Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:"

Transkript

1 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle VIAs uddannelser at synliggøre kvaliteten i VIAs uddannelser og andre ydelser at støtte en bevidst udvikling af uddannelser og processer Fusionen til professionshøjskolen VIA har øget den faglige bredde og skabt en unik mulighed for at trække på hinandens erfaringer. Den fælles referenceramme i VIAs kvalitetsmodel skal støtte erfaringsudveksling på tværs af professioner og organisatoriske enheder. VIAs kvalitetsmodel er således en fælles rammebeskrivelse for et overordnet kvalitetssystem. Modellen beskriver: hvorledes kvalitetsarbejdet i VIA er tilrettelagt systematisk i henhold til kvalitetshjulet med planlægning, udførelse, afrapportering og handling. hvilke processer der skal kvalitetssikres og kvalitetsudvikles for at støtte gennemførelsen af VIAs institutionsgrundlag. hvorledes VIA synliggør kvalitet og følger op på strategien gennem udvalgte indikatorer. VIAs kvalitetsmodel

2 2. Kvalitetsmodellens opbygning VIAs kvalitetsmodel er illustreret i ovenstående figur og består af seks hovedelementer: 1. VIAs interessenter. De øvrige hovedelementer er placeret inden for rammerne af VIAs interessenter. Det tydeliggør, at vi skal fokusere på at skabe værdi for interessenterne. Interessenternes behov, forventninger og tilfredshed er centrale for VIAs succes. Derfor skal det sikres at både interne og eksterne interessenter inddrages i kvalitetsarbejdet. 2. Institutionsgrundlaget. Omfatter de processer der sikrer, at der til stadighed er udstukket en klar retning (mission, vision, værdier og strategi) for VIAs virke og arbejde. Processerne beskriver hvorledes grundlaget for VIA udvikles og opdateres, og hvorledes der sikres vertikal og horisontal sammenhæng i institutionens strategiarbejde. Dokumentet VIAs institutionsgrundlag er desuden udgangspunktet for fastlæggelse af kerne-/støtteprocesser og indikatorer i kvalitetsmodellen. 3. Kerneprocesser. Omfatter processer som knytter sig direkte til de ydelser VIA er sat i verden for at levere. Processerne er identificeret på baggrund af institutionsgrundlaget. Processerne fastholder god praksis og sikrer, at vi til stadighed udvikler kernen i VIAs arbejde. 4. Støtteprocesser. Omfatter de processer, der er nødvendige for at VIA kan levere sine kerneydelser, men ikke er institutionens direkte formål. De støtteprocesser, der indgår i modellen, kan skifte over tid, så de afspejler, hvad VIA har behov for at sætte særligt fokus på her og nu. Processerne fastholder god praksis og sikrer effektivt samarbejde. 5. Resultater og effekt. Dokumenterer resultater og udbytte for VIAs interessenter, som vores aktiviteter fører til. Elementet systematiserer vores resultatopgørelser til brug for blandt andet ressourceregnskab, akkreditering og udviklingskontrakt. 6. Evaluere og forbedre. Beskriver VIAs systematiske tilgang til at evaluere og forbedre. Elementet sikrer, at vi anvender vores målinger og evalueringer til at skabe lokale forbedringer og at de gode eksempler bliver spredt til relevante områder af VIA. 3. Systematisk kvalitetsarbejde - Kvalitetshjulet Kvalitetsmodellen støtter et systematisk tilrettelagt kvalitetsarbejde på institutionsniveau og uddannelsesniveau. Kvalitetshjulet anvendes både i forhold til institutionens resultater og processer. Fokus på resultater Planlægning. Institutionsgrundlaget udstikker rammen for VIAs virke i fælles kernestrategier for institutionen 1. Der fastsættes fælles mål for institutionen på udvalgte indikatorer 2. Udførelse. Kernestrategierne udfoldes i højskoler og uddannelser gennem strategiplaner og handleplaner. 1 Se VIAs Institutionsgrundlag af 11. november 2008 for beskrivelse af kernestrategier. 2 Se oversigt over indikatorer i VIAs Institutionsgrundlag

3 Afrapportering. Der følges løbende op på planlagte aktiviteter i højskoler og uddannelser. Der følges op på resultater i forbindelse med afrapportering på resultatlønskontrakter, udviklingskontrakt og ressourceregnskab. Handling. De opnåede resultater evalueres i ledelsessystemet og erfaringer inddrages i udarbejdelsen af nye strategi- og handleplaner i højskoler og uddannelser. Fokus på processer Planlægning. Institutionsgrundlaget udstikker rammen for VIAs virke i fælles kernestrategier for institutionen. Det fastlægges hvilke kerneprocesser og støtteprocesser, der skal kvalitetssikres og -udvikles i VIAs kvalitetsmodel. Udførelse. Der udarbejdes centrale procedurebeskrivelser, vejledninger og værktøjer til kvalitetssikring af processerne. Afrapportering. Der gennemføres årlige selvevalueringer i uddannelserne på udvalgte kerne- og støtteprocesser 3. Her evalueres det enkelte udbudssteds praksis i forhold til centrale procedurebeskrivelser. Med udgangspunkt i uddannelsens/udbuddets selvevaluering prioriteres og beskrives forbedringstiltag. Handling. Uddannelser/udbud gennemfører planlagte forbedringstiltag ift. egen praksis. Der gennemføres desuden årlige opfølgningsmøder i VIAs kvalitetsudvalg, hvor centrale procedurebeskrivelser, vejledninger og værktøjer evalueres og forbedres4. 4. Processer som kvalitetssikres i VIAs kvalitetsmodel Der er fem kerneprocesser i VIAs Kvalitetsmodel. Samlet sikrer de, at VIA arbejder i overensstemmelse med mission og vision. Desuden udgør de rygraden i de aktiviteter, som er afgørende for VIAs succes. Derfor skal de kvalitetssikres og forankres i VIA. De fem kerneprocesser er: Kerneprocessen Udvikle uddannelse sikrer, at VIA til stadighed har det bedst mulige udbud af uddannelser og kurser, som dækker interessenternes (studerende, institutioner, virksomheder, myndigheder) behov og krav og som desuden udvikler professionerne. Processen skal koordineres på tværs af alle VIAs uddannelser og kurser. Processen sikrer, at den viden som VIA besidder, anvendes bedst muligt i VIAs tilbud til interessenterne. Kerneprocessen Undervise sikrer, at VIA leverer undervisning til de studerende på et fagligt og pædagogisk højt niveau, der er afstemt i forhold til de studerendes udgangspunkt. Processen sikrer, at erfaringerne om de aktiviteter, der er centrale for god undervisning og som gennem en lang årrække er oparbejdet i VIAs enheder, indgår i al undervisning i VIA. 3 Se koncept for selvevaluering og selvevalueringsspørgsmål i Kvalitetsmodellens anvendelse i praksis. 4 Se spørgeramme til evaluering af procedurebeskrivelser og selvevalueringskoncept (under udarbejdelse).

4 Undervisningen inden for Grunduddannelse, Efteruddannelse, Videreuddannelse og kurser udvikles gennem denne proces. Kerneprocessen Udvikle viden sikrer, at VIA udvikler ny viden inden for professionerne. Ny viden anvendes til fortsat udvikling af VIAs aktiviteter og til ekstern formidling. Processen formaliserer arbejdet med at udvikle viden på alle niveauer og overalt i VIA og processen er central i forhold til at fastholde VIAs succes på lang sigt. Kerneprocessen Formidle viden sikrer, at VIA gør viden om professionerne tilgængelig og formidler den til de eksterne interessenter. Processen omfatter den videnformidling, som ikke er undervisning. Processen sikrer en systematisk tilgang til at formidle viden overalt i VIA og processen er særlig vigtig i forhold til at fastholde og udbygge VIAs omdømme som en videnbaseret institution. Kerneprocessen Yde konsulentbistand sikrer, at VIA udvikler og leverer professionelle konsulentydelser af høj kvalitet Processen sikrer, at alle faserne i konsulentbistand - fra behovsafdækning og tilbudsgivning til opfølgning og evaluering - har samme høje standard overalt i VIA. Kunden vil opleve høj kvalitet uanset om man køber et par timer hos en af VIAs lærere, eller et flerårigt udviklingsprojekt hos et tværgående team. Aktivitetsflow for de fem kerneprocesser er vist i nedenstående figur. Kerneprocesser

5 Der findes uddybende procedurebeskrivelser, vejledninger og værktøjer til hver af kerneprocesserne. Procedurebeskrivelserne skal sikre god praksis omkring forhold, som er centrale for udbuddets kvalitet. Udbuddets faktiske praksis evalueres i den årlige selvevaluering. Udover kerneprocesserne arbejdes der i kvalitetsmodellen med kvalitetssikring af støtteprocesser. Støtteprocesserne i VIAs kvalitetsmodel sikrer, at VIAs kerneprocesser kan fungere hensigtsmæssigt i praksis. De er nødvendige for, at VIA har succes med sine kerneprocesser, og de skal derfor kvalitetssikres og forankres i VIA. De støtteprocesser der indgår i kvalitetsmodellen er 5 : Facilitere studie- og arbejdsmiljø, Vejlede om studie, Administrere studie, Budgettere og følge op, Udvikle kompetencer, Samarbejde, Udvikle relationer, Sætte viden i bevægelse og Kommunikere eksternt. Kvalitetssikring og -udvikling af støtteprocesserne foregår gennem VIAs stabsfunktioner, der identificerer samarbejdspartnere i processen, afdækker processernes nøglepunkter og iværksætter udviklingstiltag for at sikre et velfungerende samarbejde Indikatorer for resultat og effekt Med udgangspunkt i VIAs kernestrategier er der defineret kvantitative indikatorer, som skal synliggøre resultaterne for VIA og udbyttet for VIAs interessenter. En oversigt over de aktuelle indikatorer fremgår af tabellen på næste side. Der er fastsat resultatmål og milepæle for hver af indikatorerne i forbindelse med udarbejdelse af VIAs Institutionsgrundlag. 7 Der afrapporteres på de centralt fastsatte indikatorer i forbindelse med resultatlønskontrakter, udviklingskontrakt og ressourceregnskab. 5 Se Støtteprocesser i VIAs kvalitetsmodel for definition af og aktivitetsflow for de enkelte støtteprocesser. 6 Tiltag i forhold til kvalitetssikring af støtteprocesserne er beskrevet i Koncernadministration & Ressourcers bidrag til gennemførelse af VIAs institutionsgrundlag. 7 Se afrapporteringsskemaer i VIAs Institutionsgrundlag af 11. november 2008.

6 Indikatorer i VIAs kvalitetsmodel 6. Ansvar for kvalitetsarbejdet Herunder er en præcisering af ansvarsfordelingen i relation til kvalitetssystemet og dets anvendelse: Bestyrelsen og direktionen er ansvarlig for VIAs kvalitetsstrategi - formuleret som Kernestrategi for uddannelsernes faglige kvalitet samt erhvervs- og professionsbasering i Institutionsgrundlaget. Kvalitetschefen er ansvarlig for det overordnede kvalitetssystem og for den løbende udvikling og ajourføring af kvalitetssystemet, så det til stadighed opfylder myndighedskrav. Kvalitetschefen er således ansvarlig for metoder og værktøjer til kvalitetssikring. Højskoledirektører/divisionsdirektører/professionshøjskoledirektør er ansvarlig for implementering af det overordnede kvalitetssystem i uddannelsesenheder/divisioner/stabsfunktioner.

7 Studierektorer/uddannelseschefer og stabschefer er ansvarlig for at undervisning og andre ydelser kvalitetssikres og evalueres og udvikles på baggrund af interessentundersøgelser. Uddannelsescheferne/uddannelseslederne og stabscheferne er således ansvarlige for, at medarbejderne i eget område har fået tilstrækkelig indføring i og information om kvalitetssikringsmekanismerne, så de kan anvende de værktøjer, der stilles til rådighed. Studierektorerne/uddannelsescheferne og stabscheferne er endvidere ansvarlige for at medarbejdernes kompetencer i relation til kvalitetssystemet løbende udvikles. Alle medarbejdere er ansvarlige for at arbejde i overensstemmelse med kvalitetssystemet. For undervisningsenhederne betyder det at undervise i henhold til gældende studieordninger/undervisningsplaner, udarbejde uddannelsesplaner og gennemføre evalueringer. For stabsfunktionerne betyder det at arbejde i overensstemmelse med vedtagne standarder og procedurer samt gennemføre evalueringer og tilfredshedsundersøgelser. Alle medarbejdere er desuden ansvarlige for at medvirke til implementering af vedtagne handlingsplaner med udgangspunkt i gennemførte interessentundersøgelser.

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide Den Kommunale Kvalitetsmodel Spørgsmålsguide Indhold Forord 2 Selvevaluering af Indsatser 3 Tema 1: Ledelse 5 Tema 2: Ressourcer 7 Tema 3: Medarbejdere 9 Tema 4: Metoder og processer 11 Selvevaluering

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

Strategi for Radiografuddannelsen og CONRAD Styringsdokument. Juni 2014 - Strategi for Radiografuddannelsen og CONRAD - Styringsdokument

Strategi for Radiografuddannelsen og CONRAD Styringsdokument. Juni 2014 - Strategi for Radiografuddannelsen og CONRAD - Styringsdokument Strategi for Radiografuddannelsen og CONRAD Styringsdokument 1 Om styringsdokumentet I dette dokument opstilles procesmål, der skal tydeliggøre, hvordan de strategiske mål og dermed visionen for Radiografuddannelsen

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Managing Quality of Adult Education

Managing Quality of Adult Education Managing Quality of Adult Education 2006 Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Kvalitet værsgo og spis

Kvalitet værsgo og spis Kvalitetshåndbogen Kvalitet værsgo og spis Engang var kvalitet noget man sjældent talte om. Den skulle bare være i orden og det blev den vel, hvis alle gjorde deres bedste. Sådan er det ikke længere. I

Læs mere

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING DELSTRATEGI FOR D I G I T A L I S E R I N G 2014-2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 2 AMBITION DET VIL VI I FORHOLD TIL DIGITALISERING Ambitionen

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Udvikling af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland Region Midtjylland www.social.rm.dk Social Strategi November 2013

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Uddannelse og Kompetenceudvikling

Uddannelse og Kompetenceudvikling Skoleafdelingens grundlagspapir om Uddannelse og Kompetenceudvikling Aalborg Kommunes Skolevæsen Rev. 7. oktober 2009 Uddannelse og Kompetenceudvikling Skoleafdelingens grundlagspapir om uddannelsespolitik

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere