KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH"

Transkript

1 KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

2 Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik for AARHUS TECH 3.0 Kvalitetskrav - ansatte Kvalitetskrav - chefer Kvalitetskrav undervisere Kvalitetskrav administrationen Kvalitetskrav - planlægger 4.0 Kvalitetskontrol Kvalitetskontrol undervisning AARHUS TECH Kvalitetskontrol udlagt undervisning Kvalitetskontrol administrationen

3 1.0 Kvalitetssystemet AARHUS TECH & AMU AARHUS TECH har et ønske om at være kendt for høj faglighed og høj kvalitet i uddannelser og kurser. For at sikre dette, har vi etableret et kvalitetssystem, som fastlægger: - kvalitetsmål 1 for uddannelser og kurser. - opfølgning på kvalitetsmål herunder hvordan vi opfanger og registrerer afvigelser i forhold til kvalitetsmål. Se nedenstående figur for skolens kvalitetssystem: KVALITETSSYSTEM FOR AARHUS TECH FORMELLE PROCESSER FOR KVALITETSUDVIKLING OG KVALITETSSIRKING AF UDDANNELSER OG KURSER. UDVIKLE OG FORBEDRE KVALITETEN AF UDDANNELSER & KURSER Undervisningsteam og uddannelseschef arbejder løbende på at forbedre undervisningen, så vi når vores kvalitetsmål. Dette sker bl.a. på kvalitetsmøder og i forbindelse med selvevalueringer, hvor diskussioner om forbedring af undervisningen er omdrejningspunktet. KVALITETSMÅL Ingen afbrud Fuldførelsesprocent Landsgennemsnit * Tilfredse elever/kursister Resultat Tilfreds Interne og eksterne krav til kvalitetssikrin g og - udvikling af uddannelser/ kurser UNDERVISNING OPFØLGNING PÅ KVALITET -UDDANNELSER & KURSER Der gennemføres løbende kvalitetstjek af uddannelser og kurser via diverse målinger, kontrol af dokumentation og intern audit. Målingerne er fx tilfredshedsundersøgelser samt opgørelser af afbrud, fravær, karakterer mm. Teamets resultater diskuteres ved kvalitetsmøder og selvevalueringer samt behandles af pågældende uddannelseschef. Høj faglighed Karaktergennemsnit 7 * Høj deltagelse Fraværsprocent 5 Kvalitetssikring af AMU Skolens ansatte, der er involveret i AMU-aktiviteter, arbejder med udgangspunkt i beskrevne retningslinjer. Der er udarbejdet regelsæt for ledelse, undervisere samt administrativt personale, der skal overholdes i forbindelse med AMU-opgaver samt politikker, der skal følges. Endvidere bliver der systematisk fulgt op på 1 AARHUS TECH - Kvalitetsmål for AMU. Tilfredshed blandt kursister lig 4 eller derover (Vis Kvalitet) og Gennemførelsesprocent lig landsgennemsnittet eller højere. Læs mere om skolens kvalitetsmål - og se resultater

4 kvaliteten af AMU-aktiviteten. Dette sker via systematisk kvalitetskontrol i form af audit og opfølgning på skolens kvalitetsnøgletal. Endvidere diskuteres løbende kvalitetsforbedringer i forbindelse med månedlige kvalitetsmøder og selvevaluering. Du kan læse mere om skolens kvalitetssystem på skolens hjemmeside Skolens kvalitetssystem revideres efter behov og mindst en gang årligt, hvor samtlige dokumenter gennemgås. Ressourcepersoner kvalitetssystemet Uddannelsesdirektør EUD/VEU: Personen/funktionen har det overordnede ansvar for AMU, og udarbejder udkast til den årlige udbudspolitik, som efterfølgende godkendes af bestyrelsen. Kundecenterchef: Programansvar AMU samt ansvarlig for at informere nøglepersoner om ændring i AMUlovgivningen. Leder for kundeservice - kurser: Personen/funktionen er ansvarlig for at sikre support og opdatering af regler indenfor administration af AMU. Sekretærer Kundeservice-kurser: Ved afslutning af administrationen af et kursus anvendes tjekliste til sikring af korrekt registrering. Tjeklisten underskrives af kursussekretær. Planlægger: Når et kursus planlægges anvendes tjekliste for at sikre korrekt registrering, overholdelse af tidsfrister mm. Controller: Personen/funktionen er ansvarlig for skolens kvalitetssystem dvs. vedligeholdelse/tilretning, drift, kontrol og evaluering. Alle, som er involveret i AMU-aktiviteter, er ansvarlige for at sikre høj kvalitet. Ved afvigelser påhviler det næst ansvarlige at følge op og sikre at korrigerende handling gennemføres. Dokumentstyring Kvalitetsstyringsdokumenter Alle gældende kvalitetsstyringsdokumenter ligger på sharepointsiden AMU - kvalitetssikring og dokumentation. Dokumenterne vedligeholdes af controller, og bliver revideret efter behov. Der arbejdes endvidere med fejlliste, hvor problematikker ved procedurerne samles, og overgangsløsninger er beskrevet. Kvalitetsstyringsdokumenterne er tilgængelige for alle skolens medarbejdere, og det forventes at ansatte, der er involveret i AMU-aktiviteter, løbende holder sig ajour. Kvalitetsdokumentation for afholdt kursus Denne dokumentation findes dels i kursusmappe og på sharepointsiden AMU - kvalitetssikring og dokumentation. Kundeservice-kurser har ansvaret for dokumentationen. Dokumentationen opbevares i fem år. Dokumentation for kvalitetskontrol/auditering Dokumentation ved auditering herunder afvigelser arkiveres på sharepointsiden AMU - kvalitetssikring og dokumentation.

5 2.0 Udbudspolitik for AARHUS TECH Der udarbejdes en udbudspolitik for AMU-aktiviteter årligt. Politikken godkendes af bestyrelsen og offentliggøres inden udgangen af året på skolens hjemmeside. Politikkens indhold er: * Udbud / Geografiske opland * Aktivitetsudvikling * Bevillingsmæssige prioriteringer * Behovsvurdering * Indsatsområder * Markedsføring * Udliciteringspolitik Politikken udarbejdes efter VEU-center Østjyllands skabelon: Elementer til den enkelte institutions udbudspolitik Link til politikken:

6 3.0 Kvalitetskrav - ansatte Der er udarbejdet retningslinjer til skolens ansatte, som er direkte involveret i afholdelse af AMUaktiviteter. Det drejer sig om følgende personalegrupper: * Uddannelseschefer * Undervisere * Administrativt personale kursus * Planlæggere Endvidere er der udarbejdet tjeklister, som anvendes til kvalitetssikring af planlægning, administration samt undervisning.

7 3.1 AMU KVALITETSKRAV - UDDANNELSESCHEFER For at sikre at skolen til enhver tid kan leve op til gældende AMU-lovgivning, er det vigtigt, at du som uddannelseschef bidrager aktivt. Udover at du skal sikre høj kvalitet af undervisningen i dit center, skal du sikre dig, at de udbudte aktiviteter er i overensstemmelse med startegien for centeret, og at de understøtter samarbejdet med virksomhederne og deres behov. Herudover har du en række opgaver, som er beskrevet i dette dokument. Udarbejde halvårlig plan for udbud af kurser Du skal udarbejde halvårlig plan for, hvilke kurser der vil blive udbudt i dit center. Deadline for aflevering af forårsplanen er senest 01/10, og deadline for efterårsplanen er senest 01/04. Fire uger før deadline for indsendelse af udbudsplanen vil du modtage en skabelon til formålet. Planen indsendes til Kundeservise - kurser. Udbudsplan som dokumentation for annonceringspligt Hvis du er den eneste udbyder i region Midtjylland af en FKB, skal det fremgå af din udbudsplan, at alle uddannelsesmål har været annonceret inden for et kalenderår. Alternativt skal du indgå en skriftlig aftale med en anden institution om at overdrage annoncerings- og udbudsforpligtigelsen. Hvis du er den eneste udbyder på landsplan af en FKB, skal det fremgå af din udbudsplan, at alle kernemål og tilknyttede mål er udbudt af dit center. Du kan evt. indgå aftaler med anden institution om at de udbyder tilknyttede mål. Nye kurser som ikke fremgår af udbudsplanen Hvis du ønsker at oprette et kursus, som ikke fremgår af udbudsplanen, skal du kontakte Kundeservice - kurser hurtigst muligt og senest 5 hverdage før kursets startdato, så reglerne for annoncering kan overholdes. Udbud af kurser hvor AARHUS TECH ikke har FKB-godkendelse Ønsker du at udbyde et kursus, som AARHUS TECH ikke har godkendelse til, skal du søge anden skole om lån dvs. indlægning af FKB. Du skal kontakte Kundeservice-Kurser, som sørger for lån/indlægning fra anden institution samt dokumentation. Afslutningsvis skal du godkende dokumentationen og underskrive kontrakten. Udlån af din FKB til anden skole Du har ansvaret for udlån dvs. udlægning af dine FKB-er til en anden skoler. Hvis en skole henvender sig til dig mhp. at låne dvs. søge om udlægning af din FKB, skal du kontakte Kundeservice Kurser, som sørger for at udarbejde en udlægningsaftale, som du efterfølgende godkender og underskriver.

8 Udarbejdelse af uddannelsesaftaler Når du indgår en aftale med en virksomheder om afholdelse af et kursus, er det Kompetencecenteret, som står for den praktiske udformning af den formelle uddannelsesaftale samt opfølgning på aftalen. Uddannelsesaftalen skal altid være underskrevet af dig. Udarbejdelse af lokalelejeaftale Hvis undervisningen foregår på en ikke-aarhus TECH-adresse, skal der altid indgås en skriftlig lokalelejeaftale. Du skal henvende dig til Kundeservice Kurser for rekvirering af skabelon til kontrakt. Der skal ikke udarbejdes lokalelejeaftale ved virksomhedsforlagt undervisning. Markedsføring af kurser Al materiale, der bruges i centeret i forbindelse med markedsføring af kurser, skal kvalificeres af Kommunikationsafdelingen og Kompetencecenteret, som efter godkendelse sender materialet til Kundeservice-kurser til orientering. Undervisernes kompetencer - CV Du er ansvarlig for, at der foreligger opdateret CV for alle AMU-undervisere i dit center. Alle de AMU-undervisere, der underviser i dit center, skal være ansat på AARHUS TECH. Kompetenceoversigt Du skal udarbejde en kompetenceoversigt over AMU-undervisere i dit center. Af oversigten skal det fremgå, hvilke skolefag den enkelte underviser er godkendt til at undervise i se skabelon. Ved recertificeringskurser skal udløbsdato fremgå af oversigten. Du skal sørge for, at oversigten altid er ajourført, og du vil modtage informationer om nye og/eller ændring af skolefagsnumre fra Kundeservice - Kurser. Kompetenceoversigten skal være tilgængelig på AMU sharepoint fra 1/ Administration af kurser For korrekt administration af kurser, skal Kundeservice - kurser have en række informationer fra dig. Det drejer sig om informationer om oprettelse, ændring og aflysning af AMU-aktiviteter (se bilag). Du og/eller din planlægger skal sørge for korrekt skemalægning i FLEX dvs. underviser(e), tid og lokale, skal være registreret i FLEX senest 5 hverdage inden kursusstart, så kursussekretæren kan indkalde kursister rettidigt. Når en underviser skemalægges, tjekkes det endvidere om vedkommende er registreret til, at kunne undervise i det pågældende skolefag. Dette sker med udgangspunkt i kompetenceoversigten. Se tjekliste til korrekt planlægning. Undervisere skal fraværsregistrere elektronisk, og kursisterne skal evaluere kurset direkte i Vis Kvalitet.

9 Test af basale færdigheder Alle kursister skal informeres om test af basale færdigheder på første kursusdag. Dog skal testen ikke nødvendigvis gennemføres første dag. Du skal sikre dig, at kursisterne i dit center har mulighed for at gennemføre testen samt har mulighed for efterfølgende at få en samtale med en læsevejleder. Du skal informere dine undervisere om forholdene for test af basale færdigheder, så de kan videregive denne information til kursisterne. Gennemførelse af IKV i AMU Du skal i centeret kunne gennemføre IKV i AMU ved henvendelser fra kommende kursister. Det er dit ansvar at sikre, at det rette beredskab er til stede samt at koordinere denne aktivitet. Fraværsregistrering To gange ugentligt vil der blive fulgt op på fraværsregistrering (EN10). Du vil modtage besked fra kvalitetscontroller, hvis der på et af kurserne fra dit center, ikke er blevet ført fravær. Det er vigtigt, at du følge op på fraværsregistreringen, da den har betydning for udbetaling af VEUgodtgørelse, befordring og kost og logi. Audit Kvalitetsorganisationen vil løbende gennemføre intern audit i dit center. Der vil blive fulgt op på tilstedeværelse, undervisningens tilrettelæggelse og kvalitet samt dokumentationen. Du vil få besked, når auditeringen er gennemført samt hvis, der skal gennemføres korrigerende handlinger. Har du udlånt dvs. udlagt en FKB til anden institution, vil du årligt blive bedt om at deltage i ekstern audit hos pågældende institution. Auditeringen vil være anmeldt, og varigheden er ca. en time. Opfølgning på måltal Skolens kvalitetsmål for AMU-området er: * Høj tilfredshed blandt kursister ( 4) * Høj gennemførelsesprocent ( Landsgennemsnittet) Du skal sammen med dine lærerteam følge op på disse mål evt. ved kvalitetsmøder.

10 3.2 KVALITETSKRAV TIL UNDERVISERNE PÅ ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE AARHUS TECH Som underviser på AMU er du underlagt en række krav i forbindelse med gennemførelse af kurser herunder krav til dokumentation. Der vil løbende blive fulgt op på om kvalitetskravene efterleves ved internt audit og eksternt audit. Nedenfor kan du læse om de kvalitetskrav, der gælder for dig. INDEN KURSET SKAL DU: A. Udarbejde en undervisningsplan. Læs mere om kravene til en undervisningsplans indhold under Vejledning undervisningsplan. Undervisningsplanen uploades på SharePoint siden: AMU kvalitetssikring og dokumentation under fanen: Upload materialer. Her finder du også en vejledning til hvordan du gør. Husk at filen skal navngives med holdnummer. Upload af undervisningsplan skal ske senest 6 hverdage inden kursus start. Hvis åbent værkstedskurser - uploades materialer kvartalsvis. B. Afstemme præsentation og undervisningsmateriale med kursets målbeskrivelse. Undervisningsmaterialet uploades ligeledes på SharePoint siden sammen med undervisningsplanen. Hvis åbent værkstedskurser - uploades materialer kvartalsvis. C. Sikre dig, at du har modtaget en deltagerliste eller mødejournal/protokol fra Kundeservice-kurser. UNDER KURSET SKAL DU: D. Gennemføre undervisningen i overensstemmelse med undervisningsplanen. Såfremt I forlader det aftalte undervisningssted/lokale sættes seddel på døren med angivelse af, hvor I befinder jer. E. Med udgangspunkt i undervisningsplanen - gennemgå titel, indhold og mål for kurset ved opstart samt tilbyde kursisterne afklaring af basale færdigheder. F. Kunne fremvise undervisningsplanen, UV-materialet samt dit CV. G. Følge op på om kursisterne er mødt ved start af hver kursusdag samt er tilstede, når kursusdagen slutter. Tilstedeværelse/fravær registreres løbende i efteruddannelse.dk eller elevplan. H. Inden sidste kursusdag skal du sikre dig, at du har modtaget det rette antal beviser samt evalueringskoder fra Kundeservice-kurser. Beviserne underskriver du. I. På sidste kursusdag - sørge for, at kursisterne evaluerer kurset i Vis kvalitet.

11 J. Udlevere beviser til kursister, der har gennemført kurset med tilfredsstillende resultat. EFTER KURSET SKAL DU: K. Uploade en eventuel revideret undervisningsplan og undervisningsmateriale. L. Aflevere overskydende beviser samt skriftlige begrundelser for kursister, som ikke har bestået til kursussekretæren. M. Såfremt kursister ikke havde mulighed for at evaluere i Vis Kvalitet eller hvis svarprocenten er lav (under 75), skal du aflevere en skriftlig begrundelse til kursussekretæren. Hvis manglende besvarelse skyldes tekniske problemer, afleveres skærmprint af fejlmeddelelse til kursussekretæren.

12 3.3 AMU KVALITETSKRAV - ADMINISTRATION Kundeservice kurser administrer kurser indenfor AMU/ÅU/IV. Som kursussekretær i Kundeservice kurser er du underlagt en række krav i forbindelse med administration af kurser herunder krav til dokumentation, hvilket sker for at sikre skolen til enhver tid kan leve op til gældende AMU-lovgivning. Til dette formål er der udarbejdet en AMU-tjekliste, som skal udfyldes for hvert kursus. Der vil blive fulgt op på om kvalitetskravene efterleves ved løbende kontrol af dokumentation, internt audit samt eksternt tilsyn. Nedenfor kan du læse om de kvalitetskrav, der gælder for dig.

13 3.4 AMU KVALITETSKRAV - PLANLÆGGERNE Ved planlægning af kurser skal planlæggerne sørge for korrekt skemalægning i FLEX. Det vil sige at underviser(e), tid og lokale, skal være registreret korrekt i FLEX. Dette skal ske senest 5 hverdage inden kursusstart. Der anvendes tjeklisten: Tjekliste planlæggere til sikring af korrekt planlægning.

14 4.0 Kvalitetskontrol Der gennemføres forskellige typer af kontrol og opfølgning på kvalitet på tværs af funktioner og niveauer: Skoleniveau Organisering/styring af kursusaktiviteter Undervisningen Administration af kurser Kvalitetskontrol & opfølgning skoleniveau Kvalitetskontrol af skolens samlede kursusaktiviteter sker via opgørelser for skolens to kvalitetsmål: Kursisternes tilfredshed samt gennemførelse. Resultaterne offentliggøres kvartalsvis på skolens hjemmeside: Ligeledes offentliggøres gennemførelsesprocenter på skolens hjemmeside: Dette sker også kvartalsvis. Såfremt resultaterne afviger fra skolens mål, behandles det af skolens direktion, og der aftales korrigerende handlinger.

15 4.1.0 KVALITETSKONTROL VEDR. PLANLÆGNING OG AFHOLDELSE AF UNDERVISNING Auditering besøg Uanmeldte besøg overholdelse af undervisningstiden Der gennemføres uanmeldte besøg mindst en gang pr. måned, hvor der følges op på undervisers og kursisters tilstedeværelse. Undervisningen vil ikke blive afbrudt. Auditøren vil udvælge 4-5 kurser pr. auditering - og udvælgelsen vil ske, så hver AMU-underviser får besøg i gennemsnit en gang om året. Anmeldte besøg kvaliteten i undervisningen Formålet med anmeldte besøg er, at sikre at en underviser/undervisningsteam lever op til skolens kvalitetsstandard herunder kan formidle forløbsplan/kursusmaterialer, introduktion til kursus samt har styr på øvrige relevante formaliteter. Anmeldte besøg gennemføres efter behov, og typisk hvis der er mistanke om, at kvalitetskravene ikke efterleves i et område - fx hvis evalueringer er dårlige, mistanke om skolens AMU procedure ikke overholdes o.lign. Eksempel på anmeldt besøg: Aftalt møde med pågældende AMU-underviser udenfor undervisningstiden. Varighed min. Dagsorden til mødet - Gennemgang af den introduktion der gives til kursister - Gennemgang af forløbsplan herunder hvordan denne hænger sammen med UV-materialet - Evt. gennemgang af skolens kvalitetskrav til AMU-underviserne - Evt. anvendelse af tjeklisten Undervisning. Underviser og uddannelseschef får besked ved afvigelser og dokumentation for auditering opbevares på AMU-sharepoint i pågældende kursusmappe Kvalitetskontrol af dokumentationen Der gennemføres kvalitetstjek af dokumentationen på mindst 10 udvalgte kurser pr. måned. Kvalitetstjekket sker med udgangspunkt i DEs AMU audit tjeklister. Dog med fokus på undervisningsplan, undervisningsmaterialer samt evalueringer. Underviser og/eller uddannelseschef får besked ved afvigelser, og dokumentation for auditering opbevares på AMU-sharepoint i pågældende kursusmappe Fraværsregistrering - opfølgning To gange ugentligt vil der blive fulgt op på fraværsregistrering (EN10), og mangler der fraværsregistrering i et område vil uddannelseschefen modtage besked.

16 4.2.0 KVALITETSKONTROL UDLAGT UNDERVISNING Procedure for kvalitetskontrol af udlagt undervisning Institutioner, hvortil skolen har lånt FKB dvs. udlagt undervisning, får besøg en gang årligt, og dette sker anmeldt. Auditørerne vil være controller og uddannelseschefen for området. Auditeringen vil ske efter DEs AMU audit tjekliste til udlagt undervisning. Såfremt der ved audit konstateres afvigelser i forhold til kontrakten, ophører samarbejdet med den pågældende institution.

17 4.3.0 Kvalitetskontrol af administrationen Procedure for kvalitetskontrol af administrationen A. Løbende kvalitetskontrol For at sikre kvaliteten af administrationen af kurser arbejdes der bl.a. efter tjeklister. Forrest i hver enkelt kursusmappe ligger en tjekliste, som er en liste over alle trin i administrationen af et kursus, og som samtidig fungerer som oversigt over dokumentationen i mappen. Tjeklisterne underskrives af kursus sekretæren, når kurset er afsluttet. B. Yderligere kvalitetskontrol Der gennemføres løbende kvalitetskontrol af administrationen af Økonomiafdelingen og revisionen.

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Randers Social- og Sundhedsskole 1 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Indholdsfortegnelse Overordnede mål

Læs mere

Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0

Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0 Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0 1. oktober 2014 1 INDHOLD Indhold 1.0 Kvalitetssystemet for AMU... 2 2.0 Kvalitetskrav til underviserne på AMU... 5 2.1 Vejledning til hvordan

Læs mere

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning september 2012 Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser mellem Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner 2. Regler 3. Samarbejdet

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst AMU audit seminar 14. januar 2015 Ekstern audit v/steen Würtz, VEU-center MidtØst VEU-centre i Region Midtjylland VEU-Center MidtØst VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Struer Viborg

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Aftalens parter Adresse/post nr. FKBvej 13, 9299 Kompetencerup Tremmevej 11 9992 Den lukkede By Kontaktperson Aftalens formål og indgår et uddannelsessamarbejde

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Sagsnr.: 088.27L.271. AMU-dokumentation

Sagsnr.: 088.27L.271. AMU-dokumentation AMU-dokumentation - To vejledninger til institutionerne om dokumentation af regeloverholdelse i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb I Integro er vi meget optagede af at evaluere vores forløb. Desuden måler flere kommuner på borgernes tilfredshed, og disse målinger evaluerer

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Indhold Formålet med kvalitetsarbejdet... 2 Centrale krav... 2 Tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet... 3 Skole- /institutionsniveau... 3 Uddannelsesniveau... 4 Klasse-

Læs mere

Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 29.

Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 29. Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 29. juni 2012 Teknisk høring om udlicitering og dokumentation Danske Erhvervsskoler

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC AMU DIALOGMØDE Den 27. februar 2014 hos TEC NYT FRA TUR AMU DIALOGMØDE FEBRUAR 2014 Ved Trine Nexmand Rofelt AMUKURS.DK I FORANDRING Oplev AMU Nye funktioner, blandt andet en nye sorteringsmuligheder

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af erhvervsuddannelser 03.12.14

Hjemmesidevejledning for udbud af erhvervsuddannelser 03.12.14 03.12.14 Hjemmesidevejledning for udbud af erhvervsuddannelser (eud, gvu) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: 2 Opfølgnings/handlingsplan: Opfølgning og evaluering på sidste års

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Elevfokuseret Selvevaluering

Elevfokuseret Selvevaluering Elevfokuseret Selvevaluering BUSI ESS FORUM Udvikling af elever Processer i undervisning Medarbejdere Mål og strategi Udvikling og forbedring Samarbejde Bevis for afholdelse El afdelingen (EU) ved Randers

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik, målsætning Syddansk Erhvervsskoles udbud af uddannelse og kurser retter sig mod såvel enkeltpersoner og virksomheder mv. som mod de brancher,

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Kvalitet og risikostyring

Kvalitet og risikostyring Kvalitet og risikostyring Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KVALITET OG RISIKOSTYRING... 3 6.1.1

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole 27-01-2015/version 1.1 Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af ansøgningsgrundlag og registrering af tilstedeværelse

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro.

Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro. Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro. I denne vejledning kan du læse hvordan og hvad der skal til inden at man kan bruge mange af elevplans faciliteter i forbindelse med skolepraktikelevens

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2013

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014 Kvalitetsregnskab Kold College 2014 Marts 2015 Kvalitetsregnskab 2014 År 2014 alt i alt Herunder en kort opsamling på kvalitetsaktiviteter i 2014. Løbende igennem året er der blevet gennemført trivselsundersøgelser

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 Indhold AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015... 1. Udbudsgodkendelser til AMU... 2. Geografisk område... 3. Politik for afdækning af de regionale

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse.

Efteruddannelse.dk. Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse. Brugermanual til Efteruddannelse.dk Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse.dk Indhold Rettigheder på efteruddannelse Side 3

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere