NOTAT Risikovurdering af lejemålene i Pilotstræde 1-14 i Langebæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT Risikovurdering af lejemålene i Pilotstræde 1-14 i Langebæk"

Transkript

1 NOTAT Risikovurdering af lejemålene i Pilotstræde 1-14 i Langebæk Sag nr Notatet er udarbejdet den 9. december 2012 af Lotte Pia Uttrup.

2 Sag 286_6 Rekvirent Vordingborg Boligselskab, Rådhustorvet 15, 4760 Vordingborg. Baggrund En undersøgelse i lejemålet i Pilotstræde 9 har vist, at der er nærliggende risiko for sundhedsfare som følge af i skimmel- og bakterievækst i gulvkonstruktionen samt andre bygningsdele. Omfanget er så udtalt, at lejemålet bør renoveres gennemgribende inden lejemålet igen udlejes. Efterfølgende har en gennemgang af lejemålet i Pilotstræde 5 vist samme risiko for sundhedsfare. Jeg henviser til notaterne for undersøgelse af den 23. marts 2011 og den 30. oktober Formål Screeningen af de øvrige tilsvarende 9 lejemål har til formål, at afklare om der i lejemålene er risiko for sundhedsfare som følge af byggetekniske fugtproblemer i forskellige bygningsdele. Ejendommen og relevante fakta Lejemålene er dobbelthuse i et plan fra ca. 84 til 99 m 2 opført i I 1988/1989 blev lejemålene gennemgribende renoveret med udvendig facadeisolering, efterisolering af udeluftsventileret krybekælder, udskiftning af skifersten til eternittag mv. Eternittagene blev igen udskiftet for få år siden pga. produktfejl. Screeningsundersøgelsen er foretaget i lejemålene Pilotstræde 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 og 14. Lejemålet i Pilotstræde 9 og 11 står pt. i tomgang pga. skimmelvækst, og Pilotstræde 5 er ved at blive fraflyttet pga. skimmelvækst. For dobbelthusene 4/6, 8/10 og 12/14 foreligger der plantegninger. Der foreligger ingen plantegninger for de øvrige lejemål. Orienterende gennemgang Efter aftale med Mikkel Holst blev screeningen af lejemålene foretaget den 15. og 19. november 2012 af bygningsingeniør Lotte Pia Uttrup. Ejendomsfunktionær Gert Jakobsen var til stede ved screeningen. Ved screeningen af Pilotstræde 14 var Gert Jakobsen ikke til stede. Ved gennemgangen blev der foretaget en visuel gennemgang af tilgængelige flader samt foretaget stikprøvevise fugtmålinger i udvalgte bygningsdele primært i gulvkonstruktionen. Umiddelbart blev der ikke registreret forhøjet fugt i trægulvene i lejemålene. Der blev ved screeningen ikke flyttet på møbler og inventar, men generelt kunne der ikke konstateres synlig skimmelvækst på ydervæggene i selve boligerne. Enkelte steder kunne der konstateres synlig skimmelvækst på ovenlysvinduet i badeværelset. Der kunne enkelte steder konstateres synlig skimmelvækst i garagen/bryggerset, og endelig kunne der i køkkenskabene i et enkelt lejemål konstateres såvel muglugt som synlig skimmelvækst. I 3 af lejemålene kunne der registreres tydelig muglugt. Muglugt er karakteristisk for skimmelsvamp i vækst. Side 2 af 5

3 Sag 286_6 I lejemålene, hvor der ryges indendøre, kan tobaksrøgen forstyrre vurdering af muglugten, hvorfor der er flere lejemål, hvor der er markeret et spørgsmålstegn om hvorvidt der kan konstateres muglugt. I bilag 2 er udarbejdet en oversigt over udvalgte registreringer samt oplysninger for lejemålene. I samme oversigt er noteret hvilken grad af rengøringsniveau der er. Det skyldes, at rengøringsniveauet kan have betydning for vurdering af prøverne, der udtages i lejemålene. Flere lejemål fremstår med ujævn opvarmning, dvs. enkelte værelser står uopvarmet. Mikrobielle prøver DNA-test Jeg bruger DNA-test til at screene det enkelte lejemål for den samlede påvirkning til indeklimaet som følge af skimmelvækst skjult i konstruktioner. Med DNA-testene screenes der også specifikt for skimmelsvampene Chaetomium globosum, Stachybotrys chartarum og for jordbakterien Streptomyces. Analysesvaret for den tidligere undersøgelse i Pilotstræde 5 er inddraget således, at alle analysesvarene sammenholdes for i alt 10 lejemål. Med DNA-testene er der i lejemålene påvist et total antal skimmelsvampe fra ca til ca pr. cm 2, som er 54 til 700 gange højere end normal -niveau for bygninger uden fugt- og vandskader. Derudover er der påvist en samlet mængde af skimmelsvampene Aspergillus- og Peniciliearter fra ca til pr. cm 2, hvilket er ca. 17 til 185 gange højere end normal-niveauet. For så vidt angår jordbakterie, er der påvist indikationer på Streptomyces i alle de 10 undersøgte lejemål, heraf er der kun i ét lejemål påvist en lav forekomst af Streptomyces. En samlet oversigt over analysesvar og fugtregistreringer er vedlagt som bilag 10. Vurdering og konklusion Overordnet konklusion Undersøgelsen har vist, at der i samtlige lejemål er unormal forekomst af skimmelsvamp skjult i gulvkonstruktionen og sekundært i tagkonstruktionen. Endelig har undersøgelsen vist, at der er risiko for gener forbundet med at opholde sig i alle lejemålene pga. skimmel- og bakterievækst. Vurdering Gulvkonstruktionen Med baggrund i analysesvarene er der i alle lejemålene påvist Streptomyces, som ofte konstateres når der er fugt i eller omkring gulvkonstruktionen. Gulvkonstruktionen med efterisoleret krybekælder vurderes at være hovedårsagen til den påviste forekomst af jordbakterien. Loftkonstruktionen Med DNA-testene er der påvist en samlet forekomst af 3 forskellige Cladosporium-arter, hvilket indikerer at der er kondensskader i tagkonstruktionen. Såfremt tagkonstruktionerne er identisk med tagkonstruktionen i nr. 9 betyder det, at kondensskaderne skal søges i manglende dampspærre i kombination med kuldebroer som følge af begrænset isolering. Det vurderes, at der også her er en klar sammenhæng med tagkonstruktionen og de påviste skimmelforekomster. Side 3 af 5

4 Sag 286_6 Facaderne Det kan konstateres, at lejemålene syd for Pilotstræde (nr.1, 3. 5, 7, 9) har langt større bagfald ind mod ejendommen set i forhold til de øvrige som ligger højere på en bakke. De øvrige ejendomme har også bagfald ind mod ejendommen, men graden af bagfaldet forekommer mere udtalt for ejendommene syd for vejen. Jeg henviser til fotoet på notatets forside. At bagfaldet forekommer mere udtalt syd for vejen, kan forklare de relativt store forskelle i de påviste skimmelforekomster i lejemålene. Risikovurdering Forholdet mellem totalt antal skimmelorganismer pr. m 2 og antallet af Aspergillus- og Penicilie-arter udtrykkes i fugtindikator i procent. Når forholdet overstiger 2-5% er der tale om for gener som følge af fugt- og vandskade. En lav andel indikerer en ældre og udtørret fugt- og vandskade mens en højere andel indikerer en aktuelt fugt- og vandskade med aktiv skimmelvækst. På den baggrund er der pt. tale om 2 lejemål med ældre og måske udtørret fugt- og vandskade mens der i de øvrige 8 lejemål er tale om aktuelle fugt- og vandskader. Tages der udgangspunkt i de 4 lejemål, hvor rengøringsstandarden er høj og over middel, er der også hér påvist høje skimmelforekomst med forhøjede fugtindikatorer fra 6,2% til 8,4%, hvilket anses for meget forhøjet. Uanset lejemålenes vedligeholdelsesstandard samt rengøringsniveau, er den samlede påvirkning fra skjult skimmelvækst uacceptabel med nærliggende risiko for sundhedsfare til følge, og jeg henviser til 'Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmel i boliger og opholdsrum (aug. 2008). Erfaringer har derudover vist, at der er en sammenhæng mellem enzymaktivitet og endotoxiner. Når der kan påvises høje bakterieniveauer kan der påvises tilsvarende høje forekomster af endotoxiner. Med den baggrund er der i lejemålene påvist forhøjet enzymaktivitet og dermed kraftig forekomst af endotoxiner. Endotoxin (LPS) findes som en cellevægskomponent i alle gram negative bakterier (dvs. også i andre bakterier end E-Coli). Inhaleringsforsøg har vist, at symptomerne på inhalation er: - feber - hoste - næse og hals irritation - reduceret lungefunktion - svimmelhed og - luftvejs inflammation. Der er udgivet følgende retningslinjer for endotoxin-koncentration i luft: Luftvejsinflammation 10 ng endotoxiner/m 3 Systemiske effekter 100 ng endotoxiner/m 3 Toksisk pneumonitis 200 ng endotoxiner/m 3. Ved gang på strøgulvene kan der ske overførsel af såvel skimmelholdig luft som bakterieholdig luft, med deraf følgende øget risiko for helbredsgener. Risikoen og omfanget luftmængderne vurderes at være meget varierende fra lejemål til lejemål, afhængigt af beboersammensætningen, beboeradfærd samt strøgulvenes kvalitet, slitage med mere. I Pilotstræde 8 er der påvist usædvanligt høje forekomster af stort set alle skimmelarter, hvilket tilskrives en kombination af en tidligere omfattende svampeskade og et relativt lavt rengøringsniveau. Det vurderes dog, at skimmelforekomsterne anses for uacceptabelt høje også i tilfældet af at rengøringsniveauet var væsentligt højere. Side 4 af 5

5 Sag 286_6 Anbefalinger Jeg anbefaler, at beboerne genhuses i andre og egnede lejemål indtil de undersøgte lejemål er gennemgribende renoverede som beskrevet i notatet af den 23. marts Jeg anbefaler, at der udarbejdes en genhusningsplan ud fra beboernes aktuelle helbredsgener sammenholdt med analysesvaret for det aktuelle lejemål. Bilag 1. appendiks til dette notat 2. oversigt med analysesvar mm 3. analysesvar DNA-test. Side 5 af 5

6 Appendiks til notat Undersøgelsen Undersøgelsen sker på baggrund af vores byggetekniske erfaringer og By og Byg Anvisning 204: Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (2003) og By og Byg Anvisning 205: Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst (2003). Vurdering Vi understreger, at undersøgelsen ikke alene er vurderet ud fra forekomsten af bakterie- og skimmelvækst og skimmelsvampe, men er en del af en samlet vurdering af byggetekniske forhold og -tilstande, fugtforhold, svampearter og omfanget af både skimmelvæksten og skimmelsvampeangrebet. Handlingsplan og anbefalinger Bygningsdele der er inficeret af skimmelvækst skal enten afrenses eller udskiftes. Sker dette ikke er der fortsat risiko for vækst af skimmel og fortsat risiko for påvirkninger fra skimmelsvampe i indeklimaet. Vi understreger, at årsagen til fugt- eller skimmelskaderne skal elimineres senest i forbindelse med skadesudbedringen. Hvis ikke årsagen bliver elimineret, opstår der igen problemer med fugtskader i og på konstruktionerne. Rådgiver under renoveringsarbejder Vi anbefaler, at LPU Rådgivende Ingeniør beskriver, følger og kontrollerer fugt- og skimmel-renoveringen. Vores tilsyn sikrer, at anbefalingerne i undersøgelsen bliver fulgt og sker bl.a. med tilsyn af renoveringen og med kontrolprøver af afrensede bygningsdele. Måleinstrumenter og registreringer Fugtmålinger i murværk og beton Ved undersøgelsen har vi anvendt en kapacitetsfugtmåler af fabrikatet Tramex til orienterende måling af aktuelle fugtniveauer på konstruktioner i beton og murværk. Målingerne er opdelt i henholdsvis ingen forhøjede fugtniveauer, lettere forhøjede fugtniveauer og forhøjede fugtniveauer i skalaen fra 0-100, hvor skalaen fra 0-30 er acceptabelt og målinger over 70 er uacceptabelt. Målinger i beton og murværk supplerer vi ved målinger med instrumentet Gann Hydromette UNI I. Målinger i kernen af f.eks. terrændæk eller betonelementer bores huller á Ø14 mm, og der anvendes et fugtspyd med kappe på. Målingen registreres ved hjælp af multiinstrumentet Testo 635. Fugtmålinger i træ og pladebeklædninger som gips etc. Til fugtmålinger i træ og gips bruger vi en stikbensføler af mærket Delmhorst J-2000/SC. Træ måles i % træfugt og afhængig af træsorten er træfugten fra 0-14 % acceptabelt medens træfugt over 20 % er uacceptabelt. Dataloggere Med dataloggere af typen Testo 175-H2 registrerer vi rumluftens temperatur og luftfugtighed hvert 10. minut i 1-2 uger. Hygrometer Øjebliksmåling af rumluftens luftfugtighed og temperatur måles ved en hygrometer Testo 608-H2. Fugtaftegninger Fugtaftegninger er visuelle spor af tidligere vandskader og misfarvninger, og kan skjule f.eks. synligt angreb af skimmelsvamp. Luftkvalitet Muglugt i luftkvaliteten er tegn på bakterie- eller skimmelvækst og er uacceptabelt i indemiljøet. Oplever vi muglugt bliver det beskrevet i notatet. Rengøringsstandard og indretning Rengøringsstandarden bliver vurderet ud fra et indeklimateknisk synspunkt. Er der ingen bemærkninger i notatet anser vi ikke rengøringskvaliteten for et problem. Mikrobielle prøver Bygnings- og fugtrelaterede bakterier og skimmelsvampe er et symptom på et fugtproblem. Der er tre anerkendte metoder til at udtage prøver på udvalgte konstruktionsoverflader: Aftryksplader Aftryksplader er en kvalitativ undersøgelsesmetode, hvor det ved mikroskopisk analyse i laboratorium kan konstateres, hvilke slægte/arter af skimmelsvampe der findes på den undersøgte konstruktions-overflade. Dyrkningspladerne indeholder et skimmelsvampemedium (V8-agar tilsat antibiotika for at begrænse eventuel bakterievækst). En uvildig mikrobiolog inkuberer efter prøveudtagningen prøvepladerne i ca. en uge. Dyrkningssvar Af et dyrkningssvar ses forekomster af levedygtige svampesporer i den enkelte prøve. Forekomsten er ikke et udtryk for, hvad der visuelt kan ses i den aktuelle bygning. I dyrkningssvarene nævnes skimmelsvampene ved slægtsnavn (f.eks. Cladosporium). I enkelte tilfælde BILAG 1

7 artsbestemmes svampen også (f.eks. Cladosporium sphaerospermum, hvor sphaerospermum er artsnavnet). I øvrige tilfælde er efterfølges slægtsnavnet af enten sp. eller spp., som angiver at der er henholdsvis én eller flere arter af den pågældende slægt i prøven. Dyrkningssvarene deles op i kategorierne: ingen vækst, ringe vækst, moderat vækst og massiv vækst (jf. By og Byg Anvisning 204: Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvamp (2003) ). Kategorierne er defineret som: Ingen forekomst, dvs. 0 kolonier på den enkelte prøve. Ringe forekomst, dvs. fra 1 til 10 kolonier på den enkelte prøve. En mængde af svampesporer, der er acceptabel. Moderat forekomst, dvs. fra 11 til 50 kolonier på den enkelte prøve. Denne mængde anses for at være uacceptabel når det drejer som om en følgeskade efter en vandskade eller et fugtproblem. Forekomsten anses for acceptabel når der er tale om ophobet støv eller snavs. Massiv forekomst, dvs. mere end 50 kolonier på den enkelte prøve. Denne forekomst anses altid for at være uacceptabel når det drejer sig om en følgeskade efter en vandskade eller et fugt-problem. Forekomsten anses for acceptabel når der er tale om ophobet støv eller snavs. Når der ikke er tale om bygningsrelaterede fugt- og vandskadesvampe, er der tale om normalt udendørs forekommende skimmelsvampe som f.eks. Alternaria, Cladosporium sp. og almindelig snavs som f.eks. mucor. Særligt biologisk aktive skimmelsvampe, SBAS Kan der i prøverne påvises én eller flere kolonier af enten Aspergillus versicolor, Chaetomium spp, Fusarium, Memnoiella, Penicillium expansum, Stachybotrys chartarum eller Trichoderma viride (harziaum) bør det undersøgte rum ikke tages i brug inden en sanering er foretaget. Dette gælder også selv om de skimmelangrebne områder er mindre end 1 m 2. Dette skyldes at disse skimmelsvampe afgiver giftstoffer (mykotoksiner), som er mistænkt for at kunne påvirke immunforsvaret. Mycometer-test Mycometertest-metoden er en kvantitativ undersøgelsesmetode, som viser i hvilken udstrækning der foregår skimmelvækst på den undersøgte konstruktionsoverflade. Testmetoden er baseret på måling af et enzym, der er til stede i svampe-biomassen, og fortæller ikke hvilke skimmelsvampeslægte og -arter der er. Efter prøveudtagningen analyseres testen på vores laboratorium. Enzym-mængden bestemmes efter tilsætning af en syntetisk substans i et flourometer. Det målte tal er direkte proportionalt med mængden af skimmelsvampe. Analysesvar Analysesvaret angives i Mycometer-niveauer: A = Mycometer-tal 25: Niveauet for skimmelsvamp er ikke over normalt baggrundsniveau og er acceptabelt B = 25 < Mycometer-tal 450: Niveauet for skimmelsvamp er over normalt baggrundsniveau. Dette kan skyldes vækst af skimmelsvamp, men kan også skyldes ophobning af svampesporer pga. f.eks. ringe rengøringsstandard C = Mycometer-tal > 450: Niveauet af skimmelsvamp er væsentligt over normalt baggrundsniveau. Dette skyldes skimmelvækst, og er uacceptabelt. BactiQuant-test Som mycometer-testen er BactiQuant-test-metoden også en kvantitativ undersøgelsesmetode, som viser i hvilken udstrækning der foregår bakterievækst på den undersøgte konstruktionsoverflade. Testmetoden er baseret på måling af et enzym, der er til stede i biomassen, og fortæller ikke hvilke bakterieslægte og -arter der er. Efter prøveudtagningen analyseres testen på vores laboratorium. Bakterieenzym-mængden bestemmes efter tilsætning af en syntetisk substans i et flourometer. Det målte tal er direkte proportionalt med mængden af bakterier. Analysesvar Analysesvaret angives i Bactiquant-værdier: A = Bactiquant-værdi 20: Niveauet af bakterier er ikke over normalt baggrundsniveau og er acceptabelt B = 20 < Bactiquant-værdi 350: Niveauet af bakterier er over normalt baggrundsniveau. Dette kan skyldes vækst af bakterier, men kan også skyldes ophobning af bakterier eller snavs f.eks. pga. ringe rengøringsstandard C = Bactiquant-værdi > 350: Niveauet af bakterier er væsentligt over normalt baggrundsniveau. Dette skyldes bakterievækst, og er uacceptabelt.

8 Oversigt analysesvar for de enkelte lejemål - samt udvalgte registreringer/oplysninger lpu sag 286_6 DNA-analaysesvar Pilotstræde Pilotstræde Pilotstræde Pilotstræde Pilotstræde Pilotstræde Pilotstræde Pilotstræde Pilotstræde Pilotstræde Mængden af organismer pr cm2 nr 1 nr 3 nr 4 nr 5* nr 6 nr 7 nr 8 nr 10 nr 12 nr 14 Total antal skimmelsvamp Aspergillus og Peniciliearter Stachybotrys chartarum 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 10 0,0 0,0 0,0 Aspergillus spp , , Streptomyces spp , , ,6 9 5 Chaetomium globosum 0,0 2,2 0,2 e.a 1,4 0,1 2,1 0,0 0,6 0,0 Trichoderma viride 0,0 0,0 0,0 6,0 10,4 0,5 12,6 0,0 2,9 0,0 Acremonium strictum 87,4 30,4 64,5 e.a 49,9 6,9 50,1 0,0 0,7 5,4 Alternaria alternata 14,3 7,3 10,4 e.a 7,2 0,4 9,0 1,0 1,1 3,0 Eurotim grp 11,5 25,2 5,6 35,0 7,1 1,5 27,9 1,5 2,3 3,6 Cladosporium cladosporioides e.a Cladosporium herbarum e.a Cladosporium sphaerospermum e.a Wallemia sebi e.a ,6 13 Andel fugtindikatorer 4,5% 6,2% 6,5% 8,4% 4,7% 17,8% 12,8% 7,2% 15,7% 6,2% Antal beboere 1 voksen 1 voksen 2 voksne 1 voksen 2 voksne 1 voksen 2 voksne 2 voksne 1 voksen 2 voksne Rygerhjem ja nej ja nej ja? nej? ja nej Husdyr (hund, kat) nej nej hund nej hund nej nej nej nej nej Synlig skimmel i boligen nej nej ja, i køk-skab nej nej nej? nej nej nej Synlig skimmel i garagen/bryggers nej ca. 0,3-0,5 m2? nej? nej? nej? nej Muglugt? nej ja ja? nej nej nej? ja Rengøringsniveau under middel høj meget lav meget høj middel middel meget lav høj middel middel/høj Møblering Megen indbo let/god middel let/god middel/god middel/god megen indbo let/god middel let/middel Boet i lejemålet, antal år 22 år 9 år 28 år 1/4 år 21 år 1½ år 41 år ej oplyst 50 år 1 1/4 år Lejer klager over gener ej oplyst ej oplyst ej oplyst ja ej oplyst ja ej oplyst ej oplyst ej oplyst nej Øvrige bemærkninger note 1 note 4 note 5 note 6 note 8 note 12 note 14 * Resultater fra tidligere undersøgelse er inddraget i screeningsundersøgelsen e.a Ej analyseret Note: 1 Megen indbo klods op ad ydervægge, uhensigtsmæssigt 6 Halogenspots i gipsonitteloftet i køkken og soveværelse, øger risiko for fugtskade i tag 1 Vaskebrætmønster i ca. 50% bræddegulv i gæsteværelse 8 lejer har oplyst, at der har været en svampeskade for ca. 8 år siden (nye gulve, nyt bad, nyt køkken) 4 Tydelig muglugt i køkkenskabe 8 ovenlysvindue i badeværelse, ca. 3,5 m over gulv - står altid åbent - kan ikke håndteres 4 Ovenlysvindue i badeværelse, ca. 3,5 m over gulv - ej håndterbart 8 synlig skimmelvækst på og omkring ovenlysvindue i badeværelset 4 Ej jævn varme på i lejemålet 8 kammer ikke tilgængeligt pga. indbo 5 Bagfald ind mod ejendommen fra haven, terrassen står under vand efter regnskyl12 Lejer har kun varme på badeværelset i den tid han går i bad Mængden af organismer pr cm2 14 Afkast til tørretumbler ej tilsluttet korrekt Normalt 14 Seng kolds op ad radiator, uhensigtsmæssigt Over normalt 14 Nyere køkken Langt over normalt 14 Enkelte møbler klods op ad ydervæggen Meget langt over normalt

9 OBH Ingeniørservice Indeklima LPU Rådgivende Ingeniør KONTAKT Niels Skals Telefon OBH-Gruppen A/S Agerhatten Odense SØ CVR: DK Dna-analyse Pilotstræde Rapport dato: 22. november 2012 INDEKLIMA

10 Dna-prøver kan afsløre om der findes mikroorganismer (skimmelsvampe) i støv, som kan stamme fra fugtskadede bygningsmaterialer eller skjulte vandskader. Mikrobiologisk materiale fra skjulte konstruktioner kan med tiden afgives til opholdszonen, hvor det sedimenterer med støvet. Dna metoden giver også et udtryk for, i hvilken grad rummet er påvirket af mikrobiologisk materiale. Vurdering og konklusion For alle prøver udtaget fra Pilotstræde, hus nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14 gælder det, at der er fundet markant forhøjede niveauer af skimmelsvampe, som indikerer fugtskadede konstruktioner i bygningerne. Prøverne indeholdt et totalt antal skimmelsvampe, der ligger langt over normalt. Forekomsten af Aspergillus og Penicillium, der ofte ses i bygninger med fugt- og vandskader, er meget langt over normalt undtaget for Pilotstræde nr 14. Der er forhøjet niveau af Aspergillus spp. på alle prøver. Der er endvidere fundet Streptomyces på alle prøver, og på de fleste prøver markant forhøjede niveauer. Når denne jordbakterie optræder i større antal (> 2), så konstateres der ofte fugtskader i eller nær gulvkonstruktionen. Forhøjede forekomster af Stachybotrys chartarum og Chaetomium globosum ses ofte i forbindelse med kraftige og/eller langvarige opfugtninger. Forhøjede forekomster af Trichoderma viride ses f.eks, i forbindelse med fugtskader på den varme side af bygningens dampspærre. På alle prøver er der forhøjede forekomster af 3 forskellige Cladosporium arter, hvilket indikerer kondensskader på kolde flader, f.eks. i tagrum på grund af utæt dampspærre. Høje forekomster af Eurotium grp. Indikerer i mange tilfælde at fugtskaden har stået på over lang tid årevis. Vandskadesvampene udgør ca %. Erfaringsmæssigt kan vi påvise fugt- og vandskader, når forholdet er større end 2-5 %. En lav andel indikerer en ældre, udtørret skade, mens en høj andel indikerer aktuelt opfugtede konstruktionsdele, hvor der er aktiv vækst. Når profilerne fra bygningerne sammenlignes, så ses det, at eksponeringen i pilotstræde 7, 10, 12 og 14 ikke er nær så kraftig som i de øvrige bygninger. Samlet set vurderes det, at der er eller har været en opfugtning i bygningerne og at boligzonen er påvirket af mikrobiologisk materiale. DNA profilerne tyder på, at gulvkonstruktionen er fugtskadet. Det tyder også på, at tagkonstruktionen er skadet pga kondens. Erfaringsmæssigt kan der forekomme gener ved længerevarende ophold i bygninger med disse mikrobiologiske profiler Det anbefales derfor, at der foretages en nærmere undersøgelse for at afdække omfang af og årsag til de konstaterede forekomster af skimmelsvampe samt fugtproblemer i de undersøgte områder. Det skal dog her anføres, at vurderingen alene baseres på analyseresultaterne. Da resultaterne kun udgør en del af vurderingsgrundlaget, bør disse altid sammenholdes med observationer og fugtmålinger på stedet, inden endelig konklusion drages.

11 Indeklimalaboratoriet Prøvesvar: Analyse af DNA fra mikroorganismer i støv Prøve fra Pilotstræde 1 udtaget af LPU/CS Prøvestedet var Stue/ gang og prøven var mærket 1. Prøvenummer Prøven blev udtaget og analyseret Løbenummer A428 Analysemetode Analysen foretages efter metode fra EPA USA's miljøstyrelse (pat ). Organismerne vaskes ud af prøven og DNA ekstraheres. Derefter opformeres DNA i en sekventiel PCR-proces ind til lyset fra et tilhæftet fluorescensmolekyle ses i detektoren. Antallet af sekvenser beregnes og sammenlignes med en syntetisk standard DNA hvorefter antallet af oprindelige DNA sekvenser beregnes. Eftersom DNA er unikt for hver organisme kan art og mængde af specifikke organismer bestemmes. Ved denne præcise metode får man hurtigt at vide hvor mange skimmelsvampe respektive indikatororganismer der findes i prøven pr arealenhed. Resultat Vurderingen gælder for det normale tilfælde. For renoveringsråd se bagsiden Mængden af organismer per Cm 2 Vurdering Total antal skimmelsvamp Langt over normalt Aspergillus og penicilliearter Meget langt over normalt Stachybotrys chartarum 0 Normalt Aspergillus spp. 322 Langt over normalt Streptomyces spp 29 Meget langt over normalt Andel fugtindikatorer 4,4% Sandsynlig fugtskade Resultat fra Pilotstræde 1 Stue/ gang 1,00E+08 4% 1,00E+06 1,00E+04 1,00E+02 1,00E+00 Total antal skimmelsvamp Aspergillus og penicilliearter Stachybotrys chartarum Aspergillus spp Streptomyces spp Diagrammet oven over viser hvor stor en del af skimmelsvamp som er fugtindikatorer. Diagrammet til venstre viser antal DNA sekvenser per organisme og areal. Bemærk den logaritmiske skala Se værdierne til venstre. Odense 22. november 2012 Niels Skals

12 Prøvesvar: Analyse af DNA fra mikroorganismer i støv Prøve fra Pilotstræde 3 udtaget af LPU/CS Prøvestedet var Stue/ gang og prøven var mærket 2. Prøvenummer Prøven blev udtaget og analyseret Løbenummer A429 Analysemetode Analysen foretages efter metode fra EPA USA's miljøstyrelse (pat ). Organismerne vaskes ud af prøven og DNA ekstraheres. Derefter opformeres DNA i en sekventiel PCR-proces ind til lyset fra et tilhæftet fluorescensmolekyle ses i detektoren. Antallet af sekvenser beregnes og sammenlignes med en syntetisk standard DNA hvorefter antallet af oprindelige DNA sekvenser beregnes. Eftersom DNA er unikt for hver organisme kan art og mængde af specifikke organismer bestemmes. Ved denne præcise metode får man hurtigt at vide hvor mange skimmelsvampe respektive indikatororganismer der findes i prøven pr arealenhed. Resultat Vurderingen gælder for det normale tilfælde. For renoveringsråd se bagsiden Mængden af organismer per Cm 2 Vurdering Total antal skimmelsvamp Langt over normalt Aspergillus og penicilliearter Meget langt over normalt Stachybotrys chartarum 0 Normalt Aspergillus spp. 785 Langt over normalt Streptomyces spp 18 Meget langt over normalt Andel fugtindikatorer 5,8% Sandsynlig fugtskade Resultat fra Pilotstræde 3 Stue/ gang 1,00E+08 6% 1,00E+06 1,00E+04 1,00E+02 1,00E+00 Total antal skimmelsvamp Aspergillus og penicilliearter Stachybotrys chartarum Aspergillus spp Streptomyces spp Diagrammet oven over viser hvor stor en del af skimmelsvamp som er fugtindikatorer. Diagrammet til venstre viser antal DNA sekvenser per organisme og areal. Bemærk den logaritmiske skala Se værdierne til venstre. Odense 22. november 2012 Niels Skals OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten Odense SØ

13 Prøvesvar: Analyse af DNA fra mikroorganismer i støv Prøve fra Pilotstræde 4 udtaget af LPU/CS Prøvestedet var Stue/ gang og prøven var mærket 3. Prøvenummer Prøven blev udtaget og analyseret Løbenummer A430 Analysemetode Analysen foretages efter metode fra EPA USA's miljøstyrelse (pat ). Organismerne vaskes ud af prøven og DNA ekstraheres. Derefter opformeres DNA i en sekventiel PCR-proces ind til lyset fra et tilhæftet fluorescensmolekyle ses i detektoren. Antallet af sekvenser beregnes og sammenlignes med en syntetisk standard DNA hvorefter antallet af oprindelige DNA sekvenser beregnes. Eftersom DNA er unikt for hver organisme kan art og mængde af specifikke organismer bestemmes. Ved denne præcise metode får man hurtigt at vide hvor mange skimmelsvampe respektive indikatororganismer der findes i prøven pr arealenhed. Resultat Vurderingen gælder for det normale tilfælde. For renoveringsråd se bagsiden Mængden af organismer per Cm 2 Vurdering Total antal skimmelsvamp Langt over normalt Aspergillus og penicilliearter Meget langt over normalt Stachybotrys chartarum 0 Normalt Aspergillus spp. 633 Langt over normalt Streptomyces spp 39 Meget langt over normalt Andel fugtindikatorer 6,2% Sandsynlig fugtskade Resultat fra Pilotstræde 4 Stue/ gang 1,00E+08 6% 1,00E+06 1,00E+04 1,00E+02 1,00E+00 Total antal skimmelsvamp Aspergillus og penicilliearter Stachybotrys chartarum Aspergillus spp Streptomyces spp Diagrammet oven over viser hvor stor en del af skimmelsvamp som er fugtindikatorer. Diagrammet til venstre viser antal DNA sekvenser per organisme og areal. Bemærk den logaritmiske skala Se værdierne til venstre. Odense 22. november 2012 Niels Skals OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten Odense SØ

14 Prøvesvar: Analyse af DNA fra mikroorganismer i støv Prøve fra Pilotstræde 6 udtaget af LPU/CS Prøvestedet var Stue/ gang og prøven var mærket 4. Prøvenummer Prøven blev udtaget og analyseret Løbenummer A431 Analysemetode Analysen foretages efter metode fra EPA USA's miljøstyrelse (pat ). Organismerne vaskes ud af prøven og DNA ekstraheres. Derefter opformeres DNA i en sekventiel PCR-proces ind til lyset fra et tilhæftet fluorescensmolekyle ses i detektoren. Antallet af sekvenser beregnes og sammenlignes med en syntetisk standard DNA hvorefter antallet af oprindelige DNA sekvenser beregnes. Eftersom DNA er unikt for hver organisme kan art og mængde af specifikke organismer bestemmes. Ved denne præcise metode får man hurtigt at vide hvor mange skimmelsvampe respektive indikatororganismer der findes i prøven pr arealenhed. Resultat Vurderingen gælder for det normale tilfælde. For renoveringsråd se bagsiden Mængden af organismer per Cm 2 Vurdering Total antal skimmelsvamp Meget langt over normalt Aspergillus og penicilliearter Meget langt over normalt Stachybotrys chartarum 0 Normalt Aspergillus spp. 731 Langt over normalt Streptomyces spp 94 Meget langt over normalt Andel fugtindikatorer 4,5% Sandsynlig fugtskade Resultat fra Pilotstræde 6 Stue/ gang 1,00E+08 5% 1,00E+06 1,00E+04 1,00E+02 1,00E+00 Total antal skimmelsvamp Aspergillus og penicilliearter Stachybotrys chartarum Aspergillus spp Streptomyces spp Diagrammet oven over viser hvor stor en del af skimmelsvamp som er fugtindikatorer. Diagrammet til venstre viser antal DNA sekvenser per organisme og areal. Bemærk den logaritmiske skala Se værdierne til venstre. Odense 22. november 2012 Niels Skals OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten Odense SØ

15 Prøvesvar: Analyse af DNA fra mikroorganismer i støv Prøve fra Pilotstræde 7 udtaget af LPU/CS Prøvestedet var Stue/ gang og prøven var mærket 5. Prøvenummer Prøven blev udtaget og analyseret Løbenummer A432 Analysemetode Analysen foretages efter metode fra EPA USA's miljøstyrelse (pat ). Organismerne vaskes ud af prøven og DNA ekstraheres. Derefter opformeres DNA i en sekventiel PCR-proces ind til lyset fra et tilhæftet fluorescensmolekyle ses i detektoren. Antallet af sekvenser beregnes og sammenlignes med en syntetisk standard DNA hvorefter antallet af oprindelige DNA sekvenser beregnes. Eftersom DNA er unikt for hver organisme kan art og mængde af specifikke organismer bestemmes. Ved denne præcise metode får man hurtigt at vide hvor mange skimmelsvampe respektive indikatororganismer der findes i prøven pr arealenhed. Resultat Vurderingen gælder for det normale tilfælde. For renoveringsråd se bagsiden Mængden af organismer per Cm 2 Vurdering Total antal skimmelsvamp Langt over normalt Aspergillus og penicilliearter Meget langt over normalt Stachybotrys chartarum 0 Normalt Aspergillus spp. 239 Langt over normalt Streptomyces spp 3 Over normalt Andel fugtindikatorer 17,4% Sandsynlig fugtskade Resultat fra Pilotstræde 7 Stue/ gang 1,00E+08 17% 1,00E+06 1,00E+04 1,00E+02 1,00E+00 Total antal skimmelsvamp Aspergillus og penicilliearter Stachybotrys chartarum Aspergillus spp Streptomyces spp Diagrammet oven over viser hvor stor en del af skimmelsvamp som er fugtindikatorer. Diagrammet til venstre viser antal DNA sekvenser per organisme og areal. Bemærk den logaritmiske skala Se værdierne til venstre. Odense 22. november 2012 Niels Skals OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten Odense SØ

16 Prøvesvar: Analyse af DNA fra mikroorganismer i støv Prøve fra Pilotstræde 8 udtaget af LPU/CS Prøvestedet var Stue/ gang og prøven var mærket 6. Prøvenummer Prøven blev udtaget og analyseret Løbenummer A433 Analysemetode Analysen foretages efter metode fra EPA USA's miljøstyrelse (pat ). Organismerne vaskes ud af prøven og DNA ekstraheres. Derefter opformeres DNA i en sekventiel PCR-proces ind til lyset fra et tilhæftet fluorescensmolekyle ses i detektoren. Antallet af sekvenser beregnes og sammenlignes med en syntetisk standard DNA hvorefter antallet af oprindelige DNA sekvenser beregnes. Eftersom DNA er unikt for hver organisme kan art og mængde af specifikke organismer bestemmes. Ved denne præcise metode får man hurtigt at vide hvor mange skimmelsvampe respektive indikatororganismer der findes i prøven pr arealenhed. Resultat Vurderingen gælder for det normale tilfælde. For renoveringsråd se bagsiden Mængden af organismer per Cm 2 Vurdering Total antal skimmelsvamp Meget langt over normalt Aspergillus og penicilliearter Meget langt over normalt Stachybotrys chartarum 10 Langt over normalt Aspergillus spp Meget langt over normalt Streptomyces spp 73 Meget langt over normalt Andel fugtindikatorer 12,5% Sandsynlig fugtskade Resultat fra Pilotstræde 8 Stue/ gang 1,00E+08 13% 1,00E+06 1,00E+04 1,00E+02 1,00E+00 Total antal skimmelsvamp Aspergillus og penicilliearter Stachybotrys chartarum Aspergillus spp Streptomyces spp Diagrammet oven over viser hvor stor en del af skimmelsvamp som er fugtindikatorer. Diagrammet til venstre viser antal DNA sekvenser per organisme og areal. Bemærk den logaritmiske skala Se værdierne til venstre. Odense 22. november 2012 Niels Skals OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten Odense SØ

17 Prøvesvar: Analyse af DNA fra mikroorganismer i støv Prøve fra Pilotstræde 10 udtaget af LPU/CS Prøvestedet var Stue/ gang og prøven var mærket 7. Prøvenummer Prøven blev udtaget og analyseret Løbenummer A434 Analysemetode Analysen foretages efter metode fra EPA USA's miljøstyrelse (pat ). Organismerne vaskes ud af prøven og DNA ekstraheres. Derefter opformeres DNA i en sekventiel PCR-proces ind til lyset fra et tilhæftet fluorescensmolekyle ses i detektoren. Antallet af sekvenser beregnes og sammenlignes med en syntetisk standard DNA hvorefter antallet af oprindelige DNA sekvenser beregnes. Eftersom DNA er unikt for hver organisme kan art og mængde af specifikke organismer bestemmes. Ved denne præcise metode får man hurtigt at vide hvor mange skimmelsvampe respektive indikatororganismer der findes i prøven pr arealenhed. Resultat Vurderingen gælder for det normale tilfælde. For renoveringsråd se bagsiden Mængden af organismer per Cm 2 Vurdering Total antal skimmelsvamp Langt over normalt Aspergillus og penicilliearter Meget langt over normalt Stachybotrys chartarum 0 Normalt Aspergillus spp. 73 Langt over normalt Streptomyces spp 2 Normalt Andel fugtindikatorer 7,1% Sandsynlig fugtskade Resultat fra Pilotstræde 10 Stue/ gang 1,00E+08 7% 1,00E+06 1,00E+04 1,00E+02 1,00E+00 Total antal skimmelsvamp Aspergillus og penicilliearter Stachybotrys chartarum Aspergillus spp Streptomyces spp Diagrammet oven over viser hvor stor en del af skimmelsvamp som er fugtindikatorer. Diagrammet til venstre viser antal DNA sekvenser per organisme og areal. Bemærk den logaritmiske skala Se værdierne til venstre. Odense 22. november 2012 Niels Skals OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten Odense SØ

18 Prøvesvar: Analyse af DNA fra mikroorganismer i støv Prøve fra Pilotstræde 12 udtaget af LPU/CS Prøvestedet var Stue/ gang og prøven var mærket 8. Prøvenummer Prøven blev udtaget og analyseret Løbenummer A435 Analysemetode Analysen foretages efter metode fra EPA USA's miljøstyrelse (pat ). Organismerne vaskes ud af prøven og DNA ekstraheres. Derefter opformeres DNA i en sekventiel PCR-proces ind til lyset fra et tilhæftet fluorescensmolekyle ses i detektoren. Antallet af sekvenser beregnes og sammenlignes med en syntetisk standard DNA hvorefter antallet af oprindelige DNA sekvenser beregnes. Eftersom DNA er unikt for hver organisme kan art og mængde af specifikke organismer bestemmes. Ved denne præcise metode får man hurtigt at vide hvor mange skimmelsvampe respektive indikatororganismer der findes i prøven pr arealenhed. Resultat Vurderingen gælder for det normale tilfælde. For renoveringsråd se bagsiden Mængden af organismer per Cm 2 Vurdering Total antal skimmelsvamp Langt over normalt Aspergillus og penicilliearter Meget langt over normalt Stachybotrys chartarum 0 Normalt Aspergillus spp. 78 Over normalt Streptomyces spp 9 Over normalt Andel fugtindikatorer 15,5% Sandsynlig fugtskade Resultat fra Pilotstræde 12 Stue/ gang 1,00E+08 16% 1,00E+06 1,00E+04 1,00E+02 1,00E+00 Total antal skimmelsvamp Aspergillus og penicilliearter Stachybotrys chartarum Aspergillus spp Streptomyces spp Diagrammet oven over viser hvor stor en del af skimmelsvamp som er fugtindikatorer. Diagrammet til venstre viser antal DNA sekvenser per organisme og areal. Bemærk den logaritmiske skala Se værdierne til venstre. Odense 22. november 2012 Niels Skals OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten Odense SØ

19 Prøvesvar: Analyse af DNA fra mikroorganismer i støv Prøve fra Pilotstræde 14 udtaget af LPU/CS Prøvestedet var Køkken/ gang og prøven var mærket 9. Prøvenummer Prøven blev udtaget og analyseret Løbenummer A436 Analysemetode Analysen foretages efter metode fra EPA USA's miljøstyrelse (pat ). Organismerne vaskes ud af prøven og DNA ekstraheres. Derefter opformeres DNA i en sekventiel PCR-proces ind til lyset fra et tilhæftet fluorescensmolekyle ses i detektoren. Antallet af sekvenser beregnes og sammenlignes med en syntetisk standard DNA hvorefter antallet af oprindelige DNA sekvenser beregnes. Eftersom DNA er unikt for hver organisme kan art og mængde af specifikke organismer bestemmes. Ved denne præcise metode får man hurtigt at vide hvor mange skimmelsvampe respektive indikatororganismer der findes i prøven pr arealenhed. Resultat Vurderingen gælder for det normale tilfælde. For renoveringsråd se bagsiden Mængden af organismer per Cm 2 Vurdering Total antal skimmelsvamp Langt over normalt Aspergillus og penicilliearter Langt over normalt Stachybotrys chartarum 0 Normalt Aspergillus spp. 140 Langt over normalt Streptomyces spp 5 Over normalt Andel fugtindikatorer 6,0% Sandsynlig fugtskade Resultat fra Pilotstræde 14 Køkken/ gang 1,00E+08 6% 1,00E+06 1,00E+04 1,00E+02 1,00E+00 Total antal skimmelsvamp Aspergillus og penicilliearter Stachybotrys chartarum Aspergillus spp Streptomyces spp Diagrammet oven over viser hvor stor en del af skimmelsvamp som er fugtindikatorer. Diagrammet til venstre viser antal DNA sekvenser per organisme og areal. Bemærk den logaritmiske skala Se værdierne til venstre. Odense 22. november 2012 Niels Skals OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten Odense SØ

20 Analyseforklaring Ovenstående værdier gælder for den udtagne prøve og ikke for bygningen i sin helhed. Analysesvaret indgår altid som et delmoment i en skadeudredning og skal bedømmes sammen med andre iagttagelser og målinger. Ansvaret for vurderingen og det videre forløb påhviler altid undersøgeren. Råd som gives her gælder for de normale tilfælde og under forudsætning af at prøven er repræsentativ. Støvprøvetagning Formålet med prøven er at se, om der i indeluften findes mikroorganismer som kan indikere fugtskadede bygningsdele. Når skimmelsvampe vokser frigiver de kemiske stoffer (som kan lugte) samt partikler som sporer, celler og andre svampebestanddele til luften. Disse mikropartikler svæver i luften og bindes til støv som kan findes i opholdelseszonen. Støv og partikler indåndes af mennesker i bygningen og kan sætte sig i øjne og på huden. Total antal skimmelsvampe For at bestemme hvor meget skimmelsvamp der findes totalt anvendes en bestemt streng DNA, som er fælles for alle skimmelsvampe. Et højt totalt antal viser, at forholdene i bygningen har været sådan, at skimmelsvampe har kunnet vokse. og aflejre DNA materiale til støvet. Hvis prøven er taget på 1-3 måneder gammelt støv og mængden er mere end 10 gange hvad der anses for normalt, bør man lede efter årsagen. Aspergillus og Penicillium Ved fugtskader vokser først og fremmest skimmelsvampe fra familierne Aspergillus og Penicillium. Disse har en fælles DNA-streng så de kan kvantificeres som én gruppe. Gruppen kan anvendes som indikation for at materialet har været meget fugtigt. Gruppen indeholder en række problemorganismer, hvor nogle kan forårsage allergi og andre kan angribe mennesker med nedsat immunforsvar. Ved kraftig forekomst bør årsagen til forekomsterne undersøges. Stachybotrys chartarum På gipsplader og andet celluloseholdigt materiale vokser Stachybotrys chartarum gerne under forudsætning af at materialet er tilstrækkelig opfugtet, helst i nærheden af 99 % RH. Svampen producerer flere stærke toksiner og anses for at være bidragende til SBS bygningsrelaterede symptomer**. Findes Stachybotrys således i indeluften har man formentlig en fugtskade, stor eller lille, på celluloseagtigt materiale som gipsplader, tapet eller isolering Aspergillus versicolor Svampen vokser ofte i nærheden af fugtskader. Svampens afgasningsprodukter kan påvirke særligt følsomme mennesker. Hvis denne svamp forekommer i højere antal kan det være en indikation på periodisk opfugtning af bygningsdele. Streptomyceter spp Bakterierne Streptomyces kaldtes tidligere strålesvamp på grund af dens skimmellignende vækst. Det er en meget almindelig jordbakterie og forekommer ofte i mindre mængder. Gruppen består af tusindvis underarter, hvoraf visse lugter meget, som typisk skimmel. Man har også fundet tilstedeværelse af den i problemhuse, men det er endnu ikke fastslået hvilke Streptomyceter der er tale om. Der bør saneres ved store mængder og ved lugtproblemer. Antalsangivelse I prøvesvaret angives antallet af DNA-sekvenser for respektive slags. Det kan groft oversættes til antal celler, men selv små fragmenter < 1 mikrometer (milliontedels meter) kan ofte detekteres hvis det indeholder den rette DNAsekvens. Det er disse partikler, der kan transporteres længst ned i de nedre luftveje og blive der. Toksiner antages at forekomme i højeste koncentrationer på det angrebne materiale og kan komme i kontakt med mennesker via partikler. *Derfor skal angrebet materiale bortskaffes og skimmelsvampe skal fjernes.* Andel fundne fugt-/toxinindikatorer I prøvesvaret angives fugtindikatorernes andel i procenttal og diagram. Ved normale værdier på total skimmelsvamp bliver usikkerheden i forholdet relativt stort og bør ikke overfortolkes. Cirkeldiagrammet viser andelen af de almindeligste fugtelskende skimmelsvampe. Er denne andel høj er der grundlag for at antage at materialet har været udsat for høje fugtniveauer. Hvis fugten har været tilstede i meget lang tid så vokser de andre mikroorganismer om kap og man får i stedet meget høje total antal. Dette er organismer, som kan danne toksiner, men som ikke altid gør det. Diagrammet Antallet af organismer er angivet i matematisk form. 1,00E+ 06 betyder at det er et ettal med 6 nuller ( ). Læs mængden på skalaen til venstre eller i tabellen. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten Odense SØ

NOTAT Mikrobiel undersøgelse i ejendommen Akacievej 17A, Ringsted

NOTAT Mikrobiel undersøgelse i ejendommen Akacievej 17A, Ringsted NOTAT Mikrobiel undersøgelse i ejendommen Akacievej 17A, Ringsted Sag nr. 296-28 Notatet er udarbejdet den 26. november 2014 af Lotte Pia Uttrup. Sag 296_28 Rekvirent Ringsted Kommune, Rønnedevej 9, 4100

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i ejendommen Vester Kirkevej 7A, st. og 1. sal, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i ejendommen Vester Kirkevej 7A, st. og 1. sal, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i ejendommen Vester Kirkevej 7A, st. og 1. sal, Roskilde Sag nr. 371-2 Notatet er udarbejdet den 15. juni 2011 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_2 Rekvirent Roskilde

Læs mere

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Lene Mølholm Mobil 2726 4934 lmo@obh-gruppen.dk Videhøjvej 6 8883 Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Vi er blevet anmodet om en byggeteknisk gennemgang af Navnløs 7 af ejeren Tonny Kærgaard, og har i den forbindelse besigtiget bygningen d. 30.09.2013.

Vi er blevet anmodet om en byggeteknisk gennemgang af Navnløs 7 af ejeren Tonny Kærgaard, og har i den forbindelse besigtiget bygningen d. 30.09.2013. Tonny Kærgaard Nørresøvej 56 8800 Viborg Dato 30.09.2013 Vor sag 13018-90 Vor ref. KL/kaa Mobil nr. 4071 7361 E-mail kl@vibing.dk Byggeteknisk gennemgang, Navnløs 7 i Viborg Vi er blevet anmodet om en

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Steen Holdt Køgevej 80 4000 Roskilde 15. november 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1330396_405623_led10_011.docx Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 16. august 2011 437198_FFM11_021 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 4. juli 2011 FFM/ihm 437198_FFM11_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Østermarksskolen, Østre

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Danmarks Radio DR-Byen Att.: Stine Skriver, Kontant Emil Holms Kanal 20 0999 København C 17. december 2009.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Efter aftale med Stine Skriver,

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Askov Malt Skole Maltvej 86 6600 Vejen. Sagsnr. B-8245 December 2009

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Askov Malt Skole Maltvej 86 6600 Vejen. Sagsnr. B-8245 December 2009 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013. Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013. Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013 1 Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen A.1.

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015. Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015. Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr. Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015 Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr. Dalby Udført for Faxe Kommune 19. februar 2015 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring Silkeborg kommune Att.: Grethe T. Larsen Søvej 1 8600 Silkeborg 30. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1313863_366970_ahp10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring

Læs mere

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade 1-9 2500 Valby Rapport nr. 130799-1 17. september

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Plan og Byggesag Køgevej 80, Postbox 100 4000 Roskilde 21. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1311826_366017_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse,

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag den 9. april 2014. Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe. Udført for Faxe Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag den 9. april 2014. Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe. Udført for Faxe Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag den 9. april 2014 Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe Udført for Faxe Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen A.1. Formålet

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 26. marts 2014. Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia. Matr. nr. 24c, Fredericia Kobbeljorder

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 26. marts 2014. Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia. Matr. nr. 24c, Fredericia Kobbeljorder Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 26. marts 2014 Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia Matr. nr. 24c, Fredericia Kobbeljorder Udført for Fredericia Kommune 30. april 2014 A. Indledning - formål

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere.

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Støttet Byggeri Att.: Claus Michael Krogh Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C 10. april 2013 516762_FFM13_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse Badevej 9, 8240 Risskov

Læs mere

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11.

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. Notat 1 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400 Direkte

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Brønderslev Kommune Att.: Steen Thomassen Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev 24. januar 2008 FFM/ihm Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Efter aftale med Steen Thomassen,

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Generende både når de vokser og når de tørrer ud Svamperesterne

Læs mere

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Suzanne Gravesen Peter A. Nielsen

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 22. maj 2014. Brogade 17b, 7660 Bækmarksbro. Matr. Nr. 52p, Ejerlav, Bækmark Hgd.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 22. maj 2014. Brogade 17b, 7660 Bækmarksbro. Matr. Nr. 52p, Ejerlav, Bækmark Hgd. Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag 22. maj 2014 Brogade 17b, 7660 Bækmarksbro Matr. Nr. 52p, Ejerlav, Bækmark Hgd., Flynder Udført for Lemvig Kommune 20. juni 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev udført af Frede F. Møller, Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg.

Undersøgelsen blev udført af Frede F. Møller, Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg. Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 15. marts 2013 519468_FFM13_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse Børnehuset Østerled 6, 9681 Ranum

Læs mere