Svanemærkning af Gulvplejemidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svanemærkning af Gulvplejemidler"

Transkript

1 Svanemærkning af Guvpejemider Version juni december 2015 Nordisk Mijømærkning

2 Indhod Hvad er et Svanemærket guvpejemidde? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan søger man? 4 Hvad kræves der for at bive Svanemærket? 5 1 Mijøkrav som gæder for ae guvpejemider 6 2 Krav ti embaage 12 3 Krav ti effektivitet 13 4 Information ti brugere 14 5 Kvaitets- og myndighedskrav 14 Markedsføring 16 Svanemærkets udformning 16 Efterkontro 16 Hvor ænge gæder icensen 17 Nye kriterier 17 Biag 1 Biag 2 Biag 3 Biag 4 Biag 5 Biag 6 Biag 7 Biag 8 Biag 9 Ordforkaring Anayser og testmetoder Erkæring udfydt og underskrevet af producenten af guvpejemidet Erkæring udfydt og underskrevet af råvare producent Mijøfare kassificering og kassificering af restmonomerer Beregning af uftbehov ti overhodese af administrative normer Effektivitetstest af professionee produkter Effektivitetstest af forbrugerprodukter Markedsføring af Svanemærkede guvpejemider Guvpejemider 051, version 4.1, 12. december 2012 Adresser Nordisk Ministerråd besuttede i 1989 at indføre en friviig officie mijømærkning, Svanemærket. Nedenstående organisationer/virksomheder anvender Svanemærkningen efter opgave fra det respektive ands regering. For yderigere opysninger se hjemmesiderne: Danmark Mijømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Koegievej 6 DK-2920 Charottenund Teefon Fax E-post: Sverige Mijömärkning Sverige AB SE Stockhom Teefon Fax E-post: Norge Mijømerking Tordenskiods gate 6 B NO-0160 Oso Teefon Fax E-post: Finand Mijömärkning Finand Box 489 FIN Hesingfors Teefon Fax E-post: Isand Norræn Umhverfismerking á Ísandi Umhverfisstofnun Suðurandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Teefon Fax E-post: Dette dokument må kun kopieres i sin hehed og uden nogen form for ændring. Citater fra dokumentet kan benyttes hvis kiden, Nordisk Mijømærkning, opyses.

3 Hvad er et Svanemærket guvpejemidde? Svanemærkede guvpejemider tihører de mindst mijøbeastende produkter inden for deres kategori, idet de opfyder en række mijøkrav. Den største mijøbeastning ved brug af guvpejemider opstår, når produkterne ved rengøring eer decideret fjernese ender i spidevand og udedes ti rensningsanæg og videre ud i vandmijøet. Ved at stie krav ti de indgående stoffer, kan beastningen af det ydre mijø mindskes. Desuden sties der krav ti særige indhodsstoffer, hviket mindsker risikoen for sundhedsmæssige probemer for de personer, der kommer i kontakt med produktet. Endvidere sties der krav ti produktets effektivitet og kvaitetssikring. Hvorfor væge Svanemærkning? Guvpejemiddeproducenter kan anvende varemærket Svanen i deres markedsføring. Svanemærket nyder meget stor anerkendese og troværdighed inden for Norden. Svanemærket er en omkostningseffektiv og enke måde at kommunikere mijøarbejde og mijøengagement ti kunder og everandører. En mere mijøtipasset produktion forbereder producenten af guvpejemidet på fremtidige mijøkrav. Mijøspørgsmå er kompekse, og det kan tage ang tid at sætte sig ind i specifikke spørgsmå. Svanemærkningen kan ses som en guide ti dette arbejde. Svanemærkningen indehoder ikke kun mijøkrav, men også kvaitetskrav eftersom mijø og kvaitet ofte går hånd i hånd. Det betyder, at en Svaneicens også kan ses som et kvaitetsstempe. Hvad kan Svanemærkes? Guvpejemider er i denne sammenhæng produkter udeukkende ti indendørs brug, som ægger en fim af poymerer eer voks på guve for at ette vedigehodet og beskytte guvet. Desuden indgår produkter, der fjerner denne fim/ poish fra guvet i produktgruppen. Guvpejemider omfatter b.a. grundpoish, guvpoish, vaskepoish, guvvoks, vaske-pejemidde med voks, poishfjerner og voksfjerner (ordforkaring i biag 1). Både produkter ti professionee brugere og amindeige forbrugere er inkuderet i kriterierne for guvpejemider. Et produkt indgår i den gruppe (professionee/private) det markedsføres ti. Hvis det sæges ti begge brugergrupper, bedømmes det i effektivitetstest som et professionet produkt. 3 (18)

4 Mider, som kun har rengørende egenskaber (f.eks. vaske-pejemidde uden voks), og produkter, hvor fimdannesen sker som en reaktion meem fedtsyrer og kak, kan ikke Svanemærkes iføge denne produktgruppe. Hvordan søger man? Ansøgeren ska tage udgangspunkt i Reger for nordisk mijømærkning samt mijømærkningskravene i dette dokument. Hvert krav er markeret med bokbogstavet K (for krav) samt et nummer. Symboer i teksten For hvert krav er det beskrevet, hvordan kravet ska dokumenteres. Der findes også forskeige symboer, der anvendes for at ette arbejdet. Symboerne er: ( Send Kravet kontroeres på stedet ; Send rutine for mijø- og kvaitetssikringen Ansøgning Ansøgning om nordisk isens sendes ti Nordisk Mijømærkning i eget and og er gydig for behanding i 12 måneder. Ansøgningen kan eventuet behandes af et andet and indenfor Nordisk Mijømærkning efter aftae meem disse. Besked om dette gives ti ansøgeren. Virksomheder udenfor Norden ansøger hos Nordisk Mijømærkning i det nordiske and, hvor produkterne hovedsageig ska markedsføres. Ansøgningen ska bestå af et ansøgningsskema (ansøgningsformuar) og dokumentation, som viser at kravene opfydes (hviken dokumentation som kræves er specificeret i kravene). I ansøgningsskemaet ska det opyses i hvike nordiske and de aktuee produkter sæges/markedsføres og forventet omsætning i hvert and ska opyses. Mere information og hjæp ved ansøgning kan findes ved at gå ind på det respektive ands hjemmeside. Sag i Norden En beviget icens er gædende i hee Norden. I icensbeviset biver produkterne opført per and, hvor de sæges i henhod ti opysninger givet i ansøgningsskemaet (ansøgningsformuaren). Produkterne vi fremgå af Nordisk Mijømærknings hjemmeside(r). Licensindehaveren er forpigtiget ti at informere Nordisk Mijømærkning, såfremt der biver ændringer mht. hvor produkterne sæges. Hvis produkterne ska sæges i andre nordiske ande end det/dem som først er angivet i isensbeviset, ska icensindehaveren skriftig informere og eventuet indsende den nødvendig dokumentation ti Nordisk Mijømærkning i det and, hvor den nordiske icens er udstedt. 4 (18)

5 Kontro på stedet Inden der beviiges icens kontroerer Nordisk Mijømærkning på stedet, at kravene opfydes. Ved kontroen ska man kunne fremvise materiae for beregninger, origina indsendt attest, måeprotoko, indkøbsstatistik og ignende, som støtter kravene. Omkostninger Der beregnes en ansøgningsafgift i forbindese med, at virksomheden søger icens. Ud over dette beregnes der en årsafgift baseret på det Svanemærkede guvpejemiddes omsætning. Spørgsmå Ved spørgsmå kontaktes Nordisk Mijømærkning, se adresse på side 2. Hvad kræves der for at bive Svanemærket? For at få Svaneicens kræves det at: Samtige reevante krav opfydes Nordisk Mijømærkning har kontroeret på stedet 5 (18)

6 1 Mijøkrav som gæder for ae guvpejemider Kravene herunder gæder for ae guvpejemider, medmindre det specifikt er angivet kun at gæde for de nævnte typer af guvpejemider. Kravene gæder for samtige indgående stoffer, med mindre andet er angivet i kravet. Som indgående stof regnes, med mindre andet er nævnt, ae stoffer i produktet, også tisatte additiver (f.eks. konservering og stabiisator) i råvarerne, men ikke forureninger fra råvareproduktionen. Som forurening regnes rester fra råvareproduktionen, der indgår i det færdige produkt i koncentrationer under 100 ppm (0,0100 w/w %, 100 mg/kg), men ikke stoffer der er tisat en råvare eer produktet bevidst og med et formå, uanset mængde. Forureninger på råvareniveau i koncentrationer over 1,0 % i råvaren regnes dog som indgående stoffer. Kendte fraspatningsprodukter af indgående stoffer, regnes også som indgående. Bemærk, at produktet ti enhver tid ska opfyde ae obigatoriske krav en undtagese nævnt i et specifikt krav er derfor ikke en genere undtagese fra de obigatoriske krav. K1 Beskrivese af produkt Beskrivese af produktet og anvendesen af dette i forhod ti produktbeskriveserne i Hvad kan svanemærkes. Fudstændig recept for produktet ska opyses ti Nordisk Mijømærkning. For ae indgående stoffer ska føgende angives: Handesnavn Kemisk navn/navne (hvis fere indgående stoffer under et handesnavn) Farekassificering i henhod ti direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF med senere ændringer og tipasninger eer forordning nr. 1272/2008 (for hver råvare, samt hvert indgående stof) Funktion CAS-nr. DID-nr. (Detergent Ingredient Database se Biag 2) Indgående stoffers aktive procent Indgående mængde i henhodsvis banderecept og produktrecept (se forsag ti receptopbygning i baggrundsdokument). ( Beskrivese af produktet og dets anvendese ( Fudstændig recept i henhod ti kravet ( Erkæring udfydt og underskrevet af producenten af guvpejemidet (Biag 3) 6 (18)

7 K2 Kassificering af produktet Produktet må ikke kassificeres med farekoder og farebetegneser som angivet nedenfor. Farekasse Farekode og fareangivese (Forordning nr. 1272/ ) Akut toksicitet* Acute tox. 1-4 H300, H301, H302, H304 H310, H311, H312 H330, H331, H332 Hudætsning Luftvejs-/hudsensibiisering Specifik måorgantoksicitet enket/gentagen eksponering Farig for vandmijøet 1 Gædende fra dec Skin corr. 1A, 1B, 1C H314 Resp. Sens. 1 H334 Skin Sens. 1 H317 STOT SE 1-2 H370, H371 STOT RE 1-2 H372, H373 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1-4 H410, H411, H412, H413 Farebetegnese og risikosætning (Direktiv nr. 67/548/EØF2 /1999/45/EC 2 ) Sundhedsskadeig (Xn) R20, R21, R22, R65 Giftig (T) R23, R24, R25 Meget giftig (T+) R26, R27, R28 Ætsende (C) R34, R35 Sundhedsskadeig (Xn) R42 Sensibiiserende (Xi) R43 Sundhedsskadeig (Xn) R48/20, R48/21, R48/22 R68/20, R68/21, R68/22 R33 Giftig (T) R39/23, R39/24, R39/25 R48/23, R48/24,R48/25 Meget giftig (T+) R39/26, R39/27, R39/28 Mijøfarig (N) / (-) R50, R53 R50/53, R51/53, R52/53 2 Gædende i overgangsperioden ti Forordning nr. 1272/2008 fra dec ti juni 2015 Undtaget poish-/voksfjerner ti professionet brug, som er kassificeret ætsende/skin Corr. 1B eer 1C med R34/H314 eer okairriterende/eye Dam. 1 med R41/H318. Undtaget: poish-/voksfjerner ti professionet brug, som er kassificeret sundhedsskadeig/acute tox. 4 med R20/H332, R21/H312 og/eer R22/ H302, hvis embaagen er udformet så brugeren ikke kommer i kontakt med produktet. Vær opmærksom på, at det er producenten i EU/EØS-and eer importøren, der er ansvarig for kassificeringen. ( Sikkerhedsdatabad for produktet i henhod ti gædende europæisk ovgivning. ( Sikkerhedsdatabad for ae råvarer i henhod ti gædende europæisk ovgivning. Hvis poishfjerner eer voksfjerner ti professionet er kassificeret sundhedsskadeig/acute tox. 4 med R20/H332, R21/H312 og/eer R22/ H30, ska der fremsendes dokumentation for, at embaagen er udformet såedes, at brugeren ikke kommer i kontakt med produktet, samt fremsendes en brugsanvisning iht. kravet. 7 (18)

8 K3 CMR stoffer Indgående stoffer må ikke være kassificeret med nogen af føgende farekoder og fareangiveser eer en kombination deraf. Farekasse Carcinogenicitet Kimceemutagenicitet Reproduktionstoksicitet 1 Gædende fra dec Farekode og fareangivese (Forordning nr. 1272/ ) Carc. 1A eer 1B; H350 Carc. 1A eer 1B; H350i Carc. 2; H351 Muta 1A; H340 Muta. 1B; H340 Muta. 2; H341 Repr. 1A eer 1B; H360F Repr. 1A eer 1B; H360D Repr. 2; H361f Repr. 2; H361d Lact. H362 Farebetegnese og risikosætning (Direktiv nr. 67/548/EØF 2 ) Carc. kat. 1 eer 2; R45 Carc. kat. 1 eer 2: R49 Carc. kat. 3; R40 Muta. kat. 1; R46 Muta. kat. 2; R46 Muta. kat. 3; R68 Repr. kat. 1 eer 2; R60 Repr. kat. 1 eer 2; R61 Repr. kat. 3; R62 Repr. kat. 3; R63 R64 2 Gædende i overgangsperioden ti Forordning nr. 1272/2008 fra dec ti juni 2015 Kravene gæder også for stoffer, der kan frigive stoffer med ovennævnte kassificeringer. Undtaget herfra er NTA som forurening i kompeksdannere af typen MGDA og GLDA, hvor NTA må indgå med < 1,0 vægt- % i råvaren, dog atid så koncentrationen i det færdige produkt er < 0,100 w/w%. ( Erkæring udfydt og underskrevet af producenten af guvpejemidet (Biag 3). ( Erkæring udfydt og underskrevet af råvareproducent for hver råvare (Biag 4). K4 Fygtige organiske stoffer Det enkete produkts samede koncentration af fygtige organiske stoffer, må ikke overstige føgende grænseværdier: Vaskepejemidde og vaskepoish: Grundpoish, guvpoish og guvvoks: Poishfjerner og voksfjerner: VOC <0,5 w/w% VOC < 5,0 w/w% VOC < 20,0 w/w% Ved fygtige organiske stoffer forstås stoffer, der i henhod ti 1999/13/EF defineres som VOC, det vi sige stoffer der ved 20 C har et damptryk >0,010 kpa. ( Erkæring udfydt og underskrevet af producenten af guvpejemidet (Biag 3). ( Beregning af VOC-indhod i produktet. ( Erkæring udfydt og underskrevet af råvareproducent (Biag 4). K5 Overhodese af administrative normer for fygtige stoffer Ved norma brug af produkterne, må de administrative normer for opøsningsmider i noget nordisk and ikke overskrides. Dette krav kan dokumenteres på to måder: Ved en 0-ventiationstest eer ved en måing under normae brugsforhod (se biag 6 i dette kriteriedokument under Måing af fordampningshastighed ). Hvis O-ventiationstest bruges ska der anvendes en beregningsmode som ses i biag 6. 8 (18)

9 De administrative normer kan findes på føgende internetadresser: Danmark: Sverige: Norge: Finand: eer ( Dokumentation som viser, at administrative normer for opøsningsmider ikke er overskredet i noget nordisk and. K6 Konserveringsmider Konserveringsmider, der indgår i produktet, må ikke være bioakkumuerbare BCF < 500 eer ogkow < 4. Hvis der findes en måt BCF-værdi, ska højest måte værdi anvendes i stedet for ogkow. Konserveringsmider må kun være tisat for at konservere råvare eer produkt, ikke for at desinficere eer give antimikrobie funktion. ( Dokumentation for BCF eer ogkow. ( Erkæring udfydt og underskrevet af producenten af guvpejemidet (Biag 3) ( Erkæring udfydt og underskrevet af råvareproducent (Biag 4) K7 Optimering af konserveringsmidde Tisat konserveringsmidde ska være optimeret i forhod ti produktets voumen, og der ska gennemføres en Chaenge test (se biag 2), der viser dette. ( Testrapport for gennemførese af Chaenge test, der viser optimat brug af konserveringsmidde. K8 Tensider, aerob nedbrydeighed Ae tensider i guvpejemidet ska være et nedbrydeige i henhod ti DIDisten. Findes tensidet ikke på DID-isten ska nedbrydeighed dokumenteres i henhod ti testmetode nr. 301 A-F eer nr. 310 i OECD guideines for testing of chemicas eer andre tisvarende testmetoder. Undtaget er ingrediensemugatorer/eveing agents (max 10 mg/g aktivt indhod) i guvpoish, grundpoish og guvvoks (se K13), fuortensider med fuorinerede kustofkædeængde mindre end eer ig med 5 i grundpoish, guvpoish og guvvoks (se K14) samt siikontensid i grundpoish, guvpoish og guvvoks (se K15). Bemærk at guvpejemider med en rengørende effekt er omfattet af detergent forordningen. ( Dokumentation for at tensider i guvpejemidet er et nedbrydeige i henhod ti ovenstående. K9 Tensider, anaerob nedbrydeighed Ae tensider i guvpejemidet ska være anaerob nedbrydeige i henhod ti DID- isten. Findes tensidet ikke på DID-isten kan nedbrydeighed dokumenteres, med en ISO 11734, ECOTOC nr 28 (juni 1988) eer tisvarende testmetoder, hvor der opnås mindst 60 % nedbrydeighed under anaerobe forhod. Undtaget er ingrediensemugatorer/eveing agents (max 10 mg/g aktivt indhod) i guvpoish, grundpoish og guvvoks (se K13), fuortensider med fuorinerede kustofkædeængde mindre end eer ig med 5 i grundpoish, guvpoish og guvvoks (se K14) samt siiconetensider i grundpoish, guvpoish og guvvoks (se K15). ( Dokumentation for at tensider i guvpejemidet er anaerob nedbrydeige i henhod ti ovenstående. 9 (18)

10 K10 Mijøskadeige stoffer Den samede mængde af stoffer, som opfyder kriterierne for kassificering som mijøfarig (N eer uden symbo (R52/53 eer R53) /H400, H410, H411, H412 eer H413), må ikke indgå i produktet i højere koncentration end 100 mg/g aktivt indhod. Undtaget herfra er poish- og voksfjerner, hvor den samede mængde stoffer, som opfyder kriterierne for kassificering som mijøfarig (N eer uden symbo (R52/53 eer R53) /H400, H410, H411, H412 eer H413), må ikke indgå i produktet i højere koncentration end 2,0 w/w% aktivt indhod. Dette krav gæder også for stoffer, som har vist sig at danne persistente mijøskadeige nedbrydningsprodukter under reevante betingeser. Højmoekyære stoffer (moekyevægt > 700, maksima diameter > 1,17 nm og en maksima moekyeængde > 4,3 nm) undtages for kravet, hvis de har en akvatisk toksicitet EC 50 /LC 50 > 100 mg/. Kassificering i henhod ti Stofdirektivet 67/548/EØF er gædende i overgangsperioden ti forordning nr /2008 fra dec ti juni Se Biag 5. Tensider, kassificeret med H412, undtages kravet, forudsat de er et nedbrydeige* og anaerobt nedbrydeige**. * I henhod ti DID-isten. Hvis stoffet icke findes på DID-isten dokumentere i henhod ti testmetode nr. 301 A-F eer nr. 310 i OECD guideines for testing of chemicas eer andre tisvarende testmetoder. ** I henhod ti DID-isten. Hvis stoffet icke findes på DID-isten dokumentere i henhod ti ISO 11734, ECETOC nr 28 (juni 1988) eer tisvarende testmetoder, hvor der opnås mindst 60 % nedbrydeighed under anaerobe forhod. ( Redegørese af tensider undtaget fra kravet (mængde, kassificering, nedbrydeighed). ( Erkæring udfydt og underskrevet af producenten af guvpejemidet (Biag 3) ( Erkæring udfydt og underskrevet af råvareproducent (Biag 4) ( Ansøger ska fremægge testresutat, minimum i form af sikkerhedsdatabad/ produktbad iht. gædende europæisk ovgivning for ae ingredienser i produktet, hvori der fremgår resutater for økotoksikoogiske test, nedbrydeighed og bioakkumuering, udført efter OECDs testmetoder. Se testmetoder for økotoksicitet, nedbrydeighed og bioakkumuering i biag 2 i dette kriteriedokument. ( Ansøger ska fremægge beregning, der viser at grænseværdierne for mijøskadeige stoffer er overhodt. K11 Fosfor Den totae mængde af fosfor må maksimat være 0,20 w/w% i vaskepejemider, vaskepoish, poishfjerner og voksfjerner Bemærk, at fosfonater ikke må indgå, se K17. ( Erkæring udfydt og underskrevet af producenten af guvpejemidet (Biag 3). ( Erkæring udfydt og underskrevet af råvareproducent (Biag 4). K12 Restmonomerer i poymerer Totaindhodet af monomerer kassificeret i henhod ti biag 5 må ikke overstige 100 mg/kg poymer (100 ppm) måt på nyproduceret poymerdispersion. Bemærk, at forureninger på råvareniveau i koncentrationer over 1,0 w/w% regnes som indgående stoffer. ( Erkæring fra råvareproducent (biag 4) om hvike kassificerede monomere og i hviken mængde, de hver især indgår med i råvaren. 10 (18)

11 K13 Ingrediensemugatorer og eveing agents i grundpoish, guvpoish og guvvoks Den totae koncentration af ingrediensemugatorer og eveing agents, som ikke er aerob og anaerob nedbrydbare iføge K8 og K9, må ikke overstige 10 mg/g aktivt indhod i grundpoish, guvpoish og guvvoks. Bemærk, at hvis fuortensider benyttes som ingrediensemugatorer eer eveing agents, ska K14 også opfydes. Bemærk, at hvis siiconetensider benyttes som ingrediensemugatorer eer eveing agents, ska K15 også opfydes. ( For grundpoish, guvpoish og guvvoks: Opgørese som viser at den totae koncentration af ikke aerobt og anerobt nedbrydeige ingrediensemugatorer og eveing agents ikke overstiger 10 mg/g aktivt indhod. K14 Fuortensider i grundpoish, guvpoish og guvvoks Undtaget for K8 og K9 er fuortensider i grundpoish, guvpoish og guvvoks. Fuortensider må kun indgå i en mængde svarende ti 0,025 w/w% i grundpoish, guvpoish og guvvoks. De indgående fuortensiders fuorinerede kustofkædeængde ska være mindre end eer ig med 5. Forudsætning: Hvis produktet indehoder siiconetensider må fuortensider ikke indgå i produktet. ( Erkæring udfydt og underskrevet af producenten af guvpejemidet angående indehod af fuortensider (Biag 3). ( Erkæring udfydt og underskrevet af råvareproducenten angående indehod af fuortensider (Biag 4). ( For grundpoish, guvpoish og guvvoks: Opgørese over mængden af fuortensider i produktet, som viser, at koncentrationen ikke overstiger 0,025 w/w%. ( Dokumentation fra råvareproducenten der viser, at fuortensidernes kustofkædeængde er mindre end eer ig med 5. K15 Siiconetensider i grundpoish, guvpoish og guvvoks Undtaget for K8 og K9 er siiconetensider i grundpoish, guvpoish og guvvoks. Siiconetensider må kun indgå i en mængde svarende ti 0,25 w/w% i grundpoish, guvpoish og guvvoks. Forudsætning: Hvis produktet indehoder fuortensider, må siiconetensider ikke indgå i produktet. ( Erkæring udfydt og underskrevet af producenten af guvpejemidet angående indehod af siiconetensider (Biag 3). ( Erkæring udfydt og underskrevet af råvareproducenten angående indehod af siisconetensider (Biag 4). ( For grundpoish, guvpoish og guvvoks: Opgørese over mængden af siiconetensider i produktet som viser, at koncentrationen ikke overstiger 0,25 w/w%. K16 CDV- beregning for vaskepoish og vaskepejemidde CDV (kritisk fortyndingsvoumen) beregnes for ae ingredienser for højeste anbefaede dosering. Højmoekyære stoffer (moekyevægt > 700, maksima diameter > 1,17 nm og en maksima moekyeængde > 4,3 nm) medtages ikke i beregning af CDV. 11 (18)

12 CDV må ikke overstige iter pr. iter brugsopøsning beregnet på kroniske data eer CDV må ikke overstige iter pr. iter brugsopøsning beregnet på akutte data. ( Beregning af CDV (Se Biag 2 for vejedning). ( Dokumentation for opysninger, der ikke findes på DID-isten. Se DID-isten part B. K17 Øvrige krav ti indgående kemiske stoffer Produktet må ikke indehode føgende indgående stoffer: Parfume Phthaater Farvestoffer og pigmenter APEO (akyfenoethoxyater) og derivater deraf Haogenerede og aromatiske opøsningsmider Kompeksdannere EDTA (ethyendiamintetraacetat), DTPA (Diethyentriaminpentaacetat) og fosfonater. (Krav for NTA se K3). Emner, der vurderes som Substances of very high concern (SVHC), og som findes på kandidatisten ist_en.asp. nanopartiker (fra nanomateriaer*) * Definitionen af nanomateriaer føger EU kommisionens definision af nanomateriaer fra 18. oktober 2011, med undtagese af at grænsen for partikkestørresesfordeingen er redusert ti 1 %: Nanomateriae: et naturig, tifædigt opstået eer fremstiet materiae, der består af partiker i ubundet tistand eer som et aggregat eer som et aggomerat, og hvor mindst 1 % af partikerne i den antasmæssige størresesfordeing i en eer fere eksterne dimensioner igger i størresesintervaet nm Poymere emusioner regnes ikke som nanomateriae. ( Erkæring udfydt og underskrevet af producenten af guvpejemidet (Biag 3). ( Erkæring udfydt og underskrevet af råvareproducent (Biag 4). 2 Krav ti embaage K18 Embaage - past Pastembaage ska være mærket i henhod ti DIN6120 de 2, ISO 11469:2000 Past - Generisk identifikation og mærkning af pastprodukter, eer tisvarende. Kapser, åg og pumper er undtaget dette krav. PVC og andet haogeneret past må ikke indgå i embaagen eer embaage komponenterne (inkusive kapser/åg/pumper og etiketter). ( Kontroeres på kontrobesøg eer ved biede af produktets mærkning eer et databad, hvor mærkning fremgår. Mærkning kan også fremgå af etiketten, hvis dette supperes med dokumentation for pasttypen fra emaageproducenten. ( Erkæring fra producent (Biag 3) samt embaageoversigt med angivese af embaagetype. 12 (18)

13 K19 Vægt nytte forhod Ae produkter ska opfyde føgende krav ti primær embaage: VNF = SUM ((V i + N i )/D i ) < X hvor X = 2,5 g/g aktivt indhod for forbrugerprodukter og X = 1,0 g/g aktivt indhod for professionee produkter V i = Vægten af embaagekomponenten i (gram) N i = Vægten af ikke recirkueret materiae i embaagekomponenten i (gram) D i = Produktets indhod af aktive komponenter (gram) ( Beregning af VNF. ( Dokumentation fra embaageproducent om mængden af recirkueret materiae i embaagekomponenterne. 3 Krav ti effektivitet Produktets effektivitet ska dokumenteres i henhod ti K20 Effektivitet Produktets effektivitet ska dokumenteres i henhod ti Biag 7 for professionee produkter og ti Biag 8 for forbrugerprodukter. Ved ansøgning af mijømærke ti grundpoish, testes denne sammen med en anden poish ( toppoish ). Krav ti effektiviteten står under de respektive metoder i Biag 7 og Biag 8. ( 1. For guvpoish ti professionee brugere: Enten: Dokumentation af gennemført aboratorietest og fettest (Biag 7 de 1). Eer: Dokumentation for brugertest (Biag 7 de 5 og tabe 7-1). 2. For vaskepoish/vaskepejemider ti professionet brug: Enten: Dokumentation for gennemført aboratorietest (Biag 7 de 2). Eer: Dokumentation for brugertest (Biag 7 de 5 og tabe 7-2). 3. For grundpoish ti professionet brug: Enten: Dokumentation for gennemført aboratorietest. Grundpoishen testes sammen med en toppoish som under punkt 1. og 2. Recoatabiity testes for grundpoishen aene (Biag 7 de 3). Eer: Dokumentation for brugertest for grundpoish aene (Biag 7 de 5 og tabe 7-3). I tiæg en brugertest for grundpoish i kombination med et andet poish/guvpejemidde. 4. For poishfjerner og voksfjerner ti professionet brug: Enten: Dokumentation for gennemført aboratorietest og fettest (Biag 7 de 4). Eer Dokumentation for brugertest (Biag 7 de 5 og tabe 7-4). 5. For guvpoish ti forbrugere: Dokumentation for både gennemført aboratorietest og fettest (Biag 8 de 1). Guvpoishprodukter ti forbrugere som karer brugertesten ti professionee produkter behøver ikke at gennemgå yderigere effektivitetstest. Produkter godkendt ti professionet brug, og som ska markedsføres som forbrugerprodukter, behøver ikke at gennemgå yderigere effektivitetstest. 13 (18)

14 6. For vaskepoish / vaskepejemider ti forbrugere: Dokumentation for gennemført aboratorietest (Biag 8 de 2). Vaskepoish / vaskepejemider ti forbrugere som karer brugertesten ti professionee produkter behøver ikke at gennemgå yderigere effektivitetstest. Produkter godkendt ti professionet brug, og som ska markedsføres som forbrugerprodukter, behøver ikke at gennemgå yderigere effektivitetstest. 7. For poishfjerner og voksfjerner ti forbrugere: Dokumentation for gennemført aboratorietest (Biag 8 de 3). 4 Information ti brugere K21 Informationstekst om produktet Informationsteksten på embaagen/i produktbadet for guvpejemider med en rengørende effekt ska føge EU s direktiv angående indhodsdekaration (No 648/2004, appendix VII). Produktets anvendesesområde eer produkttype ska angives tydeigt i informationsteksten, og der ska være brugervejedning for samtige anvendesesområder for produktet. EU s direktiv angående indhodsdekaration: Reguation (EC) No 648/2004 of the European Pariament and of the Counci, appendix VII. ( Prøve på skriftig information om produktet (sikkerhedsdatabad, produktbad og etiket) som viser hee informationsteksten på ae aktuee sprog, hvor produktet markedsføres. K22 Doseringsanvisning Hvis produktet bruges fortyndet, ska der på etiketten angives doseringsintervaer. På forbrugerprodukter, som ska fortyndes før brug, ska der medføge en doseringsanordning ti produktet, så korrekt dosering sikres. Produktet ska everes med vejedning ti påføring og fjerning. Det ska fremgå af produktets databad eer etiket, hvor ang tid man ska vente med at påføre et nyt ag, for at de administrative normer ikke overskrides (se K5). ( Kopi af etiket og evt. produktdatabad hvor ovenstående opysninger er angivet. ( For forbrugerprodukter ska der desuden vedægges et eksempar af den doseringsanordning, der sikrer korrekt dosering. 14 (18)

15 5 Kvaitets- og myndighedskrav For at sikre, at Svanekravene opfydes ska føgende rutiner være impementeret. Hvis guvpejemiddeproducenten har et certificeret mijøedesessystem iht. ISO eer EMAS, hvor føgende rutiner er impementeret, er det tistrækkeigt at certificeringsorgan bekræfter, at kravene impementeres. K23 Ansvarig for Svanen Der ska findes en person på virksomheden, der er ansvarig for at Svanens krav opfydes samt en kontaktperson, der har forbindese ti Nordisk Mijømærkning. ( Organisationsstruktur som viser de ansvarige for ovenstående. K24 Dokumentation Licenshaveren ska kunne fremvise en kopi af ansøgningen samt fakta- og beregningsmateriae (inkusive testrapporter, dokumenter fra undereverandører og ignende) for den dokumentation, som sendes ind i forbindese med ansøgningen. Kontroeres på stedet. K25 Guvpejemidets kvaitet Licenshaveren ska garantere, at kvaiteten på det Svanemærkede guvpejemidde ikke forringes i øbet af icensens gydighedstid. ; Rutiner for at udarbejde og ved behov varetage rekamationer/kager angående kvaiteten på de Svanemærkede guvpejemider. K26 Panagte ændringer Panagte produktmæssige og markedsmæssige ændringer, der påvirker Svanekravene, ska skriftigt meddees Nordisk Mijømærkning. ; Rutiner, der viser, hvordan panagte produktmæssige og markedsmæssige ændringer håndteres. K27 Uforudsete afvigeser Uforudsete afvigeser, der påvirker Svanekravene ska rapporteres skriftigt ti Nordisk Mijømærkning samt journaiseres. ; Rutiner, som viser, hvordan uforudsete afvigeser håndteres. K28 Sporbarhed Licenshaveren ska kunne spore det Svanemærkede guvpejemidde i produktionen. ; Beskrivese/rutiner for hvordan kravet opfydes. K29 Retursystem Reevante nationae reger, ove og/eer brancheaftaer vedrørende retur-systemer for produkter og embaage (såsom REPA i Sverige, PYR i Finand og Grønt Punkt i Norge) ska opfydes i de nordiske ande, hvor de Svanemærkede guvpejemider markedsføres. ( Kopi af aftae fra ansøger om tisutning ti reevante aftaer om genvinding/ behanding samt Biag 3 eer ignende erkæring for ae de nordiske ande, hvor produkterne markedsføres. 15 (18)

16 K30 Love og forordninger Licenshaveren ska sikre, at gædende bestemmeser for sikkerhed, arbejdsmijø, mijøovgivning og anægsspecifikke betingeser/koncessioner føges på samtige produktionssteder for det Svanemærkede produkt. ( Udfydt og underskrevet ansøgningsskema. K31 Markedsføring Markedsføring af Svanemærkede guvpejemider ska ske iht. Reger för nordisk mijömärkning av produkter 22. juni 2011 eer senere versioner. ( Udfydt biag 9. Markedsføring Mijømærket Svanen er et varemærke, der nyder meget stor anerkendese og troværdighed i Norden. Det Svanemærkede produkt/tjeneste må markedsføres med Svane-mærket, så ænge icensen er gydig. Mærket ska paceres på en sådan måde, at der ikke opstår tviv om, hvad der menes med mærkningen og sådan, at det fremgår, at guvpejemidet er mijømærket. Man kan æse mere om markedsføring i Reger för nordisk mijömärkning av produkter 22. juni 2011 eer senere versioner. Svanemærkets udformning Svanemærket er udformet på føgende måde: NORDISK MILJØMÆRKNING icensnummer Hver icens får et unikt icensnummer, der ska anvendes sammen med mærket. Der kan æses mere om mærkets udformning i Reger för nordisk mijömärkning av produkter 22. juni 2011 eer senere versioner. 16 (18)

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.5 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.6 12. oktober 2010 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske

Læs mere

Svanemærkning af Rengøringstjenester

Svanemærkning af Rengøringstjenester Svanemærkning af Rengøringstjenester Version 2.3 17. marts 2009 30. juni 2016 Nordisk Miljømærkning Indhold Hvad er en Svanemærket rengøringstjeneste? 3 Hvorfor vælge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes?

Læs mere

fundament for udvikling og værdiskabelse

fundament for udvikling og værdiskabelse AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Akademiets må er på et fagigt grundag at fremme den

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Projektrapport Oktober 1996 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørshom Tf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Misfarvning ved

Læs mere

Vejledning til elektronisk ansøgning

Vejledning til elektronisk ansøgning Vejledning til elektronisk ansøgning Miljømærkning Danmark er gået over til elektronisk arkivering, og derfor ønsker vi fremover at modtage materiale elektronisk både når det gælder, nye ansøgninger, fornyelser,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA 2 Hvad gør en god astvogn virkeig god? De feste mennesker vie sige, at det hander om effektivitet. Det yder godt, men hvad betyder det i praksis? For

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Baggrundsdokument. for Svanemærkning af Tømidler

Baggrundsdokument. for Svanemærkning af Tømidler Baggrundsdokument for Svanemærkning af Tømidler Baggrundsdokument til version 2.0 til kriteriedokument 18. marts 2009 Baggrunden for en fælles nordisk miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989

Læs mere

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

Velkommen til Gru ndejerforeningen. Æbleparken ( ".~ r------ - -- _.--- - - '------. s.>:

Velkommen til Gru ndejerforeningen. Æbleparken ( .~ r------ - -- _.--- - - '------. s.>: Vekommen ti Gru ndejerforeningen Æbeparken r------ - -- _.--- - - ( ".~ '------. s.>: Indhodsfortegnese..Vekomst 2.Bestyrese 3.Forsikring 4.Dekaration 5.Dekarationsrids 6.Bygningstegning 7.Bepantningspan

Læs mere

Krav Referencer/Kommentarer Henvisning Opfyldt kontrol

Krav Referencer/Kommentarer Henvisning Opfyldt kontrol Projekt nr. Licens nr. Ansøger (inkl. adr. og tlf.) Kontaktperson Handelsnavne Forhandlere Årlig omsætning af Svanemærkede huse Ansøgningsdato Ansøger som (producent/importør) Ansøgningsgebyr betalt Projektleder

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; --

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; -- 5. maj 1994 2. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET, Sag & reparation o ar af TV-VIDEO-STEREO Gratis åne-tv under reparationen.. TV- og Videoui'ejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Hvem går op i mangfoldighed?

Hvem går op i mangfoldighed? WWW.PURMO.DK Hvem går op i mangfodighed? Produktkataog Purmo, Rettig Varme Aps, Rosengade 1, DK-6600 Vejen Tf +45 75 55 56 11, Fax +45 75 55 56 22, www.thewarmsociety.com Produktkataog 11.2007 / DK 002

Læs mere

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence Hvad er fremtiden for amen praksis? Læs disse personers bud på side 6. Hvorfor så hurtigt hjem? Ta et par ifige dråber i foyeren k. 15.45, og vend ugens indtryk. FREDAG Den 14. november 2014 Udgivet af

Læs mere