6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer."

Transkript

1 Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets virke og resultater. Samarbejdsparterne leverer de data og oplysninger, som er nødvendige for tovholderinstitutionens indberetning, rapportering, kvalitetssikring osv. Der nedsættes et skoleråd bestående af én ledelsesrepræsentant fra alle samarbejdspartnere og én repræsentant for UU-centrene i dækningsområdet. Esnords ledelsesrepræsentant er formand og den daglige leder for KUU Nordøstsjælland er sekretær. Lærerteam består af underviserne og kontaktpersoner på hver af uddannelsens moduler samt på tværs af modulerne. De planlægger, tilrettelægger, gennemfører og evaluerer undervisningen. Lærerne deltager desuden systematisk i formaliserede og strukturerede møder med henblik på at udvikle undervisningen og uddannelserne bl.a. på baggrund af de jævnlige evalueringer og dataindsamling. Det er den daglige leder, der sikrer en sammenhæng mellem lærerteamenes, arbejdsgruppernes og skolerådets arbejde, samt at indsatser bl.a. besluttet på baggrund af evalueringer bliver gennemført. I den følgende model beskrives hvorledes kvalitetssikring og kvalitetsudvikling tænkes i samarbejdet, som et cirkulært flow. Elementerne skal derfor ikke betragtes som et enestående forløb, men som et processuelt forløb, der er gentagende på flere niveauer parallelt.

2 Formålet med kombineret ungdomsuddannelse: Kombineret ungdomsuddannelse skal bidrage til, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, som giver grundlag for beskæftigelse på det lokale og regionale arbejdsmarked, og som tillige kan give grundlag for at fortsætte i kompetencegivende uddannelse. Desuden skal uddannelsen bidrage til at udvikle den unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. 1, LOV nr 1539 af 27/12/2014 Målet med uddannelsen er, at den uddannede 1) kan foretage selvstændige vurderinger og handle på baggrund deraf, herunder medvirke aktivt i et demokratisk samfund, 2) er blevet motiveret for at lære, herunder at den uddannede er opmærksom på erhvervsrettede videreuddannelsesmuligheder, 3) selvstændigt kan udføre rutineprægede arbejdsprocessor og arbejdsopgaver stillet af andre inden for en beskæftigelsesprofil, 4) har viden om fakta, begreber, metoder og processer, der er en forudsætning for at udføre arbejdsopgaver, 5) kan holde sig orienteret om den faglige udvikling inden for beskæftigelsesområdet, 6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Udover målene jf. KUU BEK 2 er målet med uddannelsen, at den uddannede skal have bestået en række fag jf. KUU BEK 16 og 17 om uddannelsens indhold. KUU Nordsøstsjællands mål På baggrund af ovenstående og af vedr. kvalitetssikring (KUU BEK) har skolesamarbejdet valgt følgende mål for sit arbejde med uddannelsernes kvalitet. Kvalitative mål: 1. Undervisningens indhold og undervisnings- og arbejdsformerne udvikler elevernes kompetencer i forhold til beskæftigelsesområderne og til videre uddannelse 2. Undervisningsmiljøet fremmer deltagernes muligheder for udvikling og læring og omfatter uddannelsesstedets psykiske, fysiske og æstetiske miljø. 3. Undervisernes faglige og pædagogiske kvalifikationer er ajourførte.

3 Kvantitative mål: 4. Tilgangen er på 50 årligt 25 i hhv og Alle elever, der ikke har afbrudt uddannelsen i løbet af et modul, afslutter hvert modul med minimum to beviser fra enten almene fag, erhvervsrettede enkeltfag fra erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, certifikater eller lignende. 6. Mindst halvdelen af eleverne afslutter uddannelsen med et uddannelsesbevis. 7. Alle elever med et uddannelsesbevis overgår til enten beskæftigelse eller videre uddannelse inden for det næste halve år. Dokumentation: 1. Undervisningsplaner samt evalueringer af disse Skolesamarbejdet udarbejder en undervisningsplan for hvert modul på hver uddannelse. Planen belyser, hvordan hver læringsaktivitet mht. indhold (didaktik) og undervisnings- og arbejdsformer (metodik) udvikler elevernes kompetencer i forhold til målene for uddannelserne og i forhold til (aktuelle behov inden for) beskæftigelsesområderne og til videre uddannelse. Undervisningsplanerne bygger bl.a. på KUU ansøgningen. 2. Opfølgningsplan på baggrund af undervisningsmiljøvurderinger 3. Oversigt over underviseres kvalifikationer og kompetenceudvikling 4. Tovholderinstitutionens/ UVMs database 5. Tovholderinstitutionens/ UVMs database 6. Tovholderinstitutionens database 7. Ungdommens Uddannelsesvejlednings database eller tovholderinstitutionens undersøgelser

4 Hvad Evalueringsspørgsmål Hvorfor Anvendelse af resultater Hvordan Undersøgelsesmetode Hvem Ansvarlig for udførelsen Hvornår Tidspunkt Undervisningsplan Udvikler undervisningens indhold og undervisnings- og arbejdsformerne elevernes kompetencer i forhold til målene for uddannelsen? Kriterium: Mål 1 Hvis der er behov for ændringer i undervisningsplanen, revideres den. Undervisere, kontaktpersoner og tovholder evaluerer, drøfter og justerer løbende undervisningen og undervisningsplanen på teammøderne bl.a. på baggrund af dialog med eleverne. På baggrund af viden indsamlet gennem - de andre undersøgelser der indgår i skolens system til kvalitetssikring og udvikling suppleret med - statistik over elevernes præstationer samt - statistik over elevernes fravær og - interviewundersøgelser af virksomhedernes ønsker til elevernes kompetencer og opfattelse af deres kompetencer og af procedurer omkring erhvervstræning - (senere vil der hvert år gennemføres spørgeskemaundersøgelser baseret på spørgerammen fra EUD-området) Tovholder med inddragelse af relevante parter og forelæggelse af undersøgelsesresultater og evt. forslag til indsatsplan for skolerådet Minimum hver 14. dag Efter hvert modul gennemføres kontinuerlige, systematiske og kritiske diskussioner om uddannelsen og undervisningens pædagogik, didaktik og metodik 4

5 Undervisningsmiljø Fremmer undervisningsmiljøet (det psykiske, fysiske og æstetiske) elevernes muligheder for udvikling og læring og hvordan oplever eleverne undervisningen og skolen? Kriterium: Mål 2 og KUU eleverne skal trives lige så meget som skolernes andre elever. Hvis der er behov for indsatser, udarbejdes en indsatsplan, der efterfølgende iværksættes. Kontaktperson taler med elev og lærere om, hvordan det går med eleven, og kontakter relevante parter efter behov Kvalitativ undersøgelse med fokusgrupper bestående af hhv. elever og lærere/kontaktpersoner Kvantitativ undersøgelse vha. spørgeskemaer byggende på den spørgeramme, som UVM udsender gældende for erhvervsuddannelsesområdet. Kontaktperson med inddragelse af relevante parter og forelæggelse af undersøgelsesresultater og evt. forslag til indsatsplan for skolerådet En gang ugentligt I slutningen af hvert modul Hvert efterår Undervisere og kontaktpersoners faglige og pædagogiske kvalifikationer Har underviserne de formelle kvalifikationer jf. den lovgivning, som de underviser under, og oplever underviserne og kontaktpersonerne, at de har de fornødne kompetencer? Kriterium: Mål 3 Hvis der er behov for indsatser, udarbejdes en indsatsplan, der efterfølgende iværksættes. Når ledelsen på uddannelsesstederne ansætter undervisere og kontaktpersoner, dokumenterer de deres formelle kvalifikationer. Tovholder står for teammøderne for at understøtte den faglige og pædagogiske udvikling. Der kan inddrages faglig sparring og drøftes evt. anden form for kompetenceudvikling. Tovholder og ledelsen på samarbejdsskolerne Tovholder Ved ansættelse Minimum hver anden uge 5

6 Tilgang Har skolesamarbejdet en tilgang af unge, der vil og kan gennemføre uddannelsen? Elevens progression Oplever eleven progression og kan progressionen dokumenteres? Gennemførelse Hvilket omfang har frafaldet, og hvilke årsager er der til, at elever afbryder uddannelsen? Kriterium: Mål 4 Hvis der er behov for indsatser (fx informationsmateriale til unge og dialog med UU), udarbejdes en indsatsplan, der efterfølgende iværksættes. Kriterium: Mål 5 og elevernes forløbsplaner Hvis der er behov for indsatser, udarbejdes en indsatsplan, der efterfølgende iværksættes. Kriterium: Mål 6 og elever afbryder kun uddannelsen for at begynde på en anden kompetencegivende uddannelse Iværksættelse af indsatser i forhold til frafald, hvis der er årsager skolesamarbejdet kan og bør gøre noget ved. UU kontaktes for at få information om status for tilgang. Kontaktpersonerne og lærerne drøfter om eleverne vil og kan. Samtaler med eleven om forløbet, progressionen mm. Elevernes arbejdsportfolier. Statistik over antallet af beviser for hver enkel elev. Statistik samt interviews med elever, der afbryder, og interviews med deres kontaktperson. med inddragelse af relevante parter og forelæggelse af undersøgelsesresultater og evt. forslag til indsatsplan for skolerådet Kontaktperson: Ansvarlig for indsatser i forhold til den enkelte elev og inddragelse af relevante parter med inddragelse af relevante parter og forelæggelse af undersøgelsesresultater og evt. forslag til indsatsplan for skolerådet. med inddragelse af relevante parter og forelæggelse af under- Hver måned Hver uge Hver 4. uge Løbende indsamling af viden Efter hver modul gennemføres evalueringen 6

7 Overgang til beskæftigelse eller anden uddannelse Hvilken uddannelse påbegynder den unge, eller hvilken form for beskæftigelse får den unge efter at have afsluttet uddannelsen? Kriterium: Mål 7 Hvis der er behov for indsatser, udarbejdes en indsatsplan, der efterfølgende iværksættes. Statistik fra UU eller egne undersøgelser (fx telefonisk spørgeskemaundersøgelse) af, hvordan det går de unge ½ år efter at de har afsluttet uddannelsen. søgelsesresultater og evt. forslag til indsatsplan for skolerådet Hvert halve år første gang sommeren

8 Ansøgning om godkendelse af Kombineret Ungdomsuddannelse 34

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter som tovholderinstitution og Produktionsskolen

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Fra institutionssamarbejdet:

Fra institutionssamarbejdet: Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser (bedes set/udskrevet i farver) Fra institutionssamarbejdet: Svendborg Erhvervsskole o Teknisk EUD o Merkantil EUD Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Indhold 1. Evalueringer generelt... 2 2. Procesevaluering... 2 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 6 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret Institutionsnummer: 153408 Journalnr.: 087.91K.391 http://www.sosuc.dk/media{233971/hp-2015-gaeldende-.pdf

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Fremsat af undervisningsminister Christine Antorini Udkast 17.12.2013 Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere