Forebyggelse som grundtanke. Kvalitetssystem. Forebyggende hjemmebesøg i Langeland Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelse som grundtanke. Kvalitetssystem. Forebyggende hjemmebesøg i Langeland Kommune"

Transkript

1 Forebyggelse som grundtanke Kvalitetssystem Forebyggende hjemmebesøg i Langeland Kommune December 2007 Revideret september 2011

2 Kvalitetssystem Forebyggende hjemmebesøg i Langeland Kommune Introduktion og vejledning Nærværende kvalitetssystem er udarbejdet af forebyggende medarbejdere Lene Nogel og Trine Næhr i Langeland Kommune i samarbejde med konsulentfirmaet Hovedværkstedet som et led i Forebyggelsescenter Langelands projekt Forebyggelse som grundtanke. Systemet består af 1. En retningslinje for gennemførelse forebyggende hjemmebesøg 2. En række bilag med breve og redskaber som der refereres til i retningslinjen 3. En tjekliste til brug for vurdering af retningslinjens overholdelse 4. En beskrivelse af audit. 5. Skabelon for referat for audit (kan anvendes ved behov) Ibrugtagning: Kvalitetssystemet tages i anvendelse per Alle borgere der herefter fylder 75 år, eller som tilflytter kommunen og er over 75 år, vil få tilbud om forebyggende hjemmebesøg som beskrevet i dette kvalitetssystem. Arbejdsgang: 1. Forebyggelsesmedarbejderne læser retningslinje med bilag igennem og repeterer den i forbindelse med de første forebyggende hjemmebesøg, hvorunder den skal anvendes, samt efter behov. 2. Retningslinjen og tjeklisten medbringes ved forebyggende hjemmebesøg og bruges som støtte til at sikre, at hjemmebesøg omhandler de beskrevne forhold. Mod slutningen af hjemmebesøget udfyldes tjeklisten. Der anvendes en ny tjekliste ved hvert besøg. 3. Journal skrives og tjeklisten vedlægges journal. 4. Der afholdes audit af kvalitetssystemet hvert halve år i overensstemmelse med beskrivelsen heraf. 5. Efter audit modtager forebyggelsesmedarbejderne referat og implementerer de på audit aftalte justeringer af praksis eller retningslinje med bilag. 6. Afdelingen afgør sammen med leder, hvornår ovenstående procedurer ændres eller ophører. December 2007 Revideret August 2011

3 Standard: 75 procent af forebyggende hjemmebesøg er gennemført efter nedenstående retningslinjer Struktur (punkter A-D skal fremgå af journal) Proces (punkter E-G skal fremgå af journal) Resultat Ved forebyggende hjemmebesøg forstås uopfordrede, men ikke uanmeldte, besøg i borgerens eget hjem med det formål at drøfte den pågældendes aktuelle livssituation. Besøg planlægges til at vare ca. en time. Alle borgere over 75 år i eget hjem skal af kommunen have stillet tilbud om et årligt forebyggende hjemmebesøg til rådighed. Undtaget er borgere på plejehjem og borgere, der modtager både praktisk hjælp og personlig pleje i større omfang. Undtaget er ligeledes borgere der besøges regelmæssigt af hjemmesygeplejerske. De forebyggende hjemmebesøg foretages af en kommunalt ansat forebyggende medarbejder i (herefter benævnt FM). CPR-register (dødsfald) tjekkes inden d. 10. i hv.mdr. A) FM tilbyder skriftligt borgeren det første hjemmebesøg senest 9 måneder efter, at denne er fyldt 75 år, eller senest 9 måneder efter, at en borger ældre FM sender et datobrev til borgeren med besøgstidspunkt (se bilag 2) via Unik Omsorg, hvorved journal oprettes/aktiveres. Såfremt borgeren ikke kontakter FM med henblik på afslag af tilbud eller ønske om ændring af tidspunkt foretages hjemmebesøg på udmeldt tidspunkt: Journal læses, hvis borgeren tidligere har haft besøg. FM besøger borgeren. E) Med borgeren drøftes: Egenvurdering Fald Vægt Ensomhed Fysisk funktionsevne (Se bilag 6. Samtaleguide, Besøgsark og bilag 7. Handlevejledning til de obligatoriske spørgsmål. ) Ei) Ved besøg i forbindelse med at borger er blevet enke/enkemand bliver punkt E ovenfor irrelevant. I stedet drøftes om der er sket ændringer i daglige aktiviteter, De ældre kan bedre udnytte egne ressourcer og bevarer funktionsniveauet længst muligt. Ældre får råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder med henblik på at bidrage til øget tryghed og trivsel. Ældre bliver opmærksomme på eksisterende hjælpeforanstaltninger og aktiverende tilbud, som vil kunne bidrage til at forebygge eller løse eventuelle problemer i opløbet. Sammenhæng og kvalitet i samarbejdet, så borgere ikke tabes alene på grund af manglende samarbejde mellem systemerne. 1

4 end 75 år er flyttet til kommunen. B) Ved det første tilbud om hjemmebesøg vedlægges en Folder, der orienterer om indholdet i besøget (Bilag 1). Efter første besøg aftaler FM fra gang til gang med borgeren, hvordan og hvornår næste besøg skal foregå. Besøg kan aftales som: Besøg på borgerens bopæl Telefonisk kontakt (Se retningslinjer bilag 3) B) Nyblevne enker/enkemænd tilbydes hjemmebesøg senest 4-8 uger efter ægtefælles dødsfald. Hertil anvendes brev i bilag 4 C) Ved borgerens afslag på tilbud om besøg, kontakter FM borgeren ca. hvert år - med henblik på at høre, om borgeren nu har behov for besøg. D) Hvis borgeren helt har frabedt sig henvendelse, sendes senest 9 måneder efter det fyldte 80 år en erindringsskrivelse (bilag 5). (Hvis borgeren herefter ønsker besøg gennemføres dette efter denne retningslinie) FM kan desuden aftale et forebyggende hjemmebesøg med borgeren: Ved borgerens egen herunder madlavning socialt samvær med andre om borgeren kommer udenfor hjemmet F) Endelig skal FM forholde sig til: Demens Depression Misbrug Ved formodning for/mistanke om Demens kontaktes læge og/eller demenskoordinator efter aftale med borgeren. Ved formodning for/mistanke om depression anvendes bilag 8: Geriatric Depression Scale. Ved formodning for/mistanke om alkoholmisbrug anvendes bilag 9: Oplukkerspørgsmål i en samtale om alkohol G) Ved første besøg udleverer FM Vejviser for seniorer til borgeren. Efter besøg Journal skrives: o Navn og cpr o Dato for besøg o Forholder sig til punkter A-G i denne standard o Handlinger o Kontakt til samarbejdspartnere eks. hjemmesygeplejerske, læge, gruppeleder mv. 2

5 anmodning herom Efter fremkomne oplysninger, der har givet anledning til faglig bekymring for borgerens situation. o Evt. aftaler vedr. næste besøg Tjekliste udfyldes Ved kommunale medarbejderes, pårørendes, praktiserende lægers eller andres oplysning om forhold, der giver anledning til faglig bekymring for borgerens situation. i Der er ikke specifikke uddannelseskrav til, hvilket personale der kan foretage forebyggende hjemmebesøg. Det fremgår dog af Socialministeriets Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse mv. af 5. december 2006 at personale skal være egnet til at vejlede om sundhedsfremmende aktiviteter og at indgå i en generel dialog om trivsel, dagligdags aktivitet, socialt netværk mv. Personale skal tillige være godt orienteret om bl.a. aktivitets og samværs muligheder i frivilligt regi, fx tilbud om ældreidræt, og have et grundigt kendskab til såvel sociale som sundhedsmæssige forhold i bred forstand. 3

6 Forebyggende Hjemmebsøg - Tjekliste 2008 Borgers navn og adresse: Dato: Forebyggende Hjemmebesøger (FM): Standard: 75% af forebyggende hjemmebesøg er gennemført efter nedenstående retningslinjer: (= 0 irrelevant) (1 = udført) (2 = ikke udført) A) FM tilbyder skriftligt borgeren det første hjemmebesøg (Bilag 2) senest 9 måneder efter, at denne er fyldt 75 år, eller senest 9 måneder efter, at en borger ældre end 75 år er flyttet til kommunen. Ved det første tilbud om hjemmebesøg vedlægges et brev fra socialudvalgsformanden, der orienterer om indholdet i besøget (Bilag 1). A1) Efterfølgende besøg tilbydes indenfor 12 mdr. med et besøgsbrev (Bilag 2). B) Nyblevne enker/enkemænd tilbydes hjemmebesøg senest 3-6 uger efter ægtefælles dødsfald. Hertil anvendes brev (Bilag 3). C) Ved borgerens afslag på tilbud om besøg, kontakter FM borgeren efter ca. 12 mdr. D) Hvis borgeren har frabedt sig henvendelse, sendes senest 9 måneder efter det fyldte 80 år en erindringsskrivelse (Bilag 3). E) Med borgeren drøftes: E1: Egenvurdering E2: Fald E3: Vægt E4: Konklusion: E) Med borgeren drøftes udført/ikke udført Ei) Ved besøg i forbindelse med at borger er blevet enke/enkemand bliver punkt E ovenfor irrelevant. I stedet drøftes om der er sket ændringer i daglige aktiviteter, herunder: Ei 1: Madlavning Ei 2: Socialt samvær med andre Ei 3: Om borgeren kommer udenfor hjemmet Ei 4: Konklusion: Ei) Ved besøg i forbindelse med at borger er blevet enkemand F) Endelig skal FM forholde sig til: F1: Demens F2: Depression F3: Misbrug F4: Er der handlet ift. evt. problemer vedr. F1-F3? F5: Konklusion: F) Endelig skal FM forholde sig til udført/ikke udført G) Ved første besøg udleverer FM Vejviser for Seniorer til borgeren. Konklusion: Retningslinje Forebyggende hjemmebesøg overholdt/ikke overholdt

7 Retningslinjer for tilbud om Forebyggende hjemmebesøg til borgere i alderen 75 år til 80 år. Formålet med at udføre de forebyggende hjemmebesøg på denne måde til de nævnte aldersgrupper er, at vi vil bruge vores ressourcer på at kunne tilbyde borgere i aldersgruppen fra 80 år et årligt besøg. Vi har ikke kunnet overholde et årligt besøg og undersøgelser har vist, at 80-årige har mere gavn af forebyggende hjemmebesøg end 75-årige. Ved 75 år: Ved første tilbud om besøg sendes Folderen samt brev med angivelse af dag og tidspunkt for besøget. 1. Modtager borgeren første besøg og denne er en rask, aktiv og velfungerende borger, hvor besvarelserne i Besøgsarket underbygger dette, aftales der med borgeren, at vi ringer om 1 år. ( Borgeren skal informeres om, at der altid er mulighed for at kontakte os, hvis der opstår et behov for besøg) Ved 76 år: Alle kontaktes telefonisk med tilbud om besøg. 2. Ved telefonisk samtale med de tidligere besøgte, spørges borgeren om situation er forandret (ændringer i de daglige funktioner og aktiviteter). Med borgerens accept stilles spørgsmålene: a. Hvordan synes du dit helbred er alt i alt? b. Føler du dig frisk nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre? Besvarelserne sammenlignes med tidligere besvarelse. Der aftales evt. besøg. Der skrives journal om samtalen. Ved 77 år: Alle borgere får brev om besøg. 3. Borgeren tilbydes besøg med besøgsbrev om dag og tidspunkt for besøget. 4. Modtager borgeren besøg og denne fortsat er rask og velfungerende gentages ovennævnte procedure i punkt 1. Ved 78 år: Alle kontaktes telefonisk med tilbud om besøg. 5. Ved telefonisk samtale med de tidligere besøgte, gentages ovennævnte procedure i punkt 2. Ved 79 år: Alle borgere tilbydes besøg årligt med besøgsbrev om dag og tidspunkt for besøget.

8 Samtale- og observationsguide til forebyggende hjemmebesøg BOLIGEN a. Adgangsforhold. b. Brugen af boligen/frie gangarealer. c. Trapper/sikkerhed. d. Ønske om hjælpemidler/boligændringer/boligskift. DAGLIGE AKTIVITETER a. Hvilke opgaver udfører du i huset inde/ude? b. Hvilken form for motion får du? c. Hvilke interesser har du? d. Har du god kontakt til familie/venner/naboer? e. Hvor ofte er du sammen med andre? f. Er du tilfreds med din hverdag? HJÆLPEMIDLER a. Er der i forhold til samtalen og gennemgangen af de beskrevne emner, behov for et hjælpemiddel? INKONTINENS a. Lider du af urininkontinens? b. Er du udredt af egen læge og evt. sat i behandling? c. Har du kendskab til drikke- og toiletvaner? d. Er du bekendt med knibeøvelser og kan udføre dem? VÆSKE a. Hvor meget, hvornår og hvad drikker du i løbet af et døgn? b. Er du generet af svimmelhed og/eller let obstipation? MEDICIN a. Får du mere end 3 slags receptpligtig medicin? b. Har du fået medicinen tjekket hos e.l. inden for det sidste ½ år, som det anbefales? SYN OG HØRELSE a. Fungerer syn og hørelse optimalt? b. Har du syns- eller hørehjælpemidler? - Hvis NEJ og der er behov for: Ved du hvordan man får kontakt til speciallæger? - Hvis JA og det ikke fungerer optimalt: Har du brug for/interesse i at der tages kontakt til diverse rådgivning? ALKOHOL a. Hvor mange dage indenfor den sidste måned har du drukket alkohol? b. Hvor mange af disse dage har du drukket mere end 3 genstande? DEMENS a. Har borgeren glemt vores besøg? b. Har borgeren ordfindingsbesvær? c. Bruges andre ord for en genstand? d. Er der udsagn om glemsomhed?

9 Holder du din vægt? Er du faldet indenfor det sidste år? EGENVURDERING Hvordan synes du dit Fremragende... 1 helbred er alt i alt? Vældig godt. 2 Godt... 3 Mindre godt. 4 Dårligt.. 5 Føler du dig frisk nok til at Ja, for det meste... 1 gennemføre det, som du har Ja, af og til... lyst til at gøre? 2 Nej, sjældent... 3 EuroQol 5-d: 1.Bevægelighed Jeg har ingen problemer med at gå omkring... 1 Jeg har nogle problemer med at gå omkring... 2 Jeg er bundet til sengen Personlig pleje Jeg har ingen problemer med min personlige pleje. 1 Jeg har nogle problemer med at vaske mig eller klæde mig på 2 Jeg kan ikke vaske mig eller klæde mig på Sædvanlige aktiviteter Jeg har ingen problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter 1 Jeg har nogle problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter 2 Jeg kan ikke udføre mine sædvanlige aktiviteter Smerter eller ubehag Jeg har ingen smerter eller ubehag. 1 Jeg har moderate smerter eller ubehag... 2 Jeg har ekstreme smerter eller ubehag Ængstelig eller deprimeret Jeg er ikke ængstelig eller deprimeret... 1 Jeg er moderat ængstelig eller deprimeret... 2 Jeg er ekstremt ængstelig eller deprimeret.. 3 Sker det nogensinde, at du er Ja, ofte... 1 alene, selvom du egentlig Ja, en gang imellem. havde mest lyst til at være 2 sammen med andre Ja, men sjældent... 3 Nej. 4 Stoletest: Balance: Dynamisk balance: Antal: Tandem: T.U.G. tid:

10 Handlevejledning til de obligatoriske spørgsmål. Egenvurdering af helbred: Ved besvarelse 4 og 5: 1.Anvend uddybende spørgsmål om årsager som sygdom, smerter, medicin, depression. 2. Foretag handling i relation til ovenstående. Føler du dig frisk nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre: Ved besvarelse 2 og 3: 1. Anvend skema Mobilitets- og træthedsskala, hvis ikke der er en umiddelbar årsag dertil (jævnfør ovenstående). 2. Henvis borgeren til egen læge. Bevægelighed: Ved besvarelse 2 og 3: 1. Anvend uddybende spørgsmål om årsagerne. 2. Vurder om der er udredt for årsagerne og om der evt. er kompenseret med relevante hjælpemidler. 3. Hvis ikke henvises til: a. læge b. terapeuter c. visitator Personlig pleje: Ved besvarelse 2 og 3: 1. Anvend uddybende spørgsmål om årsagerne. 2. Uddyb om der ydes hjælp og af hvem, samt om der er relevante hjælpemidler. 3. Hvis der er behov for hjælp og/eller relevante hjælpemidler henvises til: a. visitator b. terapeuter c. sagsbehandlere Sædvanlige aktiviteter: Ved besvarelse 2 og 3: 1. Afklar om det er problemer der skal løses eller handles på, og hvem der gør det. 2. Brug Vejviser for seniorer til evt. løsningsforslag. Smerter eller ubehag: Ved besvarelse 2 og 3: 1. Afklar årsagerne til smerter eller ubehag. 2. Afklar om årsagerne er udredt ved læge og om der er ordineret medicin herfor. 3. Afklar om medicinen tages som ordineret. 4. Hvis borgeren ønsker bedre smertebehandling henvises til egen læge.

11 Angst/depression: Ved besvarelse 2 og 3: 1. Anvend uddybende spørgsmål om der evt. har været alvorlige hændelser i nærmeste familie eller omgangskreds. 2. Hvis ikke der er forklarlige årsager til følelsen, afklares der, om der må anvendes Geriatrisk depressionstest. 3. Det vurderes sammen med borgeren om der skal ske henvendelse til egen læge eller om der skal tilbydes et opfølgende besøg. 4. Henvendelse til egen læge. Fald: Har borgeren haft et fald: 1. Anvend uddybende spørgsmål til mulige årsager til fald, f.eks. søvn, medicin, væske, dårlig ernæringstilstand, svækkelse af sanserne, inaktivitet mm. 2. Rådgiv herudfra. 3. Henvis til: a. læge b. terapeuter c. visitator d. hjemmesygeplejen e. synsrådgivningen/tale-hørepædagog Vægttab: 1. Anvend uddybende spørgsmål om evt. årsager til vægttabet, såsom sygdom, følelsesmæssige eller sociale påvirkninger, kostændringer eller bevidst vægttab. 2. Anvend Kostskema til ældre, samt udregn BMI. 3. Rådgiv herudfra. 4. Udlever pjece: Lokkemad og Lidt men godt 5. Henvis til: a. egen læge b. visitator

12 ICD-depressionskriterier For at kunne stille en depressionsdiagnose skal der optræde mindst 4 symptomer fra afsnittene I og II, og heraf skal mindst 21 af symptomerne være fra afsnit I. Ydermere skal symptomerne have været til stede i mindst 14 dage. Afsnit I: Primærsymptomer Sæt kryds hvis kriteriet er indfriet: 1. Konstant tristhed 2. Manglende interesse for og glæde ved aktiviteter, som normalt opleves positive 3. Nedsat energi, initiativløshed og træthed Afsnit II: Sekundærsymptomer Sæt kryds hvis kriteriet er indfriet: 1. Nedsat selvtillid 2. Selvbebrejdelser og skyldfølelse 3. Dødstanker, selvmordstanker 4. Koncentrationsbesvær 5. Hæmning eller rastløshed 6. Søvnbesvær 7. Appetitløshed eller øget appetit Kriterier for graduering af depressionssygdom: Sæt kryds: Let depression: Moderat depression: Svær depression: Mindst 4 symptomer, heraf mindst 2 symptomer fra afsnit I Mindst 6 symptomer, heraf mindst 3 symptomer fra afsnit I Mindst 8 symptomer, heraf 3 symptomer fra afsnit I

13 Geriatric Depression Scale -15 items 1) Er du stort set tilfreds med livet? ja/nej ( ) 2) Har du opgivet mange af dine aktiviteter og interesser? JA/nej ( ) 3) Føler du et stort tomrum i dit liv? JA/nej ( ) 4) Keder du dig ofte? JA/nej ( ) 5) Er du for det meste i godt humør ja/nej ( ) 6) Er du bange for, at der skal ske dig noget alvorligt? JA/nej ( ) 7) Føler du dig glad og tilfreds? ja/nej ( ) 8) Føler du dig ofte hjælpeløs? JA/nej ( ) 9) Vil du hellere blive hjemme end ud og opleve noget nyt? JA/nej ( ) 10) Tror du, at din hukommelse er dårligere end de fleste andres? JA/nej ( ) 11) Er du lykkelig ved livet lige nu? ja/nej ( ) 12) Føler du dig værdiløs? JA/nej ( ) 13) Har du masser af energi? ja/nej ( ) 14) Synes du at din situation er håbløs? JA/nej ( ) 15) Tror du, at de fleste mennesker har det bedre end dig? JA/nej ( ) Total score: Vejledning: Depressivt farvede svar, fremhævet med store bogstaver, scorer 1 point. Tolkning: Sæt kryds: 0-4 points = normal scoring ( ) 5-7 points = mulig depression ( ) 8-10 points = sandsynligvis let-middelsvær depression ( ) points = middelsvær-svær depression ( ) > 12 points = svær depression ( ) Kilder: Sjekh J. I. and Yesavage J.A. Geriatric Depression Scale (GDS): Recent Evidence and Development of a Shorter Version Clinical Gerontology 1986,9/ Burke W.J. Roccaforte W.H., Wengel S.P. The Short Form of the Gerriatric Depression Scale: A Comparison With the 30-Item Form. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology 1991, Dansk oversættelse, bearbejdelse og evaluering (Ugeskr. Læger 2004: 166: ) ved læge Jens Djernes.

14 i en samtale om alkohol 1. Har du indenfor det sidste år følt, at du burde nedsætte dit alkoholforbrug? 2. Er der nogen der indenfor det sidste år har brokket sig over, at du drikker for meget/ f.eks. samlever, børn, chef, arbejdskolleger, venner og bekendte? 3. Har du indenfor det sidste år følt dig skidt tilpas eller skyldig pga. dine alkoholvaner? 4. Har du indenfor det sidste år jævnligt taget en genstand som det første om morgenen for at berolige nerverne eller blive tømmermændene kvit? 5. Hvor mange dage om ugen bruger du alkohol? 6. Drikker du alkohol udenfor måltiderne på hverdage? Oplukkerspørgsmålene er et værktøj, som kan bruges til at kortlægge alkoholvaner. Spørgsmålene anvendes som screeningsinstrument af Alkoholenheden på Bispebjerg Hospital.

15 Hvor mange dage indenfor den sidste måned har du drukket alkohol? Hvor mange af disse dage har du drukket mere end tre genstande? Hvis man herefter stadig fornemmer, at et misbrug kan være tilstede, kan følgende fire spørgsmål stilles: Har du nogensinde følt, at du burde skære ned på dit alkoholforbrug? Er der nogensinde nogen, der har udtrykt bekymring over dit alkoholforbrug? Har du haft skyldfølelse over måden du drikker på? Har du nogensinde drukket alkohol fra morgenstunden af, for eksempelvis at slippe af med tømmermænd eller lignende? Hvis der svares positivt på mindst to af de fire spørgsmål er der stor sandsynlighed for, at et misbrug er tilstede. Kilde: Børn i Modelprojekt Børn i Misbrugsfamilier

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

Kort og godt Den korte opsporende samtale

Kort og godt Den korte opsporende samtale Kort og godt Den korte opsporende samtale Den korte opsporende samtale - hvis du har Udredningssamtaler Jobcentre, socialforvaltningen, familieafsnit, visitationen ved hjemmeplejen, aktiveringstilbud m.fl.

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Overlæge Jannie Nørnberg Nielsen Gerontopsykiatrisk afdeling Århus Universitetshospital i Risskov

Overlæge Jannie Nørnberg Nielsen Gerontopsykiatrisk afdeling Århus Universitetshospital i Risskov Overlæge Jannie Nørnberg Nielsen Gerontopsykiatrisk afdeling Århus Universitetshospital i Risskov Depressionsdiagnosen Differentialdiagnoser CASE Skal man behandle med medicin? CASE Andre behandlingsmuligheder

Læs mere

APP-1001. En spørgesskemaundersøgelse

APP-1001. En spørgesskemaundersøgelse APP-1001 E En spørgesskemaundersøgelse OM DIT HELBRED SIDE 1 Disse fem udsagn handler om, hvordan du har haft det gennem de seneste 14 dage. Sæt venligst kryds i den kasse, der passer bedst. Hvor stor

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Spørgeskema om symptomer på depression og sæsonafhængig depression (SAD) Selvbedømmelse (PIDS-SA)

Spørgeskema om symptomer på depression og sæsonafhængig depression (SAD) Selvbedømmelse (PIDS-SA) Spørgeskema om symptomer på depression og sæsonafhængig depression (SAD) Selvbedømmelse (PIDS-SA) Dette spørgeskema kan hjælpe dig med at afgøre, om du burde tale med en læge om depression, om hvorvidt

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Ældre, demens og selvmord. Demenskoordinatorernes årsmøde 2015. Silja E.K. Henderson, Demenskonsulent, psykolog, ph.d. Frederiksberg Kommune.

Ældre, demens og selvmord. Demenskoordinatorernes årsmøde 2015. Silja E.K. Henderson, Demenskonsulent, psykolog, ph.d. Frederiksberg Kommune. Ældre, demens og selvmord Demenskoordinatorernes årsmøde 2015 Silja E.K. Henderson, Demenskonsulent, psykolog, ph.d. Frederiksberg Kommune Program Generel viden om demens, depression og selvmord Spørgeskemaet

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker København 010414 ulbe@si-folkesundhed.dk Danskerne synes følgende er ok:

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner Helbredskontrol af natarbejdere Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner 2003 1 Helbredskontrol af natarbejdere Formålet med spørgeskemaet Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. De

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Beck Depression Inventory (BDI)

Beck Depression Inventory (BDI) Psykiatrisk Forskningsenhed Hillerød Beck Depression Inventory (BDI) På følgende liste skal De i hver gruppe fra 1 til 21 finde det udsagn, der passer bedst til Deres tilstand for øjeblikket og sætte kryds

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Semi-struktureret interview-vejledning til UNDERSØGELSESSKEMA FOR DEPRESSIV SYMPTOMATOLOGI, KLINISK VURDERING (IDS-C) PATIENTENS NAVN: DATO:

Semi-struktureret interview-vejledning til UNDERSØGELSESSKEMA FOR DEPRESSIV SYMPTOMATOLOGI, KLINISK VURDERING (IDS-C) PATIENTENS NAVN: DATO: Semi-struktureret interview-vejledning til UNDERSØGELSESSKEMA FOR DEPRESSIV SYMPTOMATOLOGI, KLINISK VURDERING (IDS-C) PATIENTENS NAVN: DATO: INTERVIEWER: SCORE: Jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler?

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? På den følgende liste skal du finde de emotionelle sætninger og udsagn,

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Det er op til den enkelte praksis at vælge hvilken procedure for udlevering af patientinformation og spørgeskemaer,

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

A - Stamdata faktuelle oplysninger

A - Stamdata faktuelle oplysninger A - Stamdata faktuelle oplysninger A1. Oprettelsesdato [Skriv her ] A2. Borgerens cpr.nr., navn og adresse, evt. telefonnr. A3. Nærmeste pårørendes navn og adresse og telefonnr., cpr.nr. hvis ægtefælle

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Forældrenes rolle: I børnelægeklinikken vil vi give jer råd, vejledning, sparring, opbakning og opmuntring samt en konkret kostplan.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med.

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Hvad er sygdom og hvorfor virker behandling? IRF 2012 Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Det etiske spørgsmål Er (psykiske) sygdomme ikke-andet-end tilstande, som er uønskede for samfundet? Suiting the

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen Kære borger Struer Kommune har valgt at sætte fokus på kvaliteten af de sociale være- og cafetilbud Parasollen og Værestedet TROIA, som i dag tilbydes borgere med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Aftaler om IT understøttelse

Aftaler om IT understøttelse VI SAMLER KRÆFTERNE Dato: 1. maj 2015 Version: 3 Revision: revideret 5. august 2015 Aftaler om IT understøttelse De eksisterende nationale kommunikationsredskaber inden for sundhedsvæsenet (MedCom-standarderne)

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom X - COBASIS Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Spørgeskema regionmidtjylland Basis HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

KOOS Spørgeskema til knæpatienter

KOOS Spørgeskema til knæpatienter Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), Danish version, nov 1997. 1 KOOS Spørgeskema til knæpatienter Dato CPR nr. Navn Vejledning: Dette spørgeskema indeholder spørgsmål om, hvordan Du oplever

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker?

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker? Kapitel 13 Hvem få r t ø m m e r m æ n d, o g h a r d e t b e t y d n i n g, h v o r n å r o g h v o r o f t e m a n d r i k k e r? Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes)

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: Dansk: Andet 4. Sprog / / 5. Alder. OBS! Kontaktperson: Tlf.: Dato:.. 6. Samlivssituation

Læs mere

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Kolding 16.4.2012 Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Theser: Diagnosesamfundet gavner ikke den svageste, men den mindre syge del af klientellet. Diagnosesamfundet er udtryk for befolkningens

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Regionshospitalet Randers/Grenaa Børneafdelingen 2 Rigtig mange børn har problemer med forstoppelse og har brug for professionel hjælp for at komme problemet

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

www.centerforfolkesundhed.dk

www.centerforfolkesundhed.dk www.centerforfolkesundhed.dk Hvordan har du det? 2010 SYDDJURS KOMMUNE www.centerforfolkesundhed.dk Disposition Om undersøgelsen Sundhedsadfærd Selvvurderet helbred og kronisk sygdom Sammenligninger på

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Et sundt og godt hverdagsliv Det gælder om at holde balancen fysisk, psykisk og socialt

Et sundt og godt hverdagsliv Det gælder om at holde balancen fysisk, psykisk og socialt Hvis du vil læse mere: ÆldreForum udgiver løbende en række publikationer med information, inspiration og debatskabende stof om ældretilværelsen. Publikationerne udsendes til en bred gruppe af modtagere,

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere