Om rationalet bag forbud mod short selling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om rationalet bag forbud mod short selling"

Transkript

1 Short selling, dvs. salg af et værdipapir som sælgeren ikke ejer på salgstidspunktet, er en anerkendt og legitim praksis på værdipapirmarkederne. Under finanskrisen indførte mange lande, herunder Danmark, imidlertid forbud mod short selling. I artiklen vurderes, hvorvidt der de lege ferenda er et rationale for at forbyde short selling. Artiklen bygger på en gennemgang af de vigtigste empiriske undersøgelser af short selling, der er foretaget inden for de seneste år. Forfatteren konkluderer, at short selling understøtter likviditeten i markedet og medvirker til hurtig kurstilpasning og realistisk kursdannelse, hvilket kan være med til at forhindre bobler på værdipapirmarkederne. Det danske forbud er efter forfatterens opfattelse ubegrundet og unødvendigt, og bør ophæves. Om rationalet bag forbud mod short selling 1. Indledning Af advokatfuldmægtig Henrik Kure, Gorrissen Federspiel. Få dage efter Lehman Brothers konkurs i september 2008 introducerede bl.a. det britiske finanstilsyn FSA og det amerikanske finanstilsyn SEC forbud mod short selling for at beskytte finansielle virksomheder, hvis aktiekurser var i frit fald. I de følgende dage fulgte en række lande trop med lignende indgreb Canada, Australien, Tyskland, Frankrig og Italien greb ind mod short selling inden for den følgende uge, og ugen efter kom også en række asiatiske lande på banen. Indgrebene udmærker sig bl.a. ved at være mere eller mindre ukoordinerede på internationalt plan, hvilket har medført et noget broget verdenskort med vidt forskellige restriktioner. 1 Selv om de fleste lande indførte forbud, var der ikke engang international konsensus om, hvorvidt det overhovedet var nødvendigt og hensigtsmæssigt at forbyde short selling. Således valgte bl.a. Sverige til trods for et intensivt pres fra de svenske banker ikke at gribe ind mod short selling under krisen. 2 Hjemlen til at indføre et dansk forbud findes i værdipapirhandelslovens 39 b, som blev indført ved en hastebehandling af lov nr af 10. oktober Efter bestemmelsen kan Finanstilsynet fastsætte regler om forbud mod short selling af aktier. Forbuddet trådte i kraft med virkning fra den 13. oktober 2008, jf. bekendtgørelse nr af 88 Om rationalet bag forbud mod short selling

2 10. oktober 2008, 4 og indebærer, at det ikke er tilladt at indgå aftaler, som medfører en kort position eller en forøgelse af en eksisterende kort position vedrørende aktier, der er udstedt af danske pengeinstitutter og optaget til handel på et reguleret marked. 5 Verden over blev kriseindgrebene retfærdiggjort af myndighederne med henvisning til, at der netop var tale om midlertidige indgreb, som angiveligt var nødvendige for at beskytte de finansielle markeders integritet og kvalitet samt for at fremme den generelle tillid til navnlig banker, som indtager en central rolle i den finansielle infrastruktur. Dette skyldes bl.a., at banker kan være særlig følsomme over for kursfald, idet banker i særlig grad er afhængige af kundernes tillid. Hvis kunderne rationelt eller ej antager, at kursfald er udtryk for fundamentale problemer i banken, er der risiko for et bank run, hvor et stort antal kunder hæver deres indeståender, hvilket kan være ganske kritisk for den pågældende bank. I banker kan der derfor være en særlig sammenhæng mellem egen- og fremmedkapital, eftersom et run på egenkapitalen kan udløse et run på fremmedkapitalen. Et andet ofte fremført argument lyder, at short selling kan drive aktiekurserne ned underforstået i betydningen ned i et niveau som ikke lader sig forklare af objektive forhold. Således fremgår det f.eks. af de danske forarbejder til den ovennævnte lovændring, at: Hvis short selling benyttes i meget stort omfang, kan det drive aktiekursen ned. [ ] I den sidste tid har man således set betydelige aktiekursfald i en række af de toneangivende aktier. Særlig aktier i de danske banker har været berørt. Med henblik på at sikre den finansielle stabilitet, mindske uroen på aktiemarkederne og undgå kortsigtet spekulation i kursfald, der kan have en selvforstærkende virkning, foreslås det, at Finanstilsynet får hjemmel til at forbyde short selling generelt. Et forbud vil have midlertidig karakter og vil eventuelt kunne afgrænses til alene at omfatte en konkret aktie eller en konkret type af aktier, hvor short selling vurderes at være problematisk. I lovforslaget vil Finanstilsynet få bemyndigelse til at udstede en bekendtgørelse, der vil kunne forbyde short selling. En bekendtgørelse vil blive udstedt efter drøftelser med branchen og vil blive ophævet igen, når markedet går tilbage til mere normale tilstande. 6 På trods af at der nu er gået mere end to år siden det danske forbud blev indført og at markedstilstandene nu må betragtes som normaliserede, er forbuddet stadig i kraft, hvilket har givet anledning til en del offentlig debat i løbet af det seneste år. 7 Således har navnlig markeds- Om rationalet bag forbud mod short selling 89

3 Figur 1. Definition Kort position Position, hvor investoren tjener på et kursfald i et værdipapir Lang position Position, hvor investoren tjener på en kursstigning i et værdipapir Synonymer Bear position, baisseforretning, going short, shorting Bull position, hausseforretning, going long Investors forventning til kursudviklingen Investors potentielle gevinst Investors potentielle tab Faldende kurser ( sælg dyrt, køb billigt ) Salgsprisen (hvis aktien er solgt til kurs 200 og købes tilbage til 0) Ubegrænset (hvis aktien er solgt til kurs 200 og stiger teoretisk uendeligt, hvorefter aktien købes tilbage) Stigende kurser ( køb billigt, sælg dyrt ) Ubegrænset (hvis aktien er købt til kurs 200 og stiger teoretisk uendeligt, hvorefter aktien sælges) Salgsprisen (hvis aktien er købt til kurs 200 og sælges til 0) aktørerne ikke uden grund udtrykt utilfredshed med opretholdelsen af det danske forbud. 8 Interessen for short selling i dansk ret har hidtil været ganske begrænset. Sidste år publicerede Mårten Knuts en længere generel artikel på svensk om short selling med særlig vægt på forholdet til kursmanipulation 9, og det danske forbud har tillige været genstand for to korte og meget specifikke artikler vedrørende rækkevidden af forbuddet 10. Bortset herfra har short selling været petit-stof i dansk retsvidenskab. 11 Internationalt foreligger derimod flere juridiske artikler om short selling. 12 Formålet med denne artikel er at vurdere, hvorvidt der de lege ferenda er et rationale for at forbyde short selling. Artiklen er opbygget som følger: Efter dette afsnit 1, som udgør indledningen, undersøges begrebet short selling nærmere i afsnit 2, særligt med henblik på at fastlægge terminologien. Afsnit 3 gennemgår argumenter for og imod short selling-forbud på grundlag af den seneste debat. I afsnit 4 sammenholdes argumenterne med det danske forbud, og der konkluderes. 2. Hvad er short selling? Investorer har traditionelt investeret i værdipapirer i håb om gevinst, hvis kursen stiger ud fra devisen om at købe billigt og sælge dyrt. Hvis en investor køber et værdipapir, f.eks. en aktie, i optimistisk forventning om at kursen vil stige, kan investoren opnå en gevinst, hvis kursen faktisk stiger som forudset og værdipapiret sælges. Falder kursen derimod, vil investoren selvsagt lide et tab, hvis han sælger værdipapiret til en lavere pris end han købte det til. Investorer, der forventer at kursen på et bestemt værdipapir vil falde i fremtiden, har flere redskaber til rådighed med henblik på at skabe profit, såfremt forventningen viser sig at være korrekt. For det første kan en sådan investor, hvis han allerede ejer det pågældende værdipapir, sælge det og købe det tilbage igen på det tidspunkt, hvor han forventer at kursen atter vil stige. Herved vil han dels have realiseret en profit svarende til differencen mellem salgs- og købsprisen, 13 dels have mulighed for at tjene yderligere hvis kursen herefter stiger. For det andet kan en pessimistisk investor i det omfang det ikke er forbudt sælge et værdipapir uden at eje det, vente på at kursen falder som forventet og derefter købe det tilbage til den på dét tidspunkt lavere kurs. Også i dette tilfælde kan investoren således opnå en gevinst, svarende til differencen mellem salgsprisen og købsprisen. Endelig kan der skabes syntetiske positioner med samme økonomiske virkning for investoren, bl.a. ved indgåelse af differencekontrakter, optioner, futures og equity swaps. I alle tre tilfælde skal investoren som forudsætning for at opnå profit således både kunne forudse kursfaldet samt tidspunktet herfor. Som det vil fremgå nedenfor, er det i princippet kun det andet eksempel, som terminologisk udgør short selling, dvs. salg af et værdipapir, som sælgeren ikke ejer. De tilfælde, hvor investoren tjener på et kursfald i et værdipapir, betegnes korte positioner ( short positions ), mens lange positioner ( long positions ) betegner de tilfælde, hvor investoren tjener på en kursstigning. I denne artikel fokuseres på short selling af aktier, om end det også er muligt at gå kort ( go short ) i andre værdipapirer. Det er oplagt, at short selling er en risikofyldt investeringsstrategi. Hvor en traditionel investor, der køber et værdipapir i forventning om at kursen vil stige, har mulighed for en i princippet uendelig stor fortjeneste, er det potentielle tab begrænset til værdien af investeringen. Modsat forholder det sig med short selling, hvor gevinsten pr. værdipapir aldrig kan overstige den pris, værdipapiret sælges til. 14 Tabet kan derimod potentielt være uendeligt stort, hvis kursen i stedet for at falde som forventet stiger, mens den korte position er åben. 15 Figur 1 illustrerer i skematisk form forholdet mellem korte og lange positioner. Til illustration af de kræfter, der er på spil, kan i den forbindelse nævnes den tyske VW-sag fra efteråret 2008, hvor adskillige 90 Om rationalet bag forbud mod short selling

4 Figur 2. Långiver 1 2 Short-sælger 4 3 Markedet 1) Short-sælgeren låner aktier mod betaling af et vederlag. 2) Short-sælgeren sælger aktierne til en investor i markedet til X kr. 3) Short-sælgeren køber aktierne tilbage fra en investor i markedet til Y kr., og realiserer derved en fortjeneste på X-Y kr. pr. aktie, hvis Y er lavere end X. 4) Short-sælgeren leverer aktierne tilbage til långiveren. investorer, navnlig hedgefonde, havde taget korte positioner i Volkswagen AG, men blev udsat for en såkaldt short squeeze (også kaldet bull squeeze ). VW s aktier var markant dyrere end konkurrenternes, og mange investorer var af den opfattelse, at aktiekursen ville falde som følge af bilbranchens svære vilkår. Hvad investorerne ikke var klar over var imidlertid, at baggrunden for VW s forholdsmæssigt høje aktiekurs var, at konkurrenten Porsche SE via forskellige finansielle instrumenter løbende havde skaffet sig kontrol over 74 pct. af aktierne i VW. Da dette blev meddelt markedet i oktober 2008, udløste det panik, eftersom kun 5,7 pct. af VW s aktier da var i fri handel. 16 Investorernes pludselige behov for at lukke deres positioner fik aktiekursen på de få tilbageværende aktier i markedet til at eksplodere: kursen blev på kort tid femdoblet med den konsekvens, at Volkswagen AG kortvarigt var verdens mest værdifulde selskab. Der findes ikke nogen opgørelser over størrelsen af investorernes tab i den forbindelse, men visse medier har rapporteret om et to-cifret euro-milliardtab. Short selling er langt fra nogen ny opfindelse på de finansielle markeder. Allerede for 400 år siden greb de hollandske myndigheder ind over for en lokal forretningsmand, der havde solgt flere aktier i et selskab end han ejede. Siden har short selling med jævne mellemrum været i myndighedernes søgelys, og selv om short selling prima facie kan lyde som en lettere odiøs handelsstrategi, er strategien veletableret og anerkendt på de finansielle markeder. Formålet med short selling spænder typisk over hedging (dvs. risikoafdækning ved hjælp af korte og lange positioner i tilsvarende værdipapirer), arbitrage (dvs. udnyttelse af kursforskelle som ikke er objektivt berettigede, typisk ved at (short-)sælge et overvurderet værdipapir og købe et undervurderet værdipapir) og prisstillelse ( market making, dvs. den aktivitet der foretages af dealere, som løbende stiller forpligtende købs- og salgskurser i et værdipapir) til ren spekulation. Deraf følger også, at hedgefonde og prisstillere i særlig høj grad benytter sig af short selling som handelsstrategi. 17 Der findes ikke en fælles international definition af short selling, men ifølge de fleste definitioner forstås ved short selling salg af et værdipapir, som sælgeren ikke ejer på salgstidspunktet. Den situation, hvor en investor går kort i et værdipapir, som han allerede på salgstidspunktet ejer, vil derfor normalt ikke være omfattet af definitionen af short selling. Syntetisk short selling, dvs. hvor investoren ved hjælp af finansielle instrumenter bliver stillet økonomisk som om han havde foretaget short selling, er egentlig ikke omfattet af definitionen, men vil ikke desto mindre af og til være omfattet af short selling-forbud i et eller andet omfang. På dansk er der tilsyneladende en tendens til at definere short selling som spekulation i et kursfald på et konkret værdipapir. Om end en sådan definition givetvis kan være egnet til at introducere konceptet, er den ikke ud fra et juridisk perspektiv særlig hensigtsmæssig, fordi den reelt blot betegner en kort position. Som ovenfor nævnt er der ikke fuldstændigt sammenfald mellem definitionen af short selling og korte positioner, al den stund short selling er en underkategori af korte positioner. Hertil kommer, at ordet spekulation i sig selv er negativt ladet og ikke giver plads for de øvrige helt legitime formål med short selling, der er nævnt ovenfor. Short selling kan opdeles i to underkategorier, covered short selling (afsnit 2.1) og naked short selling (afsnit 2.2), hvor det afgørende for sondringen er om short-sælgeren på salgstidspunktet har dækket sit salg eller ej. 2.1 Covered short selling Covered short selling er baseret på en aftale om lån af et værdipapir, typisk i form af et aktielån. I korte træk fungerer covered short selling således at short-sælgeren låner et værdipapir, enten direkte fra Om rationalet bag forbud mod short selling 91

5 Figur 3. Markedet 2 1 Short-sælger (4) 3 Markedet 1) Short-sælgeren sælger aktier til en investor i markedet til X kr. 2) Short-sælgeren træffer foranstaltninger til at skaffe aktier til afvikling af transaktionen, f.eks. via køb i markedet til Y kr. 3) Short-sælgeren leverer de aftalte aktier til køber, og realiserer derved en fortjeneste på X-Y kr. pr. aktie, hvis Y er lavere end X. 4) Hvis short-sælgeren har lånt aktierne for at kunne afvikle transaktionen med køber, tilbageleveres disse til långiver. en investor, der ejer værdipapiret eller indirekte via en broker. Shortsælgeren sælger værdipapiret, køber det efterfølgende tilbage igen på et tidspunkt, hvor værdipapirets kurs er faldet, og leverer herefter værdipapiret tilbage til den, der har udlånt det. Covered short selling er illustreret ved figur 2, idet bemærkes at strukturen i praksis kan være noget mere detaljeret. Short-sælgeren betaler et gebyr for at låne værdipapiret, hvorved værdipapirets ejer, som typisk vil være en investor med en langsigtet investeringsstrategi, f.eks. en institutionel investor, får et incitament til at udlåne værdipapiret. At denne form for short selling er covered refererer til, at shortsælgeren allerede på dét tidspunkt hvor værdipapiret sælges har truffet foranstaltninger med henblik på at sikre, at transaktionen med køberen kan afvikles. Aktielån minder om udlån af penge. Således indebærer en aftale om aktielån, at en långiver overdrager et antal aktier til en låntager, som til gengæld betaler et vederlag og forpligter sig til på et senere tidspunkt at levere et tilsvarende antal aktier fra samme udsteder med samme rettigheder tilbage. 18 Der er således ikke tale om, at shortsælgeren køber præcis de samme aktier tilbage som han lånte; shortsælgeren udnytter derimod aktiernes genuskarakter. I Danmark indgås aftaler om aktielån som regel via rammeaftaler som Global Master Securities Lending Agreement (GMSLA) 19 eller på grundlag af Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier. 20 Juridisk set er et aktielån ligesom pengelån en aftale om lån til eje. Ejendomsretten til de lånte aktier overgår således fra långiver til låntager, 21 som samtidig påtager sig en forpligtelse til at levere aktier af samme mængde og type som de lånte aktier til långiver ved løbetidens ophør. 22 At ejendomsretten overgår betyder, at långiveren i mangel af anden aftale bærer kreditrisikoen på låntageren (shortsælgeren). Derfor aftales det sædvanligvis, at short-sælgeren skal stille sikkerhed over for långiveren, ofte med en vis overdækning til fordel for långiver. 23 Sikkerheden reguleres dagligt ( mark-to-market ) med henblik på at beskytte långiver i tilfælde af, at kursen i modsætning til short-sælgerens forventning skulle stige. Desuagtet at der som regel betales et vederlag et fee forekommer det næppe retvisende, når det i Insiderbetænkningen anføres, at forholdet også kan betragtes som leje. 24 Lejeforhold er således karakteriseret ved, at lejeren får overdraget en genstand eller en rettighed til brug, hvorimod selve ejendomsretten forbliver hos udlejeren. Ved aktielån overgår ejendomsretten som ovenfor nævnt til låntageren, hvorfor der pr. definition ikke kan være tale om et lejeforhold. I det omfang der stilles kontant sikkerhed, kan aktielån derimod minde om salgs- og tilbagekøbsforretninger. 2.2 Naked short selling Naked short selling er en variant af short selling, som er karakteriseret ved at short-sælgeren på salgstidspunktet ikke har truffet foranstaltninger med henblik på at sikre, at transaktionen med køberen kan afvikles. Short-sælgeren er med andre ord naked (eller uncovered ) i den forstand at han ikke på salgstidspunktet har noget værdipapir, som han kan opfylde aftalen med køberen med. Det kan herved anføres, at short-sælgeren reelt låner værdipapiret af køberen indtil afviklingen er gennemført. 25 Naked short selling er illustreret ved figur 3. Når naked short selling overhovedet er muligt skyldes det, at transaktioner ofte først afvikles efter tre handelsdage. Set fra køberens perspektiv er det uden betydning hvornår short-sælgeren dækker sit salg, hvis blot sælgeren opfylder leveringsforpligtelsen når transaktionen skal afvikles. Hvis derimod short-sælgeren ikke når at skaffe de solgte værdipapirer inden afviklingen, kan afviklingen ikke gennemføres ( failure to deliver ). Imidlertid har de fleste regulerede markeder såkaldte buy in -procedurer med henblik på at kompensere køberen i en sådan situation, dvs. at køber kan foretage dækningskøb og at (short-) sælger er forpligtet til at holde køber skadesløs. 26 Buy-in forudsætter dog, at aktien er tilstrækkelig likvid til, at den aftalte mængde aktier kan købes i markedet. 92 Om rationalet bag forbud mod short selling

6 De i afsnit 3 nævnte undersøgelser tegner med få afvigelser et temmelig ensartet billede af, hvordan short selling bl.a. understøtter likviditeten i markedet og medvirker til hurtig kurstilpasning og realistisk kursdannelse, hvilket i sig selv kan være med til at forhindre bobler på værdipapirmarkederne. Om rationalet bag forbud mod short selling 93

7 Krisen har affødt en række økonomiske analyser, der på empirisk grundlag har gjort det muligt mere præcist at vurdere, hvordan short selling henholdsvis forbud mod short selling påvirker de finansielle markeder. For short-sælgeren har naked short selling først og fremmest den fordel, at der ikke skal betales vederlag eller transaktionsomkostninger i forbindelse med lån af værdipapiret. Til gengæld hænger muligheden for profit tæt sammen med det tidsmæssige spektrum, idet fortjenesten normalt kun kan udgøre tre dages kursfald (dvs. de tre dage fra værdipapiret sælges til transaktionen afvikles). 3. Argumenter for og imod short selling-forbud I kølvandet på den finansielle krise har spørgsmålet om, hvorvidt short selling skal reguleres (og i givet fald hvordan) været et af de mest debatterede emner inden for den finansielle regulering. På trods heraf er der internationalt set men i modsætning til i Danmark ikke tale om nogen ny debat. I USA har debatten f.eks. været oppe og vende med jævne mellemrum siden New York Stock Exchange efter den store depression i 1929 indførte begrænsninger i adgangen til short selling. 27 I 2002 sendte det britiske finanstilsyn FSA en rapport vedrørende regulering af short selling i høring 28, og året efter offentliggjorde den internationale børstilsynsorganisation IOSCO en rapport med en række overvejelser vedrørende transparens i forhold til short selling 29. Det er dog først som følge af den seneste krise, at debatten for alvor er blusset op i Europa. I marts 2009 udsendte EU-Kommissionens rådgivende udvalg European Securities Markets Expert Group (ESME) således en rapport om short selling 30, ligesom brancheforeningen International Securities Lending Association (ISLA) i juli 2009 udsendte en revideret rapport om short selling på baggrund af den seneste udvikling 31. I marts 2010 offentliggjorde sammenslutningen af finanstilsyn i EU, CESR, en længe ventet rapport til Kommissionen om en Model for a Pan-European Short Selling Disclosure Regime 32 på baggrund af en offentlig høring fra juli Kommissionen har senest, i september 2010, fremsat forslag til en forordning om bl.a. short selling. 34 Inden for det seneste år er der ligefrem udgivet et par populærtitler som et mere kulørt bidrag til debatten. 35 Hvor den aktuelle debat således ikke er ny, er den alligevel interessant, ikke mindst fordi de mange kriseforantaltninger mod short selling har affødt en række økonomiske analyser, der på empirisk grundlag har gjort det muligt mere præcist at vurdere, hvordan short selling henholdsvis forbud mod short selling påvirker de finansielle markeder. Disse undersøgelser udgør værdifulde bidrag til debatten, fordi de kan medvirke til at støtte eller afvise de forskellige argumenter, der indgår i debatten. Så vidt vides er der ikke foretaget nogen selvstændige undersøgelser i Danmark, hverken af myndigheder, markedsaktører eller andre, men der er næppe grund til at antage, at effekten på det danske marked ville være anderledes end i mange af de lande, hvor sådanne undersøgelser er gennemført. 36 I dette afsnit vurderes de centrale argumenter i den aktuelle debat. Debatten, der tidligere hovedsagelig handlede om tilliden til de finansielle markeder 37 og risikoen for markedsmisbrug, har i dag taget en drejning i retning mod finansiel stabilitet. Sammenfattende kan kernen i dagens debat siges dels at vedrøre, hvordan short selling påvirker markedets effektivitet, dels hvorvidt short selling i sig selv har en særlig negativ effektivt på aktiekurserne. 3.1 Markedsmisbrug Short selling er traditionelt blevet kædet sammen med markedsmisbrug i form af insiderhandel og kursmanipulation. Som andre værdipapirtransaktioner kan short selling således benyttes til markedsmisbrug. 38 Hvis short-sælgeren på salgstidspunktet er i besiddelse af intern viden om at kursen vil falde, er der tale om insiderhandel, ligesom der kan være tale om insiderhandel, hvis short-sælgeren køber værdipapirerne tilbage med intern viden om, at kursen vil stige. 39 Short selling kan også udgøre kursmanipulation, bl.a. hvis shortsælgeren går kort i en aktie, spreder negative falske rygter om udstederen med det formål at sænke aktiekursen, og herefter køber aktien tilbage igen til den aktuelle, lavere kurs ( short and distort ). Ligeledes kan der være tale om kursmanipulation, hvis short-sælgeren sælger et stort antal aktier med det formål at drive kursen ned ( bear raid ). Det bemærkes i den forbindelse, at værdipapirhandelslovens 38 om kursmanipulation knytter sig generelt til manipulerende påvirkning af kursen, hvad enten dette er i positiv eller negativ retning. Imidlertid forbyder de gældende regler om markedsmisbrug allerede det markedsmisbrug, der kan foregå ved hjælp af short selling. Short selling udgør ikke i sig selv markedsmisbrug, og den blotte omstændighed at short selling kan benyttes til markedsmisbrug kan ikke retfærdiggøre forbud mod short selling. Det kunne ganske vist overvejes at begrænse short selling, hvis risikoen for markedsmisbrug generelt set var meget høj og fordelene ved begrænsningerne ville opveje de ulemper, begrænsningerne i øvrigt ville medføre men dette ses ikke på det foreliggende grundlag at være tilfældet. Debatten om short selling synes da også, som ovenfor nævnt, i langt mindre grad at handle om forholdet til markedsmisbrug end det tidligere var tilfældet Om rationalet bag forbud mod short selling

8 3.2 Markedseffektivitet Et helt centralt argument for at tillade short selling er, at short selling er gavnligt for markedets effektivitet. Der er flere faktorer at måle markedseffektivitet på, bl.a. i form af volatilitet, som er udtryk for, hvor meget kursen på et værdipapir svinger, og dermed hvor stabil kursen er. Jo lavere volatilitet, jo mere stabilt og dermed effektivt er markedet. En anden faktor er likviditet, som udtrykker, hvor hurtigt en investor kan foretage store transaktioner uden særlig påvirkning af kurserne. Jo mere likvidt markedet er, jo mere effektivt er det. Likviditet kan bl.a. måles ved markedets bredde ( tightness ), som populært sagt udtrykker omkostningen ved at sælge et værdipapir straks efter købet. Bid-ask spreads, dvs. forskellen mellem bud- og udbudskurs, er en indikator for bredden (og dermed også delvis for likviditeten). Jo lavere spreads, jo højere likviditet. Adskillige undersøgelser fra bl.a. Storbritannien 41, USA 42 og Australien 43 viser, at short selling-forbuddene, der blev indført under krisen, havde en negativ påvirkning på markedseffektiviteten i form af højere volatilitet og lavere likviditet. Det forekommer i givet fald paradoksalt, da markedet i almindelighed og under krisen i særdeleshed havde brug for stabilitet og likviditet. Denne tendens er også bekræftet af en stor international undersøgelse af data fra 30 lande, herunder Danmark, 44 der blev offentliggjort for et år siden, samt af en række amerikanske undersøgelser, som specifikt vedrørte naked short selling. 45 Således konkluderer eksempelvis Fotak m.fl. i en af sidstnævnte undersøgelser, at: On average, naked short sellers function effectively as liquidity providers who reduce order imbalances, and as value arbitrageurs who stabilize markets and reduce the mispricing of overvalued securities. 46 Ligesom det danske finanstilsyn 47 var Hong Kongs Securities and Futures Commission (SFC) under krisen bekymrede for, at deres marked kunne opleve en stigning i short selling-aktivitet som følge af, at andre lande forbød short selling. I modsætning til Danmark, der tilsyneladende uden videre indførte et forbud, valgte SFC i stedet at undersøge, hvilke betydninger short selling-aktivitet havde for markedet. 48 SFC konkluderer først og fremmest, at de engelske og amerikanske indgreb ikke medførte nogen mærkbar påvirkning af omfanget af short selling i Hong Kong. Endvidere noterede SFC sig, at short selling havde vist sig at bidrage positivt til markedseffektiviteten, herunder likviditeten. 49 Dog konkluderes i en anden undersøgelse fra Hong Kong, at aktiekurserne er mere volatile når short selling er tilladt, hvilket ikke understøtter antagelsen om, at short selling spiller en stabiliserende rolle. 50 I en undersøgelse af det britiske aktiemarked kunne Marsh og Niemer ikke konstatere systematic patterns consistent with the expected effect of the new regulations, ligesom der var no sign of the expected detrimental effect of the new regulations. 51 En enkelt nyere undersøgelse er yderligere værd at nævne, fordi den bygger på data fra ophævelsen frem for indførelsen af det midlertidige forbud mod short selling i Storbritannien. 52 Det har ifølge forfatterne Appel og Fohlin den fordel, at undersøgelsen ikke påvirkes af de andre samtidige lovgivningstiltag, herunder navnlig indførelsen af den engelske flagningspligt for korte positioner (som ikke er ophævet). I modsætning til andre undersøgelser vurderer Appel og Fohlin, at ophævelsen af forbuddet faktisk forringede likviditeten og medførte større spreads. Forfatterne konkluderer, at deres resultater indikerer at midlertidige og evt. begrænsede short selling-restriktioner i kriseperio- Konsoliderede regnskaber - Caseware er Konsoliderede regnskaber - Caseware er værktøjet! værktøjet! Caseware understøtter tillige: Dokumentstyring Revisionsproces Rapportering Kvalitetsstyring Caseware understøtter elektronisk indberetning med XBRL Tlf.: Enhancing performance and extending core capabilities of accountants, auditors and financial managers in over 130 countries. Om rationalet bag forbud mod short selling 95

9 der kan dæmme op for likviditetstab, idet de dog understreger, at undersøgelsen ikke skal tages til indtægt for, at det generelt er fornuftigt at forbyde short selling. En anden måde at måle markedets effektivitet er ved at undersøge, hvor hurtigt markedet er til at indarbejde nye oplysninger i kurserne (effektiv kursdannelse). 53 Diamond og Verrecchia antog i 1987, at forbud mod short selling forlænger den tid markedet er om at indarbejde nye oplysninger i kurserne, navnlig når det gælder negativ information. 54 Dette er senest blevet bekræftet af undersøgelser foretaget under krisen, som illustrerer samspillet mellem short selling-forbud og effektiv kursdannelse. Således viser bl.a. en amerikansk undersøgelse af Boehmer og Wu, at short-sælgere spiller en betydelig og vigtig rolle for kursdannelsen på aktiemarkederne. 55 På baggrund af undersøgelsen vurderer Boehmer og Wu, at short selling-restriktioner kan hæmme korrekt kursdannelse på aktiemarkederne. Andre undersøgelser når samme konklusion 56 også i forhold til naked short selling 57 hvilket indikerer at aktier der ikke kan short-sælges har tendens til at være overvurderede. Ved direkte at forbyde short selling understøtter myndighederne således positivt aktiekurserne med den konsekvens, at køberne betaler overpriser for aktierne. På baggrund af en undersøgelse af det amerikanske forbud vurderer Harris m.fl., at der således blev overført værdier i størrelsesordenen 2,3-4,9 milliarder dollars. 58 De nævnte undersøgelser tegner med få afvigelser et temmelig ensartet billede af, hvordan short selling bl.a. understøtter likviditeten i markedet og medvirker til hurtig kurstilpasning og realistisk kursdannelse, hvilket i sig selv kan være med til at forhindre bobler på værdipapirmarkederne. Dette skal ses i lyset af, at formålet med finansiel regulering sædvanligvis er blevet set som maksimering af økonomisk effektivitet. 59 På den baggrund forekommer et forbud mod short selling generelt skadeligt for værdipapirmarkederne. 3.3 Negative kursspiraler I forarbejderne til lov nr af 10. oktober 2008 anføres kategorisk, at Hvis short selling benyttes i meget stort omfang, kan det drive aktiekursen ned. [ ] I den sidste tid har man således set betydelige aktiekursfald i en række af de toneangivende aktier. 60 I forlængelse heraf var Finanstilsynet så sent som i maj 2010 af den opfattelse, at den omstændighed at det danske marked har undgået pludselige uforklarlige kursfald er bevis nok for, at forbuddet mod short selling har en positiv effekt. 61 Indledningsvis må medgives, at det for så vidt er korrekt, at short selling kan påvirke kursdannelsen på de værdipapirer, der shortsælges. Det skyldes allerede den basale omstændighed, at en stigning i mængden og omfanget af salgsordrer på markedet kan resultere i kursfald (på grund af større udbud på sælger-siden), ganske som købsordrer kan resultere i kursstigninger (på grund af den større efterspørgsel på køber-siden). For så vidt er der altså blot tale om et simpelt udslag af udbud og efterspørgsel. Det er imidlertid vigtigt at erindre, at short-sælgerne har brug for at købe aktier i markedet på et senere tidspunkt for at kunne lukke deres korte positioner og levere aktierne til långiver (hvis der er tale om covered short selling) eller til køber (hvis der er tale om naked short selling). I begge tilfælde vil salgsordren således som altovervejende udgangspunkt blive fulgt op af en købsordre. Forholdet er imidlertid mere kompliceret end som så. Først og fremmest forekommer det ganske selvsikkert uden videre at antage, at der er kausalitet mellem short selling og faldende aktiekurser. Det gælder ikke mindst under en finansiel krise, hvor de finansielle markeder er særligt påvirkelige, og hvor der i løbet af kort tid indtræffer flere begivenheder, der kan have betydning for kursdannelsen. Det kan med andre ord være vanskeligt at isolere de enkelte begivenheder med henblik på at vurdere, hvilken begivenhed der havde hvilken betydning for kursen. Hertil kommer den meget væsentlige pointe, at der ikke i sig selv er noget problematisk i faldende aktiekurser, i hvert fald ikke når dette sker fordi investorer og analytikere mener, at de pågældende aktier er overvurderede. Der er således flere eksempler på selskaber, der formåede at holde skeletterne i skabet frem til krisen. Ingen nævnt, ingen glemt. Endelig ses der ikke at være fuld rygdækning for udsagnene, hvis man vender sig mod den økonomiske teori og empiri. I 1977 anførte Miller således, at på et marked med begrænset eller ingen short selling vil efterspørgslen på et bestemt værdipapir alene stamme fra optimistiske investorer, hvilket fører til for høje kurser. 62 Anderledes har Bai m.fl. dog for nylig anført, at short selling vil presse kurserne, fordi disse ikke længere vil reflektere al tilgængelig information, hvilket øger usikkerheden omkring kurserne og dermed også mindre professionelle investorers interesse for de pågældende aktier. De empiriske undersøgelser er heller ikke helt entydige, om end de tegner et forholdsvis tydeligt billede af, hvordan short selling påvirker aktiekurserne. Boehmer m.fl. konkluderer i deres undersøgelse af det amerikanske marked, with the benefit of some hindsight, (that) it now seems much less likely that short sellers are to blame for the sharp declines in financial stocks. 63 Boehmer m.fl. vurderer i stedet, at det er mere grundlæggende problemer hos de finansielle virksomheder snarere end short selling, der er skyld i virksomhedernes lave aktiekurser under krisen. En anden stor amerikansk undersøgelse af Curtis og Fargher indikerer, at for så vidt angår aktier med kursfald var short selling koncentreret i overvurderede frem for undervurderede aktier: 96 Om rationalet bag forbud mod short selling

10 Thus, while the initial evidence appears to strongly support the critical view of short-selling, on closer inspection, a significant concentration of short-sellers positions during price declines target overvalued stocks, aiding the alignment of price with fundamental value rather than forcing stock prices below fundamental values. 64 I modsætning til Boehmer m.fl. mener Autore m.fl. at kunne konstatere, at aktiekurserne i USA steg forholdsmæssigt efter indførelsen af det amerikanske forbud, hvorfor de konkluderer, at forbuddet kan have haft den ønskede effekt. 65 Konklusionen er imidlertid præget af et betydeligt forbehold, idet der kunne identificeres så mange kurspåvirkende begivenheder for finansielle virksomheder i perioden, at det var svært at udskille de enkelte elementer i kursdannelsen. Det britiske finanstilsyn FSA konkluderer i deres egen undersøgelse af det midlertidige britiske forbud, at der er no link between negative abnormal stock returns and the level of stock lending. 66 I de første 15 dage efter forbuddets indførelse konstaterede FSA ligefrem, at de omfattede aktier ifølge én opgørelsesmetode klarede sig bedre end FTSE 350, London Stock Exchanges eliteindex over de 350 største selskaber. FSA s undersøgelse er mere eller mindre i overensstemmelse med Marsh og Niemers undersøgelse, som heller ikke fandt nogen mærkbar sammenhæng. 67 Beber og Paganos store internationale undersøgelse konkluderer, at in contrast to the regulators hopes, the overall evidence indicates Se det i øjnene: På et tidspunkt må du give slip Du kan trygt overlade ansvaret til os! På tide din IT-drift flytter hjemmefra? Du gør alt, hvad du kan. Løser problemerne, men det koster tid, kræfter og hårde ord. Nu er tiden kommet til at give slip og lade din IT-drift flytte hjemmefra. Med en IT Serviceaftale hos EG kan du sige farvel lidt efter lidt eller lad hele IT-driften flytte ud. Vi ved, at den får det bedre hos os. Vi er eksperter i at forene indsigt i dine forretningskritiske applikationer og forretningsprocesser med et optimalt driftsmiljø, så du får sikkerhed og tid til at styrke og udvikle din forretning. Så giv slip på bekymringerne, væn dig til fremtiden og glem alt om backup og support. Vi er der jo Hvor meget får du ud af at give slip? Ta testen på så sender vi dig en rapport med vores vurdering af din IT-drift! EG Om rationalet bag forbud mod short selling 97

11 that short-selling bans have at best left stock prices unaffected, and at worst may have contributed to their decline. 68 Også i en fransk undersøgelse konkluderer Lioui, at det franske forbud ikke opnåede de ønskede resultater. 69 En undersøgelse fra Hong Kong foretaget af Chang m.fl. er interessant, fordi short selling i Hong Kong kun er tilladt i forhold til aktier, der er optaget på en særlig liste. Derfor er det muligt at undersøge, hvad der sker med aktiekursen når en ny aktie tilføjes listen. Undersøgelsen understøtter i høj grad Millers [ ] teori om, at short sellingbegrænsninger fører til overvurdering. 70 Der ses sammenfattende ikke at være støtte for antagelsen om, at short selling medfører negative kursspiraler. Om end man kan have en vis sympati for forarbejdernes udsagn, som alt andet lige er skrevet i hast i en krisetid, og som i virkeligheden blot gentager hvad så mange andre landes finanstilsyn samtidig hævdede, forekommer Finanstilsynets udtalelser fra foråret 2010 næppe overbevisende. 4. Konklusion Det er på den baggrund uheldigt, at Finanstilsynet i over to år har opretholdt forbuddet mod short selling. Det gælder først og fremmest fordi det var en udtrykkelig forudsætning for forbuddets indførelse, at forbuddet ville blive ophævet igen, når markedet gik tilbage til mere normale tilstande, hvilket formentlig er sket. Selv om grundlaget for de mange empiriske undersøgelser, der er lavet af virkningerne af short selling-forbud rundt omkring i verden er temmelig forskellige, efterlader de ikke desto mindre et ganske klart billede: Forbud mod short selling, covered såvel som naked, har betydelige negative konsekvenser for de finansielle markeder, ligesom dommedagsprofetierne om at short selling medfører en nedadgående kursspiral ikke forekommer underbyggede i praksis. Sådanne forbud er derfor næppe under normale markedsvilkår 71 sagligt begrundede, når bortses fra visse ganske særlige tilfælde som f.eks. rettighedsemissioner. Ganske vist er der en vis substans i bank run -argumentet, beskrevet ovenfor i afsnit 1, men der er andre og bedre måder at imødegå dette potentielle problem, først og fremmest i form af indskydergarantiordninger m.v. 72 Det er på den baggrund uheldigt, at Finanstilsynet i over to år har opretholdt forbuddet mod short selling. Det gælder først og fremmest fordi det var en udtrykkelig forudsætning for forbuddets indførelse, at forbuddet ville blive ophævet igen, når markedet gik tilbage til mere normale tilstande 73, hvilket formentlig er sket. 74 Det danske forbuds opretholdelse hviler derfor p.t. på et noget vaklende hjemmelsgrundlag. Dertil kommer, at det forekommer unødigt indgribende for de finansielle markeder at opretholde et forbud uden hverken selv at foretage undersøgelser af virkningerne af et forbud mod short selling eller i det mindste at holde sig orienteret i de utallige internationale undersøgelser, der er foretaget heraf. 74 Det er på den baggrund ejendommeligt, at Finanstilsynet hævder løbende at følge med i, om der er noget, der taler for at afskaffe forbuddet 75, uden samtidig at konkretisere hvilke forhold man mener der støtter opretholdelsen af et forbud. Til sammenligning havde svenske Finansinspektionen allerede 14. oktober 2008, dvs. blot et par dage efter vedtagelsen af det danske forbud, gennemført undersøgelser af kursudviklingen for banker i USA, Storbritannien, Tyskland og Frankrig efter at disse lande havde indført short selling-restriktioner. Finansinspektionen kunne konstatera att kursutvecklingen trots restriktionerna inte resulterat i en stabil och lugn marknad, vilket var avsikten 76, og valgte bl.a. på den baggrund slet ikke at gribe ind over for short selling. Ikke engang nu, to år efter, ses Finanstilsynet at have foretaget en tilsvarende undersøgelse, som eventuelt ville kunne berettige opretholdelsen af det danske forbud. Havde tilsynet gjort dette, ville man efter alt at dømme nå frem til, at det danske forbud bør ophæves jo snarere, des bedre eftersom forbuddet er ubegrundet og unødvendigt og kan være skadeligt for det danske værdipapirmarked. Noter 1 Oversigter over forskellige landes regulering af short selling er bl.a. udarbejdet af Committee of European Securities Regulators (CESR): Measures adopted by CESR Members on short selling, 22. september 2008, opdateret 1. september 2010, ref. CESR/08-742, tilgængelig på samt af Seraina N. Gruenewald, Alexander F. Wagner og Rolf Weber: Emergency Short Selling Restrictions in the Course of the Financial Crisis, 1. august 2009, opdateret 23. juni 2010, tilgængelig via 2 Jf. Maria Strömqvist: How does shortselling affect financial markets, Sveriges Riksbank, Economic Commentaries, no. 7, 2009, tilgængelig på riksbank.com/upload/dokument_riksbank/kat_publicerat/ekonomiska%20kommentarer/2009/ek-kom-no_7-eng.pdf. 3 Lovforslaget (L 33) til lov om finansiel stabilitet, der blev fremsat den 8. oktober 2008 og vedtaget den 10. oktober Bestemmelsen, der indsatte 39 b i værdipapirhandelsloven, findes i Høringsfristen på bekendtgørelsen udløb kl. 18 allerede samme dag, som den blev sendt i høring, hvilket understreger indgrebets karakter af hasteforanstaltning. 5 Jf. bekendtgørelse nr af 10. oktober , stk. 1. Formuleringen af forbuddet, herunder dets rækkevidde, bærer i Danmark såvel som i flere andre lande præg af den hastebehandling, der muliggjorde forbuddets indførelse. Formålet med denne artikel er ikke at redegøre nærmere for fortolkningen og rækkevidden af det danske forbud; der henvises herom til Jesper Lau Hansen: Værdipapirhandelsloven med kommentarer, bind 2, 6. udgave, 2010, Jurist- og 98 Om rationalet bag forbud mod short selling

12 Økonomforbundets Forlag, s og s Se også Dan Moalem og Martin Dahlgaard: Nyt forbud mod short selling af danske finansaktier, i Finans/ Invest 8/08, s. 18ff, samt Camilla Søborg og Mads Mathiassen: Short sellingforbuddet i et europæisk perspektiv, i Finans/Invest 1/09, s. 22f. 6 Jf. bemærkningerne til økonomi- og erhvervsministerens ændringsforslag til lovforslaget, optrykt i Erhvervsudvalgets betænkning af 9. oktober Jf. bl.a. Børsen, 22. marts 2010, s Børsen, 28. juni 2010, s. 10. Økonomisk Ugebrev, nr. 29, 20. september 2010, s Caspar Roses blogindlæg af 27. maj 2010: Forbuddet mod short sale bør ophæves, tilgængelig på dk/blogs/alle_blogs/vis_blog/ /40662/forbuddet-mod-short-sale-boerophaeves.html. 8 Jf. navnlig bestyrelsens mundtlige beretning ved formanden Steen Blaafalk aflagt på Børsmæglerforeningens årsmøde 11. marts 2010: Alt i alt indtager Danmark nu en uheldig særstatus i kraft af det fortsatte short selling-forbud, og Børsmæglerforeningen opfordrer til, at forbuddet ophæves snarest. Se også artikel i Børsen: Fondsbørsen: Drop så det short selling-forbud, 19. maj 2010, tilgængelig på 9 Jf. Mårten Knuts: Behövs ett förbud mot short selling på värdepappersmarknaden? i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2009, nr. 1-2, s Jf. de i note 5 nævnte artikler. 11 Short selling er, udover den i note 5 nævnte lovkommentar af Jesper Lau Hansen, bl.a. sporadisk nævnt i følgende fremstillinger: Finn Østrup: Det finansielle system, 1. udgave, 2010, Thomson Reuters Professional. Jan Schans Christensen: Kapitalselskaber, 3. udgave, 2009, Thomson Reuters Professional, s Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumburg-Müller: Finansselskabsret samspillet mellem selskabsret og kapitalmarkedsret, 1. udgave, 2010, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s Jf. bl.a. Emilios Avgouleas: A New Framework for the Global Regulation of Short Sales: Why Prohibition is Inefficient and Disclosure Insufficient, i Stanford Journal of Law, Business, and Finance, Vol. 16, No. 2, 2010, tilgængelig via com/abstract= , samt Seraina N. Gruenewald, Alexander F. Wagner og Rolf Weber: Short Selling Regulation after the Financial Crisis First Principles Revisited, i International Journal of Disclosure and Regulation, Vol. 7, No. 2, s , tilgængelig via 13 Herfra skal selvsagt yderligere fratrækkes transaktionsomkostninger. Generelt tages ikke i artiklen højde for transaktionsomkostninger, da disse er uden betydning for illustration af korte positioners virkemåde. 14 Dvs. spændet mellem værdipapirets salgspris og nul, idet værdipapiret da sælges til den førstnævnte pris og købes tilbage til nul kroner. 15 Dvs. efter at investoren har solgt værdipapiret, men inden det er købt tilbage. 16 De øvrige ca. 20,2 pct. af aktierne i VW var ejet af en tysk delstat. 17 Det er normalt blandt de lande, der har indført short selling-forbud at have en undtagelse for prisstillere. Således indeholder den danske short selling-bekendtgørelse også i 3 en sådan undtagelse. 18 For en mere detaljeret gennemgang på dansk af aktielån henvises til Martin Poulsens kandidatafhandling Aktielån i et corporate governance perspektiv, august 2008, tilgængelig via samt samme forfatter: Aktielån og skjult ejerskab, i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2008, nr. 1, s Se også Niels Neergaard og Helle Søby Thygesen: Dansk aktielåneordning, i Revision og Regnskabsvæsen 1999, nr. 8, s Rammeaftalen kan findes på International Securities Lending Associations (ISLA) hjemmeside: 20 Standardvilkårene kan findes på Børsmæglerforeningens hjemmeside: Se nærmere om vilkårene i den i note 18 nævnte artikel af Niels Neergaard og Helle Søby Thygesen. 21 Jf. pkt. 4 i Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier. For så vidt angår GSMLA fremgår det af denne rammeaftales pkt. 2.3, at Notwithstanding the use of expressions such as borrow, lend, [ ] which are used to reflect terminology used in the market for transactions of the kind provided for in this Agreement, title to Securities borrowed or lent [ ] in accordance with this Agreement shall pass from one Party to another as provided for in this Agreement, the Party obtaining such title being obliged to deliver Equivalent Securities or Equivalent Collateral as the case may be. 22 Lånets løbetid aftales til en bestemt periode, dog højst 6 måneder, jf. pkt. 7 i Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier. Lånet kan dog til enhver tid opsiges af långiver med fem bankdages varsel og af låntager med én bankdags varsel. Pkt. 8 i GMSLA indeholder ligeledes bestemmelser om opsigelsesadgang. 23 Jf. pkt. 10 i Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier og pkt. 5 i GMSLA. 24 Jf. betænkning nr. 1521/2010 om insiderhandel, s. 106, note Jf. Christopher L. Culp og J.B. Heaton: The Economics of Naked Short Selling, 2008, 31(1) Regulation 46, tilgængelig på 26 Jf. f.eks. NASDAQ OMX Nordic Exchange: Buy-in Procedure and Guideline, NAS- DAQ OMX Nordic Member Rules 1.0, 8. februar 2010, tilgængelig på nasdaqomx.com/digitalassets/66/66733_buy_in procedure and guideline_nmr 1.0 enters into force on pdf. 27 Begrænsningerne, der bestod i prisrestriktioner (såkaldte tick-tests), blev senere indarbejdet i den amerikanske Securities Exchange Act af 1934 (rule 10a). Ticktests er, bortset fra egentlige forbud, det ældste regulatoriske indgreb mod short selling. Reglen kan udformes på forskellige måder, f.eks. som den dagældende amerikanske, hvorefter et børsnoteret værdipapir kun måtte short-sælges, hvis dette kunne ske til en kurs over den kurs, som den umiddelbart foregående handel blev gennemført til (plus-tick). 28 Jf. FSA: Short Selling, Discussion Paper No. 17, 2002, s. 12, tilgængelig via 29 Jf. The Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions: Report on Transparency of Short Selling, juni 2003, tilgængelig på 30 ESME: Position on Short Selling, 19. marts 2009, tilgængelig på eu/internal_market/securities/docs/esme/report_ _en.pdf. 31 ISLA: Securities Lending and Short Selling, maj 2008, opdateret juli 2009, tilgængelig via Om rationalet bag forbud mod short selling 99

13 32 CESR: Model for a Pan-European Short Selling Disclosure Regime, marts 2010, ref. CESR/10-088, tilgængelig på 33 CESR: CESR Proposal for a Pan-European Short Selling Disclosure Regime, 8. juli 2009, ref. CESR/09-581, tilgængelig på 34 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Short Selling and certain aspects of Credit Default Swaps, COM(2010) Se Robert Sloan: Don t Blame the Shorts: Why Short Sellers Are Always Blamed for Market Crashes and How History Is Repeating Itself, 1. udgave, 2009, McGraw-Hill Professional, og Michael Lewis: The Big Short Inside the Doomsday Machine, 1. udgave, 2010, Allen Lane. 36 Data fra Danmark indgår imidlertid i den i note 44 nævnte undersøgelse foretaget af Beber og Pagano. 37 Denne type argumenter går navnlig på, at short selling skulle være umoralsk ud fra en betragtning om, at short-sælgeren tjener penge på at sælge noget, han ikke ejer. 38 Se særlig om forholdet til kursmanipulation den i note 9 nævnte artikel af Mårten Knuts. 39 Jf. også den i note 24 nævnte betænkning s. 107, hvor det også anføres at det afgørende for, om der foreligger insiderhandel når short-sælgeren køber aktierne tilbage må være, om short-sælgerens køb af aktierne i markedet kan anses for begrundet i hans forpligtelse til at tilbagelevere de lånte aktier, eller om købet kan anses for begrundet i hans interne viden. 40 At short selling og markedsmisbrug principielt er to uafhængige spørgsmål understreges af, at det britiske finanstilsyn FSA i deres FSA Handbook har flyttet reglerne om short selling fra sektionen om Code of Market Conduct, som dækker markedsmisbrug, til en ny sektion om Financial Stability and Market Confidence. 41 Jf. Matthew Clifton og Mark Snape: The Effect of Short-selling Restrictions on Liquidity: Evidence from the London Stock Exchange, 19. december 2008, tilgængelig på short-selling-restriction-market-quality-december-2008.pdf, samt FSA: Short selling, Discussion Paper No. 1, 2009, annex 2, tilgængelig via uk/pages/library/policy/dp/2009/09_01.shtml. 42 Jf. Ekkehart Boehmer, Charles M. Jones og Xiaoyan Zhang: Shackling Short Sellers: The 2008 Shorting Pan, 25. september 2009, Johnson School Research Paper Series No Adam C. Kolasinski, Adam V. Reed og Jacob R. Thornock: Can Short Restrictions Result in More Informed Short Selling? Evidence from the 2008 Regulations, 1. september 2010, AFA 2010 Atlanta Meetings Paper, tilgængelig via Don M. Autore, Randall S. Billingsley og Tunde Kovacs: The 2008 Short Sale Ban: Liquidity, Dispersion of Opinion, and the Cross-Section of Returns of U.S. Financial Stocks, 19. juni 2009, tilgængelig via 43 Jf. Uwe Helmes og Thomas Henker: The Effect of the Ban on Short Selling on Market Efficiency and Volatility, 11. november 2009, tilgængelig via abstract= , samt Plato Investment Management: Has the Short Selling Ban Reduced Liquidity in the Australian Stock Market?, 24. oktober 2008, tilgængelig via 44 Jf. Alessandro Beber og Marco Pagano: Short-Selling Bans around the World: Evidence from the Crisis, november 2009, opdateret januar 2010, Centre for Economic Policy Research, Discussion Paper No. 7557, tilgængelig (mod betaling) på 45 Jf. Arturo Bris: Short Selling Activity in Financial Stocks and the SEC July 15th Emergency Order, 12. august 2008, IMD Report, s. 5-6, tilgængelig via imd.org/news/upload/report.pdf. Thomas Jason Boulton og Marcus V. Braga- Alves: The Skinny on the 2008 Naked Short Sale Restrictions, 12. september 2008, opdateret marts 2009, tilgængelig via Veljko Fotak, Vikas Raman og Pradeep K. Yadav: Naked Short Selling: The Emperor s New Clothes?, 22. maj 2009, tilgængelig via 46 Jf. den i note 45 nævnte undersøgelse af Fotak m.fl., s Jf. de i note 6 nævnte forarbejder ad. nr. 18, hvor det anføres at: Det kan ikke udelukkes, at disse forbud har medvirket til en stigning i omfang af short selling i Danmark. 48 Hong Kong havde dog allerede på dette tidspunkt visse begrænsninger for short selling. 49 Jf. Hong Kong Securities and Futures Commission: How short-selling activity affects liquidity of the Hong Kong stock market, 17. april 2009, research paper no. 44, tilgængelig på Paper%2044.pdf. 50 Jf. Eric C. Chang, Joseph W. Cheng og Yinghui Yu: Short-Sales Constraints and Price Discovery: Evidence from the Hong Kong Market, oktober 2007, The Journal of Finance, Vol. 62, No. 5, s , s Jf. Ian W. Marsh og Norman Niemer: The Impact of Short Sales Restrictions, 30. november 2008, s. 24, tilgængelig på resources/the-impact-of-short-sales-restrictions.pdf. 52 Jf. Ian Appel og Caroline Fohlin: Shooting the Messenger? Stock Market Liquidity and the Short-Sale Ban of , 7. juni 2010, tilgængelig via abstract= Eugene Fama har anført, at i et ideelt marked vil kurserne til enhver tid fuldt ud afspejle den tilgængelige information, jf. Eugene F. Fama: Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, maj 1970, The Journal of Finance, Vol. 25, No. 2, s , s Se for en kort beskrivelse på dansk af Fama s efficient markets hypothesis bl.a. den i note 11 nævnte fremstilling af Jan Schans Christensen, s. 286f. 54 Jf. Douglas W. Diamond og Robert E. Verrecchia: Constraints on Short-selling and Asset Price Adjustment to Price Information, juni 1987, The Journal of Finance, Vol. 18, Issue 2, s Jf. Ekkehart Boehmer og J. (Julie) Wu: Short Selling and the Price Discovery Process, 16. august 2010, tilgængelig via 56 Jf. bl.a. den i note 44 nævnte undersøgelse foretaget af Beber og Pagano, samt Arturo Bris, William N. Goetzmann og Ning Zhu: Efficiency and the Bear: Short Sales and Markets around the World, juni 2007, The Journal of Finance, Vol. 62, No. 3, s Sidstnævnte undersøger 46 lande i perioden Jf. de i note 45 nævnte undersøgelser foretaget af Boulton og Braga-Alves samt Fotak m.fl. 58 Jf. Lawrence E. Harris, Ethan Namvar og Blake Philips: Price Inflation and Wealth 100 Om rationalet bag forbud mod short selling

14 Transfer during the 2008 SEC Short-Sale Ban, FERC 2009 conference paper, tilgængelig på 59 Jf. den i note 12 nævnte artikel af Seraina N. Gruenewald m.fl., s Jf. de i note 6 nævnte forarbejder. 61 Jf. Børsens hjemmeside: Finanstilsynet: Fortsat dansk forbud mod short selling, 19. maj 2010, tilgængelig på nyheder/it.html. 62 Edward M. Miller: Risk, Uncertainty, and Divergence of Opinion, september 1977, The Journal of Finance, Vol. 32, No. 4, s , s Jf. den i note 42 nævnte undersøgelse, s Jf. Asher Curtis og Neil L. Fargher: Does short-selling amplify price declines or align stocks with their fundamental values?, 19. december 2008, opdateret 3. september 2009, tilgængelig på 65 Jf. Don M. Autore, Randall S. Billingsley og Tunde Kovacs: The 2008 Short Sale Ban: Liquidity, Dispersion of Opinion, and the Cross-Section of Returns of U.S. Financial Stocks, 19. juni 2009, tilgængelig på 66 Jf. den i note 41 nævnte discussion paper, annex 2, s Jf. den i note 51 nævnte undersøgelse. 68 Jf. den i note 44 nævnte undersøgelse, s. 3 og Jf. Abraham Lioui: The Impact of the 2008 Short Sale Ban on Stock Returns, 15. marts 2010, opdateret 28. juli 2010, tilgængelig på 70 Jf. den i note 50 nævnte undersøgelse, s og 2101 (forfatterens egen oversættelse). 71 Hvorvidt forbud mod short selling under ekstraordinære omstændigheder kan retfærdiggøres falder uden for rammerne af denne artikel, ligesom der heller ikke gøres nogen forsøg på at vurdere, hvorvidt det var fornuftigt at indføre midlertidige foranstaltninger under den seneste krise. Det er dog værd at bemærke i sidstnævnte henseende, at kriseindgrebene var truffet på forholdsvis uoplyst grundlag, fordi der ikke på daværende tidspunkt forelå nogen særlig omfattende empiriske undersøgelser af, hvordan short selling påvirker forbuddene, hvilket gør, at man i bagklogskabens klare lys nødvendigvis må se mildere på indgrebene. 72 Jf. herved også den i note 9 nævnte artikel af Mårten Knuts, s. 78, hvor Knuts tillige forholder sig skeptiskt till denna form av särbehandling av vissa industrier med hänvisning till deras samhälleliga funktion. 73 Jf. note Jf. Børsen, 22. marts 2010, s. 9, hvor kontorchef Hanne Råe Larsen udtalte at markedet formentlig er tilbage til normale tilstande. 75 Jf. Økonomisk Ugebrev, nr. 29, 20. september 2010, s. 4, hvor kontorchef Hanne Råe Larsen fra Finanstilsynet ifølge ugebrevet udtaler, at Finanstilsynet ikke selv har foretaget en undersøgelse, og at Finanstilsynet ikke ligger inde med undersøgelser af effekterne af forbud mod short selling. 76 Jf. note Jf. Finansinspektionen: FI:s undersökning av aktielån och kursutveckling, 14. oktober 2008, tilgængelig på MOMSRET ENKELTFAG PÅ MASTER I MOMS & AFGIFTER Handelshøjskolen, Aarhus Universitet udbyder i foråret 2011 enkeltfaget Momsret. Faget giver deltagerne et solidt kendskab til og overblik over national og fællesskabsretlig regulering og praksis samt sætter deltagerne i stand til selvstændigt at udarbejde nuancerede og bæredygtige løsninger på komplekse momsretlige problemstillinger. Undervisningen forløber over 15 tirsdage i Odense, med start den 25. januar Læs mere om enkeltfaget og Master i Moms & Afgifter på eller kontakt os for nærmere information på mail eller tlf Ansøgningsfrist er 1. december Om rationalet bag forbud mod short selling 101

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for investeringsforeninger

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for investeringsforeninger Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att: Jens Anton Vestergaard København, den 13. april 2009 Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Mikrostruktur på aktiemarkeder, med diskussion af algoritmers rolle Peter Norman Sørensen, KU, i Nationaløkonomisk Forening, 7/3 16

Mikrostruktur på aktiemarkeder, med diskussion af algoritmers rolle Peter Norman Sørensen, KU, i Nationaløkonomisk Forening, 7/3 16 Mikrostruktur på aktiemarkeder, med diskussion af algoritmers rolle, KU, i Nationaløkonomisk Forening, 7/3 16 1. Ordrebogen a. Limiterede ordrer b. Market making 2. Markedsordrens effekt på kursen 3. Konkurrence

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

1.1. Introduktion. Investments-faget. til

1.1. Introduktion. Investments-faget. til Introduktion til Investments-faget 1.1 Dagens plan Goddag! Bogen & fagbeskrivelse. Hvem er jeg/hvem er I? Hold øje med fagets hjemmeside! (www.econ.au.dk/vip_htm/lochte/inv2003) Forelæsningsplan,slides,

Læs mere

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern 8. juni 2016 N Y E R E G L E R O M O F F E N T L I G G Ø R E L S E A F I N T E R N V I D E N, M A R K E D S S O N - D E R I N G O G L E D E N D E M E D A R B E J D E R E S T R A N S A K T I O N E R Den

Læs mere

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær"

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende én aktionær Finanstilsynet 20. februar 2014 BØRS J.nr. 6373-0033 /mbd Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær" Efter indstilling fra Finanstilsynet har Det Finansielle Råd den 19. februar

Læs mere

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked Finanstilsynet Att.: Kristine Sachmann Høring om bekendtgørelse om indberetning af transaktioner med værdipapirer og bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R 28. juni 2016 N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R I forbindelse med at Europa-Parlamentet og

Læs mere

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse Erhvervsstyrelsen (RikNor@erst.dk, KarKra@erst.dk) Erhvervsministeriet (jkr@em.dk) 12. januar 2018 Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse (2017/0354) Dansk Erhverv har ved

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Asset Management update

Asset Management update NJORD NEWS Asset Management update December 2017 Asset Management update Denne opdatering giver et overblik over udvalgte nyheder, som vores afdeling for Investment Management (kapitalforvaltning) har

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

rapporter som intern viden.

rapporter som intern viden. VEJ nr 9973 af 09/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0012 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Den Danske Finansanalytiker Forening. Fremtidssikring af dansk realkredit!

Den Danske Finansanalytiker Forening. Fremtidssikring af dansk realkredit! Den Danske Finansanalytiker Forening Torsdag den 12. december 2013 Fremtidssikring af dansk realkredit! Vicedirektør Kristian Vie Madsen Finanstilsynet 1 Lovforslag L 89 fremsat 28. november 2013. Forventes

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder:

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder: 2. marts 2012 J.nr.: 244106 UDVIKLINGSPAKKEN NU PÅ PLADS (BANKPAKKE V) Introduktion Den 2. marts 2012 har regeringen samt V, DF, K og LA indgået aftale om en såkaldt Udviklingspakke. Udviklingspakken skal

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank og finansiering

Nyhedsbrev. Bank og finansiering Nyhedsbrev Bank og finansiering 16.08.2017 HVAD ER POTENTIALET FOR DIREKTE LÅN SOM ALTERNATIV FINANSIERINGSKILDE? 16.8.2017 Direkte lån fra institutionelle investorer har vundet indpas i visse dele af

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

2011-12 EU-note E 27 Offentligt

2011-12 EU-note E 27 Offentligt 2011-12 EU-note E 27 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Finansudvalget og Erhvervs-, Vækstog Eksportudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 16.

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Eftersyn af den finansielle regulering

Eftersyn af den finansielle regulering Erhvervsministeriet Att.: Hans Høj Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt pr. e-mail til hah@em.dk Dato: 22. september 2017 Eftersyn af den finansielle regulering Den danske Fondsmæglerforening hilser

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev PROVISIONSFORBUD VED UAFHÆNGIG INVESTERINGS- RÅDGIVNING OG PORTEFØLJEPLEJE 9.12.2015 Fra 1. januar 2017 indføres med implementeringen af MiFID II et

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

af udsteders oplysningsforpligtelse i 27 i lov om værdipapirhandel

af udsteders oplysningsforpligtelse i 27 i lov om værdipapirhandel Økonomi- og Erhvervsministeriet Departementschef Michael Dithmer Slotholmsgade 10-12 1216 København K 10. september 2009 Kommende lovændring af udsteders oplysningsforpligtelse i 27 i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere