KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH"

Transkript

1 KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

2 Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik for AARHUS TECH 3.0 Kvalitetskrav - ansatte Kvalitetskrav - chefer Kvalitetskrav undervisere Kvalitetskrav administrationen Kvalitetskrav - planlægger 4.0 Kvalitetskontrol Kvalitetskontrol undervisning AARHUS TECH Kvalitetskontrol udlagt undervisning Kvalitetskontrol administrationen

3 1.0 Kvalitetssystemet AARHUS TECH & AMU AARHUS TECH har et ønske om at være kendt for høj faglighed og høj kvalitet i uddannelser og kurser. For at sikre dette, har vi etableret et kvalitetssystem, som fastlægger: - kvalitetsmål 1 for uddannelser og kurser. - opfølgning på kvalitetsmål herunder hvordan vi opfanger og registrerer afvigelser i forhold til kvalitetsmål. Se nedenstående figur for skolens kvalitetssystem: KVALITETSSYSTEM FOR AARHUS TECH FORMELLE PROCESSER FOR KVALITETSUDVIKLING OG KVALITETSSIRKING AF UDDANNELSER OG KURSER. UDVIKLE OG FORBEDRE KVALITETEN AF UDDANNELSER & KURSER Undervisningsteam og uddannelseschef arbejder løbende på at forbedre undervisningen, så vi når vores kvalitetsmål. Dette sker bl.a. på kvalitetsmøder og i forbindelse med selvevalueringer, hvor diskussioner om forbedring af undervisningen er omdrejningspunktet. KVALITETSMÅL Ingen afbrud Fuldførelsesprocent Landsgennemsnit * Tilfredse elever/kursister Resultat Tilfreds Interne og eksterne krav til kvalitetssikrin g og - udvikling af uddannelser/ kurser UNDERVISNING OPFØLGNING PÅ KVALITET -UDDANNELSER & KURSER Der gennemføres løbende kvalitetstjek af uddannelser og kurser via diverse målinger, kontrol af dokumentation og intern audit. Målingerne er fx tilfredshedsundersøgelser samt opgørelser af afbrud, fravær, karakterer mm. Teamets resultater diskuteres ved kvalitetsmøder og selvevalueringer samt behandles af pågældende uddannelseschef. Høj faglighed Karaktergennemsnit 7 * Høj deltagelse Fraværsprocent 5 Kvalitetssikring af AMU Skolens ansatte, der er involveret i AMU-aktiviteter, arbejder med udgangspunkt i beskrevne retningslinjer. Der er udarbejdet regelsæt for ledelse, undervisere samt administrativt personale, der skal overholdes i forbindelse med AMU-opgaver samt politikker, der skal følges. Endvidere bliver der systematisk fulgt op på 1 AARHUS TECH - Kvalitetsmål for AMU. Tilfredshed blandt kursister lig 4 eller derover (Vis Kvalitet) og Gennemførelsesprocent lig landsgennemsnittet eller højere. Læs mere om skolens kvalitetsmål - og se resultater

4 kvaliteten af AMU-aktiviteten. Dette sker via systematisk kvalitetskontrol i form af audit og opfølgning på skolens kvalitetsnøgletal. Endvidere diskuteres løbende kvalitetsforbedringer i forbindelse med månedlige kvalitetsmøder og selvevaluering. Du kan læse mere om skolens kvalitetssystem på skolens hjemmeside Skolens kvalitetssystem revideres efter behov og mindst en gang årligt, hvor samtlige dokumenter gennemgås. Ressourcepersoner kvalitetssystemet Uddannelsesdirektør EUD/VEU: Personen/funktionen har det overordnede ansvar for AMU, og udarbejder udkast til den årlige udbudspolitik, som efterfølgende godkendes af bestyrelsen. Kundecenterchef: Programansvar AMU samt ansvarlig for at informere nøglepersoner om ændring i AMUlovgivningen. Leder for kundeservice - kurser: Personen/funktionen er ansvarlig for at sikre support og opdatering af regler indenfor administration af AMU. Sekretærer Kundeservice-kurser: Ved afslutning af administrationen af et kursus anvendes tjekliste til sikring af korrekt registrering. Tjeklisten underskrives af kursussekretær. Planlægger: Når et kursus planlægges anvendes tjekliste for at sikre korrekt registrering, overholdelse af tidsfrister mm. Controller: Personen/funktionen er ansvarlig for skolens kvalitetssystem dvs. vedligeholdelse/tilretning, drift, kontrol og evaluering. Alle, som er involveret i AMU-aktiviteter, er ansvarlige for at sikre høj kvalitet. Ved afvigelser påhviler det næst ansvarlige at følge op og sikre at korrigerende handling gennemføres. Dokumentstyring Kvalitetsstyringsdokumenter Alle gældende kvalitetsstyringsdokumenter ligger på sharepointsiden AMU - kvalitetssikring og dokumentation. Dokumenterne vedligeholdes af controller, og bliver revideret efter behov. Der arbejdes endvidere med fejlliste, hvor problematikker ved procedurerne samles, og overgangsløsninger er beskrevet. Kvalitetsstyringsdokumenterne er tilgængelige for alle skolens medarbejdere, og det forventes at ansatte, der er involveret i AMU-aktiviteter, løbende holder sig ajour. Kvalitetsdokumentation for afholdt kursus Denne dokumentation findes dels i kursusmappe og på sharepointsiden AMU - kvalitetssikring og dokumentation. Kundeservice-kurser har ansvaret for dokumentationen. Dokumentationen opbevares i fem år. Dokumentation for kvalitetskontrol/auditering Dokumentation ved auditering herunder afvigelser arkiveres på sharepointsiden AMU - kvalitetssikring og dokumentation.

5 2.0 Udbudspolitik for AARHUS TECH Der udarbejdes en udbudspolitik for AMU-aktiviteter årligt. Politikken godkendes af bestyrelsen og offentliggøres inden udgangen af året på skolens hjemmeside. Politikkens indhold er: * Udbud / Geografiske opland * Aktivitetsudvikling * Bevillingsmæssige prioriteringer * Behovsvurdering * Indsatsområder * Markedsføring * Udliciteringspolitik Politikken udarbejdes efter VEU-center Østjyllands skabelon: Elementer til den enkelte institutions udbudspolitik Link til politikken:

6 3.0 Kvalitetskrav - ansatte Der er udarbejdet retningslinjer til skolens ansatte, som er direkte involveret i afholdelse af AMUaktiviteter. Det drejer sig om følgende personalegrupper: * Uddannelseschefer * Undervisere * Administrativt personale kursus * Planlæggere Endvidere er der udarbejdet tjeklister, som anvendes til kvalitetssikring af planlægning, administration samt undervisning.

7 3.1 AMU KVALITETSKRAV - UDDANNELSESCHEFER For at sikre at skolen til enhver tid kan leve op til gældende AMU-lovgivning, er det vigtigt, at du som uddannelseschef bidrager aktivt. Udover at du skal sikre høj kvalitet af undervisningen i dit center, skal du sikre dig, at de udbudte aktiviteter er i overensstemmelse med startegien for centeret, og at de understøtter samarbejdet med virksomhederne og deres behov. Herudover har du en række opgaver, som er beskrevet i dette dokument. Udarbejde halvårlig plan for udbud af kurser Du skal udarbejde halvårlig plan for, hvilke kurser der vil blive udbudt i dit center. Deadline for aflevering af forårsplanen er senest 01/10, og deadline for efterårsplanen er senest 01/04. Fire uger før deadline for indsendelse af udbudsplanen vil du modtage en skabelon til formålet. Planen indsendes til Kundeservise - kurser. Udbudsplan som dokumentation for annonceringspligt Hvis du er den eneste udbyder i region Midtjylland af en FKB, skal det fremgå af din udbudsplan, at alle uddannelsesmål har været annonceret inden for et kalenderår. Alternativt skal du indgå en skriftlig aftale med en anden institution om at overdrage annoncerings- og udbudsforpligtigelsen. Hvis du er den eneste udbyder på landsplan af en FKB, skal det fremgå af din udbudsplan, at alle kernemål og tilknyttede mål er udbudt af dit center. Du kan evt. indgå aftaler med anden institution om at de udbyder tilknyttede mål. Nye kurser som ikke fremgår af udbudsplanen Hvis du ønsker at oprette et kursus, som ikke fremgår af udbudsplanen, skal du kontakte Kundeservice - kurser hurtigst muligt og senest 5 hverdage før kursets startdato, så reglerne for annoncering kan overholdes. Udbud af kurser hvor AARHUS TECH ikke har FKB-godkendelse Ønsker du at udbyde et kursus, som AARHUS TECH ikke har godkendelse til, skal du søge anden skole om lån dvs. indlægning af FKB. Du skal kontakte Kundeservice-Kurser, som sørger for lån/indlægning fra anden institution samt dokumentation. Afslutningsvis skal du godkende dokumentationen og underskrive kontrakten. Udlån af din FKB til anden skole Du har ansvaret for udlån dvs. udlægning af dine FKB-er til en anden skoler. Hvis en skole henvender sig til dig mhp. at låne dvs. søge om udlægning af din FKB, skal du kontakte Kundeservice Kurser, som sørger for at udarbejde en udlægningsaftale, som du efterfølgende godkender og underskriver.

8 Udarbejdelse af uddannelsesaftaler Når du indgår en aftale med en virksomheder om afholdelse af et kursus, er det Kompetencecenteret, som står for den praktiske udformning af den formelle uddannelsesaftale samt opfølgning på aftalen. Uddannelsesaftalen skal altid være underskrevet af dig. Udarbejdelse af lokalelejeaftale Hvis undervisningen foregår på en ikke-aarhus TECH-adresse, skal der altid indgås en skriftlig lokalelejeaftale. Du skal henvende dig til Kundeservice Kurser for rekvirering af skabelon til kontrakt. Der skal ikke udarbejdes lokalelejeaftale ved virksomhedsforlagt undervisning. Markedsføring af kurser Al materiale, der bruges i centeret i forbindelse med markedsføring af kurser, skal kvalificeres af Kommunikationsafdelingen og Kompetencecenteret, som efter godkendelse sender materialet til Kundeservice-kurser til orientering. Undervisernes kompetencer - CV Du er ansvarlig for, at der foreligger opdateret CV for alle AMU-undervisere i dit center. Alle de AMU-undervisere, der underviser i dit center, skal være ansat på AARHUS TECH. Kompetenceoversigt Du skal udarbejde en kompetenceoversigt over AMU-undervisere i dit center. Af oversigten skal det fremgå, hvilke skolefag den enkelte underviser er godkendt til at undervise i se skabelon. Ved recertificeringskurser skal udløbsdato fremgå af oversigten. Du skal sørge for, at oversigten altid er ajourført, og du vil modtage informationer om nye og/eller ændring af skolefagsnumre fra Kundeservice - Kurser. Kompetenceoversigten skal være tilgængelig på AMU sharepoint fra 1/ Administration af kurser For korrekt administration af kurser, skal Kundeservice - kurser have en række informationer fra dig. Det drejer sig om informationer om oprettelse, ændring og aflysning af AMU-aktiviteter (se bilag). Du og/eller din planlægger skal sørge for korrekt skemalægning i FLEX dvs. underviser(e), tid og lokale, skal være registreret i FLEX senest 5 hverdage inden kursusstart, så kursussekretæren kan indkalde kursister rettidigt. Når en underviser skemalægges, tjekkes det endvidere om vedkommende er registreret til, at kunne undervise i det pågældende skolefag. Dette sker med udgangspunkt i kompetenceoversigten. Se tjekliste til korrekt planlægning. Undervisere skal fraværsregistrere elektronisk, og kursisterne skal evaluere kurset direkte i Vis Kvalitet.

9 Test af basale færdigheder Alle kursister skal informeres om test af basale færdigheder på første kursusdag. Dog skal testen ikke nødvendigvis gennemføres første dag. Du skal sikre dig, at kursisterne i dit center har mulighed for at gennemføre testen samt har mulighed for efterfølgende at få en samtale med en læsevejleder. Du skal informere dine undervisere om forholdene for test af basale færdigheder, så de kan videregive denne information til kursisterne. Gennemførelse af IKV i AMU Du skal i centeret kunne gennemføre IKV i AMU ved henvendelser fra kommende kursister. Det er dit ansvar at sikre, at det rette beredskab er til stede samt at koordinere denne aktivitet. Fraværsregistrering To gange ugentligt vil der blive fulgt op på fraværsregistrering (EN10). Du vil modtage besked fra kvalitetscontroller, hvis der på et af kurserne fra dit center, ikke er blevet ført fravær. Det er vigtigt, at du følge op på fraværsregistreringen, da den har betydning for udbetaling af VEUgodtgørelse, befordring og kost og logi. Audit Kvalitetsorganisationen vil løbende gennemføre intern audit i dit center. Der vil blive fulgt op på tilstedeværelse, undervisningens tilrettelæggelse og kvalitet samt dokumentationen. Du vil få besked, når auditeringen er gennemført samt hvis, der skal gennemføres korrigerende handlinger. Har du udlånt dvs. udlagt en FKB til anden institution, vil du årligt blive bedt om at deltage i ekstern audit hos pågældende institution. Auditeringen vil være anmeldt, og varigheden er ca. en time. Opfølgning på måltal Skolens kvalitetsmål for AMU-området er: * Høj tilfredshed blandt kursister ( 4) * Høj gennemførelsesprocent ( Landsgennemsnittet) Du skal sammen med dine lærerteam følge op på disse mål evt. ved kvalitetsmøder.

10 3.2 KVALITETSKRAV TIL UNDERVISERNE PÅ ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE AARHUS TECH Som underviser på AMU er du underlagt en række krav i forbindelse med gennemførelse af kurser herunder krav til dokumentation. Der vil løbende blive fulgt op på om kvalitetskravene efterleves ved internt audit og eksternt audit. Nedenfor kan du læse om de kvalitetskrav, der gælder for dig. INDEN KURSET SKAL DU: A. Udarbejde en undervisningsplan. Læs mere om kravene til en undervisningsplans indhold under Vejledning undervisningsplan. Undervisningsplanen uploades på SharePoint siden: AMU kvalitetssikring og dokumentation under fanen: Upload materialer. Her finder du også en vejledning til hvordan du gør. Husk at filen skal navngives med holdnummer. Upload af undervisningsplan skal ske senest 6 hverdage inden kursus start. Hvis åbent værkstedskurser - uploades materialer kvartalsvis. B. Afstemme præsentation og undervisningsmateriale med kursets målbeskrivelse. Undervisningsmaterialet uploades ligeledes på SharePoint siden sammen med undervisningsplanen. Hvis åbent værkstedskurser - uploades materialer kvartalsvis. C. Sikre dig, at du har modtaget en deltagerliste eller mødejournal/protokol fra Kundeservice-kurser. UNDER KURSET SKAL DU: D. Gennemføre undervisningen i overensstemmelse med undervisningsplanen. Såfremt I forlader det aftalte undervisningssted/lokale sættes seddel på døren med angivelse af, hvor I befinder jer. E. Med udgangspunkt i undervisningsplanen - gennemgå titel, indhold og mål for kurset ved opstart samt tilbyde kursisterne afklaring af basale færdigheder. F. Kunne fremvise undervisningsplanen, UV-materialet samt dit CV. G. Følge op på om kursisterne er mødt ved start af hver kursusdag samt er tilstede, når kursusdagen slutter. Tilstedeværelse/fravær registreres løbende i efteruddannelse.dk eller elevplan. H. Inden sidste kursusdag skal du sikre dig, at du har modtaget det rette antal beviser samt evalueringskoder fra Kundeservice-kurser. Beviserne underskriver du. I. På sidste kursusdag - sørge for, at kursisterne evaluerer kurset i Vis kvalitet.

11 J. Udlevere beviser til kursister, der har gennemført kurset med tilfredsstillende resultat. EFTER KURSET SKAL DU: K. Uploade en eventuel revideret undervisningsplan og undervisningsmateriale. L. Aflevere overskydende beviser samt skriftlige begrundelser for kursister, som ikke har bestået til kursussekretæren. M. Såfremt kursister ikke havde mulighed for at evaluere i Vis Kvalitet eller hvis svarprocenten er lav (under 75), skal du aflevere en skriftlig begrundelse til kursussekretæren. Hvis manglende besvarelse skyldes tekniske problemer, afleveres skærmprint af fejlmeddelelse til kursussekretæren.

12 3.3 AMU KVALITETSKRAV - ADMINISTRATION Kundeservice kurser administrer kurser indenfor AMU/ÅU/IV. Som kursussekretær i Kundeservice kurser er du underlagt en række krav i forbindelse med administration af kurser herunder krav til dokumentation, hvilket sker for at sikre skolen til enhver tid kan leve op til gældende AMU-lovgivning. Til dette formål er der udarbejdet en AMU-tjekliste, som skal udfyldes for hvert kursus. Der vil blive fulgt op på om kvalitetskravene efterleves ved løbende kontrol af dokumentation, internt audit samt eksternt tilsyn. Nedenfor kan du læse om de kvalitetskrav, der gælder for dig.

13 3.4 AMU KVALITETSKRAV - PLANLÆGGERNE Ved planlægning af kurser skal planlæggerne sørge for korrekt skemalægning i FLEX. Det vil sige at underviser(e), tid og lokale, skal være registreret korrekt i FLEX. Dette skal ske senest 5 hverdage inden kursusstart. Der anvendes tjeklisten: Tjekliste planlæggere til sikring af korrekt planlægning.

14 4.0 Kvalitetskontrol Der gennemføres forskellige typer af kontrol og opfølgning på kvalitet på tværs af funktioner og niveauer: Skoleniveau Organisering/styring af kursusaktiviteter Undervisningen Administration af kurser Kvalitetskontrol & opfølgning skoleniveau Kvalitetskontrol af skolens samlede kursusaktiviteter sker via opgørelser for skolens to kvalitetsmål: Kursisternes tilfredshed samt gennemførelse. Resultaterne offentliggøres kvartalsvis på skolens hjemmeside: Ligeledes offentliggøres gennemførelsesprocenter på skolens hjemmeside: Dette sker også kvartalsvis. Såfremt resultaterne afviger fra skolens mål, behandles det af skolens direktion, og der aftales korrigerende handlinger.

15 4.1.0 KVALITETSKONTROL VEDR. PLANLÆGNING OG AFHOLDELSE AF UNDERVISNING Auditering besøg Uanmeldte besøg overholdelse af undervisningstiden Der gennemføres uanmeldte besøg mindst en gang pr. måned, hvor der følges op på undervisers og kursisters tilstedeværelse. Undervisningen vil ikke blive afbrudt. Auditøren vil udvælge 4-5 kurser pr. auditering - og udvælgelsen vil ske, så hver AMU-underviser får besøg i gennemsnit en gang om året. Anmeldte besøg kvaliteten i undervisningen Formålet med anmeldte besøg er, at sikre at en underviser/undervisningsteam lever op til skolens kvalitetsstandard herunder kan formidle forløbsplan/kursusmaterialer, introduktion til kursus samt har styr på øvrige relevante formaliteter. Anmeldte besøg gennemføres efter behov, og typisk hvis der er mistanke om, at kvalitetskravene ikke efterleves i et område - fx hvis evalueringer er dårlige, mistanke om skolens AMU procedure ikke overholdes o.lign. Eksempel på anmeldt besøg: Aftalt møde med pågældende AMU-underviser udenfor undervisningstiden. Varighed min. Dagsorden til mødet - Gennemgang af den introduktion der gives til kursister - Gennemgang af forløbsplan herunder hvordan denne hænger sammen med UV-materialet - Evt. gennemgang af skolens kvalitetskrav til AMU-underviserne - Evt. anvendelse af tjeklisten Undervisning. Underviser og uddannelseschef får besked ved afvigelser og dokumentation for auditering opbevares på AMU-sharepoint i pågældende kursusmappe Kvalitetskontrol af dokumentationen Der gennemføres kvalitetstjek af dokumentationen på mindst 10 udvalgte kurser pr. måned. Kvalitetstjekket sker med udgangspunkt i DEs AMU audit tjeklister. Dog med fokus på undervisningsplan, undervisningsmaterialer samt evalueringer. Underviser og/eller uddannelseschef får besked ved afvigelser, og dokumentation for auditering opbevares på AMU-sharepoint i pågældende kursusmappe Fraværsregistrering - opfølgning To gange ugentligt vil der blive fulgt op på fraværsregistrering (EN10), og mangler der fraværsregistrering i et område vil uddannelseschefen modtage besked.

16 4.2.0 KVALITETSKONTROL UDLAGT UNDERVISNING Procedure for kvalitetskontrol af udlagt undervisning Institutioner, hvortil skolen har lånt FKB dvs. udlagt undervisning, får besøg en gang årligt, og dette sker anmeldt. Auditørerne vil være controller og uddannelseschefen for området. Auditeringen vil ske efter DEs AMU audit tjekliste til udlagt undervisning. Såfremt der ved audit konstateres afvigelser i forhold til kontrakten, ophører samarbejdet med den pågældende institution.

17 4.3.0 Kvalitetskontrol af administrationen Procedure for kvalitetskontrol af administrationen A. Løbende kvalitetskontrol For at sikre kvaliteten af administrationen af kurser arbejdes der bl.a. efter tjeklister. Forrest i hver enkelt kursusmappe ligger en tjekliste, som er en liste over alle trin i administrationen af et kursus, og som samtidig fungerer som oversigt over dokumentationen i mappen. Tjeklisterne underskrives af kursus sekretæren, når kurset er afsluttet. B. Yderligere kvalitetskontrol Der gennemføres løbende kvalitetskontrol af administrationen af Økonomiafdelingen og revisionen.

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0 Kvalitetskrav undervisere

Læs mere

Kvalitetsarbejde i AMU uddannelser 1 oktober 2016

Kvalitetsarbejde i AMU uddannelser 1 oktober 2016 Kvalitetsarbejde i AMU uddannelser 1 oktober 2016 1 Indhold: 1. AMU Kvalitetsarbejde 2. Udbudspolitik og udliciteringspolitik for Selandia 3. Ansvarsområder under AMU Kvalitetssystem - Selandia 3.1 Vicedirektør

Læs mere

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Bilag til aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser 1. Definition af udlicitering/indledning Ved udlicitering forstås, at en institution, der af Ministeriet for Børn

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Randers Social- og Sundhedsskole 1 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Indholdsfortegnelse Overordnede mål

Læs mere

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Indhold Indledning... 3 Kvalitets-flow... 4 Kompetence- og rollefordelinger... 5 VEU-Center sekretariat... 5 VEU Institutioners receptioner...

Læs mere

Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0

Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0 Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0 1. oktober 2014 1 INDHOLD Indhold 1.0 Kvalitetssystemet for AMU... 2 2.0 Kvalitetskrav til underviserne på AMU... 5 2.1 Vejledning til hvordan

Læs mere

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Undervisningsministeriet Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Januar 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Ministeriet for Børn og Undervisning Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Maj 2013 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk

Læs mere

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning september 2012 Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser mellem Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner 2. Regler 3. Samarbejdet

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Undervisningsministeriet Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU December 2013 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Aftalens parter Adresse/post nr. FKBvej 13, 9299 Kompetencerup Tremmevej 11 9992 Den lukkede By Kontaktperson Aftalens formål og indgår et uddannelsessamarbejde

Læs mere

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst AMU audit seminar 14. januar 2015 Ekstern audit v/steen Würtz, VEU-center MidtØst VEU-centre i Region Midtjylland VEU-Center MidtØst VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Struer Viborg

Læs mere

Håndbog for samarbejdspartnere

Håndbog for samarbejdspartnere Håndbog for samarbejdspartnere Intro Velkommen til Erhvervsakademiet Nordsjælland. Som Erhvervsakademi dækker vi et bredt område af uddannelser og kurser. Vores mål er at være regionens kvalificerede uddannelsespartner

Læs mere

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC?

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Amukvalitet Skolemøde 4. oktober 2004, Taastrup Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Temaer 1. Mål for fremtiden. 2. Struktur på kvalitetssikring. Klarere arbejdsgange. 3. Mere og

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2013

Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Autoteknisk Center Opfølgningsplan 2015

Autoteknisk Center Opfølgningsplan 2015 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2014

Læs mere

House of Technology Opfølgningsplan 2014

House of Technology Opfølgningsplan 2014 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2013

Læs mere

Elevfokuseret Selvevaluering

Elevfokuseret Selvevaluering Elevfokuseret Selvevaluering BUSI ESS FORUM Udvikling af elever Processer i Medarbejdere Mål og strategi Udvikling og forbedring Samarbejde Bevis for afholdelse Strøm, Styring og IT grundforløb (EUD) ved

Læs mere

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant)

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant) Side 1 af 6 Organisation Organisationen af DanLinks kvalitetsstyringssystem i forhold til hele DSB gods organisation er fremhævet med gul baggrund på Bilag C.3. Det praktiske ansvar for kvalitetsstyringssytemet

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Elevfokuseret Selvevaluering

Elevfokuseret Selvevaluering Elevfokuseret Selvevaluering Udvikle elever Processer i undervisning Mål og strategi Medarbejdere Samarbejde Udvikle og forbedre Bevis for afholdelse Uddannelse El-automatik - grundforløb ved Syddansk

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende ordblindeundervisning 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Autoteknisk Center Opfølgningsplan 2014

Autoteknisk Center Opfølgningsplan 2014 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2013

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Procedure for interne kvalitetsaudits

Procedure for interne kvalitetsaudits Dokumentdato: 21. september 2015 Dokumentansvarlig: KAM Sagsnr.: Procedure for interne kvalitetsaudits 1. Formål For at fremme kvalitetsarbejdet og herunder kvalitetssystemets virke på alle niveauer i

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg tager afsæt i følgende: A. Bekendtgørelser for området B. Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg C. Møder

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST Generel vejledning for kursister Adgang til læringsportalen Du får adgang til LæringsPortalen via vores hjemmeside www.finansudd.dk eller via www.laeringsportal.dk

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Udviklingscenter Syd Adresse Post nr.

Læs mere

Byggetek Opfølgningsplan 2016

Byggetek Opfølgningsplan 2016 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2015

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

SKOLE. Vurdér resultaterne

SKOLE. Vurdér resultaterne Vurdér resultaterne Dét viste ETU en De overordnede resultater i trivselsmålingen: Eleverne er godt tilfredse med det sociale miljø, egen motivation og underviserne (især i 2.g og 3.g.) Eleverne ønsker

Læs mere

Både Region og Kommuner vil prøve at undersøge muligheden for at der installeres CD-ord på de

Både Region og Kommuner vil prøve at undersøge muligheden for at der installeres CD-ord på de Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet 20. november 2012 Deltagere: Birgitte Sandahl, Ilse Irene Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Johnny Nielsen, Annemarie Sørensen. Fra skolen: Vibeke Nielsen,

Læs mere

Dette notat er en status på det AMU audit netværk, som Danske Erhvervsskoler- Lederne har etableret.

Dette notat er en status på det AMU audit netværk, som Danske Erhvervsskoler- Lederne har etableret. AMU audit netværket Dette notat er en status på det AMU audit netværk, som Danske Erhvervsskoler- Lederne har etableret. Vejen fra ide til virkelighed og grundlaget for netværket beskrives i notatet og

Læs mere

Auto Teknisk Center. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

Auto Teknisk Center. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: 2 Opfølgnings/handlingsplan: Opfølgning og evaluering på sidste års

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

Workshop 1. Hvad er Arbejdsmiljøledelse og hvorfor fokus på ulykkesforebyggelse?

Workshop 1. Hvad er Arbejdsmiljøledelse og hvorfor fokus på ulykkesforebyggelse? Workshop 1 9.30 15 Velkommen, præsentation af program og deltagere 30 Forventninger og indsats Hvad er Arbejdsmiljøledelse og hvorfor fokus på ulykkesforebyggelse? Runde om forventninger. Introduktion

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2013

Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Dalum Landbrugsskole Adresse Skamlingsvejen

Læs mere

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune ANALYSERAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Formål/Indledning...3

Læs mere

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb I Integro er vi meget optagede af at evaluere vores forløb. Desuden måler flere kommuner på borgernes tilfredshed, og disse målinger evaluerer

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

Administrative retningslinjer for infrastrukturuddannelserne

Administrative retningslinjer for infrastrukturuddannelserne INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Kompetencer, Ansvar og referencer... 2 1.1 Kvalitet & Sikkerhed... 2 1.2 HR... 2 2 Gennemførelse af kurser... 2 2.1 Deltagerlister m.v.... 2 2.2 Kontroller ved kursusstart...

Læs mere

Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen

Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen Procedureansvarlig sektion SKT (Skolechef, uddannelsesleder, studieadministrator) Formål Resume af proceduren Proceduren sikrer, at eksaminer planlægges

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af selvevalueringsskema for standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Vejledning til udfyldelse af selvevalueringsskema for standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Vejledning til udfyldelse af selvevalueringsskema for standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indledning og formål Denne vejledning henvender sig til dig, der skal gennemføre jeres årlige

Læs mere

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Tilsynspolitik for tilbud efter Serviceloven 83 Praktisk hjælp og Personlig pleje (herunder madservice)

Tilsynspolitik for tilbud efter Serviceloven 83 Praktisk hjælp og Personlig pleje (herunder madservice) Sundhed og Socialservice Myndighedsafdelingen Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75602848 myndighed@horsens.dk www.horsenskommune.dk Dato: 21. august 2013 KL-Emnenr.:27.36.04 Sagsnr.:2011-014250

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter Orientering til: Dokumentdato: 13. februar 2014 godkendt på styregruppemøde den 10. oktober 2014 Dokumentansvarlig: Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: KAM/LEL Rammebeskrivelse for evaluering

Læs mere

Elevfokuseret Selvevaluering

Elevfokuseret Selvevaluering Elevfokuseret Selvevaluering BUSINESS FORUM Udvikling af elever Processer i Medarbejdere Mål og strategi Udvikling og forbedring Samarbejde Bevis for afholdelse HTX Viby ved Aarhus Tekniske Skole har den

Læs mere

Kvalitet og risikostyring

Kvalitet og risikostyring Kvalitet og risikostyring Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KVALITET OG RISIKOSTYRING... 3 6.1.1

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 UDBUDSPOLITIK 2017 Indhold Indledning...2 Udbud/geografisk opland...2 Aarhus Business College geografiske opland...3 Aktivitetsudvikling...3 Bevillingsmæssige

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Vedr. sikring af at aftaler indgås på markedsvilkår Lolland Forsyning A/S CVR nr. 29 60 30 65 Lolland Spildevand A/S CVR nr. 31 10 19 10 Lolland Vand A/S CVR nr. 31 15 17

Læs mere

H Å N D B O G BESTYRELSEN FOR AMPS FNE

H Å N D B O G BESTYRELSEN FOR AMPS FNE Annoncering Der er en speciel formular vi kan udfylde til annoncering af arrangementer i Ergoterapeuten. Se www.etf.dk/kalenderdata. Deadline for indsendelse af annonce findes på www.etf.dk Tilmeldingsfrist:

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård Februar 2016 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...3 Organisationsplan

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2: Afprøvning og vurdering Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse

Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2: Afprøvning og vurdering Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse Faser i IKV i AMU Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2: Afprøvning og vurdering Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse Før-fase: Generel information og rådgivning Før-fasen: Generel information

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde

Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde 2017 2. september 2017 Indhold Introduktion... 3 Formål 3 Opfølgning... 3 Processen og tidsplan... 3 Skema til dokumentation af uddannelsernes

Læs mere