Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse"

Transkript

1 Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen uden for institutionssamarbejdet, skal/kan de så opgives i ansøgningen? Svar: Der kan angives hensigt om type af aftaler og aftaleparter, der forventes at indgå i uddannelsestilbuddet. 1.4: Skal der sættes konkrete navne på den administrative kapacitet? Svar: Det interessante her er erfaringen og kompetencen, konkrete navne er ikke vigtige. 1.4: Er det tovholderen, der står for den administrative kapacitet? Svar: Ja, men tovholder kan købe administrative ydelser hos andre. 1.5: Skal der angives samarbejdserfaringer for alle institutioner i samarbejdet? Svar: Fokus i punktet skal være, hvordan institutionssamarbejdets erfaringer f.eks. med garantiskole udnyttes. 2.1: Er det diskvalificerende at have flere udbudssteder i samme by? Svar: Der er fokus på spredning af udbudssteder over hele dækningsområdet, men hvis mange elever er samlet i en by, kan der være mulighed for at oprette flere udbudssteder : Det er svært at få overblik over det lokale behov for arbejdskraft. Er f.eks. en oversigt over ufaglærte arbejdspladser inden for erhvervstemaer nok? Svar: Ja. En fremskrivning af de nuværende behov er det bedste bud : Er erhvervstemaerne i ansøgningen bindende? Svar: Ja. Temaerne kan ændres f.eks. på baggrund af ændringer i arbejdsmarkedet, men kun efter aftale med Undervisningsministeriet og efter skriftlig henvendelse. 2.2 og 2.3: Skal der være en overordnet beskrivelse af uddannelsen eller er det de enkelte erhvervstemaer? Svar: Der skal laves en detaljeret beskrivelse af de enkelte erhvervstemaer. 2.3: Hvor udtømmende er beskrivelsen i forhold til fag m.v i andre uddannelser?

2 Svar: Der sker ændr i bkg. 16 stk. 3, så inddragede elementer fra andre uddannelser ikke behøver være kompetencegivende. 2.3: Kan et uddannelsesforløb indgå i flere erhvervstemaer (f.eks. fælles introduktionsforløb)? Svar: Uddannelsen er fleksibel, så det kan måske lade sig gøre. 2.3: Kan elever skifte erhvervstema undervejs? Svar: Ja, det kan de godt, selv om de skal vælge erhvervstema ved visitationen kan der være grunde til at skifte. 2.3: Kan man have fælles introduktionsforløb af nogle uger til flere erhvervstemaer? Svar: Ja. 3.1: Er der sammenhæng mellem kvalitetssystemer og evalueringen i 2017? Svar: Ja, det vil skulle bruges. Der bliver arrangeret netværksmøder om kvalitetssystemer. 3.1: Parametre i kvalitetssystem skal være så brede, at de kan passe til evalueringen? Svar: Kvalitetssystemet vil blive medtænkt, når evalueringen designes. 3.1: Kan der i kvalitetssystemet bruges eksisterende parametre f.eks. fra erhvervsskoler? Svar: Ja. Bemærk endvidere, at den politiske opmærksomhed er på overgangen til beskæftigelse. 3.2: Hvad er optaget i august 2015? Svar: Optaget i august er halvdelen af det samlede årsoptag i dækningsområdet. 3.2: Er der retningslinjer for fordeling af midler til tovholder og samarbejdsdeltager? Svar: Nej, det fastlægger institutionssamarbejdet selv. 3.2: Kan der tages udgangspunkt i regnskabsbekendtgørelsen for tovholderinstitutionen? Svar: Ja, det kan der godt. 3.2: Skal der beskrives et budget ved færre elever end forventet? Svar: Nej, det skal beskrives hvad beredskabet består i, hvis der kommer færre elever. 3.2: Kan man optage nye elever ved frafald?

3 Svar: Nej. Optaget er på cpr-elever, så der kan ikke optages elever til erstatning for frafaldne. Øvrige spørgsmål/svar 1) I hvilket omfang kan de kommunale ungdomsskoler varetage undervisning i fag, der skal afsluttes med D-niveau? Svar: Det kan der ikke. Ungdomsskolen kan undervise til og med E-niveau. 2) I det omfang loven ikke giver mulighed for, at ungdomsskolerne kan føre elever op til prøve i fag på D-niveau, vil ministeren fravige lovens bestemmelser, idet det anses for påkrævet at fremme forsøgs- og udviklingsarbejde inden for lovens område jf. Lbk. om ungdomsskoler 31? Svar: Vil kræve en konkret begrundet ansøgning herom 3) Skal beslutning om erhvervstemaer primært ske på baggrund af en vurdering af et konkret jobperspektiv eller primært være retningsgivende og motiverende i forhold til videre uddannelse? Svar: Der skal tages afsæt i at den unge efter endt uddannelse skal være forberedt på at kunne begå sig på arbejdsmarkedet have bedre chancer for at opnå beskæftigelse 4) Kan eleverne komme i erhvervstræning på andre erhvervstemaer end det tema, de har valgt, fx på 1. og 2. del? Svar: Det er hensigten at der skal være sammenhæng mellem erhvervstemaet og erhvervstræningen. 5. Hvad forstås der ved holdfællesskab? Skal eleverne optaget på det samme erhvervstema blive sammen gennem alle fire dele? Svar: Ja, i udgangspunktet. Holdfællesskabet skal være et bærende pædagogisk princip ikke en regel.

4 6. Skal alle elever følges ad på samme hold eller må der laves individuelle planer for den enkelte også selvom de er optaget på samme tema? Svar: Der skal udarbejdes individuelle forløbsplaner for den enkelte. 7. Svarer prøveniveau D til Folkeskolens Prøve i 10. klasse? Svar: Nej, 10. klasseprøven er på E-niveau. 8. Hvordan vil der blive visiteret til de udbudte erhvervstemaer, herunder tages der hensyn til elevernes egne interesser og erfaringer? Svar: UU målgruppevurderer og skaffer sig løbende overblik over, hvor der i givet fald er plads. Kræver et tæt samarbejde med institutionssamarbejdet. 9. Hvis der ikke er tilstrækkelig søgning til et godkendt erhvervstema, kan andre temaer så dubleres eller skal alle godkendte temaer i et udbudsområde gennemgøres? Svar: Ja, men det skal aftales konkret med UVM. 10. Kan en elev blive tvunget ind på et erhvervstema, selvom det ikke passer til den pågældendes beskæftigelsesprofil? Svar: Ønsker og muligheder må afstemmes i en vejledningsproces. 11. Skal den enkelte elev have fast tilknytning til én uddannelsesinstitution undervejs i uddannelsen? Svar: Det er elevens forløbsplan, som er afgørende for elevens tilknytning. 12. Kan erhvervstræning betragtes som en del af uddannelsesforløbet og dermed som virksomhedsforlagt undervisning? Svar: Ja.

5 13. Kan en kontaktperson være kontaktperson for både en EGU-elever og elever på den kombinerede ungdomsuddannelse, underforstået kan praktikpladsen for EGU-eleven og erhvervstræningspladsen for en KUU-elev byttes ud med hinanden, hvis det forekommer relevant for både elev og virksomhed? Svar: Ja, det afgørende er, at kontaktpersonen er ansat på én af institutionerne i institutionssamarbejdet. Det skal iagttages, at praktikpladsen for egu-eleven ikke er at sammenligne erhvervstræningspladsen for eleven i kombineret ungdomsuddannelse. 14) Kan ministeriet definere nærmere, hvad ansøger skal medregne i budget til omkostninger til direkte undervisning og til andre aktiviteter? jf. ansøgningsskabelonen 3.2? Svar: Det fremgår af ansøgningsskabelonens pkt. 3.2, at der skal medsendes et budget, der viser fordelingen af omkostninger på direkte undervisning og andre aktiviteter. Direkte undervisning" defineres på samme måde som hovedformål 1 i Undervisningsministeriets Retningslinjer for korrekt anvendelse af formålskontoplanen, version "Andre aktiviteter" svarer herefter til de øvrige hovedformål. (Se 2013/Kontering-af-aarsrapport-og-formaalsregnskab/Korrekt-brug-afformaalskontoplanen). 15) Kan der indgå kompetencegivende fag og uddannelseselementer, som institutionssamarbejdets skoler og uddannelsesinstitutioner ikke er godkendt til at udbyde fra institutioner udenfor institutionssamarbejdet, som er godkendt til at udbyde disse? Svar: Ja, hvis der foreligger en aftale om levering af sådanne ydelser.

6 16) Kan ministeriet give nærmere anvisninger til afsnit 6. I ansøgningsskabelon. Hvad forventes? Hvad menes med intern tidsplan? Svar: Afsnit 6 optræder i en kladdeudgave af ansøgningsskabelonen, som er sendt til skoleforeningerne. Afsnittet skulle have været fjernet. 16) Hvad er grundlaget for udbetaling af forskud på tilskud? Svar: Grundlaget er det dimensionerede elevantal. 17) Skal udbydere føre et særligt regnskab for aktiviteten? Svar: Tovholderinstitutionen skal aflægge regnskab for hele aktiviteten, men for den enkelt udbyder er aktiviteten ikke indtægtsdækket virksomhed, men ordinær aktivitet og skal indgå i det ordinære regnskab. 18) Der er ikke fastsat ugentligt timetal for uddannelsen - er minimumskravet fra SU så kravet til timer? Svar: Tidsforbruget skal ca. svare til en arbejdsbelastning på 7,4 timer pr dag for eleverne. 19) Kan man tilrettelægge uddannelsen med over mere end 40 uger pr. år - nogle unge har svært ved at holde lange ferier? Svar: Uddannelsen skal tilrettelægges med minimum 40 uger pr. år. Det taxameter på , der medgår til uddannelsen, ligger fast også hvis der tilrettelægges med mere end 40 uger pr. år. 20) Hvad hvis der er flere eller færre ansøgere end pladser? Svar: Uddannelsen er underlagt dimensionering, og UU skal visitere unge til uddannelsen. Hvis der er flere UU'er i et dækningsområde, må UU'erne samarbejde om opgave, evt. fordele pladserne mellem sig, hvor antallet af unge i målgruppen i UU'ernes områder kan bruges som fordelingsnøgle. Det forventes at der på baggrund af målgruppens størrelse og dimensioneringen vil være elever nok til pladserne. Det er vigtigt at de rigtige unge visiteres til uddannelsen, herunder at de er motiverede for at gennemføre uddannelsen. 21) Hvad hvis et institutionssamarbejde ikke kan udnytte alle uddannelsespladser i dækningsområdet?

7 Svar: Alle pladser skal fyldes, så institutionssamarbejdet må i givet fald finde flere samarbjedspartnere eller udvide deres kapacitet, så pladserne bliver brugt. 22) Hvis et erhvervstema ikke kan oprettes, hvad så? Svar: Der skal ske en skriftlig orientering til/dialog med Undervisningsministeriet. 23) Kan en ung skifte fra kuu til egu og tilbage? Og kan en elev, der har færdiggjort STU, starte på kuu. Svar: En elev, der har gennemført egu, har en kompetencegivende uddannelse og er ikke i målgruppen til kuu. Man kan afbryde og skifte uddannelse, men ikke hoppe frem og tilbage. En kuu-elev kan p.g.a. begrænsninger i EGU-bekendtgørelsen ikke deltage i elementer fra EGU. En elev, der har gennemført STU, kan i få tilfælde være i målgruppen til kuu. 24) Kan EUD-reformen blokere for, at elementer fra EUD kan indgå i kuu? Svar: Der er ikke noget i EUD-reformen, der blokerer for at elever kan følge dele af undervisningen i erhvervsuddannelsen. Det vil nok være GF2, der er mest relevant i denne sammenhæng, fordi GF1 er målrettet elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. 25) Kan kommunerne "dele kagen" med udbudsstederne/pladserne? Svar: Jf. svaret på spørgsmål 20. Der skal tages afsæt i det lokale arbejdsmarked og de unges interesser og behov, når der etableres uddannelsesforløb til de unge. 26) Kan man bytte pladser mellem dækningsområder? Svar: Hvis det giver mening f.eks. p.g.a. geografi kan der byttes pladser to dækningsområder imellem, således at det samlede antal optagne i udbudsområderne ikke forøges derved. Det er ikke hensigten at udarbejde regler herom. 27) Er der udsigt til, at der kommer større ændringer i bekendtgørelsen i forhold til den udgave, som var i høring? Svar: Ministeriet overvejer ikke at fastsætte regler om, hvor stor en del af undervisningen, der skal være kompetencegivende, jf. 17 stk. 2 4, idet der allerede på anden vis er fastsat en række bestemmelser, der sikrer kompetenceniveauet, herunder fag på D- niveau samt minimumsgrænse for erhvervstræningen. Svar: 16 stk. 3 i høringsudgaven af bekendtgørelsen vil blive omformuleret, således at det gøres tydeligt, at folkeoplysende skoleformer mv. kan bidrage med fag og uddannelseselementer til kombineret ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter som tovholderinstitution og Produktionsskolen

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Fra institutionssamarbejdet:

Fra institutionssamarbejdet: Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser (bedes set/udskrevet i farver) Fra institutionssamarbejdet: Svendborg Erhvervsskole o Teknisk EUD o Merkantil EUD Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Indledning Virksomhedsplanen er udarbejdet på et ændret grundlag, idet bestyrelsen med udgangspunkt i en solid og velkonsolideret drift, har ønsket et længere sigte på skoleudviklingen. På den baggrund

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler,

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere