4 Østerbølle MR - Ansøgning nye vinduer i. Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 Østerbølle MR - Ansøgning nye vinduer i. Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg"

Transkript

1 Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 21. maj Kl Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Års Mødedeltagere: Hanne Petersen, Villy S. Jørgensen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen, Niels Iver Juul. Afbud: Thorkild Nielsen Referent: Birgit H. Christensen Mødepunkt Godkendelse af evt. tilføjelse til dagsorden. Dagspunkt blev godkendt uden tilføjelser, da PU ikke er fuldtalligt. Løgstør MR - Køb af ny præstebolig Sog: Løgstør MR - Ny præstebolig (2126) MR ansøger om godkendelse af køb af ny præstebolig. prl Ansøgningen tiltrædes. PU afsætter ikke yderligere midler til renovering og ændringer af boligen. Handlen forudsætter, at der stilles en præstekontor til rådighed i sognehuset. Fwd: præstebolig VS: Sjægten 30 Løgstør MR - Salg af Rådhusgade 12, Løgstør Søg: Sølg af Rådhusgade 12, Løgstør (2128) - Løgstør Sogn Ansøgningen tiltrædes. Købsaftale og salgsopstilling Rådhusgade l2 4 Østerbølle MR - Ansøgning nye vinduer i kirken Sag: ØsterbøIle MR - Ansøgning ny vinduer til kirken (2099) - Østerbølle Sogn MR ønsker at udskifte 3 bestående vinduer i kirkens sydside. Vinduerne bemærket til udskiftning ved kirkesyn Arbejdet ønskes udført snarest og udføres af lokal snedker- og bygningskonstruktør. Det finansieres af de frie midler. Ansøgningen tiltrædes og sendes videre til Viborg Stift med anbefaling. MR skal dog være opmærksom på, at der forventes indsendt billeder af de nye vinduer. Udgifterne afholdes af kirkekassen. Pristilbud lyder på k ,50. Referat,2l Side: I

2 Østerbølle MR - Ansøgning ny vinduer til Ny Ansøgning - Udskiftning af kirkevinduer - Malle Kirke - Krænkelse af skel og kirkedigefredning Sag: Malle Kirke - Krænkelse af skel og kirkedigefredning (1845) - Malle Sogn MR har konstateret krænkelse af skel og kirkedigefredning. Ligeledes er diget truet af tilgroning og selvsåede træer. Etablering af dige kræver ikke PU godkendelse og MR kan derfor gå i gang med etablering, når det ønskes. Udgifterne skal afholdes af kirkekassens frie midler. Prisoverslag for at få dette bragt i orden er på kr SV: svar fra Provstiudvalget - forslag mødedato Malle Kirke - Krænkelse af skel VS: svar fra Provstiudvalget Ansøgning - Malle Kirke - Krænkelse af skel Malle Kirke - Placering af affaldscontainer og tømning af toiletopsamlingstank Sog: Mølle Kirke - Placering øf øffildscontøiner og tømning af toiletopsømlingstank (1846) - Malle Sogn MR ønsker forbedrede forhold i forbindelse med affaldshåndtering og tømning af toiletopsamlingstank ved kirken. De nuværende er æstetisk og praktisk uacceptable. Ansøgningen afslås. Der kan etableres en materialeplads med afskærmning heraf ved parkeringspladsen. Ny plan kan udarbejdes og indsendes med prisoverslag for optagelse på langtidsplanen. Samlet prisoverslag kr PU møde I 0-30( I 4) SV: Malle Kirke - Placering af affaldscontainer Ansøgning - Malle Kirke - Placering af Referat, Side:2

3 toiletopsamlingstank Malle Kirke - Velfærdsforhold for ansatte og off. handicaptoilet Søg: Ansøgning - Mølle Kirke - Velfærdsforholdfor ønsøtte og off handicøptoilet (1858) - Malle Sogn Ombygning af servicebygning vil tilvejebringe flg.: 1. Lovlige velfærdsfaciliteter for kirkens ansatte. Pt. opffldes loven ikke. 2. Ordentlige opbevaringsforhold for rekvisitter, hjælpemateriale og småredskaber. 3. Off. handicaptoilet til kirken og kirkegardens gæster. Ansøgningen afslås i nuværende form. PU foreslår, der udarbejdes et forslag om at inddrage kapel til yderligere redskabsplads eller forbedring af mandskabsrum og off. toilet. MR kan prioritere, hvad der er vigtigst. Prisoverslag kr. 4l Det forudsættes dog, at sag nr grundet gode adgangsforhold for tunge køretøjer og sag nr er gennemført inden denne ansøgning kan tiltrædes. Svar fra PU Malle Ansøgning Svar fra PU Malle PU møde ( ) med reference til Malle Kirke - Placering af materialer op af kirkedige Søg: Ansøgning - MøIIe Kirke - Placering øf materialer op af kirkedigel (1857) - MUIIe Sogn Der ønskes nye opbevaringsbokse ved nordøst hjørne af kirkegård, idet nuværende materialeplads er uhensigtsmæssig og giver problemer. Ansøgningen afslås. PU afrenter ny forslag, se pkt. 6. Prisoverslag kr. I Forudsætning for tiltrædelse af denne ansøgning er dog, at nr er gennemført. Svar fra PU Malle SV: Malle Kirke - 3 ansøgninger Referat,2 I Side: 3

4 Ansøgning - Malle Kirke - Placering af PU møde (30- I ) Malle Kirke - Utilstrækkelig opbevaringsplads for maskiner og redskaber Søg: Ansøgning - Malle Kirke - Utilstrækkelig opbevøringspløds for maskiner og redskøber. (1859) - MaAe Sogn MR ønsker at opføre ny materielbygning ved kirken. Bygningen ønskes opført dels på grund af nuværende pladsmangler og dels for at undgå uautoriseret adgang til maskinerne, grundet indbrud og tyverier. Ansøgningen afslås. Afslaget begrundes i, at PU ønsker ikke at opføre yderligere bygninger ved kirken. MR skal være opmærksom phattømme opsamlingstanken i den tørre periode. Prisoverslag kr Det forudsættes dog, før denne ansøgning kan tiltrædes, at sag nr er gennemført grundet gode adgangsforhold for tunge køretøjer. PU møde 20 I ( ) Ansøgning 10 Løgstør MR - Ansøgning fælles abonnement Sag: Fælles Abonnement til deling - kirkegårdsledere (2 0 I 7) Punktet blev - efter drøftelse på sidste PU møde - sat på dagsorden i maj mødet. Det vil blive undersøgt hvad dette abonnement reelt indeholder, også rent fagligt. Svar fra PU møde d Løgstør MR - Ansøgning - Abonnement til Der blev orienteret om mulighed for abonnement. For hele provstiet er der givet en inhopris. resten af året på 2.450,- kr.. - hvor normalprisen er kr. for et helt år. Provstiet skal indhente mailadr. fra brugerne og så vil der blive åbnet op for hjemmesiden. Graverne skal efterfølgende give en evaluering om abonnementet. Evalueringen vil ligge til grund for om abonnementet skal tegnes for SV: abonnement til deling 11 Godkendelse af vejledende lønblad pr. l. april 2015 Søg: 2015 Vejledende lønblad (2063) Vejlendende lønblad pr. l.april til godkendelse. Lønbladet blev godkendt med flg. bemærkning: Lønudbetaling: 2 point pr. fastansatte. Vejledende Lønblad Referat, Side:4

5 12 Overlade MR - Principansøgning Overlade Kirke Sag: Kirkerestaurering (1676) - Overløde Sogn Principansøgning Overlade Kirke - til Provsti Rådgivningsaftale og principansøgning om istandsættelse af Overlade Kirke, restaurering af kirke og udearealer blev tiltrådt og videresendes til Viborg Stift med anbefaling. Der finansieres med lån i stiftsmidlerne Kvartalsrapport PUK Sag: 1. kvørtøisrapport 2015 PUK Vesthimmerlands Provsti (2 I 0 2) 1. Kvartalsrapport 2015 PUK - til godkendelse. 1. Kvartalsrapport 20 I 5 godkendes. 1. kvartalsrapport PUK Vesthimmerlands 14 Godkendelse af årsbudget PUK Sag: Årsbudget tii godkendelse (2125) Godkendelse af årsbudget20l6 - PUK kassen skal foretages. "Vesthimmerlands Provstiudvalg, Myndighedskode 4473, CVR w , Budget 2016, Bidrag afleveret d :48" Vesthimmerlands Provstiudvalg, Myndighedskode 4473, CVR w , Budget 2016, Bidrag afleveret d :48 fusbudget blev godkendt. Årsbudget til godkendelse 15 Budget Søg: VS: Budget (2129) - Vilsted Sogn VS: Budget Ligning fra 2015 til 2016 er kun reduceret med kr Faldet i ligningen skyldes faldende renter på lån. Ansøgning vedr. afholdelse af udgifterne til Byens Hus skal skrives på budgetønske L6 Evt. Der blev oplyst om præstesituationen i V. Hornum. Referat, Side: 5

6 Orientering l7 Løgstør Kirkegård - Afgørelse ifm færdiggørelse af kirkegård Sag: Simonsens ønlæg Løgstør Kirkegaard (1384) - Løgstør Sogn Viborg Stift har fremsendt afgørelse vedr. færdiggørelse af kirkegård. Projektet blev godkendt med visse forudsætninger og anbefaling af tilknytning af landskabsarkitekt, Løgstør Kirkegård - AFGØRELSE 18 Løgstør Kirke - Afgørelse kirkeistandsættelsesordningen Søg: Ansøgning kirkeistøndsættelsespulj en Løgstør (1610) - Løgstør Sogn MR har tidligere indsendt ansøgning til kirkeistandsættelsesordningen om ydelse af statstilskud til istandsættelse af Løgstør Kirke. Kirkeministeriet har fremsendt afslag herpå. B esked fra Kirkeistandsættelsesordningen 19 Simested Præstebolig - Rapport skimmelsvamp Søg: Præstebolig - Skimmelsvamp i kæider (1807) - Simested Sogn Rapport er modtaget fra Teknologisk Institut efter undersøgelse af skimmelsvamp i boligen. Der er tidligere konstateret kraftig skimmelsvamp i kælder. Ved denne undersøgelse blev der konstateret skimmelforekomst i tagkonstruktion, men ikke i boligrummene. Dog vurderes det, at skimmelsvamp i de fundne områder vil have en vis indvirkning på indeklimaet i huset. VS: Præstebolis Eveldru Mødet sluttede kl Referat,2I Side: 6

7 Underskrifter vedr. møde d Hanne Petersen Axel Holger Pedersen H.- ^'.-- Hanne Petersen "1. i II -q>k - Poul Thorvald Nielsen Thorkild Nielsen Referat, I 5 Side:7

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 18. juni 2015. KI. L5.00 Mødested: Prbvstikontoret, Messevej 2, 9600 Års Mødedeltagere: Hanne Petelrsen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen,

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Tilstede var: Johan Fruergaard, Thorkild Nielsen, Jens Simonsen, Axel Pedersen, Niels Jørn

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Poul Erik Kandrup Mødepunkt 1 Budget 2016 - Foreløbige driftsrammer

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg 1 Provstiudvalgsmøde tirsdag, den 21. august 2012 kl. 9.00 Pkt. Sag Beslutning Beslutningssager 1. Godkendelse af referat fra 19/6-12. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning 1 826 / Regnskab 2012

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted Mødepunkt 1 Møde med Hedensted Kommune ang. økonomi 2016 2 Møde med Mogens Svenning og Mette Mouritsen

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Fra Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere