Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter"

Transkript

1 Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter 1. Regelgrundlag Kravene til kurser og eksamen for frølaboranter er anført i følgende bekendtgørelser: Sædekornsbekendtgørelsen Markfrøbekendtgørelsen Grønsagsfrøbekendtgørelsen Definitioner: Sædekorn: når der i denne vejledning står sædekorn, er det de arter, som er anført i bilag 1 under sædekorn. Frøprøver: er de prøver af frø, hvor resultatet skal bruges til certificering af frøpartiet. Eksamensprøver: er prøver af frø, som er fremstillet men henblik på brug til eksamen i en analyse af en art. 2. Generelle forhold Autorisationsordningens analyser omfatter renhedsanalyse, antalsbestemmelse, spiringsanalyse, bestemmelse af vandindhold i prøver af frø og sædekorn, samt vitalundersøgelser af sædekorn. På et autoriseret frølaboratorium, herefter kaldt laboratoriet, skal mindst en af frølaboranterne have bestået eksamen i de analyser og arter, som autorisationen omfatter. En frølaborant skal have bestået eksamen i de analyser og arter, som han/hun analyserer frøprøver af. Det autoriserede laboratorium skal have mindst en frølaborant, der har kompetencer til at udregne tolerancer i henhold til ISTA s tolerancetabeller. 3. Kurser Ved kurser forstås: kurser interne/eksterne, oplæring intern/ekstern, workshops etc. Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 1 af 14

2 Oplæringen af nye frølaboranter samt mål for oplæringen skal være beskrevet i laboratoriets kvalitetssystem, se også ISTA s akkrediteringsstandard for frølaboratorier. Frølaboranter skal oplæres i de analyser, der er relevante for det enkelte laboratorium. De relevante analyser i forbindelse med certificering af frø afhænger af art. Analyserne kan være bestemmelse af vandindhold, spiring, vitalundersøgelse, renhed og antalsbestemmelse. Oplæringen skal afsluttes med en eksamen, som skal bestås for at frølaboranten kan analysere frøprøver, hvor resultaterne skal bruges til certificering af frøpartiet. Ved eksterne kurser bør laboratoriet sikre, at undervisning i analyser sker efter ISTA s regler, samt hvis det er relevant efter de danske særregler. For renhedsanalyser og antalsbestemmelse skal det sikres, at der undervises i identifikation af et passende antal kultur- og ukrudtsarter, som er relevante under danske forhold. Undervisningen bør som minimum omfatte alle de arter, hvor der er fastsat grænser for det maksimale indhold i den pågældende art i bekendtgørelserne. Derudover bør der undervises i identifikation af de arter, som hyppigt findes i prøverne. For oplæring i TZ-analyser af sædekorn bør de anvendte prøver til oplæringen indeholde de forskellige typer af farvede, men ikke levedygtige frø, som er karakteristiske for arten. Frø der viser tegn på mekanisk skade og varmeskade skal også indgå. 3.1 Nye arter og analyser Hvis laboratoriet ønsker at tilføje en analyse eller en art til dets liste over arter, hvor det har kompetence, kan det gøres på følgende måde. Laboratoriet kan studere ISTA s regler og træne sig i analysen/arten ud fra reglerne. Alle ISTAs håndbøger vil være til stor hjælp i træningsarbejdet. Laboratoriet kan besøge andre laboratorier, som har kompetencen, arrangere at frølaboranter fra andre laboratorier underviser i arten eller analysen, deltage i workshops mm. Laboratoriet skal dokumentere dets kompetence i den nye art/analysen. Dette kan f.eks. gøres ved deltagelse i ringanalyser. Hvis der ikke udbydes ringanalyser for denne art eller analyse kan laboratoriet selv iværksætte dette. Desuden skal arbejdsinstruktioner med mere opdateres så arten/analysen er omfattet. Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 2 af 14

3 4. Eksamen 4.1 Generelle forhold De autoriserede laboratoriers kvalitetssystem skal indeholde procedurer for forberedelse og afholdelse af eksamen. Kvalitetssystemet skal indeholde en opdateret oversigt over de enkelte frølaboranters beståede eksaminer. Metoder i frøanalyser fremgår af gældende udgave af International Rules for Seed Testing, ISTA. For sædekorn findes der særskilte danske analyseregler. Til eksamen i renhedsanalyser og antalsbestemmelse, spiringsanalyse og TZ-analyse er det tilladt at have hjælpemidler med. De tilladte hjælpemidler er relevant skriftligt materiale, frøsamlinger samt arbejdsredskaber. Til eksamen i bestemmelse af vandindhold anvendes det udstyr, som normalt anvendes i laboratoriet til bestemmelse af vandindhold. Proceduren for afholdelse af eksamen skal være beskrevet i kvalitetssystemet. Proceduren skal sikre, at der inden eksamen er udpeget en ansvarlig for eksamen og en censor. Proceduren skal også sikre, at eksaminanden på forhånd ikke kan få kendskab til prøven og prøvens resultater, og at eksaminanden kun har adgang til ovenstående hjælpemidler. Desuden skal det sikres, at eksaminanden ikke har mulighed for kommunikation med andre under eksamen. Både eksaminator og censor skal bedømme resultaterne fra eksamensprøverne samt eventuelle skriftlige eksamenssvar. Laboratoriet skal beskrive i sin procedure om eksamen afholdes efter ISTA s regler, eller om eksaminanden kan anvende danske særregler. Der bør udarbejdes et arbejdskort, som kan anvendes ved eksamen. Udfyldelse af arbejdskort og beregning af analyseresultater kan indgå som en del af eksamen. Laboratoriet skal opbevare al skriftlig dokumentation fra eksamen i mindst 6 år efter eksamens afholdelse. Eksamensprøver fra renhedseksamen skal opbevares i 2 år. Laboratoriet bør fastsætte en tidsgrænse per eksamen som står i passende forhold til den tid en analyse af pågældende art normalt tager. Der er i vejledningen anført forslag til tidsgrænser. Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 3 af 14

4 4.2 Renhedsanalyse og antalsbestemmelse Eksamenstiden for renhedsanalyse bør maksimalt være 3,5 time for en art. For sædekorn indeholder eksamen både en renhedsanalyse og en antalsbestemmelse og eksamenstiden for disse bør tilsammen maksimalt være 3,5 time. I bilag 1 er angivet hvilke arter (kolonne 1), der skal afholdes eksamen i for at opnå autorisation, samt hvilke arter eksamen i denne art også omfatter (kolonne 2). Et laboratorium, der afholder eksamen i f.eks. alaskahejre for frølaboranten, må analysere frøprøver af både alaskahejre og amerikansk hejre. Et laboratorium kan undtagelsesvis vælge at afholde eksamen i en af arterne i kolonne 2, hvis laboratoriet ikke analyserer prøver af arten i kolonne 1. Analyserer et laboratorium kun prøver af almindelig guldhavre kan det derfor vælge at afholde eksamen i renhedsanalyser i denne art i stedet for i almindelig draphavre. For alle arter undtagen sædekorn gælder eksamen i renhedsanalysen også for eksamen i antalsbestemmelse. Dette betyder, at for arter af sædekorn skal eksaminanden analysere både en eksamensprøve for renhedsanalyse og en eksamensprøve for antalsbestemmelse, for at have bestået eksamen i renhedsanalyse og antalsbestemmelse Prøveforberedelse, renhedsanalyse Den ansvarlige for eksamen udformer en facitliste for de arter, der skal eksamineres i med angivelse af hvilke arter og antal frø, der er tilsat eksamensprøven. Eksamenprøvens størrelse skal være den samme som for en arbejdsprøve til en renhedsanalyse efter ISTA s regler. Eksamensprøver bør bestå af frø, der er analyseret fri for andre arter, og det anbefales, at der kun benyttes en sort af arten til den enkelte prøve. Prøven skal indeholde så meget affald, at det kan vurderes om eksaminanden er fortrolig med at adskille rent frø og affald. For prøver af sædekorn skal der således være et passende antal halve kerner. Ekstra affald til renhedsanalysen kan fremskaffes ved at blæse eller rense andre prøver. Dette affald bør analyseres, og andre frø fjernes. Herefter blandes affaldet og det rene frø grundigt. Der tilsættes frø af 4-8 andre arter (kultur og/eller ukrudt), 2-6 frø af hver art, dog minimum 16 frø til eksamensprøven for renhedsanalysen. Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 4 af 14

5 4.2.2 Antalsbestemmelse for arter af sædekorn Til eksamensprøven til en antalsbestemmelse i korn tilsættes frø af 4-8 arter (kultur og/eller ukrudt), 2-6 frø af hver art, dog minimum 24 frø. Mindst 2 af de 24 frø skal være flyvehavre eller gold havre. Eksamenprøvens størrelse skal være den samme som for en arbejdsprøve til en antalsbestemmelse efter ISTA s regler, dog kan arbejdsprøvens størrelse til en renhedsanalyse fratrækkes. Det vil sige, at eksamensprøvens størrelse til en antalsbestemmelse i almindelig byg vil være på minimum 880 g Bedømmelse af prøven a Bedømmelse af resultatet for arter af sædekorn For at bestå eksamen i renhedsanalyse af en art af sædekorn skal følgende være opfyldt: I affald og i rent frø tilsammen må der maksimalt være fejlbedømt fire halve kerner i forhold til om de er rent frø eller affald. I renhedsanalysen og i antalsbestemmelsen tilsammen må der maksimalt være to fejl i fund af andre frø. Frøene kan være overset og/eller identificeret forkert. Der må ikke være fejl i fund og identificering af flyvehavre b Bedømmelse af resultatet for arter, der ikke er sædekorn Der må maksimalt være fejlplaceret så meget rent frø/affald, at affaldsprocenten ændres med 0,1 pct. I renhedsanalysen må der maksimalt være to fejl i fund af andre frø. Frøene kan være overset og/eller identificeret forkert. Der må ikke være fejl i fund og identificering af flyvehavre. 4.3 Spireanalyse Eksamenstiden for en art bør maksimalt være 2 timer. Antallet af prøver skal være mindst en pr. art. I bilag 2 er angivet hvilke arter (kolonne 1), der skal afholdes eksamen i for at opnå autorisation, samt hvilke arter eksamen i denne art også omfatter (kolonne 2). Et laboratorium, der afholder eksamen i hestebønne frølaboranten, må analysere frøprøver af arterne hestebønne, fodervikke, sandvikke og ungarsk vikke. Et laboratorium kan undtagelsesvis vælge at afholde eksamen i en af arterne i kolonne 2, hvis laboratoriet ikke analyserer prøver af arten i kolonne 1. Analyserer et la- Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 5 af 14

6 boratorium kun prøver af rødkløver kan det derfor vælge at afholde eksamen i spiringsanalyser i denne art i stedet for i hvidkløver Prøveforberedelse og eksamen Til en eksamensprøve skal der sås 400 frø. Prøven skal sås, så kimplanterne kan forventes at have en optimal udvikling for bedømmelse på eksamensdagen. Dette svarer for mange arter til dagen for første optælling efter ISTA s regler. Eksamensprøven skal vise de kimplantetyper, der er repræsentative for arten jf. ISTA Handbook of Seedling Evaluation, ISTA. Kimplanterne skal opdeles i de relevante kategorier for arten: Normale kimplanter, unormale kimplanter, friske uspirede frø, hårde frø og døde frø. Typer af unormale spirer skal beskrives Bedømmelse af resultatet Alle kimplanter skal være bedømt og tildelt kategori. Maksimalt 4 kimplanter eller frø må være identificeret til den forkerte kategori. 4.4 TZ analyse Eksamenstiden for en art bør maksimalt være 2,5 time. Antallet af prøver skal være mindst en pr. art. Der skal afholdes eksamen for hver art, som laboratoriet ønsker autorisation for Prøveforberedelse og eksamen Til hver eksamensprøve anvendes minimum 2 x 50 frø/kerner. Eksamensprøven skal vise de frø, der er repræsentative for arten, for detaljer se ISTA Working Sheets on Tetrazolium Testing. Frøene skal som minimum bedømmes i levedygtige frø og ikke levedygtige frø. Det anbefales dog, at eksaminanden skal dele frøene op i: - levedygtige frø, helt farvede frø - levedygtige frø, delvis farvede frø - ikke levedygtige, delvis farvede frø - ikke levedygtige, ufarvede frø Samt at eventuelle frø med mekanisk skade eller varmeskade kommes i egen kategori. Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 6 af 14

7 4.4.2 Bedømmelse af resultatet Alle frø skal være tildelt en kategori og maksimalt 4 frø må være identificeret til den forkerte kategori. 4.5 Vandindholdsbestemmelse Der skal kun afholdes eksamen i bestemmelse af vandindhold, hvis laboratoriet anvender ovnmetoden, ISTA s regler kapitel 9.1. Eksamen dækker alle arter. Eksamen kan dog deles op i to grupper: - Eksamen omfatter kun arter, der ikke skal formales. - Eksamen omfatter kun arter, der skal formales Prøveforberedelse Der fremstilles 10 forskellige prøver med forskelligt vandindhold. Hver prøve deles i to delprøver. Eksaminator bestemmer vandindholdet i det ene sæt prøver og eksaminand bestemmer vandindholdet i det andet sæt prøver Praktisk eksamen Eksaminand skal bestemme vandindholdet uden assistance fra andre frølaboranter eller personale i laboratoriet. Bestemmelsen af vandindholdet skal ske indenfor en relativ kort tidsperiode således at risikoen for systematiske forskelle mellem eksaminators resultater og eksaminands resultater undgås. Prøverne skal analyseres samtidig eller umiddelbart efter hinanden og uden unødvendige afbrydelser Bedømmelse af resultatet Ved opgørelsen af resultaterne må der ikke være systematiske forskelle mellem eksaminator og eksaminand. For maksimalt et af de ti resultater må forskellen mellem eksaminator og eksaminands resultat være større end 0,2 %. 4.6 Re-eksamen Det er tilladt at afholde re-eksamen, hvis eksaminanden bliver syg, får andet forfald på eksamensdagen eller ikke består eksamen. Laboratoriet kan selv definere antallet af gange en frølaborant kan gå til re-eksamen. Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 7 af 14

8 Referencer ISTA, Internationale regler for frøanalyser ISTA, ISTA Handbook on Seedling Evaluation ISTA, ISTA Working Sheets on Tretrazolium Testing ISTA, Handbook on Moisture Determination ISTA, Handbook on Pure Seed Definition ISTA s akkrediteringsstandard for frølaboratorier Link til nedenstående: Sædekornsbekendtgørelsen Markfrøbekendtgørelsen Grønsagsfrøbekendtgørelsen De danske særregler - vejledninger: - Renhed - Spiring - Tz - Antalsbestemmelse Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 8 af 14

9 Bilag 1 Oversigt over eksamensarter/-artsgrupper, som er omfattet af s autorisationsordning En frølaborant skal bestå eksamen i den art, der er angivet i kolonne 1, inden vedkommende må analysere frøprøver af denne art. Kolonne 2 angiver de arter, som eksamen i kolonne 1 også dækker. Et laboratorium kan undtagelsesvis vælge at afholde eksamen i en af arterne i kolonne 2, hvis laboratoriet ikke analyserer prøver af arten i kolonne 1. Har et laboratorium kun prøver af alm. guldhavre, kan det derfor vælge at afholde eksamen i renhedsanalyser i denne art i stedet for i alm. draphavre. Tabel 1 og 2 inkluderer alle arter i de gældende danske handelsbekendtgørelser. Er en art i EU s handelsdirektiv, men ikke i nedenstående liste, og laboratoriet ønsker at analysere frøprøver for denne art, gælder, at mindst en laborant skal have bestået eksamen i denne art. Tabel 1. Renheds- og antalsbestemmelse. Oversigt over arter, som en frølaborant skal have bestået eksamen i, inden vedkommende må udføre renheds- og antalsbestemmelser af frøprøver af denne art. Sædekorn Art til eksamensprøve Arten dækker også eksamen i følgende arter Kolonne 1 Kolonne 2 Alm. byg, Hordeum vulgare... Majs, Zea mays Alm. havre, Avena sativa... Majs, Zea mays Nøgen havre, Avena nuda Purhavre, Avena strigosa Alm. hvede, Triticum aestivum... Durumhvede, Triticum durum Majs, Zea mays Alm. kanariegræs, Phalaris canariensis Alm. rug, Secale cereale... Majs, Zea mays Spelt, Triticum spelta Triticale, X Triticosecale... Majs, Zea mays Græsser Alaskahejre, Bromus sitchensis... Amerikansk hejre, Bromus catharticus Alm. draphavre, Arrhenatherum elatius... Alm. guldhavre, Trisetum flavescens Alm. hundegræs, Dactylis glomerata Alm. hvene, Agrostis capillaris... Hundehvene, Agrostis canina Krybhvene, Agrostis stolonifera Stortoppet hvene, Agrostis gigantea Alm. rajgræs, Lolium perenne... Hybridrajgræs, Lolium x boucheanum Italiensk rajgræs, Lolium multiflorum Rajsvingel, X Festulolium Westerwoldisk rajgræs, Lolium multiflorum Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 9 af 14

10 Art til eksamensprøve Alm. rapgræs, Poa trivialis Bermudagræs, Cynodon dactylon Engrapgræs, Poa pratensis Engrævehale, Alopecurus pratensis Engsvingel, Festuca pratensis Enårig rapgræs, Poa annua Arten dækker også eksamen i følgende arter Kolonne 1 Kolonne 2 Knoldrottehale, Phleum nodosum... Timoté, Phleum pratense Lundrapgræs, Poa nemoralis Rød svingel, Festuca rubra... Bakkesvingel, Festuca trachophylla Finbladet svingel, Festuca filiformis Fåresvingel, Festuca ovina Stortoppet rapgræs, Poa palustris Strandsvingel, Festuca arundinacea Bælgplanter Alm. bukkehorn, Trigonella foenum-graecum Alm. kællingetand, Lotus corniculatus Alsikekløver, Trifolium hybridum Fodervikke, Vicia sativa... Foderesparsette, Onobrychis viciifolia Gul lupin, Lupinus luteus Hvid lupin, Lupinus albus Sandvikke, Vicia villosa Smalbladet lupin, Lupinus angustifolius Ungarsk vikke, Vicia pannonica Humlesneglebælg, Medicago lupulina Hvidkløver, Trifolium repens Lucerne, Medicago sativa... Aleksandrinerkløver, Trifolium alexandrinum Blodkløver, Trifolium incarnatum Blå stregbælg, Galega orientalis Omvendt kløver, Trifolium resupinatum Rød hanekløver, Hedysarum coronarium Sandlucerne, Medicago x varia Rødkløver, Trifolium pratense Ært, Pisum sp.... Markært, Pisum sativum Havebønne, Phaseolus vulgaris Haveært, Pisum sativum Hestebønne, Vicia faba Markært, Pisum sativum Pralbønne, Phaseolus coccineus Sojabønne, Glycine max 1) Andre arter Valsk bønne, Vicia faba Alm. agurk, Cucumis sativus... Alm. solsikke, Helianthus annuus 1) Centnergræskar, Curcurbita maxima Mandelgræskar, Curcurbita pepo Melon, Cucumis melo Squash, Curcurbita pepo Vandmelon, Citrullus lanatus Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 10 af 14

11 Art til eksamensprøve Arten dækker også eksamen i følgende arter Kolonne 1 Kolonne 2 Alm. cikorie, Cichorium intybus... Cikorierod, Cichorium intybus Cikoriesalat, Cichorium intybus Endivie, Cichorium endivia Julesalat, Cichorium intybus Alm. hør, Linum usitatissimum... Oliehør, Linum usitatissimum Spindhør, Linum usitatissimum Alm. persille, Petroselinum crispum... Bladselleri, Apium graveolens Knoldselleri, Apium graveolens Kommen, Carum carvi Bede, Beta sp.... Bladbede, Beta vulgaris Foderbede, Beta vulgaris var. rapacea Rødbede, Beta vulgaris Sukkerroe, Beta vulgaris var. altissima Gul sennep, Sinapis alba... Olieræddike, Raphanus sativus Radise, Raphanus sativus Ræddike, Raphanus sativus Hamp, Cannabis sativa Havegulerod, Daucus carota... Alm. fennikel, Foeniculum vulgare Havekørvel, Anthriscus cerefolium Havesalat, Lactuca sativa... Alm. honningurt, Phacelia tanacetifolia Opiumvalmue, Papaver somniferum Tandfri vårsalat, Valerianella locusta Haveskorzoner, Scorzonera hispanica Kardon, Cynara cardunculus... Artiskok, Cynara cardunculus Kepaløg, Allium cepa... Hvidløg, Allium sativum Pibeløg, Allium fistolosum Porre, Allium porrum Purløg, Allium schoenoprasum Skalotteløg, Allium cepa Kål/raps, Brassica sp./brassica napus... Alle kålarter, Brassica oleracea Alm. asparges, Asparagus officinalis Fodermarvkål, Brassica oleracea var. medullosa Kinakål, Brassica rapa Kålroe, Brassica napus var. napobrassica Majroe, Brassica rapa Rybs, Brassica rapa Sareptasennep, Brassica juncea... Sort sennep, Brassica nigra Spinat, Spinacea oleracea Tomat, Lycopersicon esculentum Haverabarber, Rheum rhabarbarum Aubergine, Solanum melongena Spansk peber, Capsicum annuum 1) Disse arter er ikke omfattet af de danske bekendtgørelser, men er omfattet af EU s handelsdirektiver. Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 11 af 14

12 Tabel 2. Spiring. Oversigt over arter, som en frølaborant skal have bestået eksamen i, inden vedkommende må udføre spiringsanalyser af frøprøver af denne art. Sædekorn Art til eksamensprøve Alm. byg, Hordeum vulgare Alm. havre, Avena sativa Arten dækker også eksamen i følgende arter Kolonne 1 Kolonne 2 Nøgen havre, Avena nuda Purhavre, Avena strigosa Alm. hvede, Triticum aestivum... Durumhvede, Triticum durum Alm. kanariegræs, Phalaris canariensis Alm. rug, Secale cereale Majs, Zea mays Spelt, Triticum spelta Triticale, X Triticosecale Græsser Alm. rajgræs, Lolium perenne... Alaskahejre, Bromus sitchensis Alm. draphavre, Arrhenatherum elatius Amerikansk hejre, Bromus catharticus Bermudagræs, Conydon dactylon Engrævehale, Alopecurus pratensis Engsvingel, Festuca pratensis Hybridrajgræs, Lolium x boucheanum Italiensk rajgræs, Lolium multiflorum Rajsvingel, X Festulolium Strandsvingel, Festuca arundinacea Westerwoldisk rajgræs, Lolium multiflorum var. westerwoldicum Engrapgræs, Poa pratensis... Alm. hvene, Agrostis capillaris Alm. rapgræs, Poa trivialis Enårig rapgræs, Poa annua Hundehvene, Agrostis canina Knoldrottehale, Phleum nodosum Krybhvene, Agrostis stolonifera Lundrapgræs, Pos nemoralis Stortoppet hvene, Agrostis gigantea Stortoppet rapgræs, Poa palustris Timoté, Phleum pratense Rød svingel, Festuca rubra... Alm. guldhavre, Trisetum flavescens Alm. hundegræs, Dactylis glomerata Bakkesvingel, Festuca trachyphylla Finbladet svingel, Festuca filiformis Fåresvingel, Festuca ovina Bælgplanter Alm. bukkehorn. Lucium barbarum Havebønne, Phaseolus vulgaris... Pralbønne, Phaseolus coccineus Sojabønne, Glycine max 1) Hestebønne, Vicia faba... Fodervikke, Vicia sativa Sandvikke, Vicia villosa Ungarsk vikke, Vicia pannonica Valsk bønne, Vicia faba Hvid lupin, Lupinus albus... Gul lupin, Lupinus luteus Smalbladet lupin, Lupinus angustifolius Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 12 af 14

13 Art til eksamensprøve Arten dækker også eksamen i følgende arter Kolonne 1 Kolonne 2 Hvidkløver, Trifolium repens... Aleksandrinerkløver, Trifolium alexandrinum Alm. kællingetand, Lotus corniculatus Alsikekløver, Trifolium hybridum Blodkløver, Trifolium incarnatum Blå stregbælg, Galega orientalis Foderesparsette, Onobrychis viciifolia Humlesneglebælg, Medicago lupulina Lucerne, Medicago sativa Omvendt kløver, Trifolium resupinatum Rød hanekløver, Hedysarum coronarium Rødkløver, Trifolium pratense Sandlucerne, Medicago x. varia Ært, Pisum sp.... Alm. ært, Pisum sativum Markært, Pisum sativum Haveært, Pisum sativum Andre arter Alm. agurk, Cucumis sativus... Alm. solsikke, Helianthus annuus 1) Alm. asparges, Asparagus officinalis Alm. honningurt, Phacelia tanacetifolia Centnergræskar, Curcurbita maxima Mandelgræskar, Curcurbita pepo Melon, Cucumis melo Squash, Curcurbita pepo Vandmelon, Citrullus lanatus Alm. hør, Linum usitatissimum... Oliehør, Linum usitatissimum Spindhør, Linum usitatissimum Alm. persille, Petroselinum crispum... Alm. fennikel, Foeniculum vulgare Bladselleri, Apium graveolens Havegulerod, Daucus carota Havekørvel, Anthriscus cerefolium Knoldselleri, Apium graveolens Kommen, Carum carvi Bede, Beta sp.... Bladbede, Beta vulgaris Foderbede, Beta vulgaris var. rapacea Rødbede, Beta vulgaris Sukkerroe, Beta vulgaris var. altissima Hamp, Cannabis sativa Havesalat, Lactuca sativa... Alm. cikorie, Cichorium intybus Cikorierod, Cichorium intybus Cikoriesalat, Cichorium intybus Endivie, Cichorium endivia Julesalat, Cichorium intybus Tandfri vårsalat, Valerianella locusta Haveskorzoner, Scorzonera hispanica Kardon, Cynara cardunculus... Artiskok, Cynara cardunculus Kepaløg, Allium cepa... Hvidløg, Allium sativum Pibeløg, Allium fistolosum Porre, Allium porrum Purløg, Allium schoenoprosum Skalotteløg, Allium cepa Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 13 af 14

14 Art til eksamensprøve Arten dækker også eksamen i følgende arter Kolonne 1 Kolonne 2 Kål/raps, Brassica sp./brassica napus... Alle kålarter, Brassica oleracea Fodermarvkål, Brassica oleracea Gul sennep, Sinapis alba Kinakål, Brassica rapa Kålroe, Brassica napus Majroe, Brassica rapa Olieræddike, Raphanus sativus Opiumvalmue, Papaver somniferum Radise, Raphanus sativus Rybs, Brassica rapa Ræddike, Raphanus sativus Sareptasennep, Brassica juncea Sort sennep, Brassica nigra Spinat, Spinacea oleracea Haverabarber, Rheum rhabarbarum Tomat, Lycopersicon esculentum... Aubergine, Solanum melongena Spansk peber, Capsicum annuum 1) Disse arter er ikke omfattet af de danske bekendtgørelser, men er omfattet af EU s handelsdirektiver. Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 14 af 14

Plantedirektoratet. Statistik 2004. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet. Statistik 2004. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1 Indhold 1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 30 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED...44 4. MILJØ... 57 5.

Læs mere

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 1. Frø og sædekorn Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 Amounts of certified agricultural seeds (other than cereal seeds) during the period 1 July 2002-30 June

Læs mere

Kolofon: Titel: Statistik 2002. Udgiver: Plantedirektoratet. Ansvarlig institution: Plantedirektoratet

Kolofon: Titel: Statistik 2002. Udgiver: Plantedirektoratet. Ansvarlig institution: Plantedirektoratet Kolofon: Titel: Statistik 2002 Udgiver: Plantedirektoratet Ansvarlig institution: Plantedirektoratet Copyright Plantedirektoratet: Plantedirektoratet Emneord: Statistik til beretningen 2002. Resumé: Plantedirektoratets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46 Statistik 2001 1 Indholdsfortegnelse 1. Frø og sædekorn side 3 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35 3. Planter og plantesundhed.. side 46 4. Miljøregulering.. side 60 5. EU-landbrugsordninger.. side 63

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1) I medfør af 1, 3, stk. 1, og 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og 1-2 og 13, stk. 3, i lov om

Læs mere

séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê

séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê = mä~åíéçáêéâíçê~íéí= séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê = gìäá=ommv= = = = = = = jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá Plantedirektoratet Sektor for Frø og Sædekorn Skovbrynet

Læs mere

Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe

Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe Bær (diverse) Blomme Blomme 100% græs Bær (diverse) Hindbær Hyben Hyld Ribs Surkirseb 100% græs Surkirsebær Sødkirseb 100% græs Sødkirsebær Cikorie

Læs mere

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn Tema om rodfrugter Gulerødder MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Tema om rodfrugter MELLEMTRINnet: 4.-6. klasse 1 Delemne 1: Plantekendskab Planter

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties. The Danish Gazette for Plant Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties. The Danish Gazette for Plant Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Ministeriet for

Læs mere

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 32 April 2013 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

ØKO- & DEMETERFRØ SOLSIKKEN 2015 1

ØKO- & DEMETERFRØ SOLSIKKEN 2015 1 ØKO- & DEMETERFRØ SOLSIKKEN 2015 1 2 Velkommen til Solsikkens økologiske verden Det glæder os at byde såvel gamle som nye kunder velkommen til endnu en ny sæson Hjemmeavlede grøntsager smager nu engang

Læs mere

DANSKE & LATINSKE NAVNE. Afgrødearter Ukrudtsarter Træer og buske Plantesygdomme Skadedyr. Hovedkontor: Hunsballe Frø A/S Energivej 3 7500 Holstebro

DANSKE & LATINSKE NAVNE. Afgrødearter Ukrudtsarter Træer og buske Plantesygdomme Skadedyr. Hovedkontor: Hunsballe Frø A/S Energivej 3 7500 Holstebro DANSKE & LATINSKE NAVNE Afgrødearter Ukrudtsarter Træer og buske Plantesygdomme Skadedyr Hovedkontor: Korn- og Foderstof Kompagniet A/S Grøndalsvej 1 8260 Viby J. Tlf. 8947 7000 Fax 8614 1085 e-mail: info@kfk.dk

Læs mere

KONTRAKTBETINGELSER. for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA

KONTRAKTBETINGELSER. for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA Januar 2010 KONTRAKTBETINGELSER for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA Alle bestemmelser vedrørende basisfrø samt gennemførelse og certificering af avlen er godkendt af Plantedirektoratet. DLF AmbA

Læs mere

Kontraktbetingelser for avl af græs- og kløverfrø til DSV Frø Danmark A/S

Kontraktbetingelser for avl af græs- og kløverfrø til DSV Frø Danmark A/S Kontraktbetingelser for avl af græs- og kløverfrø til DSV Frø Danmark A/S Oktober 2013 A. Levering, anvendelse og betaling af basisfrø 1. Det leverede basisfrø skal kvalitetsmæssigt mindst svare til de

Læs mere

ØKO- & DEMETERFRØ SOLSIKKEN 2010 1

ØKO- & DEMETERFRØ SOLSIKKEN 2010 1 ØKO- & DEMETERFRØ SOLSIKKEN 2010 1 2 Velkommen til Solsikkens økologiske verden Det glæder os at byde såvel gamle som nye kunder velkommen til en ny sæson Hjemmeavlede grøntsager smager nu engang bedst,

Læs mere

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Indhold Lad der gå sport i afgræsningen 4 højere udbytte ved rettidig såning 4 foragemax-blandinger med topsorter 5 dlf triple

Læs mere

75,- 149,- 439,- 1999,- 510,- 399,- 120,- Græsblandinger til hestefold 10 kg. Absorbine TRY-PAK Helt ny showpakke 3 x 120 ml

75,- 149,- 439,- 1999,- 510,- 399,- 120,- Græsblandinger til hestefold 10 kg. Absorbine TRY-PAK Helt ny showpakke 3 x 120 ml L-H foder Maj 2013 Absorbine TRY-PAK Helt ny showpakke 3 x 120 ml 149,- 2 Græsblandinger til hestefold Fra 439,- 8 Hønsehus Stor til 3-4 høns 209 x 86 x 127 cm 1999,- 3 Galv. havehegn 25 mtr. ruller. Højde

Læs mere

Grøntliste. Abrikos - Betegnes som stenfrugt, og frarådes pga. de indeholder blåsyre som ophobes i kroppen.

Grøntliste. Abrikos - Betegnes som stenfrugt, og frarådes pga. de indeholder blåsyre som ophobes i kroppen. Grøntliste Tekst markeret med rødt er ting jeg fraråder da de er/kan være giftige for marsvin/kaniner. Listen kan bruges både til at fodre marsvin men også kaniner efter. Med alt grønt gælder at man vænner

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2015 29-35-00161 / 30634 Den 2. juni 2015 FVM 405 GRUNDNOTAT

Læs mere

Praktiske erfaringer med anvendelse af høj andel vedvarende græs til økologisk biogas

Praktiske erfaringer med anvendelse af høj andel vedvarende græs til økologisk biogas Praktiske erfaringer med anvendelse af høj andel vedvarende græs til økologisk biogas Henrik Bjarne Møller, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet Avendelse af græs fra vedvarende arealer til

Læs mere

Grovfoder. Produktprogram 2010

Grovfoder. Produktprogram 2010 Grovfoder Produktprogram 2010 Grovfoder Produktprogram 2010 Indhold SUNDERE KØER MED GRÆS I FODERPLANEN 4 rajsvingel en alsidig familie 4 dlf triple crown - nyt kvalitetsstempel til græs 5 iseed : lavere

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

SIKAVILDTSELSKABET VILDTAGEREN EN DYRKNINGSVEJLEDNING

SIKAVILDTSELSKABET VILDTAGEREN EN DYRKNINGSVEJLEDNING VILDTAGEREN EN DYRKNINGSVEJLEDNING Vildtageren fungerer som ekstra dækning og ekstra fødeudbud for vildtet. Desuden øger den områdets bæreevne, og er sammen med en række andre faktorer med til at sikre

Læs mere

ForageMax Grovfoder produktprogram 2011

ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 Indhold tre nye ForaGeMax blandinger 3 ForaGeMax protein 4 dlf triple Crown - når kvalitet er I højsædet 6 Iseed 2011 - den

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

SPREDNING AF GENER EN BIOLOGISK INVASION MED STORE NATURKONSEKVENSER

SPREDNING AF GENER EN BIOLOGISK INVASION MED STORE NATURKONSEKVENSER NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN SPREDNING AF GENER EN BIOLOGISK INVASION MED STORE NATURKONSEKVENSER Af Rikke Bagger Jørgensen Centrale budskaber I løbet af planternes udviklingshistorie

Læs mere

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse.

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Angrebsfasen Oksekød Hakket Okse Kalvekød Hestekød Lever Tunge Fisk Skalddyr Fjerkræ Skinke Æg Fedtfattige Drikkevarer som er tilladt Coca Cola Zero Coca Cola

Læs mere

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er:

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er: Øvelse 3 Øvelser med bælgfrugter, jævnemetoder og smag Gruppevis det aftales hvilke retter grupperne laver. Bælgfrugter Bælgfrugter er modne og tørrede frø af bælgplanters frugter som indeholder 20-30

Læs mere

Nedsivning på græs-arealer

Nedsivning på græs-arealer -- Københavns Kommune Nedsivning på græs-arealer December 2011 Københavns Kommune Nedsivning på græsarealer December 2011 Ref.: Nedsivning på græsarealer Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm

Læs mere

Kornbiologi. Værd at vide om Kornbiologi Alt om hvad der sker i dit kornanlæg

Kornbiologi. Værd at vide om Kornbiologi Alt om hvad der sker i dit kornanlæg Kornbiologi Værd at vide om Kornbiologi Alt om hvad der sker i dit kornanlæg Kornbiologi For at forstå baggrunden for behandling og bearbejdning af korn er det nødvendigt at kende kernens bestanddele og

Læs mere

Økologisk æbledyrkning Dækkulturer og skurvresistente æblesorter

Økologisk æbledyrkning Dækkulturer og skurvresistente æblesorter Økologisk æbledyrkning Dækkulturer og skurvresistente æblesorter Hanne Lindhard, Forskningsleder, Danmarks JordbrugsForskning. Forskningscenter Årslev, Danmark. Økologiske produktion af æbler er vanskeligt.

Læs mere

Grøntsager. Asparges 85 kilojoule eller 20 kalorier/100 g. Fås hvide og grønne.

Grøntsager. Asparges 85 kilojoule eller 20 kalorier/100 g. Fås hvide og grønne. Grøntsager Agurker 60 kilojoule eller 15 kalorier/100 g. Danske agurker fås fra april til oktober. Uden for sæsonen kan courgetter erstatte agurker. Agurken opbevares køligt. Bruges mest i rå salater og

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 38 Mandag Soya og hvidløgs marineret svinefilet, stegt med solsikke crumble og krydderurter Cremede hvedekerner med fløde parmesan, porrer, squash og bagte peberfrugter Fransk landpostej

Læs mere

Efterafgrøder. Hvad ved vi? Hvad bør vi arbejde videre med? Planteavlskonsulent Bente Andersen, bea@plantekonsulenten.dk. 40229611

Efterafgrøder. Hvad ved vi? Hvad bør vi arbejde videre med? Planteavlskonsulent Bente Andersen, bea@plantekonsulenten.dk. 40229611 Efterafgrøder. Hvad ved vi? Hvad bør vi arbejde videre med? Planteavlskonsulent Bente Andersen, bea@plantekonsulenten.dk. 40229611 Vi står som på taget af et hus til en anden verden Jordbundens økosystem

Læs mere

Kålbrok resistens i raps og efterafgrøder FRDK Temadag om efterafgrøder, Centrovice 24.2, 2015

Kålbrok resistens i raps og efterafgrøder FRDK Temadag om efterafgrøder, Centrovice 24.2, 2015 Kålbrok resistens i raps og efterafgrøder FRDK Temadag om efterafgrøder, Centrovice 24.2, 2015 Finn Holmgaard Jensen Norddeutsche Pflanzenzucht (NPZ) (Elke Diederichsen, F.U.Berlin, Becke Strehlow, Uni

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

RETNING- SLINJER FOR LIVSSTIL

RETNING- SLINJER FOR LIVSSTIL En sund livsstil omfatter en lang række næringsstoffer og opnås bedst ved indtagelse af mange forskellige slags fødevarer. RETNING- SLINJER FOR LIVSSTIL Et godt helbred er rodfæstet i en god fordøjelse.

Læs mere

Dukan Kuren. Vekselfasen

Dukan Kuren. Vekselfasen Anesinha Sev s www.anesinhasev.com Dukan Kuren Vekselfasen Vekselfasen - 2 Dukan Kuren Protein, protein, protein... dette er en kur hvor man ikke sulter, man bliver mæt af protein og det fjerner trangen

Læs mere

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 17.6.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 159/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 575/2011 af 16. juni 2011 om fortegnelsen over fodermidler (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

20 Års biodynamisk fremavl under regi af den almennyttige forening' Kultursaat'! Lykønskinger herfra.

20 Års biodynamisk fremavl under regi af den almennyttige forening' Kultursaat'! Lykønskinger herfra. Kære frøkunder, Jamen, er de økologiske grøntsager ikke dyrket ud fra økologiske frø? Oftere og oftere får også de økologiske producenter spørgsmålet af deres handelsrelationer/købere, hvor de køber deres

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Vedrørende notat om anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder som

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Vedrørende notat om anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder som AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder som miljøfokusområder i forbindelse med den grønne

Læs mere

Høstinformation 2014/15

Høstinformation 2014/15 Høstinformation 2014/15 Afhentning af afgrøder - ring på telefon: 99 36 17 17 Vi arbejder for dig - og sammen skaber vi resultater Kornmodtagelse Standardkvalitet Foderbyg vår/vinter Maltbyg Foderrug Foderhvede

Læs mere

DYRK BRAKKEN TEMA. Terrænpleje på udtagne arealer. natur & vildtpleje

DYRK BRAKKEN TEMA. Terrænpleje på udtagne arealer. natur & vildtpleje Tekst Foto Ole Noe og Niels Søndergaard Niels Søndergaard natur & vildtpleje TEMA Terrænpleje på udtagne arealer DYRK BRAKKEN Brakmarkens biologi side 36 Placering af udtagne arealer side 38 Dyrk brakken

Læs mere

Frøliste foråret 2015

Frøliste foråret 2015 Frøsamlerne Skrift: Lithos Pro (Mac) 4 F: 100 C 60 M 100 Y 10 B Frøliste foråret 2015 Introduktion Frølisten er vores vigtigste forum for at udbrede de gamle sorter, og redaktionen håber, mange vil få

Læs mere

Fester, Middage, Forretningsmøder, Konferencer, Promotions, Jubilæer eller Firmafesten.

Fester, Middage, Forretningsmøder, Konferencer, Promotions, Jubilæer eller Firmafesten. Selskabsmenuer Fester, Middage, Forretningsmøder, Konferencer, Promotions, Jubilæer eller Firmafesten. Uanset lejligheden, så kan vi skræddersy et arrangement der dækker præcis Deres behov. Vi har kapacitet

Læs mere

Liste over planter og planteprodukter m.m., der kræver plantesundhedscertifikat ved indførsel til Danmark fra lande udenfor EU

Liste over planter og planteprodukter m.m., der kræver plantesundhedscertifikat ved indførsel til Danmark fra lande udenfor EU Liste over planter og planteprodukter m.m., der kræver plantesundhedscertifikat ved indførsel til Danmark fra lande udenfor EU Listen er alene vejledende. En udtømmende beskrivelse af produkter der skal

Læs mere

Græsmarker til heste og ponyer

Græsmarker til heste og ponyer Græsmarker til heste og ponyer Dyrkningsvejledning Jordbund Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige jorder er rajgræsserne og rajsvingel

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Aktivitet 3322 J.nr. 11-31040-000001 Instruksen træder i kraft den 15. april 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 2012-29-221-01337/Dep.sagsnr.: 19266 Den 20. februar 2013 FVM

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Spidskåls slaw, revet squash, orangemarinerede selleri i tern, peberfrugt, broccoli og honning dyppet bananchips

EN RET GO FROKOST. Spidskåls slaw, revet squash, orangemarinerede selleri i tern, peberfrugt, broccoli og honning dyppet bananchips Frokostmenu A uge 45 Mandag Koteletter bagt med tomat panade, parmesan og rasp Stuvet spinat, kål og kartofler tilsmagt med citron og krydderurter Røget makrel med æggestand og salater Puy Linsesalat med

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

THE DANISH GAZETTE FOR PLANT VARIETIES

THE DANISH GAZETTE FOR PLANT VARIETIES Årgang 24, nr. 2 15. April 2005 side 17-34 THE DANISH GAZETTE FOR PLANT VARIETIES MEDDELELSER... - Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 17 Applications

Læs mere

Notat om bælgplanter og biodiversitet med mere i miljøfokusområder

Notat om bælgplanter og biodiversitet med mere i miljøfokusområder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 386 Offentligt Notat om bælgplanter og biodiversitet med mere i miljøfokusområder Udarbejdet af cand. agro. Bente Andersen for Foreningen

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe Supper og sovse Her er nogle ca.opskrifter på Lindehusets supper og sovse. Man kan sagtens udelade nogle af grøntsagerne og evt. bruge andre alt efter hvad man lige har ved hånden. Bare suppen/sovsen smager

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Frugt og grønsager

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Frugt og grønsager Frugt og grønsager tema Frugt og grønsager Indhold Intro Frugt- og grøntbrikker Tænk og tegn dit kvarter Rabarber på syretrip Hør om og smag på asparges Kongegrøntbold Quiz Ord på spil Slå en streg få

Læs mere

GrowCamp. det perfekte højbed. Grow your own

GrowCamp. det perfekte højbed. Grow your own GrowCamp det perfekte højbed Grow your own virkelyst køkkenhave ingen orm grønt for uøvede egne råvarer grøn slik krydderi på tilværelsen havetid naturens under let som en leg frodighed kvalitetstid GrowCamp

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Smag på grøntsager i sæson

Smag på grøntsager i sæson Smag på grøntsager i sæson Elevhæfte 2009 Mad - eller hvad? smag på grøntsager i sæson Grøntsager og frugter er modne på forskellige årstider. Det kalder man, at grøntsager og frugter har sæson. I sæsonen

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bejdsning af frø til eksport. Bejdsningen skal foregå i lukkede, industrielle bejdseanlæg.

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bejdsning af frø til eksport. Bejdsningen skal foregå i lukkede, industrielle bejdseanlæg. L256329 DENM/04T CLP appl SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bejdsning af frø til eksport. Bejdsningen skal foregå i lukkede, industrielle bejdseanlæg. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. Gulerødder. Planter er også mad Tema om rodfrugter INDSKOLINGen: 1.-3. klasse 1

Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. Gulerødder. Planter er også mad Tema om rodfrugter INDSKOLINGen: 1.-3. klasse 1 Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn Tema om rodfrugter Gulerødder Indskolingen: 1.-3. klasse Planter er også mad Tema om rodfrugter INDSKOLINGen: 1.-3. klasse 1 Delemne 1: Plantekendskab Planter

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Stærk botanik om det der bider på tungen

Stærk botanik om det der bider på tungen Stærk botanik om det der bider på tungen Gunnar Rylander Hansen & Ole B. Lyshede Stærke krydderier er gennem århundreder blevet brugt til at forstærke smag, dæmpe smag, virke medicinsk eller andet. Et

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

Teleledninger i landbrugsjord

Teleledninger i landbrugsjord Teleledninger i landbrugsjord 2009 Foto på forsiden: Frits Halvorsen A/S Indhold side Aftalens omfang... 3 Servituterstatning... 3 Afgrødeerstatning... 3 Erstatning for strukturskader... 4 Erstatning for

Læs mere

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Richard de visser Gartnerirådgivningen A/S Kløvergræs eller lucerne i sædskiftet Forbedre jordstruktur og jordens frugtbarhed Kvælstofkilde fra ikke-husdyrbrug

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025)

HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025) HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af tre jernudvindingsovne fra ældre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere e-vitamin E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere E-vitamin beskytter dig mod røg og forurening i den luft, du indånder Pigen her har brug for mere E-vitamin, end da

Læs mere

Opskifter med SUPREME oksekød - bøffer og stege i verdensklasse!

Opskifter med SUPREME oksekød - bøffer og stege i verdensklasse! Opskifter med SUPREME oksekød - bøffer og stege i verdensklasse! Indhold Ribeye med stegte peanuts, champignon og sød chili...6 Ribeye på kartoffelmos og stegt agurk...8 Culotte med aubergine, citron,

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Frøliste foråret 2014

Frøliste foråret 2014 Frøsamlerne Skrift: Lithos Pro (Mac) 4 F: 100 C 60 M 100 Y 10 B Frøliste foråret 2014 Introduktion Frølisten er vores vigtigste forum for at udbrede de gamle sorter, og redaktionen håber, mange vil få

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Guide. Kostråd. Forstoppelse. sider 8 SIMPLE RÅD: SLIP FOR MAVESMERTER. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris

Guide. Kostråd. Forstoppelse. sider 8 SIMPLE RÅD: SLIP FOR MAVESMERTER. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris Foto: Scanpix/Iris Guide Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider 8 SIMPLE RÅD: SLIP FOR MAVESMERTER Kostråd Forstoppelse INDHOLD: Slip for mavesmerter Slip for mavesmerter...4

Læs mere

Værd at vide om. Frøtærskning. Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d

Værd at vide om. Frøtærskning. Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d Do dipsum xx volutat Værd at vide om Frøtærskning Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d 2 Indholdsfor tegnelse Side Forord...3 Valg af høst tidspunkt og høstmetode...4 Generelle anvisninger

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Revet gulerod, melon, revet squash, blomkålsbuketter, cherrytomater og krydder croutons

EN RET GO FROKOST. Revet gulerod, melon, revet squash, blomkålsbuketter, cherrytomater og krydder croutons Frokostmenu A uge 25 Mandag Tirsdag Onsdag Koldskål Torsdag Fredag Fredagssødt Kyllingebryst i eksotisk karry/mango sauce, sprøde sommer grøntsager og friske krydderurter (1 stk. pr. prs.) Lune hvedekerner

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn AARHUS UNIVERSITET DC A - NATIO NALT C ENTER FO R FØ DEVARER O G JO RDBRUG Til NaturErhvervsstyrelsen Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn Nærværende notat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer

Læs mere

Salads & Snack menu. Bistro Box Kylling, Bulgur & Hummus. Bistro Box Tapas Box. Bistro Box Ost, Frugt & Snack Box. Bistro Box Junior Box

Salads & Snack menu. Bistro Box Kylling, Bulgur & Hummus. Bistro Box Tapas Box. Bistro Box Ost, Frugt & Snack Box. Bistro Box Junior Box Bistro Box Kylling, Bulgur & Hummus Stegt Kylling, Bulgur, Grov Hummus, Kalamata Oliven, Tyrkisk Brød Bistro Box Tapas Box Italiensk Salami, Spansk Chorizo, Røget Skinke, soltørret Tomat, Kalamata Oliven,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015. Lækre og sunde opskrifter

Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015. Lækre og sunde opskrifter Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015 Lækre og sunde opskrifter 1 Kartoffel-porresuppe m. røde linser Ingredienser - 4 personer - 400 g. kartofler - 3 persillerødder - 3 gulerødder - 2 porre

Læs mere

16. Fornyet prøvetagning

16. Fornyet prøvetagning Side 1 af 6 16. Fornyet prøvetagning Fornyet prøvetagning af partier produceret her i landet er beskrevet i følgende punkter, mens fornyet prøvetagning af partier fra udlandet er beskrevet i kapitel 18.

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger.

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger. Opdateret 13.3.2015 Censor IT vejledning til eksamensadministration... 1 Vejledning til menupunkterne... 1 Log ind... 1 Min profil... 2 Censorbestillinger... 2 Opret ny bestilling... 2 Eksaminatorer...

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

HAVEVENN E N. En kortfattet, praktisk Vejledning. saavel i. i en mindre Have. Stephan Myeland, Direktør for Havebrugshøjskolen»VUvorde«.

HAVEVENN E N. En kortfattet, praktisk Vejledning. saavel i. i en mindre Have. Stephan Myeland, Direktør for Havebrugshøjskolen»VUvorde«. HAVEVENN E N. En kortfattet, praktisk Vejledning saavel i Blomster- som Wien- og Frittavejfrtninpi i en mindre Have. Af Stephan Myeland, Direktør for Havebrugshøjskolen»VUvorde«. Anden f o r ø g e'd e

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere