AFSNIT 1. Afsnit 1: 1.x.x Generelt 4.x.x Beskrivelse af kvalitetssystemet 5.x.x Ledelsens ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFSNIT 1. Afsnit 1: 1.x.x Generelt 4.x.x Beskrivelse af kvalitetssystemet 5.x.x Ledelsens ansvar"

Transkript

1 AFSNIT 1 Afsnit 1: 1.x.x Generelt 4.x.x Beskrivelse af kvalitetssystemet 5.x.x Ledelsens ansvar Indholdsfortegnelse AFSNIT 1: Historisk baggrund Organisationen Opbygning af kvalitetssystemet Administration af kvalitetssystemet Evaluering af kvalitetssystemet MARTEC s værdigrundlag Kvalitetsmålsætning Procedure for intern audit Auditering af udlagt undervisning Procedure for ledelsens evaluering Procedure for Q-møder Studienævn for maskinmesteruddannelsen Skoleskibets pædagogiske værdier Skibsledelsens evaluering Procedure for vedligeholdelse af mapper

2 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 1 Afsnit: Generelt Dokument: Historisk baggrund Historisk baggrund Der er en lang tradition for, at der i Frederikshavn uddannes personel til handelsflåden og Søværnet. Byen har i mange år, i modsætning til mange andre uddannelsesbyer, været begunstiget af en skibsværftsindustri og dieselmotorproduktion med hertil hørende underleverandører. Dette har betydet, at mange unge tidligt har fået kendskab til uddannelser indenfor disse brancher og siden videreuddannet sig til maskinmester eller maskinist. Andre har startet en karriere til søs med et søfartsskoleophold. Maskinmesterskolen blev oprindeligt grundlagt i 1929 og havde til huse i Teknisk Skoles bygninger i Kirkegade i centrum af byen. Siden 1963 har Maskinmesterskolen været en selvejende institution. De nuværende lokaler på Hånbækvej 54 blev indviet i 1968 og i 1970 udvidet med en fløj, hvor Nordjyllands Skipperskole havde adresse indtil Denne del af skolen er nu dels indrettet som grupperum, dels som undervisningslokaler til Skibsmotor simulatorer. I 1975 påbegyndtes værkstedsskoleundervisning og fra 1980 foregik dette fra egen værkstedsskole i umiddelbar tilknytning til Maskinmesterskolen. I 2006 har værkstedsskolen skiftet navn til Maskin Teknisk Afdeling (MTA). Søfartsskolen blev som statsinstitution etableret i 1949 på en stor, skøn grund kun nogle få meter fra Kattegat. Elevfløjen blev oprindeligt bygget i 1938 som et turisthotel. Indtil 1974 hed skolen Statens Sømandsskole, men da man begyndte at udmønstre kvinder på skibene i den danske handelsflåde, blev navnet ændret til Statens Søfartsskole. Dette navn ændredes igen i 1980 erne til Frederikshavn Søfartsskole. De seneste ca. 16 år har man på skolen, især afviklet afslutningskursus for skibsassistenter og skibsmekanikere samt efteruddannelse af menigt mandskab. En politisk beslutning om at ændre skolestruktur indenfor søfartsuddannelserne betød, at Maskinmesterskolen og Søfartsskolen pr ved en fusion dannede Maritime Training and Education Centre, i daglig tale MARTEC. Den fik MARTEC et tredje ben i form af Skoleskibet DANMARK. MARTEC overtog rederiansvaret fra søfartsstyrelsen og målet er fortsat, at give unge mennesker en god og solid maritim uddannelse. I 2012 overtog FIVU (Ministeriet for Forskning, Inovation og Videregående Uddannelser ) Skoleskibet DANMARK fra Søfartsstyrelsen og der blev skrevet ny driftsaftale med Styrelse for Videregående uddannelser og Uddannelsesstøtte (VUS) herunder rederiansvaret med MARTEC. Her findes gældende lov om maritime uddannelser samt bekendtgørelser og rundskrivelser. Rettet den 30/ / Dokument: 1.1.0

3 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 3 Afsnit: Generelt Dokument: Organisationen Organisationen Bestyrelsen består af 5 medlemmer Antal udpeges af Fra 3 Styrelsen for Videregående uddannelser og Uddannelsesstøtte (VUS) En bred kreds af de aftagere el.lign. som har en væsentlig og umiddelbar interesse i MARTEC s virksomhed Frederikshavn kommune MARTEC s medarbejdere 1 Frederikshavn kommune Frederikshavn Byråd 1 MARTEC s medarbejdere MARTEC s medarbejdere Desuden har de studerende en observatør i bestyrelsen Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af MARTEC s anliggender, herunder fastlægger MARTEC s overordnede målsætning, strategier og handlingsplaner indenfor rammerne af det vedtægtsbestemte formål. Bestyrelsen ansætter og fører tilsyn med direktøren. Bestyrelsen fastsætter i en jobbeskrivelse nærmere retningslinjer for direktørens tilrettelæggelse af MARTEC s undervisning og den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse af MARTEC. Alle ansattes referencer, arbejdsopgaver, ansvar, kompetence mv. er fastlagt i jobbeskrivelser. Ledelsen består af Pia Ankerstjerne, Brian Thomsen, Jan Christiansen, Mona Daarbak og Kurt Andersen. Organisationsplanen angiver de forskellige referencerelationer men skal ikke begrænse det daglige samarbejde og informationsflow på tværs af organisationen i henhold til uddelegerede opgaver og ansvarsområder. Rettet den 30/ / Dokument: 1.1.1

4 MARTEC, Kvalitetssystem Side 2 af 3 Afsnit: Generelt Dokument: Organisationen Note 1) Q koordinator er ansvarlig for Q-systemet, og supporteres af udpegede Q koordinatorassistenter for afdelingerne: Skoleskibet DANMARK. Søfartsuddannelser, Tekniske uddannelser herunder maskinteknisk afdeling. Note 2) Uddannelseschefen har det overordnede ansvar for organisationens IT funktion Note 3) Uddannelseschefen er ansvarlig for studievejledning, - praktik og uddannelsesrekruttering samt øvrige aktiviteter der involvere de studerende, herunder studiemiljø på og udenfor skolen Note 4) Lederen for maskinteknisk afdeling er ansvarlig for vedligeholdelsesopgaver på tværs af organisationen herunder indgåelse af indkøbsaftaler og optimering af indkøb. Det tilstræbes at bruge vedligeholdelsesopgaver som en integreret del af undervisningen og herigennem inddrage og Rettet den 30/ / Dokument: 1.1.1

5 MARTEC, Kvalitetssystem Side 3 af 3 Afsnit: Generelt Dokument: Organisationen aktivere de studerende i fritiden (søfartsuddannelserne) Note 5) Lederen for HR og øvrig administration er medlem af ledergruppen og varetager bl.a. studie-og kursusadministration Note 6) Lederen af Økonomifunktionen er medlem af ledergruppen og varetager økonomi, herunder regnskaber, bogholderi og rapportering Direktøren er formand for arbejdsmiljøgruppen som består at repræsentanter fra MARTEC Syd og Nord samt uddannelseschefen Direktøren er formand for Samarbejdsudvalget som består af repræsentanter for følgende personalegrupper: Ledelsen Maskinteknisk afdeling Maskinmestergruppen Søfartsgruppen Gruppen for teknisk administrativt personale Skoleskibet DANMARK Rettet den 30/ / Dokument: 1.1.1

6 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 1 Afsnit: Beskrivelse af kvalitetssystemet Dokument: Opbygning af kvalitetssystemet Opbygning af kvalitetssystemet MARTEC s kvalitetssystem er ikke opbygget efter nogen standard, men der vil være en del lighedspunkter med ISO 9001 og ISM-koden. Selve opbygningen er baseret på 3 niveauer kendt fra virksomhedsledelse. Kvalitetssystemet er udformet som verificerede dokumenter, hvor nyeste version erstatter tidligere udgaver. Den overordnede indholdsfortegnelse er som følger: Niveau 1 er kvalitetspolitik Niveau 2 er kvalitetsmål Niveau 3 er manualer Niveauerne 1, 2 og 3 er benævnt strategisk, taktisk og operativt Tidshorisont: Niveau 1: Strategisk Niveau 2: Taktisk Niveau 3: Operativt Opgaver: Niveau 1: Strategisk Niveau 2: Taktisk Niveau 3: Operativt Styring af kvaliteten: Niveau 1: Strategisk Niveau 2: Taktisk Niveau 3: Operativt År, årtier Måneder, år Lige nu Fastlæggelse af kvalitetspolitikken Planlægning af opgaverne Udførelse af arbejdet Værdigrundlag, kvalitetspolitik, ansvar og kompetence Kvalitetsmål, samt handlingsplaner for disse Procedurer Rettet den / Dokument: 4.1.0

7 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 2 Afsnit: Beskrivelse af kvalitetssystemet Dokument: Administration af kvalitetssystemet Administration af kvalitetssystemet Placering af kvalitetssystemet Kvalitetssystemet er anbragt i papirformat i en mappe hos kontorlederen på MARTEC SYD. Heri forefindes originalversionerne af dokumenterne, som alle er påtegnet Godkendt og mappen indeholder alle kvalitetssystemets gældende procedurer. Det elektroniske kvalitetssystem (Q-system), som er placeret på MARTECs server, er en kopi af papirversionen. Kvalitetskoordinatoren er ansvarlig for, at kvalitetssystemet indeholder alle gældende procedurer. Det elektroniske system på serveren skal i det daglige arbejde anvendes som det originale system, alle print fra det elektroniske system er kopier. Alle medarbejdere må printe procedurer ud fx til opbevaring i egen Q-mappe, men det er medarbejderens ansvar at sørge for altid at arbejde efter gældende procedurer i overensstemmelse med det elektroniske system. Kvalitetssystemet er opdelt i 6 forskellige afsnit (Manualer med indeks): Afsnit 1: Generelt Afsnit 2: Styring af ressourcer Afsnit 3: Procedurer Afsnit 4: Måling, analyse og forbedring Afsnit 5: Tjeklister Afsnit 9: Modulbeskrivelser Alle medarbejdere har adgang/læserettigheder til hele kvalitetssystemet. Studerende/elever/kursister har adgang/læserettigheder til afsnit 1, 3, 4 og 9. Følgende medarbejdere har adgang til at rette i kvalitetssystemet: MDA, RLJ, BTH. Følgende har adgang til at autorisere/godkende dokumenter i kvalitetssystemet: PAN, BTH, JAC, MDA, og KAN indenfor sit ansvarsområde. Dokumentstyring Forslag til nye procedurer og forbedringsforslag/ændringer af godkendte procedurer skal fremgå af auditrapport eller meddeles på Blanket til forbedringsforslag, dokument Blanketten afleveres til kvalitetskoordinatoren, uddannelseschefen eller kontorlederen. Efterfølgende behandles forbedringsforslag på Q-møde og evt. rettelser tilrettes procedurerne. Skolens ledelse, medarbejdere og de studerende inddrages aktivt i udarbejdelsen og godkendelse af dokumentationen, bl.a. via høring af procedurerne. Specielt omkring procedurer med en sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning inddrages arbejdsmiljøgruppen, der i øvrigt selvstændigt overvåger nye og ændrede procedurer. Rettet den / Dokument: 4.1.1

8 MARTEC, Kvalitetssystem Side 2 af 2 Afsnit: Beskrivelse af kvalitetssystemet Dokument: Administration af kvalitetssystemet Når der er rettet i Q-systemet, meddeles dette via intranettet. Gældende version af dokumentet fremgår af det elektroniske kvalitetssystem samt originaldokumentet i papirformat. Ved rettelser/opdatering af Q-systemet skal administrationen fremsende disse til kvalitetskoordinatorassistenten på Skoleskibet DANMARK, idet Q-systemet ikke opdateres automatisk på Skoleskibets server. På Skoleskibet DANMARK findes en engelsk oversættelse af de for skibet gældende procedurer. Fra togtet 2012 vil dokumenterne være på engelsk. Administrationen på MARTEC (kontorlederen)fører en logliste over, hvornår der er foretaget opdatering/rettelse af Q-systemet. Rettet den / Dokument: 4.1.1

9 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 2 Afsnit: Beskrivelse af kvalitetssystemet Dokument: Evaluering af kvalitetssystemet Evaluering af kvalitetssystemet Formålet med evalueringen er, at kvalitetssystemet til stadighed er fuldt implementeret og sikrer udvikling i kvalitet for såvel undervisning som forretningsgange. Evalueringen er opdelt i 4 faser 1) Auditplan Auditplanen viser de planlagte interne audits 2 år frem. Planen dokumenterer at alle områder auditeres over en tidsperiode på 2 år. Audit året: intern audit starter efter evaluering af kvalitetssystemet. Der er udarbejdet procedure for intern audit. 2) QD liste Kvalitetskoordinatoren skal løbende opdatere QD-listen på grundlag af de indkomne forbedringsforslag/afvigelser. QD-listen indeholder følgende oplysninger: Nr. Dato og initialer Reference Afvigelse/forbedringsforslag Korrigerende handling Hvem løser opgaven Deadline Verificeret dato og initialer 3) Løbende handlinger Gennem forbedringsforslag og afvigelser skal kvalitetssystemet opdateres, således at det til stadighed styrer alle processer i undervisningen og giver mulighed for udvikling, uden at kvaliteten reduceres. Interne forhold: Kvalitetskoordinatoren skal sikre, at der ved indkomne afvigelser eller forbedringsforslag herunder evt. afvigelser givet ved interne audits, bliver udarbejdet korrigerende handlinger og deadline samt at der udpeges en ansvarlig. Yderligere sikres en tilbagemelding til initiativtageren. Disse punkter skal ajourføres på QD-listen Eksterne forhold: Kvalitetskoordinatoren skal sikre, at der ved indkomne eksterne afvigelser fra kunder eller FIVU/VUS, bliver udarbejdet korrigerende handlinger og deadlines samt at der udpeges en ansvarlig. Disse punkter skal ajourføres på QD-listen Rettet den / Dokument: 4.2.0

10 MARTEC, Kvalitetssystem Side 2 af 2 Afsnit: Beskrivelse af kvalitetssystemet Dokument: Evaluering af kvalitetssystemet Q-møde: Der indkaldes til et Q-møde, hvor status, gennemgang af afvigelser, diskussion af udviklingsmæssige forhold, planlægning af audit mv. gennemføres. Deltagere skal som minimum være kvalitetskoordinatoren, -assistenterne og direktøren Referat af mødet lægges på hjemmesiden. 4) Ledelsesevaluering. Ledelsen skal evaluere kvalitetssystemet. Der planlægges derfor Q-ledelsesmøde herom mindst én gang årligt, Kvalitetskoordinatorer fremlægger status på kvalitetssystemet, herunder vurderes dets effektivitet og egnethed til opfyldelse af målsætning og politik. Se endvidere procedure 5.6.0, Ledelsens evaluering af kvalitetssystemet. Rettet den / Dokument: 4.2.0

11 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 2 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Værdigrundlag MARTEC s værdigrundlag MARTEC s mission og vision: Mission Vi vil levere uddannelser af høj kvalitet til den maritime og industrielle branche globalt. Vision Vi vil udvikle et stærkt internationalt anerkendt maritim og polyteknisk uddannelsescenter i Nordjylland. MARTEC s strategiske mål og strategi proces: Martec s bestyrelse besluttede i november 2011 at organisationen frem imod 2015 skal arbejde med aktiviteter der underbygger nedenstående strategiske mål. Fastholde, udbygge og udvikle tidssvarende internationalt anerkendte maritime og polytekniske kvalitetsuddannelser i Nordjylland Forbedre de studerendes mulighed for at bevæge sig mellem uddannelser - nationalt og internationalt Styrke og udvikle MARTEC igennem etablering af partnerskaber med erhvervslivet MARTEC skal være initiativtager til etablering af en uddannelsesklynge i Nordjylland Ud fra de overordnede strategiske mål og med tanke på Visionen etableres der kontinuert en række delmål, aktiviteter og succeskriterier som organisationen arbejder med i større eller mindre arbejdsgrupper. Strategi arbejdet organiseres separat med reference til Direktøren (som angivet i organisationsdiagrammet). Aktiviteter igangsættes i den takt det er økonomisk og ressourcemæssigt muligt og prioriteres løbende. Det primære fokus for organisationen er naturligvis at leve op til missionen og sikre at aktiviteterne gennemføres med høj kvalitet, lever op til FIVU s krav og i øvrigt gennemføres på rentabel vis. Rettet den / Dokument: 5.1.0

12 MARTEC, Kvalitetssystem Side 2 af 2 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Værdigrundlag Nedenstående stikordsoversigt for værdigrundlaget skal fungere som inspiration og retningsangivelse så det daglige arbejde udføres med basis i de beskrevne værdier og holdninger. Dette gælder såvel i undervisningen som i alt internt og eksternt samarbejde. Basalt gennemføres alle aktiviteter således at høj kvalitet og faglighed er i højsædet. Vores studerende skal have en uddannelse i international topklasse og skal opleve en uddannelsesinstitution der levere det bedst mulige indenfor de givne rammer. Medarbejdere og ledere tilstræber at leve op til følgende værdier: Loyal : Loyal overfor MARTEC herunder studerende, samarbejdspartnere, kollegaer, og ledelse Åben problemer løses og diskuteres i MARTEC regi og der tilstræbes en konstruktiv, direkte dialog om problemstillinger Fremadrettet: Vi tilstræber at være ambitiøse for MARTECs vegne Vi ønsker at øge MARTECs kompetence, kvalitet og vækst Vi tager ansvar for at MARTEC også er velfungerende på både kort og lang sigt Engageret: Vi engagerer os i de studerende og i vore samarbejdspartnere overholder aftaler og viser vilje, fleksibilitet og selvdisciplin optræder som gode ambassadører Rettet den / Dokument: 5.1.0

13 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 3 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Kvalitetsmålsætning Kvalitetsmålsætning MARTEC er en uddannelsesinstitution der tilbyder en bred vifte af uddannelser, der er relateret til det maritime miljø, industrien samt andre værker og institutioner. Grundlaget for kvalitetssystemet er, at STCW-konventionen stiller krav om indførelse af et kvalitetssystem på maritime uddannelsesinstitutioner senest den 1. februar De grundlæggende krav til kvalitetssystemet er beskrevet i retningslinjer for kvalitetsstyring af søfartsuddannelserne I øvrigt anses et kvalitetssystem for at være nødvendigt og naturligt for et tidssvarende uddannelsescenter. MARTEC har og vedligeholder et kvalitetssystem, som opfylder de stillede krav i STCW-konventionen. MARTEC har desuden besluttet, at kvalitetssystemet også anvendes som et ledelsesmæssigt værktøj. Kvalitetssystemet skal sikre udvikling inden for kompetence, faglighed, pædagogik, undervisning og forretningsgange. For den enkelte medarbejder skal kvalitetssystemet gennem de 3 niveauer: strategisk-, taktisk- og operativt niveau definere mål og beskrive rammer for medarbejdernes personlige og faglige udvikling, holdninger og værdier samt rammer og mål for undervisningen og øvrige aktiviteter på centret. MARTECs samlede kvalitetsmål udgøres hovedsagelig af De generelle værdier, strategier, vision, mission og mål, som indeholdt i dokument og dette dokument De formål og mål for de enkelte uddannelser og kurser, som er indeholdt i de aktuelt gældende love bekendtgørelser og internationale regler og udmøntet i studie- og kursusplaner mv. De særlige mål, politikker og planer, der gælder i forbindelse med nye uddannelser og udviklingsprojekter, herunder krav og mål fra bachelorbekendtgørelse. Endelig arbejdes der løbende med yderligere mål og politikker i det daglige, uden at disse nødvendigvis er dokumenteret i kvalitetssystemet, da de er led i en nyudvikling og ligger ud over de regelbundne målopfyldelser. Som eksempel kan nævnes en politik om at alle nye IV førstegangskurser skal forberedes, så der er sikkerhed for meget positive førstegangsevalueringer. Information fra ledelsen Som et af mange led i opfyldelsen af såvel de generelle ledelsesmæssige strategier og politikker som de mere specifikke kvalitetsmålsætninger og mål anvendes løbende informationsmøder for alle medarbejdere. Da disse ofte angiver retninger og prioriteringer for de løbende aktiviteter betragtes de som en del af ledelsesarbejdet med indflydelse på kvalitetsforhold og de afholdes derfor for alle undervisere og alle øvrige medarbejdere. Rettet den / Dokument: 5.3.0

14 MARTEC, Kvalitetssystem Side 2 af 3 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Kvalitetsmålsætning Formål med kvalitetsstyring af undervisningen er: At sikre at undervisningen opfylder kravene i STCW konventionen samt FIVUs krav, mål og rammestyring jf. uddannelsesplaner. At skabe et styringsværktøj, der udmønter sig i dokumenterbare, fortløbende korrektioner og forbedringer som højner kvaliteten af undervisningen til det ønskede mål. At ledelse og medarbejdere i fællesskab tager ansvaret for de mål der er beskrevet i værdigrundlaget. Manglende målopfyldelse er manglende kvalitet. At gøre brug af MARTEC s samlede ressourcer herunder fordeling af timeantal / lektioner og lærerstabens sociale og faglige kompetencer på bedst mulige måde. At skabe et levende og aktivt læringsmiljø, hvor alle studerende såvel som lærere gennem aktiv deltagelse og medansvar, har mulighed for at bidrage til MARTEC s samlede lærings- og undervisningsresultater (inden for FIVUs krav, mål og rammestyring). At inspirere til udvikling af undervisningen At skabe gode all round velfungerende dimittender, som er attraktive for slutbrugerne i omverdenen At gøre de rigtige ting At gøre tingene rigtigt At gøre de rigtige ting rigtigt første gang. Her findes gældende lov om maritime uddannelser samt bekendtgørelser og rundskrivelser. Rettet den / Dokument: 5.3.0

15 MARTEC, Kvalitetssystem Side 3 af 3 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Kvalitetsmålsætning Målsætning og politik for Skoleskibet DANMARK Studie- og læringspolitik Det er Skoleskibet DANMARK's målsætning, at opretholde et aktivt læringsmiljø, hvor alle besætning og elever har et medansvar for at skabe fælles læringsresultater, der øger såvel den faglige som sociale kompetence. Overordnet kvalitetspolitik For at nå kvalitetsmålsætningen er det vigtigt: at alle opfatter arbejdet med kvalitet som en fælles opgave at alle udviser en høj kvalitetsbevidsthed at afhjælpe fejl så tidligt som muligt at den enkelte har de nødvendige forudsætninger og kvalifikationer for at kunne udføre den konkrete opgave at den enkelte underviser opstiller konkrete kvalitetsmål, som revideres hvert år Kvalitetsstyring Til styring af kvaliteten er det vigtigt: at gennemføre kvalitetsforbedringer løbende for at opretholde en effektiv kvalitetsstyring at videregive de rigtige informationer til de relevante medarbejdere i organisationen at ressourcerne lektionerne bliver fordelt til de enkelte fag sådan at uddannelsen som helhed bliver optimal. Forfordeling af enkelte fag skal undgås. at undervisningen er planlagt og styret at kvalitetsstyringssystemet er fast punkt på dagsordenen til besætningsmøder at kvalitetsstyringssystemet introduceres og gennemgås for besætningen inden eleverne mønstrer om bord Organisation og personale For området organisation og medarbejdere er det vigtigt: at den enkelte kender skibets kvalitetssystem at den enkelte medarbejder i den daglige undervisningssituation har ansvar og beføjelse vedrørende kvaliteten af egen undervisning at indføre nye medarbejdere på en systematisk måde i organisationens væsentligste forhold Rettet den / Dokument: 5.3.0

16 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 2 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Intern audit Procedure for intern audit 1. Formål Denne procedure skal sikre at intern audit gennemføres korrekt og undersøger om kvalitetssystemet er implementeret. 2. Anvendelse/omfang Proceduren anvendes på MARTEC s kvalitetssystem 3. Definitioner Afvigelse kan beskrives som fejl, mangel, hændelse eller funktion, som ikke fungerer som beskrevet i kvalitetssystemet, eller noget som forringer vores opfattelse af kvalitet. Auditor er person som er bemyndiget af direktøren til at deltage i intern audit Intern auditrapport: Rapport udfærdiget af auditor(s). Rapporten beskriver den afholdte audit og omfatter afvigelser og anvisninger. 4. Grundlag, referencer og bilag. Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser Procedure Evaluering af kvalitetssystemet. 5. Fremgangsmåde Forberedelsen af intern audit Kvalitetskoordinatoren udarbejder en plan for gennemførelse af intern audit. For Skoleskibet DANMARK s vedkommende skal intern audit planlægges tidligt i togtet fx i perioden omkring 3 6 uger efter togtets begyndelse. Før intern audit Der udsendes en indkaldelse til intern audit senest 1 uge før dets afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde følgende punkter: Område Formål Tidspunkt og sted Auditors Deltagere Program med angivelse af mødetidspunkt, Lead Auditor, fokus emne Under intern audit Intern audit skal gennemføres efter den udsendte plan. Auditors skal være forberedte og gennem spørgsmål analysere om kvalitetssystemet er implementeret. Rettet den / Dokument: 5.4.0

17 MARTEC, Kvalitetssystem Side 2 af 2 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Intern audit Der må ikke stilles spørgsmål om hændelser auditorerne kender ad anden vej. Såfremt auditorerne møder modstand eller ikke er i stand til at gennemføre auditten med de forberedte spørgsmål, skal den interne audit stoppes og årsagen skal fremgå af den endelige audit rapport. Efter afholdelse af intern audit udarbejdes auditrapport. Rapporten skal indeholde: Rapport nr. Område Formål Tidspunkt og sted Auditors Deltagere Program med angivelse af mødetidspunkt, Lead Auditor, fokusemne, herunder ændring i forholdet til den udsendte plan Observationer Anbefalinger Afvigelser Underskrift af auditor(s) Auditrapporten lægges ud på MARTEC s intranet. Kvalitetskoordinatoren opdaterer QD-listen med evt. afvigelser og anbefalinger. 6. Ansvar Kvalitetskoordinatoren er ansvarlig for at der gennemføres intern audit. Rettet den / Dokument: 5.4.0

18 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 2 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Auditering af udlagt undervisning Procedure for auditering af udlagt undervisning 1. Formål Formålet med denne procedure er at sikre, at der sker en verifikation af den undervisning som MARTEC udlægger til en anden part (Udbyder af udlagt undervisning). 2. Anvendelse og omfang Proceduren anvendes ved auditering af udbydere af udlagt undervisning. 3. Definitioner Audit: En systematisk undersøgelse for at bestemme, om et undervisningsforløb og de dermed forbundne bestemmelser og krav er ført ud i livet på en effektiv måde, og er hensigtsmæssige til opnåelse af målene. Afvigelse: er en manglende opfyldelse af specificerede krav. Auditrapport: er en rapport, der indeholder observationer, anbefalinger og observerede afvigelser til den auditerede. Intern auditor: En af ledelsen udpeget person. 4. Grundlag, referencer og bilag Proceduren for udlagt undervisning. Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser 5. Fremgangsmåde 5.1 Formålet med audit er, at gennemgå den udlagte undervisning for at iagttage, om undervisningen er hensigtsmæssig og opfylder de krav, som MARTEC har stillet samt at undervisningen udføres på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. 5.2 Efter hvert semesterbegyndelse skal kvalitetskoordinatoren indhente oplysninger om anvendelse af udlagt undervisning hos uddannelseschefen. Kvalitetskoordinatoren planlægger derefter audits for hele semesteret, således at alle udbydere af udlagt undervisning auditeres inden udgangen af året. Planen godkendes af ledelsen, der ligeledes kan udpege auditors. 5.3 Senest en uge før et planlagt audit skal auditor aftale et tidspunkt for gennemførelsen med den involverede udbyder af udlagt undervisning, samt klarlægge formålet med audit. Rettet den / Dokument: 5.4.1

19 MARTEC, Kvalitetssystem Side 2 af 2 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Auditering af udlagt undervisning 5.4 Auditor skal derefter sætte sig ind i omfanget af den pågældende undervisning og områdets kvalitetsstyringsprocedurer, evt. i samråd med kvalitetskoordinatoren. På den baggrund planlægges audit og der forberedes spørgsmål til den auditerede. Auditor leder audit, og skal især kontrollere: Mål og målbeskrivelsen for den pågældende udlagte undervisning, Kvalifikationskrav til instruktører/undervisere, Anvendte metoder og krav til evaluering af de studerende, samt retningslinjer for håndtering af studerende/kursister, som ikke består emnet/kurset. Krav til evaluering af undervisningen, Krav til dokumentation af undervisningen, Eventuelle krav til udbyderens kvalitetssystem, Sikkerheden i forbindelse med afviklingen. 5.5 Under audit skal auditor notere alle relevante observationer samt afvigelser og anbefalinger. Såfremt der observeres afvigelser, skal der udarbejdes afvigelsesrapport(er). 5.6 Umiddelbart efter audit informeres den involverede mundtligt om observerede afvigelser og eventuelle anbefalinger. 5.7 Auditor udarbejder en auditrapport. Auditrapporten gives i kopi til direktøren og de auditerede og originalen afleveres til kvalitetskoordinatoren, der sørger for arkivering. 5.8 Foreligger der afvigelser, skal auditor sikre sig, at forholdende udbedres, og der laves om fornødent en handlingsplan. 5.9 Efter alle audits evalueres fremgangsmåden og effektiviteten af audit. Forbedringsforslag gives til MARTEC s ledelse eller kvalitetskoordinatoren. 6. Ansvar 6.1 MARTEC`S ledelse: Kvalitetskoordinatoren: 5.1, 5.2 og Auditor: 5.3 til 5.9 Rettet den / Dokument: 5.4.1

20 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 2 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Ledelsens evaluering Procedure for ledelsens evaluering 1. Formål Denne procedure skal sikre at ledelsen evaluerer kvalitetssystemet mindst en gang årligt med det formål at sikre systemets egnethed, effektivitet og opfyldelse af skolens målsætning og politik. 2. Anvendelse/omfang Proceduren anvendes på MARTEC s kvalitetssystem 3. Definitioner 4. Grundlag, referencer og bilag Retningslinjer for kvalitetsstyring af søfartsuddannelserne Procedure evaluering af kvalitetssystemet 5. Fremgangsmåde Følgende Q-proces gennemføres mindst 1 gang årligt. Ledelsen og koordinatorerne bliver indkaldt til mødet, som er åbent for alle ansatte. Indkaldelsen lægges på hjemmesiden med mindst 1 uges varsel. Q-ledelsesgruppen er beslutningsdygtig ved tilstedeværelse af mindst kvalitetskoordinatoren og direktøren eller disses stedfortrædere. Ledelsen evaluerer kvalitetssystemet jf. retningslinjer for kvalitetsstyring af maritime uddannelser. Herunder tages stilling til hvorvidt grundlaget for evalueringen er tilstrækkelig. Dagsorden for Q-ledermødet 1. Opfølgning på sidste referat 2. Auditrapporter 3. Korrigerende og forbyggende handlinger 4. Aktuelle tiltag jf. pkt. 4.1 *) 5. Eventuelt 6. Næste møde *) Standard for kvalitetsstyring af de maritime uddannelser pkt. 4.1: Ledelsen skal løbende evaluere kvalitetssystemet og vurdere dets effektivitet for at sikre dets egnethed til opfyldelse af målsætning og politik. Systemet skal gennemgås mindst en gang årligt. Rettet den / Dokument: 5.6.0

21 MARTEC, Kvalitetssystem Side 2 af 2 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Ledelsens evaluering Evalueringen af systemet bør indeholde: afvigelser forslag til forbedringer opdateringer af systemet under hensyntagen til nye love, regler, bekendtgørelser, lærebogsmateriale, kontakt med erhvervet mv. interne og eksterne auditrapporter eksterne evalueringsrapporter registreringer vedrørende de studerende som for eksempel studieaktivitet tilfredshedsmålinger fra studerende, medarbejdere og aftagere med dokumenteret opfølgning herpå eksamens- og andre bedømmelsesresultater kvalitetsmålinger, herunder kvalitetsindeks samlede vurderinger af, om uddannelsesmål opfyldes samlede vurderinger af kvalitetsmålsætningers og politikkers opfyldelse Som et led i evalueringen skal ledelsen implementere nødvendige tiltag med henblik på en fortsat udvikling og forbedring af uddannelserne. Ledelsens evaluering skal være dokumenteret 6. Ansvar Kvalitetskoordinatoren er ansvarlig for at der gennemføres evaluering af kvalitetssystemet. Direktøren er ansvarlig for dokumentation af evaluering af kvalitetssystemet. Rettet den / Dokument: 5.6.0

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus Version 2 August 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med august 2013 Indhold Forord.... 3 Uddannelsens mål.... 3 Formål....

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

EMUC Network Meeting 26/11-2014

EMUC Network Meeting 26/11-2014 EMUC Network Meeting 26/11-2014 Agenda Historik Hvordan udvikler A2SEA ISM systemerne i Crew bådene? Hvordan auditerer A2SEA deres ISM system ombord op skibene? Hvordan implementeres ISM / i skibene med

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Velkommen til PLUS Bolig strategi casen for foråret 2009

Velkommen til PLUS Bolig strategi casen for foråret 2009 Velkommen til PLUS Bolig strategi casen for foråret 2009 Hvor var vi da vi startede Hvordan gjorde vi.. Hvad var de første resultater Oplæg til sammenskrivning Hvad skal vi så nu. Eksempler på de næste

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik for AARHUS TECH 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0

Læs mere

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere Version 2.0 Dato: 1. marts 2009 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark The responsibility or the legal obligation of a person

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport.

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. 1. Baggrunden for ledelsesevalueringen: Vordingborg Kommune er omfattet af lov om et kvalitetssystem for den

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Arbejdsglæde, anerkendelse og faglighed er afdelingens bærende værdier. Det er disse kvaliteter vores daglige arbejde skal kendetegnes

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Selvevaluering KVU/MVU leder Revideret version juni 2009 Overblik over udsagn leder og lærer Udsagnene til ledere og til lærere omhandler i vidt omfang

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2010 Sags id 2010-253 Analyserapport apport nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for na- tur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2009 Udarbejdet af Inken F. Nielsen

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere