I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:"

Transkript

1 Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser.

2 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets mission og vision, er høj kvalitet en afgørende forudsætning for, at erhvervsakademiet når sine mål. Af missionen fremgår det, at akademiet gennemfører praksisnære videregående uddannelser og kurser af høj kvalitet, og visionen understreger, at erhvervsakademiet ønsker vækst gennem høj kvalitet. Kvalitetssystemet for Erhvervsakademi Aarhus har derfor sin begrundelse i akademiets mission og vision. Mission Det er vores mission succesfuldt at udvikle og gennemføre praksisnære videregående uddannelser og kurser af høj kvalitet. Aktiviteter, der sikrer deltagerne kvalifikationer og kompetencer i forhold til job og videreuddannelse, og som gør virksomhederne i stand til at realisere deres strategier og nå deres mål. Udgangspunktet for vort arbejde er en tæt kontakt til praksis, et globalt udsyn og en formidling og pædagogik 1, der giver optimale udfordringer, oplevelser og udviklingsmuligheder for vores studerende. Vores målgruppe er unge med en afsluttet ungdomsuddannelse, erhvervsaktive voksne samt offentlige og private virksomheder. Vision Det er vores vision at opnå vækst gennem høj kvalitet, unikke formidlingskompetencer, et målrettet udbud og en større synlighed i det regionale, nationale og internationale uddannelsesbillede. Det lykkes, fordi vi giver plads til at personlige kompetencer udfoldes og udvikles, og fordi vi evner at arbejde fokuseret i en kultur præget af dialog, åbenhed og ansvarlighed. Kvalitetssystemet har endvidere en ekstern begrundelse. I henhold til vedtægterne for Erhvervsakademi Aarhus skal erhvervsakademiet have et system til kvalitetssikring og resultatvurdering af uddannelse og forsknings- og udviklingsaktiviteter og er forpligtiget til at informere herom. I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: kvalitetssikringsarbejdet er løbende og systematisk ansvars- og arbejdsdelingen er klar kvalitetssikringsarbejdet er forankret på ledelsesniveau erhvervsakademiet har en inkluderende kvalitetskultur, og kvalitetssikringsarbejdet fokuserer på både de samlede uddannelser og den konkrete undervisning. Kvalitetssystemet skal sikre, at kvalitetsarbejdet er velargumenteret og velfungerende i praksis. Kvalitetsarbejdet skal vise, at kvalitetssystemet fungerer og sikrer uddannelsernes kvalitet og relevans både før og efter en institutionsakkreditering. Den danske 1 Søges sikret gennem akademiets pædagogiske platform. Side 1 af 6

3 akkrediteringslovgivning bygger på European Standards and Guidelines (ESG), som erhvervsakademiets kvalitetssystem således følger. I forbindelse med sikringen og udviklingen af undervisningskvaliteten kan der sondres imellem et uddannelsesperspektiv og et undervisningsperspektiv. I et uddannelsesperspektiv fokuseres der på, om de studerende gennem deres uddannelse erhverver kvalifikationer og kompetencer, som aftagerne har brug for. Det centrale spørgsmål i dette perspektiv er, om uddannelserne modsvarer arbejdsmarkedets behov. Beskæftigelsesstatistik og undersøgelser blandt eksterne eksperter, aftagere og dimittender udgør en del af grundlaget for udviklingen af uddannelsernes kvalitet i dette perspektiv. I et undervisningsperspektiv fokuseres der på de studerendes læring ud fra et fagligt perspektiv og på, om undervisningen er tilrettelagt hensigtsmæssigt. Er der sammenhæng mellem mål, indhold, undervisnings- og arbejdsformer samt eksamen? Har undervisningen en høj kvalitet? Er de studerende aktive partnere i undervisningsprocessen? Mv. Uddannelsesevalueringer blandt de studerende, karakterstatistik og statistik om de studerendes frafald og årsager til frafald udgør en del af grundlaget for udviklingen af uddannelsernes kvalitet i dette perspektiv. Erhvervsakademiets kvalitetssystem skal bidrage til at udvikle akademiets uddannelser, så de både har en høj kvalitet i et uddannelsesperspektiv og i et undervisningsperspektiv. I den forbindelse skal erhvervsakademiet som helhed og de enkelte uddannelser redegøre for og dokumentere: 1. At der systematisk og løbende gennemføres aktiviteter for at kvalitetssikre og -udvikle udbuddet. 2. At eksterne og interne interessenter inddrages, herunder at udbuddet regelmæssigt og systematisk sikrer sig de studerendes vurdering af udbuddet. 3. At udbuddet bruger den viden, der indhentes gennem evalueringer, til at forbedre og udvikle sine aktiviteter og resultater, både med fokus på en uddannelses samlede mål og indhold og på tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen. 4. At der er en kvalitetskultur, som gør det muligt at koble erhvervsakademiets strategier med lokale handlingsplaner, så det understøtter og fremmer uddannelsernes kvalitet og relevans. 5. At erhvervsakademiets ledelsesinformationssystem er effektivt og indeholder de relevante kvalitetsnøgletal, der udarbejdes og behandles løbende. 6. At ledelsen tager ansvar for kvalitetssikringen og -udviklingen af erhvervsakademiets uddannelser og erhvervsakademiets overordnede kvalitetssystem. 2. Kvalitetspolitik Erhvervsakademi Aarhus kvalitetspolitik for uddannelsesområdet udtrykker erhvervsakademiets mål for uddannelseskvalitet gennem ni målsætninger. Side 2 af 6

4 Målsætninger med kvalitetssystemet Målsætninger med erhvervsakademiets kvalitetssystem er at sikre: 1. At uddannelserne er relevante og modsvarer arbejdsmarkedets behov 2. At uddannelserne er veltilrettelagte, og at der er en god sammenhæng mellem mål, indhold, undervisnings- og arbejdsformer samt eksamen 3. At de studerende opnår gode eksamensresultater 4. At de studerende er motiverede og aktive partnere i undervisningsprocessen 5. At de studerende er tilfredse med undervisningen, uddannelsen, støttefunktioner og faciliteter 6. At de studerende har en høj gennemførelsesprocent 7. At dimittenderne opnår relevant beskæftigelse eller deltager i videreuddannelse 8. At uddannelserne er ajourførte i forhold til udviklingen i erhverv, profession og forskning 9. At gennemførte udviklingsprojekter har værdi for de studerende, uddannelsen og virksomheder Målsætningerne er udmøntet i tre koncepter og i en række tilhørende manualer. Koncepterne og manualerne beskriver rolle- og ansvarsfordelingen, ligesom der peges på, hvor opfølgningen skal dokumenteres. Gennem koncepterne og manualerne tilsikres, at kvalitetssystemets målsætninger opnås. 3. Kvalitetsstrategiske målsætninger Der formuleres kvalitetsstrategiske målsætninger i erhvervsakademiets overordnede strategi og i kvalitetsberetningen og -planen. Indenfor de målsætninger, hvor vi har særlige indsatsområde på det strategiske niveau, vil de strategiske kvalitetsmål indgå i akademiets overordnede strategi samt helt eller delvist indgå i akademiets udviklingskontrakt med ministeriet. Opfølgning på målsætningerne sker dels via kvalitetsberetningen og dels via den årlige opfølgning på strategi og udviklingskontrakten. Kvalitetsberetningen og -planen udarbejdes ud fra erhvervsakademiets manual herfor. Kvalitetsberetningen og -planen indeholder opfølgning på foregående års handlingsplan, SWOT-analyse, status på arbejdet med kvalitetssystemet, status på relevante nøgletal samt handlingsplan for kommende år. 4. Kvalitetsberetning og -plan Kvalitetssystemets grundsten er en kvalitetsberetning og -plan, der udarbejdes årligt for de enkelte uddannelser/afdelinger af den ansvarlige leder i samarbejde med medarbejderne i afdelingen. Side 3 af 6

5 Kvalitetsberetningen og -planen for uddannelserne skal bl.a. indeholde følgende oplysninger: 1. Kvalitetsmål for beretningsåret 2. Uddannelsens drift og udvikling i beretningsåret herunder: Gennemførelse og frafald Beskæftigelse og videreuddannelse Karakterstatistik og censorberetninger Evalueringsresultater Praktik og kvalitetssikringen af praktik (gælder ikke deltidsuddannelserne) Aftagerkontakt og aftagertilkendegivelser Videngrundlag og videnflow Studie- og praktikophold i udlandet (gælder ikke deltidsuddannelserne) Forsknings- og udviklingsprojekter og en vurdering af projekternes værdi for de studerende og uddannelsen Målopfyldelse i forhold til handlingsplan for året og i forhold til resultatmål i akademiets strategi og udviklingskontrakt Samlet vurdering af uddannelsens aktuelle situation, videngrundlag og udfordringer. Vurderingen skal konkret forholde sig til den eksisterende studieordning for uddannelsen - både studieordningens fællesdel og studieordningens institutionsdel 3. Handlingsplan og særlige indsatsområder for det kommende studieår. Kvalitetsberetning og -plan danner grundlag for et møde mellem den ansvarlige leder og kvalitetschefen, hvor kvalitetsberetningen og -planens indhold og form drøftes og vurderes. Uddannelsesdirektøren og kvalitetschefen udarbejder en opsamling på baggrund af kvalitetsberetningerne og -planerne, som danner grundlag for erhvervsakademiets kvalitetsberetning, der indeholder en status for uddannelseskvalitet for erhvervsakademiet som helhed. Erhvervsakademiets kvalitetsberetning drøftes efterfølgende med rektor, som med sin ledelsesrefleksion bringer kvalitetsberetningen videre til drøftelse i strategisk ledergruppe og dernæst til drøftelse i bestyrelsen. Kvalitetsberetningen er udarbejdet første gang for uddannelsesåret 2008/2009. Kvalitetsplanen er udarbejdet siden uddannelsesåret 2009/2010. Nye uddannelser og udbud, der har under 1 års gennemførelse følger Manual for udvikling af nye uddannelser og nye udbud. 5. Evalueringer og undersøgelser Akademiets kvalitetssystem er baseret på følgende evalueringer og undersøgelser: Evaluering af de studerendes tilfredshed med uddannelsen, undervisningen, støttefunktioner og faciliteter samt undervisningsmiljø. Evalueringen gennemføres årligt i oktober/november i samarbejde med et eksternt analysefirma. Denne evaluering giver et samlet billede af de studerendes tilfredshed, udbytte og loyalitet og påpeger relevante indsatsområder. Akademirådet har mulighed for møde med Side 4 af 6

6 akademiets kvalitetsafdeling to gange årligt, eller oftere ved behov, hvor de har mulighed for at deltage i efterbehandlingen af evalueringen. Gennemført første gang med eksternt firma i Evaluering af undervisningen i de enkelte fag. Evalueringen gennemføres mindst en gang årligt i forårssemestret april/maj måned - eller hyppigere efter nærmere aftale. Denne evaluering giver et billede af de studerendes tilfredshed med de enkelte undervisere og undervisningen. Gennemført siden Den enkelte underviser gennemfører derudover evaluering efter eget valg og metode mindst en gang pr. semester. Gennemført siden Praktikevalueringer gennemføres afslutningsvist i hvert praktikforløb, hvor både praktikvirksomheder og de studerende evaluerer praktikforløbet og udbyttet heraf. Gennemført siden Aftagerundersøgelser gennemføres i de enkelte uddannelsesnetværk eller af erhvervsakademiet efter behov. Input om relevans og tilrettelæggelse fra aftagere og øvrige relevante interessenter systematiseres i akademiets Manual for kvalitetssikring af aftagerkontakt og evaluering, som er en fast og løbende praksis på de enkelte uddannelser. Derudover er der den løbende kontakt til aftagerne i uddannelsesudvalg /advisory boards med deltagelse af eksterne interessenter. Dimittendundersøgelser og undersøgelse af beskæftigelsesgrad gennemføres årligt. Undersøgelserne suppleres efter behov med andre spørgsmål af relevans for erhvervsakademiets kvalitetsudvikling. Gennemført siden Måling af medarbejdertrivsel, herunder vurdering af nærmeste leder, teamsamarbejde, psykisk og fysisk miljø og den lovpligtige APV. Gennemføres hver 2. år. Første gang i erhvervsakademiets regi i Benchlearning i det landsdækkende kvalitetsudvalg med repræsentanter fra alle erhvervsakademier, de landsdækkende uddannelsesnetværk samt øvrige landsdækkende netværk indenfor støttefunktionerne, hvor man i et lærende netværk gensidigt analyserer egen og bedste praksis for at kvalificere handlingsplaner og målopfyldelse (afrapporteres i erhvervsakademiets samlede kvalitetsberetning). 6. Datagrundlag i øvrigt Som grundlag for kvalitetssikring og -udvikling udarbejdes der, udover gennemførelsen af de nævnte evalueringer samt opfølgningen herpå, følgende nøgletal og studiestatistik: Beskæftigelsesfrekvens Indikatorer på internationalisering Gennemførelses- og frafaldsstatistik Karakterstatistik Søgning og optag til uddannelserne o Herunder de studerendes fordeling på alder, køn, geografi og uddannelsesmæssig baggrund Nøgletal om frafald, gennemførelsestid og internationalisering er tilgængelig på intranettet. Nøgletal om dimittendbeskæftigelse er tilgængelig på intranettet gennem Uddannelsesministeriets beskæftigelsestal (via Danmarks Statistik) og erhvervsakademiets dimittendundersøgelser. Side 5 af 6

7 Ledelsen er ansvarlig for beslutningen om, hvornår et nøgletal er utilfredsstillende. Definition af, hvornår et nøgletal er utilfredsstillende, fremgår af Notat om nøgletal og studiestatistik. Såfremt der viser sig utilfredsstillende nøgletal og/eller problematiske resultater af evalueringer og undersøgelser, iværksætter den ansvarlige yderligere undersøgelser og aktiviteter med henblik på, at forholdene bliver rettet op. 7. Ansvar og evaluering Ansvar Rektor har det overordnede ansvar for kvalitetssystemet, og udmøntning sker via ledelsens arbejde med kvalitet. På den enkelte uddannelse har uddannelseschefen ansvaret for kvalitetssikringen. Evaluering af kvalitetssystemet og målsætningerne For at sikre at kvalitetssystemet og de enkelte målsætningers mål og indhold er aktuelle og fyldestgørende i forhold til erhvervsakademiets virke, evalueres målsætningerne hvert 3. år eller oftere efter behov. Kadencen på hvert 3. år er sammenfaldende med akademiets strategiperiode og er standardkadencen for evaluering af akademiets målsætninger, koncepter og manualer 2. Mere information: Link til European Standards and Guidelines Link til intranettet Link til beskrivelse af kvalitetsarbejdet på erhvervsakademiet Oprindelig version vedtaget 15. juni version: 5. oktober version: 16. juni 2014 Christian Mathiasen & Anette Bache Note: Kvalitetssystemet tog oprindelig udgangspunkt i de 17 kriterier, som var beskrevet i akkrediteringsbekendtgørelsen og i Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud. For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Marts De enkelte udbud og uddannelser vil således fortsat leve op til kriterierne for uddannelsesakkreditering. Ved opdateringen af kvalitetssystemet primo 2014 er det suppleret med de nye krav, som lovgivningen om institutionsakkreditering har medført. 2 Enkelte kadencer kan afvige fra standardkadencen, i så fald fremgår det af det enkelte dokument. Side 6 af 6

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering Akkreditering af Københavns Erhvervsakademi Danmarks Akkrediteringsinstitution

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-643

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Kolding Rektor Niels Egelund Ole Højgaard Pedersen Sendt pr. e-mail: iba@iba.dk, neg@iba.dk, ohp@iba.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til produktionsteknolog AK. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68 Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Erhvervsakademi Kolding. Att: uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen

Erhvervsakademi Kolding. Att: uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen Erhvervsakademi Kolding Att: uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen Sendt pr. e-mail: ohp@eakolding.dk jmg@eakolding.dk nfo@eakolding.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af uddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Københavns Erhvervsakademi i København

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Københavns Erhvervsakademi i København Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved s Erhvervsakademi i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer: 2013-50

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for ernærings-, fødevare-,

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Dania Att.: Anders Graae Rasmussen Sendt pr. e-mail: agr@tradium.dk kontakt@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi Kolding Det er fastsat i 12, stk. 2, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser,

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Professionshøjskolen University College Nordjylland Studieleder Charlotte Koldsø Sendt pr. e-mail: cko@ucn.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Uddannelsen til professionsbachelor i finans, Erhvervsakademi

Læs mere