VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015"

Transkript

1 VEST Kvalitetsudvikling på VUC Vest

2 Kvalitetsudvikling på VUC Vest VUC Vest udbyder gymnasiale uddannelser og skal derfor leve op til kravet om at have og anvende et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelserne og undervisningen ( 1 i Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.). VUC Vest har som målsætning at skabe størst mulig kvalitet i de uddannelser (fvu-, avu-, hf- og ordblindeundervisning), som institutionen udbyder gennem: Højt fagligt niveau. Effektiv ressourceudnyttelse. Faglig og metodisk kontinuitet i uddannelsen. Koordination af uddannelsernes elementer og metoder. Høj læring hos kursisterne. Høj kursisttilfredshed. Høj medarbejdertilfredshed. Målet er, at de enkelte uddannelser har høj relevans for kursisterne og at der udvikles faglige, almene og personlige kompetencer. Uddannelsernes relevans skal forankres hos såvel kursister, lærere, ledelse og administration. Praksis- og videnudveksling skal gå hånd i hånd. Teamsamarbejdet og videndelingsfora skal løbende udvikles. Der skal løbende udveksles erfaringer om, hvad det er, der fungerer i de enkelte uddannelser. Det er vigtigt med fokus på en god intern og ekstern kommunikation. Pr. 1. august 2013 er der ansat en kommunikationsmedarbejder. VUC Vest arbejder med et kvalitetssystem (kvalitetssikring og kvalitetsudvikling) med såvel intern som ekstern dokumentation. Kvalitetssystemet omfatter ligeledes systematiske og regelmæssige evalueringer samt selvevaluering. Evalueringerne foregår på fagplan, teamplan, ledelsesplan og institutionsplan. Den konkrete selvevaluering er løbende, systematisk og indeholder kritiske diskussioner om uddannelsesmæssige og undervisningsmæssige forhold. Vi opfatter selvevalueringen som det forløb, hvor vi standser op, og på systematisk vis reflekterer over egen praksis og gennemfører forbedringer på udvalgte områder. Selvevalueringen dækker over hele forløbet fra drøftelse af, hvad der gøres nu og til forbedringsaktiviteter (beskrive status, vurdere status, blive bedre). For at kunne dokumentere resultater og få fuldt udbytte af forskellige aktiviteter, er det nødvendigt med en systematisk tilgang til at arbejde med forbedringer. Det er nødvendigt at opstille klare mål, og der skal være en kobling mellem mål og aktiviteter. Målene skal ud i organisationen.

3 Det er VUC Vests mål: at der er sammenhæng mellem VUC Vests strategi for selvevaluering og procedurerne for implementeringen. at de enkelte uddannelser giver aftagerinstitutioner (fx erhvervsskoler, UC, universiteter) value for money, der skal skabes goodwill. at kvalitetsudviklingsplanen er åben og gennemsigtig, bl.a. gennem offentliggørelse på hjemmesiden, i medierne mv. at fokus ligger på organisationen. De erfaringer, der opsamles gennem evalueringen skal være tilgængelige for hele organisationen, og relevante initiativer understøttes og videreudvikles. Fagteam(et) og klasseteam(et) er omdrejningspunktet for fælles mål, planlægning og gennemførelse. I kursusårene 2013 /2015 er fokusområdet i kvalitetsudviklingsarbejdet: Fastholdelse og gennemførsel: Faglig afklaring (evt. test herunder en evt. ordblindetest). Introduktion til VUC uddannelsesforløb. Studiebog (hf). Læsevejledning og læsestrategier. Skriftligt arbejde. Arbejdsformer. Klasserumskultur. Tolærerordning. Studiecafé. It It er en naturlig del af undervisningen på alle uddannelsesområder. Lærere og kursister bruger skolens intranet til opgaver, tekster og kommunikation. Bekendtgørelsernes krav om brug af it i undervisningen styrkes løbende, bl.a. ved ny-indkøb af pædagogisk udstyr. Vi stiller it-baseret undervisningsmateriale til rådighed og arbejder fortsat med en pædagogisk proces, så både lærere og kursister arbejder hen imod en større brug heraf. I alle lokaler på alle fire afdelinger er der installeret elektroniske tavler. Der er nedsat et pædagogisk it - udvalg. Alle medarbejdere på VUC Vest får stillet en ipad til rådighed, og der er udleveret en bærbar computer til alle undervisere.

4 Organisering På VUC Vest er organisationen et vigtigt led i skolens kvalitetsarbejde. På VUC Vest arbejder vi på at skabe muligheder for, at virksomhedens forskellige led får adgang til at iagttage og reflektere over de udfordringer og resultater, som skabes i virksomheden. Aktuelt er der følgende enheder (Team, Organisering af uddannelsesvejledningen og Ordblindeundervisning): Team I teamet samarbejdes der om de pågældende hold, og den enkelte kursists faglige progression evalueres i forhold til uddannelsesmålene. De forskellige teams tager initiativer i forhold til den konkrete pædagogiske tilrettelæggelse og deler ansvaret for den til enhver tid nødvendige klasserumsledelse. Teamudvikling og teamstruktur på uddannelsesområderne har gennem de sidste ni år været en del af den pædagogiske organisering på VUC Vest. Teamorganiseringen ses som en løbende proces. Teamstrukturen Teamstrukturen har to hovedformål: at skabe de bedst mulige rammer og vilkår for kursisterne med henblik på højt fagligt niveau, metodisk kontinuitet og koordinering af områdets elementer og metoder med henblik på den enkelte kursists mulighed for gennemførelse. at støtte læreren i det daglige arbejde. Bl.a. gennem pædagogisk sparring, gensidig inspiration, fælles planlægning og ideudveksling samt videreudvikling af teamet. Avu: På de tre mindre afdelinger i Varde, Vejen og Grindsted, består teamet på avu-uddannelsesområdet af holdenes faglærere, det er typisk afdelingens tre-fire lærere. På hovedafdelingen i Esbjerg er der ligeledes teamdannelse ud fra de enkelte holds faglærere: Et H-G team, et DSA team og et F-E-D team. Derudover deltager alle lærerne på afdelingen i et fælles storteam/uddannelsesområdemøde bl.a. i forbindelse med tilrettelæggelser af terminsprøver, introduktionsdage mv. Hf: På de tre mindre afdelinger i Grindsted, Varde og Vejen består de tre hf-team af holdets faglærere, det er typisk tre-fire lærere. På hovedafdelingen i Esbjerg er der 14 teams. De fem 1.hf- klasser, fire 2.hf-klasser og pakkeholdene har hver et team bestående af to-fire faglærere. I kursusårene 2013/2015 er teammøderne fastlagte. De enkelte teams er i kursusårene 2013/2015 omdrejningspunktet for fokuspunktet Fastholdelse og gennemførsel som en del af den løbende kvalitetsudvikling. De ideer, erfaringer, tilrettelæggelser, procedurer mv., som de forskellige teams kommer frem til, skal lægges i teamets rum i Fronter. Det skal bl.a. ske for at alle i organisationen kan videndele og på sigt skabe en fælles strategi for indsatsområder, implementering, evaluering osv.

5 Udviklingsområder Avu: Fokus på kursisternes uddannelse efter avu-forløbet. Med fokus på især erhvervs- og akademiuddannelser bl.a. gennem uddannelsesdage og flere kursistsamtaler. Mulighed for at styrke kursisternes faglighed gennem tolærerordningen og i højere grad gøre brug af supplerende og differentierende undervisning. Opprioritering af læsevejledningen. Herunder vejledning for lærere og åben læsevejledning for kursister. Styrke samarbejdet med uddannelsesvejledningen ved ugentlige teammøder og besøg af uddannelsesvejlederen på holdene. Fortsætte skriftlighedsprojektet. Tilknytte ordblindelærer og læsevejleder til Studiecafeen. Udvikle avu-netundervisning for engelsk og naturvidenskab og andre fag. Hf: Mulighed for at styrke kursisternes faglighed gennem tolærerordningen og i højere grad gøre brug af supplerende og differentierende undervisning. Videreudvikling af klasserumskultur. Opprioritering af læsevejledningen. Herunder vejledning for lærere og åben læsevejledning for kursister. Styrke samarbejdet med uddannelsesvejledningen og administrationen ved ugentlige møder og besøg af uddannelsesvejlederen på holdene. Fortsætte skriftlighedsprojektet og udviklingen af dette. Videreudvikle hf-netundervisning. Månedlige møder hvor holdene gennemgås med vejleder og team. Udvikling af teamstrukturen samt fælles planlægning og forberedelse. Læreinddragelse i nuværende og fremtidige udvalg. Fortsat samarbejde med UC og EA om brobygning for hfe-kursisterne. Kursistsamtaler i lærerteam Avu: Som et led i VUC Vests kvalitetsudvikling er der på alle fire afdelinger individuelle kursistsamtaler på avuuddannelsesområdet. De individuelle samtaler finder sted løbende gennem skoleåret. Det pågældende holds lærerteam fordeler kursisterne imellem sig ud fra pædagogiske og faglige kriterier. Efter kursistsamtalerne evaluerer teamet samtalerne. Der er som et tilbud udarbejdet en folder til kursisten, der kan bruges som forberedelse til de individuelle lærer-kursist samtaler. Spørgsmålene i folderen giver kursisten mulighed for bl.a. at reflektere over egen indsats, udbyttet af undervisningen, arbejdsvaner, forsømmelser, studieaktivitet, netværk, lærernes undervisningsmetoder mv.

6 Hf: Alle kursister med fuldt skema er tildelt en tutor, som samtidig er deres faglærer. På hf2 er der fire obligatoriske/bekendtgørelseskrævede samtaler om året, og på hfe er der typisk tre samtaler om året. Den første samtale skal finde sted inden efterårsferien. Kursister med færre timer kan anmode om at få en tutor. Der er udarbejdet hjælpemateriale til tutorsamtalerne, der er tilgængeligt i Fronter. Derudover er der bekendtgørelseskrav om to faglige samtaler i hvert fag om året, hvor kursisten gennem samtale får en evaluering af sin faglige indsats. Organisering af uddannelsesvejledningen VUC Vest har enhedsvejledning, hvilket betyder, at alle uddannelsesvejledere er i stand til at afholde den første samtale og dernæst indskrive kursister på ordinære avu- og hf-hold. Det tilstræbes, at borgeren kan gå fra borger til kursist ved første samtale, medmindre der er tale om specielle forhold. Uddannelsesvejledergruppen er sammensat af fuldtidsvejledere med særlige kompetencer på hver deres felt. Uddannelsesvejledningen varetager følgende forhold: Uddannelsesparathedsvurdering. Afklaring i forhold til uddannelsesvalg. Faglige problemer. Socialpædagogisk støtte (SPS). Fokus på valgfag. Psykologordning. Eksamensangstkurser. Gymnasial suppleringskursus (GSK). SU/SVU. Dispensationsmuligheder. Personlige og studiemæssige udfordringer. Det faglige arbejde i uddannelsesvejledningen koordineres af en teamleder. Uddannelsesvejledningen er fordelt på fire afdelinger i Esbjerg, Grindsted, Varde og Vejen. Uddannelsesvejlederne afholder et ugentligt personalemøde for at opretholde og sikre den nødvendige videndeling og kvalitet. Uddannelsesvejledningen tilbyder dagligt åben vejledning, hvilket i praksis vil sige, at enhver potentiel kursist kan henvende sig og dernæst forvente en afklaring angående uddannelsesvalg, opstart, pris osv. Der er desuden mulighed for at sikre sig en fastsat tid gennem vores bookingsystem på Målsætningen er at afklare kursistens faglige forventninger og muligheder på relativt kort tid.

7 Samarbejde med lærerteam Uddannelsesvejlederne deltager i lærerteammøder, der afholdes hver uge. Ud over disse fastsatte teammøder foregår der i dagligdagen en løbende orientering og evaluering af kursisternes skolegang. Der er en kontinuerlig erfaringsudveksling mellem lærerne og uddannelsesvejlederne. Det er intensionen at følge den enkelte kursist tæt, og dermed skabe de bedste muligheder for gennemførelse af uddannelsesforløbet. Fastholdelsesstrategi Uddannelsesparathed og fastholdelse er centrale indsatsområder. Bestræbelsen med de såkaldte ungepakker (senest kontanthjælpsreformen 2013) og det ændrede fokus i uddannelsesvejledningen er at sikre, at uddannelsesinstitutionerne koordineret og systematisk forholder sig til at sikre høj gennemførelse og minimalt frafald. Kursisternes studieaktivitet bliver løbende gennemgået med henblik på tidlig indsats for at sikre kursisten det bedst mulige forløb på uddannelsen. Kursister tilbydes udvidet, individuel og/eller kollektiv vejledning, hvis de har behov for dette, Udviklingsområder/ nye tiltag Organisatorisk udvikling: o Beskrivelse og fastlæggelse af administrative opgaver i uddannelsesvejledningen. o Udarbejde proceduregange for de enkelte uddannelsesområder. o Optimering af samarbejdet med den øvrige administration. Ansvarsfordeling. Udbygning af kommunikationen: o Målrettet kommunikation på tværs af organisationen mellem undervisere, administration, ledelse og uddannelsesvejledere. Det tilstræbes at opnå en mere tydelig ansvarsfordeling. Synlighed (fastholdelsesstrategien): o Vedvarende synlighed. Uddannelsesvejledningen vil gennem et skoleår have stor fokus på synligheden. Det kommer til at ske gennem gentagne besøg i de respektive klasser. Det er intensionen, at mere opsøgende arbejde samt større færden på skolens fælles arenaer (kantinen, klasser og arrangementer) vil resultere i tidlig vejledning/sparring i forhold til opståede problemstillinger. Kontanthjælpsreformen - fælles uddannelsesenhed: o Fokus på unge under 30 år. o Uddannelseshjælp. o Uddannelsespålæg. VEU-samarbejde enhedsvejledning: o Større indblik i VEUs funktion. o Etablering af et tættere samarbejde.

8 UU-vejledningen - øget samarbejde: o Fokus på bedre kommunikation mellem uddannelsesvejledningen og UU. o Aftalt at uddannelsesvejledningen sender nye tiltag til sekretariatet i UU. o Årligt samarbejdsmøde Øget samarbejde med jobcentrene: o Formelle samarbejdsaftaler med Jobcenter Varde og Jobcenter Esbjerg. o Øvrige jobcentre: Billund og Vejen. Ordblindeundervisning På VUC Vests fire afdelinger tilbydes der kompenserende ordblindeundervisning på hold med max seks kursister. Der undervises på både dag-, eftermiddags- og aftenhold af hensyn til den enkelte ordblindes erhvervs- eller uddannelsesmæssige situation. Senest en uge efter henvendelse til VUC angående ordblindeundervisning tilbydes en indledende samtale og visitationstest, der afdækker om borgeren har ret til ordblindeundervisning, og om VUCs ordblindeundervisning er det rigtige tilbud. Der vejledes evt. til andre undervisningstilbud på VUC eller i andet regi. I Esbjerg forestås visitationen som oftest af ordblindekoordinatoren, mens den på afdelingerne forestås af en ordblindelærer på stedet. Før undervisningsstart udredes den ordblinde, og der udfærdiges en individuel undervisningsplan. Udredningen foretages så vidt muligt af den underviser, der efterfølgende skal varetage undervisningen, således at det tillidsforhold, der er etableret under udredningen videreføres til undervisningen. Hold oprettes løbende afhængigt af efterspørgsel, og der er løbende optag på etablerede hold, hvis der er plads. Ordblindehold tilbydes typisk med tre lektioner om ugen. En kursist kan deltage på et eller flere hold. I Esbjerg, Varde og Grindsted tilbydes endvidere Ordværkstedet, som er et fuldtidsforløb. Et andet fuldtidsforløb i Esbjerg er Bølgen, et tilbud til unge ordblinde under 30 år. Ud over den kompenserende ordblindeundervisning bliver der på disse fuldtidsforløb undervist i hensyntagende matematik og evt. hensyntagende it eller engelsk. Formålet med fuldtidsforløbende er at give kursisterne et koncentreret undervisningsforløb i en kortere eller længere sammenhængende periode, således at kursisterne forholdsvis hurtigt har mulighed for at få et færdighedsløft i forhold til at klare skriftsproglige krav i hverdagen, på job eller for at komme videre i uddannelse. I tilknytning til den kompenserende ordblindeundervisning kan der tilbydes hensyntagende undervisning i engelsk efter HELP-materialet. Hold startes ved seks tilmeldte med tre lektioner om ugen. Der er ikke løbende optag på HELP-engelsk af hensyn til progressionen i undervisningen. Virksomhedshold kan etableres, hvis virksomheden har et bestemt antal medarbejdere (mindst fire) med behov for ordblindeundervisning samt kan stille de nødvendige undervisningsfaciliteter til rådighed.

9 Ordblindeundervisningen foretages af undervisere med specialuddannelse inden for læsning og skrivning, afdækning af skriftsprogsvanskeligheder og dysleksi. Ordblindelærerne er organiseret i et team, der afholder et antal fastlagte uddannelsesområdemøder samt pædagogiske og faglige møder/kurser i løbet af året. Desuden arbejdes der i mindre faglige teams med pædagogisk sparring, gensidig inspiration, ideudveksling, materialeudvikling m.m. Arbejde og resultater herfra præsenteres for hele teamet. Det er teamets opgave at videreudvikle ordblindeundervisningen, således at det kompenserende tilbud bliver bedst muligt for den enkelte kursist. En lille gruppe ordblindelærere er i gang med at videreuddanne sig inden for dyskalkuli (talblindhed). Alle referater og materialer fra teamet lægges i teamets rum i Fronter. Efteruddannelsesstrategi og kompetenceudviklingsplan for VUC Vest Det pædagogiske personale I perioden vil pædagogiske og metodiske efteruddannelser og kurser have høj prioritet i forhold til det pædagogiske personale. Det er målsætningen inden for de næste to år at have mindst fem pædagogiske medarbejdere, der er i gang med eller gennemfører 2-3 moduler eller en hel diplomuddannelse (masteruddannelse). Der opfordres til, at der på alle uddannelsesområder (fvu, ordblinde, avu og hf) tænkes i pædagogiske uddannelser/kurser, som kan være bidragende til, at der på VUC Vest gennemføres pædagogiske/metodiske projekter/læringsmiljøer indadtil i den pædagogiske del af organisationen. Ledelsen opfordrer derfor lærerne til også at deltage i UVMs kurser og i andre relevante pædagogiske kurser/konferencer. Der kan løbende søges om uddannelse/kursus efter individuelt behov. Tilbagevendende kurser og seminarer mv. som eksempelvis Undervisningsministeriets Vingstedseminar for avu-lærere vil man kunne deltage i hvert andet år. I kursusåret 2013/2015 er faglig sparring og faglig udvikling gennem deltagelse i faggrupper for alle undervisere på alle uddannelsesområder prioriteret højt. Kompetenceudvikling, metodik og didaktik spiller her en væsentlig rolle. Det administrative personale I perioden vil den faglige kompetenceudvikling være i fokus for det administrative personale. Denne kompetenceudvikling kan søges gennem deltagelse i individuelle kursusforløb, men også gennem deltagelse i netværksgrupper på tværs af landets VUCer eller i de nedsatte netværksgrupper i vores Partnerskabsaftale med VUC Holstebro-Lemvig-Struer, VUC Kolding og VUC Skive-Viborg. Sideløbende hermed er stadig fokus på sidemandsoplæring og afholdelse af interne kursusdage og foredrag.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn

Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn Indholdsfortegnelse: 1 Indledning Side 3 2 Antal kursister på FVU Side 3 3 Antal årskursister på FVU Side 3 4 Antal kursister på ordblinde

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE 19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse og evaluering

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Sept. 2011 Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning,

Læs mere

Studieplan. HF enkeltfag og fagpakker 15-16, første år, fælles version

Studieplan. HF enkeltfag og fagpakker 15-16, første år, fælles version Studieplan. HF enkeltfag og fagpakker 15-16, første år, fælles version Studieplanen på HF-e udgør en fælles ramme for undervisningen på 1. årsholdene og valgfagsholdene, herunder fagpakker Studieplanens

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Vest 2013/2014

Fastholdelsesstrategi for VUC Vest 2013/2014 Fastholdelsesstrategi for VUC Vest 2013/2014 Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 2013 1 FASTHOLDELSESSTRATEGI FOR VUC VEST Indledning: Uddannelse spiller en hel central rolle i den politiske debat om indretningen

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

VUC Nordsjælland. Holdevaluering. Ved Lis Boe og Signe Gylling ESB-temadag 24. november 2009

VUC Nordsjælland. Holdevaluering. Ved Lis Boe og Signe Gylling ESB-temadag 24. november 2009 VUC Nordsjælland Holdevaluering Ved Lis Boe og Signe Gylling ESB-temadag 24. november 2009 Hvem er vi? Fusion i 2003: Hillerød Helsingør Frederiksværk Frederikssund 2009: Ca. 900 årskursister Uddannelser:

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager

Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 26.marts 2012. 1 1. Indledning Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Skarp Skriftlig Faglighed

Skarp Skriftlig Faglighed Skarp Skriftlig Faglighed Præsentation af Kompetenceudviklingsprojekt på Statsfængslet Midtjylland. Projektet er udviklet i samarbejde med: Netværkslokomotivet Kompetencesekretariatet (SCK) Herning HF

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015

EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015 EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015 Resultatkontrakten er udarbejdet efter Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt fra Ministeriet

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering for Næstved Gymnasium og HF-kursus efter UVM's gymnasieog hf-bekendtgørelser ( 107-118/56-62) og bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 1 Indledning

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Efteruddannelse og opkvalificering

Efteruddannelse og opkvalificering Efteruddannelse og opkvalificering Hvem er VEU-Center Nordsjælland? VEU-sekretariatet Hvad laver vi? 700-800 virksomhedsbesøg årligt virksomheder, der selv henvender sig nye virksomheder Virksomheder,

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

1. år på HF-e = rammen for den faglige progression

1. år på HF-e = rammen for den faglige progression Studieplanen på HF&VUC Nordsjælland 2015-2016, fælles version pr. 29.07.15 1. år på HF-e = rammen for den faglige progression Studieplanen på HF-e udgør en fælles ramme for undervisningen på 1. årsholdene

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Overordnet Studieplan

Overordnet Studieplan Overordnet Studieplan 1. Introduktion til hf-studieplanen for VUC Vestsjælland Nord. Hf-studie-planen for VUC Vestsjælland Nord beskriver, hvorledes vi her på stedet løbende planlægger, gennemfører og

Læs mere

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet Ordblindeinstituttet Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning Ordblinde instituttet Læseobservation En læseobservationsperiode strækker sig over 10 undervisningsgange.

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal Studieplan hf Fag og timetal Årsnorm 1hf Nettotimetal 1hf 1 Årsnorm 2hf Nettotimetal 2hf 2 (moduler à 90 min) Dansk 80 74 80 74 Engelsk B 68 63 72 67 Matematik C 83 77 Idræt C 50 47 Praktisk/musisk 50

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

FVU-plan, 2010-11: VUC Vest

FVU-plan, 2010-11: VUC Vest FVU-plan, 2010-11: VUC Vest På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

VUC Vest, FVU-plan 2011

VUC Vest, FVU-plan 2011 VUC Vest, FVU-plan 2011 På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27.

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

FAGUDBUD 2015-2016. VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD 2015-2016. VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2015-2016 VUC Holstebro-Lemvig-Struer MERE INFO DANSK ORDBLIND? Dansk Intro - Basis Dansk FE Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk D Du kan være ordblind uden rigtig at vide det. Mange ordblinde lærer

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

1. år på HF-e = rammen for den faglige progression

1. år på HF-e = rammen for den faglige progression Studieplanen på HF&VUC Nordsjælland 2016-17, fælles version pr. 20.06.16 1. år på HF-e = rammen for den faglige progression Studieplanen på HF-e udgør en fælles ramme for undervisningen på 1. årsholdene

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

1. marts 2015. Stillingsprofil: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland. Stillingsprofilen indeholder:

1. marts 2015. Stillingsprofil: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland. Stillingsprofilen indeholder: HF & VUC Nordsjælland søger HFfuldtidsvejleder til Helsingør med tiltrædelse 1. marts 2015 Stillingsprofil: Stillingsprofilen indeholder: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland. 2. Opgavebeskrivelse.

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Teamorganisering. En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser. Temaeftermiddag d. 2.

Teamorganisering. En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser. Temaeftermiddag d. 2. Teamorganisering En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser Temaeftermiddag d. 2. maj, 2012 Hvad er meningen? Skolens leder sammensætter for hvert grundforløbsklasse

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2017-2018 MERE INFO AVU STRUER 2017-18 DANSK Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk F Dansk E Dansk D ENGELSK Engelsk Intro - Basis Engelsk G Engelsk F Engesk E Engelsk D DSA - Dansk som andetsprog

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF 1 Ta en 2-årig HF og kom videre Få adgang til din drømmeuddannelse Med en HF-eksamen kan du få adgang til den videregående uddannelse du drømmer om. Du kan få adgang til: Korte videregående uddannelser

Læs mere

Studieplan. HF2 2015-16.

Studieplan. HF2 2015-16. Studieplan. HF2 2015-16. Studieplanen på HF2 udgør en fælles ramme for undervisningen på skolens 2-årige HF forløb Studieplanens indhold Værksted HF-vejledning/Studievalg Tutor August Velkomstdag mandag

Læs mere

Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik

Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik Revideret 19.11.2015, Louise Elmgaard Thiem, Uddannelsesleder SOSU-skolen, UCD efter drøftelse i Pædagogisk Råd Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik SOSU-skolens kvalitetspolitik

Læs mere

Evaluering af de nye læreres møde med praksis

Evaluering af de nye læreres møde med praksis Evaluering af de nye læreres møde med praksis Tabelrapport ledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s evaluering af de nye læreres møde med praksis, tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2014 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2013... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

I indledningen til ledermødet satte vi fokus på Byrådets beslutning vedr. fuld kompetencedækning:

I indledningen til ledermødet satte vi fokus på Byrådets beslutning vedr. fuld kompetencedækning: Opsamling på KOPRA ledermøde 26. november 2014 Dagsorden til mødet var denne gang sammensat mhp. på: - Opsamling om KOPRA start - at bidrage fælles til den videre udvikling af KOPRA - at skabe klarhed

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007

Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007 Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007 Denne vejledning indeholder uddybende og forklarende kommentarer til samt idéer og forslag til den konkrete udmøntning af de enkelte punkter i hf-bekendtgørelsens

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning.

Helhedsorienteret undervisning. Helhedsorienteret Undervisning Indledning Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Tutorordning og studiebog - Hf Vejledning September 2007

Tutorordning og studiebog - Hf Vejledning September 2007 Tutorordning og studiebog - Hf Vejledning September 2007 Denne vejledning indeholder uddybende og forklarende kommentarer til de enkelte punkter i hfbekendtgørelsens bilag 5 om tutorordning og studiebog

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC?

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Amukvalitet Skolemøde 4. oktober 2004, Taastrup Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Temaer 1. Mål for fremtiden. 2. Struktur på kvalitetssikring. Klarere arbejdsgange. 3. Mere og

Læs mere

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2017-2018 AVU STRUER 2017-18 DANSK Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk F Dansk E Dansk D Engelsk Intro - Basis Engelsk G Engelsk F Engesk E Engelsk D DSA - Dansk som andetsprog DSA Dansk Intro -

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Selvevaluering KVU/MVU leder Revideret version juni 2009 Overblik over udsagn leder og lærer Udsagnene til ledere og til lærere omhandler i vidt omfang

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen Resultatlønskontrakt: - og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse 1. Undervisning 1.1 Lektieintegreret HF Basisrammen Formålet med udviklingsarbejdet er at styrke læringen i HF-uddannelsen

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere