VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015"

Transkript

1 VEST Kvalitetsudvikling på VUC Vest

2 Kvalitetsudvikling på VUC Vest VUC Vest udbyder gymnasiale uddannelser og skal derfor leve op til kravet om at have og anvende et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelserne og undervisningen ( 1 i Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.). VUC Vest har som målsætning at skabe størst mulig kvalitet i de uddannelser (fvu-, avu-, hf- og ordblindeundervisning), som institutionen udbyder gennem: Højt fagligt niveau. Effektiv ressourceudnyttelse. Faglig og metodisk kontinuitet i uddannelsen. Koordination af uddannelsernes elementer og metoder. Høj læring hos kursisterne. Høj kursisttilfredshed. Høj medarbejdertilfredshed. Målet er, at de enkelte uddannelser har høj relevans for kursisterne og at der udvikles faglige, almene og personlige kompetencer. Uddannelsernes relevans skal forankres hos såvel kursister, lærere, ledelse og administration. Praksis- og videnudveksling skal gå hånd i hånd. Teamsamarbejdet og videndelingsfora skal løbende udvikles. Der skal løbende udveksles erfaringer om, hvad det er, der fungerer i de enkelte uddannelser. Det er vigtigt med fokus på en god intern og ekstern kommunikation. Pr. 1. august 2013 er der ansat en kommunikationsmedarbejder. VUC Vest arbejder med et kvalitetssystem (kvalitetssikring og kvalitetsudvikling) med såvel intern som ekstern dokumentation. Kvalitetssystemet omfatter ligeledes systematiske og regelmæssige evalueringer samt selvevaluering. Evalueringerne foregår på fagplan, teamplan, ledelsesplan og institutionsplan. Den konkrete selvevaluering er løbende, systematisk og indeholder kritiske diskussioner om uddannelsesmæssige og undervisningsmæssige forhold. Vi opfatter selvevalueringen som det forløb, hvor vi standser op, og på systematisk vis reflekterer over egen praksis og gennemfører forbedringer på udvalgte områder. Selvevalueringen dækker over hele forløbet fra drøftelse af, hvad der gøres nu og til forbedringsaktiviteter (beskrive status, vurdere status, blive bedre). For at kunne dokumentere resultater og få fuldt udbytte af forskellige aktiviteter, er det nødvendigt med en systematisk tilgang til at arbejde med forbedringer. Det er nødvendigt at opstille klare mål, og der skal være en kobling mellem mål og aktiviteter. Målene skal ud i organisationen.

3 Det er VUC Vests mål: at der er sammenhæng mellem VUC Vests strategi for selvevaluering og procedurerne for implementeringen. at de enkelte uddannelser giver aftagerinstitutioner (fx erhvervsskoler, UC, universiteter) value for money, der skal skabes goodwill. at kvalitetsudviklingsplanen er åben og gennemsigtig, bl.a. gennem offentliggørelse på hjemmesiden, i medierne mv. at fokus ligger på organisationen. De erfaringer, der opsamles gennem evalueringen skal være tilgængelige for hele organisationen, og relevante initiativer understøttes og videreudvikles. Fagteam(et) og klasseteam(et) er omdrejningspunktet for fælles mål, planlægning og gennemførelse. I kursusårene 2013 /2015 er fokusområdet i kvalitetsudviklingsarbejdet: Fastholdelse og gennemførsel: Faglig afklaring (evt. test herunder en evt. ordblindetest). Introduktion til VUC uddannelsesforløb. Studiebog (hf). Læsevejledning og læsestrategier. Skriftligt arbejde. Arbejdsformer. Klasserumskultur. Tolærerordning. Studiecafé. It It er en naturlig del af undervisningen på alle uddannelsesområder. Lærere og kursister bruger skolens intranet til opgaver, tekster og kommunikation. Bekendtgørelsernes krav om brug af it i undervisningen styrkes løbende, bl.a. ved ny-indkøb af pædagogisk udstyr. Vi stiller it-baseret undervisningsmateriale til rådighed og arbejder fortsat med en pædagogisk proces, så både lærere og kursister arbejder hen imod en større brug heraf. I alle lokaler på alle fire afdelinger er der installeret elektroniske tavler. Der er nedsat et pædagogisk it - udvalg. Alle medarbejdere på VUC Vest får stillet en ipad til rådighed, og der er udleveret en bærbar computer til alle undervisere.

4 Organisering På VUC Vest er organisationen et vigtigt led i skolens kvalitetsarbejde. På VUC Vest arbejder vi på at skabe muligheder for, at virksomhedens forskellige led får adgang til at iagttage og reflektere over de udfordringer og resultater, som skabes i virksomheden. Aktuelt er der følgende enheder (Team, Organisering af uddannelsesvejledningen og Ordblindeundervisning): Team I teamet samarbejdes der om de pågældende hold, og den enkelte kursists faglige progression evalueres i forhold til uddannelsesmålene. De forskellige teams tager initiativer i forhold til den konkrete pædagogiske tilrettelæggelse og deler ansvaret for den til enhver tid nødvendige klasserumsledelse. Teamudvikling og teamstruktur på uddannelsesområderne har gennem de sidste ni år været en del af den pædagogiske organisering på VUC Vest. Teamorganiseringen ses som en løbende proces. Teamstrukturen Teamstrukturen har to hovedformål: at skabe de bedst mulige rammer og vilkår for kursisterne med henblik på højt fagligt niveau, metodisk kontinuitet og koordinering af områdets elementer og metoder med henblik på den enkelte kursists mulighed for gennemførelse. at støtte læreren i det daglige arbejde. Bl.a. gennem pædagogisk sparring, gensidig inspiration, fælles planlægning og ideudveksling samt videreudvikling af teamet. Avu: På de tre mindre afdelinger i Varde, Vejen og Grindsted, består teamet på avu-uddannelsesområdet af holdenes faglærere, det er typisk afdelingens tre-fire lærere. På hovedafdelingen i Esbjerg er der ligeledes teamdannelse ud fra de enkelte holds faglærere: Et H-G team, et DSA team og et F-E-D team. Derudover deltager alle lærerne på afdelingen i et fælles storteam/uddannelsesområdemøde bl.a. i forbindelse med tilrettelæggelser af terminsprøver, introduktionsdage mv. Hf: På de tre mindre afdelinger i Grindsted, Varde og Vejen består de tre hf-team af holdets faglærere, det er typisk tre-fire lærere. På hovedafdelingen i Esbjerg er der 14 teams. De fem 1.hf- klasser, fire 2.hf-klasser og pakkeholdene har hver et team bestående af to-fire faglærere. I kursusårene 2013/2015 er teammøderne fastlagte. De enkelte teams er i kursusårene 2013/2015 omdrejningspunktet for fokuspunktet Fastholdelse og gennemførsel som en del af den løbende kvalitetsudvikling. De ideer, erfaringer, tilrettelæggelser, procedurer mv., som de forskellige teams kommer frem til, skal lægges i teamets rum i Fronter. Det skal bl.a. ske for at alle i organisationen kan videndele og på sigt skabe en fælles strategi for indsatsområder, implementering, evaluering osv.

5 Udviklingsområder Avu: Fokus på kursisternes uddannelse efter avu-forløbet. Med fokus på især erhvervs- og akademiuddannelser bl.a. gennem uddannelsesdage og flere kursistsamtaler. Mulighed for at styrke kursisternes faglighed gennem tolærerordningen og i højere grad gøre brug af supplerende og differentierende undervisning. Opprioritering af læsevejledningen. Herunder vejledning for lærere og åben læsevejledning for kursister. Styrke samarbejdet med uddannelsesvejledningen ved ugentlige teammøder og besøg af uddannelsesvejlederen på holdene. Fortsætte skriftlighedsprojektet. Tilknytte ordblindelærer og læsevejleder til Studiecafeen. Udvikle avu-netundervisning for engelsk og naturvidenskab og andre fag. Hf: Mulighed for at styrke kursisternes faglighed gennem tolærerordningen og i højere grad gøre brug af supplerende og differentierende undervisning. Videreudvikling af klasserumskultur. Opprioritering af læsevejledningen. Herunder vejledning for lærere og åben læsevejledning for kursister. Styrke samarbejdet med uddannelsesvejledningen og administrationen ved ugentlige møder og besøg af uddannelsesvejlederen på holdene. Fortsætte skriftlighedsprojektet og udviklingen af dette. Videreudvikle hf-netundervisning. Månedlige møder hvor holdene gennemgås med vejleder og team. Udvikling af teamstrukturen samt fælles planlægning og forberedelse. Læreinddragelse i nuværende og fremtidige udvalg. Fortsat samarbejde med UC og EA om brobygning for hfe-kursisterne. Kursistsamtaler i lærerteam Avu: Som et led i VUC Vests kvalitetsudvikling er der på alle fire afdelinger individuelle kursistsamtaler på avuuddannelsesområdet. De individuelle samtaler finder sted løbende gennem skoleåret. Det pågældende holds lærerteam fordeler kursisterne imellem sig ud fra pædagogiske og faglige kriterier. Efter kursistsamtalerne evaluerer teamet samtalerne. Der er som et tilbud udarbejdet en folder til kursisten, der kan bruges som forberedelse til de individuelle lærer-kursist samtaler. Spørgsmålene i folderen giver kursisten mulighed for bl.a. at reflektere over egen indsats, udbyttet af undervisningen, arbejdsvaner, forsømmelser, studieaktivitet, netværk, lærernes undervisningsmetoder mv.

6 Hf: Alle kursister med fuldt skema er tildelt en tutor, som samtidig er deres faglærer. På hf2 er der fire obligatoriske/bekendtgørelseskrævede samtaler om året, og på hfe er der typisk tre samtaler om året. Den første samtale skal finde sted inden efterårsferien. Kursister med færre timer kan anmode om at få en tutor. Der er udarbejdet hjælpemateriale til tutorsamtalerne, der er tilgængeligt i Fronter. Derudover er der bekendtgørelseskrav om to faglige samtaler i hvert fag om året, hvor kursisten gennem samtale får en evaluering af sin faglige indsats. Organisering af uddannelsesvejledningen VUC Vest har enhedsvejledning, hvilket betyder, at alle uddannelsesvejledere er i stand til at afholde den første samtale og dernæst indskrive kursister på ordinære avu- og hf-hold. Det tilstræbes, at borgeren kan gå fra borger til kursist ved første samtale, medmindre der er tale om specielle forhold. Uddannelsesvejledergruppen er sammensat af fuldtidsvejledere med særlige kompetencer på hver deres felt. Uddannelsesvejledningen varetager følgende forhold: Uddannelsesparathedsvurdering. Afklaring i forhold til uddannelsesvalg. Faglige problemer. Socialpædagogisk støtte (SPS). Fokus på valgfag. Psykologordning. Eksamensangstkurser. Gymnasial suppleringskursus (GSK). SU/SVU. Dispensationsmuligheder. Personlige og studiemæssige udfordringer. Det faglige arbejde i uddannelsesvejledningen koordineres af en teamleder. Uddannelsesvejledningen er fordelt på fire afdelinger i Esbjerg, Grindsted, Varde og Vejen. Uddannelsesvejlederne afholder et ugentligt personalemøde for at opretholde og sikre den nødvendige videndeling og kvalitet. Uddannelsesvejledningen tilbyder dagligt åben vejledning, hvilket i praksis vil sige, at enhver potentiel kursist kan henvende sig og dernæst forvente en afklaring angående uddannelsesvalg, opstart, pris osv. Der er desuden mulighed for at sikre sig en fastsat tid gennem vores bookingsystem på Målsætningen er at afklare kursistens faglige forventninger og muligheder på relativt kort tid.

7 Samarbejde med lærerteam Uddannelsesvejlederne deltager i lærerteammøder, der afholdes hver uge. Ud over disse fastsatte teammøder foregår der i dagligdagen en løbende orientering og evaluering af kursisternes skolegang. Der er en kontinuerlig erfaringsudveksling mellem lærerne og uddannelsesvejlederne. Det er intensionen at følge den enkelte kursist tæt, og dermed skabe de bedste muligheder for gennemførelse af uddannelsesforløbet. Fastholdelsesstrategi Uddannelsesparathed og fastholdelse er centrale indsatsområder. Bestræbelsen med de såkaldte ungepakker (senest kontanthjælpsreformen 2013) og det ændrede fokus i uddannelsesvejledningen er at sikre, at uddannelsesinstitutionerne koordineret og systematisk forholder sig til at sikre høj gennemførelse og minimalt frafald. Kursisternes studieaktivitet bliver løbende gennemgået med henblik på tidlig indsats for at sikre kursisten det bedst mulige forløb på uddannelsen. Kursister tilbydes udvidet, individuel og/eller kollektiv vejledning, hvis de har behov for dette, Udviklingsområder/ nye tiltag Organisatorisk udvikling: o Beskrivelse og fastlæggelse af administrative opgaver i uddannelsesvejledningen. o Udarbejde proceduregange for de enkelte uddannelsesområder. o Optimering af samarbejdet med den øvrige administration. Ansvarsfordeling. Udbygning af kommunikationen: o Målrettet kommunikation på tværs af organisationen mellem undervisere, administration, ledelse og uddannelsesvejledere. Det tilstræbes at opnå en mere tydelig ansvarsfordeling. Synlighed (fastholdelsesstrategien): o Vedvarende synlighed. Uddannelsesvejledningen vil gennem et skoleår have stor fokus på synligheden. Det kommer til at ske gennem gentagne besøg i de respektive klasser. Det er intensionen, at mere opsøgende arbejde samt større færden på skolens fælles arenaer (kantinen, klasser og arrangementer) vil resultere i tidlig vejledning/sparring i forhold til opståede problemstillinger. Kontanthjælpsreformen - fælles uddannelsesenhed: o Fokus på unge under 30 år. o Uddannelseshjælp. o Uddannelsespålæg. VEU-samarbejde enhedsvejledning: o Større indblik i VEUs funktion. o Etablering af et tættere samarbejde.

8 UU-vejledningen - øget samarbejde: o Fokus på bedre kommunikation mellem uddannelsesvejledningen og UU. o Aftalt at uddannelsesvejledningen sender nye tiltag til sekretariatet i UU. o Årligt samarbejdsmøde Øget samarbejde med jobcentrene: o Formelle samarbejdsaftaler med Jobcenter Varde og Jobcenter Esbjerg. o Øvrige jobcentre: Billund og Vejen. Ordblindeundervisning På VUC Vests fire afdelinger tilbydes der kompenserende ordblindeundervisning på hold med max seks kursister. Der undervises på både dag-, eftermiddags- og aftenhold af hensyn til den enkelte ordblindes erhvervs- eller uddannelsesmæssige situation. Senest en uge efter henvendelse til VUC angående ordblindeundervisning tilbydes en indledende samtale og visitationstest, der afdækker om borgeren har ret til ordblindeundervisning, og om VUCs ordblindeundervisning er det rigtige tilbud. Der vejledes evt. til andre undervisningstilbud på VUC eller i andet regi. I Esbjerg forestås visitationen som oftest af ordblindekoordinatoren, mens den på afdelingerne forestås af en ordblindelærer på stedet. Før undervisningsstart udredes den ordblinde, og der udfærdiges en individuel undervisningsplan. Udredningen foretages så vidt muligt af den underviser, der efterfølgende skal varetage undervisningen, således at det tillidsforhold, der er etableret under udredningen videreføres til undervisningen. Hold oprettes løbende afhængigt af efterspørgsel, og der er løbende optag på etablerede hold, hvis der er plads. Ordblindehold tilbydes typisk med tre lektioner om ugen. En kursist kan deltage på et eller flere hold. I Esbjerg, Varde og Grindsted tilbydes endvidere Ordværkstedet, som er et fuldtidsforløb. Et andet fuldtidsforløb i Esbjerg er Bølgen, et tilbud til unge ordblinde under 30 år. Ud over den kompenserende ordblindeundervisning bliver der på disse fuldtidsforløb undervist i hensyntagende matematik og evt. hensyntagende it eller engelsk. Formålet med fuldtidsforløbende er at give kursisterne et koncentreret undervisningsforløb i en kortere eller længere sammenhængende periode, således at kursisterne forholdsvis hurtigt har mulighed for at få et færdighedsløft i forhold til at klare skriftsproglige krav i hverdagen, på job eller for at komme videre i uddannelse. I tilknytning til den kompenserende ordblindeundervisning kan der tilbydes hensyntagende undervisning i engelsk efter HELP-materialet. Hold startes ved seks tilmeldte med tre lektioner om ugen. Der er ikke løbende optag på HELP-engelsk af hensyn til progressionen i undervisningen. Virksomhedshold kan etableres, hvis virksomheden har et bestemt antal medarbejdere (mindst fire) med behov for ordblindeundervisning samt kan stille de nødvendige undervisningsfaciliteter til rådighed.

9 Ordblindeundervisningen foretages af undervisere med specialuddannelse inden for læsning og skrivning, afdækning af skriftsprogsvanskeligheder og dysleksi. Ordblindelærerne er organiseret i et team, der afholder et antal fastlagte uddannelsesområdemøder samt pædagogiske og faglige møder/kurser i løbet af året. Desuden arbejdes der i mindre faglige teams med pædagogisk sparring, gensidig inspiration, ideudveksling, materialeudvikling m.m. Arbejde og resultater herfra præsenteres for hele teamet. Det er teamets opgave at videreudvikle ordblindeundervisningen, således at det kompenserende tilbud bliver bedst muligt for den enkelte kursist. En lille gruppe ordblindelærere er i gang med at videreuddanne sig inden for dyskalkuli (talblindhed). Alle referater og materialer fra teamet lægges i teamets rum i Fronter. Efteruddannelsesstrategi og kompetenceudviklingsplan for VUC Vest Det pædagogiske personale I perioden vil pædagogiske og metodiske efteruddannelser og kurser have høj prioritet i forhold til det pædagogiske personale. Det er målsætningen inden for de næste to år at have mindst fem pædagogiske medarbejdere, der er i gang med eller gennemfører 2-3 moduler eller en hel diplomuddannelse (masteruddannelse). Der opfordres til, at der på alle uddannelsesområder (fvu, ordblinde, avu og hf) tænkes i pædagogiske uddannelser/kurser, som kan være bidragende til, at der på VUC Vest gennemføres pædagogiske/metodiske projekter/læringsmiljøer indadtil i den pædagogiske del af organisationen. Ledelsen opfordrer derfor lærerne til også at deltage i UVMs kurser og i andre relevante pædagogiske kurser/konferencer. Der kan løbende søges om uddannelse/kursus efter individuelt behov. Tilbagevendende kurser og seminarer mv. som eksempelvis Undervisningsministeriets Vingstedseminar for avu-lærere vil man kunne deltage i hvert andet år. I kursusåret 2013/2015 er faglig sparring og faglig udvikling gennem deltagelse i faggrupper for alle undervisere på alle uddannelsesområder prioriteret højt. Kompetenceudvikling, metodik og didaktik spiller her en væsentlig rolle. Det administrative personale I perioden vil den faglige kompetenceudvikling være i fokus for det administrative personale. Denne kompetenceudvikling kan søges gennem deltagelse i individuelle kursusforløb, men også gennem deltagelse i netværksgrupper på tværs af landets VUCer eller i de nedsatte netværksgrupper i vores Partnerskabsaftale med VUC Holstebro-Lemvig-Struer, VUC Kolding og VUC Skive-Viborg. Sideløbende hermed er stadig fokus på sidemandsoplæring og afholdelse af interne kursusdage og foredrag.

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

HF & VUC FYN Ringens arbejde med Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012

HF & VUC FYN Ringens arbejde med Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Denne skrivelse har til formål at afdække, hvordan afdelingerne i Ringen arbejder med Strategi 2012-15, vedtaget i bestyrelsen i marts 2012. Det drejer sig om strategier vedr. kommunikation, gennemførelse

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014 STRATEGI 2012-2014 1 KVUC : STRATEGI 2012-14 Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik.12 3. Personale arbejdsforhold..18 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø.....23

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014

Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014 Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014 1 Indholdsfortegnelse: Side SPROGCENTER NORDSJÆLLAND Lovgrundlag 2 Sprogcenterråd 3 SPROGCENTER NORDSJÆLLANDS ARBEJDSOPGAVER Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC

Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC August 2011 Lederforeningen for VUC, Arbejdsgruppen om fastholdelsesstrategier 1 Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC Bestyrelsen for Lederforeningen

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de 1 r for je Fælles retningslin g n i n s i v r e d un stitutioner på de sikrede in Fælles retningslinjer for undervisningen sikrede institutioner på de Fælles retningslinjer for undervisning på de sikrede

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Bjarne Wahlgren, Kristina Mariager-Anderson & Sia Hovmand Sørensen Marts 2015 INDLEDNING 5 PROJEKTETS BAGGRUND 5 PROJEKTETS DYNAMIK

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere