Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter"

Transkript

1 Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter 1. Regelgrundlag Kravene til kurser og eksamen for frølaboranter er anført i følgende bekendtgørelser: Sædekornsbekendtgørelsen Markfrøbekendtgørelsen Grønsagsfrøbekendtgørelsen Definitioner: Sædekorn: når der i denne vejledning står sædekorn, er det de arter, som er anført i bilag 1 under sædekorn. Frøprøver: er de prøver af frø, hvor resultatet skal bruges til certificering af frøpartiet. Eksamensprøver: er prøver af frø, som er fremstillet men henblik på brug til eksamen i en analyse af en art. 2. Generelle forhold Autorisationsordningens analyser omfatter renhedsanalyse, antalsbestemmelse, spiringsanalyse, bestemmelse af vandindhold i prøver af frø og sædekorn, samt vitalundersøgelser af sædekorn. På et autoriseret frølaboratorium, herefter kaldt laboratoriet, skal mindst en af frølaboranterne have bestået eksamen i de analyser og arter, som autorisationen omfatter. En frølaborant skal have bestået eksamen i de analyser og arter, som han/hun analyserer frøprøver af. Det autoriserede laboratorium skal have mindst en frølaborant, der har kompetencer til at udregne tolerancer i henhold til ISTA s tolerancetabeller. 3. Kurser Ved kurser forstås: kurser interne/eksterne, oplæring intern/ekstern, workshops etc. Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 1 af 14

2 Oplæringen af nye frølaboranter samt mål for oplæringen skal være beskrevet i laboratoriets kvalitetssystem, se også ISTA s akkrediteringsstandard for frølaboratorier. Frølaboranter skal oplæres i de analyser, der er relevante for det enkelte laboratorium. De relevante analyser i forbindelse med certificering af frø afhænger af art. Analyserne kan være bestemmelse af vandindhold, spiring, vitalundersøgelse, renhed og antalsbestemmelse. Oplæringen skal afsluttes med en eksamen, som skal bestås for at frølaboranten kan analysere frøprøver, hvor resultaterne skal bruges til certificering af frøpartiet. Ved eksterne kurser bør laboratoriet sikre, at undervisning i analyser sker efter ISTA s regler, samt hvis det er relevant efter de danske særregler. For renhedsanalyser og antalsbestemmelse skal det sikres, at der undervises i identifikation af et passende antal kultur- og ukrudtsarter, som er relevante under danske forhold. Undervisningen bør som minimum omfatte alle de arter, hvor der er fastsat grænser for det maksimale indhold i den pågældende art i bekendtgørelserne. Derudover bør der undervises i identifikation af de arter, som hyppigt findes i prøverne. For oplæring i TZ-analyser af sædekorn bør de anvendte prøver til oplæringen indeholde de forskellige typer af farvede, men ikke levedygtige frø, som er karakteristiske for arten. Frø der viser tegn på mekanisk skade og varmeskade skal også indgå. 3.1 Nye arter og analyser Hvis laboratoriet ønsker at tilføje en analyse eller en art til dets liste over arter, hvor det har kompetence, kan det gøres på følgende måde. Laboratoriet kan studere ISTA s regler og træne sig i analysen/arten ud fra reglerne. Alle ISTAs håndbøger vil være til stor hjælp i træningsarbejdet. Laboratoriet kan besøge andre laboratorier, som har kompetencen, arrangere at frølaboranter fra andre laboratorier underviser i arten eller analysen, deltage i workshops mm. Laboratoriet skal dokumentere dets kompetence i den nye art/analysen. Dette kan f.eks. gøres ved deltagelse i ringanalyser. Hvis der ikke udbydes ringanalyser for denne art eller analyse kan laboratoriet selv iværksætte dette. Desuden skal arbejdsinstruktioner med mere opdateres så arten/analysen er omfattet. Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 2 af 14

3 4. Eksamen 4.1 Generelle forhold De autoriserede laboratoriers kvalitetssystem skal indeholde procedurer for forberedelse og afholdelse af eksamen. Kvalitetssystemet skal indeholde en opdateret oversigt over de enkelte frølaboranters beståede eksaminer. Metoder i frøanalyser fremgår af gældende udgave af International Rules for Seed Testing, ISTA. For sædekorn findes der særskilte danske analyseregler. Til eksamen i renhedsanalyser og antalsbestemmelse, spiringsanalyse og TZ-analyse er det tilladt at have hjælpemidler med. De tilladte hjælpemidler er relevant skriftligt materiale, frøsamlinger samt arbejdsredskaber. Til eksamen i bestemmelse af vandindhold anvendes det udstyr, som normalt anvendes i laboratoriet til bestemmelse af vandindhold. Proceduren for afholdelse af eksamen skal være beskrevet i kvalitetssystemet. Proceduren skal sikre, at der inden eksamen er udpeget en ansvarlig for eksamen og en censor. Proceduren skal også sikre, at eksaminanden på forhånd ikke kan få kendskab til prøven og prøvens resultater, og at eksaminanden kun har adgang til ovenstående hjælpemidler. Desuden skal det sikres, at eksaminanden ikke har mulighed for kommunikation med andre under eksamen. Både eksaminator og censor skal bedømme resultaterne fra eksamensprøverne samt eventuelle skriftlige eksamenssvar. Laboratoriet skal beskrive i sin procedure om eksamen afholdes efter ISTA s regler, eller om eksaminanden kan anvende danske særregler. Der bør udarbejdes et arbejdskort, som kan anvendes ved eksamen. Udfyldelse af arbejdskort og beregning af analyseresultater kan indgå som en del af eksamen. Laboratoriet skal opbevare al skriftlig dokumentation fra eksamen i mindst 6 år efter eksamens afholdelse. Eksamensprøver fra renhedseksamen skal opbevares i 2 år. Laboratoriet bør fastsætte en tidsgrænse per eksamen som står i passende forhold til den tid en analyse af pågældende art normalt tager. Der er i vejledningen anført forslag til tidsgrænser. Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 3 af 14

4 4.2 Renhedsanalyse og antalsbestemmelse Eksamenstiden for renhedsanalyse bør maksimalt være 3,5 time for en art. For sædekorn indeholder eksamen både en renhedsanalyse og en antalsbestemmelse og eksamenstiden for disse bør tilsammen maksimalt være 3,5 time. I bilag 1 er angivet hvilke arter (kolonne 1), der skal afholdes eksamen i for at opnå autorisation, samt hvilke arter eksamen i denne art også omfatter (kolonne 2). Et laboratorium, der afholder eksamen i f.eks. alaskahejre for frølaboranten, må analysere frøprøver af både alaskahejre og amerikansk hejre. Et laboratorium kan undtagelsesvis vælge at afholde eksamen i en af arterne i kolonne 2, hvis laboratoriet ikke analyserer prøver af arten i kolonne 1. Analyserer et laboratorium kun prøver af almindelig guldhavre kan det derfor vælge at afholde eksamen i renhedsanalyser i denne art i stedet for i almindelig draphavre. For alle arter undtagen sædekorn gælder eksamen i renhedsanalysen også for eksamen i antalsbestemmelse. Dette betyder, at for arter af sædekorn skal eksaminanden analysere både en eksamensprøve for renhedsanalyse og en eksamensprøve for antalsbestemmelse, for at have bestået eksamen i renhedsanalyse og antalsbestemmelse Prøveforberedelse, renhedsanalyse Den ansvarlige for eksamen udformer en facitliste for de arter, der skal eksamineres i med angivelse af hvilke arter og antal frø, der er tilsat eksamensprøven. Eksamenprøvens størrelse skal være den samme som for en arbejdsprøve til en renhedsanalyse efter ISTA s regler. Eksamensprøver bør bestå af frø, der er analyseret fri for andre arter, og det anbefales, at der kun benyttes en sort af arten til den enkelte prøve. Prøven skal indeholde så meget affald, at det kan vurderes om eksaminanden er fortrolig med at adskille rent frø og affald. For prøver af sædekorn skal der således være et passende antal halve kerner. Ekstra affald til renhedsanalysen kan fremskaffes ved at blæse eller rense andre prøver. Dette affald bør analyseres, og andre frø fjernes. Herefter blandes affaldet og det rene frø grundigt. Der tilsættes frø af 4-8 andre arter (kultur og/eller ukrudt), 2-6 frø af hver art, dog minimum 16 frø til eksamensprøven for renhedsanalysen. Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 4 af 14

5 4.2.2 Antalsbestemmelse for arter af sædekorn Til eksamensprøven til en antalsbestemmelse i korn tilsættes frø af 4-8 arter (kultur og/eller ukrudt), 2-6 frø af hver art, dog minimum 24 frø. Mindst 2 af de 24 frø skal være flyvehavre eller gold havre. Eksamenprøvens størrelse skal være den samme som for en arbejdsprøve til en antalsbestemmelse efter ISTA s regler, dog kan arbejdsprøvens størrelse til en renhedsanalyse fratrækkes. Det vil sige, at eksamensprøvens størrelse til en antalsbestemmelse i almindelig byg vil være på minimum 880 g Bedømmelse af prøven a Bedømmelse af resultatet for arter af sædekorn For at bestå eksamen i renhedsanalyse af en art af sædekorn skal følgende være opfyldt: I affald og i rent frø tilsammen må der maksimalt være fejlbedømt fire halve kerner i forhold til om de er rent frø eller affald. I renhedsanalysen og i antalsbestemmelsen tilsammen må der maksimalt være to fejl i fund af andre frø. Frøene kan være overset og/eller identificeret forkert. Der må ikke være fejl i fund og identificering af flyvehavre b Bedømmelse af resultatet for arter, der ikke er sædekorn Der må maksimalt være fejlplaceret så meget rent frø/affald, at affaldsprocenten ændres med 0,1 pct. I renhedsanalysen må der maksimalt være to fejl i fund af andre frø. Frøene kan være overset og/eller identificeret forkert. Der må ikke være fejl i fund og identificering af flyvehavre. 4.3 Spireanalyse Eksamenstiden for en art bør maksimalt være 2 timer. Antallet af prøver skal være mindst en pr. art. I bilag 2 er angivet hvilke arter (kolonne 1), der skal afholdes eksamen i for at opnå autorisation, samt hvilke arter eksamen i denne art også omfatter (kolonne 2). Et laboratorium, der afholder eksamen i hestebønne frølaboranten, må analysere frøprøver af arterne hestebønne, fodervikke, sandvikke og ungarsk vikke. Et laboratorium kan undtagelsesvis vælge at afholde eksamen i en af arterne i kolonne 2, hvis laboratoriet ikke analyserer prøver af arten i kolonne 1. Analyserer et la- Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 5 af 14

6 boratorium kun prøver af rødkløver kan det derfor vælge at afholde eksamen i spiringsanalyser i denne art i stedet for i hvidkløver Prøveforberedelse og eksamen Til en eksamensprøve skal der sås 400 frø. Prøven skal sås, så kimplanterne kan forventes at have en optimal udvikling for bedømmelse på eksamensdagen. Dette svarer for mange arter til dagen for første optælling efter ISTA s regler. Eksamensprøven skal vise de kimplantetyper, der er repræsentative for arten jf. ISTA Handbook of Seedling Evaluation, ISTA. Kimplanterne skal opdeles i de relevante kategorier for arten: Normale kimplanter, unormale kimplanter, friske uspirede frø, hårde frø og døde frø. Typer af unormale spirer skal beskrives Bedømmelse af resultatet Alle kimplanter skal være bedømt og tildelt kategori. Maksimalt 4 kimplanter eller frø må være identificeret til den forkerte kategori. 4.4 TZ analyse Eksamenstiden for en art bør maksimalt være 2,5 time. Antallet af prøver skal være mindst en pr. art. Der skal afholdes eksamen for hver art, som laboratoriet ønsker autorisation for Prøveforberedelse og eksamen Til hver eksamensprøve anvendes minimum 2 x 50 frø/kerner. Eksamensprøven skal vise de frø, der er repræsentative for arten, for detaljer se ISTA Working Sheets on Tetrazolium Testing. Frøene skal som minimum bedømmes i levedygtige frø og ikke levedygtige frø. Det anbefales dog, at eksaminanden skal dele frøene op i: - levedygtige frø, helt farvede frø - levedygtige frø, delvis farvede frø - ikke levedygtige, delvis farvede frø - ikke levedygtige, ufarvede frø Samt at eventuelle frø med mekanisk skade eller varmeskade kommes i egen kategori. Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 6 af 14

7 4.4.2 Bedømmelse af resultatet Alle frø skal være tildelt en kategori og maksimalt 4 frø må være identificeret til den forkerte kategori. 4.5 Vandindholdsbestemmelse Der skal kun afholdes eksamen i bestemmelse af vandindhold, hvis laboratoriet anvender ovnmetoden, ISTA s regler kapitel 9.1. Eksamen dækker alle arter. Eksamen kan dog deles op i to grupper: - Eksamen omfatter kun arter, der ikke skal formales. - Eksamen omfatter kun arter, der skal formales Prøveforberedelse Der fremstilles 10 forskellige prøver med forskelligt vandindhold. Hver prøve deles i to delprøver. Eksaminator bestemmer vandindholdet i det ene sæt prøver og eksaminand bestemmer vandindholdet i det andet sæt prøver Praktisk eksamen Eksaminand skal bestemme vandindholdet uden assistance fra andre frølaboranter eller personale i laboratoriet. Bestemmelsen af vandindholdet skal ske indenfor en relativ kort tidsperiode således at risikoen for systematiske forskelle mellem eksaminators resultater og eksaminands resultater undgås. Prøverne skal analyseres samtidig eller umiddelbart efter hinanden og uden unødvendige afbrydelser Bedømmelse af resultatet Ved opgørelsen af resultaterne må der ikke være systematiske forskelle mellem eksaminator og eksaminand. For maksimalt et af de ti resultater må forskellen mellem eksaminator og eksaminands resultat være større end 0,2 %. 4.6 Re-eksamen Det er tilladt at afholde re-eksamen, hvis eksaminanden bliver syg, får andet forfald på eksamensdagen eller ikke består eksamen. Laboratoriet kan selv definere antallet af gange en frølaborant kan gå til re-eksamen. Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 7 af 14

8 Referencer ISTA, Internationale regler for frøanalyser ISTA, ISTA Handbook on Seedling Evaluation ISTA, ISTA Working Sheets on Tretrazolium Testing ISTA, Handbook on Moisture Determination ISTA, Handbook on Pure Seed Definition ISTA s akkrediteringsstandard for frølaboratorier Link til nedenstående: Sædekornsbekendtgørelsen Markfrøbekendtgørelsen Grønsagsfrøbekendtgørelsen De danske særregler - vejledninger: - Renhed - Spiring - Tz - Antalsbestemmelse Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 8 af 14

9 Bilag 1 Oversigt over eksamensarter/-artsgrupper, som er omfattet af s autorisationsordning En frølaborant skal bestå eksamen i den art, der er angivet i kolonne 1, inden vedkommende må analysere frøprøver af denne art. Kolonne 2 angiver de arter, som eksamen i kolonne 1 også dækker. Et laboratorium kan undtagelsesvis vælge at afholde eksamen i en af arterne i kolonne 2, hvis laboratoriet ikke analyserer prøver af arten i kolonne 1. Har et laboratorium kun prøver af alm. guldhavre, kan det derfor vælge at afholde eksamen i renhedsanalyser i denne art i stedet for i alm. draphavre. Tabel 1 og 2 inkluderer alle arter i de gældende danske handelsbekendtgørelser. Er en art i EU s handelsdirektiv, men ikke i nedenstående liste, og laboratoriet ønsker at analysere frøprøver for denne art, gælder, at mindst en laborant skal have bestået eksamen i denne art. Tabel 1. Renheds- og antalsbestemmelse. Oversigt over arter, som en frølaborant skal have bestået eksamen i, inden vedkommende må udføre renheds- og antalsbestemmelser af frøprøver af denne art. Sædekorn Art til eksamensprøve Arten dækker også eksamen i følgende arter Kolonne 1 Kolonne 2 Alm. byg, Hordeum vulgare... Majs, Zea mays Alm. havre, Avena sativa... Majs, Zea mays Nøgen havre, Avena nuda Purhavre, Avena strigosa Alm. hvede, Triticum aestivum... Durumhvede, Triticum durum Majs, Zea mays Alm. kanariegræs, Phalaris canariensis Alm. rug, Secale cereale... Majs, Zea mays Spelt, Triticum spelta Triticale, X Triticosecale... Majs, Zea mays Græsser Alaskahejre, Bromus sitchensis... Amerikansk hejre, Bromus catharticus Alm. draphavre, Arrhenatherum elatius... Alm. guldhavre, Trisetum flavescens Alm. hundegræs, Dactylis glomerata Alm. hvene, Agrostis capillaris... Hundehvene, Agrostis canina Krybhvene, Agrostis stolonifera Stortoppet hvene, Agrostis gigantea Alm. rajgræs, Lolium perenne... Hybridrajgræs, Lolium x boucheanum Italiensk rajgræs, Lolium multiflorum Rajsvingel, X Festulolium Westerwoldisk rajgræs, Lolium multiflorum Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 9 af 14

10 Art til eksamensprøve Alm. rapgræs, Poa trivialis Bermudagræs, Cynodon dactylon Engrapgræs, Poa pratensis Engrævehale, Alopecurus pratensis Engsvingel, Festuca pratensis Enårig rapgræs, Poa annua Arten dækker også eksamen i følgende arter Kolonne 1 Kolonne 2 Knoldrottehale, Phleum nodosum... Timoté, Phleum pratense Lundrapgræs, Poa nemoralis Rød svingel, Festuca rubra... Bakkesvingel, Festuca trachophylla Finbladet svingel, Festuca filiformis Fåresvingel, Festuca ovina Stortoppet rapgræs, Poa palustris Strandsvingel, Festuca arundinacea Bælgplanter Alm. bukkehorn, Trigonella foenum-graecum Alm. kællingetand, Lotus corniculatus Alsikekløver, Trifolium hybridum Fodervikke, Vicia sativa... Foderesparsette, Onobrychis viciifolia Gul lupin, Lupinus luteus Hvid lupin, Lupinus albus Sandvikke, Vicia villosa Smalbladet lupin, Lupinus angustifolius Ungarsk vikke, Vicia pannonica Humlesneglebælg, Medicago lupulina Hvidkløver, Trifolium repens Lucerne, Medicago sativa... Aleksandrinerkløver, Trifolium alexandrinum Blodkløver, Trifolium incarnatum Blå stregbælg, Galega orientalis Omvendt kløver, Trifolium resupinatum Rød hanekløver, Hedysarum coronarium Sandlucerne, Medicago x varia Rødkløver, Trifolium pratense Ært, Pisum sp.... Markært, Pisum sativum Havebønne, Phaseolus vulgaris Haveært, Pisum sativum Hestebønne, Vicia faba Markært, Pisum sativum Pralbønne, Phaseolus coccineus Sojabønne, Glycine max 1) Andre arter Valsk bønne, Vicia faba Alm. agurk, Cucumis sativus... Alm. solsikke, Helianthus annuus 1) Centnergræskar, Curcurbita maxima Mandelgræskar, Curcurbita pepo Melon, Cucumis melo Squash, Curcurbita pepo Vandmelon, Citrullus lanatus Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 10 af 14

11 Art til eksamensprøve Arten dækker også eksamen i følgende arter Kolonne 1 Kolonne 2 Alm. cikorie, Cichorium intybus... Cikorierod, Cichorium intybus Cikoriesalat, Cichorium intybus Endivie, Cichorium endivia Julesalat, Cichorium intybus Alm. hør, Linum usitatissimum... Oliehør, Linum usitatissimum Spindhør, Linum usitatissimum Alm. persille, Petroselinum crispum... Bladselleri, Apium graveolens Knoldselleri, Apium graveolens Kommen, Carum carvi Bede, Beta sp.... Bladbede, Beta vulgaris Foderbede, Beta vulgaris var. rapacea Rødbede, Beta vulgaris Sukkerroe, Beta vulgaris var. altissima Gul sennep, Sinapis alba... Olieræddike, Raphanus sativus Radise, Raphanus sativus Ræddike, Raphanus sativus Hamp, Cannabis sativa Havegulerod, Daucus carota... Alm. fennikel, Foeniculum vulgare Havekørvel, Anthriscus cerefolium Havesalat, Lactuca sativa... Alm. honningurt, Phacelia tanacetifolia Opiumvalmue, Papaver somniferum Tandfri vårsalat, Valerianella locusta Haveskorzoner, Scorzonera hispanica Kardon, Cynara cardunculus... Artiskok, Cynara cardunculus Kepaløg, Allium cepa... Hvidløg, Allium sativum Pibeløg, Allium fistolosum Porre, Allium porrum Purløg, Allium schoenoprasum Skalotteløg, Allium cepa Kål/raps, Brassica sp./brassica napus... Alle kålarter, Brassica oleracea Alm. asparges, Asparagus officinalis Fodermarvkål, Brassica oleracea var. medullosa Kinakål, Brassica rapa Kålroe, Brassica napus var. napobrassica Majroe, Brassica rapa Rybs, Brassica rapa Sareptasennep, Brassica juncea... Sort sennep, Brassica nigra Spinat, Spinacea oleracea Tomat, Lycopersicon esculentum Haverabarber, Rheum rhabarbarum Aubergine, Solanum melongena Spansk peber, Capsicum annuum 1) Disse arter er ikke omfattet af de danske bekendtgørelser, men er omfattet af EU s handelsdirektiver. Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 11 af 14

12 Tabel 2. Spiring. Oversigt over arter, som en frølaborant skal have bestået eksamen i, inden vedkommende må udføre spiringsanalyser af frøprøver af denne art. Sædekorn Art til eksamensprøve Alm. byg, Hordeum vulgare Alm. havre, Avena sativa Arten dækker også eksamen i følgende arter Kolonne 1 Kolonne 2 Nøgen havre, Avena nuda Purhavre, Avena strigosa Alm. hvede, Triticum aestivum... Durumhvede, Triticum durum Alm. kanariegræs, Phalaris canariensis Alm. rug, Secale cereale Majs, Zea mays Spelt, Triticum spelta Triticale, X Triticosecale Græsser Alm. rajgræs, Lolium perenne... Alaskahejre, Bromus sitchensis Alm. draphavre, Arrhenatherum elatius Amerikansk hejre, Bromus catharticus Bermudagræs, Conydon dactylon Engrævehale, Alopecurus pratensis Engsvingel, Festuca pratensis Hybridrajgræs, Lolium x boucheanum Italiensk rajgræs, Lolium multiflorum Rajsvingel, X Festulolium Strandsvingel, Festuca arundinacea Westerwoldisk rajgræs, Lolium multiflorum var. westerwoldicum Engrapgræs, Poa pratensis... Alm. hvene, Agrostis capillaris Alm. rapgræs, Poa trivialis Enårig rapgræs, Poa annua Hundehvene, Agrostis canina Knoldrottehale, Phleum nodosum Krybhvene, Agrostis stolonifera Lundrapgræs, Pos nemoralis Stortoppet hvene, Agrostis gigantea Stortoppet rapgræs, Poa palustris Timoté, Phleum pratense Rød svingel, Festuca rubra... Alm. guldhavre, Trisetum flavescens Alm. hundegræs, Dactylis glomerata Bakkesvingel, Festuca trachyphylla Finbladet svingel, Festuca filiformis Fåresvingel, Festuca ovina Bælgplanter Alm. bukkehorn. Lucium barbarum Havebønne, Phaseolus vulgaris... Pralbønne, Phaseolus coccineus Sojabønne, Glycine max 1) Hestebønne, Vicia faba... Fodervikke, Vicia sativa Sandvikke, Vicia villosa Ungarsk vikke, Vicia pannonica Valsk bønne, Vicia faba Hvid lupin, Lupinus albus... Gul lupin, Lupinus luteus Smalbladet lupin, Lupinus angustifolius Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 12 af 14

13 Art til eksamensprøve Arten dækker også eksamen i følgende arter Kolonne 1 Kolonne 2 Hvidkløver, Trifolium repens... Aleksandrinerkløver, Trifolium alexandrinum Alm. kællingetand, Lotus corniculatus Alsikekløver, Trifolium hybridum Blodkløver, Trifolium incarnatum Blå stregbælg, Galega orientalis Foderesparsette, Onobrychis viciifolia Humlesneglebælg, Medicago lupulina Lucerne, Medicago sativa Omvendt kløver, Trifolium resupinatum Rød hanekløver, Hedysarum coronarium Rødkløver, Trifolium pratense Sandlucerne, Medicago x. varia Ært, Pisum sp.... Alm. ært, Pisum sativum Markært, Pisum sativum Haveært, Pisum sativum Andre arter Alm. agurk, Cucumis sativus... Alm. solsikke, Helianthus annuus 1) Alm. asparges, Asparagus officinalis Alm. honningurt, Phacelia tanacetifolia Centnergræskar, Curcurbita maxima Mandelgræskar, Curcurbita pepo Melon, Cucumis melo Squash, Curcurbita pepo Vandmelon, Citrullus lanatus Alm. hør, Linum usitatissimum... Oliehør, Linum usitatissimum Spindhør, Linum usitatissimum Alm. persille, Petroselinum crispum... Alm. fennikel, Foeniculum vulgare Bladselleri, Apium graveolens Havegulerod, Daucus carota Havekørvel, Anthriscus cerefolium Knoldselleri, Apium graveolens Kommen, Carum carvi Bede, Beta sp.... Bladbede, Beta vulgaris Foderbede, Beta vulgaris var. rapacea Rødbede, Beta vulgaris Sukkerroe, Beta vulgaris var. altissima Hamp, Cannabis sativa Havesalat, Lactuca sativa... Alm. cikorie, Cichorium intybus Cikorierod, Cichorium intybus Cikoriesalat, Cichorium intybus Endivie, Cichorium endivia Julesalat, Cichorium intybus Tandfri vårsalat, Valerianella locusta Haveskorzoner, Scorzonera hispanica Kardon, Cynara cardunculus... Artiskok, Cynara cardunculus Kepaløg, Allium cepa... Hvidløg, Allium sativum Pibeløg, Allium fistolosum Porre, Allium porrum Purløg, Allium schoenoprosum Skalotteløg, Allium cepa Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 13 af 14

14 Art til eksamensprøve Arten dækker også eksamen i følgende arter Kolonne 1 Kolonne 2 Kål/raps, Brassica sp./brassica napus... Alle kålarter, Brassica oleracea Fodermarvkål, Brassica oleracea Gul sennep, Sinapis alba Kinakål, Brassica rapa Kålroe, Brassica napus Majroe, Brassica rapa Olieræddike, Raphanus sativus Opiumvalmue, Papaver somniferum Radise, Raphanus sativus Rybs, Brassica rapa Ræddike, Raphanus sativus Sareptasennep, Brassica juncea Sort sennep, Brassica nigra Spinat, Spinacea oleracea Haverabarber, Rheum rhabarbarum Tomat, Lycopersicon esculentum... Aubergine, Solanum melongena Spansk peber, Capsicum annuum 1) Disse arter er ikke omfattet af de danske bekendtgørelser, men er omfattet af EU s handelsdirektiver. Vejledning gældende fra 1. november 2011 Side 14 af 14

Kolofon: Titel: Statistik 2002. Udgiver: Plantedirektoratet. Ansvarlig institution: Plantedirektoratet

Kolofon: Titel: Statistik 2002. Udgiver: Plantedirektoratet. Ansvarlig institution: Plantedirektoratet Kolofon: Titel: Statistik 2002 Udgiver: Plantedirektoratet Ansvarlig institution: Plantedirektoratet Copyright Plantedirektoratet: Plantedirektoratet Emneord: Statistik til beretningen 2002. Resumé: Plantedirektoratets

Læs mere

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 1. Frø og sædekorn Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 Amounts of certified agricultural seeds (other than cereal seeds) during the period 1 July 2002-30 June

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46 Statistik 2001 1 Indholdsfortegnelse 1. Frø og sædekorn side 3 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35 3. Planter og plantesundhed.. side 46 4. Miljøregulering.. side 60 5. EU-landbrugsordninger.. side 63

Læs mere

DANSKE & LATINSKE NAVNE. Afgrødearter Ukrudtsarter Træer og buske Plantesygdomme Skadedyr. Hovedkontor: Hunsballe Frø A/S Energivej 3 7500 Holstebro

DANSKE & LATINSKE NAVNE. Afgrødearter Ukrudtsarter Træer og buske Plantesygdomme Skadedyr. Hovedkontor: Hunsballe Frø A/S Energivej 3 7500 Holstebro DANSKE & LATINSKE NAVNE Afgrødearter Ukrudtsarter Træer og buske Plantesygdomme Skadedyr Hovedkontor: Korn- og Foderstof Kompagniet A/S Grøndalsvej 1 8260 Viby J. Tlf. 8947 7000 Fax 8614 1085 e-mail: info@kfk.dk

Læs mere

ØKO- & DEMETERFRØ SOLSIKKEN 2010 1

ØKO- & DEMETERFRØ SOLSIKKEN 2010 1 ØKO- & DEMETERFRØ SOLSIKKEN 2010 1 2 Velkommen til Solsikkens økologiske verden Det glæder os at byde såvel gamle som nye kunder velkommen til en ny sæson Hjemmeavlede grøntsager smager nu engang bedst,

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstoffer 1)

Bekendtgørelse om foderstoffer 1) Bekendtgørelse nr. 878 af 23. august 2004 Bekendtgørelse om foderstoffer 1) I medfør af 1 og 6, stk. 2, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000 som ændret ved lov nr. 376

Læs mere

20 Års biodynamisk fremavl under regi af den almennyttige forening' Kultursaat'! Lykønskinger herfra.

20 Års biodynamisk fremavl under regi af den almennyttige forening' Kultursaat'! Lykønskinger herfra. Kære frøkunder, Jamen, er de økologiske grøntsager ikke dyrket ud fra økologiske frø? Oftere og oftere får også de økologiske producenter spørgsmålet af deres handelsrelationer/købere, hvor de køber deres

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Formål og baggrund...

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

Nedsivning på græs-arealer

Nedsivning på græs-arealer -- Københavns Kommune Nedsivning på græs-arealer December 2011 Københavns Kommune Nedsivning på græsarealer December 2011 Ref.: Nedsivning på græsarealer Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Aktivitet 3322 J.nr. 11-31040-000001 Instruksen træder i kraft den 15. april 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

ERSTATNINGSREGLER FOR SÆDEKORN. København, den 1. juli 1997

ERSTATNINGSREGLER FOR SÆDEKORN. København, den 1. juli 1997 ERSTATNINGSREGLER FOR SÆDEKORN København, den 1. juli 1997 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Erstatningsreglernesområde... 3 2. Anmeldelse af erstatningskrav (anmeldelsesfrist)... 4 3. Garanterede

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR for skuemestre og faglærere Revideret oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål med Svendeprøvevejledningen 3 2. Lovgrundlag for Den afsluttende prøve 4 Svendeprøve

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG 5. udgave Indhold 1. Indledning 5 2. Generelt om Ejendoms administratoruddannelsen (EA)... 6 2.1. Akademiuddannelsens placering i det offentlige uddannelsessystem... 6 2.1.

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Eksamens- og prøveinformation

Eksamens- og prøveinformation Eksamens- og prøveinformation til 3g. 2015 1 Antal eksaminer: Prøvefagsudtræk: Udtræk for 1. og 2.g. Offentliggørelse: Kommunikation i eksamensperioden: Mundtlige eksaminer: Skriftlige eksaminer: De vigtigste

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere