Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkekirkens Arbejdsmiljøråd"

Transkript

1 Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Februar 2014 Mødedato: 28. januar 2014 Tidspunkt: Kl Sted: Damvej 17, Sabro Deltagere: Inge Lise Pedersen (ILP), Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth Jensen (EJ), Landsforeningen af Menighedsråd Jens Christian Bach Iversen (JCBI), Den danske Præsteforening Eigil Saxe (ES), Danmarks Provsteforening Kristine Jensen (KJ), 3F Martin Frøkjær-Jensen (MFJ), Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Bjørn Arberg (BA), Dansk Organist og Kantor Samfund Trine Klink Raunkjær (TKR), Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Bjarne Rødkjær (BR), Foreningen af Kirke- og Kirkegårdsansatte John Poulsen (JP), Organistforeningen Bettina Ulstrup (BU), Danmarks Kordegneforening Lisa Bondo (ABP), Dansk Kirkemusiker Forening Hans Hjerrild (HH), Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, referent 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 2.1 Afklaring af godkendelsesprocedure Godkendelse fra Kirkeministeriet. Godkendelse fra Arbejdstilsynet. Intet ny - afventer godkendelse af en konkret vejledning. 2.2 Behov for vejledningsmaterialer rettet mod folkekirken Afdækning af særlige behov for vejledningsmateriale rettet mod folkekirken, herunder oversigt over eksisterende vejledningsmateriale udarbejdet til folkekirken eller inden for sammenlignelige områder,

2 som med fordel vil kunne anvendes inden for folkekirken, og vurdering af relevans og behov for opdatering. Intet nyt. udsendes sammen med referat. 2.3 Samarbejder og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø i forbindelse med samarbejder, herunder udlån af medarbejdere (geografisk fleksibilitet), og flere arbejdsgivere (menighedsråd) på samme arbejdsplads. Sekretariatet har udarbejdet en tjekliste over de vigtigste arbejdsmiljøopgaver, der skal være styr på ved indgåelse af en aftale om geografisk fleksibilitet. Tjeklisten uddybes i en kort vejledning. Når det indholdsmæssige er på plads i tjekliste og vejledning, skal materialet gennemarbejdes sprogligt. Forretningsudvalget indstiller, at udkastet drøftes og godkendes med henblik på det indholdsmæssige. Forretningsudvalget bemyndiges til at færdiggøre tjekliste og vejledning. JP havde udarbejdet en revideret udgave af vejledningen, som blev udleveret på mødet. Lixtallet var blevet sænket, og der var indskrevet et forslag til handleplansskema i udkastet. JP forslog endvidere, at resultatet skulle være en 4-sidet A5-folder, og at den bliver gennemskrevet endeligt af en journalist/tekstforfatter. KJ var enig i, at den skulle rettes til sprogligt, men helst ikke af en journalist, da sproget derved kunne blive drejet så meget, at fagligheden forsvinder. KJ mente, at den burde skrives igennem for bør/skal. ES mente umiddelbart, at JP s pointer var gode, men at man ikke kunne kommentere på selve udkastet, da det lige var blevet udleveret. 2/9

3 EJ mente ikke, at skal kunne bruges, da vejledningen var en måde at leve op til lovens krav på. MFJ syntes også, at vejledningen skulle give retningslinjer for, hvordan arbejdspladsen introducerer nye medarbejdere. JCBI understregede, at det er vigtigt at holde fast på, hvem målgruppen er nemlig menighedsrådene. Umiddelbart syntes JCBI, at sproget i JP s udgave var blevet bedre, men at den skulle have en omgang eller to til. Endvidere blev det forslået at skrive en kort introduktion. JP understregede, at arbejdsmiljøloven skal holdes, og derfor bør vejledningen tjekkes igennem for, om kan/bør/skal bruges rigtigt. Handleplanskemaet er en sikring for, at man lever op til lovens krav der kan også være andre måder, der sikrer, at loven holdes. Derudover mente JP ikke, at vejledningen behøvede mere tekst om, hvordan nye medarbejdere introduceres til kollegaer. MFJ mente, at introduktion af nye kollegaer var et vigtigt emne at få med, da det er betydende for det psykiske arbejdsmiljø. ILP mente ikke, at introduktion af kollegaer var et emne, som skulle have særlig fokus i denne vejledning. JP var enig det var ikke ærindet med denne vejledning. MFJ var enig i, at denne vejledning i høj grad var en ret og pligt - vejledning, men MFJ mente, at det ville være betimeligt at medtage gode råd, bl.a. til hvordan man introducerer nye medarbejdere for kollegaer. EJ foreslog, at vejledningen bygges op, så det præciseres, at loven stiller en række krav, som skal følges. Vi anbefaler at følge vores vejledning, og ved at gøre det, følger man loven. Opsamlende blev det besluttet, at sekretariatet gennemskriver vejledningen med baggrund i drøftelserne. Udkastet bliver sendt i skriftlig høring i rådet. Forretningsudvalget godkender vejledningen endeligt efterfølgende. Bilag 1 blev eftersendt torsdag den 23. januar. 3/9

4 2.4 Ergonomiske forhold og velfærdsforhold m.v. Velfærdsforhold, brug og vedligeholdelse af maskiner, tunge løft. Oversigt over eksisterende vejledninger, der er relevante for folkekirken og forslag til, hvordan de formidles. Intet nyt. 2.5 Organisering af arbejdsmiljøarbejdet på provstiniveau Undersøge mulighed for at organisere arbejdsmiljøarbejdet på provstiniveau med henblik på at iværksætte forsøgsordninger. Arbejdsgruppen vedr. organisering af arbejdsmiljøet på provstiniveau har haft møde den 30. oktober. De foreslåede mål fra rådsmødet den 1. oktober er blevet indarbejdet i notatet (bilag 1 fra mødet den 1. oktober 2013). Planen fra arbejdsgruppen er i første omgang at få undersøgt mulighederne for finansiering af forsøget via midler fra omprioriteringspuljen. Sekretariatet skal i den forbindelse udarbejde et detaljeret budget, hvor det forventede timeforbrug fremgår. Hvis der er mulighed for finansiering via omprioriteringspuljen, vil der blive søgt til fristen i maj Forsøget forventes, hvis finansieringen kommer på plads, at starte primo ILP gjorde opmærksom på, at ministeren (Manu Sareen) prioriterer arbejdsmiljøet højt, og derfor vil ILP tro, at han er interesseret i at støtte projektet, hvis det kan få opbakning i budgetfølgegruppen. JP gjorde opmærksom på, at vi også bør have kontakt til Bent Fløyel i Kompetencesekretariatet for at høre om mulighederne for at få støtte via FUSA-midlerne til kompetenceudvikling af medarbejderne (AM-uddannelser). ES mente, at dette projekt er så vigtigt, at folkekirken skal tage ansvar og løfte/dække projektet også økonomisk. ES gjorde opmærksom på, at vi skal huske, at FUSA-midler kun er til kompetenceudvikling af medarbejdere. EJ gjorde opmærksom på, at der er ansøgningsfrist til FUSA den 3. marts og 1. juni. 4/9

5 Det blev aftalt, at arbejdsgruppen går videre med at få afsøgt mulighederne og eventuelt finansieret projektet både gennem omprioriteringspuljen og via FUSA-midler. 2.6 Skimmelsvamp Afdækning af problemerne med skimmelsvamp i kirkens bygninger og inventar med inddragelse af eksterne interessenter. Udarbejdelse af vejledning om, hvordan problemet håndteres. Som skrevet ud til Folkekirkens Arbejdsmiljøråd i mail den 29. november, har rådet fået bevilliget ,- kr. til udarbejdelse af den foreslåede vejledning. Der skal ifølge ansøgningen nedsættes en styregruppe, og arbejdet skal koordineres med den gruppe, der har arbejdet med skimmelsvamp-problematikken i relation til tjenesteboliger. Sekretariatet forventer at indgå samarbejde med Frede Fruergaard Møller fra Teknologisk Institut i forbindelse med udarbejdelsen af vejledningen. Forretningsudvalget indstiller, at der nedsættes en styregruppe med repræsentanter fra følgende organisationer: Den danske Præsteforening Organistforeningen Stiftskontorcheferne Landsforeningen af Menighedsråd Nationalmuseet Folkekirkens Arbejdsmiljøråds sekretariat vil være sekretariat for styregruppen. Arbejdet med vejledningen igangsættes hurtigst muligt efter rådsmødet den 28. januar. Efter en kort drøftelse, hvor det blandt andet blev fremhævet, at det var vigtigt, at alle bygninger relateret til kirken blev tænkt ind i vejledningen. Efter et spørgsmål blev det fra sekretariatets side forklaret, hvorfor stiftskontorcheferne skal inviteres med i styregruppen. En af forudsætningerne for bevillingen var, at der koordineres med den gruppe, der har udarbejdet en vejledning om svampebekæmpelse i præsteboliger, og fordi stiftskontorcheferne har deltaget i arbejdet, skal de inviteres. Efter drøftelsen blev forretningsudvalgets indstilling fulgt. Sekretariatet sender en invitation ud til de berørte organisationer. Bilag 2: Ansøgning sendt den 30. april /9

6 2.7 Psykisk arbejdsmiljø Deltagelse i styregruppen for Kirkeministeriets undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken Styregruppen har på baggrund af konferencen udarbejdet en bruttoliste til aktiviteter til udvikling af det psykiske arbejdsmiljø. Rådet bedes drøfte og kommentere de enkelte forslag til aktiviteter. Sekretariatet fremlægger bruttolisten mundligt på rådsmødet. Der blev fremlagt en række forslag til aktiviteter, som endnu ikke er endelige, da styregruppen ikke har set og drøftet dem. Der er en række forslag inden for hvert af følgende fire områder: Social kapital Ledelse Arbejdsliv/privatliv Konflikter Nogle af de foreslåede aktiviteter kan/skal Folkekirkens Arbejdsmiljøråd arbejde videre med. 3 Revidering af handlingsplan Fremstilling Med baggrund i konklusionerne fra undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø og dialogkonferencen, hvor der fremkommer en række forslag til aktiviteter, bør Folkekirkens Arbejdsmiljøråd revidere handlingsplanen. Folkekirkens Arbejdsmiljøråds plan bør/skal indeholde aktiviteter til udvikling af det psykiske arbejdsmiljø. Med baggrund i pkt. 2.7 foreslås følgende aktiviteter inden for det psykiske arbejdsmiljø drøftet med henblik på en revision af handlingsplanen: udarbejdelse af kodeks for god ledelse folder om hvem der er ansvarlig for hvad på arbejdsmiljøområdet understøtte at der arbejdes på en løsning med forebyggende arbejdsmiljørådgivning primært inden for det psykiske arbejdsmiljø konflikthåndtering (vejledning, værktøjer etc.) Derudover foreslår sekretariatet, at der udarbejdes en arbejdsmiljøhåndbog med beskrivelse og værktøjer til de lovbundne opgaver som APV, APB, eftersyn etc. Tanken er, at håndbogen skal ligge på den nye hjemmeside. 6/9

7 Forretningsudvalget indstiller, at handlingsplanen revideres, og at forretningsudvalget bemyndiges til at udarbejde en ny handlingsplan på baggrund af drøftelser og input fra rådsmødet. Forretningsudvalget arbejder med at revidere handlingsplanen. Den nye handlingsplan drøftes og vedtages på næste rådsmøde den 3. oktober. 4 Håndtering af kister Fremstilling Sekretariatet er i løbet af 2013 blevet bekendt med en række påbud/vejledninger afgivet af Arbejdstilsynet i forbindelse med håndtering af kister. En korrekt håndtering er beskrevet i Vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og kirkegårde. Derudover har Branchearbejdsmiljørådet for Service og Tjenesteydelser udarbejdet følgende vejledning Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier. Begge vejledninger er godkendt af Arbejdstilsynet. Den 6. januar fik Landsforeningen en henvendelse fra et menighedsråd om, at Arbejdstilsynet havde afgivet påbud til bedemændene om, at de ikke længere må løfte kister. Arbejdstilsynet ville give bøder til det enkelte menighedsråd og den enkelte graver (sekretariatet har ikke set denne mail fra Arbejdstilsynet og stiller sig i første omgang noget undrende over for det). Sekretariatet oplever, at der ikke er ensartethed i, hvordan Arbejdstilsynet afgiver påbud inden for området og at tilsynet ikke er tilstrækkeligt bekendt med de vejledninger, der foreligger på området. Forretningsudvalget indstiller, at sekretariatet bemyndiges til at rette henvendelse til Arbejdstilsynet for at finde en fælles løsning på, hvordan kister håndteres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuld forsvarligt. Sekretariatet skal på den baggrund udarbejde en kort vejledning i håndtering af kister. Forretningsudvalgets indstilling blev vedtaget. Bilag 3: 7/9

8 Bilag 4: nter/arbejdsmiljoe/vejviser_i_arbejdsmiljoe.pdf 5 Beretning Med baggrund i 8 i Folkekirkens Arbejdsmiljøråds vedtægter har sekretariatet udarbejdet vedlagte beretning. Beretningen tages til efterretning. en blev godkendt. Bilag 5: Beretning fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. 6 Gensidig orientering Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse status Der blev i 2013 afholdt 5 kurser (3 i Tune og 2 i Vejle) med i alt 82 kursister. Fagfordelingen ses af vedlagte bilag 6. Bilag 6: Oversigt over kursister på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse suppleringsuddannelser Der er i december blevet afholdt et åbent kursus om trivsel og psykisk arbejdsmiljø samt 6 lokalt forankrede suppleringskurser primært med fokus på pligter og ansvar samt trivsel Kirketrivsel.dk Arbejdet med at udvikle en ny hjemmeside foregår planmæssigt, og en ikke helt færdig udgave præsenteres på rådsmødet den 28. januar. Foreløbig side blev præsenteret. Stiftsudvalg Viborg Stift Hans Hjerrild er blevet inviteret til at holde oplæg for stiftsudvalget den 21. februar /9

9 7 Eventuelt Næste møde 3. oktober 2014 kl hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. 9/9

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte Dato: 26. september 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 7. september 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012

Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 1 Introduktion til handlingsplanen I perioden fra november 2012 til maj 2013

Læs mere

Danmarks Provsteforening Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Danmarks Provsteforening Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 18. januar 2008 Referat af møde i FSU den 18. januar 2008 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth Jensen

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Referat. It-styregruppen, møde 36 - torsdag den 5. marts 2015 kl. 8:30, Dublin R E F E R A T

Referat. It-styregruppen, møde 36 - torsdag den 5. marts 2015 kl. 8:30, Dublin R E F E R A T It-styregruppen, møde 36 - torsdag den 5. marts 2015 kl. 8:30, Dublin Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Provst Johanne Haastrup (JOST) Kordegn Finn Poulsen (FPO) Sognepræst Jørgen Degn

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (næstformand) Chefkonsulent Birgitte Dember,

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde April 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Side 3 1.1 Rapportens opbygning Side 3 1.2 Baggrunden for trepartsdrøftelserne

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jann Sjursen (Caritas Denmark), Karen Reiff

Læs mere