viser faggruppe, antal år i faget, afdeling/kommune og antal patienter de har været involveret i (bilag 4b og 4c). 4.1 Patienter Tabel 4.1 Kønsfordeling Køn Antal Procent Kvinde 28 59,6 % Mand 19 40,4 % Total % Tabel 4.1 viser, at flere kvinder end mænd deltager i undersøgelsen. Fordeling er 60 % kvinder og 40 % mænd. Tabel 4.2 Aldersgruppefordeling Fødselsår Antal Procent ,9 % ,1 % Total % Tabel 4.2 viser, at næsten halvdelen af patienterne (49 %) er født i årene , mens den øvrige halvdel (51 %) er født i årene Tabel 4.3 Kommunefordeling Kommune Antal Procent Gentofte 19 40,4 % Lyngby- Taarbæk 18 38,3 % Søllerød 10 21,3 % Total % I tabel 3 ses det, at den største andel af patienter bor i Gentofte eller Lyngby-Taarbæk Kommune. Tabel 4.4 Fordeling af udskrivende afdeling Afdeling Antal Procent Akut modtageafsnit F ,4 % Geriatrisk Afsnit C ,6 % Hjertemedicinsk Afdeling P ,7 % Hjertemedicinsk Afdeling P ,3 % Lungemedicinsk Afdeling Y ,6 % Medicinsk Afdeling F ,8 % Medicinsk Afdeling F ,6 % Total % Tabel 4.4 viser hvilket afsnit patienten er udskrevet fra. En stor andel af patienterne er udskrevet fra Hjertemedicinsk Afdeling P-224 (28 %) eller Akut modtageafsnit (23 %) i dataindsamlingsperioden. 4.2 Personale på sygehuset Tabel 4.5 Fordeling af faggrupper Faggruppe Antal Procent Social- og sundhedsassistent 6 18,2 Social- og sundhedsassistent elev 1 3,0 Sygeplejerske 25 75,8 Sygeplejestuderende 1 3,0 Total % I tabel 4.5 ses det, at hovedparten af respondenterne tilhører faggruppen af sygeplejersker (76 %). 10

14 Tabel 4.6 Fordeling af antal år i faget År Antal Procent ,4 % ,3 % ,2 % Total % Tabel 4.6 viser hvor mange år personalet har arbejdet i deres fag. Det ses, at næsten halvdelen (42 %) har arbejdet 0-2 år i deres fag. Tabel 4.7 Fordeling af tilhørende afdeling Afdeling Antal Procent Akut modtageafsnit F ,2 % Geriatrisk Afsnit C ,2 % Hjertemedicinsk Afdeling P ,2 % Hjertemedicinsk Afdeling P ,1 % Lungemedicinsk Afdeling Y ,1 % Medicinsk Afdeling F ,1 % Medicinsk Afdeling F ,1 % Total % I tabel 4.7 ses fordelingen af tilhørende afdeling. Det ses, at en stor del af respondenterne (24 %) hører til på Geriatrisk Afsnit C Tabel 8 Fordeling af antal patienter Antal Antal Procent ,6 % ,3 % 11 eller flere 5 15,2 % Total % Tabel 4.8 viser hvor mange patienter personalet har været involveret i. Det ses, at over halvdelen af personalet (58 %) har været involveret i 1-5 patientudskrivelser. 4.3 Personale i primær sektor Tabel 4.9 Fordeling af faggrupper Faggruppe Antal Procent Social- og sundhedsassistent 4 30,8 % Sygeplejerske 6 46,2 % Ergoterapeut 1 7,7 % Social- og sundhedshjælper 1 7,7 % Leder 1 7,7 % Total % I tabel 4.9 ses det, at stort set halvdelen af respondenterne er sygeplejersker (46 %). Tabel 10 Fordeling af antal år i faget År Antal Procent ,8 % ,4 % ,8 % Total % Tabel 4.10 viser hvor mange år personalet har arbejdet i deres fag. Det ses, at der er en jævn fordeling mellem de tre grupper. Tabel 4.11 Kommunefordeling Kommune Antal Procent Gentofte 6 46,1 % Lyngby- Taarbæk 4 30,8 % Søllerød 3 23,1 % Total % I tabel 4.11 ses fordelingen af tilhørende kommune. Gentofte Kommune er repræsenteret med ca. halvdelen (46 %). Tabel 4.12 Fordeling af antal patienter Antal Antal Procent ,3 % ,7 % Total % Tabel 4.12 viser hvor mange patienter personalet har været involveret i. Det ses, at størstedelen af personalet (83 %) har været involveret i 1-5 patientudskrivelser. 11

15 5. Statistiske metoder Spørgeskemaundersøgelsens analyser er baseret på simple frekvens- og krydstabeller. Udgangspunktet for analysen er en vurdering af patienter og personalets opfattelse af udvalgte temaer i forbindelse med deltagelse/involvering i Følge-hjem Projektet. Spørgeskemaet er udfyldt i perioden umiddelbart efter hjemfølgningen af en patient/kontakten i forbindelse med en udskrivelse. 5.1 Repræsentativitet For at vurdere om patienterne, der har udfyldt et spørgeskema, giver et repræsentativt billede af den samlet gruppe af patienter (gennemførte interventionspatienter, der er fulgt hjem i de første ti måneder af projektperioden), udarbejdes en sammenligning af faktorerne køn, alder og kommune. Hos patienterne er der fundet forskelle i forhold til køn, hvor fordelingen blandt interventionspatienter i Følge-hjem Projektet er 74 % kvinder og 26 % mænd, mens fordelingen i spørgeskemaundersøgelsen er 60 % kvinder og 40 % mænd. Der er endvidere fundet en lille forskel i alder, hvor det ses, at patienterne i spørgeskemaundersøgelsen er lidt yngre (51 % er født i ) end gruppen af interventionspatienter i Følge-hjem Projektet (46 % er født i ). Der er ligeledes fundet en lille forskel i bopælskommune ved sammenligning mellem gruppen af interventionspatienter og respondenter. Det ses, at Gentofte Kommune er repræsenteret i spørgeskemaundersøgelsen med 40 % i forhold til 44 % i Følge-hjem Projektet, mens Søllerød er repræsenteret med 21 % i forhold til 18 % i Følge-hjem Projektet. Ligeledes sammenlignes personalet på sygehuset og i primær sektor, der har besvaret og returneret spørgeskemaet, med den samlede gruppe af personaler der har modtaget et spørgeskema. For personalet på sygehuset er der ikke fundet markante forskelle i fordelingen af tilhørende afdeling. Geriatrisk Afsnit C1-511 repræsenterer dog en lidt højere andel (24 %) af de returnerede sørgeskemaer end af de udleverede (21 %), mens Hjertemedicinsk Afdeling P-224 repræsenterer en lidt lavere andel (21 %) af de returnerede spørgeskemaer end af de udleverede (26 %). For personalet i primær sektor er der fundet en lille forskel i fordelingen af tilhørende kommune, hvor det ses, at Gentofte Kommune repræsenterer en lavere andel af spørgerskemaerne der er returneret (46 %) i forhold til spørgeskemaerne der er udleveret (52 %). Derimod er Lyngby-Taarbæk Kommune repræsenteret med 31 % i spørgeskemaundersøgelsen i forhold til 24 % af de udleverede. Det vurderes dog, at bortfaldet i spørgeskemaundersøgelsen ikke har væsentlig betydning for de konklusioner, der drages i undersøgelsen. 12

16 6. Resultater Resultaterne præsenteres ud fra temaerne beskrevet i afsnit 3, og de væsentligste resultater fra spørgeskemaundersøgelsen sammenfattes. Frekvenstabellerne med den samlede oversigt over spørgsmål og svar er samlet i bilag 4a, 4b og 4c. 6.1 Patienter Information Patienterne har vurderet, at indholdet af den mundtlige (96 %) og den skriftlige information (97 %) har været virkelig godt eller godt. Disse resultater er sammenlignelige med resultaterne fra den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser, hvor henholdsvis og 96 % og 86 % af patienterne vurderer, at indholdet af den skriftlige og mundtlige information er virkelig godt eller godt 5. Svarene fra interventionspatienterne viser, at 38 % af patienterne ikke har læst den udleverede pjece. Dette resultat er interessant, men kan eventuelt forklares med, at det er svært at forholde sig til information når man er syg 6. Desuden kommenterer en respondent, at vedkommende ikke har modtaget pjecen og erindrer ikke information om projektet på hospitalet 7. En anden årsag til at nogle af patienterne ikke har læst pjecen kan skyldes, at mange ældre har nedsat syn og derved svært ved at læse pjecen trods forstørret tekst. En stor del af patienterne (93 %) vurderer, at informationen om hvordan hjemfølgningen skulle foregå har været virkelig god eller god, hvilket kan skyldes, at Følge-hjem Projektet lægger stor vægt på, at informere patienterne mundtligt om selve hjemfølgningen. Tabel 6.1 s07 Hvordan vurderer De informationen om, hvordan det skulle foregå, da De skulle følges hjem? Antal Procent Virkelig god 11 25,0 % God 30 68,2 % Dårlig 3 6,8 % Virkelig dårlig 0 0 % Total % Tabel 6.1 viser at 93 % af patienterne vurderer at informationen om hvordan hjemfølgningen skulle foregå har været virkelig god eller god Hjemfølgning Det er en fordel at have én med hjem og blive taget hånd om % af patienterne svarer da også, at de var meget trygge eller trygge ved at skulle hjem fra sygehuset og hovedparten af patienterne (96 %) havde i høj eller nogen grad tillid til, at medarbejderen fra Følgehjem Projektet havde overblik over deres situation. Tabel 6.2 s09 I hvilken grad havde De tillid til, at medarbejderen fra Følge-hjem Projektet havde overblik over Deres situation, da De skulle følges hjem? Antal Procent I høj grad 29 61,7 % I nogen grad 16 34,0 % I mindre grad 2 4,3 % Slet ikke 0 0 % Total % Tabel 6.2 viser at 96 % af patienterne i høj eller i nogen grad havde tillid til at medarbejderen havde overblik over deres situation. 13

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Hjemmetræning af børn med hjerneskade

Hjemmetræning af børn med hjerneskade Hjemmetræning af børn med hjerneskade MarselisborgCentret april 2005 Evaluering af forsøgsordning efter Servicelovens 138 for forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet I N D H O L D S F O

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i evalueringen marts 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune 2014

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej

Læs mere

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012. Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012. Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013 Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013 Forfatter: sbr Sidst gemt: 11-06-2013 13:17:00 Sidst udskrevet: 11-06-2013 13:17:00

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Rapport - udviklingsprojekt April 2013 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Mere end en stofmisbruger

Mere end en stofmisbruger Mere end en stofmisbruger - ekstern evaluering af et tilbud til stofbrugere med børn udarbejdet af Kathrine Louise Bro Ludvigsen Behandlingscenter for Stofbrugere Københavns Amt 2003 FORORD Dette forord

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere