Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser"

Transkript

1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 14 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon Fax Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser 1 Kvalitet på de korte videregående erhvervsakademiuddannelser og de mellemlange videregående professionsbacheloruddannelser søges sikret via en lang række kvalitetssikringsmekanismer. Mekanismerne fremgår af love, uddannelsesbekendtgørelser, eksamens- og censorregler. Det gælder følgende: 1. Krav fastsat i lov om gennemsigtighed og åbenhed. 2. Lærerkvalifikationskrav og stillingsstruktur. 3. Censorregler. 4. Evaluering. 5. Indikatorbaseret tilsyn. 6. Akkreditering (professionsbacheloruddannelser). 7. Kvalitetsbekendtgørelse (erhvervsakademiuddannelser). 8. Råd, udvalg og arbejdsmarkedets parter samt studiebestyrelser. 1. Lov om gennemsigtighed og åbenhed Lov om gennemsigtighed og åbenhed trådte i kraft 1. juni Loven forpligter uddannelsesinstitutioner til at offentliggøre en række oplysninger på institutionens hjemmeside, herunder bl.a. oplysninger om uddannelsernes mål, institutionens pædagogiske praksis og indsatsområder. Endvidere skal institutionerne offentliggøre oplysninger om fuldførelsesprocenter, overgangsfrekvens til anden uddannelse og beskæftigelsesfrekvens, fortrinsvis ved hjælp af oplysninger fra centrale databaser. Undervisningsministeriet undersøgte i 2004, om institutionerne lever op til lovens krav. Det viste sig, at omkring 70 pct. af de af ministeriets institutioner, der udbyder videregående uddannelser, lever op til loven. Undervisningsministeriet vil inden udgangen af 2005 gennemføre en fornyet undersøgelse af, om institutionerne lever op til loven. 2. Lærerkvalifikationskrav og stillingsstruktur Af professionsbachelorbekendtgørelsen fremgår, at lærerkorpset ved en uddannelse samlet set skal have et kvalifikationsniveau, der ligger højere end afgangsniveauet for uddannelsen. Ved kvalifikationsniveau forstås ud over pædagogisk kompetence dokumenteret teoretisk, faglig og/eller professionsmæssig kompetence. 1 Arbejdspapiret er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget for Danmark i den globale økonomi. Papirerne er sendt til Globaliseringsrådet som faktuel baggrund for Globaliseringsrådets diskussioner. Globaliseringsrådet kan ikke tages til indtægt for arbejdspapirerne.

2 Af uddannelsesbekendtgørelserne for erhvervsakademiuddannelserne fremgår, at undervisere skal have en kandidatgrad eller tilsvarende opnået gennem anden videregående uddannelse og relevant erhvervserfaring, der kan dokumentere det faglige og teoretiske niveau. Lærerne skal normalt have relevant erhvervserfaring. Af uddannelsesbekendtgørelserne fremgår det endvidere, at lærerne skal kunne dokumentere et pædagogisk kvalifikationsniveau. Der er således krav om, at lærerne skal kunne dokumentere et pædagogisk kvalifikationsniveau, men der er ikke fastsat centrale regler herom. På professionsbacheloruddannelserne er der i 2003 indført en fælles MVU-stillingsstruktur. Formålet med stillingsstrukturen og lektorbedømmelsen er at sikre: Et højt fagligt og pædagogisk niveau i lærerkorpset. Bredden i lærerkorpsets kvalifikationer til undervisning i de professionsrettede uddannelser, efterog videreuddannelse i tilknytning hertil samt opgaver med forskningstilknytning, udviklingsopgaver og videncenterfunktion. Kvalifikationernes anvendelighed på tværs af de enkelte områder. Undersøgelser af, om institutionerne lever op til lærerkvalifikationskravene, sker i forbindelse med uddannelsesevalueringer og akkrediteringer (jf. nedenfor). Undervisningsministeriet gennemfører herudover ad hoc undersøgelser på særligt udvalgte områder f.eks. på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. En undersøgelse i 2003 har vist, at mere end 75 pct. af lærerkorpset samlet set lever op til kravene om et kvalifikationsniveau, der ligger højere end afgangsniveauet. Der vil blive fulgt op på lærerkorpsenes uddannelsesniveau i forbindelse med akkrediteringerne af uddannelserne. 3. Censorregler Hver uddannelse har et censorkorps og et censorformandskab. Censorformandskabet afgiver årlige beretninger til institutionerne. Hvis der konstateres væsentlige problemer eller mangler, forelægges sagen for Undervisningsministeriet. Beretninger er stikprøvevis gennemgået i forbindelse med det almindelige tilsyn og giver ikke anledning til at tro, at der er uopdagede kvalitetsmangler. Danmarks Evalueringsinstituts undersøgelse - der er offentliggjort i 2005 og omhandler censorinstitutionen på tværs af uddannelsesområder belyser, hvordan censorer bliver beskikket og udpeget til eksaminerne, og hvilke indberetninger censorerne udarbejder efter eksaminerne. Undersøgelsen viser, at der generelt synes at være stor tilfredshed med censorerne som kvalitetssikring i eksamenssituationen. Vurderingerne er, at censorerne sikrer niveau og elevernes rettigheder, og det er censorernes faglige integritet og ansvarlighed, som er grundstenen i karakterafgivelsen. Undersøgelsen indikerer, at censorformandskabernes årsrapporter ikke i alle tilfælde fungerer som redskab til at rådgive institutionerne om uddannelsernes kvalitet, som det oprindeligt er intentionen med rapporterne. 4. Evalueringer Nye uddannelser og institutioner er typisk blevet etableret gennem statslige beslutninger, og siden begyndelsen af 1990 erne er kvaliteten af eksisterende uddannelser og uddannelsesinstitutioner blevet be- 2

3 lyst gennem evalueringer. Styringen af uddannelserne har blandt andet bygget på uddannelsesbekendtgørelser og evalueringer. På området for korte og mellemlange videregående uddannelser har der været tradition for at bruge uddannelsesevalueringer med selvevaluering som redskab i kvalitetsudviklingen af institutioner og uddannelser. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører på eget initiativ eller på anmodning fra Undervisningsministeriet evalueringer. Formålet med uddannelsesevalueringerne har været at vurdere uddannelseskvaliteten i forhold til de mål og målsætninger for undervisningen eller uddannelse, som har været defineret i regelgrundlaget, og som mere konkret er formuleret af uddannelsesinstitutionerne - blandt andet i studieordningerne. Der har været gennemført en række evalueringer og undersøgelser af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser siden 2001 (se skematisk oversigt sidst i bilaget). 5. Indikatorbaseret tilsyn I 2004 blev det indikatorbaserede tilsyn første gang bragt i anvendelse. Formålet med det indikatorbaserede tilsyn er, at Undervisningsministeriet hvert år skal gennemføre et kvalitetsmæssigt tilsyn med udgangspunkt i følgende indikatorer: Eksamensresultater, fuldførelsesfrekvenser, fuldførelsestider, frafaldstidspunkter samt overgang til beskæftigelse. Tilsynet gennemføres parallelt med en økonomisk screening af uddannelsesinstitutionerne, og det undersøges, om der er sammenfald mellem institutioner med økonomiske problemer og problemer i forbindelse med udbuddet af uddannelser. Af konklusionerne fra 2004 kan følgende fremhæves: KVU-sektoren fungerer som helhed, men der skal ses nærmere på: faldende optag på uddannelserne relativt højt frafald varierende beskæftigelsestal for dimittender For MVU-sektoren er det generelle indtryk, at institutionerne lever op til kvalitets- og indholdsmæssige retningslinier, men der skal ses nærmere på: fuldførelsesfrekvenser i forhold til fuldførelsestider gennemførelsesprocenter (i sammenhæng med studiemiljø) kvalitetssikring i forbindelse med merit og fjernundervisning 3

4 6. Akkreditering (professionsbacheloruddannelserne) I Danmark har praksis hidtil været, at evalueringer gennemføres i forhold til de målsætninger, der er formuleret i uddannelsesbekendtgørelser og af uddannelserne selv. På den baggrund er der blevet formuleret anbefalinger til ændringer og forbedringer. I modsætning hertil bygger en akkreditering på evaluering i forhold til eksterne og forud definerede kriterier for kvalitet. Samtidig vil en akkreditering føre til en vurdering af, hvorvidt de evaluerede uddannelser eller institutioner lever op til disse kriterier eller ej. Hvor stor forskellen er mellem at evaluere med og uden kriterier vil i praksis afhænge af, hvor detaljeret kriterierne er formuleret. I forbindelse med Bologna-samarbejdet har Danmark og de øvrige europæiske lande tiltrådt, at der skal indføres akkrediteringssystemer for at øge gennemsigtighed, gensidig anerkendelse af grader og sammenlignelighed i kvalitetssikringssystemer. Akkreditering af professionsbacheloruddannelserne En akkreditering er en evaluering byggende på kriterier, der er opstillet på forhånd. Hvis institutionerne ikke lever op til kriterier, vil Undervisningsministeriet pålægge institutionerne at gøre det inden for en fastsat tidsfrist. Hvis det ikke sker, kan Undervisningsministeriet fratage institutionen retten til at udbyde uddannelsen. I februar 2002 udsendte Undervisningsministeriet et katalog over kriterier for professionsbacheloruddannelsen med 40 kriterier i alt. Kataloget blev udarbejdet i samarbejde med EVA, og hensigten med kataloget var at informere institutionerne om, hvilke faktorer ministeriet vil lægge vægt på i forbindelse med den varslede efterfølgende vurdering af, om den enkelte uddannelsesinstitution lever op til bekendtgørelsen (akkreditering). De 40 kriterier, der bruges til at vurdere kvaliteten af de enkelte institutioners udbud af professionsbacheloruddannelser, kan kategoriseres under følgende overskrifter: Kvalitetskriterier 1. Profil, formål og 2. Struktur og 3. Organisati- 4. Undervi- 5. Studerende 6. Eksamener 7. Kvalitetssik- målsætninger indhold on, miljø og sere og prøver ring faciliteter I perioden akkrediteres alle danske professionsbacheloruddannelser. Akkrediteringen foretages af Undervisningsministeriet på baggrund af en vurdering foretaget af EVA. I 2004 blev 4 uddannelser på i alt 26 institutioner akkrediteret. Konklusionerne fra akkrediteringerne er følgende: Ergoterapeuter: Uddannelsen udbydes på 7 institutioner. Der er generelt en fornuftig opfyldelse af kriterierne, men med hensyn til inddragelse af it i undervisningen, strategi for udnyttelse af faciliteter og gennemførelse af løbende kvalitetsvurderinger klarer ergoterapeutuddannelserne sig mindre godt. 4

5 Fysioterapeuter: Uddannelsen udbydes på 8 institutioner. Akkrediteringen af fysioterapeutområdet viser generelt en høj kriterieopfyldelse, men enkelte steder er der dog problemer i forhold til forskningstilknytningsaftaler og til at opfylde lærerkvalifikationskravene. Bygningskonstruktører: Uddannelsen udbydes 5 steder. Akkrediteringen viste særligt, at institutionerne ikke fuldt ud lever op til kravet om lærerkvalifikationer. Herudover viser det sig, at der er mangler for så vidt angår praktik i uddannelsen. Problemet skyldes overvejende, at uddannelsesbekendtgørelsen lægger op til forskellige tolkninger af praktikkens længde. Der er derfor ved at blive udarbejdet en ny uddannelsesbekendtgørelse. Diplomingeniørernes bygningslinje: Uddannelsen udbydes 6 steder. To institutioner lever ikke op til mere end 25 pct. af kriterierne, og en institution har store vanskeligheder i forhold til afviklingen af praktikdelen. Sidstnævnte arbejder med en omlægning af uddannelsen og udarbejdelse af en ny studieordning. Generelt set er institutionerne svage til at dokumentere forskningstilknytning. De institutioner, der ikke lever op til kravene, udarbejder i september 2005 opfølgningsplaner, hvis mål er, at de inden for en frist på 1 år fra godkendelsen af planen kan leve op til samtlige centrale kriterier i akkrediteringen. 7. Kvalitetsbekendtgørelse (erhvervsakademiuddannelserne) Erhvervsakademiuddannelserne var de første uddannelser i Danmark, der fik centralt fastsatte kvalitetsregler. Ifølge loven om erhvervsakademiuddannelserne fra 1997 er ministeren bemyndiget til at fastsætte særlige regler om kvalitetsudvikling og -kontrol på disse uddannelser. Bestemmelsen blev udmøntet i en særlig kvalitetsbekendtgørelse, da loven blev implementeret nogle år senere i forbindelse med reformen af uddannelsesområdet (bekendtgørelse nr. 635 af 30. juni 2000). Bekendtgørelsen fastsætter, at institutioner - der udbyder en eller flere erhvervsakademiuddannelser - skal have et kvalitetssystem til kvalitetsudvikling og resultatvurdering af hver enkelt uddannelse. Bekendtgørelsen stiller ikke krav om et bestemt kvalitetssystem, men forudsætter dog, at en række elementer indgår i systemet - herunder selvevaluering og opfølgning. Bekendtgørelsen fastsætter, at kvalitetssystemet til stadighed skal kunne belyse forhold som f.eks. sammenhængen mellem uddannelsens vilkår og rammer og efterspørgslen efter uddannelsen og de uddannede. Bekendtgørelsen fastsætter, at kvalitetssystemet skal indeholde procedurer, der sikrer, at studerende og aftagere inddrages i en årlig selvevaluering og løbende kvalitetsudvikling. Den årlige selvevaluering skal danne grundlag for udarbejdelsen af en opfølgningsplan. Planen skal identificere ændringsbehov og indeholde løsningsforslag og operationelle kvalitetsmål, og institutionen er ansvarlig for, at studieordningen for uddannelsen ændres i overensstemmelse med opfølgningsplanen. I 2005 er kvalitetssikringen på erhvervsakademiuddannelserne evalueret af Danmarks Evalueringsinstitut som led i opfølgningen på reformen af de korte videregående uddannelser. Evalueringen belyser kvalitetsbekendtgørelsens implementering på fire skoler, der udbyder erhvervsakademiuddannelser. 5

6 Rapporten konkluderer, at institutionerne gennemfører et systematisk kvalitetsarbejde, der lever op til bekendtgørelsens krav. Der er dog en tendens til, at arbejdet fokuserer på de ydre rammer frem for omsætning af viden til læring og udvikling på skolen. Dette betyder blandt andet, at kvalitetsarbejdet stopper ved døren til undervisningslokalet, og at aftagerne ikke inddrages på en systematisk måde i kvalitetsarbejdet. 8. Rådgivende organer Ud over Undervisningsministeriets egne kvalitetssikringsmekanismer har arbejdsmarkedets parter også indflydelse på uddannelsernes tilrettelæggelse gennem en række råd og udvalg. Rådet for Mellemlange Videregående Uddannelser Rådet, som er rådgivende for undervisningsministeren, udtaler sig om de mellemlange videregående uddannelser i spørgsmål vedrørende uddannelsernes udvikling og sammenhæng med det øvrige uddannelsessystem og konsekvenser for uddannelserne af nye eller ændrede kompetencebehov i erhvervslivet samt på det offentlige og private arbejdsmarked. Rådet er blandt andet erhvervslivets og parternes kontaktled til de mellemlange videregående uddannelser. Erhvervsakademirådet (EAR) Rådet rådgiver undervisningsministeren om de korte videregående uddannelser i spørgsmål om uddannelsernes udvikling i almindelighed, uddannelsesdækningen i forhold til dokumenterede behov for kvalifikationer i erhvervslivet, konsekvenser for uddannelserne af ændrede kompetencebehov i erhvervslivet, uddannelsernes overordnede formål, adgangskrav og sammenhæng til det øvrige uddannelsessystem. De rådgivende 7 udvalg I 7 i lov om korte videregående uddannelser er det beskrevet, at arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne inden for uddannelsernes område kan nedsætte et antal paritetisk sammensatte, rådgivende udvalg. Udvalgene afgiver indstilling om den enkelte uddannelse til ministeren om: 1) Behovet for uddannelsen. 2) Udkast til regler om uddannelsen. 3) Adgangsbetingelser. 4) Særlige krav til lærerkvalifikationer. 6) Kendetegn på kvalitet i uddannelsen. 7) Godkendelse af institutioner til uddannelsen og tilbagekaldelse heraf. 8) Eventuel fastsættelse af højeste optagelsestal for uddannelsen. 6

7 Rådgivende udvalg eller uddannelsesudvalg på Erhvervsakademier Erhvervsakademier kan etablere et rådgivende udvalg med partsrepræsentation. Det er frivilligt for institutionerne, men langt de fleste bruger rådgivende udvalg eller uddannelsesudvalg. I forhold til Finansøkonomuddannelsen er det valgt, at uddannelsens 7 udvalg samtidigt skal virke som et landsdækkende uddannelsesudvalg - på tværs af institutionerne. Studiebestyrelser på CVU er Af bemærkningerne til selvejeloven følger, at studiebestyrelsen skal værne om partnerens selvstændige identitet og profil, som den bl.a. fremgår af CVU'ets vedtægtsbestemmelser om den enkelte partner. Studiebestyrelsen er således det sted, hvor det lokale holdnings- og uddannelsesmæssige bagland lever videre. En studiebestyrelse godkender studieordninger for den eller de pågældende grunduddannelser inden for de overordnede rammer og vil typisk administrere inden for en tildelt aktivitetsbestemt økonomisk ramme. Hermed har studiebestyrelsen også et ansvar for uddannelseskvaliteten. Bilag med oversigt over evalueringer/undersøgelser og overordnede konklusioner 7

8 Evaluering Meritlæreruddannelsen (2005) Centrale konklusioner og anbefalinger Undersøgelse af uddannelsen, der havde til formål at gøre status over de hidtidige erfaringer med meritlæreruddannelsen og at se på dens relevans i forhold til arbejdsmarkedets behov. Resultatet af undersøgelsen er, at blandt andet meritreglerne og optagelsesreglerne for uddannelsen skal revideres med henblik på at præcisere studieegnethedsbegrebet og ensliggøre mulighederne for merit. Herudover viste undersøgelsen, at uddannelsen levede op til de mål og målsætninger, der er for uddannelsen. Arbejdet med opfølgningen er endnu ikke afsluttet. Journalistuddannelsen (2004) I evalueringen påpeges, at den faglige sammenhæng i uddannelsen fremstår noget fragmentarisk, og det anbefales, at vidensfag i højere grad integreres med redskabsfag. Endvidere peges der på store modsætninger mellem uddannelsens teoretiske og praktiske elementer, og der er således et manglende samspil mellem teori og praksis. Dette kommer bl.a. til udtryk i, at uddannelserne har en marginal indflydelse på indhold og udformning af praktikforløbet. Konkret blev det i forhold til Danmarks Journalisthøjskole anbefalet at afkorte praktikken til 12 måneder, mod de nuværende 18 måneder. Arbejdet med opfølgningen er endnu ikke afsluttet. Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen (2003) Evalueringerne af pædagoguddannelsen og læreruddannelsen blev fulgt op af en samlet redegørelse om uddannelserne til folketinget (2004) og har dannet udgangspunkt for det igangværende arbejde med revidering af uddannelserne. I evalueringen af læreruddannelsen lægges der op til, at den eksisterende uddannelsesmodel bevares, men det påpeges også, at der bør ses nærmere på forholdet mellem seminarieundervisningen og praktikken og forholdet mellem linjefag og pædagogiske fag. I evalueringen af pædagoguddannelsen anbefales det blandt andet, at man søger at sikre en bedre balance mellem seminariernes frihed og en rimelig ensartethed i uddannelsen på landsplan. Evalueringen giver en lang række konkrete anbefalinger og herunder også et forslag til en ny pædagoguddannelse. Kaospiloter (2003) I evalueringen blev der blandt andet fokuseret på uddannelsens svage faglighed og svage økonomi. Heroverfor står, at uddannelsen giver en erhvervskompetence, der giver mulighed for relevant beskæftigelse. Datamatikeruddannelsen (2002) Evalueringen af datamatikeruddannelsen viste forskellige problemer med uddannelsen, der førte til en mindre justering af uddannelsens længde og opbygning, og som følge heraf udstedelse af en ny uddannelsesbekendtgørelse i Håndarbejdslærer (2002) Socialrådgiver- og socialformidleruddannelserne (2001) Evalueringen påviste så afgørende problemer i uddannelsen - blandt andet i forhold til de uddannedes beskæftigelsessituation - at det førte til lukning af uddannelsen. Dele af uddannelsen er siden indarbejdet i professionsbacheloruddannelsen i tekstile fag og formidling. Evalueringen viste, at der var behov for en faglig opkvalificering og en forlængelse af uddannelsen. Anbefalingerne blev fulgt, uddannelsen blev reformeret og det faglige niveau hævet. Uddannelsen er nu en professionsbacheloruddannelse. For evt. spørgsmål kontakt: Fuldmægtig Charlotte Kjær, Undervisningsministeriet, tlf

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Selvevaluering KVU/MVU leder Revideret version juni 2009 Overblik over udsagn leder og lærer Udsagnene til ledere og til lærere omhandler i vidt omfang

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis NVL Kvalitetskonference d. 13. november 2008 Jørgen Thorslund Prorektor Disposition 1. UC Lillebælts opgaver og kvalitetsforpligtelse 2. Nogle megatrends

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner vedtaget af Folketinget i dag! Kvalitetssikring af videregående

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Arbejdsglæde, anerkendelse og faglighed er afdelingens bærende værdier. Det er disse kvaliteter vores daglige arbejde skal kendetegnes

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen TEC Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Per Buron Sendt pr. e.mail: pb@tec.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Læs mere

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg Censorsekretariatet Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg www.censorsekretariatet.dk Indhold Brug af hjemmesiden... 2 Log-in... 2 Rapporter og statistik... 2 Arbejdsopgaver... 2 Censorformandskabets

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/BJH og 2009-63/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

KEA. Kvalitetssikring og udvikling 2010-2013

KEA. Kvalitetssikring og udvikling 2010-2013 KEA Kvalitetssikring og udvikling 2010-2013 Baggrund KEAs strategi for kvalitetssikring og udvikling er en integreret del af KEAs overordnede strategi. I perioden 2010-2013 er fokusområderne i strategien

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen By og Byg

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Vejledning til institutionsakkreditering

Vejledning til institutionsakkreditering Vejledning til institutionsakkreditering Udkast af 25. april 2013 25. april 2013 Studiestræde 5 1455 København K Telefon 3392 6900 Telefax 3392 6901 E-post acedenmark@acedenmark.dk Netsted www.acedenmark.dk

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-95/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering 1. juli 2013 Side 1/31 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?... 3 2. Om denne vejledning... 4 DEL 2. SELVEVALUERINGSRAPPORT 3. Selvevalueringsrapporten...

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Uddannelse/ undervisning

Uddannelse/ undervisning Evalueringsprogram for evaluering af ny læreruddannelse Indledning og baggrund for evalueringsprogrammet: Det fremgår af bemærkningerne til lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen,

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Vest Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-544/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Profilforløb i oplevelsesøkonomi

Profilforløb i oplevelsesøkonomi Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-579/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9 Kvalitetssystem for Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler har formuleret et kvalitetssystem bestående af lokal kvalitetspolitik og

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Bilag om Læreruddannelsen 1

Bilag om Læreruddannelsen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om Læreruddannelsen 1 I. Opgør med enhedsprincippet

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Vitus Bering DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Vitus Bering DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Vitus Bering DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Vitus Bering 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013 Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept 2. maj 2013 Status Forslag til ny akkrediteringslov forventes vedtaget i maj Bekendtgørelse sendes herefter i høring Lov og bekendtgørelse forventes at træde i kraft

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Københavns Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Københavns Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Københavns Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Københavns Tekniske Skole 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

University College-akkreditering. CVU Syd

University College-akkreditering. CVU Syd University College-akkreditering CVU Syd University College-akkreditering CVU Syd 2006 University College-akkreditering 2006 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere