Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner"

Transkript

1 Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7

2 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION... 3 BAGGRUND... 3 MÅL FOR KVALITETSARBEJDET EN INTEGRERET DEL AF UCC... 4 KVALITETSSTRATEGI... 5 BÆRENDE ELEMENTER I KVALITETSARBEJDET... 5 SAMMENHÆNG TIL UCC'S STRATEGI OG EKSTERNE KRAV... 6 SIKRING OG UDVIKLING AF UCC'S KVALITETSARBEJDE... 7 Side 2 af 7

3 Kvalitetspolitik VISION OG MISSION Professionshøjskolen UCC har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelser, der på et højt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i den private og offentlige sektor (Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser). Kvalitetsarbejdet i UCC skal understøtte, synliggøre og udvikle kvaliteten af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner samt give ledere, undervisere, andre medarbejdere, studerende, aftagere, UCC's bestyrelse, Ministeriet for Forskning, Innovation og Udvikling og øvrige interessenter viden om institutionens kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter og løbende monitorere målsætninger og standarder for centrale aspekter af UCC's kerneopgaver. Det er ambitionen, at kvalitetsarbejdet i UCC gennem høje standarder for organisationens kerneopgaver og gennem systematisk viden- og analyseformidling aktivt bidrager til at udvikle professionshøjskolens centrale uddannelsesopgaver, så de både imødekommer professionernes behov og bidrager til udvikling af dem. Dette sker i tæt samarbejde med studerende, medarbejdere og ledelse ved UCC samt dimittender og aftagere ved kommuner, regioner, virksomheder og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner. BAGGRUND UCC's kvalitetspolitik tager afsæt i Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser 7: Professionshøjskolen skal have et system til kvalitetssikring og resultatvurdering af uddannelse, forsknings- og udviklingsaktiviteter og er forpligtet til at informere herom. I UCC's arbejde med kvalitetssikring og -udvikling forstås kvalitet i kerneopgaver med udgangspunkt i både interne formelle perspektiver på kvalitet i UCC (fx i diverse politikker og strategier), i eksterne formelle krav til UCC's kerneopgaver (fx akkrediteringskrav, uddannelsesbekendtgørelser, udviklingskontrakt) og med udgangspunkt i diverse interessent- og ekspertperspektiver (fx medarbejdere, studerende, aftagere, fageksperter m.fl.) UCC's arbejde med kvalitetssikring og -udvikling forholder sig løbende til omverdenens krav til UCC, som de fremgår i Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, diverse uddannelseslove og -bekendtgørelser, udviklingskontrakt for professionshøjskolen, love om screening og akkreditering af institutioner og uddannelser, Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser, Lov om studerende og elevers undervisningsmiljø samt principper, der er nedfældet i EU og på internationalt plan jf. Bolognaprocessen, herunder standarder og retningslinjer for kvalitetssikring inden for det europæiske område for videregående uddannelse. Side 3 af 7

4 MÅL FOR KVALITETSARBEJDET EN INTEGRERET DEL AF UCC Kvalitetsarbejdet er en integreret del af hele UCC's virke, og organiseringen af kvalitetsarbejdet sikrer en tydelig ansvars- og rollefordeling, nærhed til ledelsen og solid forankring i uddannelserne herunder de ansatte, studerende og deres demokratiske organer. Kvalitetsarbejdet i UCC skal bidrage til sammenhængskraften i UCC på tværs af grund- og videreuddannelse. Som et væsentligt led i kvalitetsarbejdet er der opstillet fælles overordnede mål for kvaliteten af UCC's kerneopgaver. Det er mål, som institutionen finder relevante og retningsgivende for disse kerneopgavers karakter og konkurrencedygtighed. Kvalitetsarbejdets bæredygtighed beror på et bredt organisatorisk ejerskab, og skal tage højde for kerneopgavernes forskellige karakter. Det er derfor en grundlæggende målsætning, at udmøntningen af den overordnede strategi sker i overensstemmelse med den lokale praksis. Øget vægt på kvalitetsudvikling og kvalitetssikring sætter sit præg på institutionen og på hverdagen for studerende og ansatte, der oplever et kvalitetsløft på programmerne som følge af kvalitetsarbejdet. Det er derfor relevant i samme anledning at fastsætte kvalitetsmål for de administrative funktioner og for institutionens udvikling. Kvalitetsarbejdet omfatter UCC's forskning- og udviklingsaktiviteter og skal gennem kvalitetssikring af disse aktiviteter bidrage og medvirke til at sikre, at videngrundlaget i UCC's uddannelser afspejler nyeste viden og forskningsresultater. Side 4 af 7

5 Kvalitetsstrategi UCC's kvalitetsstrategi skal sætte en fælles ramme og et fokus for kvalitetsarbejdet de kommende tre år. Strategien er handlingsanvisende for kvalitetsarbejdet på alle ledelsesniveauer og understøtter en fælles prioritering af kvalitetsarbejdet på tværs i UCC. UCC s kvalitetsstrategi skal endvidere understøtte de indsatsområder, der opstilles i UCC s uddannelsesprogrammer og afdelinger. UCC's kvalitetsstrategi består af en række bærende elementer i kvalitetsarbejdet og er en konkret udmøntning af kvalitetspolitikkens overordnede mål for kvalitetsarbejdet. Elementerne sigter både mod at udvikle systemer til kvalitetssikring og -udvikling og mod at udvikle selve kvaliteten af UCC's kerneopgaver. BÆRENDE ELEMENTER I KVALITETSARBEJDET Systematik i kvalitetsarbejdet Kvalitetsarbejdet er grundlæggende baseret på systematisk indhentet viden om kerneydelsesopgaver, der danner baggrund for indsatser i alle programmer og på alle niveauer i UCC. Videnindsamling, fastsættelse af mål og kvalitetsmarkører, indsatser og monitorering heraf er operationaliseret gennem UCC s kvalitetshjul. Kvalitetshjulet i UCC omfatter fem elementer: plan, do, check, act, inform. 1 Inform Plan Act Do Check Gennemførsel af aktiviteter sker med klar ansvars- og arbejdsfordeling. Alle aktiviteter evalueres. Afrapportering og formidling af resultaterne sker til implicerede og/eller relevante parter. Afrapporteringen sker både til relevante ledelseslag og i form af tilbagemeldinger til involverede, eksempelvis til studerende der har været med til at evaluere et undervisningsforløb. Videndeling er sat i system gennem klare procedurer og metoder for erfaringsudveksling og gennem identifikation og formidling om god praksis. I kraft af kvalitetshjulet styrkes kontinuitet, systematik og sammenhængskraft i UCC s kvalitetsarbejde lokalt og på tværs i organisationen. Kvalitetshjulet består af en række gennemgående kvalitetsområder og aktiviteter, der sikrer, 1 Cirklen baseres på, men er en udvidelse af Demings cycle, der ikke indeholder 'inform' delen. Side 5 af 7

6 at alle dele af UCC løbende forholder sig til kvaliteten af kerneopgaverne lokalt på programniveau og på tværs i UCC. Uddannelsesprogrammerne implementerer på baggrund af deres særlige opgaver og karakter kvalitetshjulets indholdsområder og aktiviteter. På baggrund heraf foregår og udvikles uddannelsesprogrammernes specifikke kvalitetsarbejde. Forskningsafdelingen udarbejder på baggrund af deres særlige opgaver og karakter et kvalitetshjul for kvalitetsarbejde inden for området. Forskningsafdelingens område indgår på lige fod med programmerne i UCC s kvalitetssystem. Videnindsamling, analyse, vurdering og opfølgning Et væsentligt omdrejningspunkt for UCC's kvalitetssystem er, at viden- og datagenerering ligger til grund for de beslutninger, der træffes. Viden og data forstås her bredt og kan fx komme fra forskning, undersøgelser og evalueringer lokalt, nationalt og internationalt, nøgletal som UCC trækker, eller som trækkes gennem nationale registre. Der arbejdes løbende med at afdække videnbehovet i UCC på forskellige relevante områder. Ligeledes etableres der løbende omkring kvalitetsområderne drøftelser med uddannelsesområdernes programchefer og uddannelsesledelserne om hvilke data, det er nødvendigt at indsamle for at kunne vurdere og udvikle området. Alle aktiviteter i UCC indeholder et element af videnindsamling og feedbackprocesser. Det gælder særligt uddannelsens fag og faglige forløb, og områder hvor man sætter noget nyt i værk, fx fastholdelsestiltag, nye uddannelsesudbud eller nye uddannelseselementer. SAMMENHÆNG TIL UCC'S STRATEGI OG EKSTERNE KRAV For at sikre at kvalitetsarbejdet i praksis understøtter UCC's overordnede strategi og mål samt eksterne mål og krav, tager kvalitetsarbejdet afsæt i de strategiske rammer, der er for kerneydelserne herunder de relevante forretningsstrategier, de eksternt formulerede krav, der er til UCC via fx udviklingskontrakt og akkreditering samt realiseringen af UCC s campusvision. UCC s kvalitetssystem understøtter UCC s strategi og bidrager til den årlige evaluering og revision af uddannelsesprogrammernes forretningsstrategier. Strategi for kvalitetsudvikling og -sikring er for perioden beskrevet inden for de nuværende institutionelle rammer, og kvalitetsarbejdets karakter og organisering tager sit afsæt heri. Side 6 af 7

7 SIKRING OG UDVIKLING AF UCC'S KVALITETSARBEJDE Rektorat, UCC ledelsen og øvrige ledelsesniveauer, Ledelsessekretariatet samt Kvalitetsenhed er centrale samarbejdspartnere i UCC s systematiske kvalitetsarbejde. Formålet er både at sikre, at kvalitetsarbejde får den nødvendige opmærksomhed og forankring i uddannelsesprogramområderne samt at sikre, at kvalitetsarbejdet ikke alene bliver et lokalt, men først og fremmest et fælles anliggende for hele UCC. Da kvalitet i kerneopgaverne i høj grad defineres i mødet mellem studerende og undervisere, aftagere, konsulenter og forskere, er det centralt, at arbejdet med og resultaterne af kvalitetssystemet inddrager disse aktører. Et væsentligt kvalitetskriterium vil derfor være, at der skabes opbakning til kvalitetsarbejdet bredt i UCC, samt at både interne og eksterne aktører bidrager til og indgår i kvalitetsarbejdet. Evaluering af det overordnede system for kvalitetsarbejdet i UCC vil foregå i forhold til de mål, som er beskrevet i politik og strategi for UCC's kvalitetsarbejde og med udgangspunkt i to præmisser: 1. En processuelt præmis lykkes implementeringen af det systematiske kvalitetsarbejde og fungerer processerne efter hensigten? 2. En virkningspræmis giver det bedre kvalitet i kerneopgaverne i forhold til udvalgte kvalitetsmål? UCC s kvalitetsarbejde vurderes hvert 2. år igennem en auditering, hvori der indgår et panel bestående af interne og eksterne deltagere med særlig ekspertise inden for uddannelsesområdet. Procedurer og kriterier for auditeringen er beskrevet i et særskilt baggrundsdokument. Side 7 af 7

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi Kolding Det er fastsat i 12, stk. 2, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser,

Læs mere

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering Akkreditering af Københavns Erhvervsakademi Danmarks Akkrediteringsinstitution

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Stillings- og personprofil. International Chef

Stillings- og personprofil. International Chef Stillings- og personprofil International Chef Orientering til: Dokumentdato: 7. maj 2015 Dokumentansvarlig: CHJ Senest revideret: 18. maj 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: CHJ Stillingsopslag, funktionsbeskrivelse

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og. Erhvervsakademi Kolding

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og. Erhvervsakademi Kolding Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Kolding Udviklingskontrakt 2013-2014 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport

University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport 2007 University College-akkreditering.

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING DELSTRATEGI FOR D I G I T A L I S E R I N G 2014-2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 2 AMBITION DET VIL VI I FORHOLD TIL DIGITALISERING Ambitionen

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet

Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet HHX Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Kapitel. Principperne for kvalitetsarbejdet... 4 1.1. Kvalitetsarbejdet i relation til RHS som helhed... 4

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

University College-akkreditering. CVU Syd

University College-akkreditering. CVU Syd University College-akkreditering CVU Syd University College-akkreditering CVU Syd 2006 University College-akkreditering 2006 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Virksomhed: University College Nordjylland Stillingsbetegnelse: Professionshøjskoledirektør Dato: 18. august 2015 1. Rammeanalyse 1. Kunde University College Nordjylland 2. Kontaktpersoner

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Februar 2010. Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen. Pilottestversion

Februar 2010. Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen. Pilottestversion Februar 2010 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen Pilottestversion Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 5 Indledning... 6 Introduktion til

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere