AFSNIT 1. Afsnit 1: 1.x.x Generelt 4.x.x Beskrivelse af kvalitetssystemet 5.x.x Ledelsens ansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFSNIT 1. Afsnit 1: 1.x.x Generelt 4.x.x Beskrivelse af kvalitetssystemet 5.x.x Ledelsens ansvar"

Transkript

1 AFSNIT 1 Afsnit 1: 1.x.x Generelt 4.x.x Beskrivelse af kvalitetssystemet 5.x.x Ledelsens ansvar Indholdsfortegnelse AFSNIT 1: Historisk baggrund Organisationen Opbygning af kvalitetssystemet Administration af kvalitetssystemet Evaluering af kvalitetssystemet MARTEC s værdigrundlag Kvalitetsmålsætning Procedure for intern audit Auditering af udlagt undervisning Procedure for ledelsens evaluering Procedure for Q-møder Studienævn for maskinmesteruddannelsen Skoleskibets pædagogiske værdier Skibsledelsens evaluering Procedure for vedligeholdelse af mapper

2 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 1 Afsnit: Generelt Dokument: Historisk baggrund Historisk baggrund Der er en lang tradition for, at der i Frederikshavn uddannes personel til handelsflåden og Søværnet. Byen har i mange år, i modsætning til mange andre uddannelsesbyer, været begunstiget af en skibsværftsindustri og dieselmotorproduktion med hertil hørende underleverandører. Dette har betydet, at mange unge tidligt har fået kendskab til uddannelser indenfor disse brancher og siden videreuddannet sig til maskinmester eller maskinist. Andre har startet en karriere til søs med et søfartsskoleophold. Maskinmesterskolen blev oprindeligt grundlagt i 1929 og havde til huse i Teknisk Skoles bygninger i Kirkegade i centrum af byen. Siden 1963 har Maskinmesterskolen været en selvejende institution. De nuværende lokaler på Hånbækvej 54 blev indviet i 1968 og i 1970 udvidet med en fløj, hvor Nordjyllands Skipperskole havde adresse indtil Denne del af skolen er nu dels indrettet som grupperum, dels som undervisningslokaler til Skibsmotor simulatorer. I 1975 påbegyndtes værkstedsskoleundervisning og fra 1980 foregik dette fra egen værkstedsskole i umiddelbar tilknytning til Maskinmesterskolen. I 2006 har værkstedsskolen skiftet navn til Maskin Teknisk Afdeling (MTA). Søfartsskolen blev som statsinstitution etableret i 1949 på en stor, skøn grund kun nogle få meter fra Kattegat. Elevfløjen blev oprindeligt bygget i 1938 som et turisthotel. Indtil 1974 hed skolen Statens Sømandsskole, men da man begyndte at udmønstre kvinder på skibene i den danske handelsflåde, blev navnet ændret til Statens Søfartsskole. Dette navn ændredes igen i 1980 erne til Frederikshavn Søfartsskole. De seneste ca. 16 år har man på skolen, især afviklet afslutningskursus for skibsassistenter og skibsmekanikere samt efteruddannelse af menigt mandskab. En politisk beslutning om at ændre skolestruktur indenfor søfartsuddannelserne betød, at Maskinmesterskolen og Søfartsskolen pr ved en fusion dannede Maritime Training and Education Centre, i daglig tale MARTEC. Den fik MARTEC et tredje ben i form af Skoleskibet DANMARK. MARTEC overtog rederiansvaret fra søfartsstyrelsen og målet er fortsat, at give unge mennesker en god og solid maritim uddannelse. I 2012 overtog FIVU (Ministeriet for Forskning, Inovation og Videregående Uddannelser ) Skoleskibet DANMARK fra Søfartsstyrelsen og der blev skrevet ny driftsaftale med Styrelse for Videregående uddannelser og Uddannelsesstøtte (VUS) herunder rederiansvaret med MARTEC. Her findes gældende lov om maritime uddannelser samt bekendtgørelser og rundskrivelser. Rettet den 30/ / Dokument: 1.1.0

3 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 3 Afsnit: Generelt Dokument: Organisationen Organisationen Bestyrelsen består af 5 medlemmer Antal udpeges af Fra 3 Styrelsen for Videregående uddannelser og Uddannelsesstøtte (VUS) En bred kreds af de aftagere el.lign. som har en væsentlig og umiddelbar interesse i MARTEC s virksomhed Frederikshavn kommune MARTEC s medarbejdere 1 Frederikshavn kommune Frederikshavn Byråd 1 MARTEC s medarbejdere MARTEC s medarbejdere Desuden har de studerende en observatør i bestyrelsen Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af MARTEC s anliggender, herunder fastlægger MARTEC s overordnede målsætning, strategier og handlingsplaner indenfor rammerne af det vedtægtsbestemte formål. Bestyrelsen ansætter og fører tilsyn med direktøren. Bestyrelsen fastsætter i en jobbeskrivelse nærmere retningslinjer for direktørens tilrettelæggelse af MARTEC s undervisning og den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse af MARTEC. Alle ansattes referencer, arbejdsopgaver, ansvar, kompetence mv. er fastlagt i jobbeskrivelser. Ledelsen består af Pia Ankerstjerne, Brian Thomsen, Jan Christiansen, Mona Daarbak og Kurt Andersen. Organisationsplanen angiver de forskellige referencerelationer men skal ikke begrænse det daglige samarbejde og informationsflow på tværs af organisationen i henhold til uddelegerede opgaver og ansvarsområder. Rettet den 30/ / Dokument: 1.1.1

4 MARTEC, Kvalitetssystem Side 2 af 3 Afsnit: Generelt Dokument: Organisationen Note 1) Q koordinator er ansvarlig for Q-systemet, og supporteres af udpegede Q koordinatorassistenter for afdelingerne: Skoleskibet DANMARK. Søfartsuddannelser, Tekniske uddannelser herunder maskinteknisk afdeling. Note 2) Uddannelseschefen har det overordnede ansvar for organisationens IT funktion Note 3) Uddannelseschefen er ansvarlig for studievejledning, - praktik og uddannelsesrekruttering samt øvrige aktiviteter der involvere de studerende, herunder studiemiljø på og udenfor skolen Note 4) Lederen for maskinteknisk afdeling er ansvarlig for vedligeholdelsesopgaver på tværs af organisationen herunder indgåelse af indkøbsaftaler og optimering af indkøb. Det tilstræbes at bruge vedligeholdelsesopgaver som en integreret del af undervisningen og herigennem inddrage og Rettet den 30/ / Dokument: 1.1.1

5 MARTEC, Kvalitetssystem Side 3 af 3 Afsnit: Generelt Dokument: Organisationen aktivere de studerende i fritiden (søfartsuddannelserne) Note 5) Lederen for HR og øvrig administration er medlem af ledergruppen og varetager bl.a. studie-og kursusadministration Note 6) Lederen af Økonomifunktionen er medlem af ledergruppen og varetager økonomi, herunder regnskaber, bogholderi og rapportering Direktøren er formand for arbejdsmiljøgruppen som består at repræsentanter fra MARTEC Syd og Nord samt uddannelseschefen Direktøren er formand for Samarbejdsudvalget som består af repræsentanter for følgende personalegrupper: Ledelsen Maskinteknisk afdeling Maskinmestergruppen Søfartsgruppen Gruppen for teknisk administrativt personale Skoleskibet DANMARK Rettet den 30/ / Dokument: 1.1.1

6 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 1 Afsnit: Beskrivelse af kvalitetssystemet Dokument: Opbygning af kvalitetssystemet Opbygning af kvalitetssystemet MARTEC s kvalitetssystem er ikke opbygget efter nogen standard, men der vil være en del lighedspunkter med ISO 9001 og ISM-koden. Selve opbygningen er baseret på 3 niveauer kendt fra virksomhedsledelse. Kvalitetssystemet er udformet som verificerede dokumenter, hvor nyeste version erstatter tidligere udgaver. Den overordnede indholdsfortegnelse er som følger: Niveau 1 er kvalitetspolitik Niveau 2 er kvalitetsmål Niveau 3 er manualer Niveauerne 1, 2 og 3 er benævnt strategisk, taktisk og operativt Tidshorisont: Niveau 1: Strategisk Niveau 2: Taktisk Niveau 3: Operativt Opgaver: Niveau 1: Strategisk Niveau 2: Taktisk Niveau 3: Operativt Styring af kvaliteten: Niveau 1: Strategisk Niveau 2: Taktisk Niveau 3: Operativt År, årtier Måneder, år Lige nu Fastlæggelse af kvalitetspolitikken Planlægning af opgaverne Udførelse af arbejdet Værdigrundlag, kvalitetspolitik, ansvar og kompetence Kvalitetsmål, samt handlingsplaner for disse Procedurer Rettet den / Dokument: 4.1.0

7 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 2 Afsnit: Beskrivelse af kvalitetssystemet Dokument: Administration af kvalitetssystemet Administration af kvalitetssystemet Placering af kvalitetssystemet Kvalitetssystemet er anbragt i papirformat i en mappe hos kontorlederen på MARTEC SYD. Heri forefindes originalversionerne af dokumenterne, som alle er påtegnet Godkendt og mappen indeholder alle kvalitetssystemets gældende procedurer. Det elektroniske kvalitetssystem (Q-system), som er placeret på MARTECs server, er en kopi af papirversionen. Kvalitetskoordinatoren er ansvarlig for, at kvalitetssystemet indeholder alle gældende procedurer. Det elektroniske system på serveren skal i det daglige arbejde anvendes som det originale system, alle print fra det elektroniske system er kopier. Alle medarbejdere må printe procedurer ud fx til opbevaring i egen Q-mappe, men det er medarbejderens ansvar at sørge for altid at arbejde efter gældende procedurer i overensstemmelse med det elektroniske system. Kvalitetssystemet er opdelt i 6 forskellige afsnit (Manualer med indeks): Afsnit 1: Generelt Afsnit 2: Styring af ressourcer Afsnit 3: Procedurer Afsnit 4: Måling, analyse og forbedring Afsnit 5: Tjeklister Afsnit 9: Modulbeskrivelser Alle medarbejdere har adgang/læserettigheder til hele kvalitetssystemet. Studerende/elever/kursister har adgang/læserettigheder til afsnit 1, 3, 4 og 9. Følgende medarbejdere har adgang til at rette i kvalitetssystemet: MDA, RLJ, BTH. Følgende har adgang til at autorisere/godkende dokumenter i kvalitetssystemet: PAN, BTH, JAC, MDA, og KAN indenfor sit ansvarsområde. Dokumentstyring Forslag til nye procedurer og forbedringsforslag/ændringer af godkendte procedurer skal fremgå af auditrapport eller meddeles på Blanket til forbedringsforslag, dokument Blanketten afleveres til kvalitetskoordinatoren, uddannelseschefen eller kontorlederen. Efterfølgende behandles forbedringsforslag på Q-møde og evt. rettelser tilrettes procedurerne. Skolens ledelse, medarbejdere og de studerende inddrages aktivt i udarbejdelsen og godkendelse af dokumentationen, bl.a. via høring af procedurerne. Specielt omkring procedurer med en sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning inddrages arbejdsmiljøgruppen, der i øvrigt selvstændigt overvåger nye og ændrede procedurer. Rettet den / Dokument: 4.1.1

8 MARTEC, Kvalitetssystem Side 2 af 2 Afsnit: Beskrivelse af kvalitetssystemet Dokument: Administration af kvalitetssystemet Når der er rettet i Q-systemet, meddeles dette via intranettet. Gældende version af dokumentet fremgår af det elektroniske kvalitetssystem samt originaldokumentet i papirformat. Ved rettelser/opdatering af Q-systemet skal administrationen fremsende disse til kvalitetskoordinatorassistenten på Skoleskibet DANMARK, idet Q-systemet ikke opdateres automatisk på Skoleskibets server. På Skoleskibet DANMARK findes en engelsk oversættelse af de for skibet gældende procedurer. Fra togtet 2012 vil dokumenterne være på engelsk. Administrationen på MARTEC (kontorlederen)fører en logliste over, hvornår der er foretaget opdatering/rettelse af Q-systemet. Rettet den / Dokument: 4.1.1

9 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 2 Afsnit: Beskrivelse af kvalitetssystemet Dokument: Evaluering af kvalitetssystemet Evaluering af kvalitetssystemet Formålet med evalueringen er, at kvalitetssystemet til stadighed er fuldt implementeret og sikrer udvikling i kvalitet for såvel undervisning som forretningsgange. Evalueringen er opdelt i 4 faser 1) Auditplan Auditplanen viser de planlagte interne audits 2 år frem. Planen dokumenterer at alle områder auditeres over en tidsperiode på 2 år. Audit året: intern audit starter efter evaluering af kvalitetssystemet. Der er udarbejdet procedure for intern audit. 2) QD liste Kvalitetskoordinatoren skal løbende opdatere QD-listen på grundlag af de indkomne forbedringsforslag/afvigelser. QD-listen indeholder følgende oplysninger: Nr. Dato og initialer Reference Afvigelse/forbedringsforslag Korrigerende handling Hvem løser opgaven Deadline Verificeret dato og initialer 3) Løbende handlinger Gennem forbedringsforslag og afvigelser skal kvalitetssystemet opdateres, således at det til stadighed styrer alle processer i undervisningen og giver mulighed for udvikling, uden at kvaliteten reduceres. Interne forhold: Kvalitetskoordinatoren skal sikre, at der ved indkomne afvigelser eller forbedringsforslag herunder evt. afvigelser givet ved interne audits, bliver udarbejdet korrigerende handlinger og deadline samt at der udpeges en ansvarlig. Yderligere sikres en tilbagemelding til initiativtageren. Disse punkter skal ajourføres på QD-listen Eksterne forhold: Kvalitetskoordinatoren skal sikre, at der ved indkomne eksterne afvigelser fra kunder eller FIVU/VUS, bliver udarbejdet korrigerende handlinger og deadlines samt at der udpeges en ansvarlig. Disse punkter skal ajourføres på QD-listen Rettet den / Dokument: 4.2.0

10 MARTEC, Kvalitetssystem Side 2 af 2 Afsnit: Beskrivelse af kvalitetssystemet Dokument: Evaluering af kvalitetssystemet Q-møde: Der indkaldes til et Q-møde, hvor status, gennemgang af afvigelser, diskussion af udviklingsmæssige forhold, planlægning af audit mv. gennemføres. Deltagere skal som minimum være kvalitetskoordinatoren, -assistenterne og direktøren Referat af mødet lægges på hjemmesiden. 4) Ledelsesevaluering. Ledelsen skal evaluere kvalitetssystemet. Der planlægges derfor Q-ledelsesmøde herom mindst én gang årligt, Kvalitetskoordinatorer fremlægger status på kvalitetssystemet, herunder vurderes dets effektivitet og egnethed til opfyldelse af målsætning og politik. Se endvidere procedure 5.6.0, Ledelsens evaluering af kvalitetssystemet. Rettet den / Dokument: 4.2.0

11 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 2 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Værdigrundlag MARTEC s værdigrundlag MARTEC s mission og vision: Mission Vi vil levere uddannelser af høj kvalitet til den maritime og industrielle branche globalt. Vision Vi vil udvikle et stærkt internationalt anerkendt maritim og polyteknisk uddannelsescenter i Nordjylland. MARTEC s strategiske mål og strategi proces: Martec s bestyrelse besluttede i november 2011 at organisationen frem imod 2015 skal arbejde med aktiviteter der underbygger nedenstående strategiske mål. Fastholde, udbygge og udvikle tidssvarende internationalt anerkendte maritime og polytekniske kvalitetsuddannelser i Nordjylland Forbedre de studerendes mulighed for at bevæge sig mellem uddannelser - nationalt og internationalt Styrke og udvikle MARTEC igennem etablering af partnerskaber med erhvervslivet MARTEC skal være initiativtager til etablering af en uddannelsesklynge i Nordjylland Ud fra de overordnede strategiske mål og med tanke på Visionen etableres der kontinuert en række delmål, aktiviteter og succeskriterier som organisationen arbejder med i større eller mindre arbejdsgrupper. Strategi arbejdet organiseres separat med reference til Direktøren (som angivet i organisationsdiagrammet). Aktiviteter igangsættes i den takt det er økonomisk og ressourcemæssigt muligt og prioriteres løbende. Det primære fokus for organisationen er naturligvis at leve op til missionen og sikre at aktiviteterne gennemføres med høj kvalitet, lever op til FIVU s krav og i øvrigt gennemføres på rentabel vis. Rettet den / Dokument: 5.1.0

12 MARTEC, Kvalitetssystem Side 2 af 2 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Værdigrundlag Nedenstående stikordsoversigt for værdigrundlaget skal fungere som inspiration og retningsangivelse så det daglige arbejde udføres med basis i de beskrevne værdier og holdninger. Dette gælder såvel i undervisningen som i alt internt og eksternt samarbejde. Basalt gennemføres alle aktiviteter således at høj kvalitet og faglighed er i højsædet. Vores studerende skal have en uddannelse i international topklasse og skal opleve en uddannelsesinstitution der levere det bedst mulige indenfor de givne rammer. Medarbejdere og ledere tilstræber at leve op til følgende værdier: Loyal : Loyal overfor MARTEC herunder studerende, samarbejdspartnere, kollegaer, og ledelse Åben problemer løses og diskuteres i MARTEC regi og der tilstræbes en konstruktiv, direkte dialog om problemstillinger Fremadrettet: Vi tilstræber at være ambitiøse for MARTECs vegne Vi ønsker at øge MARTECs kompetence, kvalitet og vækst Vi tager ansvar for at MARTEC også er velfungerende på både kort og lang sigt Engageret: Vi engagerer os i de studerende og i vore samarbejdspartnere overholder aftaler og viser vilje, fleksibilitet og selvdisciplin optræder som gode ambassadører Rettet den / Dokument: 5.1.0

13 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 3 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Kvalitetsmålsætning Kvalitetsmålsætning MARTEC er en uddannelsesinstitution der tilbyder en bred vifte af uddannelser, der er relateret til det maritime miljø, industrien samt andre værker og institutioner. Grundlaget for kvalitetssystemet er, at STCW-konventionen stiller krav om indførelse af et kvalitetssystem på maritime uddannelsesinstitutioner senest den 1. februar De grundlæggende krav til kvalitetssystemet er beskrevet i retningslinjer for kvalitetsstyring af søfartsuddannelserne I øvrigt anses et kvalitetssystem for at være nødvendigt og naturligt for et tidssvarende uddannelsescenter. MARTEC har og vedligeholder et kvalitetssystem, som opfylder de stillede krav i STCW-konventionen. MARTEC har desuden besluttet, at kvalitetssystemet også anvendes som et ledelsesmæssigt værktøj. Kvalitetssystemet skal sikre udvikling inden for kompetence, faglighed, pædagogik, undervisning og forretningsgange. For den enkelte medarbejder skal kvalitetssystemet gennem de 3 niveauer: strategisk-, taktisk- og operativt niveau definere mål og beskrive rammer for medarbejdernes personlige og faglige udvikling, holdninger og værdier samt rammer og mål for undervisningen og øvrige aktiviteter på centret. MARTECs samlede kvalitetsmål udgøres hovedsagelig af De generelle værdier, strategier, vision, mission og mål, som indeholdt i dokument og dette dokument De formål og mål for de enkelte uddannelser og kurser, som er indeholdt i de aktuelt gældende love bekendtgørelser og internationale regler og udmøntet i studie- og kursusplaner mv. De særlige mål, politikker og planer, der gælder i forbindelse med nye uddannelser og udviklingsprojekter, herunder krav og mål fra bachelorbekendtgørelse. Endelig arbejdes der løbende med yderligere mål og politikker i det daglige, uden at disse nødvendigvis er dokumenteret i kvalitetssystemet, da de er led i en nyudvikling og ligger ud over de regelbundne målopfyldelser. Som eksempel kan nævnes en politik om at alle nye IV førstegangskurser skal forberedes, så der er sikkerhed for meget positive førstegangsevalueringer. Information fra ledelsen Som et af mange led i opfyldelsen af såvel de generelle ledelsesmæssige strategier og politikker som de mere specifikke kvalitetsmålsætninger og mål anvendes løbende informationsmøder for alle medarbejdere. Da disse ofte angiver retninger og prioriteringer for de løbende aktiviteter betragtes de som en del af ledelsesarbejdet med indflydelse på kvalitetsforhold og de afholdes derfor for alle undervisere og alle øvrige medarbejdere. Rettet den / Dokument: 5.3.0

14 MARTEC, Kvalitetssystem Side 2 af 3 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Kvalitetsmålsætning Formål med kvalitetsstyring af undervisningen er: At sikre at undervisningen opfylder kravene i STCW konventionen samt FIVUs krav, mål og rammestyring jf. uddannelsesplaner. At skabe et styringsværktøj, der udmønter sig i dokumenterbare, fortløbende korrektioner og forbedringer som højner kvaliteten af undervisningen til det ønskede mål. At ledelse og medarbejdere i fællesskab tager ansvaret for de mål der er beskrevet i værdigrundlaget. Manglende målopfyldelse er manglende kvalitet. At gøre brug af MARTEC s samlede ressourcer herunder fordeling af timeantal / lektioner og lærerstabens sociale og faglige kompetencer på bedst mulige måde. At skabe et levende og aktivt læringsmiljø, hvor alle studerende såvel som lærere gennem aktiv deltagelse og medansvar, har mulighed for at bidrage til MARTEC s samlede lærings- og undervisningsresultater (inden for FIVUs krav, mål og rammestyring). At inspirere til udvikling af undervisningen At skabe gode all round velfungerende dimittender, som er attraktive for slutbrugerne i omverdenen At gøre de rigtige ting At gøre tingene rigtigt At gøre de rigtige ting rigtigt første gang. Her findes gældende lov om maritime uddannelser samt bekendtgørelser og rundskrivelser. Rettet den / Dokument: 5.3.0

15 MARTEC, Kvalitetssystem Side 3 af 3 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Kvalitetsmålsætning Målsætning og politik for Skoleskibet DANMARK Studie- og læringspolitik Det er Skoleskibet DANMARK's målsætning, at opretholde et aktivt læringsmiljø, hvor alle besætning og elever har et medansvar for at skabe fælles læringsresultater, der øger såvel den faglige som sociale kompetence. Overordnet kvalitetspolitik For at nå kvalitetsmålsætningen er det vigtigt: at alle opfatter arbejdet med kvalitet som en fælles opgave at alle udviser en høj kvalitetsbevidsthed at afhjælpe fejl så tidligt som muligt at den enkelte har de nødvendige forudsætninger og kvalifikationer for at kunne udføre den konkrete opgave at den enkelte underviser opstiller konkrete kvalitetsmål, som revideres hvert år Kvalitetsstyring Til styring af kvaliteten er det vigtigt: at gennemføre kvalitetsforbedringer løbende for at opretholde en effektiv kvalitetsstyring at videregive de rigtige informationer til de relevante medarbejdere i organisationen at ressourcerne lektionerne bliver fordelt til de enkelte fag sådan at uddannelsen som helhed bliver optimal. Forfordeling af enkelte fag skal undgås. at undervisningen er planlagt og styret at kvalitetsstyringssystemet er fast punkt på dagsordenen til besætningsmøder at kvalitetsstyringssystemet introduceres og gennemgås for besætningen inden eleverne mønstrer om bord Organisation og personale For området organisation og medarbejdere er det vigtigt: at den enkelte kender skibets kvalitetssystem at den enkelte medarbejder i den daglige undervisningssituation har ansvar og beføjelse vedrørende kvaliteten af egen undervisning at indføre nye medarbejdere på en systematisk måde i organisationens væsentligste forhold Rettet den / Dokument: 5.3.0

16 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 2 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Intern audit Procedure for intern audit 1. Formål Denne procedure skal sikre at intern audit gennemføres korrekt og undersøger om kvalitetssystemet er implementeret. 2. Anvendelse/omfang Proceduren anvendes på MARTEC s kvalitetssystem 3. Definitioner Afvigelse kan beskrives som fejl, mangel, hændelse eller funktion, som ikke fungerer som beskrevet i kvalitetssystemet, eller noget som forringer vores opfattelse af kvalitet. Auditor er person som er bemyndiget af direktøren til at deltage i intern audit Intern auditrapport: Rapport udfærdiget af auditor(s). Rapporten beskriver den afholdte audit og omfatter afvigelser og anvisninger. 4. Grundlag, referencer og bilag. Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser Procedure Evaluering af kvalitetssystemet. 5. Fremgangsmåde Forberedelsen af intern audit Kvalitetskoordinatoren udarbejder en plan for gennemførelse af intern audit. For Skoleskibet DANMARK s vedkommende skal intern audit planlægges tidligt i togtet fx i perioden omkring 3 6 uger efter togtets begyndelse. Før intern audit Der udsendes en indkaldelse til intern audit senest 1 uge før dets afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde følgende punkter: Område Formål Tidspunkt og sted Auditors Deltagere Program med angivelse af mødetidspunkt, Lead Auditor, fokus emne Under intern audit Intern audit skal gennemføres efter den udsendte plan. Auditors skal være forberedte og gennem spørgsmål analysere om kvalitetssystemet er implementeret. Rettet den / Dokument: 5.4.0

17 MARTEC, Kvalitetssystem Side 2 af 2 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Intern audit Der må ikke stilles spørgsmål om hændelser auditorerne kender ad anden vej. Såfremt auditorerne møder modstand eller ikke er i stand til at gennemføre auditten med de forberedte spørgsmål, skal den interne audit stoppes og årsagen skal fremgå af den endelige audit rapport. Efter afholdelse af intern audit udarbejdes auditrapport. Rapporten skal indeholde: Rapport nr. Område Formål Tidspunkt og sted Auditors Deltagere Program med angivelse af mødetidspunkt, Lead Auditor, fokusemne, herunder ændring i forholdet til den udsendte plan Observationer Anbefalinger Afvigelser Underskrift af auditor(s) Auditrapporten lægges ud på MARTEC s intranet. Kvalitetskoordinatoren opdaterer QD-listen med evt. afvigelser og anbefalinger. 6. Ansvar Kvalitetskoordinatoren er ansvarlig for at der gennemføres intern audit. Rettet den / Dokument: 5.4.0

18 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 2 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Auditering af udlagt undervisning Procedure for auditering af udlagt undervisning 1. Formål Formålet med denne procedure er at sikre, at der sker en verifikation af den undervisning som MARTEC udlægger til en anden part (Udbyder af udlagt undervisning). 2. Anvendelse og omfang Proceduren anvendes ved auditering af udbydere af udlagt undervisning. 3. Definitioner Audit: En systematisk undersøgelse for at bestemme, om et undervisningsforløb og de dermed forbundne bestemmelser og krav er ført ud i livet på en effektiv måde, og er hensigtsmæssige til opnåelse af målene. Afvigelse: er en manglende opfyldelse af specificerede krav. Auditrapport: er en rapport, der indeholder observationer, anbefalinger og observerede afvigelser til den auditerede. Intern auditor: En af ledelsen udpeget person. 4. Grundlag, referencer og bilag Proceduren for udlagt undervisning. Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser 5. Fremgangsmåde 5.1 Formålet med audit er, at gennemgå den udlagte undervisning for at iagttage, om undervisningen er hensigtsmæssig og opfylder de krav, som MARTEC har stillet samt at undervisningen udføres på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. 5.2 Efter hvert semesterbegyndelse skal kvalitetskoordinatoren indhente oplysninger om anvendelse af udlagt undervisning hos uddannelseschefen. Kvalitetskoordinatoren planlægger derefter audits for hele semesteret, således at alle udbydere af udlagt undervisning auditeres inden udgangen af året. Planen godkendes af ledelsen, der ligeledes kan udpege auditors. 5.3 Senest en uge før et planlagt audit skal auditor aftale et tidspunkt for gennemførelsen med den involverede udbyder af udlagt undervisning, samt klarlægge formålet med audit. Rettet den / Dokument: 5.4.1

19 MARTEC, Kvalitetssystem Side 2 af 2 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Auditering af udlagt undervisning 5.4 Auditor skal derefter sætte sig ind i omfanget af den pågældende undervisning og områdets kvalitetsstyringsprocedurer, evt. i samråd med kvalitetskoordinatoren. På den baggrund planlægges audit og der forberedes spørgsmål til den auditerede. Auditor leder audit, og skal især kontrollere: Mål og målbeskrivelsen for den pågældende udlagte undervisning, Kvalifikationskrav til instruktører/undervisere, Anvendte metoder og krav til evaluering af de studerende, samt retningslinjer for håndtering af studerende/kursister, som ikke består emnet/kurset. Krav til evaluering af undervisningen, Krav til dokumentation af undervisningen, Eventuelle krav til udbyderens kvalitetssystem, Sikkerheden i forbindelse med afviklingen. 5.5 Under audit skal auditor notere alle relevante observationer samt afvigelser og anbefalinger. Såfremt der observeres afvigelser, skal der udarbejdes afvigelsesrapport(er). 5.6 Umiddelbart efter audit informeres den involverede mundtligt om observerede afvigelser og eventuelle anbefalinger. 5.7 Auditor udarbejder en auditrapport. Auditrapporten gives i kopi til direktøren og de auditerede og originalen afleveres til kvalitetskoordinatoren, der sørger for arkivering. 5.8 Foreligger der afvigelser, skal auditor sikre sig, at forholdende udbedres, og der laves om fornødent en handlingsplan. 5.9 Efter alle audits evalueres fremgangsmåden og effektiviteten af audit. Forbedringsforslag gives til MARTEC s ledelse eller kvalitetskoordinatoren. 6. Ansvar 6.1 MARTEC`S ledelse: Kvalitetskoordinatoren: 5.1, 5.2 og Auditor: 5.3 til 5.9 Rettet den / Dokument: 5.4.1

20 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 2 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Ledelsens evaluering Procedure for ledelsens evaluering 1. Formål Denne procedure skal sikre at ledelsen evaluerer kvalitetssystemet mindst en gang årligt med det formål at sikre systemets egnethed, effektivitet og opfyldelse af skolens målsætning og politik. 2. Anvendelse/omfang Proceduren anvendes på MARTEC s kvalitetssystem 3. Definitioner 4. Grundlag, referencer og bilag Retningslinjer for kvalitetsstyring af søfartsuddannelserne Procedure evaluering af kvalitetssystemet 5. Fremgangsmåde Følgende Q-proces gennemføres mindst 1 gang årligt. Ledelsen og koordinatorerne bliver indkaldt til mødet, som er åbent for alle ansatte. Indkaldelsen lægges på hjemmesiden med mindst 1 uges varsel. Q-ledelsesgruppen er beslutningsdygtig ved tilstedeværelse af mindst kvalitetskoordinatoren og direktøren eller disses stedfortrædere. Ledelsen evaluerer kvalitetssystemet jf. retningslinjer for kvalitetsstyring af maritime uddannelser. Herunder tages stilling til hvorvidt grundlaget for evalueringen er tilstrækkelig. Dagsorden for Q-ledermødet 1. Opfølgning på sidste referat 2. Auditrapporter 3. Korrigerende og forbyggende handlinger 4. Aktuelle tiltag jf. pkt. 4.1 *) 5. Eventuelt 6. Næste møde *) Standard for kvalitetsstyring af de maritime uddannelser pkt. 4.1: Ledelsen skal løbende evaluere kvalitetssystemet og vurdere dets effektivitet for at sikre dets egnethed til opfyldelse af målsætning og politik. Systemet skal gennemgås mindst en gang årligt. Rettet den / Dokument: 5.6.0

21 MARTEC, Kvalitetssystem Side 2 af 2 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Ledelsens evaluering Evalueringen af systemet bør indeholde: afvigelser forslag til forbedringer opdateringer af systemet under hensyntagen til nye love, regler, bekendtgørelser, lærebogsmateriale, kontakt med erhvervet mv. interne og eksterne auditrapporter eksterne evalueringsrapporter registreringer vedrørende de studerende som for eksempel studieaktivitet tilfredshedsmålinger fra studerende, medarbejdere og aftagere med dokumenteret opfølgning herpå eksamens- og andre bedømmelsesresultater kvalitetsmålinger, herunder kvalitetsindeks samlede vurderinger af, om uddannelsesmål opfyldes samlede vurderinger af kvalitetsmålsætningers og politikkers opfyldelse Som et led i evalueringen skal ledelsen implementere nødvendige tiltag med henblik på en fortsat udvikling og forbedring af uddannelserne. Ledelsens evaluering skal være dokumenteret 6. Ansvar Kvalitetskoordinatoren er ansvarlig for at der gennemføres evaluering af kvalitetssystemet. Direktøren er ansvarlig for dokumentation af evaluering af kvalitetssystemet. Rettet den / Dokument: 5.6.0

AFSNIT 1. Afsnit 1: 1.x.x Generelt 4.x.x Beskrivelse af kvalitetssystemet 5.x.x Ledelsens ansvar

AFSNIT 1. Afsnit 1: 1.x.x Generelt 4.x.x Beskrivelse af kvalitetssystemet 5.x.x Ledelsens ansvar AFSNIT 1 Afsnit 1: 1.x.x Generelt 4.x.x Beskrivelse af kvalitetssystemet 5.x.x Ledelsens ansvar Indholdsfortegnelse AFSNIT 1: 1.1.0 Historisk baggrund 1.1.1 Organisationen 4.1.0 Opbygning af kvalitetssystemet

Læs mere

Fil navn: Subject name: Opdateret af: Updated by: Godkendt af: Approved by: 2015-12-09 01 MQV Dokument oprettet

Fil navn: Subject name: Opdateret af: Updated by: Godkendt af: Approved by: 2015-12-09 01 MQV Dokument oprettet Titel: Title: Afsnit 1 - Indholdsfortegnelse 25-12-09 Q-emne historie: Q-subject history: Date Version Author Release note 25-12-09 Dokument oprettet Indholdsfortegnelse 1.0 Historisk baggrund... 2 1.1

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser 1) BEK nr 1373 af 16/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200801958 Senere ændringer

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus Version 2 August 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med august 2013 Indhold Forord.... 3 Uddannelsens mål.... 3 Formål....

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Fil navn: Subject name: Opdateret af: Updated by: Godkendt af: Approved by:

Fil navn: Subject name: Opdateret af: Updated by: Godkendt af: Approved by: Titel: Title: Afsnit 1 - Indholdsfortegnelse Q-emne historie: Q-subject history: Date Version Author Release note Opdaterede organisationsdiagrammer DK/UK (Kursusafdeling) Opdaterede organisationsdiagrammer

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsen for personer med svendebrev

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsen for personer med svendebrev STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsen for personer med svendebrev Version 1 Januar 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med januar 2013 Indhold Forord.... 2 Uddannelsens mål.... 2

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering This contract is agreed upon by Fredericia School of Technology Management and Marine

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Administrative procedurer er ikke offentligt tilgængelige.

Administrative procedurer er ikke offentligt tilgængelige. Afsnit 3 - Indholdsfortegnelse 25-12-09 Q-emne historie: Q-subject history: Date Version Author Release note 25-12-09 Dokument oprettet Indholdsfortegnelse Administrative procedurer er ikke offentligt

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet xx-xx-2014 Skanderborg Kommune Sag: 13/21572 Indholdsfortegnelse 1. KONSTITUERING 3 2. MØDER 3 2.1 Indkaldelse og forberedelse

Læs mere

Fredericia Maskinmesterskoles kvalitetspolitik, -strategi og -mål

Fredericia Maskinmesterskoles kvalitetspolitik, -strategi og -mål Fredericia Maskinmesterskoles kvalitetspolitik, -strategi og -mål Indledning Introduktion Kvalitetspolitikken, -strategien og -målene (KSM) sætter de overordnede rammer for kvalitetsarbejdet ved FMS. KSM

Læs mere

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant)

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant) Side 1 af 6 Organisation Organisationen af DanLinks kvalitetsstyringssystem i forhold til hele DSB gods organisation er fremhævet med gul baggrund på Bilag C.3. Det praktiske ansvar for kvalitetsstyringssytemet

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter Orientering til: Dokumentdato: 13. februar 2014 godkendt på styregruppemøde den 10. oktober 2014 Dokumentansvarlig: Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: KAM/LEL Rammebeskrivelse for evaluering

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Indeksoversigt. Beregningerne er foretaget for uddannelserne til 1,00 1,00 0,99 0,98 0,97 0,58 0,71 0,86 0,90 0,90 0,87 1,00 0,97 0,97 0,97

Indeksoversigt. Beregningerne er foretaget for uddannelserne til 1,00 1,00 0,99 0,98 0,97 0,58 0,71 0,86 0,90 0,90 0,87 1,00 0,97 0,97 0,97 Kvalitetsindeks for SIMAC 2010 Indeksoversigt Kvalitetsindekset tager udgangspunkt i en beregningsmetode, som er beskrevet i et notat af 6. september 2005 til de maritime skoler/centre (sag. 200506322).

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 160614/160912 af MeO for Uddannelsesrådet J.nr.: 16/00020 Kvalitetssikring på DJM Ref: MA/MeO Behandlet / godkendt af: Rektoratet 160127 Uddannelsesrådet 160413 Politik for

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse:

1 Indholdsfortegnelse: 13. august 2007 Side: 1 af 6 1 Indholdsfortegnelse: 1 Indholdsfortegnelse:... 1 2 Forord... 1 3 Strategi og kvalitetsmål.... 2 3.1 Strategiske mål for kvalitet.... 2 3.2 Registreringer for opfyldelse af

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 03-2004 Søren A Sørensen Offshore Installation Manager Emner Hvorfor det er så vigtigt offshore Hvad der skal til for at få en god HSEQ kultur og for AT KUNNE OPNÅ DET MAN

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Fredericia Maskinmesterskoles

Fredericia Maskinmesterskoles Fredericia Maskinmesterskoles kvalitetspolitik, -strategi og -mål Indledning Introduktion Kvalitetspolitikken, -strategien og -målene (KSM) sætter de overordnede rammer for kvalitetsarbejdet ved FMS. KSM

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde 26. oktober 2016 Jacob Heinricy Jensen, Head of QHSE, DONG Oil & Gas Introduktion DONG Oil & Gas og vores nuværende performance

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0 Kvalitetskrav undervisere

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Beregningerne er foretaget for uddannelserne til 1. Juniorofficer 2. Seniorofficer 3. Maskinmester. Indekskategori 2008 2007 2006 2005.

Beregningerne er foretaget for uddannelserne til 1. Juniorofficer 2. Seniorofficer 3. Maskinmester. Indekskategori 2008 2007 2006 2005. Indeksoversigt: Kvalitetsindekset tager udgangspunkt i en beregningsmetode, som er beskrevet i et notat af 6. september 2005 til de maritime skoler/centre (sag. 200506322). Udviklingsindeks er vægtet med

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 2. udkast af 19.03.2004 til forretningsorden for bestyrelsen Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed 1 Hovedbestyrelsens opgaver Ansvaret for samtlige driftsmæssige opgaver er jf. lovenes 18 henlagt til Badminton Danmarks direktør, og Hovedbestyrelsens

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

EMUC Network Meeting 26/11-2014

EMUC Network Meeting 26/11-2014 EMUC Network Meeting 26/11-2014 Agenda Historik Hvordan udvikler A2SEA ISM systemerne i Crew bådene? Hvordan auditerer A2SEA deres ISM system ombord op skibene? Hvordan implementeres ISM / i skibene med

Læs mere

Forretningsordenen er et supplement til Ankenævnets vedtægter, hvor ansvarsområder og processer for sagsbehandlingen er beskrevet.

Forretningsordenen er et supplement til Ankenævnets vedtægter, hvor ansvarsområder og processer for sagsbehandlingen er beskrevet. Forretningsorden for Forretningsudvalget samt for Ankenævn for Bus, Tog og Metro Og dette ankenævns Sekretariat 1 Indledning Ankenævn for Bus, Tog og Metro er et privat ankenævn godkendt pr. 1. februar

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Kapitel 7 Processtyring (instruktioner og procedurer)

Kapitel 7 Processtyring (instruktioner og procedurer) Side 1 af 6 Kapitel 7 Processtyring (instruktioner og procedurer) P 1. Formål Denne procedure skal sikre etablering af retningslinier ved klager over skriftlige og mundtlige eksaminer både for interne

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k. CVR nr. 31995876

T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k. CVR nr. 31995876 Forretningsorden for bestyrelsen i T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k CVR nr. 31995876 1 - GRUNDLAG Stk. 1 Denne forretningsorden opsummerer og supplerer bestemmelserne om

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Indholdsfortegnelse. 1 Formål

FORRETNINGSORDEN. Indholdsfortegnelse. 1 Formål FORRETNINGSORDEN Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 Bestyrelsen 2.1 Bestyrelsens sammensætning 2.2 Krav til bestyrelsen 2.3 Bestyrelsens beslutningsdygtighed 2.4 Evaluering af bestyrelsen 2.5 Udtrædelse af

Læs mere