FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR MFG skoleåret 2008/09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR MFG skoleåret 2008/09"

Transkript

1 FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR MFG skoleåret 2008/09 I. Rekruttering. Synliggørelse af MfGs profil. Styrkelse af MfGs rolle i forhold til det omgivende samfund. 1. Kommunikation udadtil Mål: udarbejdelse af en kommunikationsstrategi Resultatkrav: øget synliggørelse i det offentlige rum, herunder kommunikation af kvaliteter i uddannelsen skarpere profil, tydeliggørelse af brand (stx) udarbejdelse af en kommunikationsstrategi (grønspættebog for MfGs ledelse, v.hp) afprøve nye veje for rekruttering 1 Indikatorer: Konkret kommunikationsstrategi udarbejdet senest 1/10 Regelmæssig optræden i pressen Synliggørelse af vore kvaliteter i det offentlige rum Udarbejdelse af en proaktiv imageundersøgelse (inden 15/5 2008) Ny studieretningsfolder (klar senest 1/10, -målrettet i forlængelse af imageundersøgelse) Nyt årsskrift 2009 Søgetal pr. 15/3 2009? 1 Ideer fra seminar: Kort præcis branding. Hardcore og kreativt miljø. Årsskrift for tykt. Reklamer på folkeskoler. Elever skal med på nettet: sæt din egen studieretning sammen. Små videoklip på hjemmessiden. Forårskopncert annonceres mere. Indikator: hvor mange 9-10 kl. har vi kontakt til? FMK samarbejde: busser, alliancepartner i vækststrategi. Kontaktudvalg. Hvorfor MfG: Eleverne tager i små hold ud og holde oplæg om MfG. Der kan stilles spørgsmål og (hippie)myten kan aflives. Små videosekvenser. Reklame i Midtfyns FM(?). Hjemmesiden skal være tilgængelig intern ekstern- kommunikation skal forenes (?). Virksomhedskommunikation: SDU har sendt foldere ud. Kommunikationsstrategi. Afleverende skoler: Netværk i også sprogfag. Mere udveksling med folkeskoler også Ryslinge kommune. KIASK udvides. Bør være et pæd. arr. mellem gymnasiet og de afleverende skoler 1 gang/årl.

2 2. Samarbejde med afleverende skoler og UU Mål: øget samarbejde med afleverende skoler og UU for at styrke rekruttering Resultatkrav: Øget aktivitet i MfG-Lab Etablering af fagligt netværk mellem lærere i naturfag i folkeskolen og på gymnasiet Etablering af fagligt netværk mellem gymnasiets og UUs samt folkeskolens vejledere. Indikatorer: Antal elever på besøg i MfG Lab Antal besøg af MfG-elever på skoler Afholdte netværksarr. 3. Samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune Mål: Udvikle dialogen med Undervisningsafdelingen mhbp. at fremme fælles interesser Resultatkrav: Holde dialogen i gang om infrastruktur ift. uddannelsesstederne, bl.a. i det nyoprettede kontaktudvalg. Holde den uddannelsespolitiske dialog om uddannelsesniveauet varm nyoprettede kontaktudvalg Indikator: Forbedring af busforbindelser til MfG ifbm. at FMK (efter alt at dømme) bliver ansvarlig for den del af trafikken, der ligger inden for kommunen. Fastholdelse (pr. 15/3 2009) af den (nu højere?) gymnasiefrekvens i vores område.

3 I. Højt fagligt og pædagogisk niveau 1. Kvalitetssystem Mål: udarbejdelse af et kvalitetssystem, der er funktionelt, passer til kulturen på MfG og lever op til kvalitetsbekendtgørelsens krav. Skal evaluere undervisning, pædagogik og ledelse. Resultatkrav: revidering af eksisterende kvalitetssystem incl. evalueringsplan Indikatorer: præsentation af rev. kvalitetssystem i PRF primo Kompetenceudvikling Mål: Afholdelse af MUS & GRUS i hht. plan udarbejdet i SU Resultatkrav: Udarbejdelse af udviklingsplaner for kollegiet som helhed, faggrupper og den enkelte medarbejder i hht. skolens efteruddannelsespolitik 2. gennemførelse af intern efterudd. program på IT-området i hht. plan Indikatorer: alle medarbejdere skal IT-efteruddannes på min. 2 områder inden 31/ udviklingsplaner for de medarbejdere (min. 26) og faggrupper (omfattende min. 26 lærere) foreligger 3. Tiltrækning af dygtige medarbejdere Mål: tiltrække dygtige medarbejdere, synliggøre gymnasiet som jobmulighed for universitetskandidater med mangelfag udvikling af gymnasiets personalepolitik 3 Resultatkrav: Fællesfynsk (GymFyn) indsats på SDU for at synliggøre gymnasiet som jobmulighed, f.eks. i form af arrangement v. gymnasierektorer. Evaluering af personalepolitik Indikatorer: konkret aftale foreligger med SDU personalepolitik redigeret i hht. evaluering 2 Seminar: Mål bl.a. styrkelse af samarbejde på tværs af faggrupper. Uddannelse i teamsamarbejde 3 Seminar: Tiltag der skaber tryghed for nye medarbejdere, så de hurtigt indgår i faggruppesamarbejde og får hjælp. Den gode medarbejder tiltrækkes af a) den gode historie om MfG og b)mulighed for indflydelse og ansvar.

4 De følgende to punkter, II (Elevernes trivsel) og III(Globalisering) er i PRF besluttet til at være særlige indsatsområder i skoleåret 2008/09 II. Elevernes trivsel 1. Undervisningsmiljø Mål: Udarbejdelse af plan for og indsats for fastholdelse af elever 4 Resultatkrav: øget indsats mht. gennemførelsesvejledning i 1g udvikle frafalds-registreringssystem Indikator: planlægning og gennemførelse af ekstra vejledningsmoduler for nye 1g til bl.a. studietræning gennemførelse af trivsels- og frafaldsundersøgelse i 1g i forår 2009 fastsættelse af mål og midler for mindskelse af frafald 2009/10 teamets rolle? 2. Socialt miljø Mål: Skabe et socialt miljø på MfG blandt eleverne 5 Resultatkrav: Arbejdsgruppe med stærk elevrepræsentation nedsættes i efteråret 2008 mhbp. udarbejdelse af notat vedr. udvikling af det extra-currikulære liv (-herunder festerne) på MfG Indikatorer: Notat fra arbejdsgruppen forligger senest med udgangen af Seminar: Bedre Introduktion (mange bliver overrasket over niveauet, f.eks. i mat) Vi skal være bedre til at se og vejlede den enkelte elev, som måske har det vanskeligt i starten eller er inde i en overlæsset periode. Her kan teamet bruges som klasselæreren bruges i Folkeskolen. Problemet er hvilke redskaber teamet kan bruge, når de nu skal løse personlige kriser. Måske kunne studiegrupper i 1g være en løsning. I det hele taget bør teamet fokusere mere systematisk på problemer i grundforløbet, her kan der også være problemer med skift af studieretning o.a. Teamet må være mere markeret (synligt) og bruge mere tid på konkrete pædagogiske og sociale problemer og mindre på administrative opgaver. Teamet skal arbejde mere med koordinering mellem fagene (skriftligt arbejde + arbejdsformer + kompetencer). Teamet skal have ledelsesansvar. 5 Seminar: Urealistisk at konkurrere med café- og strøgkulturen i storbyen. Ringe har en anden kultur, men der kunne etableres flere frivillige aktiviteter, måske lektie-café med mulighed for servering af vand, frugt, etc. hver dag. Her kunne studiegrupperne sidde og arbejde. Flere arrangementer mht. det sociale ønskes. Også flere tilbud sammen med eksterne partnere (ex. Musikskolen o.a.).

5 III. Globalisering 1. Internationalisering Mål: Eksisterende samarbejdsflader udbygges, hhv. konsolideres 6 Resultatkrav: Comenius-samarbejde gennemføres i hht. plan Indikatorer: Vellykket gennemførelse af Comeniussamarbejde (belyses i rapport fra Internationalt Udvalg). Opfølgning på samarbejde v. TJ, PE og HA med gymnasiet i Brest: f. eks. udveksling. Undersøgelse af mulighederne for at studere en periode i et andet land (mulighed med ny meritbek.). IV. Fysiske rammer Mål: Modernisering af fysiske rammer og undervisningsfaciliteter 7 Resultatkrav: Udarbejdelse af moderniseringsplan for blok V Undersøge behov for lærerarbejdspladser, forbedre forholdene i lærerforberedelsen. Indikatorer: Moderniseringsplan for blok V skal foreligge inden udgangen af Vigtigt at plan foreligger, når vi får bygningsselveje (mhbp. optagelse af lån mv). Udført undersøgelse af lærerarbejdpladsernes antal og kvalitet og plan for forbedring foreligger senest 31/10 mhbp. forbedringer inden udgangen af Udvekslingsrejser bør genoptages. Virtuelle udvekslinger bør prøves. Det bør være muligt at studere et semester i et andet land. Mange ved ikke hvad Comenius-samarbejdet går ud på eller hvor Brest ligger. Så intern formidling af disse projekter ønskes. 7 Referat af debat om punkt V Fysiske rammer. Udfør en brugerundersøgelse der klarlægger ønsket om lærerarbejdspladser. Elever mener det er vigtigt med flade-ud pladser og flere gruppearbejdspladser. Bærbare computere skal inddrages i undervisningen hvilket stiller krav til opladningsmuligheder. Kantinepolitik og sundhedspolitik efterlyses. Mulighed for fysiske aktiviteter i pauser. Kreative fag mangler udstyr og plads. Ide: Man kunne samarbejde med friskolen mht brug af deres musiklokale. Blok V skal renoveres. Indeklimaet er for dårligt visse steder.

6 V. Overgangsfrekvenser til videregående udd. og aftagerrelevans Mål: øge overgangsfrekvenser og aftagerrelevans 8 9 Resultatkrav: Indsats i samarbejde med Studievalg Fyn mhbp. at øge overgangsfrekvenser. Indsats for at øge uddannelsens aftagerrelevans Indikatorer: Indgået aftale med Studievalg Fyn om tematisering af overgangsfrekvenserne. Arrangement arbejdsformer på videregående uddannelser for 3gelever og lærere med deltagelse af tidligere MfG-elever, som studerer på videregående uddannelser. VI. Effektiv institutionsdrift Mål: sikre en effektiv og målrettet personaleanvendelse 10 afvikle negativ egenkapital senest med udgangen af 2010 information fra ledelse/administration gøres mere overskuelig 11 forbedre det psykiske arbejdsmiljø Resultatkrav: Implementering af nye administrative systemer og værktøjer Fortsat i reduktion i antallet af overtimer og undertimer Rationalisering af lønadministrationen Overholde budget Medarbejdere skal mere oversigtligt kunne hente informationer om løntimer, rettereduktioner, elevtid til skr. arb. mmm. Forebyggelse af stress på grundlag af APV (udarbejdet forår 2008) 8 Ideer fra seminar: Overgangsfrekvenser: Fokus på hvor det kan føre hen karrieremæssigt. Skal integreres i den daglige undervisning. Brobygning på Uni meget vigtig. Arbejdsformerne hos os også vigtige. SRP vigtigst. Kandidatsymposier: tidl. studenter inviteres til at holde foredrag. 9 Seminar: Gamle elever komme og fortælle hvad de laver nu. Studievalg Fyn fungerer dårligt. Godt at elever besøger udd. institutioner. Holde 3g-cafe: gamle elever fortæller hvad de laver. 10 Seminar: Effektivitet er ikke kun et spørgsmål om økonomi, resultatløn kan lige så godt være baseret på indsatser som på statistik. En elev der bliver vejledt over i en anden uddannelse bør ikke tælle som frafald. Små studieretninger kan koste økonomisk, men være effektive læringsmæssigt. Effektiviteten bør være dialogbaseret, så beslutninger på basis af mange møder kan være mere effektive end beslutninger på basis af stærk ledelse. 11 Seminar: Bedre styr på Fronters anarki, så MfG s tal altid er nemme at finde.

7 Indikatorer: Nye administrative systemer (til erstatning af GAS og Bang Jensen årsnorm/skema) implementeret senest 1/11 Reduktion af over-/undertimer på 50% sommer 2009 ift. tal fra sommer Lønadministration er trukket hjem pr. 1/ (dvs. vi går ud af den såkaldte portalløsning mhbp. at lave lønsagsbehandlingen selv men bibeholder KMD som udbetaler). Mappen MfGs tal tilgængelig i samlet form på intranet/fronter Handleplan for forebyggelse af stress foreligger senest 1/ HV/april juni 2008

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner:

Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner: Resultatlønskontrakt for Rektor Povl Markussen, Sankt Annæ Gymnasium, 2011 Kontrakten gælder for gymnasiedelen for kalenderåret 2011, og skal ses i sammenhæng med udviklingskontrakt indgået for folkeskoledelen

Læs mere

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Forår 15 Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014 2015 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud Børn og Unge Åbyhøj den 29. december 2014 revideret den 6. marts 2015 Åbyhøj Dagtilbud Lokal Udviklingsplan 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

EUC Lillebælt Udfordringer. Screener alle elever i dansk og engelsk, når eleverne kommer. Man overvejer også at gøre det i matematik, da det er så vigtigt et fag. Differentiering i praksis er svært. Eleverne

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Ansat på Nørre Gymnasium

Ansat på Nørre Gymnasium Ansat på Nørre Gymnasium Om skolens organisation, ledelse, lærere, arbejdsformer og samarbejdsformer. Indledning Nørre Gymnasium er et alment gymnasium med en IB-skole tilknyttet. Dette skrift omhandler

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3.

Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3. Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3.14 1. Viborg Gymnasium og HFs værdigrundlag og målsætning

Læs mere

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Silkeborg Kommune Hermed det samlede høringssvar fra Silkeborg Kommune. Forebyggelsespakkerne har været sendt til

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014 STRATEGI 2012-2014 1 KVUC : STRATEGI 2012-14 Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik.12 3. Personale arbejdsforhold..18 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø.....23

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Samlet evalueringsrapport

Samlet evalueringsrapport Den 12.12.2013 Samlet evalueringsrapport I relation til nøgleområder 2010-2013 Nøgleområderne er udpeget for en treårig periode. Hvert år udpeges områder med særlig høj prioritet, og disse beskrives i

Læs mere