AFSNIT 1. Afsnit 1: 1.x.x Generelt 4.x.x Beskrivelse af kvalitetssystemet 5.x.x Ledelsens ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFSNIT 1. Afsnit 1: 1.x.x Generelt 4.x.x Beskrivelse af kvalitetssystemet 5.x.x Ledelsens ansvar"

Transkript

1 AFSNIT 1 Afsnit 1: 1.x.x Generelt 4.x.x Beskrivelse af kvalitetssystemet 5.x.x Ledelsens ansvar Indholdsfortegnelse AFSNIT 1: Historisk baggrund Organisationen Opbygning af kvalitetssystemet Administration af kvalitetssystemet Evaluering af kvalitetssystemet MARTEC s værdigrundlag Kvalitetsmålsætning Procedure for intern audit Auditering af udlagt undervisning Procedure for ledelsens evaluering Procedure for Q-møder Studienævn for maskinmesteruddannelsen Skoleskibets pædagogiske værdier Skibsledelsens evaluering Procedure for vedligeholdelse af mapper

2 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 1 Afsnit: Generelt Dokument: Historisk baggrund Historisk baggrund Der er en lang tradition for, at der i Frederikshavn uddannes personel til handelsflåden og Søværnet. Byen har i mange år, i modsætning til mange andre uddannelsesbyer, været begunstiget af en skibsværftsindustri og dieselmotorproduktion med hertil hørende underleverandører. Dette har betydet, at mange unge tidligt har fået kendskab til uddannelser indenfor disse brancher og siden videreuddannet sig til maskinmester eller maskinist. Andre har startet en karriere til søs med et søfartsskoleophold. Maskinmesterskolen blev oprindeligt grundlagt i 1929 og havde til huse i Teknisk Skoles bygninger i Kirkegade i centrum af byen. Siden 1963 har Maskinmesterskolen været en selvejende institution. De nuværende lokaler på Hånbækvej 54 blev indviet i 1968 og i 1970 udvidet med en fløj, hvor Nordjyllands Skipperskole havde adresse indtil Denne del af skolen er nu dels indrettet som grupperum, dels som undervisningslokaler til Skibsmotor simulatorer. I 1975 påbegyndtes værkstedsskoleundervisning og fra 1980 foregik dette fra egen værkstedsskole i umiddelbar tilknytning til Maskinmesterskolen. I 2006 har værkstedsskolen skiftet navn til Maskin Teknisk Afdeling (MTA). Søfartsskolen blev som statsinstitution etableret i 1949 på en stor, skøn grund kun nogle få meter fra Kattegat. Elevfløjen blev oprindeligt bygget i 1938 som et turisthotel. Indtil 1974 hed skolen Statens Sømandsskole, men da man begyndte at udmønstre kvinder på skibene i den danske handelsflåde, blev navnet ændret til Statens Søfartsskole. Dette navn ændredes igen i 1980 erne til Frederikshavn Søfartsskole. De seneste ca. 16 år har man på skolen, især afviklet afslutningskursus for skibsassistenter og skibsmekanikere samt efteruddannelse af menigt mandskab. En politisk beslutning om at ændre skolestruktur indenfor søfartsuddannelserne betød, at Maskinmesterskolen og Søfartsskolen pr ved en fusion dannede Maritime Training and Education Centre, i daglig tale MARTEC. Den fik MARTEC et tredje ben i form af Skoleskibet DANMARK. MARTEC overtog rederiansvaret fra søfartsstyrelsen og målet er fortsat, at give unge mennesker en god og solid maritim uddannelse. I 2012 overtog FIVU (Ministeriet for Forskning, Inovation og Videregående Uddannelser ) Skoleskibet DANMARK fra Søfartsstyrelsen og der blev skrevet ny driftsaftale med Styrelse for Videregående uddannelser og Uddannelsesstøtte (VUS) herunder rederiansvaret med MARTEC. Her findes gældende lov om maritime uddannelser samt bekendtgørelser og rundskrivelser. Rettet den 30/ / Dokument: 1.1.0

3 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 3 Afsnit: Generelt Dokument: Organisationen Organisationen Bestyrelsen består af 5 medlemmer Antal udpeges af Fra 3 Styrelsen for Videregående uddannelser og Uddannelsesstøtte (VUS) En bred kreds af de aftagere el.lign. som har en væsentlig og umiddelbar interesse i MARTEC s virksomhed Frederikshavn kommune MARTEC s medarbejdere 1 Frederikshavn kommune Frederikshavn Byråd 1 MARTEC s medarbejdere MARTEC s medarbejdere Desuden har de studerende en observatør i bestyrelsen Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af MARTEC s anliggender, herunder fastlægger MARTEC s overordnede målsætning, strategier og handlingsplaner indenfor rammerne af det vedtægtsbestemte formål. Bestyrelsen ansætter og fører tilsyn med direktøren. Bestyrelsen fastsætter i en jobbeskrivelse nærmere retningslinjer for direktørens tilrettelæggelse af MARTEC s undervisning og den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse af MARTEC. Alle ansattes referencer, arbejdsopgaver, ansvar, kompetence mv. er fastlagt i jobbeskrivelser. Ledelsen består af Pia Ankerstjerne, Brian Thomsen, Jan Christiansen, Mona Daarbak og Kurt Andersen. Organisationsplanen angiver de forskellige referencerelationer men skal ikke begrænse det daglige samarbejde og informationsflow på tværs af organisationen i henhold til uddelegerede opgaver og ansvarsområder. Rettet den 30/ / Dokument: 1.1.1

4 MARTEC, Kvalitetssystem Side 2 af 3 Afsnit: Generelt Dokument: Organisationen Note 1) Q koordinator er ansvarlig for Q-systemet, og supporteres af udpegede Q koordinatorassistenter for afdelingerne: Skoleskibet DANMARK. Søfartsuddannelser, Tekniske uddannelser herunder maskinteknisk afdeling. Note 2) Uddannelseschefen har det overordnede ansvar for organisationens IT funktion Note 3) Uddannelseschefen er ansvarlig for studievejledning, - praktik og uddannelsesrekruttering samt øvrige aktiviteter der involvere de studerende, herunder studiemiljø på og udenfor skolen Note 4) Lederen for maskinteknisk afdeling er ansvarlig for vedligeholdelsesopgaver på tværs af organisationen herunder indgåelse af indkøbsaftaler og optimering af indkøb. Det tilstræbes at bruge vedligeholdelsesopgaver som en integreret del af undervisningen og herigennem inddrage og Rettet den 30/ / Dokument: 1.1.1

5 MARTEC, Kvalitetssystem Side 3 af 3 Afsnit: Generelt Dokument: Organisationen aktivere de studerende i fritiden (søfartsuddannelserne) Note 5) Lederen for HR og øvrig administration er medlem af ledergruppen og varetager bl.a. studie-og kursusadministration Note 6) Lederen af Økonomifunktionen er medlem af ledergruppen og varetager økonomi, herunder regnskaber, bogholderi og rapportering Direktøren er formand for arbejdsmiljøgruppen som består at repræsentanter fra MARTEC Syd og Nord samt uddannelseschefen Direktøren er formand for Samarbejdsudvalget som består af repræsentanter for følgende personalegrupper: Ledelsen Maskinteknisk afdeling Maskinmestergruppen Søfartsgruppen Gruppen for teknisk administrativt personale Skoleskibet DANMARK Rettet den 30/ / Dokument: 1.1.1

6 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 1 Afsnit: Beskrivelse af kvalitetssystemet Dokument: Opbygning af kvalitetssystemet Opbygning af kvalitetssystemet MARTEC s kvalitetssystem er ikke opbygget efter nogen standard, men der vil være en del lighedspunkter med ISO 9001 og ISM-koden. Selve opbygningen er baseret på 3 niveauer kendt fra virksomhedsledelse. Kvalitetssystemet er udformet som verificerede dokumenter, hvor nyeste version erstatter tidligere udgaver. Den overordnede indholdsfortegnelse er som følger: Niveau 1 er kvalitetspolitik Niveau 2 er kvalitetsmål Niveau 3 er manualer Niveauerne 1, 2 og 3 er benævnt strategisk, taktisk og operativt Tidshorisont: Niveau 1: Strategisk Niveau 2: Taktisk Niveau 3: Operativt Opgaver: Niveau 1: Strategisk Niveau 2: Taktisk Niveau 3: Operativt Styring af kvaliteten: Niveau 1: Strategisk Niveau 2: Taktisk Niveau 3: Operativt År, årtier Måneder, år Lige nu Fastlæggelse af kvalitetspolitikken Planlægning af opgaverne Udførelse af arbejdet Værdigrundlag, kvalitetspolitik, ansvar og kompetence Kvalitetsmål, samt handlingsplaner for disse Procedurer Rettet den / Dokument: 4.1.0

7 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 2 Afsnit: Beskrivelse af kvalitetssystemet Dokument: Administration af kvalitetssystemet Administration af kvalitetssystemet Placering af kvalitetssystemet Kvalitetssystemet er anbragt i papirformat i en mappe hos kontorlederen på MARTEC SYD. Heri forefindes originalversionerne af dokumenterne, som alle er påtegnet Godkendt og mappen indeholder alle kvalitetssystemets gældende procedurer. Det elektroniske kvalitetssystem (Q-system), som er placeret på MARTECs server, er en kopi af papirversionen. Kvalitetskoordinatoren er ansvarlig for, at kvalitetssystemet indeholder alle gældende procedurer. Det elektroniske system på serveren skal i det daglige arbejde anvendes som det originale system, alle print fra det elektroniske system er kopier. Alle medarbejdere må printe procedurer ud fx til opbevaring i egen Q-mappe, men det er medarbejderens ansvar at sørge for altid at arbejde efter gældende procedurer i overensstemmelse med det elektroniske system. Kvalitetssystemet er opdelt i 6 forskellige afsnit (Manualer med indeks): Afsnit 1: Generelt Afsnit 2: Styring af ressourcer Afsnit 3: Procedurer Afsnit 4: Måling, analyse og forbedring Afsnit 5: Tjeklister Afsnit 9: Modulbeskrivelser Alle medarbejdere har adgang/læserettigheder til hele kvalitetssystemet. Studerende/elever/kursister har adgang/læserettigheder til afsnit 1, 3, 4 og 9. Følgende medarbejdere har adgang til at rette i kvalitetssystemet: MDA, RLJ, BTH. Følgende har adgang til at autorisere/godkende dokumenter i kvalitetssystemet: PAN, BTH, JAC, MDA, og KAN indenfor sit ansvarsområde. Dokumentstyring Forslag til nye procedurer og forbedringsforslag/ændringer af godkendte procedurer skal fremgå af auditrapport eller meddeles på Blanket til forbedringsforslag, dokument Blanketten afleveres til kvalitetskoordinatoren, uddannelseschefen eller kontorlederen. Efterfølgende behandles forbedringsforslag på Q-møde og evt. rettelser tilrettes procedurerne. Skolens ledelse, medarbejdere og de studerende inddrages aktivt i udarbejdelsen og godkendelse af dokumentationen, bl.a. via høring af procedurerne. Specielt omkring procedurer med en sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning inddrages arbejdsmiljøgruppen, der i øvrigt selvstændigt overvåger nye og ændrede procedurer. Rettet den / Dokument: 4.1.1

8 MARTEC, Kvalitetssystem Side 2 af 2 Afsnit: Beskrivelse af kvalitetssystemet Dokument: Administration af kvalitetssystemet Når der er rettet i Q-systemet, meddeles dette via intranettet. Gældende version af dokumentet fremgår af det elektroniske kvalitetssystem samt originaldokumentet i papirformat. Ved rettelser/opdatering af Q-systemet skal administrationen fremsende disse til kvalitetskoordinatorassistenten på Skoleskibet DANMARK, idet Q-systemet ikke opdateres automatisk på Skoleskibets server. På Skoleskibet DANMARK findes en engelsk oversættelse af de for skibet gældende procedurer. Fra togtet 2012 vil dokumenterne være på engelsk. Administrationen på MARTEC (kontorlederen)fører en logliste over, hvornår der er foretaget opdatering/rettelse af Q-systemet. Rettet den / Dokument: 4.1.1

9 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 2 Afsnit: Beskrivelse af kvalitetssystemet Dokument: Evaluering af kvalitetssystemet Evaluering af kvalitetssystemet Formålet med evalueringen er, at kvalitetssystemet til stadighed er fuldt implementeret og sikrer udvikling i kvalitet for såvel undervisning som forretningsgange. Evalueringen er opdelt i 4 faser 1) Auditplan Auditplanen viser de planlagte interne audits 2 år frem. Planen dokumenterer at alle områder auditeres over en tidsperiode på 2 år. Audit året: intern audit starter efter evaluering af kvalitetssystemet. Der er udarbejdet procedure for intern audit. 2) QD liste Kvalitetskoordinatoren skal løbende opdatere QD-listen på grundlag af de indkomne forbedringsforslag/afvigelser. QD-listen indeholder følgende oplysninger: Nr. Dato og initialer Reference Afvigelse/forbedringsforslag Korrigerende handling Hvem løser opgaven Deadline Verificeret dato og initialer 3) Løbende handlinger Gennem forbedringsforslag og afvigelser skal kvalitetssystemet opdateres, således at det til stadighed styrer alle processer i undervisningen og giver mulighed for udvikling, uden at kvaliteten reduceres. Interne forhold: Kvalitetskoordinatoren skal sikre, at der ved indkomne afvigelser eller forbedringsforslag herunder evt. afvigelser givet ved interne audits, bliver udarbejdet korrigerende handlinger og deadline samt at der udpeges en ansvarlig. Yderligere sikres en tilbagemelding til initiativtageren. Disse punkter skal ajourføres på QD-listen Eksterne forhold: Kvalitetskoordinatoren skal sikre, at der ved indkomne eksterne afvigelser fra kunder eller FIVU/VUS, bliver udarbejdet korrigerende handlinger og deadlines samt at der udpeges en ansvarlig. Disse punkter skal ajourføres på QD-listen Rettet den / Dokument: 4.2.0

10 MARTEC, Kvalitetssystem Side 2 af 2 Afsnit: Beskrivelse af kvalitetssystemet Dokument: Evaluering af kvalitetssystemet Q-møde: Der indkaldes til et Q-møde, hvor status, gennemgang af afvigelser, diskussion af udviklingsmæssige forhold, planlægning af audit mv. gennemføres. Deltagere skal som minimum være kvalitetskoordinatoren, -assistenterne og direktøren Referat af mødet lægges på hjemmesiden. 4) Ledelsesevaluering. Ledelsen skal evaluere kvalitetssystemet. Der planlægges derfor Q-ledelsesmøde herom mindst én gang årligt, Kvalitetskoordinatorer fremlægger status på kvalitetssystemet, herunder vurderes dets effektivitet og egnethed til opfyldelse af målsætning og politik. Se endvidere procedure 5.6.0, Ledelsens evaluering af kvalitetssystemet. Rettet den / Dokument: 4.2.0

11 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 2 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Værdigrundlag MARTEC s værdigrundlag MARTEC s mission og vision: Mission Vi vil levere uddannelser af høj kvalitet til den maritime og industrielle branche globalt. Vision Vi vil udvikle et stærkt internationalt anerkendt maritim og polyteknisk uddannelsescenter i Nordjylland. MARTEC s strategiske mål og strategi proces: Martec s bestyrelse besluttede i november 2011 at organisationen frem imod 2015 skal arbejde med aktiviteter der underbygger nedenstående strategiske mål. Fastholde, udbygge og udvikle tidssvarende internationalt anerkendte maritime og polytekniske kvalitetsuddannelser i Nordjylland Forbedre de studerendes mulighed for at bevæge sig mellem uddannelser - nationalt og internationalt Styrke og udvikle MARTEC igennem etablering af partnerskaber med erhvervslivet MARTEC skal være initiativtager til etablering af en uddannelsesklynge i Nordjylland Ud fra de overordnede strategiske mål og med tanke på Visionen etableres der kontinuert en række delmål, aktiviteter og succeskriterier som organisationen arbejder med i større eller mindre arbejdsgrupper. Strategi arbejdet organiseres separat med reference til Direktøren (som angivet i organisationsdiagrammet). Aktiviteter igangsættes i den takt det er økonomisk og ressourcemæssigt muligt og prioriteres løbende. Det primære fokus for organisationen er naturligvis at leve op til missionen og sikre at aktiviteterne gennemføres med høj kvalitet, lever op til FIVU s krav og i øvrigt gennemføres på rentabel vis. Rettet den / Dokument: 5.1.0

12 MARTEC, Kvalitetssystem Side 2 af 2 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Værdigrundlag Nedenstående stikordsoversigt for værdigrundlaget skal fungere som inspiration og retningsangivelse så det daglige arbejde udføres med basis i de beskrevne værdier og holdninger. Dette gælder såvel i undervisningen som i alt internt og eksternt samarbejde. Basalt gennemføres alle aktiviteter således at høj kvalitet og faglighed er i højsædet. Vores studerende skal have en uddannelse i international topklasse og skal opleve en uddannelsesinstitution der levere det bedst mulige indenfor de givne rammer. Medarbejdere og ledere tilstræber at leve op til følgende værdier: Loyal : Loyal overfor MARTEC herunder studerende, samarbejdspartnere, kollegaer, og ledelse Åben problemer løses og diskuteres i MARTEC regi og der tilstræbes en konstruktiv, direkte dialog om problemstillinger Fremadrettet: Vi tilstræber at være ambitiøse for MARTECs vegne Vi ønsker at øge MARTECs kompetence, kvalitet og vækst Vi tager ansvar for at MARTEC også er velfungerende på både kort og lang sigt Engageret: Vi engagerer os i de studerende og i vore samarbejdspartnere overholder aftaler og viser vilje, fleksibilitet og selvdisciplin optræder som gode ambassadører Rettet den / Dokument: 5.1.0

13 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 3 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Kvalitetsmålsætning Kvalitetsmålsætning MARTEC er en uddannelsesinstitution der tilbyder en bred vifte af uddannelser, der er relateret til det maritime miljø, industrien samt andre værker og institutioner. Grundlaget for kvalitetssystemet er, at STCW-konventionen stiller krav om indførelse af et kvalitetssystem på maritime uddannelsesinstitutioner senest den 1. februar De grundlæggende krav til kvalitetssystemet er beskrevet i retningslinjer for kvalitetsstyring af søfartsuddannelserne I øvrigt anses et kvalitetssystem for at være nødvendigt og naturligt for et tidssvarende uddannelsescenter. MARTEC har og vedligeholder et kvalitetssystem, som opfylder de stillede krav i STCW-konventionen. MARTEC har desuden besluttet, at kvalitetssystemet også anvendes som et ledelsesmæssigt værktøj. Kvalitetssystemet skal sikre udvikling inden for kompetence, faglighed, pædagogik, undervisning og forretningsgange. For den enkelte medarbejder skal kvalitetssystemet gennem de 3 niveauer: strategisk-, taktisk- og operativt niveau definere mål og beskrive rammer for medarbejdernes personlige og faglige udvikling, holdninger og værdier samt rammer og mål for undervisningen og øvrige aktiviteter på centret. MARTECs samlede kvalitetsmål udgøres hovedsagelig af De generelle værdier, strategier, vision, mission og mål, som indeholdt i dokument og dette dokument De formål og mål for de enkelte uddannelser og kurser, som er indeholdt i de aktuelt gældende love bekendtgørelser og internationale regler og udmøntet i studie- og kursusplaner mv. De særlige mål, politikker og planer, der gælder i forbindelse med nye uddannelser og udviklingsprojekter, herunder krav og mål fra bachelorbekendtgørelse. Endelig arbejdes der løbende med yderligere mål og politikker i det daglige, uden at disse nødvendigvis er dokumenteret i kvalitetssystemet, da de er led i en nyudvikling og ligger ud over de regelbundne målopfyldelser. Som eksempel kan nævnes en politik om at alle nye IV førstegangskurser skal forberedes, så der er sikkerhed for meget positive førstegangsevalueringer. Information fra ledelsen Som et af mange led i opfyldelsen af såvel de generelle ledelsesmæssige strategier og politikker som de mere specifikke kvalitetsmålsætninger og mål anvendes løbende informationsmøder for alle medarbejdere. Da disse ofte angiver retninger og prioriteringer for de løbende aktiviteter betragtes de som en del af ledelsesarbejdet med indflydelse på kvalitetsforhold og de afholdes derfor for alle undervisere og alle øvrige medarbejdere. Rettet den / Dokument: 5.3.0

14 MARTEC, Kvalitetssystem Side 2 af 3 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Kvalitetsmålsætning Formål med kvalitetsstyring af undervisningen er: At sikre at undervisningen opfylder kravene i STCW konventionen samt FIVUs krav, mål og rammestyring jf. uddannelsesplaner. At skabe et styringsværktøj, der udmønter sig i dokumenterbare, fortløbende korrektioner og forbedringer som højner kvaliteten af undervisningen til det ønskede mål. At ledelse og medarbejdere i fællesskab tager ansvaret for de mål der er beskrevet i værdigrundlaget. Manglende målopfyldelse er manglende kvalitet. At gøre brug af MARTEC s samlede ressourcer herunder fordeling af timeantal / lektioner og lærerstabens sociale og faglige kompetencer på bedst mulige måde. At skabe et levende og aktivt læringsmiljø, hvor alle studerende såvel som lærere gennem aktiv deltagelse og medansvar, har mulighed for at bidrage til MARTEC s samlede lærings- og undervisningsresultater (inden for FIVUs krav, mål og rammestyring). At inspirere til udvikling af undervisningen At skabe gode all round velfungerende dimittender, som er attraktive for slutbrugerne i omverdenen At gøre de rigtige ting At gøre tingene rigtigt At gøre de rigtige ting rigtigt første gang. Her findes gældende lov om maritime uddannelser samt bekendtgørelser og rundskrivelser. Rettet den / Dokument: 5.3.0

15 MARTEC, Kvalitetssystem Side 3 af 3 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Kvalitetsmålsætning Målsætning og politik for Skoleskibet DANMARK Studie- og læringspolitik Det er Skoleskibet DANMARK's målsætning, at opretholde et aktivt læringsmiljø, hvor alle besætning og elever har et medansvar for at skabe fælles læringsresultater, der øger såvel den faglige som sociale kompetence. Overordnet kvalitetspolitik For at nå kvalitetsmålsætningen er det vigtigt: at alle opfatter arbejdet med kvalitet som en fælles opgave at alle udviser en høj kvalitetsbevidsthed at afhjælpe fejl så tidligt som muligt at den enkelte har de nødvendige forudsætninger og kvalifikationer for at kunne udføre den konkrete opgave at den enkelte underviser opstiller konkrete kvalitetsmål, som revideres hvert år Kvalitetsstyring Til styring af kvaliteten er det vigtigt: at gennemføre kvalitetsforbedringer løbende for at opretholde en effektiv kvalitetsstyring at videregive de rigtige informationer til de relevante medarbejdere i organisationen at ressourcerne lektionerne bliver fordelt til de enkelte fag sådan at uddannelsen som helhed bliver optimal. Forfordeling af enkelte fag skal undgås. at undervisningen er planlagt og styret at kvalitetsstyringssystemet er fast punkt på dagsordenen til besætningsmøder at kvalitetsstyringssystemet introduceres og gennemgås for besætningen inden eleverne mønstrer om bord Organisation og personale For området organisation og medarbejdere er det vigtigt: at den enkelte kender skibets kvalitetssystem at den enkelte medarbejder i den daglige undervisningssituation har ansvar og beføjelse vedrørende kvaliteten af egen undervisning at indføre nye medarbejdere på en systematisk måde i organisationens væsentligste forhold Rettet den / Dokument: 5.3.0

16 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 2 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Intern audit Procedure for intern audit 1. Formål Denne procedure skal sikre at intern audit gennemføres korrekt og undersøger om kvalitetssystemet er implementeret. 2. Anvendelse/omfang Proceduren anvendes på MARTEC s kvalitetssystem 3. Definitioner Afvigelse kan beskrives som fejl, mangel, hændelse eller funktion, som ikke fungerer som beskrevet i kvalitetssystemet, eller noget som forringer vores opfattelse af kvalitet. Auditor er person som er bemyndiget af direktøren til at deltage i intern audit Intern auditrapport: Rapport udfærdiget af auditor(s). Rapporten beskriver den afholdte audit og omfatter afvigelser og anvisninger. 4. Grundlag, referencer og bilag. Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser Procedure Evaluering af kvalitetssystemet. 5. Fremgangsmåde Forberedelsen af intern audit Kvalitetskoordinatoren udarbejder en plan for gennemførelse af intern audit. For Skoleskibet DANMARK s vedkommende skal intern audit planlægges tidligt i togtet fx i perioden omkring 3 6 uger efter togtets begyndelse. Før intern audit Der udsendes en indkaldelse til intern audit senest 1 uge før dets afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde følgende punkter: Område Formål Tidspunkt og sted Auditors Deltagere Program med angivelse af mødetidspunkt, Lead Auditor, fokus emne Under intern audit Intern audit skal gennemføres efter den udsendte plan. Auditors skal være forberedte og gennem spørgsmål analysere om kvalitetssystemet er implementeret. Rettet den / Dokument: 5.4.0

17 MARTEC, Kvalitetssystem Side 2 af 2 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Intern audit Der må ikke stilles spørgsmål om hændelser auditorerne kender ad anden vej. Såfremt auditorerne møder modstand eller ikke er i stand til at gennemføre auditten med de forberedte spørgsmål, skal den interne audit stoppes og årsagen skal fremgå af den endelige audit rapport. Efter afholdelse af intern audit udarbejdes auditrapport. Rapporten skal indeholde: Rapport nr. Område Formål Tidspunkt og sted Auditors Deltagere Program med angivelse af mødetidspunkt, Lead Auditor, fokusemne, herunder ændring i forholdet til den udsendte plan Observationer Anbefalinger Afvigelser Underskrift af auditor(s) Auditrapporten lægges ud på MARTEC s intranet. Kvalitetskoordinatoren opdaterer QD-listen med evt. afvigelser og anbefalinger. 6. Ansvar Kvalitetskoordinatoren er ansvarlig for at der gennemføres intern audit. Rettet den / Dokument: 5.4.0

18 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 2 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Auditering af udlagt undervisning Procedure for auditering af udlagt undervisning 1. Formål Formålet med denne procedure er at sikre, at der sker en verifikation af den undervisning som MARTEC udlægger til en anden part (Udbyder af udlagt undervisning). 2. Anvendelse og omfang Proceduren anvendes ved auditering af udbydere af udlagt undervisning. 3. Definitioner Audit: En systematisk undersøgelse for at bestemme, om et undervisningsforløb og de dermed forbundne bestemmelser og krav er ført ud i livet på en effektiv måde, og er hensigtsmæssige til opnåelse af målene. Afvigelse: er en manglende opfyldelse af specificerede krav. Auditrapport: er en rapport, der indeholder observationer, anbefalinger og observerede afvigelser til den auditerede. Intern auditor: En af ledelsen udpeget person. 4. Grundlag, referencer og bilag Proceduren for udlagt undervisning. Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser 5. Fremgangsmåde 5.1 Formålet med audit er, at gennemgå den udlagte undervisning for at iagttage, om undervisningen er hensigtsmæssig og opfylder de krav, som MARTEC har stillet samt at undervisningen udføres på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. 5.2 Efter hvert semesterbegyndelse skal kvalitetskoordinatoren indhente oplysninger om anvendelse af udlagt undervisning hos uddannelseschefen. Kvalitetskoordinatoren planlægger derefter audits for hele semesteret, således at alle udbydere af udlagt undervisning auditeres inden udgangen af året. Planen godkendes af ledelsen, der ligeledes kan udpege auditors. 5.3 Senest en uge før et planlagt audit skal auditor aftale et tidspunkt for gennemførelsen med den involverede udbyder af udlagt undervisning, samt klarlægge formålet med audit. Rettet den / Dokument: 5.4.1

19 MARTEC, Kvalitetssystem Side 2 af 2 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Auditering af udlagt undervisning 5.4 Auditor skal derefter sætte sig ind i omfanget af den pågældende undervisning og områdets kvalitetsstyringsprocedurer, evt. i samråd med kvalitetskoordinatoren. På den baggrund planlægges audit og der forberedes spørgsmål til den auditerede. Auditor leder audit, og skal især kontrollere: Mål og målbeskrivelsen for den pågældende udlagte undervisning, Kvalifikationskrav til instruktører/undervisere, Anvendte metoder og krav til evaluering af de studerende, samt retningslinjer for håndtering af studerende/kursister, som ikke består emnet/kurset. Krav til evaluering af undervisningen, Krav til dokumentation af undervisningen, Eventuelle krav til udbyderens kvalitetssystem, Sikkerheden i forbindelse med afviklingen. 5.5 Under audit skal auditor notere alle relevante observationer samt afvigelser og anbefalinger. Såfremt der observeres afvigelser, skal der udarbejdes afvigelsesrapport(er). 5.6 Umiddelbart efter audit informeres den involverede mundtligt om observerede afvigelser og eventuelle anbefalinger. 5.7 Auditor udarbejder en auditrapport. Auditrapporten gives i kopi til direktøren og de auditerede og originalen afleveres til kvalitetskoordinatoren, der sørger for arkivering. 5.8 Foreligger der afvigelser, skal auditor sikre sig, at forholdende udbedres, og der laves om fornødent en handlingsplan. 5.9 Efter alle audits evalueres fremgangsmåden og effektiviteten af audit. Forbedringsforslag gives til MARTEC s ledelse eller kvalitetskoordinatoren. 6. Ansvar 6.1 MARTEC`S ledelse: Kvalitetskoordinatoren: 5.1, 5.2 og Auditor: 5.3 til 5.9 Rettet den / Dokument: 5.4.1

20 MARTEC, Kvalitetssystem Side 1 af 2 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Ledelsens evaluering Procedure for ledelsens evaluering 1. Formål Denne procedure skal sikre at ledelsen evaluerer kvalitetssystemet mindst en gang årligt med det formål at sikre systemets egnethed, effektivitet og opfyldelse af skolens målsætning og politik. 2. Anvendelse/omfang Proceduren anvendes på MARTEC s kvalitetssystem 3. Definitioner 4. Grundlag, referencer og bilag Retningslinjer for kvalitetsstyring af søfartsuddannelserne Procedure evaluering af kvalitetssystemet 5. Fremgangsmåde Følgende Q-proces gennemføres mindst 1 gang årligt. Ledelsen og koordinatorerne bliver indkaldt til mødet, som er åbent for alle ansatte. Indkaldelsen lægges på hjemmesiden med mindst 1 uges varsel. Q-ledelsesgruppen er beslutningsdygtig ved tilstedeværelse af mindst kvalitetskoordinatoren og direktøren eller disses stedfortrædere. Ledelsen evaluerer kvalitetssystemet jf. retningslinjer for kvalitetsstyring af maritime uddannelser. Herunder tages stilling til hvorvidt grundlaget for evalueringen er tilstrækkelig. Dagsorden for Q-ledermødet 1. Opfølgning på sidste referat 2. Auditrapporter 3. Korrigerende og forbyggende handlinger 4. Aktuelle tiltag jf. pkt. 4.1 *) 5. Eventuelt 6. Næste møde *) Standard for kvalitetsstyring af de maritime uddannelser pkt. 4.1: Ledelsen skal løbende evaluere kvalitetssystemet og vurdere dets effektivitet for at sikre dets egnethed til opfyldelse af målsætning og politik. Systemet skal gennemgås mindst en gang årligt. Rettet den / Dokument: 5.6.0

21 MARTEC, Kvalitetssystem Side 2 af 2 Afsnit: Ledelsens ansvar Dokument: Ledelsens evaluering Evalueringen af systemet bør indeholde: afvigelser forslag til forbedringer opdateringer af systemet under hensyntagen til nye love, regler, bekendtgørelser, lærebogsmateriale, kontakt med erhvervet mv. interne og eksterne auditrapporter eksterne evalueringsrapporter registreringer vedrørende de studerende som for eksempel studieaktivitet tilfredshedsmålinger fra studerende, medarbejdere og aftagere med dokumenteret opfølgning herpå eksamens- og andre bedømmelsesresultater kvalitetsmålinger, herunder kvalitetsindeks samlede vurderinger af, om uddannelsesmål opfyldes samlede vurderinger af kvalitetsmålsætningers og politikkers opfyldelse Som et led i evalueringen skal ledelsen implementere nødvendige tiltag med henblik på en fortsat udvikling og forbedring af uddannelserne. Ledelsens evaluering skal være dokumenteret 6. Ansvar Kvalitetskoordinatoren er ansvarlig for at der gennemføres evaluering af kvalitetssystemet. Direktøren er ansvarlig for dokumentation af evaluering af kvalitetssystemet. Rettet den / Dokument: 5.6.0

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen Cand.merc. Management Accounting & Control Department of Business Studies Kandidatafhandling Forfatter: Katrine Sand Enevoldsen Vejleder: Hanne Nørreklit Management systemet til forbedring af kvaliteten

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.2 af 27. januar 2014 side 1 af 23 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Lederudvikling i netværk

Lederudvikling i netværk Institut for Ledelse Kandidatafhandling Cand.merc. SOL Forfattere: Maria Kirstine Østergaard Olesen Louise Holk Vejleder: Frances Jørgensen Lederudvikling i netværk Aarhus School of Business, University

Læs mere

Kvalitetshåndbog. For. Akademiet ved Vejle Handelsskole. Erhvervsakademiuddannelser. Professionsbacheloruddannelser

Kvalitetshåndbog. For. Akademiet ved Vejle Handelsskole. Erhvervsakademiuddannelser. Professionsbacheloruddannelser Kvalitetshåndbog For Akademiet ved Vejle Handelsskole Datamatiker Logistikøkonom Handelsøkonom Serviceøkonom Pba Økonomi og informationsteknologi Pba Softwareudvikling Pba Webudvikling Erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

Kvalitetshåndbog. For. Akademiet ved Vejle Handelsskole. Erhvervsakademiuddannelser. Professionsbacheloruddannelser

Kvalitetshåndbog. For. Akademiet ved Vejle Handelsskole. Erhvervsakademiuddannelser. Professionsbacheloruddannelser Kvalitetshåndbog For Akademiet ved Vejle Handelsskole Datamatiker Logistikøkonom Handelsøkonom Serviceøkonom Pba Økonomi og informationsteknologi Pba Softwareudvikling Pba Webudvikling Erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Udvikling af service delivery system for Compare Support A/S

Udvikling af service delivery system for Compare Support A/S Udvikling af service delivery system for Compare Support A/S Eksamensprojekt af Benjamin Andersen Under vejledning af Jens Dahl-Pedersen Juni 2007 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

ProductAbility Evnen til produktudvikling 2014

ProductAbility Evnen til produktudvikling 2014 ProductAbility Evnen til produktudvikling 2014 Jørn Johansen, DELTA Maria Nedersee Andersen, DELTA November 2014 En undersøgelse af danske virksomheders evne til produkt og serviceudvikling. Undersøgelsen

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

IMPLEMENTERING AF TPM I LABORATORIUM DANFOSS AC-RL 19-12-2012

IMPLEMENTERING AF TPM I LABORATORIUM DANFOSS AC-RL 19-12-2012 19-12-2012 DANFOSS AC-RL IMPLEMENTERING AF TPM I LABORATORIUM Implementering af TPM i laboratorium Bachelorprojekt af Bjørn Christensen Studienummer. A09510 X Bjørn Christensen Studerende Aarhus Maskinmesterskole

Læs mere

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner)

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Studieordning for Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Seniorofficerseksamen som maskinchef. (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer) Seniorofficerseksamen

Læs mere

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse - inspiration til virksomheder Forord I 2001 udviklede Branchearbejdsmiljørådet for service- og, BAR S&T, i samarbejde med KPMG et værktøj, der skal støtte og inspirere virksomheder til at opbygge et ssystem,

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.70 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.60 af 17. august 2015 Version 2.60 af 17. august 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Kvalitet værsgo og spis

Kvalitet værsgo og spis Kvalitetshåndbogen Kvalitet værsgo og spis Engang var kvalitet noget man sjældent talte om. Den skulle bare være i orden og det blev den vel, hvis alle gjorde deres bedste. Sådan er det ikke længere. I

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Intern revisions anvendelighed for ekstern revisor

Intern revisions anvendelighed for ekstern revisor Erhvervsøkonomisk Institut Opgaveløsere: Thomas S. Kjærgaard Henrik Rasmussen Kandidatafhandling Vejleder: Niels Steenholdt Intern revisions anvendelighed for ekstern revisor Handelshøjskolen i Århus 2007

Læs mere

Intern kontrol og den kontrolbaserede revision

Intern kontrol og den kontrolbaserede revision Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Intern kontrol og den kontrolbaserede revision Udarbejdet af: Ali Kufaishi CPR-nummer: 050189-xxxx Underskrift:

Læs mere