Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter"

Transkript

1 Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter 1. Regelgrundlag Kravene til kurser og eksamen for frølaboranter er anført i følgende bekendtgørelser: Sædekornsbekendtgørelsen Markfrøbekendtgørelsen Grønsagsfrøbekendtgørelsen Definitioner: Sædekorn: når der i denne vejledning står sædekorn, er det de arter, som er anført i bilag 1 under sædekorn. Frøprøver: er de prøver af frø, hvor resultatet skal bruges til certificering af frøpartiet. Eksamensprøver: er prøver af frø, som er fremstillet men henblik på brug til eksamen i en analyse af en art. 2. Generelle forhold Autorisationsordningens analyser omfatter renhedsanalyse, antalsbestemmelse, spiringsanalyse, bestemmelse af vandindhold i prøver af frø og sædekorn, samt vitalundersøgelser af sædekorn. På et autoriseret frølaboratorium, herefter kaldt laboratoriet, skal mindst en af frølaboranterne have bestået eksamen i de analyser og arter, som autorisationen omfatter. En frølaborant skal have bestået eksamen i de analyser og arter, som han/hun analyserer frøprøver af. Det autoriserede laboratorium skal have mindst en frølaborant, der har kompetencer til at udregne tolerancer i henhold til ISTA s tolerancetabeller. 3. Kurser Ved kurser forstås: kurser interne/eksterne, oplæring intern/ekstern, workshops etc. Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 1 af 14

2 Oplæringen af nye frølaboranter samt mål for oplæringen skal være beskrevet i laboratoriets kvalitetssystem, se også ISTA s akkrediteringsstandard for frølaboratorier. Frølaboranter skal oplæres i de analyser, der er relevante for det enkelte laboratorium. De relevante analyser i forbindelse med certificering af frø afhænger af art. Analyserne kan være bestemmelse af vandindhold, spiring, vitalundersøgelse, renhed og antalsbestemmelse. Oplæringen skal afsluttes med en eksamen, som skal bestås for at frølaboranten kan analysere frøprøver, hvor resultaterne skal bruges til certificering af frøpartiet. Ved eksterne kurser bør laboratoriet sikre, at undervisning i analyser sker efter ISTA s regler, samt hvis det er relevant efter de danske særregler. For renhedsanalyser og antalsbestemmelse skal det sikres, at der undervises i identifikation af et passende antal kultur- og ukrudtsarter, som er relevante under danske forhold. Undervisningen bør som minimum omfatte alle de arter, hvor der er fastsat grænser for det maksimale indhold i den pågældende art i bekendtgørelserne. Derudover bør der undervises i identifikation af de arter, som hyppigt findes i prøverne. For oplæring i TZ-analyser af sædekorn bør de anvendte prøver til oplæringen indeholde de forskellige typer af farvede, men ikke levedygtige frø, som er karakteristiske for arten. Frø der viser tegn på mekanisk skade og varmeskade skal også indgå. 3.1 Nye arter og analyser Hvis laboratoriet ønsker at tilføje en analyse eller en art til dets liste over arter, hvor det har kompetence, kan det gøres på følgende måde. Laboratoriet kan studere ISTA s regler og træne sig i analysen/arten ud fra reglerne. Alle ISTAs håndbøger vil være til stor hjælp i træningsarbejdet. Laboratoriet kan besøge andre laboratorier, som har kompetencen, arrangere at frølaboranter fra andre laboratorier underviser i arten eller analysen, deltage i workshops mm. Laboratoriet skal dokumentere dets kompetence i den nye art/analysen. Dette kan f.eks. gøres ved deltagelse i ringanalyser. Hvis der ikke udbydes ringanalyser for denne art eller analyse kan laboratoriet selv iværksætte dette. Desuden skal arbejdsinstruktioner med mere opdateres så arten/analysen er omfattet. Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 2 af 14

3 4. Eksamen 4.1 Generelle forhold De autoriserede laboratoriers kvalitetssystem skal indeholde procedurer for forberedelse og afholdelse af eksamen. Kvalitetssystemet skal indeholde en opdateret oversigt over de enkelte frølaboranters beståede eksaminer. Metoder i frøanalyser fremgår af gældende udgave af International Rules for Seed Testing, ISTA. For sædekorn findes der særskilte danske analyseregler. Til eksamen i renhedsanalyser og antalsbestemmelse, spiringsanalyse og TZ-analyse er det tilladt at have hjælpemidler med. De tilladte hjælpemidler er relevant skriftligt materiale, frøsamlinger samt arbejdsredskaber. Til eksamen i bestemmelse af vandindhold anvendes det udstyr, som normalt anvendes i laboratoriet til bestemmelse af vandindhold. Proceduren for afholdelse af eksamen skal være beskrevet i kvalitetssystemet. Proceduren skal sikre, at der inden eksamen er udpeget en ansvarlig for eksamen og en censor. Proceduren skal også sikre, at eksaminanden på forhånd ikke kan få kendskab til prøven og prøvens resultater, og at eksaminanden kun har adgang til ovenstående hjælpemidler. Desuden skal det sikres, at eksaminanden ikke har mulighed for kommunikation med andre under eksamen. Både eksaminator og censor skal bedømme resultaterne fra eksamensprøverne samt eventuelle skriftlige eksamenssvar. Laboratoriet skal beskrive i sin procedure om eksamen afholdes efter ISTA s regler, eller om eksaminanden kan anvende danske særregler. Der bør udarbejdes et arbejdskort, som kan anvendes ved eksamen. Udfyldelse af arbejdskort og beregning af analyseresultater kan indgå som en del af eksamen. Laboratoriet skal opbevare al skriftlig dokumentation fra eksamen i mindst 6 år efter eksamens afholdelse. Eksamensprøver fra renhedseksamen skal opbevares i 2 år. Laboratoriet bør fastsætte en tidsgrænse per eksamen som står i passende forhold til den tid en analyse af pågældende art normalt tager. Der er i vejledningen anført forslag til tidsgrænser. Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 3 af 14

4 4.2 Renhedsanalyse og antalsbestemmelse Eksamenstiden for renhedsanalyse bør maksimalt være 3,5 time for en art. For sædekorn indeholder eksamen både en renhedsanalyse og en antalsbestemmelse og eksamenstiden for disse bør tilsammen maksimalt være 3,5 time. I bilag 1 er angivet hvilke arter (kolonne 1), der skal afholdes eksamen i for at opnå autorisation, samt hvilke arter eksamen i denne art også omfatter (kolonne 2). Et laboratorium, der afholder eksamen i f.eks. alaskahejre for frølaboranten, må analysere frøprøver af både alaskahejre og amerikansk hejre. Et laboratorium kan undtagelsesvis vælge at afholde eksamen i en af arterne i kolonne 2, hvis laboratoriet ikke analyserer prøver af arten i kolonne 1. Analyserer et laboratorium kun prøver af almindelig guldhavre kan det derfor vælge at afholde eksamen i renhedsanalyser i denne art i stedet for i almindelig draphavre. For alle arter undtagen sædekorn gælder eksamen i renhedsanalysen også for eksamen i antalsbestemmelse. Dette betyder, at for arter af sædekorn skal eksaminanden analysere både en eksamensprøve for renhedsanalyse og en eksamensprøve for antalsbestemmelse, for at have bestået eksamen i renhedsanalyse og antalsbestemmelse Prøveforberedelse, renhedsanalyse Den ansvarlige for eksamen udformer en facitliste for de arter, der skal eksamineres i med angivelse af hvilke arter og antal frø, der er tilsat eksamensprøven. Eksamenprøvens størrelse skal være den samme som for en arbejdsprøve til en renhedsanalyse efter ISTA s regler. Eksamensprøver bør bestå af frø, der er analyseret fri for andre arter, og det anbefales, at der kun benyttes en sort af arten til den enkelte prøve. Prøven skal indeholde så meget affald, at det kan vurderes om eksaminanden er fortrolig med at adskille rent frø og affald. For prøver af sædekorn skal der således være et passende antal halve kerner. Ekstra affald til renhedsanalysen kan fremskaffes ved at blæse eller rense andre prøver. Dette affald bør analyseres, og andre frø fjernes. Herefter blandes affaldet og det rene frø grundigt. Der tilsættes frø af 4-8 andre arter (kultur og/eller ukrudt), 2-6 frø af hver art, dog minimum 16 frø til eksamensprøven for renhedsanalysen. Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 4 af 14

5 4.2.2 Antalsbestemmelse for arter af sædekorn Til eksamensprøven til en antalsbestemmelse i korn tilsættes frø af 4-8 arter (kultur og/eller ukrudt), 2-6 frø af hver art, dog minimum 24 frø. Mindst 2 af de 24 frø skal være flyvehavre eller gold havre. Eksamenprøvens størrelse skal være den samme som for en arbejdsprøve til en antalsbestemmelse efter ISTA s regler, dog kan arbejdsprøvens størrelse til en renhedsanalyse fratrækkes. Det vil sige, at eksamensprøvens størrelse til en antalsbestemmelse i almindelig byg vil være på minimum 880 g Bedømmelse af prøven a Bedømmelse af resultatet for arter af sædekorn For at bestå eksamen i renhedsanalyse af en art af sædekorn skal følgende være opfyldt: I affald og i rent frø tilsammen må der maksimalt være fejlbedømt fire halve kerner i forhold til om de er rent frø eller affald. I renhedsanalysen og i antalsbestemmelsen tilsammen må der maksimalt være to fejl i fund af andre frø. Frøene kan være overset og/eller identificeret forkert. Der må ikke være fejl i fund og identificering af flyvehavre b Bedømmelse af resultatet for arter, der ikke er sædekorn Der må maksimalt være fejlplaceret så meget rent frø/affald, at affaldsprocenten ændres med 0,1 pct. I renhedsanalysen må der maksimalt være to fejl i fund af andre frø. Frøene kan være overset og/eller identificeret forkert. Der må ikke være fejl i fund og identificering af flyvehavre. 4.3 Spireanalyse Eksamenstiden for en art bør maksimalt være 2 timer. Antallet af prøver skal være mindst en pr. art. I bilag 2 er angivet hvilke arter (kolonne 1), der skal afholdes eksamen i for at opnå autorisation, samt hvilke arter eksamen i denne art også omfatter (kolonne 2). Et laboratorium, der afholder eksamen i hestebønne frølaboranten, må analysere frøprøver af arterne hestebønne, fodervikke, sandvikke og ungarsk vikke. Et laboratorium kan undtagelsesvis vælge at afholde eksamen i en af arterne i kolonne 2, hvis laboratoriet ikke analyserer prøver af arten i kolonne 1. Analyserer et la- Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 5 af 14

6 boratorium kun prøver af rødkløver kan det derfor vælge at afholde eksamen i spiringsanalyser i denne art i stedet for i hvidkløver Prøveforberedelse og eksamen Til en eksamensprøve skal der sås 400 frø. Prøven skal sås, så kimplanterne kan forventes at have en optimal udvikling for bedømmelse på eksamensdagen. Dette svarer for mange arter til dagen for første optælling efter ISTA s regler. Eksamensprøven skal vise de kimplantetyper, der er repræsentative for arten jf. ISTA Handbook of Seedling Evaluation, ISTA. Kimplanterne skal opdeles i de relevante kategorier for arten: Normale kimplanter, unormale kimplanter, friske uspirede frø, hårde frø og døde frø. Typer af unormale spirer skal beskrives Bedømmelse af resultatet Alle kimplanter skal være bedømt og tildelt kategori. Maksimalt 4 kimplanter eller frø må være identificeret til den forkerte kategori. 4.4 TZ analyse Eksamenstiden for en art bør maksimalt være 2,5 time. Antallet af prøver skal være mindst en pr. art. Der skal afholdes eksamen for hver art, som laboratoriet ønsker autorisation for Prøveforberedelse og eksamen Til hver eksamensprøve anvendes minimum 2 x 50 frø/kerner. Eksamensprøven skal vise de frø, der er repræsentative for arten, for detaljer se ISTA Working Sheets on Tetrazolium Testing. Frøene skal som minimum bedømmes i levedygtige frø og ikke levedygtige frø. Det anbefales dog, at eksaminanden skal dele frøene op i: - levedygtige frø, helt farvede frø - levedygtige frø, delvis farvede frø - ikke levedygtige, delvis farvede frø - ikke levedygtige, ufarvede frø Samt at eventuelle frø med mekanisk skade eller varmeskade kommes i egen kategori. Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 6 af 14

7 4.4.2 Bedømmelse af resultatet Alle frø skal være tildelt en kategori og maksimalt 4 frø må være identificeret til den forkerte kategori. 4.5 Vandindholdsbestemmelse Der skal kun afholdes eksamen i bestemmelse af vandindhold, hvis laboratoriet anvender ovnmetoden, ISTA s regler kapitel 9.1. Eksamen dækker alle arter. Eksamen kan dog deles op i to grupper: - Eksamen omfatter kun arter, der ikke skal formales. - Eksamen omfatter kun arter, der skal formales Prøveforberedelse Der fremstilles 10 forskellige prøver med forskelligt vandindhold. Hver prøve deles i to delprøver. Eksaminator bestemmer vandindholdet i det ene sæt prøver og eksaminand bestemmer vandindholdet i det andet sæt prøver Praktisk eksamen Eksaminand skal bestemme vandindholdet uden assistance fra andre frølaboranter eller personale i laboratoriet. Bestemmelsen af vandindholdet skal ske indenfor en relativ kort tidsperiode således at risikoen for systematiske forskelle mellem eksaminators resultater og eksaminands resultater undgås. Prøverne skal analyseres samtidig eller umiddelbart efter hinanden og uden unødvendige afbrydelser Bedømmelse af resultatet Ved opgørelsen af resultaterne må der ikke være systematiske forskelle mellem eksaminator og eksaminand. For maksimalt et af de ti resultater må forskellen mellem eksaminator og eksaminands resultat være større end 0,2 %. 4.6 Re-eksamen Det er tilladt at afholde re-eksamen, hvis eksaminanden bliver syg, får andet forfald på eksamensdagen eller ikke består eksamen. Laboratoriet kan selv definere antallet af gange en frølaborant kan gå til re-eksamen. Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 7 af 14

8 Referencer ISTA, Internationale regler for frøanalyser ISTA, ISTA Handbook on Seedling Evaluation ISTA, ISTA Working Sheets on Tretrazolium Testing ISTA, Handbook on Moisture Determination ISTA, Handbook on Pure Seed Definition ISTA s akkrediteringsstandard for frølaboratorier Link til nedenstående: Sædekornsbekendtgørelsen Markfrøbekendtgørelsen Grønsagsfrøbekendtgørelsen De danske særregler - vejledninger: - Renhed - Spiring - Tz - Antalsbestemmelse Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 8 af 14

9 Bilag 1 Oversigt over eksamensarter/-artsgrupper, som er omfattet af s autorisationsordning En frølaborant skal bestå eksamen i den art, der er angivet i kolonne 1, inden vedkommende må analysere frøprøver af denne art. Kolonne 2 angiver de arter, som eksamen i kolonne 1 også dækker. Et laboratorium kan undtagelsesvis vælge at afholde eksamen i en af arterne i kolonne 2, hvis laboratoriet ikke analyserer prøver af arten i kolonne 1. Har et laboratorium kun prøver af alm. guldhavre, kan det derfor vælge at afholde eksamen i renhedsanalyser i denne art i stedet for i alm. draphavre. Tabel 1 og 2 inkluderer alle arter i de gældende danske handelsbekendtgørelser. Er en art i EU s handelsdirektiv, men ikke i nedenstående liste, og laboratoriet ønsker at analysere frøprøver for denne art, gælder, at mindst en laborant skal have bestået eksamen i denne art. Tabel 1. Renheds- og antalsbestemmelse. Oversigt over arter, som en frølaborant skal have bestået eksamen i, inden vedkommende må udføre renheds- og antalsbestemmelser af frøprøver af denne art. Sædekorn Art til eksamensprøve Arten dækker også eksamen i følgende arter Kolonne 1 Kolonne 2 Alm. byg, Hordeum vulgare... Majs, Zea mays Alm. havre, Avena sativa... Majs, Zea mays Nøgen havre, Avena nuda Purhavre, Avena strigosa Alm. hvede, Triticum aestivum... Durumhvede, Triticum durum Majs, Zea mays Alm. kanariegræs, Phalaris canariensis Alm. rug, Secale cereale... Majs, Zea mays Spelt, Triticum spelta Triticale, X Triticosecale... Majs, Zea mays Græsser Alaskahejre, Bromus sitchensis... Amerikansk hejre, Bromus catharticus Alm. draphavre, Arrhenatherum elatius... Alm. guldhavre, Trisetum flavescens Alm. hundegræs, Dactylis glomerata Alm. hvene, Agrostis capillaris... Hundehvene, Agrostis canina Krybhvene, Agrostis stolonifera Stortoppet hvene, Agrostis gigantea Alm. rajgræs, Lolium perenne... Hybridrajgræs, Lolium x boucheanum Italiensk rajgræs, Lolium multiflorum Rajsvingel, X Festulolium Westerwoldisk rajgræs, Lolium multiflorum Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 9 af 14

10 Art til eksamensprøve Alm. rapgræs, Poa trivialis Bermudagræs, Cynodon dactylon Engrapgræs, Poa pratensis Engrævehale, Alopecurus pratensis Engsvingel, Festuca pratensis Enårig rapgræs, Poa annua Arten dækker også eksamen i følgende arter Kolonne 1 Kolonne 2 Knoldrottehale, Phleum nodosum... Timoté, Phleum pratense Lundrapgræs, Poa nemoralis Rød svingel, Festuca rubra... Bakkesvingel, Festuca trachophylla Finbladet svingel, Festuca filiformis Fåresvingel, Festuca ovina Stortoppet rapgræs, Poa palustris Strandsvingel, Festuca arundinacea Bælgplanter Alm. bukkehorn, Trigonella foenum-graecum Alm. kællingetand, Lotus corniculatus Alsikekløver, Trifolium hybridum Fodervikke, Vicia sativa... Foderesparsette, Onobrychis viciifolia Gul lupin, Lupinus luteus Hvid lupin, Lupinus albus Sandvikke, Vicia villosa Smalbladet lupin, Lupinus angustifolius Ungarsk vikke, Vicia pannonica Humlesneglebælg, Medicago lupulina Hvidkløver, Trifolium repens Lucerne, Medicago sativa... Aleksandrinerkløver, Trifolium alexandrinum Blodkløver, Trifolium incarnatum Blå stregbælg, Galega orientalis Omvendt kløver, Trifolium resupinatum Rød hanekløver, Hedysarum coronarium Sandlucerne, Medicago x varia Rødkløver, Trifolium pratense Ært, Pisum sp.... Markært, Pisum sativum Havebønne, Phaseolus vulgaris Haveært, Pisum sativum Hestebønne, Vicia faba Markært, Pisum sativum Pralbønne, Phaseolus coccineus Sojabønne, Glycine max 1) Andre arter Valsk bønne, Vicia faba Alm. agurk, Cucumis sativus... Alm. solsikke, Helianthus annuus 1) Centnergræskar, Curcurbita maxima Mandelgræskar, Curcurbita pepo Melon, Cucumis melo Squash, Curcurbita pepo Vandmelon, Citrullus lanatus Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 10 af 14

11 Art til eksamensprøve Arten dækker også eksamen i følgende arter Kolonne 1 Kolonne 2 Alm. cikorie, Cichorium intybus... Cikorierod, Cichorium intybus Cikoriesalat, Cichorium intybus Endivie, Cichorium endivia Julesalat, Cichorium intybus Alm. hør, Linum usitatissimum... Oliehør, Linum usitatissimum Spindhør, Linum usitatissimum Alm. persille, Petroselinum crispum... Bladselleri, Apium graveolens Knoldselleri, Apium graveolens Kommen, Carum carvi Bede, Beta sp.... Bladbede, Beta vulgaris Foderbede, Beta vulgaris var. rapacea Rødbede, Beta vulgaris Sukkerroe, Beta vulgaris var. altissima Gul sennep, Sinapis alba... Olieræddike, Raphanus sativus Radise, Raphanus sativus Ræddike, Raphanus sativus Hamp, Cannabis sativa Havegulerod, Daucus carota... Alm. fennikel, Foeniculum vulgare Havekørvel, Anthriscus cerefolium Havesalat, Lactuca sativa... Alm. honningurt, Phacelia tanacetifolia Opiumvalmue, Papaver somniferum Tandfri vårsalat, Valerianella locusta Haveskorzoner, Scorzonera hispanica Kardon, Cynara cardunculus... Artiskok, Cynara cardunculus Kepaløg, Allium cepa... Hvidløg, Allium sativum Pibeløg, Allium fistolosum Porre, Allium porrum Purløg, Allium schoenoprasum Skalotteløg, Allium cepa Kål/raps, Brassica sp./brassica napus... Alle kålarter, Brassica oleracea Alm. asparges, Asparagus officinalis Fodermarvkål, Brassica oleracea var. medullosa Kinakål, Brassica rapa Kålroe, Brassica napus var. napobrassica Majroe, Brassica rapa Rybs, Brassica rapa Sareptasennep, Brassica juncea... Sort sennep, Brassica nigra Spinat, Spinacea oleracea Tomat, Lycopersicon esculentum Haverabarber, Rheum rhabarbarum Aubergine, Solanum melongena Spansk peber, Capsicum annuum 1) Disse arter er ikke omfattet af de danske bekendtgørelser, men er omfattet af EU s handelsdirektiver. Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 11 af 14

12 Tabel 2. Spiring. Oversigt over arter, som en frølaborant skal have bestået eksamen i, inden vedkommende må udføre spiringsanalyser af frøprøver af denne art. Sædekorn Art til eksamensprøve Alm. byg, Hordeum vulgare Alm. havre, Avena sativa Arten dækker også eksamen i følgende arter Kolonne 1 Kolonne 2 Nøgen havre, Avena nuda Purhavre, Avena strigosa Alm. hvede, Triticum aestivum... Durumhvede, Triticum durum Alm. kanariegræs, Phalaris canariensis Alm. rug, Secale cereale Majs, Zea mays Spelt, Triticum spelta Triticale, X Triticosecale Græsser Alm. rajgræs, Lolium perenne... Alaskahejre, Bromus sitchensis Alm. draphavre, Arrhenatherum elatius Amerikansk hejre, Bromus catharticus Bermudagræs, Conydon dactylon Engrævehale, Alopecurus pratensis Engsvingel, Festuca pratensis Hybridrajgræs, Lolium x boucheanum Italiensk rajgræs, Lolium multiflorum Rajsvingel, X Festulolium Strandsvingel, Festuca arundinacea Westerwoldisk rajgræs, Lolium multiflorum var. westerwoldicum Engrapgræs, Poa pratensis... Alm. hvene, Agrostis capillaris Alm. rapgræs, Poa trivialis Enårig rapgræs, Poa annua Hundehvene, Agrostis canina Knoldrottehale, Phleum nodosum Krybhvene, Agrostis stolonifera Lundrapgræs, Pos nemoralis Stortoppet hvene, Agrostis gigantea Stortoppet rapgræs, Poa palustris Timoté, Phleum pratense Rød svingel, Festuca rubra... Alm. guldhavre, Trisetum flavescens Alm. hundegræs, Dactylis glomerata Bakkesvingel, Festuca trachyphylla Finbladet svingel, Festuca filiformis Fåresvingel, Festuca ovina Bælgplanter Alm. bukkehorn. Lucium barbarum Havebønne, Phaseolus vulgaris... Pralbønne, Phaseolus coccineus Sojabønne, Glycine max 1) Hestebønne, Vicia faba... Fodervikke, Vicia sativa Sandvikke, Vicia villosa Ungarsk vikke, Vicia pannonica Valsk bønne, Vicia faba Hvid lupin, Lupinus albus... Gul lupin, Lupinus luteus Smalbladet lupin, Lupinus angustifolius Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 12 af 14

13 Art til eksamensprøve Arten dækker også eksamen i følgende arter Kolonne 1 Kolonne 2 Hvidkløver, Trifolium repens... Aleksandrinerkløver, Trifolium alexandrinum Alm. kællingetand, Lotus corniculatus Alsikekløver, Trifolium hybridum Blodkløver, Trifolium incarnatum Blå stregbælg, Galega orientalis Foderesparsette, Onobrychis viciifolia Humlesneglebælg, Medicago lupulina Lucerne, Medicago sativa Omvendt kløver, Trifolium resupinatum Rød hanekløver, Hedysarum coronarium Rødkløver, Trifolium pratense Sandlucerne, Medicago x. varia Ært, Pisum sp.... Alm. ært, Pisum sativum Markært, Pisum sativum Haveært, Pisum sativum Andre arter Alm. agurk, Cucumis sativus... Alm. solsikke, Helianthus annuus 1) Alm. asparges, Asparagus officinalis Alm. honningurt, Phacelia tanacetifolia Centnergræskar, Curcurbita maxima Mandelgræskar, Curcurbita pepo Melon, Cucumis melo Squash, Curcurbita pepo Vandmelon, Citrullus lanatus Alm. hør, Linum usitatissimum... Oliehør, Linum usitatissimum Spindhør, Linum usitatissimum Alm. persille, Petroselinum crispum... Alm. fennikel, Foeniculum vulgare Bladselleri, Apium graveolens Havegulerod, Daucus carota Havekørvel, Anthriscus cerefolium Knoldselleri, Apium graveolens Kommen, Carum carvi Bede, Beta sp.... Bladbede, Beta vulgaris Foderbede, Beta vulgaris var. rapacea Rødbede, Beta vulgaris Sukkerroe, Beta vulgaris var. altissima Hamp, Cannabis sativa Havesalat, Lactuca sativa... Alm. cikorie, Cichorium intybus Cikorierod, Cichorium intybus Cikoriesalat, Cichorium intybus Endivie, Cichorium endivia Julesalat, Cichorium intybus Tandfri vårsalat, Valerianella locusta Haveskorzoner, Scorzonera hispanica Kardon, Cynara cardunculus... Artiskok, Cynara cardunculus Kepaløg, Allium cepa... Hvidløg, Allium sativum Pibeløg, Allium fistolosum Porre, Allium porrum Purløg, Allium schoenoprosum Skalotteløg, Allium cepa Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 13 af 14

14 Art til eksamensprøve Arten dækker også eksamen i følgende arter Kolonne 1 Kolonne 2 Kål/raps, Brassica sp./brassica napus... Alle kålarter, Brassica oleracea Fodermarvkål, Brassica oleracea Gul sennep, Sinapis alba Kinakål, Brassica rapa Kålroe, Brassica napus Majroe, Brassica rapa Olieræddike, Raphanus sativus Opiumvalmue, Papaver somniferum Radise, Raphanus sativus Rybs, Brassica rapa Ræddike, Raphanus sativus Sareptasennep, Brassica juncea Sort sennep, Brassica nigra Spinat, Spinacea oleracea Haverabarber, Rheum rhabarbarum Tomat, Lycopersicon esculentum... Aubergine, Solanum melongena Spansk peber, Capsicum annuum 1) Disse arter er ikke omfattet af de danske bekendtgørelser, men er omfattet af EU s handelsdirektiver. Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 14 af 14

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 16.7.2015 L 188/39 DIREKTIVER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU) 2015/1168 af 15. juli 2015 om ændring af direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv

Læs mere

5. Prøvestørrelser og neddeling af prøver

5. Prøvestørrelser og neddeling af prøver Side 1 af 15 5. Prøvestørrelser og neddeling af prøver 5.1 Prøvestørrelser og antal Krav til prøvestørrelse er angivet i bilag 5-1 og 5-2 og gælder både for original- og duplikatprøver. De prøvestørrelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om markfrø 1)

Bekendtgørelse om markfrø 1) BEK nr 1511 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0114-000015 Senere

Læs mere

Ændringsskema Bekendtgørelse om markfrø

Ændringsskema Bekendtgørelse om markfrø Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Planter Den 19. oktober 2017 Sagsnr.: 17-1231-000001 KRBA (Ændring af BEK nr. 1709/2016) Ændringsskema Bekendtgørelse om markfrø Henvisning til eventuel EU-retsakt, der ændrer

Læs mere

1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 28 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED... 39 4. MILJØ... 54 5. EU-LANDBRUGSORDNINGER...

1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 28 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED... 39 4. MILJØ... 54 5. EU-LANDBRUGSORDNINGER... Statistik 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 28 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED... 39 4. MILJØ... 54 5. EU-LANDBRUGSORDNINGER... 58 6. ØKOLOGI... 64 7. KONTROLAKTIVITET

Læs mere

Plantedirektoratet. Statistik 2004. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet. Statistik 2004. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1 Indhold 1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 30 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED...44 4. MILJØ... 57 5.

Læs mere

Statistik 2007. Plantedirektoratets statistik for 2007. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Statistik 2007. Plantedirektoratets statistik for 2007. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2007 Plantedirektoratets statistik for 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Statistik 2007 Plantedirektoratets statistik for 2007 Denne publikation er

Læs mere

Plantedirektoratet. Statistik. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet. Statistik. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratets Statistik 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Frø og sædekorn 2. Foder- og gødningsstoffer 3. Planter og plantesundhed

Læs mere

Statistik 2006. Plantedirektoratets statistik for 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Statistik 2006. Plantedirektoratets statistik for 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2006 Plantedirektoratets statistik for 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Statistik 2006 Plantedirektoratets statistik for 2006 Denne vejledning er

Læs mere

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli juni 2000

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli juni 2000 1. Frø og sædekorn Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 1999-30. juni 2000 Amounts of certified agricultural seeds (other than cereal seeds) during the period 1 July 1999-30 June

Læs mere

Kolofon: Titel: Statistik 2002. Udgiver: Plantedirektoratet. Ansvarlig institution: Plantedirektoratet

Kolofon: Titel: Statistik 2002. Udgiver: Plantedirektoratet. Ansvarlig institution: Plantedirektoratet Kolofon: Titel: Statistik 2002 Udgiver: Plantedirektoratet Ansvarlig institution: Plantedirektoratet Copyright Plantedirektoratet: Plantedirektoratet Emneord: Statistik til beretningen 2002. Resumé: Plantedirektoratets

Læs mere

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 1. Frø og sædekorn Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 Amounts of certified agricultural seeds (other than cereal seeds) during the period 1 July 2002-30 June

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46 Statistik 2001 1 Indholdsfortegnelse 1. Frø og sædekorn side 3 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35 3. Planter og plantesundhed.. side 46 4. Miljøregulering.. side 60 5. EU-landbrugsordninger.. side 63

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 07 Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke foderprodukter henhørende under pos. 12.14. 2. Som»grøntsager«i pos. 07.09, 07.10, 07.11 og 07.12

Læs mere

I denne vejledning kan du læse om de regler og praksis, der gælder ved handel og udveksling af frø og sædekorn.

I denne vejledning kan du læse om de regler og praksis, der gælder ved handel og udveksling af frø og sædekorn. Frø og sædekorn 2 Vejledning til hobbyavlere, frøsamlere og virksomheder om regler og praksis for handel og overdragelse af frø til ikke-kommerciel brug og bevaring Forord I denne vejledning kan du læse

Læs mere

Frø og sædekorn 1 Vejledning til virksomheder der forarbejder, producerer, mærker, forsegler og handler

Frø og sædekorn 1 Vejledning til virksomheder der forarbejder, producerer, mærker, forsegler og handler Frø og sædekorn 1 Vejledning til virksomheder der forarbejder, producerer, mærker, forsegler og handler Januar 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 27 April 2008 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1)

Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1) Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1) I medfør af 1, 3, stk. 1, og 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 26. april 1999, som ændret ved 3 i lov nr. 279 af 25. april

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1) I medfør af 1, 3, stk. 1, og 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og 1-2 og 13, stk. 3, i lov om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2000R0930 DA 22.08.2007 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 930/2000 af 4. maj 2000 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser

2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser Side 1 af 9 2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser 2.1 Definitioner For at lette brugen af instruksen er ord og begreber, der bruges i forbindelse med prøvetagning, beskrevet.

Læs mere

Vildtafgrøder Mangfoldighed i naturen

Vildtafgrøder Mangfoldighed i naturen Vildtafgrøder Mangfoldighed i naturen Vildtafgrøder Mangfoldighed i naturen NYHEDER 3 FUGLEVILDT 4 FUGLEVILDT OG BIER 5 MARK- OG HJORTEVILDT 6 OVERSIGT OVER RENE ARTER 7 Udarbejdet i samarbejde med Danmarks

Læs mere

DET NYE STÆRKE GRÆSHERBICID MED NYE MULIGHEDER

DET NYE STÆRKE GRÆSHERBICID MED NYE MULIGHEDER November 2005 Tryk: Herrmann & Fischer DET NYE STÆRKE GRÆSHERBICID MED NYE MULIGHEDER Virker på et meget bredt spektrum af græsser og nogle vigtige tokimbladede arter Kan bruges efterår eller forår i vinterhvede,

Læs mere

Beskrivelse af komponenter i efterafgrødeblandinger

Beskrivelse af komponenter i efterafgrødeblandinger af komponenter i efterafgrødeblandinger Alexandrinerkløver Boghvede Fodervikke Foderært Gul sennep Honningurt Lupin Olieræddike Radise - DeepTill Sandhavre NB. Plantearternes beskrivelser er set ud fra

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003L0090 DA 24.12.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/90/EF af 6. oktober 2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN. Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN. Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Årgang 35 April

Læs mere

séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê

séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê = mä~åíéçáêéâíçê~íéí= séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê = gìäá=ommv= = = = = = = jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá Plantedirektoratet Sektor for Frø og Sædekorn Skovbrynet

Læs mere

Ændringsskema Bekendtgørelse om markfrø. Bekendtgørelsens ordlyd

Ændringsskema Bekendtgørelse om markfrø. Bekendtgørelsens ordlyd NaturErhvervstyrelsen Planter Den 20. oktober 2016 Sagsnr.: 16-0114-000007 Sagsbehandler: KRBA (Ændring af gældende BEK om markfrø nr. 1511 af 11. december 2015) Ændringsskema Bekendtgørelse om markfrø

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om markfrø 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om markfrø 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om markfrø 1) I medfør af 1, stk. 1-4, 3, stk. 1, og 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og 1, 2 og 13, stk. 3, i

Læs mere

Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard

Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard J. F. Hangaard 1. Introduktion Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard 1.1 Formål Siden 2003 har der i Tarup-Davinde grusgrave været foretaget botaniske undersøgelser med jævne mellemrum.

Læs mere

Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe

Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe Bær (diverse) Blomme Blomme 100% græs Bær (diverse) Hindbær Hyben Hyld Ribs Surkirseb 100% græs Surkirsebær Sødkirseb 100% græs Sødkirsebær Cikorie

Læs mere

MMinisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

MMinisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri /plantemateriale der skal være forsynet med plantepas og leverandørdokument ved salg, engros eller i detail samt oplysninger om hvilke af lande der er beskyttet zone (ZP). /plantemateriale Krav (jf. bilagsnote)

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn Tema om rodfrugter Gulerødder MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Tema om rodfrugter MELLEMTRINnet: 4.-6. klasse 1 Delemne 1: Plantekendskab Planter

Læs mere

DEN LEVENDE KULTURARV PÅ MUSEUMSMARKEN 2012

DEN LEVENDE KULTURARV PÅ MUSEUMSMARKEN 2012 DEN LEVENDE KULTURARV PÅ MUSEUMSMARKEN 2012 Vestfyns Hjemstavnsgård Tekst og fotos: Iris og Børge Jensen Museerne på Vestfyn og forfatteren. Vestfyns Hjemstavnsgård er et frilandsmuseum bestående af en

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

Varekendskab. Grøntsager, frugt og krydderurter Friske spiselige plantedele kan man inddele i 3 kategorier: Grøntsager Frugt Krydderurter

Varekendskab. Grøntsager, frugt og krydderurter Friske spiselige plantedele kan man inddele i 3 kategorier: Grøntsager Frugt Krydderurter Varekendskab Grøntsager, frugt og krydderurter Friske spiselige plantedele kan man inddele i 3 kategorier: Grøntsager Frugt Krydderurter Majs Grøntsager: Grøntsager kan inddeles i følgende kategorier:

Læs mere

Instruks i prøvetagning af frø

Instruks i prøvetagning af frø 1 Instruks i prøvetagning af frø Indledning Side 1 af 7 Del 1 Indledning 1 Definitioner og generel introduktion 2 Partiets størrelse 3 Prøvetagning og prøvetagningsinstrumenter 4 Prøvestørrelser og neddeling

Læs mere

Botaniske undersøgelser 2011 Af Johanne Fagerlind

Botaniske undersøgelser 2011 Af Johanne Fagerlind Botaniske undersøgelser 2011 Af Johanne Fagerlind 1. Introduktion 1.1 Formål Data fra feltundersøgelserne er indhentet fra hhv. Phønixområdet og ved Bjerggårdssøen. I Phønixområdet udføres undersøgelserne

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juli 2015 (OR. en) ådet for Den Europæiske Union Bruelles, den 15. juli 2015 (O. en) 10936/15 ADD 1 AGI 400 STATIS 63 DELACT 95 FØLGESKIVELSE fra: modtaget: 13. juli 2015 til: Jordi AYET PUIGANAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

36 Tillæg D: Negativliste - arealer der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet

36 Tillæg D: Negativliste - arealer der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet 36 Tillæg D: Negativliste - arealer der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet Afgrødekode Navn for afgrøden 35 Flerårig bælgsæd 42 Hamp 101 Rajgræs, alm. 102 Rajgræs, alm. 1. år, efterårsudlagt 103 Rajgræs,

Læs mere

Instruks i prøvetagning af frø

Instruks i prøvetagning af frø 1 Instruks i prøvetagning af frø Indledning Side 1 af 7 Del 1 Indledning, pr. 31-01-16 1 Definitioner og generel introduktion, pr. 31-01-16 2 Partiets størrelse, pr. 31-01-16 3 Prøvetagning og prøvetagningsinstrumenter,

Læs mere

Høst og konservering betydning for afgrødernes vitamin- og fedtsyreindhold

Høst og konservering betydning for afgrødernes vitamin- og fedtsyreindhold Høst og konservering betydning for afgrødernes vitamin- og fedtsyreindhold Søren Krogh Jensen & Jakob Sehested Institut for Husdyrbiologi og Sundhed Karen Søegaard Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø

Læs mere

ØKO- & DEMETERFRØ SOLSIKKEN 2016 1

ØKO- & DEMETERFRØ SOLSIKKEN 2016 1 ØKO- & DEMETERFRØ SOLSIKKEN 2016 1 2 Velkommen til Solsikkens økologiske verden Det glæder os at byde såvel gamle som nye kunder velkommen til endnu en ny sæson Hjemmeavlede grøntsager smager nu engang

Læs mere

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties. The Danish Gazette for Plant Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties. The Danish Gazette for Plant Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Ministeriet for

Læs mere

Botaniske undersøgelser 2012 Af Johanne Fagerlind

Botaniske undersøgelser 2012 Af Johanne Fagerlind Botaniske undersøgelser 2012 Af Johanne Fagerlind 1. Introduktion 1.1 Formål Data fra feltundersøgelserne i Tarup-Davinde er indhentet i området Phønix og ved Bjerggårdssøen. I Phønix udføres undersøgelserne

Læs mere

Bevaring af plantegenetiske ressourcer i de vilde slægtninge til jordbrugets afgrøder

Bevaring af plantegenetiske ressourcer i de vilde slægtninge til jordbrugets afgrøder Rapport for projektet Bevaring af plantegenetiske ressourcer i de vilde slægtninge til jordbrugets afgrøder (J.nr. 3301-GENI-08-0013) Gitte K. Bjørn, Kell Kristiansen og Lars H. Jacobsen Aarhus Universitet

Læs mere

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 32 April 2013 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

MADSPIL FRUGT OG GRØNT

MADSPIL FRUGT OG GRØNT MADSPIL FRUGT OG GRØNT Champignon 120kj Protein 2,9g Kulhydrat 3,4g Fedt 0,3g Kostfibre 1,6g 1RE 2mg 9mg 0,8mg Agurk 51kj Protein 0,7g Kulhydrat 2,1g Fedt 0,1g Kostfibre 0,7g 5RE 14mg 21mg 0,3mg Nektarin

Læs mere

Lovafgrøde - Næsgaard Mark afgrøde

Lovafgrøde - Næsgaard Mark afgrøde Lovafgrøde - Næsgaard Mark afgrøde Lovafgrøde for høstår 2016 1 Vårbyg 68 120 2 Vårhvede 61 130 3 Vårhavre 57 82 4 Blanding af vårsåede kornarter 57 82 5 Majs til høst ved modenhed 73 131 6 Vårhvede, brødhvede

Læs mere

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Færgelunden MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 8 * 2009 NNU-rapport nr. 8 (2009), Færgelunden, MFG 372/06/MFG

Læs mere

OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252)

OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252) OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af kornprøve fra middelalderen Mads Bakken Thastrup AFDELING FOR KONSERVERING OG NATURVIDENSKAB Nr. 6 2015

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Sammenhæng mellem lovafgrøder og grønne krav (opdat. 3.12.2014)

Sammenhæng mellem lovafgrøder og grønne krav (opdat. 3.12.2014) Sammenhæng mellem lovafgrøder og grønne krav (opdat. 3.12.2014) Tolkning mellem grønne krav sker løbenede Væsentligste ændringer Der er fra Naturerhverv videregivet en liste til erhvervet der viser sammenhæng

Læs mere

Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1)

Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1) (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-31020-000019 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Grøntsager og kostfibre

Grøntsager og kostfibre Grøntsager og kostfibre Patientinformation Grøntsager Grøntsager, og især de grove grøntsager, indeholder mange kostfibre. Det er derfor godt at spise mange af de grove grøntsager og gerne flere gange

Læs mere

Efterafgrøder (økologi)

Efterafgrøder (økologi) Side 1 af 6 Efterafgrøder (økologi) Efterafgrøder er en fællesbetegnelse for afgrøder, som dyrkes efter en hovedafgrøde. Efterafgrøder kan sås som udlæg i hovedafgrøden eller efter høst. Efterafgrøder

Læs mere

1. Markfrø 2. Have- og grønsagsfrø 3. Raps, rybs, dodder, sennep 4. Hamp og hør. Dansk Landbrugsrådgivning

1. Markfrø 2. Have- og grønsagsfrø 3. Raps, rybs, dodder, sennep 4. Hamp og hør. Dansk Landbrugsrådgivning 1. Markfrø 2. Have- og grønsagsfrø 3. Raps, rybs, dodder, sennep 4. Hamp og hør Markfrø Græs og Kløver Danske arealer med frøgræs 2004 40.000 30.000 Ha 20.000 10.000 0 Danske arealer Alm. rajgræs Ital.rajgræs

Læs mere

Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING

Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 2 Efterafgrøder Hvorfor? Fordi veletablerede efterafgrøder er i stand til at optage overskydende

Læs mere

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 28 April 2009 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter Februar 2014 Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier 1 Indledning Det muligt at producere partier af

Læs mere

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 29 April 2010 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

ØKO- & DEMETERFRØ SOLSIKKEN 201 1 1

ØKO- & DEMETERFRØ SOLSIKKEN 201 1 1 ØKO- & DEMETERFRØ SOLSIKKEN 2011 1 2 Velkommen til Solsikkens økologiske verden Det glæder os at byde såvel gamle som nye kunder velkommen til en ny sæson Hjemmeavlede grøntsager smager nu engang bedst,

Læs mere

Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1)

Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1) BEK nr 1708 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0114-000006 Senere

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Økologi 2009. Produktprogram

Økologi 2009. Produktprogram Produktprogram Produktprogram INDHOLD 90 % ØOLOGIS FRØ I BLANDINGERNE 3 LØVERGRÆS ER GRUNDLAGET I SÆDSIFTET 3 ØOLOGISE NYHEDER FRA DLF ORGANIC 2009 4 MAJS TIL FODERPLANEN 4 OVERSIGTER 4 PROTEIN PÅ MENUEN

Læs mere

Økologi 2008. Produktprogram

Økologi 2008. Produktprogram Økologi 2008 Produktprogram Økologi 2008 Produktprogram Indhold DLF organic 2008 3 foragemax danmarks bedste frøblandinger 3 protein til foderplanen 3 Oversigter 4 Bestillingskupon 7 DLF-TRIFOLIUM SEEDS

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

Urter og tanninrige bælgplanter i kløvergræsmarker

Urter og tanninrige bælgplanter i kløvergræsmarker Urter og tanninrige bælgplanter i kløvergræsmarker Ralf Loges Mareike Goeritz Friedhelm Taube Christian-Albrechts-Universität Kiel Institut for Planteproduktion/ Afdeling Økologisk Jordbrug Tyskland Indhold

Læs mere

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt frisk- frisk- + økolisk, Frokostmenu A uge 46 Mandag til brødet Øl marineret svinefilet Varmt kartoffelfad med tomater, kartoffelskiver krydderurter krydret tomat vinaigrette Skiver af Vegetarisk pate

Læs mere

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2015

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2015 Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2015 Kolofon Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Bilag 27 Mærkesedler og forseglingsetiketter

Bilag 27 Mærkesedler og forseglingsetiketter Side 1 af 28 Bilag 27 Mærkesedler og forseglingsetiketter Oversigten rummer: Prøvemærkesedler side 2 Mærkesedler til partier, indledning side 3 Mærkesedler til partier side 4 Dæk- og forseglingsetiketter

Læs mere

Potentialet for samproduktion af bioenegi og protein i græsser Kan vi fastholde fødevareforsyningen og mindske miljøpåvirkningen fra dansk landbrug?

Potentialet for samproduktion af bioenegi og protein i græsser Kan vi fastholde fødevareforsyningen og mindske miljøpåvirkningen fra dansk landbrug? Potentialet for samproduktion af bioenegi og protein i græsser Kan vi fastholde fødevareforsyningen og mindske miljøpåvirkningen fra dansk landbrug? Uffe Jørgensen Vil øget dyrkning af biomasseafgrøder

Læs mere

Kapitel 7 Processtyring (instruktioner og procedurer)

Kapitel 7 Processtyring (instruktioner og procedurer) Side 1 af 6 Kapitel 7 Processtyring (instruktioner og procedurer) P 1. Formål Denne procedure skal sikre etablering af retningslinier ved klager over skriftlige og mundtlige eksaminer både for interne

Læs mere

STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER

STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER Marianne Johansen Institut for Husdyrvidenskab Science and Technology, Aarhus Universitet -Foulum, 8830 Tjele marianne.johansen@anis.au.dk

Læs mere

Efterafgrøder og afgrøders rodvækst. Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet

Efterafgrøder og afgrøders rodvækst. Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet Efterafgrøder og afgrøders rodvækst Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet Efterafgrøder og rodvækst? N udvasker ikke bare N vasker gradvis ned igennem

Læs mere

Økologisk grovfoder Produktprogram 2010

Økologisk grovfoder Produktprogram 2010 Økologisk grovfoder Produktprogram 2010 Økologisk grovfoder Produktprogram 2010 INDHOLD ØOLOGISE NYHEDER FRA DLF ORGANIC 2010 4 OVERSIGTER 5 PROTEIN AF EGEN AVL 7 MAJS TIL FODERPLANEN 7 DLF-TRIFOLIUM SEEDS

Læs mere

KONTRAKTBETINGELSER. for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA

KONTRAKTBETINGELSER. for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA Januar 2010 KONTRAKTBETINGELSER for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA Alle bestemmelser vedrørende basisfrø samt gennemførelse og certificering af avlen er godkendt af Plantedirektoratet. DLF AmbA

Læs mere

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 26 April 2007 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

Kontraktbetingelser for avl af græs- og kløverfrø til DSV Frø Danmark A/S

Kontraktbetingelser for avl af græs- og kløverfrø til DSV Frø Danmark A/S Kontraktbetingelser for avl af græs- og kløverfrø til DSV Frø Danmark A/S Oktober 2013 A. Levering, anvendelse og betaling af basisfrø 1. Det leverede basisfrø skal kvalitetsmæssigt mindst svare til de

Læs mere

BioValue SPIR Aktiviteter i WP1 råvaregrundlaget Kan vi fordoble biomasseproduktionen og halvere markernes miljøpåvirkning?

BioValue SPIR Aktiviteter i WP1 råvaregrundlaget Kan vi fordoble biomasseproduktionen og halvere markernes miljøpåvirkning? BioValue SPIR Aktiviteter i WP1 råvaregrundlaget Kan vi fordoble biomasseproduktionen og halvere markernes miljøpåvirkning? Uffe Jørgensen Eksperimentel verificering i BioValue af forudsætninger for +10

Læs mere

Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1)

Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1) BEK nr 94 af 22/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-31020-000011 Senere ændringer

Læs mere

DANSKE & LATINSKE NAVNE. Afgrødearter Ukrudtsarter Træer og buske Plantesygdomme Skadedyr. Hovedkontor: Hunsballe Frø A/S Energivej 3 7500 Holstebro

DANSKE & LATINSKE NAVNE. Afgrødearter Ukrudtsarter Træer og buske Plantesygdomme Skadedyr. Hovedkontor: Hunsballe Frø A/S Energivej 3 7500 Holstebro DANSKE & LATINSKE NAVNE Afgrødearter Ukrudtsarter Træer og buske Plantesygdomme Skadedyr Hovedkontor: Korn- og Foderstof Kompagniet A/S Grøndalsvej 1 8260 Viby J. Tlf. 8947 7000 Fax 8614 1085 e-mail: info@kfk.dk

Læs mere

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Indhold Lad der gå sport i afgræsningen 4 højere udbytte ved rettidig såning 4 foragemax-blandinger med topsorter 5 dlf triple

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 106 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 2012-29-221-01514/Dep.sagsnr.:

Læs mere

Bier behøver blomster. Asger Søgaard Jørgensen

Bier behøver blomster. Asger Søgaard Jørgensen Bier behøver blomster Asger Søgaard Jørgensen Færre bestøvere, honningbier Færre bestøvere, humlebier, vilde bier Blåbær Færre bestøvere, svirrefluer Danmarks Biavlerforening Flemming Vejsnæs Bigården

Læs mere

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg.

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg. Peter Steen Henriksen & Jan Andreas Harild NNU Rapport nr. 13 * 2002

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

ØKOFRO. Økologiske Markfrø Merværdiblanding Standardblanding Rene Græsser Efterafgrøde Sædekorn Majs

ØKOFRO. Økologiske Markfrø Merværdiblanding Standardblanding Rene Græsser Efterafgrøde Sædekorn Majs ØKOFRØ ØKO FRØ ØKOFRO Økologiske Markfrø 2017 Udsøgte frø blandninger der understøtter det økologiske markbrug, hvor der er fokus på høj kvalitet. Merværdiblanding Standardblanding Rene Græsser Efterafgrøde

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 20.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 82/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 18. marts 2014 om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg vedrørende visse undtagelser for handel med populationer

Læs mere

2. Humusbalance og undersøgelse af jordens indhold af humus

2. Humusbalance og undersøgelse af jordens indhold af humus Freistaat Sachsen Cross Compliance 2013 Information über die einzuhaltenden anderweitigen Verpflichtungen Oversættelse I Side 79 86 I 2. Humusbalance og undersøgelse af jordens indhold af humus 2.1 Grænseværdi

Læs mere

Beretning 2010 Brancheudvalget for Frø København, maj 2011

Beretning 2010 Brancheudvalget for Frø København, maj 2011 Beretning 2010 Brancheudvalget for Frø København, maj 2011 www.brancheudvalgetforfroe.dk Brancheudvalget for Frø c/o Landbrug & Fødevarer Axeltorv 3 1609 København Tlf: +45 33 39 46 51 Fax: +45 33 39 41

Læs mere

Kontrakt betingelser

Kontrakt betingelser Kontrakt betingelser for produktionen af græs- og kløverfrø til Barenbrug Danmark ApS Marts 2015 BARENBRUG DANMARK ApS / MADS CLAUSENS VEJ 21 / 6360 TINGLEV PHONE: (+45) 74647300 / FAX: (+45) 74647302

Læs mere

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN. Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN. Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties FORORD Sortslisten

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16 Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80 00 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bestemmelser vedrørende

Læs mere

Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder. og optimering af eftervirkningen

Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder. og optimering af eftervirkningen Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder og optimering af eftervirkningen Grøngødning alt for mange valgmuligheder Mindst 40 arter at vælge imellem Renbestand eller blandinger I det her indlæg

Læs mere

Formler til brug i marken

Formler til brug i marken HJ 10-001 Revideret den 12. december 2005 Formler til brug i marken Anlæg Afsætning af en vinkel 5 ved brug af målebånd 3 4 Såning Gødskning Udsædsmængde (kg pr. ha) = Kg næringsstof = Plantetal/m2 TKV

Læs mere

Kan kritisk rodlængde test forudsige markfremspiring i bøg?

Kan kritisk rodlængde test forudsige markfremspiring i bøg? Kan kritisk rodlængde test forudsige markfremspiring i bøg? Kirsten Thomsen (kth@sns.dk) og Henrik Knudsen (hgk@sns.dk), Statsskovenes Planteavlsstation, Skov- og Naturstyrelsen, Krogerupvej 21, 3050 Humlebæk.

Læs mere

104 Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt græs eller an ja. 103 Rajgræsfrø, ital. græs eller an ja

104 Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt græs eller an ja. 103 Rajgræsfrø, ital. græs eller an ja roedek Navn Navn på kat Omdrift Noter 1 Vårbyg vårbyg ja 2 Vårhvede vårhvede ja 3 VårHavre vårhavre ja 4 Blanding af vårsåede kornarter vårsået blan ja 5 Majs til modenhed majs ja 6 Vårhvede, brødhvede

Læs mere