Svanemærkning af Gulvplejemidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svanemærkning af Gulvplejemidler"

Transkript

1 Svanemærkning af Guvpejemider Version juni december 2015 Nordisk Mijømærkning

2 Indhod Hvad er et Svanemærket guvpejemidde? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan søger man? 4 Hvad kræves der for at bive Svanemærket? 5 1 Mijøkrav som gæder for ae guvpejemider 6 2 Krav ti embaage 12 3 Krav ti effektivitet 13 4 Information ti brugere 14 5 Kvaitets- og myndighedskrav 14 Markedsføring 16 Svanemærkets udformning 16 Efterkontro 16 Hvor ænge gæder icensen 17 Nye kriterier 17 Biag 1 Biag 2 Biag 3 Biag 4 Biag 5 Biag 6 Biag 7 Biag 8 Biag 9 Ordforkaring Anayser og testmetoder Erkæring udfydt og underskrevet af producenten af guvpejemidet Erkæring udfydt og underskrevet af råvare producent Mijøfare kassificering og kassificering af restmonomerer Beregning af uftbehov ti overhodese af administrative normer Effektivitetstest af professionee produkter Effektivitetstest af forbrugerprodukter Markedsføring af Svanemærkede guvpejemider Guvpejemider 051, version 4.1, 12. december 2012 Adresser Nordisk Ministerråd besuttede i 1989 at indføre en friviig officie mijømærkning, Svanemærket. Nedenstående organisationer/virksomheder anvender Svanemærkningen efter opgave fra det respektive ands regering. For yderigere opysninger se hjemmesiderne: Danmark Mijømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Koegievej 6 DK-2920 Charottenund Teefon Fax E-post: Sverige Mijömärkning Sverige AB SE Stockhom Teefon Fax E-post: Norge Mijømerking Tordenskiods gate 6 B NO-0160 Oso Teefon Fax E-post: Finand Mijömärkning Finand Box 489 FIN Hesingfors Teefon Fax E-post: Isand Norræn Umhverfismerking á Ísandi Umhverfisstofnun Suðurandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Teefon Fax E-post: Dette dokument må kun kopieres i sin hehed og uden nogen form for ændring. Citater fra dokumentet kan benyttes hvis kiden, Nordisk Mijømærkning, opyses.

3 Hvad er et Svanemærket guvpejemidde? Svanemærkede guvpejemider tihører de mindst mijøbeastende produkter inden for deres kategori, idet de opfyder en række mijøkrav. Den største mijøbeastning ved brug af guvpejemider opstår, når produkterne ved rengøring eer decideret fjernese ender i spidevand og udedes ti rensningsanæg og videre ud i vandmijøet. Ved at stie krav ti de indgående stoffer, kan beastningen af det ydre mijø mindskes. Desuden sties der krav ti særige indhodsstoffer, hviket mindsker risikoen for sundhedsmæssige probemer for de personer, der kommer i kontakt med produktet. Endvidere sties der krav ti produktets effektivitet og kvaitetssikring. Hvorfor væge Svanemærkning? Guvpejemiddeproducenter kan anvende varemærket Svanen i deres markedsføring. Svanemærket nyder meget stor anerkendese og troværdighed inden for Norden. Svanemærket er en omkostningseffektiv og enke måde at kommunikere mijøarbejde og mijøengagement ti kunder og everandører. En mere mijøtipasset produktion forbereder producenten af guvpejemidet på fremtidige mijøkrav. Mijøspørgsmå er kompekse, og det kan tage ang tid at sætte sig ind i specifikke spørgsmå. Svanemærkningen kan ses som en guide ti dette arbejde. Svanemærkningen indehoder ikke kun mijøkrav, men også kvaitetskrav eftersom mijø og kvaitet ofte går hånd i hånd. Det betyder, at en Svaneicens også kan ses som et kvaitetsstempe. Hvad kan Svanemærkes? Guvpejemider er i denne sammenhæng produkter udeukkende ti indendørs brug, som ægger en fim af poymerer eer voks på guve for at ette vedigehodet og beskytte guvet. Desuden indgår produkter, der fjerner denne fim/ poish fra guvet i produktgruppen. Guvpejemider omfatter b.a. grundpoish, guvpoish, vaskepoish, guvvoks, vaske-pejemidde med voks, poishfjerner og voksfjerner (ordforkaring i biag 1). Både produkter ti professionee brugere og amindeige forbrugere er inkuderet i kriterierne for guvpejemider. Et produkt indgår i den gruppe (professionee/private) det markedsføres ti. Hvis det sæges ti begge brugergrupper, bedømmes det i effektivitetstest som et professionet produkt. 3 (18)

4 Mider, som kun har rengørende egenskaber (f.eks. vaske-pejemidde uden voks), og produkter, hvor fimdannesen sker som en reaktion meem fedtsyrer og kak, kan ikke Svanemærkes iføge denne produktgruppe. Hvordan søger man? Ansøgeren ska tage udgangspunkt i Reger for nordisk mijømærkning samt mijømærkningskravene i dette dokument. Hvert krav er markeret med bokbogstavet K (for krav) samt et nummer. Symboer i teksten For hvert krav er det beskrevet, hvordan kravet ska dokumenteres. Der findes også forskeige symboer, der anvendes for at ette arbejdet. Symboerne er: ( Send Kravet kontroeres på stedet ; Send rutine for mijø- og kvaitetssikringen Ansøgning Ansøgning om nordisk isens sendes ti Nordisk Mijømærkning i eget and og er gydig for behanding i 12 måneder. Ansøgningen kan eventuet behandes af et andet and indenfor Nordisk Mijømærkning efter aftae meem disse. Besked om dette gives ti ansøgeren. Virksomheder udenfor Norden ansøger hos Nordisk Mijømærkning i det nordiske and, hvor produkterne hovedsageig ska markedsføres. Ansøgningen ska bestå af et ansøgningsskema (ansøgningsformuar) og dokumentation, som viser at kravene opfydes (hviken dokumentation som kræves er specificeret i kravene). I ansøgningsskemaet ska det opyses i hvike nordiske and de aktuee produkter sæges/markedsføres og forventet omsætning i hvert and ska opyses. Mere information og hjæp ved ansøgning kan findes ved at gå ind på det respektive ands hjemmeside. Sag i Norden En beviget icens er gædende i hee Norden. I icensbeviset biver produkterne opført per and, hvor de sæges i henhod ti opysninger givet i ansøgningsskemaet (ansøgningsformuaren). Produkterne vi fremgå af Nordisk Mijømærknings hjemmeside(r). Licensindehaveren er forpigtiget ti at informere Nordisk Mijømærkning, såfremt der biver ændringer mht. hvor produkterne sæges. Hvis produkterne ska sæges i andre nordiske ande end det/dem som først er angivet i isensbeviset, ska icensindehaveren skriftig informere og eventuet indsende den nødvendig dokumentation ti Nordisk Mijømærkning i det and, hvor den nordiske icens er udstedt. 4 (18)

5 Kontro på stedet Inden der beviiges icens kontroerer Nordisk Mijømærkning på stedet, at kravene opfydes. Ved kontroen ska man kunne fremvise materiae for beregninger, origina indsendt attest, måeprotoko, indkøbsstatistik og ignende, som støtter kravene. Omkostninger Der beregnes en ansøgningsafgift i forbindese med, at virksomheden søger icens. Ud over dette beregnes der en årsafgift baseret på det Svanemærkede guvpejemiddes omsætning. Spørgsmå Ved spørgsmå kontaktes Nordisk Mijømærkning, se adresse på side 2. Hvad kræves der for at bive Svanemærket? For at få Svaneicens kræves det at: Samtige reevante krav opfydes Nordisk Mijømærkning har kontroeret på stedet 5 (18)

6 1 Mijøkrav som gæder for ae guvpejemider Kravene herunder gæder for ae guvpejemider, medmindre det specifikt er angivet kun at gæde for de nævnte typer af guvpejemider. Kravene gæder for samtige indgående stoffer, med mindre andet er angivet i kravet. Som indgående stof regnes, med mindre andet er nævnt, ae stoffer i produktet, også tisatte additiver (f.eks. konservering og stabiisator) i råvarerne, men ikke forureninger fra råvareproduktionen. Som forurening regnes rester fra råvareproduktionen, der indgår i det færdige produkt i koncentrationer under 100 ppm (0,0100 w/w %, 100 mg/kg), men ikke stoffer der er tisat en råvare eer produktet bevidst og med et formå, uanset mængde. Forureninger på råvareniveau i koncentrationer over 1,0 % i råvaren regnes dog som indgående stoffer. Kendte fraspatningsprodukter af indgående stoffer, regnes også som indgående. Bemærk, at produktet ti enhver tid ska opfyde ae obigatoriske krav en undtagese nævnt i et specifikt krav er derfor ikke en genere undtagese fra de obigatoriske krav. K1 Beskrivese af produkt Beskrivese af produktet og anvendesen af dette i forhod ti produktbeskriveserne i Hvad kan svanemærkes. Fudstændig recept for produktet ska opyses ti Nordisk Mijømærkning. For ae indgående stoffer ska føgende angives: Handesnavn Kemisk navn/navne (hvis fere indgående stoffer under et handesnavn) Farekassificering i henhod ti direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF med senere ændringer og tipasninger eer forordning nr. 1272/2008 (for hver råvare, samt hvert indgående stof) Funktion CAS-nr. DID-nr. (Detergent Ingredient Database se Biag 2) Indgående stoffers aktive procent Indgående mængde i henhodsvis banderecept og produktrecept (se forsag ti receptopbygning i baggrundsdokument). ( Beskrivese af produktet og dets anvendese ( Fudstændig recept i henhod ti kravet ( Erkæring udfydt og underskrevet af producenten af guvpejemidet (Biag 3) 6 (18)

7 K2 Kassificering af produktet Produktet må ikke kassificeres med farekoder og farebetegneser som angivet nedenfor. Farekasse Farekode og fareangivese (Forordning nr. 1272/ ) Akut toksicitet* Acute tox. 1-4 H300, H301, H302, H304 H310, H311, H312 H330, H331, H332 Hudætsning Luftvejs-/hudsensibiisering Specifik måorgantoksicitet enket/gentagen eksponering Farig for vandmijøet 1 Gædende fra dec Skin corr. 1A, 1B, 1C H314 Resp. Sens. 1 H334 Skin Sens. 1 H317 STOT SE 1-2 H370, H371 STOT RE 1-2 H372, H373 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1-4 H410, H411, H412, H413 Farebetegnese og risikosætning (Direktiv nr. 67/548/EØF2 /1999/45/EC 2 ) Sundhedsskadeig (Xn) R20, R21, R22, R65 Giftig (T) R23, R24, R25 Meget giftig (T+) R26, R27, R28 Ætsende (C) R34, R35 Sundhedsskadeig (Xn) R42 Sensibiiserende (Xi) R43 Sundhedsskadeig (Xn) R48/20, R48/21, R48/22 R68/20, R68/21, R68/22 R33 Giftig (T) R39/23, R39/24, R39/25 R48/23, R48/24,R48/25 Meget giftig (T+) R39/26, R39/27, R39/28 Mijøfarig (N) / (-) R50, R53 R50/53, R51/53, R52/53 2 Gædende i overgangsperioden ti Forordning nr. 1272/2008 fra dec ti juni 2015 Undtaget poish-/voksfjerner ti professionet brug, som er kassificeret ætsende/skin Corr. 1B eer 1C med R34/H314 eer okairriterende/eye Dam. 1 med R41/H318. Undtaget: poish-/voksfjerner ti professionet brug, som er kassificeret sundhedsskadeig/acute tox. 4 med R20/H332, R21/H312 og/eer R22/ H302, hvis embaagen er udformet så brugeren ikke kommer i kontakt med produktet. Vær opmærksom på, at det er producenten i EU/EØS-and eer importøren, der er ansvarig for kassificeringen. ( Sikkerhedsdatabad for produktet i henhod ti gædende europæisk ovgivning. ( Sikkerhedsdatabad for ae råvarer i henhod ti gædende europæisk ovgivning. Hvis poishfjerner eer voksfjerner ti professionet er kassificeret sundhedsskadeig/acute tox. 4 med R20/H332, R21/H312 og/eer R22/ H30, ska der fremsendes dokumentation for, at embaagen er udformet såedes, at brugeren ikke kommer i kontakt med produktet, samt fremsendes en brugsanvisning iht. kravet. 7 (18)

8 K3 CMR stoffer Indgående stoffer må ikke være kassificeret med nogen af føgende farekoder og fareangiveser eer en kombination deraf. Farekasse Carcinogenicitet Kimceemutagenicitet Reproduktionstoksicitet 1 Gædende fra dec Farekode og fareangivese (Forordning nr. 1272/ ) Carc. 1A eer 1B; H350 Carc. 1A eer 1B; H350i Carc. 2; H351 Muta 1A; H340 Muta. 1B; H340 Muta. 2; H341 Repr. 1A eer 1B; H360F Repr. 1A eer 1B; H360D Repr. 2; H361f Repr. 2; H361d Lact. H362 Farebetegnese og risikosætning (Direktiv nr. 67/548/EØF 2 ) Carc. kat. 1 eer 2; R45 Carc. kat. 1 eer 2: R49 Carc. kat. 3; R40 Muta. kat. 1; R46 Muta. kat. 2; R46 Muta. kat. 3; R68 Repr. kat. 1 eer 2; R60 Repr. kat. 1 eer 2; R61 Repr. kat. 3; R62 Repr. kat. 3; R63 R64 2 Gædende i overgangsperioden ti Forordning nr. 1272/2008 fra dec ti juni 2015 Kravene gæder også for stoffer, der kan frigive stoffer med ovennævnte kassificeringer. Undtaget herfra er NTA som forurening i kompeksdannere af typen MGDA og GLDA, hvor NTA må indgå med < 1,0 vægt- % i råvaren, dog atid så koncentrationen i det færdige produkt er < 0,100 w/w%. ( Erkæring udfydt og underskrevet af producenten af guvpejemidet (Biag 3). ( Erkæring udfydt og underskrevet af råvareproducent for hver råvare (Biag 4). K4 Fygtige organiske stoffer Det enkete produkts samede koncentration af fygtige organiske stoffer, må ikke overstige føgende grænseværdier: Vaskepejemidde og vaskepoish: Grundpoish, guvpoish og guvvoks: Poishfjerner og voksfjerner: VOC <0,5 w/w% VOC < 5,0 w/w% VOC < 20,0 w/w% Ved fygtige organiske stoffer forstås stoffer, der i henhod ti 1999/13/EF defineres som VOC, det vi sige stoffer der ved 20 C har et damptryk >0,010 kpa. ( Erkæring udfydt og underskrevet af producenten af guvpejemidet (Biag 3). ( Beregning af VOC-indhod i produktet. ( Erkæring udfydt og underskrevet af råvareproducent (Biag 4). K5 Overhodese af administrative normer for fygtige stoffer Ved norma brug af produkterne, må de administrative normer for opøsningsmider i noget nordisk and ikke overskrides. Dette krav kan dokumenteres på to måder: Ved en 0-ventiationstest eer ved en måing under normae brugsforhod (se biag 6 i dette kriteriedokument under Måing af fordampningshastighed ). Hvis O-ventiationstest bruges ska der anvendes en beregningsmode som ses i biag 6. 8 (18)

9 De administrative normer kan findes på føgende internetadresser: Danmark: Sverige: Norge: Finand: eer ( Dokumentation som viser, at administrative normer for opøsningsmider ikke er overskredet i noget nordisk and. K6 Konserveringsmider Konserveringsmider, der indgår i produktet, må ikke være bioakkumuerbare BCF < 500 eer ogkow < 4. Hvis der findes en måt BCF-værdi, ska højest måte værdi anvendes i stedet for ogkow. Konserveringsmider må kun være tisat for at konservere råvare eer produkt, ikke for at desinficere eer give antimikrobie funktion. ( Dokumentation for BCF eer ogkow. ( Erkæring udfydt og underskrevet af producenten af guvpejemidet (Biag 3) ( Erkæring udfydt og underskrevet af råvareproducent (Biag 4) K7 Optimering af konserveringsmidde Tisat konserveringsmidde ska være optimeret i forhod ti produktets voumen, og der ska gennemføres en Chaenge test (se biag 2), der viser dette. ( Testrapport for gennemførese af Chaenge test, der viser optimat brug af konserveringsmidde. K8 Tensider, aerob nedbrydeighed Ae tensider i guvpejemidet ska være et nedbrydeige i henhod ti DIDisten. Findes tensidet ikke på DID-isten ska nedbrydeighed dokumenteres i henhod ti testmetode nr. 301 A-F eer nr. 310 i OECD guideines for testing of chemicas eer andre tisvarende testmetoder. Undtaget er ingrediensemugatorer/eveing agents (max 10 mg/g aktivt indhod) i guvpoish, grundpoish og guvvoks (se K13), fuortensider med fuorinerede kustofkædeængde mindre end eer ig med 5 i grundpoish, guvpoish og guvvoks (se K14) samt siikontensid i grundpoish, guvpoish og guvvoks (se K15). Bemærk at guvpejemider med en rengørende effekt er omfattet af detergent forordningen. ( Dokumentation for at tensider i guvpejemidet er et nedbrydeige i henhod ti ovenstående. K9 Tensider, anaerob nedbrydeighed Ae tensider i guvpejemidet ska være anaerob nedbrydeige i henhod ti DID- isten. Findes tensidet ikke på DID-isten kan nedbrydeighed dokumenteres, med en ISO 11734, ECOTOC nr 28 (juni 1988) eer tisvarende testmetoder, hvor der opnås mindst 60 % nedbrydeighed under anaerobe forhod. Undtaget er ingrediensemugatorer/eveing agents (max 10 mg/g aktivt indhod) i guvpoish, grundpoish og guvvoks (se K13), fuortensider med fuorinerede kustofkædeængde mindre end eer ig med 5 i grundpoish, guvpoish og guvvoks (se K14) samt siiconetensider i grundpoish, guvpoish og guvvoks (se K15). ( Dokumentation for at tensider i guvpejemidet er anaerob nedbrydeige i henhod ti ovenstående. 9 (18)

10 K10 Mijøskadeige stoffer Den samede mængde af stoffer, som opfyder kriterierne for kassificering som mijøfarig (N eer uden symbo (R52/53 eer R53) /H400, H410, H411, H412 eer H413), må ikke indgå i produktet i højere koncentration end 100 mg/g aktivt indhod. Undtaget herfra er poish- og voksfjerner, hvor den samede mængde stoffer, som opfyder kriterierne for kassificering som mijøfarig (N eer uden symbo (R52/53 eer R53) /H400, H410, H411, H412 eer H413), må ikke indgå i produktet i højere koncentration end 2,0 w/w% aktivt indhod. Dette krav gæder også for stoffer, som har vist sig at danne persistente mijøskadeige nedbrydningsprodukter under reevante betingeser. Højmoekyære stoffer (moekyevægt > 700, maksima diameter > 1,17 nm og en maksima moekyeængde > 4,3 nm) undtages for kravet, hvis de har en akvatisk toksicitet EC 50 /LC 50 > 100 mg/. Kassificering i henhod ti Stofdirektivet 67/548/EØF er gædende i overgangsperioden ti forordning nr /2008 fra dec ti juni Se Biag 5. Tensider, kassificeret med H412, undtages kravet, forudsat de er et nedbrydeige* og anaerobt nedbrydeige**. * I henhod ti DID-isten. Hvis stoffet icke findes på DID-isten dokumentere i henhod ti testmetode nr. 301 A-F eer nr. 310 i OECD guideines for testing of chemicas eer andre tisvarende testmetoder. ** I henhod ti DID-isten. Hvis stoffet icke findes på DID-isten dokumentere i henhod ti ISO 11734, ECETOC nr 28 (juni 1988) eer tisvarende testmetoder, hvor der opnås mindst 60 % nedbrydeighed under anaerobe forhod. ( Redegørese af tensider undtaget fra kravet (mængde, kassificering, nedbrydeighed). ( Erkæring udfydt og underskrevet af producenten af guvpejemidet (Biag 3) ( Erkæring udfydt og underskrevet af råvareproducent (Biag 4) ( Ansøger ska fremægge testresutat, minimum i form af sikkerhedsdatabad/ produktbad iht. gædende europæisk ovgivning for ae ingredienser i produktet, hvori der fremgår resutater for økotoksikoogiske test, nedbrydeighed og bioakkumuering, udført efter OECDs testmetoder. Se testmetoder for økotoksicitet, nedbrydeighed og bioakkumuering i biag 2 i dette kriteriedokument. ( Ansøger ska fremægge beregning, der viser at grænseværdierne for mijøskadeige stoffer er overhodt. K11 Fosfor Den totae mængde af fosfor må maksimat være 0,20 w/w% i vaskepejemider, vaskepoish, poishfjerner og voksfjerner Bemærk, at fosfonater ikke må indgå, se K17. ( Erkæring udfydt og underskrevet af producenten af guvpejemidet (Biag 3). ( Erkæring udfydt og underskrevet af råvareproducent (Biag 4). K12 Restmonomerer i poymerer Totaindhodet af monomerer kassificeret i henhod ti biag 5 må ikke overstige 100 mg/kg poymer (100 ppm) måt på nyproduceret poymerdispersion. Bemærk, at forureninger på råvareniveau i koncentrationer over 1,0 w/w% regnes som indgående stoffer. ( Erkæring fra råvareproducent (biag 4) om hvike kassificerede monomere og i hviken mængde, de hver især indgår med i råvaren. 10 (18)

11 K13 Ingrediensemugatorer og eveing agents i grundpoish, guvpoish og guvvoks Den totae koncentration af ingrediensemugatorer og eveing agents, som ikke er aerob og anaerob nedbrydbare iføge K8 og K9, må ikke overstige 10 mg/g aktivt indhod i grundpoish, guvpoish og guvvoks. Bemærk, at hvis fuortensider benyttes som ingrediensemugatorer eer eveing agents, ska K14 også opfydes. Bemærk, at hvis siiconetensider benyttes som ingrediensemugatorer eer eveing agents, ska K15 også opfydes. ( For grundpoish, guvpoish og guvvoks: Opgørese som viser at den totae koncentration af ikke aerobt og anerobt nedbrydeige ingrediensemugatorer og eveing agents ikke overstiger 10 mg/g aktivt indhod. K14 Fuortensider i grundpoish, guvpoish og guvvoks Undtaget for K8 og K9 er fuortensider i grundpoish, guvpoish og guvvoks. Fuortensider må kun indgå i en mængde svarende ti 0,025 w/w% i grundpoish, guvpoish og guvvoks. De indgående fuortensiders fuorinerede kustofkædeængde ska være mindre end eer ig med 5. Forudsætning: Hvis produktet indehoder siiconetensider må fuortensider ikke indgå i produktet. ( Erkæring udfydt og underskrevet af producenten af guvpejemidet angående indehod af fuortensider (Biag 3). ( Erkæring udfydt og underskrevet af råvareproducenten angående indehod af fuortensider (Biag 4). ( For grundpoish, guvpoish og guvvoks: Opgørese over mængden af fuortensider i produktet, som viser, at koncentrationen ikke overstiger 0,025 w/w%. ( Dokumentation fra råvareproducenten der viser, at fuortensidernes kustofkædeængde er mindre end eer ig med 5. K15 Siiconetensider i grundpoish, guvpoish og guvvoks Undtaget for K8 og K9 er siiconetensider i grundpoish, guvpoish og guvvoks. Siiconetensider må kun indgå i en mængde svarende ti 0,25 w/w% i grundpoish, guvpoish og guvvoks. Forudsætning: Hvis produktet indehoder fuortensider, må siiconetensider ikke indgå i produktet. ( Erkæring udfydt og underskrevet af producenten af guvpejemidet angående indehod af siiconetensider (Biag 3). ( Erkæring udfydt og underskrevet af råvareproducenten angående indehod af siisconetensider (Biag 4). ( For grundpoish, guvpoish og guvvoks: Opgørese over mængden af siiconetensider i produktet som viser, at koncentrationen ikke overstiger 0,25 w/w%. K16 CDV- beregning for vaskepoish og vaskepejemidde CDV (kritisk fortyndingsvoumen) beregnes for ae ingredienser for højeste anbefaede dosering. Højmoekyære stoffer (moekyevægt > 700, maksima diameter > 1,17 nm og en maksima moekyeængde > 4,3 nm) medtages ikke i beregning af CDV. 11 (18)

12 CDV må ikke overstige iter pr. iter brugsopøsning beregnet på kroniske data eer CDV må ikke overstige iter pr. iter brugsopøsning beregnet på akutte data. ( Beregning af CDV (Se Biag 2 for vejedning). ( Dokumentation for opysninger, der ikke findes på DID-isten. Se DID-isten part B. K17 Øvrige krav ti indgående kemiske stoffer Produktet må ikke indehode føgende indgående stoffer: Parfume Phthaater Farvestoffer og pigmenter APEO (akyfenoethoxyater) og derivater deraf Haogenerede og aromatiske opøsningsmider Kompeksdannere EDTA (ethyendiamintetraacetat), DTPA (Diethyentriaminpentaacetat) og fosfonater. (Krav for NTA se K3). Emner, der vurderes som Substances of very high concern (SVHC), og som findes på kandidatisten ist_en.asp. nanopartiker (fra nanomateriaer*) * Definitionen af nanomateriaer føger EU kommisionens definision af nanomateriaer fra 18. oktober 2011, med undtagese af at grænsen for partikkestørresesfordeingen er redusert ti 1 %: Nanomateriae: et naturig, tifædigt opstået eer fremstiet materiae, der består af partiker i ubundet tistand eer som et aggregat eer som et aggomerat, og hvor mindst 1 % af partikerne i den antasmæssige størresesfordeing i en eer fere eksterne dimensioner igger i størresesintervaet nm Poymere emusioner regnes ikke som nanomateriae. ( Erkæring udfydt og underskrevet af producenten af guvpejemidet (Biag 3). ( Erkæring udfydt og underskrevet af råvareproducent (Biag 4). 2 Krav ti embaage K18 Embaage - past Pastembaage ska være mærket i henhod ti DIN6120 de 2, ISO 11469:2000 Past - Generisk identifikation og mærkning af pastprodukter, eer tisvarende. Kapser, åg og pumper er undtaget dette krav. PVC og andet haogeneret past må ikke indgå i embaagen eer embaage komponenterne (inkusive kapser/åg/pumper og etiketter). ( Kontroeres på kontrobesøg eer ved biede af produktets mærkning eer et databad, hvor mærkning fremgår. Mærkning kan også fremgå af etiketten, hvis dette supperes med dokumentation for pasttypen fra emaageproducenten. ( Erkæring fra producent (Biag 3) samt embaageoversigt med angivese af embaagetype. 12 (18)

13 K19 Vægt nytte forhod Ae produkter ska opfyde føgende krav ti primær embaage: VNF = SUM ((V i + N i )/D i ) < X hvor X = 2,5 g/g aktivt indhod for forbrugerprodukter og X = 1,0 g/g aktivt indhod for professionee produkter V i = Vægten af embaagekomponenten i (gram) N i = Vægten af ikke recirkueret materiae i embaagekomponenten i (gram) D i = Produktets indhod af aktive komponenter (gram) ( Beregning af VNF. ( Dokumentation fra embaageproducent om mængden af recirkueret materiae i embaagekomponenterne. 3 Krav ti effektivitet Produktets effektivitet ska dokumenteres i henhod ti K20 Effektivitet Produktets effektivitet ska dokumenteres i henhod ti Biag 7 for professionee produkter og ti Biag 8 for forbrugerprodukter. Ved ansøgning af mijømærke ti grundpoish, testes denne sammen med en anden poish ( toppoish ). Krav ti effektiviteten står under de respektive metoder i Biag 7 og Biag 8. ( 1. For guvpoish ti professionee brugere: Enten: Dokumentation af gennemført aboratorietest og fettest (Biag 7 de 1). Eer: Dokumentation for brugertest (Biag 7 de 5 og tabe 7-1). 2. For vaskepoish/vaskepejemider ti professionet brug: Enten: Dokumentation for gennemført aboratorietest (Biag 7 de 2). Eer: Dokumentation for brugertest (Biag 7 de 5 og tabe 7-2). 3. For grundpoish ti professionet brug: Enten: Dokumentation for gennemført aboratorietest. Grundpoishen testes sammen med en toppoish som under punkt 1. og 2. Recoatabiity testes for grundpoishen aene (Biag 7 de 3). Eer: Dokumentation for brugertest for grundpoish aene (Biag 7 de 5 og tabe 7-3). I tiæg en brugertest for grundpoish i kombination med et andet poish/guvpejemidde. 4. For poishfjerner og voksfjerner ti professionet brug: Enten: Dokumentation for gennemført aboratorietest og fettest (Biag 7 de 4). Eer Dokumentation for brugertest (Biag 7 de 5 og tabe 7-4). 5. For guvpoish ti forbrugere: Dokumentation for både gennemført aboratorietest og fettest (Biag 8 de 1). Guvpoishprodukter ti forbrugere som karer brugertesten ti professionee produkter behøver ikke at gennemgå yderigere effektivitetstest. Produkter godkendt ti professionet brug, og som ska markedsføres som forbrugerprodukter, behøver ikke at gennemgå yderigere effektivitetstest. 13 (18)

14 6. For vaskepoish / vaskepejemider ti forbrugere: Dokumentation for gennemført aboratorietest (Biag 8 de 2). Vaskepoish / vaskepejemider ti forbrugere som karer brugertesten ti professionee produkter behøver ikke at gennemgå yderigere effektivitetstest. Produkter godkendt ti professionet brug, og som ska markedsføres som forbrugerprodukter, behøver ikke at gennemgå yderigere effektivitetstest. 7. For poishfjerner og voksfjerner ti forbrugere: Dokumentation for gennemført aboratorietest (Biag 8 de 3). 4 Information ti brugere K21 Informationstekst om produktet Informationsteksten på embaagen/i produktbadet for guvpejemider med en rengørende effekt ska føge EU s direktiv angående indhodsdekaration (No 648/2004, appendix VII). Produktets anvendesesområde eer produkttype ska angives tydeigt i informationsteksten, og der ska være brugervejedning for samtige anvendesesområder for produktet. EU s direktiv angående indhodsdekaration: Reguation (EC) No 648/2004 of the European Pariament and of the Counci, appendix VII. ( Prøve på skriftig information om produktet (sikkerhedsdatabad, produktbad og etiket) som viser hee informationsteksten på ae aktuee sprog, hvor produktet markedsføres. K22 Doseringsanvisning Hvis produktet bruges fortyndet, ska der på etiketten angives doseringsintervaer. På forbrugerprodukter, som ska fortyndes før brug, ska der medføge en doseringsanordning ti produktet, så korrekt dosering sikres. Produktet ska everes med vejedning ti påføring og fjerning. Det ska fremgå af produktets databad eer etiket, hvor ang tid man ska vente med at påføre et nyt ag, for at de administrative normer ikke overskrides (se K5). ( Kopi af etiket og evt. produktdatabad hvor ovenstående opysninger er angivet. ( For forbrugerprodukter ska der desuden vedægges et eksempar af den doseringsanordning, der sikrer korrekt dosering. 14 (18)

15 5 Kvaitets- og myndighedskrav For at sikre, at Svanekravene opfydes ska føgende rutiner være impementeret. Hvis guvpejemiddeproducenten har et certificeret mijøedesessystem iht. ISO eer EMAS, hvor føgende rutiner er impementeret, er det tistrækkeigt at certificeringsorgan bekræfter, at kravene impementeres. K23 Ansvarig for Svanen Der ska findes en person på virksomheden, der er ansvarig for at Svanens krav opfydes samt en kontaktperson, der har forbindese ti Nordisk Mijømærkning. ( Organisationsstruktur som viser de ansvarige for ovenstående. K24 Dokumentation Licenshaveren ska kunne fremvise en kopi af ansøgningen samt fakta- og beregningsmateriae (inkusive testrapporter, dokumenter fra undereverandører og ignende) for den dokumentation, som sendes ind i forbindese med ansøgningen. Kontroeres på stedet. K25 Guvpejemidets kvaitet Licenshaveren ska garantere, at kvaiteten på det Svanemærkede guvpejemidde ikke forringes i øbet af icensens gydighedstid. ; Rutiner for at udarbejde og ved behov varetage rekamationer/kager angående kvaiteten på de Svanemærkede guvpejemider. K26 Panagte ændringer Panagte produktmæssige og markedsmæssige ændringer, der påvirker Svanekravene, ska skriftigt meddees Nordisk Mijømærkning. ; Rutiner, der viser, hvordan panagte produktmæssige og markedsmæssige ændringer håndteres. K27 Uforudsete afvigeser Uforudsete afvigeser, der påvirker Svanekravene ska rapporteres skriftigt ti Nordisk Mijømærkning samt journaiseres. ; Rutiner, som viser, hvordan uforudsete afvigeser håndteres. K28 Sporbarhed Licenshaveren ska kunne spore det Svanemærkede guvpejemidde i produktionen. ; Beskrivese/rutiner for hvordan kravet opfydes. K29 Retursystem Reevante nationae reger, ove og/eer brancheaftaer vedrørende retur-systemer for produkter og embaage (såsom REPA i Sverige, PYR i Finand og Grønt Punkt i Norge) ska opfydes i de nordiske ande, hvor de Svanemærkede guvpejemider markedsføres. ( Kopi af aftae fra ansøger om tisutning ti reevante aftaer om genvinding/ behanding samt Biag 3 eer ignende erkæring for ae de nordiske ande, hvor produkterne markedsføres. 15 (18)

16 K30 Love og forordninger Licenshaveren ska sikre, at gædende bestemmeser for sikkerhed, arbejdsmijø, mijøovgivning og anægsspecifikke betingeser/koncessioner føges på samtige produktionssteder for det Svanemærkede produkt. ( Udfydt og underskrevet ansøgningsskema. K31 Markedsføring Markedsføring af Svanemærkede guvpejemider ska ske iht. Reger för nordisk mijömärkning av produkter 22. juni 2011 eer senere versioner. ( Udfydt biag 9. Markedsføring Mijømærket Svanen er et varemærke, der nyder meget stor anerkendese og troværdighed i Norden. Det Svanemærkede produkt/tjeneste må markedsføres med Svane-mærket, så ænge icensen er gydig. Mærket ska paceres på en sådan måde, at der ikke opstår tviv om, hvad der menes med mærkningen og sådan, at det fremgår, at guvpejemidet er mijømærket. Man kan æse mere om markedsføring i Reger för nordisk mijömärkning av produkter 22. juni 2011 eer senere versioner. Svanemærkets udformning Svanemærket er udformet på føgende måde: NORDISK MILJØMÆRKNING icensnummer Hver icens får et unikt icensnummer, der ska anvendes sammen med mærket. Der kan æses mere om mærkets udformning i Reger för nordisk mijömärkning av produkter 22. juni 2011 eer senere versioner. 16 (18)

17 Efterkontro Nordisk Mijømærkning kan kontroere, at guvpejemidet opfyder Svanens krav også efter, at der beviiges en icens. Det kan f.eks. ske ved besøg på stedet eer stikprøvekontro. Hvis det viser sig, at guvpejemidet ikke opfyder kravene, kan icensen trækkes tibage. Der kan også tages stikprøver i handen og disse kan anayseres af et upartisk aboratorium. Hvis kravene ikke opfydes, kan Nordisk Mijømærkning kræve, at icenshaveren betaer anayseomkostningerne. Hvor ænge gæder icensen Nordisk Mijømærkning fastsatte kriterierne for guvpejemider version 4 den 15. juni 2012 og de gæder ti og med 31. december På Nordisk Mijømærkningsnævns møde den 12.december 2012 bev det besuttet om ændringer i K2 og K10. Derudover er der avet noge mindre redaktionee ændringer i K8, biag 3 og biag 4. Den nye version hedder 4.1. Mijømærkningsicensen gæder, så ænge kriterierne opfydes og indti disse kriterier hoder op med at gæde. Kriterierne kan forænges eer justeres, i sådanne tifæde forænges icensen automatisk og icenshaveren får meddeese. Senest 1 år inden kriterierne hoder op med at gæde, ska det meddees hvike kriterier, der ska gæde efter kriteriernes sidste gydighedsdato. Licenshaveren tibydes så muighed for at forny icensen. 17 (18)

18 Nye kriterier Ti næste revision ses på muigheden for at: Udvide produktgruppen med nye produkttyper ti f.eks. vandgasprodukter og udendørsprodukter på baggrund af ny RPS for samtige produkter Skærpe krav ti VOC er og samtidig se på aternativer ti VOC er Forbyde konserveringsmider i guvpejemider Skærpe fosforkrav for ae produkttyper Se på fordee for High soids foor poish produkter Skærpe kravene ti CDV og VNF, samt overveje at stie CDV-krav ti fere produkttyper Ændre krav ti ingrediensemugatorer og eveing agents Skærpe krav ti siicone- og fuortensiders mijøegenskaber Skærpe krav ti mijøfarige stoffer og opdee krav efter skadeighed En ny definition af højmoekyære stoffer Opdatere testkrav 18 (18)

19 Biag 1 Ordforkaring Guvpoish Grundpoish Guvvoks Guvpoish danner en hård, sammenhængende og smudsafvisendefim. Guvpoish indehoder fimdannende komponenter (despergeret voks, poymerer, harpiks) som påføres for at beskytte et guv, og for at gøre vedigehod ettere. Er en guvpoish som anvendes som porefyer samt for at give en anden poish bedre fæste. Består normat af poymerer og harpiks. Er en voks, der danner en bød hinde (poyeten, harpiks) som påføres for at beskytte guvet. Vaskepoish/vaskepejemidde Produkt Ingredienser Tensider Konserveringsmider Parfume og farve Poishfjerner og voksfjerner Professionet produkt Producenten Er kombinerede rengørings- og poish-forbedringsmider. De indehoder fimdannende komponenter som poymerer, harpiks og/eer voks. Af vedigehodesesprodukter indgår vaskepejemidde med voks. Seve guvpejemidet i den form det sæges. Atså ikke i fortyndet form. De kemiske stoffer eer bandinger af kemiske stoffer som ved produktionen bandes sammen for at ave guvpejemidet. I de tifæde hvor et par af ingredienserne reagerer kemisk med hinanden i forbindese med fremstiingen af guvpejemidet, betragtes de reaktionsprodukter der efterføgende forekommer i guvpejemidet, som ingredienser. Ingredienserne kan grupperes efter deres funktion (f.eks tensider, konserveringsmider og parfume). Kades også detergenter og er en gruppe organiske stoffer som består af en hydrofob (vandskyende) og en hydrofi (vandopøseig) de. Denne opbygning medfører, at tensider har overfadeaktiv effekt. Organiske stoffer som tisættes for at forhindre tivækst af mikroorganismer i guvpejemidet, som vie mindske produktets kvaitet og hodbarhed. Organiske stoffer som tisættes først og fremmest af æstetiske årsager for at give hhv. duft og farve. Parfume kan dog skjue ugt fra andre ingredienser. Anvendes ti at fjerne poish og voks fra guve. Poish- og voksfjerner, består ba. af organiske opøsningsmider, akai, tensid, hydrotroper samt kompeksdannere. Et produkt der udeukkende biver markedsført ti brug i professione sammenhæng. Produktet regnes ikke som professionet, hvis det udeukkende markedsføres ti detaihanden, eer hvis det biver markedsført ti både detaihandeen og ti professionet brug. Den virksomhed der færdiggør produktet, dvs. bander formueringen og embaerer denne.

20 Biag 2 Anayser og testmetoder Krav ti anayseaboratoriet 1A Krav ti anayseaboratorium Føgende gæder for test vedrørende økotoksiske effekter og Chaengetest. Anayseaboratoriet ska være kompetent og upartisk i henhod ti nedenståend. Anayseaboratoriet ska opfyde de amene krav i overensstemmese med standarden EN ISO eer være et officiet GLP-godkendt anayseaboratorium. For Chaengetest kan ansøgerens anayseaboratorium/- måing godkendes ti at gennemføre anayser og måinger hvis: Producenten har et kvaitetssystem, hvor prøvetagning og anayser indgår, og som er certificeret enigt ISO Testmetoden for Chaengetest ska indgå i kvaitetssystemet. Nordisk Mijømærkning ska have adgang ti ae rådata fra testen. 1B Krav ti aboratorium ved effektivitetstest Laboratoriet ska opfyde de amene krav i overensstemmese med standarden EN ISO eer være et officiet GLP-godkendt anayseaboratorium. Ansøgers anayseaboratorium/-måing kan godkendes for at gennemføre anayser og måinger hvis: Producenten har et kvaitetssystem, hvor prøvetagning og anayser indgår, og som er certificeret enigt ISO Testmetoden for effektivitetstesten ska indgå i kvaitetssystemet. Nordisk Mijømærkning ska have adgang ti ae rådata fra effektivitetstesten. Testmetoder og beregninger Aternative metoder / ignende metoder Ved brug af andre testmetoder end angivet i dette biag 2 og under hvert krav: Testmetoden ska være bekræftet som reevant af uafhængig tredjepart. Desuden ska der foreigge en vurdering af igheder/uigheder, og hvordan resutatet vi afvige fra et resutat ved brug af den test, der er anvist i kravet eer i biag 2. Nordisk Mijømærkning ska godkende brugen af den aternative test på baggrund af disse vurderinger. Aerob et nedbrydeighed For et bioogisk nedbrydeighed benyttes testmetode nr. 301 (A ti F) samt nr. 310 i OECD guideine for testing of chemicas eer andre tisvarende testmetoder.

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.5 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.6 12. oktober 2010 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Vejledning til elektronisk ansøgning

Vejledning til elektronisk ansøgning Vejledning til elektronisk ansøgning Miljømærkning Danmark er gået over til elektronisk arkivering, og derfor ønsker vi fremover at modtage materiale elektronisk både når det gælder, nye ansøgninger, fornyelser,

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning af underguv udført med SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere Sikkerhed fra Lexmark ti øsningskompatibe printere og mutifunktionsprintere Få bedre sikkerhed for virksomhedsdokumenter og -data Når det drejer sig om sikkerhed, ska din organisation være sikker på, at

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi udnytter soens stråer hee året. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har været med ige fra

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Om Svanmærkede. Gulvplejemidler. Baggrund for miljømærkning. Version 4. 15. juni 2012. Nordisk Miljømærkning

Om Svanmærkede. Gulvplejemidler. Baggrund for miljømærkning. Version 4. 15. juni 2012. Nordisk Miljømærkning Om Svanmærkede Gulvplejemidler Baggrund for miljømærkning Version 4 15. juni Svanemærkning af Gulvplejemidler - Baggrund for miljømærkning 051/version 4.0 Indhold 1. Sammenfatning 1 2. Basisfakta om kriterierne

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimer jeres netværksudskrivning, og opret state-of-the-art udskriftsstyringsøsning, der kan benyttes okat og via the coud. Sikker og praktisk frigivese af udskriftsjobs Feksibet.

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer Atomer, moekyer og tistande 5 Side 1 af 9 Sidste gang: Tistandsformer og overgange samt diverse kustofforbindeser og disses betydning for nanoteknoogien. I dag: Som opvarmning noget syre/base-teori, herefter

Læs mere

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændse Siemensstraße 22 D-842 Massing Tf. +4(0)8724/87-0 Fax +4(0)8724/87-888-100 info@hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderigere

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP Forord Vovo Pentas marinemotorer anvendes i dag over hee verden. De anvendes under ae tænkeige driftsforhod af såve erhvervs- som fritidssejere. Og det er ingen tifædighed. Efter

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK VX Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi tibyder soekare fordee med maksimat udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i mere

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Vinduer med kobede rammer Vinduer med kitfas Vinduer med buer Runde vinduer Skoddeeementer Speciaeementer Facadedøre i speciaudførese Fodedøre Hæveskydedøre Hæveskydedøre i træ/au Eementer i træ/au Eementer

Læs mere

Smart udskrivning. Fremragende farver.

Smart udskrivning. Fremragende farver. Lexmark C950de farveprinter Smart udskrivning. Fremragende farver. Lexmark C950de farveprinter Designet ti din trave arbejdsgruppe: Lexmark C950de indehoder A3- farveudskrivning i professione kvaitet,

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

Farveløsninger til produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548 farvelaser MFP serien

Farveløsninger til produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548 farvelaser MFP serien Lexmark X548 farveaser MFP serien Farveøsninger ti produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548-serien Lexmark X548-serien forsyner meemstore arbejdsgrupper med fremragende udskrivningsfunktioner, produktivitetsøsninger,

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Baggrundsdokument for Miljømærkning af industrielle rengørings- og affedtningsmidler kriterieversion 2.1

Baggrundsdokument for Miljømærkning af industrielle rengørings- og affedtningsmidler kriterieversion 2.1 Baggrundsdokument for Miljømærkning af industrielle rengørings- og affedtningsmidler kriterieversion 2.1 d. 26. oktober 2005, opdateret 13. oktober 2011 Baggrunden for fælles nordisk miljømærkning Nordisk

Læs mere

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling.

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling. NYT om GAMMELT Årgang - nr. Sagterbutikken anno 1920 Biv medem Dette første nummer af "NYT OM GAMMELT" har ti forma at skabe interesse for Sagterimuseet i Roskide. Et spedamuseum kan kun fungere, hvis

Læs mere

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET grobund07 2010 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 Nye stade trods krise 4-7 grobund 2 GROBUND Grobund nr. 07 2010 INDHOLD Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning

Læs mere

Flygt propeller pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT

Flygt propeller pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT Fygt propeer pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT Hvor rent er vandet du ska pumpe? Hvor rent er væsken du ska pumpe? Er det het fri for pantevækst, fibre, stykker af pastik eer tøj og kude? Har du

Læs mere

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte Sovarmesystemer Vaiant sovarmesystemer Soekare fordee med maksimat udbytte aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente sovarmesystemer Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i 140 år sat

Læs mere

FUGEMASSER PROFF. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070

FUGEMASSER PROFF. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070 FUGEMASSER PROFF guide DANA LIM A/S Københavnsvej 2 DK4600 Køge Teknisk Service: +45 5664 0075 Teefon: +45 5664 0070 Fax: +45 5664 0090 www.danai.dk ACRYL FUGEMASSER Anvendese Hærdesyste Tisat fungicid

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

fundament for udvikling og værdiskabelse

fundament for udvikling og værdiskabelse AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Akademiets må er på et fagigt grundag at fremme den

Læs mere

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J ~~ FUG'T --,- 4 UDK 69.022.2:628.853 69.025.1 : 628.853 FUGT OG KÆLDRE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 Kædre bruges i dag ti mere end før I game dage bev kædre fte accepterede, sevm de var

Læs mere

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 2011 jui Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 jui 2011 Udgiver:

Læs mere

6 1 Navri og hjemsted

6 1 Navri og hjemsted PHIIP & PARTNERE Ad~wXö rfirriir J.nr. 7936-001 Dok. af 21 juni 2007 FUNDATS FOR SAM ZINGERSENS FOND Ternevej 5 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 53 65 74 Bestyresen i Sam Zingersens Fond, der er stiftet af

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER Tekniske data Noine beastning Noine ydese (80 /60 ) Noine ydese (50 /30) MIn. beastning Min. ydese (80 /60) Min. ydese (50 /30 ) Effekt Pn ax - Pn in (50-30 ) Effekt 30 (30 retur) Effekt 30 (47 retur)

Læs mere

Digital Kommuneplan 2013

Digital Kommuneplan 2013 Digita Kommunepan 2013 Vekommen ti Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunepan2013findesudeukkendeienwebbaseretudgavepådennehjemmeside. Idenbåtopbjækekanduæseomkommunepanenogdukanæsekommunabestyresensmåogretningsinjerfordefemtemaer-

Læs mere

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070 GULIME OG SPARTELMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: 5664 0075 Teefon: 5664 0070 Fax.: 5664 0090 www.danai.dk GULIM Monteringsperiode efter ipåføring* (20 C,

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

FUGEMASSER. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070

FUGEMASSER. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070 FUGEMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: +45 5664 0075 Teefon: +45 5664 0070 Fax: +45 5664 0090 www.danai.dk MSPOLYMER FUGEMASSER Produkt Anvendese Hærdesyste

Læs mere

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Projektrapport Oktober 1996 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørshom Tf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Misfarvning ved

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Oppun1pning af grundvand firedobles

Oppun1pning af grundvand firedobles 7.maj 1998 6. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET METRO BYGGERIET: Oppun1pning af grundvand firedobes Samtidig afviser Comet at efterkomme de vikår, som Mijøkontroen har stiet for oppumpningen Metro-entreprenøren

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen Det kan siges meget kort Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen og sådan tænker og hander angt de feste

Læs mere

Netguide for journalister

Netguide for journalister Netguide for journaister 2 NETRESEARCH: Den computente journaist 4 GENEREL SØGNING: Menneskeig sortering eer rå maskinkraft 7 SØGEMASKINER: 286.349 hits og fem minutter ti deadine 12 KOMMENTAR: Nettet

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA 2 Hvad gør en god astvogn virkeig god? De feste mennesker vie sige, at det hander om effektivitet. Det yder godt, men hvad betyder det i praksis? For

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere

Velkommen til Gru ndejerforeningen. Æbleparken ( ".~ r------ - -- _.--- - - '------. s.>:

Velkommen til Gru ndejerforeningen. Æbleparken ( .~ r------ - -- _.--- - - '------. s.>: Vekommen ti Gru ndejerforeningen Æbeparken r------ - -- _.--- - - ( ".~ '------. s.>: Indhodsfortegnese..Vekomst 2.Bestyrese 3.Forsikring 4.Dekaration 5.Dekarationsrids 6.Bygningstegning 7.Bepantningspan

Læs mere

MEETING PLANNER Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus C, denmark. velkommen til RAdiSSon blu

MEETING PLANNER Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus C, denmark. velkommen til RAdiSSon blu MEETING PLANNER Radisson Bu Scandinaia ote, Aarhus C, denmark ekommen ti RAdiSSon bu ekommen Radisson Bu Scandinaia ote er Århus største hote og byens mest naturige mødested. oteet er Sanemærket og har

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

er blevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII

er blevet stadig bedre for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII VIII INDLEDNING: KORT OM EN LANG HISTORIE De sidste 80'er års historie er historien om, hvordan "gade Danmark" er bevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan fertaet af ~narbejdere,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

Amager Fælled. bliver fredet

Amager Fælled. bliver fredet 18. august 1994 2. årgang nr. 13 Amager Fæed. biver fredet N a turkagenævnet enig i okarådets synspunkter Madin egepads I perioden 22. august ti 26. august fra k. 12 17 vi vi mae, save, hamre et nyt bevægeigt

Læs mere

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; --

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; -- 5. maj 1994 2. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET, Sag & reparation o ar af TV-VIDEO-STEREO Gratis åne-tv under reparationen.. TV- og Videoui'ejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP)

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014 Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP) 1. Resume TCPP anvendes primært som flammehæmmer i produktion

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

NUANCE The experience speaks for itself

NUANCE The experience speaks for itself NUANCE The experience speaks for itsef Sammenigning af PDF-øsninger oversigt 8 PDF Create 8 UNDERSTØTTEDE FUNKTIONER Engesk Engesk Professiona 8 Kompatibe med Microsoft Windows XP (32 bit), Vista (32 og

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhæne meem produktionsskoer o erhvervsskoer Reisterundersøese af produktionsskoeeevers uddannesesstatus før o efter deres produktionsskoeophod Udarbejdet af UN-C Bia Sammenhæne meem produktionsskoer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Medlemsblad for. nr. 1 Sæson 2012/2013. Velkommen til ny sæson i NGF

Medlemsblad for. nr. 1 Sæson 2012/2013. Velkommen til ny sæson i NGF Medemsbad for nr. 1 Sæson 2012/2013 Vekommen ti ny sæson i NGF 1 Nakskov Gymnastikforenings bestyrese 2 Forretningsudvag: Formand: Susanne Larsen Heesvej 37, 4000 Nakskov Tf. 60454892 Mai: sus@youmai.dk

Læs mere

Baggrundsdokument. for Svanemærkning af Tømidler

Baggrundsdokument. for Svanemærkning af Tømidler Baggrundsdokument for Svanemærkning af Tømidler Baggrundsdokument til version 2.0 til kriteriedokument 18. marts 2009 Baggrunden for en fælles nordisk miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere