Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser"

Transkript

1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 14 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon Fax Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser 1 Kvalitet på de korte videregående erhvervsakademiuddannelser og de mellemlange videregående professionsbacheloruddannelser søges sikret via en lang række kvalitetssikringsmekanismer. Mekanismerne fremgår af love, uddannelsesbekendtgørelser, eksamens- og censorregler. Det gælder følgende: 1. Krav fastsat i lov om gennemsigtighed og åbenhed. 2. Lærerkvalifikationskrav og stillingsstruktur. 3. Censorregler. 4. Evaluering. 5. Indikatorbaseret tilsyn. 6. Akkreditering (professionsbacheloruddannelser). 7. Kvalitetsbekendtgørelse (erhvervsakademiuddannelser). 8. Råd, udvalg og arbejdsmarkedets parter samt studiebestyrelser. 1. Lov om gennemsigtighed og åbenhed Lov om gennemsigtighed og åbenhed trådte i kraft 1. juni Loven forpligter uddannelsesinstitutioner til at offentliggøre en række oplysninger på institutionens hjemmeside, herunder bl.a. oplysninger om uddannelsernes mål, institutionens pædagogiske praksis og indsatsområder. Endvidere skal institutionerne offentliggøre oplysninger om fuldførelsesprocenter, overgangsfrekvens til anden uddannelse og beskæftigelsesfrekvens, fortrinsvis ved hjælp af oplysninger fra centrale databaser. Undervisningsministeriet undersøgte i 2004, om institutionerne lever op til lovens krav. Det viste sig, at omkring 70 pct. af de af ministeriets institutioner, der udbyder videregående uddannelser, lever op til loven. Undervisningsministeriet vil inden udgangen af 2005 gennemføre en fornyet undersøgelse af, om institutionerne lever op til loven. 2. Lærerkvalifikationskrav og stillingsstruktur Af professionsbachelorbekendtgørelsen fremgår, at lærerkorpset ved en uddannelse samlet set skal have et kvalifikationsniveau, der ligger højere end afgangsniveauet for uddannelsen. Ved kvalifikationsniveau forstås ud over pædagogisk kompetence dokumenteret teoretisk, faglig og/eller professionsmæssig kompetence. 1 Arbejdspapiret er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget for Danmark i den globale økonomi. Papirerne er sendt til Globaliseringsrådet som faktuel baggrund for Globaliseringsrådets diskussioner. Globaliseringsrådet kan ikke tages til indtægt for arbejdspapirerne.

2 Af uddannelsesbekendtgørelserne for erhvervsakademiuddannelserne fremgår, at undervisere skal have en kandidatgrad eller tilsvarende opnået gennem anden videregående uddannelse og relevant erhvervserfaring, der kan dokumentere det faglige og teoretiske niveau. Lærerne skal normalt have relevant erhvervserfaring. Af uddannelsesbekendtgørelserne fremgår det endvidere, at lærerne skal kunne dokumentere et pædagogisk kvalifikationsniveau. Der er således krav om, at lærerne skal kunne dokumentere et pædagogisk kvalifikationsniveau, men der er ikke fastsat centrale regler herom. På professionsbacheloruddannelserne er der i 2003 indført en fælles MVU-stillingsstruktur. Formålet med stillingsstrukturen og lektorbedømmelsen er at sikre: Et højt fagligt og pædagogisk niveau i lærerkorpset. Bredden i lærerkorpsets kvalifikationer til undervisning i de professionsrettede uddannelser, efterog videreuddannelse i tilknytning hertil samt opgaver med forskningstilknytning, udviklingsopgaver og videncenterfunktion. Kvalifikationernes anvendelighed på tværs af de enkelte områder. Undersøgelser af, om institutionerne lever op til lærerkvalifikationskravene, sker i forbindelse med uddannelsesevalueringer og akkrediteringer (jf. nedenfor). Undervisningsministeriet gennemfører herudover ad hoc undersøgelser på særligt udvalgte områder f.eks. på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. En undersøgelse i 2003 har vist, at mere end 75 pct. af lærerkorpset samlet set lever op til kravene om et kvalifikationsniveau, der ligger højere end afgangsniveauet. Der vil blive fulgt op på lærerkorpsenes uddannelsesniveau i forbindelse med akkrediteringerne af uddannelserne. 3. Censorregler Hver uddannelse har et censorkorps og et censorformandskab. Censorformandskabet afgiver årlige beretninger til institutionerne. Hvis der konstateres væsentlige problemer eller mangler, forelægges sagen for Undervisningsministeriet. Beretninger er stikprøvevis gennemgået i forbindelse med det almindelige tilsyn og giver ikke anledning til at tro, at der er uopdagede kvalitetsmangler. Danmarks Evalueringsinstituts undersøgelse - der er offentliggjort i 2005 og omhandler censorinstitutionen på tværs af uddannelsesområder belyser, hvordan censorer bliver beskikket og udpeget til eksaminerne, og hvilke indberetninger censorerne udarbejder efter eksaminerne. Undersøgelsen viser, at der generelt synes at være stor tilfredshed med censorerne som kvalitetssikring i eksamenssituationen. Vurderingerne er, at censorerne sikrer niveau og elevernes rettigheder, og det er censorernes faglige integritet og ansvarlighed, som er grundstenen i karakterafgivelsen. Undersøgelsen indikerer, at censorformandskabernes årsrapporter ikke i alle tilfælde fungerer som redskab til at rådgive institutionerne om uddannelsernes kvalitet, som det oprindeligt er intentionen med rapporterne. 4. Evalueringer Nye uddannelser og institutioner er typisk blevet etableret gennem statslige beslutninger, og siden begyndelsen af 1990 erne er kvaliteten af eksisterende uddannelser og uddannelsesinstitutioner blevet be- 2

3 lyst gennem evalueringer. Styringen af uddannelserne har blandt andet bygget på uddannelsesbekendtgørelser og evalueringer. På området for korte og mellemlange videregående uddannelser har der været tradition for at bruge uddannelsesevalueringer med selvevaluering som redskab i kvalitetsudviklingen af institutioner og uddannelser. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører på eget initiativ eller på anmodning fra Undervisningsministeriet evalueringer. Formålet med uddannelsesevalueringerne har været at vurdere uddannelseskvaliteten i forhold til de mål og målsætninger for undervisningen eller uddannelse, som har været defineret i regelgrundlaget, og som mere konkret er formuleret af uddannelsesinstitutionerne - blandt andet i studieordningerne. Der har været gennemført en række evalueringer og undersøgelser af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser siden 2001 (se skematisk oversigt sidst i bilaget). 5. Indikatorbaseret tilsyn I 2004 blev det indikatorbaserede tilsyn første gang bragt i anvendelse. Formålet med det indikatorbaserede tilsyn er, at Undervisningsministeriet hvert år skal gennemføre et kvalitetsmæssigt tilsyn med udgangspunkt i følgende indikatorer: Eksamensresultater, fuldførelsesfrekvenser, fuldførelsestider, frafaldstidspunkter samt overgang til beskæftigelse. Tilsynet gennemføres parallelt med en økonomisk screening af uddannelsesinstitutionerne, og det undersøges, om der er sammenfald mellem institutioner med økonomiske problemer og problemer i forbindelse med udbuddet af uddannelser. Af konklusionerne fra 2004 kan følgende fremhæves: KVU-sektoren fungerer som helhed, men der skal ses nærmere på: faldende optag på uddannelserne relativt højt frafald varierende beskæftigelsestal for dimittender For MVU-sektoren er det generelle indtryk, at institutionerne lever op til kvalitets- og indholdsmæssige retningslinier, men der skal ses nærmere på: fuldførelsesfrekvenser i forhold til fuldførelsestider gennemførelsesprocenter (i sammenhæng med studiemiljø) kvalitetssikring i forbindelse med merit og fjernundervisning 3

4 6. Akkreditering (professionsbacheloruddannelserne) I Danmark har praksis hidtil været, at evalueringer gennemføres i forhold til de målsætninger, der er formuleret i uddannelsesbekendtgørelser og af uddannelserne selv. På den baggrund er der blevet formuleret anbefalinger til ændringer og forbedringer. I modsætning hertil bygger en akkreditering på evaluering i forhold til eksterne og forud definerede kriterier for kvalitet. Samtidig vil en akkreditering føre til en vurdering af, hvorvidt de evaluerede uddannelser eller institutioner lever op til disse kriterier eller ej. Hvor stor forskellen er mellem at evaluere med og uden kriterier vil i praksis afhænge af, hvor detaljeret kriterierne er formuleret. I forbindelse med Bologna-samarbejdet har Danmark og de øvrige europæiske lande tiltrådt, at der skal indføres akkrediteringssystemer for at øge gennemsigtighed, gensidig anerkendelse af grader og sammenlignelighed i kvalitetssikringssystemer. Akkreditering af professionsbacheloruddannelserne En akkreditering er en evaluering byggende på kriterier, der er opstillet på forhånd. Hvis institutionerne ikke lever op til kriterier, vil Undervisningsministeriet pålægge institutionerne at gøre det inden for en fastsat tidsfrist. Hvis det ikke sker, kan Undervisningsministeriet fratage institutionen retten til at udbyde uddannelsen. I februar 2002 udsendte Undervisningsministeriet et katalog over kriterier for professionsbacheloruddannelsen med 40 kriterier i alt. Kataloget blev udarbejdet i samarbejde med EVA, og hensigten med kataloget var at informere institutionerne om, hvilke faktorer ministeriet vil lægge vægt på i forbindelse med den varslede efterfølgende vurdering af, om den enkelte uddannelsesinstitution lever op til bekendtgørelsen (akkreditering). De 40 kriterier, der bruges til at vurdere kvaliteten af de enkelte institutioners udbud af professionsbacheloruddannelser, kan kategoriseres under følgende overskrifter: Kvalitetskriterier 1. Profil, formål og 2. Struktur og 3. Organisati- 4. Undervi- 5. Studerende 6. Eksamener 7. Kvalitetssik- målsætninger indhold on, miljø og sere og prøver ring faciliteter I perioden akkrediteres alle danske professionsbacheloruddannelser. Akkrediteringen foretages af Undervisningsministeriet på baggrund af en vurdering foretaget af EVA. I 2004 blev 4 uddannelser på i alt 26 institutioner akkrediteret. Konklusionerne fra akkrediteringerne er følgende: Ergoterapeuter: Uddannelsen udbydes på 7 institutioner. Der er generelt en fornuftig opfyldelse af kriterierne, men med hensyn til inddragelse af it i undervisningen, strategi for udnyttelse af faciliteter og gennemførelse af løbende kvalitetsvurderinger klarer ergoterapeutuddannelserne sig mindre godt. 4

5 Fysioterapeuter: Uddannelsen udbydes på 8 institutioner. Akkrediteringen af fysioterapeutområdet viser generelt en høj kriterieopfyldelse, men enkelte steder er der dog problemer i forhold til forskningstilknytningsaftaler og til at opfylde lærerkvalifikationskravene. Bygningskonstruktører: Uddannelsen udbydes 5 steder. Akkrediteringen viste særligt, at institutionerne ikke fuldt ud lever op til kravet om lærerkvalifikationer. Herudover viser det sig, at der er mangler for så vidt angår praktik i uddannelsen. Problemet skyldes overvejende, at uddannelsesbekendtgørelsen lægger op til forskellige tolkninger af praktikkens længde. Der er derfor ved at blive udarbejdet en ny uddannelsesbekendtgørelse. Diplomingeniørernes bygningslinje: Uddannelsen udbydes 6 steder. To institutioner lever ikke op til mere end 25 pct. af kriterierne, og en institution har store vanskeligheder i forhold til afviklingen af praktikdelen. Sidstnævnte arbejder med en omlægning af uddannelsen og udarbejdelse af en ny studieordning. Generelt set er institutionerne svage til at dokumentere forskningstilknytning. De institutioner, der ikke lever op til kravene, udarbejder i september 2005 opfølgningsplaner, hvis mål er, at de inden for en frist på 1 år fra godkendelsen af planen kan leve op til samtlige centrale kriterier i akkrediteringen. 7. Kvalitetsbekendtgørelse (erhvervsakademiuddannelserne) Erhvervsakademiuddannelserne var de første uddannelser i Danmark, der fik centralt fastsatte kvalitetsregler. Ifølge loven om erhvervsakademiuddannelserne fra 1997 er ministeren bemyndiget til at fastsætte særlige regler om kvalitetsudvikling og -kontrol på disse uddannelser. Bestemmelsen blev udmøntet i en særlig kvalitetsbekendtgørelse, da loven blev implementeret nogle år senere i forbindelse med reformen af uddannelsesområdet (bekendtgørelse nr. 635 af 30. juni 2000). Bekendtgørelsen fastsætter, at institutioner - der udbyder en eller flere erhvervsakademiuddannelser - skal have et kvalitetssystem til kvalitetsudvikling og resultatvurdering af hver enkelt uddannelse. Bekendtgørelsen stiller ikke krav om et bestemt kvalitetssystem, men forudsætter dog, at en række elementer indgår i systemet - herunder selvevaluering og opfølgning. Bekendtgørelsen fastsætter, at kvalitetssystemet til stadighed skal kunne belyse forhold som f.eks. sammenhængen mellem uddannelsens vilkår og rammer og efterspørgslen efter uddannelsen og de uddannede. Bekendtgørelsen fastsætter, at kvalitetssystemet skal indeholde procedurer, der sikrer, at studerende og aftagere inddrages i en årlig selvevaluering og løbende kvalitetsudvikling. Den årlige selvevaluering skal danne grundlag for udarbejdelsen af en opfølgningsplan. Planen skal identificere ændringsbehov og indeholde løsningsforslag og operationelle kvalitetsmål, og institutionen er ansvarlig for, at studieordningen for uddannelsen ændres i overensstemmelse med opfølgningsplanen. I 2005 er kvalitetssikringen på erhvervsakademiuddannelserne evalueret af Danmarks Evalueringsinstitut som led i opfølgningen på reformen af de korte videregående uddannelser. Evalueringen belyser kvalitetsbekendtgørelsens implementering på fire skoler, der udbyder erhvervsakademiuddannelser. 5

6 Rapporten konkluderer, at institutionerne gennemfører et systematisk kvalitetsarbejde, der lever op til bekendtgørelsens krav. Der er dog en tendens til, at arbejdet fokuserer på de ydre rammer frem for omsætning af viden til læring og udvikling på skolen. Dette betyder blandt andet, at kvalitetsarbejdet stopper ved døren til undervisningslokalet, og at aftagerne ikke inddrages på en systematisk måde i kvalitetsarbejdet. 8. Rådgivende organer Ud over Undervisningsministeriets egne kvalitetssikringsmekanismer har arbejdsmarkedets parter også indflydelse på uddannelsernes tilrettelæggelse gennem en række råd og udvalg. Rådet for Mellemlange Videregående Uddannelser Rådet, som er rådgivende for undervisningsministeren, udtaler sig om de mellemlange videregående uddannelser i spørgsmål vedrørende uddannelsernes udvikling og sammenhæng med det øvrige uddannelsessystem og konsekvenser for uddannelserne af nye eller ændrede kompetencebehov i erhvervslivet samt på det offentlige og private arbejdsmarked. Rådet er blandt andet erhvervslivets og parternes kontaktled til de mellemlange videregående uddannelser. Erhvervsakademirådet (EAR) Rådet rådgiver undervisningsministeren om de korte videregående uddannelser i spørgsmål om uddannelsernes udvikling i almindelighed, uddannelsesdækningen i forhold til dokumenterede behov for kvalifikationer i erhvervslivet, konsekvenser for uddannelserne af ændrede kompetencebehov i erhvervslivet, uddannelsernes overordnede formål, adgangskrav og sammenhæng til det øvrige uddannelsessystem. De rådgivende 7 udvalg I 7 i lov om korte videregående uddannelser er det beskrevet, at arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne inden for uddannelsernes område kan nedsætte et antal paritetisk sammensatte, rådgivende udvalg. Udvalgene afgiver indstilling om den enkelte uddannelse til ministeren om: 1) Behovet for uddannelsen. 2) Udkast til regler om uddannelsen. 3) Adgangsbetingelser. 4) Særlige krav til lærerkvalifikationer. 6) Kendetegn på kvalitet i uddannelsen. 7) Godkendelse af institutioner til uddannelsen og tilbagekaldelse heraf. 8) Eventuel fastsættelse af højeste optagelsestal for uddannelsen. 6

7 Rådgivende udvalg eller uddannelsesudvalg på Erhvervsakademier Erhvervsakademier kan etablere et rådgivende udvalg med partsrepræsentation. Det er frivilligt for institutionerne, men langt de fleste bruger rådgivende udvalg eller uddannelsesudvalg. I forhold til Finansøkonomuddannelsen er det valgt, at uddannelsens 7 udvalg samtidigt skal virke som et landsdækkende uddannelsesudvalg - på tværs af institutionerne. Studiebestyrelser på CVU er Af bemærkningerne til selvejeloven følger, at studiebestyrelsen skal værne om partnerens selvstændige identitet og profil, som den bl.a. fremgår af CVU'ets vedtægtsbestemmelser om den enkelte partner. Studiebestyrelsen er således det sted, hvor det lokale holdnings- og uddannelsesmæssige bagland lever videre. En studiebestyrelse godkender studieordninger for den eller de pågældende grunduddannelser inden for de overordnede rammer og vil typisk administrere inden for en tildelt aktivitetsbestemt økonomisk ramme. Hermed har studiebestyrelsen også et ansvar for uddannelseskvaliteten. Bilag med oversigt over evalueringer/undersøgelser og overordnede konklusioner 7

8 Evaluering Meritlæreruddannelsen (2005) Centrale konklusioner og anbefalinger Undersøgelse af uddannelsen, der havde til formål at gøre status over de hidtidige erfaringer med meritlæreruddannelsen og at se på dens relevans i forhold til arbejdsmarkedets behov. Resultatet af undersøgelsen er, at blandt andet meritreglerne og optagelsesreglerne for uddannelsen skal revideres med henblik på at præcisere studieegnethedsbegrebet og ensliggøre mulighederne for merit. Herudover viste undersøgelsen, at uddannelsen levede op til de mål og målsætninger, der er for uddannelsen. Arbejdet med opfølgningen er endnu ikke afsluttet. Journalistuddannelsen (2004) I evalueringen påpeges, at den faglige sammenhæng i uddannelsen fremstår noget fragmentarisk, og det anbefales, at vidensfag i højere grad integreres med redskabsfag. Endvidere peges der på store modsætninger mellem uddannelsens teoretiske og praktiske elementer, og der er således et manglende samspil mellem teori og praksis. Dette kommer bl.a. til udtryk i, at uddannelserne har en marginal indflydelse på indhold og udformning af praktikforløbet. Konkret blev det i forhold til Danmarks Journalisthøjskole anbefalet at afkorte praktikken til 12 måneder, mod de nuværende 18 måneder. Arbejdet med opfølgningen er endnu ikke afsluttet. Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen (2003) Evalueringerne af pædagoguddannelsen og læreruddannelsen blev fulgt op af en samlet redegørelse om uddannelserne til folketinget (2004) og har dannet udgangspunkt for det igangværende arbejde med revidering af uddannelserne. I evalueringen af læreruddannelsen lægges der op til, at den eksisterende uddannelsesmodel bevares, men det påpeges også, at der bør ses nærmere på forholdet mellem seminarieundervisningen og praktikken og forholdet mellem linjefag og pædagogiske fag. I evalueringen af pædagoguddannelsen anbefales det blandt andet, at man søger at sikre en bedre balance mellem seminariernes frihed og en rimelig ensartethed i uddannelsen på landsplan. Evalueringen giver en lang række konkrete anbefalinger og herunder også et forslag til en ny pædagoguddannelse. Kaospiloter (2003) I evalueringen blev der blandt andet fokuseret på uddannelsens svage faglighed og svage økonomi. Heroverfor står, at uddannelsen giver en erhvervskompetence, der giver mulighed for relevant beskæftigelse. Datamatikeruddannelsen (2002) Evalueringen af datamatikeruddannelsen viste forskellige problemer med uddannelsen, der førte til en mindre justering af uddannelsens længde og opbygning, og som følge heraf udstedelse af en ny uddannelsesbekendtgørelse i Håndarbejdslærer (2002) Socialrådgiver- og socialformidleruddannelserne (2001) Evalueringen påviste så afgørende problemer i uddannelsen - blandt andet i forhold til de uddannedes beskæftigelsessituation - at det førte til lukning af uddannelsen. Dele af uddannelsen er siden indarbejdet i professionsbacheloruddannelsen i tekstile fag og formidling. Evalueringen viste, at der var behov for en faglig opkvalificering og en forlængelse af uddannelsen. Anbefalingerne blev fulgt, uddannelsen blev reformeret og det faglige niveau hævet. Uddannelsen er nu en professionsbacheloruddannelse. For evt. spørgsmål kontakt: Fuldmægtig Charlotte Kjær, Undervisningsministeriet, tlf

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering.

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering. UKF 26.02.2013 Pkt. 3 - bilag 2-12-0237 - ERSC - 18.02.2013 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 r ved institutionsakkreditering og prækvalificering. Notatet lægger op til en drøftelse

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Selvevaluering KVU/MVU leder Revideret version juni 2009 Overblik over udsagn leder og lærer Udsagnene til ledere og til lærere omhandler i vidt omfang

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering.

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. 12-0237 - ERSC - 29.10.2012 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. Lovforslaget om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Kortfattet beskrivelse af begrebet akkreditering på grundlag af EVA s notat af maj 2006

Kortfattet beskrivelse af begrebet akkreditering på grundlag af EVA s notat af maj 2006 Kortfattet beskrivelse af begrebet akkreditering på grundlag af EVA s notat af maj 2006 Formål Dette notats formål er meget kort at give læserne - medlemmer af censorformandskaber - grundlæggende beskrivelse

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Bilag om kvalitetsstyring af universiteternes uddannelser 1

Bilag om kvalitetsstyring af universiteternes uddannelser 1 14. oktober 2005 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om kvalitetsstyring af universiteternes

Læs mere

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis NVL Kvalitetskonference d. 13. november 2008 Jørgen Thorslund Prorektor Disposition 1. UC Lillebælts opgaver og kvalitetsforpligtelse 2. Nogle megatrends

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Selvevaluering EUD - leder Revideret version juni 2009 Overblik over udsagn leder og lærer Udsagnene til ledere og til lærere omhandler i vidt omfang

Læs mere

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 1. Generelle bemærkninger Stillingsstrukturen omfatter lærere, der med

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn:

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn: AC - Sekretariatet Den 12. august 2010 BBA Forslag til nyt kvalitetssikringssystem Akkrediteringssystemet blev indført med virkning fra 2007. I sin korte levetid har det danske akkrediteringssystem allerede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering for Næstved Gymnasium og HF-kursus efter UVM's gymnasieog hf-bekendtgørelser ( 107-118/56-62) og bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 1 Indledning

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Interaktivt Design ved Syddansk Universitet i Sønderborg

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Interaktivt Design ved Syddansk Universitet i Sønderborg Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Interaktivt Design ved Syddansk Universitet i Sønderborg Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 18. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø 2.sal Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen, CVU Vita i Holstebro DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen, CVU Vita i Holstebro DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen, CVU Vita i Holstebro DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen,

Læs mere

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr.

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr. BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Akkreditering. Radiografuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Radiografuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Radiografuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Radiografuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg 2005 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg Censorsekretariatet Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg www.censorsekretariatet.dk Indhold Brug af hjemmesiden... 2 Log-in... 2 Rapporter og statistik... 2 Arbejdsopgaver... 2 Censorformandskabets

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Formål

Udkast. Kapitel 1 Formål Udkast Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 22, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab)

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 425 Offentligt Undervisningsministeriet UDKAST af 10. september 2007 Fremsat den xx {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner vedtaget af Folketinget i dag! Kvalitetssikring af videregående

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse BEK nr 847 af 23/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/028262 Senere ændringer til

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen af fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Koncept for intern auditering af campusserne

Koncept for intern auditering af campusserne Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Koncept for intern auditering af campusserne Gennemførelse i januar-februar 2011 Kvalitetskonsulent Dea Sommer 17-12-2010 Indhold Indledning... 2 1. Hvad er en auditering?...

Læs mere

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Notat Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Det oprindelige notat blev udarbejdet på baggrund af Akkrediteringsrådets drøftelser på møderne 9. april 2014 og 20. juni

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Ingeniørhøjskolen i Århus DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Ingeniørhøjskolen i Århus DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Ingeniørhøjskolen i Århus DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Ingeniørhøjskolen i Århus 2005

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

Handlingsplan 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Handlingsplan 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Handlingsplan 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Handlingsplan 2004 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold Handlingsplan 2004 2003 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer 1 KORT OG GODT I aftalen

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde

Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 29. oktober 2012 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner under Ministeriet

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen i Århus, JCVU DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen i Århus, JCVU DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen i Århus, JCVU DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen i

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik

Læs mere

Kvalitetssikring på erhvervsakademiuddannelserne

Kvalitetssikring på erhvervsakademiuddannelserne Kvalitetssikring på erhvervsakademiuddannelserne - erfaringer fra fire institutioner 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring på erhvervsakademiuddannelserne 2005 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Kvalitetssikring og udvikling er en organisatorisk refleksionsproces hvor 3 centrale begreber går igen:

Kvalitetssikring og udvikling er en organisatorisk refleksionsproces hvor 3 centrale begreber går igen: Vejledning i kvalitetssikring og kvalitetsudvikling - marts 2010 Kvalitetsudvikling i UCSJ En vidensinstitutioner som UCSJ har til opgave at udvikle et kvalitetsudviklings- og kvalitetssikringssystem,

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2 Uddannelsesudvalget (2. samling) L 56 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 www.uvm.dk

Læs mere

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

Introduktion til dansk kvalifikationsramme for livslang læring. Jan Reitz Jørgensen Undervisningsministeriet - DK

Introduktion til dansk kvalifikationsramme for livslang læring. Jan Reitz Jørgensen Undervisningsministeriet - DK Introduktion til dansk kvalifikationsramme for livslang læring Jan Reitz Jørgensen Undervisningsministeriet - DK Hovedpunkter: Proces for etablering af dansk kvalifikationsramme Formål, principper og opbygning

Læs mere

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer 1 KORT OG GODT I aftalen

Læs mere

Rammer for lokal evalueringspraksis:

Rammer for lokal evalueringspraksis: Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Rammer for lokal evalueringspraksis: Rammen for lokal evalueringspraksis for sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er Det fæles kvalitetssystem for UCL : Professionshøjskolen

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler

Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Indledende bemærkninger Revisionen af stillingsstrukturen er sket inden

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet 2005

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Akkreditering. Ergoterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Ergoterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Ergoterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Ergoterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Høringsudkast Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12.

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Aalborg Universitet 2004 Indstilling

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring NVL-Konference i Odense den 13. november 2008 ved Michael Andersen, specialkonsulent på EVA EVA s overordnede opgaver At sikre og udvikle kvalitet af undervisning

Læs mere