Forebyggelse som grundtanke. Kvalitetssystem. Forebyggende hjemmebesøg i Langeland Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelse som grundtanke. Kvalitetssystem. Forebyggende hjemmebesøg i Langeland Kommune"

Transkript

1 Forebyggelse som grundtanke Kvalitetssystem Forebyggende hjemmebesøg i Langeland Kommune December 2007 Revideret september 2011

2 Kvalitetssystem Forebyggende hjemmebesøg i Langeland Kommune Introduktion og vejledning Nærværende kvalitetssystem er udarbejdet af forebyggende medarbejdere Lene Nogel og Trine Næhr i Langeland Kommune i samarbejde med konsulentfirmaet Hovedværkstedet som et led i Forebyggelsescenter Langelands projekt Forebyggelse som grundtanke. Systemet består af 1. En retningslinje for gennemførelse forebyggende hjemmebesøg 2. En række bilag med breve og redskaber som der refereres til i retningslinjen 3. En tjekliste til brug for vurdering af retningslinjens overholdelse 4. En beskrivelse af audit. 5. Skabelon for referat for audit (kan anvendes ved behov) Ibrugtagning: Kvalitetssystemet tages i anvendelse per Alle borgere der herefter fylder 75 år, eller som tilflytter kommunen og er over 75 år, vil få tilbud om forebyggende hjemmebesøg som beskrevet i dette kvalitetssystem. Arbejdsgang: 1. Forebyggelsesmedarbejderne læser retningslinje med bilag igennem og repeterer den i forbindelse med de første forebyggende hjemmebesøg, hvorunder den skal anvendes, samt efter behov. 2. Retningslinjen og tjeklisten medbringes ved forebyggende hjemmebesøg og bruges som støtte til at sikre, at hjemmebesøg omhandler de beskrevne forhold. Mod slutningen af hjemmebesøget udfyldes tjeklisten. Der anvendes en ny tjekliste ved hvert besøg. 3. Journal skrives og tjeklisten vedlægges journal. 4. Der afholdes audit af kvalitetssystemet hvert halve år i overensstemmelse med beskrivelsen heraf. 5. Efter audit modtager forebyggelsesmedarbejderne referat og implementerer de på audit aftalte justeringer af praksis eller retningslinje med bilag. 6. Afdelingen afgør sammen med leder, hvornår ovenstående procedurer ændres eller ophører. December 2007 Revideret August 2011

3 Standard: 75 procent af forebyggende hjemmebesøg er gennemført efter nedenstående retningslinjer Struktur (punkter A-D skal fremgå af journal) Proces (punkter E-G skal fremgå af journal) Resultat Ved forebyggende hjemmebesøg forstås uopfordrede, men ikke uanmeldte, besøg i borgerens eget hjem med det formål at drøfte den pågældendes aktuelle livssituation. Besøg planlægges til at vare ca. en time. Alle borgere over 75 år i eget hjem skal af kommunen have stillet tilbud om et årligt forebyggende hjemmebesøg til rådighed. Undtaget er borgere på plejehjem og borgere, der modtager både praktisk hjælp og personlig pleje i større omfang. Undtaget er ligeledes borgere der besøges regelmæssigt af hjemmesygeplejerske. De forebyggende hjemmebesøg foretages af en kommunalt ansat forebyggende medarbejder i (herefter benævnt FM). CPR-register (dødsfald) tjekkes inden d. 10. i hv.mdr. A) FM tilbyder skriftligt borgeren det første hjemmebesøg senest 9 måneder efter, at denne er fyldt 75 år, eller senest 9 måneder efter, at en borger ældre FM sender et datobrev til borgeren med besøgstidspunkt (se bilag 2) via Unik Omsorg, hvorved journal oprettes/aktiveres. Såfremt borgeren ikke kontakter FM med henblik på afslag af tilbud eller ønske om ændring af tidspunkt foretages hjemmebesøg på udmeldt tidspunkt: Journal læses, hvis borgeren tidligere har haft besøg. FM besøger borgeren. E) Med borgeren drøftes: Egenvurdering Fald Vægt Ensomhed Fysisk funktionsevne (Se bilag 6. Samtaleguide, Besøgsark og bilag 7. Handlevejledning til de obligatoriske spørgsmål. ) Ei) Ved besøg i forbindelse med at borger er blevet enke/enkemand bliver punkt E ovenfor irrelevant. I stedet drøftes om der er sket ændringer i daglige aktiviteter, De ældre kan bedre udnytte egne ressourcer og bevarer funktionsniveauet længst muligt. Ældre får råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder med henblik på at bidrage til øget tryghed og trivsel. Ældre bliver opmærksomme på eksisterende hjælpeforanstaltninger og aktiverende tilbud, som vil kunne bidrage til at forebygge eller løse eventuelle problemer i opløbet. Sammenhæng og kvalitet i samarbejdet, så borgere ikke tabes alene på grund af manglende samarbejde mellem systemerne. 1

4 end 75 år er flyttet til kommunen. B) Ved det første tilbud om hjemmebesøg vedlægges en Folder, der orienterer om indholdet i besøget (Bilag 1). Efter første besøg aftaler FM fra gang til gang med borgeren, hvordan og hvornår næste besøg skal foregå. Besøg kan aftales som: Besøg på borgerens bopæl Telefonisk kontakt (Se retningslinjer bilag 3) B) Nyblevne enker/enkemænd tilbydes hjemmebesøg senest 4-8 uger efter ægtefælles dødsfald. Hertil anvendes brev i bilag 4 C) Ved borgerens afslag på tilbud om besøg, kontakter FM borgeren ca. hvert år - med henblik på at høre, om borgeren nu har behov for besøg. D) Hvis borgeren helt har frabedt sig henvendelse, sendes senest 9 måneder efter det fyldte 80 år en erindringsskrivelse (bilag 5). (Hvis borgeren herefter ønsker besøg gennemføres dette efter denne retningslinie) FM kan desuden aftale et forebyggende hjemmebesøg med borgeren: Ved borgerens egen herunder madlavning socialt samvær med andre om borgeren kommer udenfor hjemmet F) Endelig skal FM forholde sig til: Demens Depression Misbrug Ved formodning for/mistanke om Demens kontaktes læge og/eller demenskoordinator efter aftale med borgeren. Ved formodning for/mistanke om depression anvendes bilag 8: Geriatric Depression Scale. Ved formodning for/mistanke om alkoholmisbrug anvendes bilag 9: Oplukkerspørgsmål i en samtale om alkohol G) Ved første besøg udleverer FM Vejviser for seniorer til borgeren. Efter besøg Journal skrives: o Navn og cpr o Dato for besøg o Forholder sig til punkter A-G i denne standard o Handlinger o Kontakt til samarbejdspartnere eks. hjemmesygeplejerske, læge, gruppeleder mv. 2

5 anmodning herom Efter fremkomne oplysninger, der har givet anledning til faglig bekymring for borgerens situation. o Evt. aftaler vedr. næste besøg Tjekliste udfyldes Ved kommunale medarbejderes, pårørendes, praktiserende lægers eller andres oplysning om forhold, der giver anledning til faglig bekymring for borgerens situation. i Der er ikke specifikke uddannelseskrav til, hvilket personale der kan foretage forebyggende hjemmebesøg. Det fremgår dog af Socialministeriets Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse mv. af 5. december 2006 at personale skal være egnet til at vejlede om sundhedsfremmende aktiviteter og at indgå i en generel dialog om trivsel, dagligdags aktivitet, socialt netværk mv. Personale skal tillige være godt orienteret om bl.a. aktivitets og samværs muligheder i frivilligt regi, fx tilbud om ældreidræt, og have et grundigt kendskab til såvel sociale som sundhedsmæssige forhold i bred forstand. 3

6 Forebyggende Hjemmebsøg - Tjekliste 2008 Borgers navn og adresse: Dato: Forebyggende Hjemmebesøger (FM): Standard: 75% af forebyggende hjemmebesøg er gennemført efter nedenstående retningslinjer: (= 0 irrelevant) (1 = udført) (2 = ikke udført) A) FM tilbyder skriftligt borgeren det første hjemmebesøg (Bilag 2) senest 9 måneder efter, at denne er fyldt 75 år, eller senest 9 måneder efter, at en borger ældre end 75 år er flyttet til kommunen. Ved det første tilbud om hjemmebesøg vedlægges et brev fra socialudvalgsformanden, der orienterer om indholdet i besøget (Bilag 1). A1) Efterfølgende besøg tilbydes indenfor 12 mdr. med et besøgsbrev (Bilag 2). B) Nyblevne enker/enkemænd tilbydes hjemmebesøg senest 3-6 uger efter ægtefælles dødsfald. Hertil anvendes brev (Bilag 3). C) Ved borgerens afslag på tilbud om besøg, kontakter FM borgeren efter ca. 12 mdr. D) Hvis borgeren har frabedt sig henvendelse, sendes senest 9 måneder efter det fyldte 80 år en erindringsskrivelse (Bilag 3). E) Med borgeren drøftes: E1: Egenvurdering E2: Fald E3: Vægt E4: Konklusion: E) Med borgeren drøftes udført/ikke udført Ei) Ved besøg i forbindelse med at borger er blevet enke/enkemand bliver punkt E ovenfor irrelevant. I stedet drøftes om der er sket ændringer i daglige aktiviteter, herunder: Ei 1: Madlavning Ei 2: Socialt samvær med andre Ei 3: Om borgeren kommer udenfor hjemmet Ei 4: Konklusion: Ei) Ved besøg i forbindelse med at borger er blevet enkemand F) Endelig skal FM forholde sig til: F1: Demens F2: Depression F3: Misbrug F4: Er der handlet ift. evt. problemer vedr. F1-F3? F5: Konklusion: F) Endelig skal FM forholde sig til udført/ikke udført G) Ved første besøg udleverer FM Vejviser for Seniorer til borgeren. Konklusion: Retningslinje Forebyggende hjemmebesøg overholdt/ikke overholdt

7 Retningslinjer for tilbud om Forebyggende hjemmebesøg til borgere i alderen 75 år til 80 år. Formålet med at udføre de forebyggende hjemmebesøg på denne måde til de nævnte aldersgrupper er, at vi vil bruge vores ressourcer på at kunne tilbyde borgere i aldersgruppen fra 80 år et årligt besøg. Vi har ikke kunnet overholde et årligt besøg og undersøgelser har vist, at 80-årige har mere gavn af forebyggende hjemmebesøg end 75-årige. Ved 75 år: Ved første tilbud om besøg sendes Folderen samt brev med angivelse af dag og tidspunkt for besøget. 1. Modtager borgeren første besøg og denne er en rask, aktiv og velfungerende borger, hvor besvarelserne i Besøgsarket underbygger dette, aftales der med borgeren, at vi ringer om 1 år. ( Borgeren skal informeres om, at der altid er mulighed for at kontakte os, hvis der opstår et behov for besøg) Ved 76 år: Alle kontaktes telefonisk med tilbud om besøg. 2. Ved telefonisk samtale med de tidligere besøgte, spørges borgeren om situation er forandret (ændringer i de daglige funktioner og aktiviteter). Med borgerens accept stilles spørgsmålene: a. Hvordan synes du dit helbred er alt i alt? b. Føler du dig frisk nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre? Besvarelserne sammenlignes med tidligere besvarelse. Der aftales evt. besøg. Der skrives journal om samtalen. Ved 77 år: Alle borgere får brev om besøg. 3. Borgeren tilbydes besøg med besøgsbrev om dag og tidspunkt for besøget. 4. Modtager borgeren besøg og denne fortsat er rask og velfungerende gentages ovennævnte procedure i punkt 1. Ved 78 år: Alle kontaktes telefonisk med tilbud om besøg. 5. Ved telefonisk samtale med de tidligere besøgte, gentages ovennævnte procedure i punkt 2. Ved 79 år: Alle borgere tilbydes besøg årligt med besøgsbrev om dag og tidspunkt for besøget.

8 Samtale- og observationsguide til forebyggende hjemmebesøg BOLIGEN a. Adgangsforhold. b. Brugen af boligen/frie gangarealer. c. Trapper/sikkerhed. d. Ønske om hjælpemidler/boligændringer/boligskift. DAGLIGE AKTIVITETER a. Hvilke opgaver udfører du i huset inde/ude? b. Hvilken form for motion får du? c. Hvilke interesser har du? d. Har du god kontakt til familie/venner/naboer? e. Hvor ofte er du sammen med andre? f. Er du tilfreds med din hverdag? HJÆLPEMIDLER a. Er der i forhold til samtalen og gennemgangen af de beskrevne emner, behov for et hjælpemiddel? INKONTINENS a. Lider du af urininkontinens? b. Er du udredt af egen læge og evt. sat i behandling? c. Har du kendskab til drikke- og toiletvaner? d. Er du bekendt med knibeøvelser og kan udføre dem? VÆSKE a. Hvor meget, hvornår og hvad drikker du i løbet af et døgn? b. Er du generet af svimmelhed og/eller let obstipation? MEDICIN a. Får du mere end 3 slags receptpligtig medicin? b. Har du fået medicinen tjekket hos e.l. inden for det sidste ½ år, som det anbefales? SYN OG HØRELSE a. Fungerer syn og hørelse optimalt? b. Har du syns- eller hørehjælpemidler? - Hvis NEJ og der er behov for: Ved du hvordan man får kontakt til speciallæger? - Hvis JA og det ikke fungerer optimalt: Har du brug for/interesse i at der tages kontakt til diverse rådgivning? ALKOHOL a. Hvor mange dage indenfor den sidste måned har du drukket alkohol? b. Hvor mange af disse dage har du drukket mere end 3 genstande? DEMENS a. Har borgeren glemt vores besøg? b. Har borgeren ordfindingsbesvær? c. Bruges andre ord for en genstand? d. Er der udsagn om glemsomhed?

9 Holder du din vægt? Er du faldet indenfor det sidste år? EGENVURDERING Hvordan synes du dit Fremragende... 1 helbred er alt i alt? Vældig godt. 2 Godt... 3 Mindre godt. 4 Dårligt.. 5 Føler du dig frisk nok til at Ja, for det meste... 1 gennemføre det, som du har Ja, af og til... lyst til at gøre? 2 Nej, sjældent... 3 EuroQol 5-d: 1.Bevægelighed Jeg har ingen problemer med at gå omkring... 1 Jeg har nogle problemer med at gå omkring... 2 Jeg er bundet til sengen Personlig pleje Jeg har ingen problemer med min personlige pleje. 1 Jeg har nogle problemer med at vaske mig eller klæde mig på 2 Jeg kan ikke vaske mig eller klæde mig på Sædvanlige aktiviteter Jeg har ingen problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter 1 Jeg har nogle problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter 2 Jeg kan ikke udføre mine sædvanlige aktiviteter Smerter eller ubehag Jeg har ingen smerter eller ubehag. 1 Jeg har moderate smerter eller ubehag... 2 Jeg har ekstreme smerter eller ubehag Ængstelig eller deprimeret Jeg er ikke ængstelig eller deprimeret... 1 Jeg er moderat ængstelig eller deprimeret... 2 Jeg er ekstremt ængstelig eller deprimeret.. 3 Sker det nogensinde, at du er Ja, ofte... 1 alene, selvom du egentlig Ja, en gang imellem. havde mest lyst til at være 2 sammen med andre Ja, men sjældent... 3 Nej. 4 Stoletest: Balance: Dynamisk balance: Antal: Tandem: T.U.G. tid:

10 Handlevejledning til de obligatoriske spørgsmål. Egenvurdering af helbred: Ved besvarelse 4 og 5: 1.Anvend uddybende spørgsmål om årsager som sygdom, smerter, medicin, depression. 2. Foretag handling i relation til ovenstående. Føler du dig frisk nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre: Ved besvarelse 2 og 3: 1. Anvend skema Mobilitets- og træthedsskala, hvis ikke der er en umiddelbar årsag dertil (jævnfør ovenstående). 2. Henvis borgeren til egen læge. Bevægelighed: Ved besvarelse 2 og 3: 1. Anvend uddybende spørgsmål om årsagerne. 2. Vurder om der er udredt for årsagerne og om der evt. er kompenseret med relevante hjælpemidler. 3. Hvis ikke henvises til: a. læge b. terapeuter c. visitator Personlig pleje: Ved besvarelse 2 og 3: 1. Anvend uddybende spørgsmål om årsagerne. 2. Uddyb om der ydes hjælp og af hvem, samt om der er relevante hjælpemidler. 3. Hvis der er behov for hjælp og/eller relevante hjælpemidler henvises til: a. visitator b. terapeuter c. sagsbehandlere Sædvanlige aktiviteter: Ved besvarelse 2 og 3: 1. Afklar om det er problemer der skal løses eller handles på, og hvem der gør det. 2. Brug Vejviser for seniorer til evt. løsningsforslag. Smerter eller ubehag: Ved besvarelse 2 og 3: 1. Afklar årsagerne til smerter eller ubehag. 2. Afklar om årsagerne er udredt ved læge og om der er ordineret medicin herfor. 3. Afklar om medicinen tages som ordineret. 4. Hvis borgeren ønsker bedre smertebehandling henvises til egen læge.

11 Angst/depression: Ved besvarelse 2 og 3: 1. Anvend uddybende spørgsmål om der evt. har været alvorlige hændelser i nærmeste familie eller omgangskreds. 2. Hvis ikke der er forklarlige årsager til følelsen, afklares der, om der må anvendes Geriatrisk depressionstest. 3. Det vurderes sammen med borgeren om der skal ske henvendelse til egen læge eller om der skal tilbydes et opfølgende besøg. 4. Henvendelse til egen læge. Fald: Har borgeren haft et fald: 1. Anvend uddybende spørgsmål til mulige årsager til fald, f.eks. søvn, medicin, væske, dårlig ernæringstilstand, svækkelse af sanserne, inaktivitet mm. 2. Rådgiv herudfra. 3. Henvis til: a. læge b. terapeuter c. visitator d. hjemmesygeplejen e. synsrådgivningen/tale-hørepædagog Vægttab: 1. Anvend uddybende spørgsmål om evt. årsager til vægttabet, såsom sygdom, følelsesmæssige eller sociale påvirkninger, kostændringer eller bevidst vægttab. 2. Anvend Kostskema til ældre, samt udregn BMI. 3. Rådgiv herudfra. 4. Udlever pjece: Lokkemad og Lidt men godt 5. Henvis til: a. egen læge b. visitator

12 ICD-depressionskriterier For at kunne stille en depressionsdiagnose skal der optræde mindst 4 symptomer fra afsnittene I og II, og heraf skal mindst 21 af symptomerne være fra afsnit I. Ydermere skal symptomerne have været til stede i mindst 14 dage. Afsnit I: Primærsymptomer Sæt kryds hvis kriteriet er indfriet: 1. Konstant tristhed 2. Manglende interesse for og glæde ved aktiviteter, som normalt opleves positive 3. Nedsat energi, initiativløshed og træthed Afsnit II: Sekundærsymptomer Sæt kryds hvis kriteriet er indfriet: 1. Nedsat selvtillid 2. Selvbebrejdelser og skyldfølelse 3. Dødstanker, selvmordstanker 4. Koncentrationsbesvær 5. Hæmning eller rastløshed 6. Søvnbesvær 7. Appetitløshed eller øget appetit Kriterier for graduering af depressionssygdom: Sæt kryds: Let depression: Moderat depression: Svær depression: Mindst 4 symptomer, heraf mindst 2 symptomer fra afsnit I Mindst 6 symptomer, heraf mindst 3 symptomer fra afsnit I Mindst 8 symptomer, heraf 3 symptomer fra afsnit I

13 Geriatric Depression Scale -15 items 1) Er du stort set tilfreds med livet? ja/nej ( ) 2) Har du opgivet mange af dine aktiviteter og interesser? JA/nej ( ) 3) Føler du et stort tomrum i dit liv? JA/nej ( ) 4) Keder du dig ofte? JA/nej ( ) 5) Er du for det meste i godt humør ja/nej ( ) 6) Er du bange for, at der skal ske dig noget alvorligt? JA/nej ( ) 7) Føler du dig glad og tilfreds? ja/nej ( ) 8) Føler du dig ofte hjælpeløs? JA/nej ( ) 9) Vil du hellere blive hjemme end ud og opleve noget nyt? JA/nej ( ) 10) Tror du, at din hukommelse er dårligere end de fleste andres? JA/nej ( ) 11) Er du lykkelig ved livet lige nu? ja/nej ( ) 12) Føler du dig værdiløs? JA/nej ( ) 13) Har du masser af energi? ja/nej ( ) 14) Synes du at din situation er håbløs? JA/nej ( ) 15) Tror du, at de fleste mennesker har det bedre end dig? JA/nej ( ) Total score: Vejledning: Depressivt farvede svar, fremhævet med store bogstaver, scorer 1 point. Tolkning: Sæt kryds: 0-4 points = normal scoring ( ) 5-7 points = mulig depression ( ) 8-10 points = sandsynligvis let-middelsvær depression ( ) points = middelsvær-svær depression ( ) > 12 points = svær depression ( ) Kilder: Sjekh J. I. and Yesavage J.A. Geriatric Depression Scale (GDS): Recent Evidence and Development of a Shorter Version Clinical Gerontology 1986,9/ Burke W.J. Roccaforte W.H., Wengel S.P. The Short Form of the Gerriatric Depression Scale: A Comparison With the 30-Item Form. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology 1991, Dansk oversættelse, bearbejdelse og evaluering (Ugeskr. Læger 2004: 166: ) ved læge Jens Djernes.

14 i en samtale om alkohol 1. Har du indenfor det sidste år følt, at du burde nedsætte dit alkoholforbrug? 2. Er der nogen der indenfor det sidste år har brokket sig over, at du drikker for meget/ f.eks. samlever, børn, chef, arbejdskolleger, venner og bekendte? 3. Har du indenfor det sidste år følt dig skidt tilpas eller skyldig pga. dine alkoholvaner? 4. Har du indenfor det sidste år jævnligt taget en genstand som det første om morgenen for at berolige nerverne eller blive tømmermændene kvit? 5. Hvor mange dage om ugen bruger du alkohol? 6. Drikker du alkohol udenfor måltiderne på hverdage? Oplukkerspørgsmålene er et værktøj, som kan bruges til at kortlægge alkoholvaner. Spørgsmålene anvendes som screeningsinstrument af Alkoholenheden på Bispebjerg Hospital.

15 Hvor mange dage indenfor den sidste måned har du drukket alkohol? Hvor mange af disse dage har du drukket mere end tre genstande? Hvis man herefter stadig fornemmer, at et misbrug kan være tilstede, kan følgende fire spørgsmål stilles: Har du nogensinde følt, at du burde skære ned på dit alkoholforbrug? Er der nogensinde nogen, der har udtrykt bekymring over dit alkoholforbrug? Har du haft skyldfølelse over måden du drikker på? Har du nogensinde drukket alkohol fra morgenstunden af, for eksempelvis at slippe af med tømmermænd eller lignende? Hvis der svares positivt på mindst to af de fire spørgsmål er der stor sandsynlighed for, at et misbrug er tilstede. Kilde: Børn i Modelprojekt Børn i Misbrugsfamilier

Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg 5-02-10 Lov om Forebyggende hjemmebesøg: I lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre står: Formålet med tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg er at opprioritere

Læs mere

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2 ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Kort og godt Den korte opsporende samtale

Kort og godt Den korte opsporende samtale Kort og godt Den korte opsporende samtale Den korte opsporende samtale - hvis du har Udredningssamtaler Jobcentre, socialforvaltningen, familieafsnit, visitationen ved hjemmeplejen, aktiveringstilbud m.fl.

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

Spørgeskema til borgere i netværksgruppen i Aarhus Kommune

Spørgeskema til borgere i netværksgruppen i Aarhus Kommune Eftermåling Spørgeskema til borgere i netværksgruppen i Aarhus Kommune De følgende spørgsmål omhandler dit udbytte af at deltage i netværksgruppen. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal svare, svar da

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandard 2016

Forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandard 2016 Forebyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for forebyggende hjemmebesøg i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Spørgeskema omhandler dig og din livsstil. Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt, og vil ikke kunne føres tilbage til dig. Spørgeskemaet tager under

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een

Læs mere

Spørgeskema om symptomer efter indlæggelse for hjertesygdom

Spørgeskema om symptomer efter indlæggelse for hjertesygdom AKJ-1001 Spørgeskema om symptomer efter indlæggelse for hjertesygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Medicinsk

Læs mere

Overlæge Jannie Nørnberg Nielsen Gerontopsykiatrisk afdeling Århus Universitetshospital i Risskov

Overlæge Jannie Nørnberg Nielsen Gerontopsykiatrisk afdeling Århus Universitetshospital i Risskov Overlæge Jannie Nørnberg Nielsen Gerontopsykiatrisk afdeling Århus Universitetshospital i Risskov Depressionsdiagnosen Differentialdiagnoser CASE Skal man behandle med medicin? CASE Andre behandlingsmuligheder

Læs mere

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d.

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Godkendt af byrådet d. 1 of 7 2 of 7 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Ydelsestype Forebyggelse og sundhedsfremme (12) Ydelsens lovgrundlag ydelsen Kriterier for at få Serviceloven 79 a tilbud om forebyggende hjemmebesøg er at støtte borgerens evne til at klare sig selv bedst

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

Usynlighed erfaringer fra forebyggende hjemmebesøg.

Usynlighed erfaringer fra forebyggende hjemmebesøg. Aleneboende demente Usynlighed erfaringer fra forebyggende Oplæg ved: Vibeke Reiter, forebyggende medarbejder, Lejre Kommune og Forkvinde i SUFO (Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende og FOrebygende

Læs mere

APP-1001. En spørgesskemaundersøgelse

APP-1001. En spørgesskemaundersøgelse APP-1001 E En spørgesskemaundersøgelse OM DIT HELBRED SIDE 1 Disse fem udsagn handler om, hvordan du har haft det gennem de seneste 14 dage. Sæt venligst kryds i den kasse, der passer bedst. Hvor stor

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Patient Details. Evaluation Date: / / Section to be completed by the RITAZAREM Participant

Patient Details. Evaluation Date: / / Section to be completed by the RITAZAREM Participant Evaluation Date: Section to be completed by the RITAZAREM Participant VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det,

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer.

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer. DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een af

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Ydelsestype Forebyggelse og sundhedsfremme (12) Ydelsens lovgrundlag ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 79 a tilbud om forebyggende hjemmebesøg er at støtte borgerens evne til at klare sig selv

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Identifikation af højrisikosituationer

Identifikation af højrisikosituationer Recke & Hesse 2003 Kapitel 4 Identifikation af højrisikosituationer I dette kapitel skal vi beskæftige os med kortlægningen af de personlige højrisikosituationer. Som vi tidligere har beskrevet, opfatter

Læs mere

START - spørgeskema til kvinder vedr. vandladningsproblemer

START - spørgeskema til kvinder vedr. vandladningsproblemer Kære For at kunne hjælpe dig bedst mulig med dine vandladningsproblemer, bedes du udfylde dette spørgeskema side 1 - side 7. Læs hvert enkelt spørgsmål grundigt igennem, inden du svarer. Hvis du har behov

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens 79 a Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

EQ5D FORM-MONTH 0 / / Patient Details. Participant Initials: Date of Birth: Subject ID:

EQ5D FORM-MONTH 0 / / Patient Details. Participant Initials: Date of Birth: Subject ID: EQ5D FORM-MONTH 0 Section to be completed by the RITAZAREM Participant Angiv, ved at sætte kryds i én af kasserne i hver gruppe, hvilke udsagn, der bedst beskriver din helbredstilstand i dag. Bevægelighed

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

Erfaringer fra Århus Kommune. Lavet af Forebyggelseskonsulent Dorthe Hvid Johannesen Område Nord

Erfaringer fra Århus Kommune. Lavet af Forebyggelseskonsulent Dorthe Hvid Johannesen Område Nord Erfaringer fra Århus Kommune Lavet af Forebyggelseskonsulent Dorthe Hvid Johannesen Område Nord Organisering i Århus Kommune 9 konsulenter i Århus Kommune Hver konsulent dækker et lokalområde med 3-6 lokalcentre.

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. Er du på grund af dit helbred begrænset

Læs mere

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom NMU-2 Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Neurologisk Ambulatorium

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni Lov nr af 29/12/2015

KVALITETSSTANDARD. Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni Lov nr af 29/12/2015 KVALITETSSTANDARD Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni 2016 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om social service 79 om Forebyggende Hjemmebesøg Lov nr. 1894 af 29/12/2015 Lov

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008 Indledning Team for forebyggende hjemmebesøg har efter aftale med leder Dorte Olsen valgt at udarbejde en kort årsrapport for 2008. Rapporten indeholder konkrete tal og en beskrivelse af de forebyggende

Læs mere

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Blok A Tak for at De vil deltage i undersøgelsen om livskvalitet og hjemmehjælp. Jeg vil i dette interview først stille nogle spørgsmål

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom - Spørgeskema til måling af patientuddannelsens effekt

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom - Spørgeskema til måling af patientuddannelsens effekt Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom - Spørgeskema til måling af patientuddannelsens effekt Komiteen for Sundhedsoplysning September 2007 Alment helbred 1. Hvordan synes du, dit helbred er

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet behandlet med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i opfølgningen på behandlingen har vi brug for nogle oplysninger

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet X - APKORT En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom COP-2847 Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Afslutningsskema regionmidtjylland Slut HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Samtykke til databehandling? Ja Nej. Oplysninger CPR nummer Navn Adresse Husnummer Postnummer By. adresse. Telefonnummer

Samtykke til databehandling? Ja Nej. Oplysninger CPR nummer Navn Adresse Husnummer Postnummer By.  adresse. Telefonnummer Samtykke til databehandling? Ja Oplysninger CPR nummer Navn Adresse Husnummer Postnummer By E-mailadresse Telefonnummer Hvor har du hørt om os? Fra egen læge Fra jobcenteret Fra medier Fra en pårørende

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed og helbred 2. DEMMI 3. OMC 4. REJSE-SÆTTE-SIG 5. HÅNDTRYKSKRAFT Patientens CPR-nummer: Hvilken kommune bor borgeren i? Haderslev kommune Aabenraa kommune Tønder

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom U - FU Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Opfølgningsskema regionmidtjylland FU HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandard 2016 Indholdsfortegnelse Hvad er formålet med de forebyggende hjemmebesøg? 3 Hvem får tilbudt et forebyggende hjemmebesøg? 3 Hvem foretager de forebyggende hjemmebesøg?

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune

KVALITETSSTANDARD Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune Indhold 1.0 Hvad er formålet med indsatsen?... 2 2.0 Hvad er indsatsens lovgrundlag?... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilket behov dækker

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 1.a Angiv din alder år 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt De følgende spørgsmål

Læs mere

SLUT - spørgeskema til kvinder vedr. vandladningsproblemer

SLUT - spørgeskema til kvinder vedr. vandladningsproblemer a. Nummer: (udfyldes af personalet) b. : c.område: Navn: Cpr.nummer: d. Dato for udfyldelse: Kontaktperson: Telefonnummer: 1 1. Hvilke tilbud har du modtaget? (sæt gerne flere krydser!) Undersøgelse /

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Visitationsskema til misbrugsbehandling

Visitationsskema til misbrugsbehandling Visitationsskema til misbrugsbehandling Navn Fødselsdato Adresse /Box By/bygd Mobiltelefon Du har taget en beslutning om at komme i misbrugsbehandling. Det vil gerne støtte dig i, men for at kunne give

Læs mere

Socialmedicinsk samtale og fysisk træning et projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune. Bilag 1. Socialmedicinsk spørgeguide Odense Kommune

Socialmedicinsk samtale og fysisk træning et projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune. Bilag 1. Socialmedicinsk spørgeguide Odense Kommune Socialmedicinsk samtale og fysisk træning et projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune. Bilag. Socialmedicinsk spørgeguide Odense Kommune Bilag. EQ-D skema. Angiv, ved at sætte kryds i én af

Læs mere

Bilag 1: Forslag til nyt koncept for forebyggende hjemmebesøg

Bilag 1: Forslag til nyt koncept for forebyggende hjemmebesøg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT Bilag 1: Forslag til nyt koncept for forebyggende hjemmebesøg Baggrund Med udgangspunkt i den nye lovgivning om forebyggende

Læs mere

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner Helbredskontrol af natarbejdere Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner 2003 1 Helbredskontrol af natarbejdere Formålet med spørgeskemaet Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. De

Læs mere

INFORMATION TIL FAGFOLK

INFORMATION TIL FAGFOLK MIND MY MIND-FORSØG 2017-2019 INFORMATION TIL FAGFOLK Afprøvning af psykologisk hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. MIND MY MIND Afprøvning af psykologisk

Læs mere

Identifikation af den ældre depressive patient

Identifikation af den ældre depressive patient Identifikation af den ældre depressive patient Karen Andersen-Ranberg MD, Ph.D Geriatrisk afd., Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet Eller. Hvorfor er det så svært med den ældre

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Retningslinier for anvendelse

Retningslinier for anvendelse Retningslinier for anvendelse Hvad er EASYcare? EASYcare er en metode til gennemførelse af en hurtig vurdering af et ældre menneskes fysiske, psykiske og sociale velbefindende. Formålet med metoden er

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM NMU-2 SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM SØVN OG

Læs mere

Forebyggende besøg til ældre over 75 år. - lovgrundlag - ordningens indhold, omfang m.v. - administrative retningslinier m.v.

Forebyggende besøg til ældre over 75 år. - lovgrundlag - ordningens indhold, omfang m.v. - administrative retningslinier m.v. Forebyggende besøg til ældre over 75 år. - lovgrundlag - ordningens indhold, omfang m.v. - administrative retningslinier m.v. - bilag 10 den 16. oktober 2007 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Lovgrundlag...6

Læs mere

SIG til! ved kvalme og opkastning

SIG til! ved kvalme og opkastning SIG til! ved kvalme og opkastning Forord Denne pjece er udarbejdet af SIG Emesis, en landsdækkende gruppe af sygeplejersker, der beskæftiger med problematikker indenfor kvalme og opkastning. Pjecens indhold

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 12.08.2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de udførte tilsyn... 4 Samlet

Læs mere

Vil du vide mere? Få støtte og hjælp mens du har kræft en folder om forberedelse til samtalerne om dine behov KRÆFTFORLØB

Vil du vide mere? Få støtte og hjælp mens du har kræft en folder om forberedelse til samtalerne om dine behov KRÆFTFORLØB Vil du vide mere? Du kan se Kræftens Bekæmpelses tilbud på www.cancer.dk. På www.sundhed.dk kan du læse om tilbud i din kommune og på sygehusene. På www.regionsyddanmark.dk/patientvejledning kan du læse

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Mål og udfordringer Cases. 3. Fremtidigt samarbejde

DAGSORDEN. 1. Mål og udfordringer Cases. 3. Fremtidigt samarbejde DAGSORDEN 1. Mål og udfordringer 2017-2018 2. Cases 3. Fremtidigt samarbejde MÅL 75-årige: orienteringsbrev om FBH 76-79-årige: orienteringsbrev om FBH inkl. information om lovændring 80+-årige: brevtilbud

Læs mere

Revision af de forebyggende hjemmebesøg. [Skriv undertitlen på dokumentet]

Revision af de forebyggende hjemmebesøg. [Skriv undertitlen på dokumentet] Revision af de forebyggende hjemmebesøg [Skriv undertitlen på dokumentet] Dokumentet indeholder ideer til hvordan vi kan imødekomme lovændring og præge udviklingen for de forebyggende hjemmebesøg. Netværksgruppe

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM DEPRESSION DEPRESSION 1 PROGRAM Viden om: Hvad er en depression? Hvor mange har en depression? Hvornår har man egentlig en depression? Film om depression

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere