VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015"

Transkript

1 VEST Kvalitetsudvikling på VUC Vest

2 Kvalitetsudvikling på VUC Vest VUC Vest udbyder gymnasiale uddannelser og skal derfor leve op til kravet om at have og anvende et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelserne og undervisningen ( 1 i Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.). VUC Vest har som målsætning at skabe størst mulig kvalitet i de uddannelser (fvu-, avu-, hf- og ordblindeundervisning), som institutionen udbyder gennem: Højt fagligt niveau. Effektiv ressourceudnyttelse. Faglig og metodisk kontinuitet i uddannelsen. Koordination af uddannelsernes elementer og metoder. Høj læring hos kursisterne. Høj kursisttilfredshed. Høj medarbejdertilfredshed. Målet er, at de enkelte uddannelser har høj relevans for kursisterne og at der udvikles faglige, almene og personlige kompetencer. Uddannelsernes relevans skal forankres hos såvel kursister, lærere, ledelse og administration. Praksis- og videnudveksling skal gå hånd i hånd. Teamsamarbejdet og videndelingsfora skal løbende udvikles. Der skal løbende udveksles erfaringer om, hvad det er, der fungerer i de enkelte uddannelser. Det er vigtigt med fokus på en god intern og ekstern kommunikation. Pr. 1. august 2013 er der ansat en kommunikationsmedarbejder. VUC Vest arbejder med et kvalitetssystem (kvalitetssikring og kvalitetsudvikling) med såvel intern som ekstern dokumentation. Kvalitetssystemet omfatter ligeledes systematiske og regelmæssige evalueringer samt selvevaluering. Evalueringerne foregår på fagplan, teamplan, ledelsesplan og institutionsplan. Den konkrete selvevaluering er løbende, systematisk og indeholder kritiske diskussioner om uddannelsesmæssige og undervisningsmæssige forhold. Vi opfatter selvevalueringen som det forløb, hvor vi standser op, og på systematisk vis reflekterer over egen praksis og gennemfører forbedringer på udvalgte områder. Selvevalueringen dækker over hele forløbet fra drøftelse af, hvad der gøres nu og til forbedringsaktiviteter (beskrive status, vurdere status, blive bedre). For at kunne dokumentere resultater og få fuldt udbytte af forskellige aktiviteter, er det nødvendigt med en systematisk tilgang til at arbejde med forbedringer. Det er nødvendigt at opstille klare mål, og der skal være en kobling mellem mål og aktiviteter. Målene skal ud i organisationen.

3 Det er VUC Vests mål: at der er sammenhæng mellem VUC Vests strategi for selvevaluering og procedurerne for implementeringen. at de enkelte uddannelser giver aftagerinstitutioner (fx erhvervsskoler, UC, universiteter) value for money, der skal skabes goodwill. at kvalitetsudviklingsplanen er åben og gennemsigtig, bl.a. gennem offentliggørelse på hjemmesiden, i medierne mv. at fokus ligger på organisationen. De erfaringer, der opsamles gennem evalueringen skal være tilgængelige for hele organisationen, og relevante initiativer understøttes og videreudvikles. Fagteam(et) og klasseteam(et) er omdrejningspunktet for fælles mål, planlægning og gennemførelse. I kursusårene 2013 /2015 er fokusområdet i kvalitetsudviklingsarbejdet: Fastholdelse og gennemførsel: Faglig afklaring (evt. test herunder en evt. ordblindetest). Introduktion til VUC uddannelsesforløb. Studiebog (hf). Læsevejledning og læsestrategier. Skriftligt arbejde. Arbejdsformer. Klasserumskultur. Tolærerordning. Studiecafé. It It er en naturlig del af undervisningen på alle uddannelsesområder. Lærere og kursister bruger skolens intranet til opgaver, tekster og kommunikation. Bekendtgørelsernes krav om brug af it i undervisningen styrkes løbende, bl.a. ved ny-indkøb af pædagogisk udstyr. Vi stiller it-baseret undervisningsmateriale til rådighed og arbejder fortsat med en pædagogisk proces, så både lærere og kursister arbejder hen imod en større brug heraf. I alle lokaler på alle fire afdelinger er der installeret elektroniske tavler. Der er nedsat et pædagogisk it - udvalg. Alle medarbejdere på VUC Vest får stillet en ipad til rådighed, og der er udleveret en bærbar computer til alle undervisere.

4 Organisering På VUC Vest er organisationen et vigtigt led i skolens kvalitetsarbejde. På VUC Vest arbejder vi på at skabe muligheder for, at virksomhedens forskellige led får adgang til at iagttage og reflektere over de udfordringer og resultater, som skabes i virksomheden. Aktuelt er der følgende enheder (Team, Organisering af uddannelsesvejledningen og Ordblindeundervisning): Team I teamet samarbejdes der om de pågældende hold, og den enkelte kursists faglige progression evalueres i forhold til uddannelsesmålene. De forskellige teams tager initiativer i forhold til den konkrete pædagogiske tilrettelæggelse og deler ansvaret for den til enhver tid nødvendige klasserumsledelse. Teamudvikling og teamstruktur på uddannelsesområderne har gennem de sidste ni år været en del af den pædagogiske organisering på VUC Vest. Teamorganiseringen ses som en løbende proces. Teamstrukturen Teamstrukturen har to hovedformål: at skabe de bedst mulige rammer og vilkår for kursisterne med henblik på højt fagligt niveau, metodisk kontinuitet og koordinering af områdets elementer og metoder med henblik på den enkelte kursists mulighed for gennemførelse. at støtte læreren i det daglige arbejde. Bl.a. gennem pædagogisk sparring, gensidig inspiration, fælles planlægning og ideudveksling samt videreudvikling af teamet. Avu: På de tre mindre afdelinger i Varde, Vejen og Grindsted, består teamet på avu-uddannelsesområdet af holdenes faglærere, det er typisk afdelingens tre-fire lærere. På hovedafdelingen i Esbjerg er der ligeledes teamdannelse ud fra de enkelte holds faglærere: Et H-G team, et DSA team og et F-E-D team. Derudover deltager alle lærerne på afdelingen i et fælles storteam/uddannelsesområdemøde bl.a. i forbindelse med tilrettelæggelser af terminsprøver, introduktionsdage mv. Hf: På de tre mindre afdelinger i Grindsted, Varde og Vejen består de tre hf-team af holdets faglærere, det er typisk tre-fire lærere. På hovedafdelingen i Esbjerg er der 14 teams. De fem 1.hf- klasser, fire 2.hf-klasser og pakkeholdene har hver et team bestående af to-fire faglærere. I kursusårene 2013/2015 er teammøderne fastlagte. De enkelte teams er i kursusårene 2013/2015 omdrejningspunktet for fokuspunktet Fastholdelse og gennemførsel som en del af den løbende kvalitetsudvikling. De ideer, erfaringer, tilrettelæggelser, procedurer mv., som de forskellige teams kommer frem til, skal lægges i teamets rum i Fronter. Det skal bl.a. ske for at alle i organisationen kan videndele og på sigt skabe en fælles strategi for indsatsområder, implementering, evaluering osv.

5 Udviklingsområder Avu: Fokus på kursisternes uddannelse efter avu-forløbet. Med fokus på især erhvervs- og akademiuddannelser bl.a. gennem uddannelsesdage og flere kursistsamtaler. Mulighed for at styrke kursisternes faglighed gennem tolærerordningen og i højere grad gøre brug af supplerende og differentierende undervisning. Opprioritering af læsevejledningen. Herunder vejledning for lærere og åben læsevejledning for kursister. Styrke samarbejdet med uddannelsesvejledningen ved ugentlige teammøder og besøg af uddannelsesvejlederen på holdene. Fortsætte skriftlighedsprojektet. Tilknytte ordblindelærer og læsevejleder til Studiecafeen. Udvikle avu-netundervisning for engelsk og naturvidenskab og andre fag. Hf: Mulighed for at styrke kursisternes faglighed gennem tolærerordningen og i højere grad gøre brug af supplerende og differentierende undervisning. Videreudvikling af klasserumskultur. Opprioritering af læsevejledningen. Herunder vejledning for lærere og åben læsevejledning for kursister. Styrke samarbejdet med uddannelsesvejledningen og administrationen ved ugentlige møder og besøg af uddannelsesvejlederen på holdene. Fortsætte skriftlighedsprojektet og udviklingen af dette. Videreudvikle hf-netundervisning. Månedlige møder hvor holdene gennemgås med vejleder og team. Udvikling af teamstrukturen samt fælles planlægning og forberedelse. Læreinddragelse i nuværende og fremtidige udvalg. Fortsat samarbejde med UC og EA om brobygning for hfe-kursisterne. Kursistsamtaler i lærerteam Avu: Som et led i VUC Vests kvalitetsudvikling er der på alle fire afdelinger individuelle kursistsamtaler på avuuddannelsesområdet. De individuelle samtaler finder sted løbende gennem skoleåret. Det pågældende holds lærerteam fordeler kursisterne imellem sig ud fra pædagogiske og faglige kriterier. Efter kursistsamtalerne evaluerer teamet samtalerne. Der er som et tilbud udarbejdet en folder til kursisten, der kan bruges som forberedelse til de individuelle lærer-kursist samtaler. Spørgsmålene i folderen giver kursisten mulighed for bl.a. at reflektere over egen indsats, udbyttet af undervisningen, arbejdsvaner, forsømmelser, studieaktivitet, netværk, lærernes undervisningsmetoder mv.

6 Hf: Alle kursister med fuldt skema er tildelt en tutor, som samtidig er deres faglærer. På hf2 er der fire obligatoriske/bekendtgørelseskrævede samtaler om året, og på hfe er der typisk tre samtaler om året. Den første samtale skal finde sted inden efterårsferien. Kursister med færre timer kan anmode om at få en tutor. Der er udarbejdet hjælpemateriale til tutorsamtalerne, der er tilgængeligt i Fronter. Derudover er der bekendtgørelseskrav om to faglige samtaler i hvert fag om året, hvor kursisten gennem samtale får en evaluering af sin faglige indsats. Organisering af uddannelsesvejledningen VUC Vest har enhedsvejledning, hvilket betyder, at alle uddannelsesvejledere er i stand til at afholde den første samtale og dernæst indskrive kursister på ordinære avu- og hf-hold. Det tilstræbes, at borgeren kan gå fra borger til kursist ved første samtale, medmindre der er tale om specielle forhold. Uddannelsesvejledergruppen er sammensat af fuldtidsvejledere med særlige kompetencer på hver deres felt. Uddannelsesvejledningen varetager følgende forhold: Uddannelsesparathedsvurdering. Afklaring i forhold til uddannelsesvalg. Faglige problemer. Socialpædagogisk støtte (SPS). Fokus på valgfag. Psykologordning. Eksamensangstkurser. Gymnasial suppleringskursus (GSK). SU/SVU. Dispensationsmuligheder. Personlige og studiemæssige udfordringer. Det faglige arbejde i uddannelsesvejledningen koordineres af en teamleder. Uddannelsesvejledningen er fordelt på fire afdelinger i Esbjerg, Grindsted, Varde og Vejen. Uddannelsesvejlederne afholder et ugentligt personalemøde for at opretholde og sikre den nødvendige videndeling og kvalitet. Uddannelsesvejledningen tilbyder dagligt åben vejledning, hvilket i praksis vil sige, at enhver potentiel kursist kan henvende sig og dernæst forvente en afklaring angående uddannelsesvalg, opstart, pris osv. Der er desuden mulighed for at sikre sig en fastsat tid gennem vores bookingsystem på Målsætningen er at afklare kursistens faglige forventninger og muligheder på relativt kort tid.

7 Samarbejde med lærerteam Uddannelsesvejlederne deltager i lærerteammøder, der afholdes hver uge. Ud over disse fastsatte teammøder foregår der i dagligdagen en løbende orientering og evaluering af kursisternes skolegang. Der er en kontinuerlig erfaringsudveksling mellem lærerne og uddannelsesvejlederne. Det er intensionen at følge den enkelte kursist tæt, og dermed skabe de bedste muligheder for gennemførelse af uddannelsesforløbet. Fastholdelsesstrategi Uddannelsesparathed og fastholdelse er centrale indsatsområder. Bestræbelsen med de såkaldte ungepakker (senest kontanthjælpsreformen 2013) og det ændrede fokus i uddannelsesvejledningen er at sikre, at uddannelsesinstitutionerne koordineret og systematisk forholder sig til at sikre høj gennemførelse og minimalt frafald. Kursisternes studieaktivitet bliver løbende gennemgået med henblik på tidlig indsats for at sikre kursisten det bedst mulige forløb på uddannelsen. Kursister tilbydes udvidet, individuel og/eller kollektiv vejledning, hvis de har behov for dette, Udviklingsområder/ nye tiltag Organisatorisk udvikling: o Beskrivelse og fastlæggelse af administrative opgaver i uddannelsesvejledningen. o Udarbejde proceduregange for de enkelte uddannelsesområder. o Optimering af samarbejdet med den øvrige administration. Ansvarsfordeling. Udbygning af kommunikationen: o Målrettet kommunikation på tværs af organisationen mellem undervisere, administration, ledelse og uddannelsesvejledere. Det tilstræbes at opnå en mere tydelig ansvarsfordeling. Synlighed (fastholdelsesstrategien): o Vedvarende synlighed. Uddannelsesvejledningen vil gennem et skoleår have stor fokus på synligheden. Det kommer til at ske gennem gentagne besøg i de respektive klasser. Det er intensionen, at mere opsøgende arbejde samt større færden på skolens fælles arenaer (kantinen, klasser og arrangementer) vil resultere i tidlig vejledning/sparring i forhold til opståede problemstillinger. Kontanthjælpsreformen - fælles uddannelsesenhed: o Fokus på unge under 30 år. o Uddannelseshjælp. o Uddannelsespålæg. VEU-samarbejde enhedsvejledning: o Større indblik i VEUs funktion. o Etablering af et tættere samarbejde.

8 UU-vejledningen - øget samarbejde: o Fokus på bedre kommunikation mellem uddannelsesvejledningen og UU. o Aftalt at uddannelsesvejledningen sender nye tiltag til sekretariatet i UU. o Årligt samarbejdsmøde Øget samarbejde med jobcentrene: o Formelle samarbejdsaftaler med Jobcenter Varde og Jobcenter Esbjerg. o Øvrige jobcentre: Billund og Vejen. Ordblindeundervisning På VUC Vests fire afdelinger tilbydes der kompenserende ordblindeundervisning på hold med max seks kursister. Der undervises på både dag-, eftermiddags- og aftenhold af hensyn til den enkelte ordblindes erhvervs- eller uddannelsesmæssige situation. Senest en uge efter henvendelse til VUC angående ordblindeundervisning tilbydes en indledende samtale og visitationstest, der afdækker om borgeren har ret til ordblindeundervisning, og om VUCs ordblindeundervisning er det rigtige tilbud. Der vejledes evt. til andre undervisningstilbud på VUC eller i andet regi. I Esbjerg forestås visitationen som oftest af ordblindekoordinatoren, mens den på afdelingerne forestås af en ordblindelærer på stedet. Før undervisningsstart udredes den ordblinde, og der udfærdiges en individuel undervisningsplan. Udredningen foretages så vidt muligt af den underviser, der efterfølgende skal varetage undervisningen, således at det tillidsforhold, der er etableret under udredningen videreføres til undervisningen. Hold oprettes løbende afhængigt af efterspørgsel, og der er løbende optag på etablerede hold, hvis der er plads. Ordblindehold tilbydes typisk med tre lektioner om ugen. En kursist kan deltage på et eller flere hold. I Esbjerg, Varde og Grindsted tilbydes endvidere Ordværkstedet, som er et fuldtidsforløb. Et andet fuldtidsforløb i Esbjerg er Bølgen, et tilbud til unge ordblinde under 30 år. Ud over den kompenserende ordblindeundervisning bliver der på disse fuldtidsforløb undervist i hensyntagende matematik og evt. hensyntagende it eller engelsk. Formålet med fuldtidsforløbende er at give kursisterne et koncentreret undervisningsforløb i en kortere eller længere sammenhængende periode, således at kursisterne forholdsvis hurtigt har mulighed for at få et færdighedsløft i forhold til at klare skriftsproglige krav i hverdagen, på job eller for at komme videre i uddannelse. I tilknytning til den kompenserende ordblindeundervisning kan der tilbydes hensyntagende undervisning i engelsk efter HELP-materialet. Hold startes ved seks tilmeldte med tre lektioner om ugen. Der er ikke løbende optag på HELP-engelsk af hensyn til progressionen i undervisningen. Virksomhedshold kan etableres, hvis virksomheden har et bestemt antal medarbejdere (mindst fire) med behov for ordblindeundervisning samt kan stille de nødvendige undervisningsfaciliteter til rådighed.

9 Ordblindeundervisningen foretages af undervisere med specialuddannelse inden for læsning og skrivning, afdækning af skriftsprogsvanskeligheder og dysleksi. Ordblindelærerne er organiseret i et team, der afholder et antal fastlagte uddannelsesområdemøder samt pædagogiske og faglige møder/kurser i løbet af året. Desuden arbejdes der i mindre faglige teams med pædagogisk sparring, gensidig inspiration, ideudveksling, materialeudvikling m.m. Arbejde og resultater herfra præsenteres for hele teamet. Det er teamets opgave at videreudvikle ordblindeundervisningen, således at det kompenserende tilbud bliver bedst muligt for den enkelte kursist. En lille gruppe ordblindelærere er i gang med at videreuddanne sig inden for dyskalkuli (talblindhed). Alle referater og materialer fra teamet lægges i teamets rum i Fronter. Efteruddannelsesstrategi og kompetenceudviklingsplan for VUC Vest Det pædagogiske personale I perioden vil pædagogiske og metodiske efteruddannelser og kurser have høj prioritet i forhold til det pædagogiske personale. Det er målsætningen inden for de næste to år at have mindst fem pædagogiske medarbejdere, der er i gang med eller gennemfører 2-3 moduler eller en hel diplomuddannelse (masteruddannelse). Der opfordres til, at der på alle uddannelsesområder (fvu, ordblinde, avu og hf) tænkes i pædagogiske uddannelser/kurser, som kan være bidragende til, at der på VUC Vest gennemføres pædagogiske/metodiske projekter/læringsmiljøer indadtil i den pædagogiske del af organisationen. Ledelsen opfordrer derfor lærerne til også at deltage i UVMs kurser og i andre relevante pædagogiske kurser/konferencer. Der kan løbende søges om uddannelse/kursus efter individuelt behov. Tilbagevendende kurser og seminarer mv. som eksempelvis Undervisningsministeriets Vingstedseminar for avu-lærere vil man kunne deltage i hvert andet år. I kursusåret 2013/2015 er faglig sparring og faglig udvikling gennem deltagelse i faggrupper for alle undervisere på alle uddannelsesområder prioriteret højt. Kompetenceudvikling, metodik og didaktik spiller her en væsentlig rolle. Det administrative personale I perioden vil den faglige kompetenceudvikling være i fokus for det administrative personale. Denne kompetenceudvikling kan søges gennem deltagelse i individuelle kursusforløb, men også gennem deltagelse i netværksgrupper på tværs af landets VUCer eller i de nedsatte netværksgrupper i vores Partnerskabsaftale med VUC Holstebro-Lemvig-Struer, VUC Kolding og VUC Skive-Viborg. Sideløbende hermed er stadig fokus på sidemandsoplæring og afholdelse af interne kursusdage og foredrag.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal Studieplan hf Fag og timetal Årsnorm 1hf Nettotimetal 1hf 1 Årsnorm 2hf Nettotimetal 2hf 2 (moduler à 90 min) Dansk 80 74 80 74 Engelsk B 68 63 72 67 Matematik C 83 77 Idræt C 50 47 Praktisk/musisk 50

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

VUC Vest, FVU-plan 2012

VUC Vest, FVU-plan 2012 VUC Vest, FVU-plan 2012 På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27.

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Forretningsgrundslaget for VUC Storstrøm Læring

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Studieplan. HF2 2015-16.

Studieplan. HF2 2015-16. Studieplan. HF2 2015-16. Studieplanen på HF2 udgør en fælles ramme for undervisningen på skolens 2-årige HF forløb Studieplanens indhold Værksted HF-vejledning/Studievalg Tutor August Velkomstdag mandag

Læs mere

Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010

Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010 Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Indbydelse til at deltage i. Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse. Ansøgningsfrist 1. juni 2014

Indbydelse til at deltage i. Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse. Ansøgningsfrist 1. juni 2014 Indbydelse til at deltage i Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse Ansøgningsfrist 1. juni 2014 Undervisningsministeriet April 2014 1 Indbydelse til at deltage i forsøg og udvikling på almen voksenuddannelse

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

HF & VUC FYN Ringens arbejde med Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012

HF & VUC FYN Ringens arbejde med Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Denne skrivelse har til formål at afdække, hvordan afdelingerne i Ringen arbejder med Strategi 2012-15, vedtaget i bestyrelsen i marts 2012. Det drejer sig om strategier vedr. kommunikation, gennemførelse

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister)

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister) FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Evalueringsstrategi Indhold 1. Evalueringer generelt... 1 2. Procesevaluering... 1 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 4 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Selvevaluering KVU/MVU leder Revideret version juni 2009 Overblik over udsagn leder og lærer Udsagnene til ledere og til lærere omhandler i vidt omfang

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Pædagogisk Ledelse p.t.

Pædagogisk Ledelse p.t. Pædagogisk Ledelse p.t. Side 1-11 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Pædagogisk Ledelse under koordinering af NCE - 22 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Fælles didaktisk, pædagogisk

Læs mere

Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015

Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015 Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015 1 VUC Roskilde Indsatsområde 2015-2016 Udvikling af organisationen: med fokus på trivsel, effektive processer, kommunikation og markedsføring

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Indhold 1. Evalueringer generelt... 2 2. Procesevaluering... 2 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 6 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Procedurer for selvevaluering og løbende. informationsindsamling

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Procedurer for selvevaluering og løbende. informationsindsamling Kvalitetsarbejde Social og sundhedsskolen Syd Procedurer for selvevaluering og løbende informationsindsamling Vedtaget Marts 2010 Revideret juni 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål med kvalitetsarbejdet

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering + Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering Formålet med Brøndby Gymnasiums Kvalitetsudviklingssystem er at leve op til Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012

Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Marts 2012 Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Kommunikationsstrategi 2012-15 Kommunikationsstrategien i HF & VUC FYN retter sig indadtil mod medarbejdere, kursister og bestyrelse

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere