Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland"

Transkript

1 Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland De fælles elementer til udbudspolitikken 2013 for VEU Center Region Sjælland giver svar på, hvordan uddannelsesinstitutionerne i et samarbejde vil leve op til arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske målsætninger i bred forstand, herunder hvordan man vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse indenfor samarbejde og koordinering af; udbudsgodkendelser, markedsføring, behovsdækning, garantikurser, udlicitering m.v. Udbudspolitik SOSU Nykøbing Falster 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 INDLEDNING SOSU NYKØBING FALSTER... 2 LOKALT UDDANNELSESUDVALG FOR EFTERUDDANNELSE: (LUE) UDBUD... 2 SOSU NYKØBING FALSTERS UDBUDSGODKENDELSE... 3 SOSU NYKØBING FALSTERS GEOGRAFISKE OPLAND AKTIVITETSUDVIKLING... 3 FORVENTNING TIL SOSU NYKØBING FALSTERS AKTIVITETSNIVEAU I BEVILLINGSMÆSSIGE PRIORITERINGER... 3 SOSU NYKØBING FALSTERS PRIORITERINGER AF UDDANNELSESAKTIVITET I IMØDEKOMMELSE AF ARBEJDSMARKEDETS BEHOV (BEHOVSVURDERING)... 4 SOSU NYKØBING FALSTERS POLITIK FOR AFDÆKNING AF REGIONALE OG LOKALE UDDANNELSESBEHOV INDSATSOMRÅDER... 5 SOSU NYKØBING HAR FØLGENDE INDSATSOMRÅDET I MARKEDSFØRING... 6 SOSU NYKØBING FALSTERS MARKEDSFØRINGSAKTIVITETER UDLICITERINGSPOLITIK ELEMENTER I UDDANNELSESOPGAVER OPTAGET I FÆLLES KOMPETENCEBESKRIVELSER,SOM ER EGNEDE TIL UDLICITERING? KVALITET OG EVALUERING... 8 SOSU NYKØBING FALSTERS KVALITETS- OG EVALUERINGSPOLITIK UDBUDSOVERSIGT VEU CENTER REGION SJÆLLAND

2 1. Indledning VEU Center Region Sjælland (Vestsjælland samt Øst og Øerne) er samlingen af anerkendte udbydere af VEU udbuddet herunder AMU- og VUC uddannelser i kommunerne i Region Sjælland. Det er VEU Center Region Sjællands formål at vejlede og rådgive virksomheder, personer og øvrige interessenter i forbindelse med voksen- og efteruddannelse i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser, hvis hovedformål er som følger: 1. Bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling. 2. Medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemerne på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt. 3. Give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse. Den primære målgruppe er ufaglærte og faglærte. Hvilket vil sige målgruppen til og med erhvervsuddannelsesniveau. Indledning SOSU Nykøbing Falster SOSU Nykøbing Falster udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse herunder AMU uddannelser Der er to overordnede og ligeværdige hensyn, som Ministeriet for Børn og Undervisning lægger til grund for placeringer af udbud: Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og behov. Lokalt uddannelsesudvalg for Efteruddannelse: (LUE) SOSU Nykøbing Falster har et rådgivende, partssammensat Lokalt Uddannelsesudvalg for Efteruddannelse, hvis opgave er, at sikre et relevant udbud af AMU uddannelser, der matcher arbejdsmarkedets behov samt medvirke til analyse af behov og nyudvikling af uddannelser. Udvalget mødes fire gange årligt. SOSU Nykøbing Falster er en del af VEU Center Region Sjælland 2. Udbud Udbudspolitikken tager afsæt i de samlede udbudsgodkendelser, som udbyderne er tildelt i forhold til kompetence, geografi og branche, samt de øvrige styrkeområder. Herunder den samlede evne til at dække arbejdsmarkedets behov og efterspørgsel vedrørende kompetenceudvikling. Samlet udbyder institutionerne under VEU Center Region Sjælland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. Det samlede udbud dækker hele Regionen. Endvidere dækker udbuddet, at vi: Løbende gennemfører initiativer til minimering af aflysning samt evaluering af disse initiativer. Etablerer en gennemførelsesgaranti på bestemte kurser, som skønnes af have høje beskæftigelsesmuligheder eller understøtter andre relevante erhvervs- og arbejdsmarkedsrelevante pejlemærker. Udviklinger pakkeløsninger målrettet arbejdsmarkedets og de beskæftigelsesmæssige behov. Foretager branchespecifik udbudskoordinering. 2

3 SOSU Nykøbing Falsters udbudsgodkendelse SOSU Nykøbing F. er godkendt til at udbyde AMU uddannelser og enkeltfag inden for følgende fælles kompetencebeskrivelser (FKB-ere): 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge SOSU Nykøbing Falsters geografiske opland SOSU Nykøbing Falster s udbudsgodkendelser omfatter geografisk Region Sjælland. SOSU Nykøbing Falster henvender sig primært til offentlige arbejdspladser i såvel kommuner som i regionen. VEU Centrene og skolernes samarbejde, betyder at de traditionelle kommunegrænser for hver af skolerne udviskes, og skolerne bliver regionale i deres opsøgende arbejde. Skolens Kursusafdeling arbejder opsøgende med tilbud og uddannelsesvejledning til små og mellemstore virksomheder. I samarbejde med kommunale Jobcentre er skolen i stigende grad med til at opkvalificere ledige i forhold til at erhverve arbejde og/eller uddannelse. 3. Aktivitetsudvikling Overordnet forventes der, generelt for VEU Center Region Sjælland, i 2013 et svagt stigende aktivitetsniveau på både AMU- og det almene område. Stigningen sker som følge af bl.a. øget virksomhedskontakt på baggrund af forskellige projekter og netværk under VEU Center Region Sjælland og de regionale initiativer. Endvidere forventes en generel konjunkturmæssig nedgang at medføre en større ledighed samt en større efterspørgsel efter erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse fra virksomhederne. Endelig forventes det, at aktiviteter i regi af Kompetencefondene vil medføre en øget fokusering på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i virksomhederne med efterfølgende yderligere tilgang af kursister til uddannelsesinstitutionernes efteruddannelsesaktiviteter. Forventning til SOSU Nykøbing Falsters aktivitetsniveau i 2013 Skolen forventer aktivitetsstigning på det sundhedsfaglige område i kommunerne, da disse er optaget af og prioriterer efteruddannelse og opkvalificering af medarbejdere i forhold til den rehabiliterende indsats. Derudover vil der være en efterspørgsel på opkvalificerende uddannelser i forhold til kompetencer, der matcher forskellene mellem de nuværende grunduddannelser og den nye uddannelsesbekendtgørelse, som træder i kraft januar På det pædagogiske område forventes ligeledes aktivitetsstigning, der begrundes i øgende kompetencekrav til medarbejdere på daginstitutionsområdet og på det socialpsykiatriske område. I forhold til bo- og opholdssteder for børn og unge med særlige behov forventes efterspørgsel på uddannelser, der opkvalificerer medarbejderkompetencer indenfor medicinhåndtering, dokumentation og magtanvendelse. Det er centrale områder, som har været genstand for kritik i medierne, og derfor der genstand for øget tilsyn fra de offentlige myndigheder. 4. Bevillingsmæssige prioriteringer Generelt for VEU Center Region Sjælland. Ved prioritering af uddannelsesudbuddet vil aktiviteter til fastholdelse af beskæftigede blive højt prioriteret, ligesom aktiviteter med henblik på indslusning af ledige på arbejdsmarkedet prioriteres i samspil med de regionale aktører i beskæftigelsessystemet 3

4 Endelig prioriteres uddannelsesaktiviteter på baggrund af virksomheders igangsatte strategiske kompetenceudviklingsplaner højt. SOSU Nykøbing Falsters prioriteringer af uddannelsesaktivitet i 2013 Aftalemodellen er et styringsredskab på EVE området (Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse) og bygger på Finansministeriets taksameterfinansiering, dvs. udbetaling af tilskud til skolen pr. kursusdeltager i en given kursusperiode. Der er med enkelte undtagelser ikke deltagerbetaling på de AMU-uddannelser, skolen kan udbyde, til AMU målgruppe. SOSU Nykøbing F. vil bruge de muligheder for tilkøb (supplerende betaling for fleksibel afholdelse mm.) og afmeldegebyr, som Finansloven lægger op til. Finanskrisen og skolens placering i en yderligt liggende geografi stiller krav til skolen om at medvirke tidligt i afskedigelsesprocedurer for både offentlige og private virksomheder. Arbejdsmængden og jobtilbuddene er vigende i landsdelen og andelen af unge uden uddannelse og job er bekymrende. Skolen er gennem VEU Centret med i en Task-force, der er opsøgende ved større afskedigelsesrunder i kommuner og virksomheder. Skolen skal gennem kvalificerede efteruddannelser medvirke til dels at opkvalificere og dels efteruddanne medarbejderstyrken og derigennem sikre fastholdelse og uddannelse. Befolkningsdemografien peger på, at der allerede om få år vil være mangel på arbejdskraft indenfor velfærdsområdet, og skolen ser det, som en central opgave, at understøtte behovet for grund-, efter- og videreuddannelse. 5. Imødekommelse af arbejdsmarkedets behov (behovsvurdering) VEU Center Region Sjælland understøtter og udvikler erhvervslivet i Region Sjælland med en bred vifte af uddannelsesog udviklingstilbud, og dermed indgår uddannelsesinstitutionerne som et væsentligt element i den regionale vækst. Uddannelsesinstitutionerne i VEU Center Region Sjælland agerer i tæt samspil med erhvervslivet, faglige organisationer, erhvervsorganisationer, erhvervs- og udviklingsråd og jobcentre, for hermed at udvikle sin udbudsflade hen imod, hvad der aktuelt efterspørges på det regionale arbejdsmarked. Det centrale omdrejningspunkt er at være de foretrukne, aktive og innovative medspillere omkring kompetenceudvikling. Endelig søger uddannelsesinstitutionerne at opfange behovene hos den enkelte uddannelsessøgende med særlig fokus på dennes realkompetencer. Realkompetencevurderingerne tager udgangspunkt i den pågældende elev eller kursists livserfaringer og fører oftest til et mere målrettet uddannelsesforløb. 4

5 SOSU Nykøbing Falsters politik for afdækning af regionale og lokale uddannelsesbehov 2013 Skolens lokale efteruddannelsesudvalg mødes 4 gange årligt og virker som sparingspartner for skolens strategiske planlægning af AMU uddannelser til målgruppen. SOSU Nykøbing F. har en aktiv bestyrelse, der repræsenterer vores interessenter i samfundet. SOSU Nykøbing F. har lang tradition for tæt samarbejde om efteruddannelse med praktikstederne for hovedforløbene inden for EUD-indgangen Sundhed, pædagogik og omsorg. Det gælder både praktikstederne i kommunerne, sygehusene, psykiatrien og private aktører. Skolen indgår i forpligtende samarbejde med regionens øvrige erhvervsskoler og VUC er. Fra januar 2010 medvirker skolen i VEU Center Østsjælland og Øerne. I den forbindelse er der oprettet et sydligt samarbejde mellem de lokale erhvervsskoler og VUC i netværket 1 Indgang Syd. Skolen indgår i landsdækkende skolenetværk og udviklingsprojekter, der alle er medvirkende til at få indsigt i strømninger og tendenser på skolens virkeområde. Skolen afdækker uddannelsesbehov og gennemfører forløb for opkvalificering af ledige og fyringstruede i samarbejde med jobcentrene og private aktører. 6. Indsatsområder Den formulerede udbudspolitik for VEU Center Region Sjælland skal lokalt og regionalt understøtte: Den teknisk-faglige, merkantile, almene og personlige opkvalificering af arbejdsmarkedet i VEU Center Region Sjællands geografiske dækningsområde. Virksomhedernes behov for kompetenceudvikling i forbindelse med f.eks. omstillingsprocesser, ændret arbejdsorganisering, herunder ledelsesmæssig opkvalificering. En øget mobilitet og fleksibilitet i arbejdsstyrken. Omskoling og opkvalificering af ansatte på virksomheder, der afvikles eller outsources på grund af globalisering. Et særligt indsatsområde er at udbrede kendskabet til mulighederne i VEU til SMV ere i regionen og deres ansatte, hvoraf mange er karakteriseret som uddannelsesuvante. Overordnet defineres kerneområderne for efteruddannelse med udgangspunkt i de områder, hvor uddannelsesinstitutionerne under VEU Center Region Sjælland gennemfører grunduddannelse til og med hovedforløb. Herunder at der bliver øget fokus på kombination af AMU-kurser og FVU-forløb. Regionen har mange virksomheder inden for håndværk, mindre industri, detailhandel og service og deres behov for opkvalificering af medarbejderne sikres dækket via udviklingsprojekter og det brede udbud af kurser. 5

6 SOSU Nykøbing har følgende indsatsområdet i 2013 Det pædagogiske område o Børn- og unge Normalområdet: dagpleje og institutionsområdet. Anbringelsesområdet: familieplejen og opholdssteder. o Social- og psykiatriområdet Opsøgende indsats med henblik på involvering i uddannelsespotentiale indenfor fængselsvæsenet Det sundhedsfaglige område o Kommunale område Medvirke til strategisk uddannelsesplanlægning og uddannelsesforløb, særligt på rehabiliteringsområdet, som har vedvarende fokus i kommunerne i Understøtte det kommunale fokus på ernæring Understøtte kompetenceudvikling for ansatte uddannet efter ældre uddannelsesbekendtgørelser Det gode patientforløb o Tværsektorielle samarbejder o Private aktører Opsøgende uddannelsesvejledning og uddannelsesplanlægning for kommunalt godkendte private aktører inden for pleje og praktisk bistand. Taskforce opgaver ved afskedigelsesrunder o Indgår i VEU samarbejdet i det lokale sydlige netværk i en taskforcegruppe, som yder tidlig indsats i forhold til at sikre afskedigelsestruede medarbejde opkvalificering eller IKV med henblik på øgede jobmuligheder eller fastholdelse i job Der er på given foranledning mulighed for at udbyde kurser på andre end ovennævnte områder, herunder også på det regionale område, idet SOSU Nykøbing har mulighed for at låne relevante skolegodkendelser. 7. Markedsføring VEU Center Region Sjælland gennemfører en koordineret markedsføring af Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE). Markedsføringen har afsæt i en fælles behovsafdækning i lokalområdets virksomheder og har til formål at understøtte de overordnede lokale, regionale og nationale arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske målsætninger. Der er i VEU Center Region Sjællands regi udviklet og lanceret en hjemmeside, der består af en fælles platform for de deltagende uddannelsesinstitutioner. Målgruppen for hjemmesiden er primært små og mellemstore virksomheder samt ansatte og ledige. Endvidere består hjemmesiden af et intranet, hvor uddannelsesinstitutionerne har mulighed for vidensdeling. Der er i regi af VEU centeret implementeret et fælles CRM-system på alle skoler i netværket, hvor VEU-konsulenterne dagligt, på baggrund af det opsøgende arbejde, beskriver konkrete virksomhedsbehov med henblik på målrettet markedsføring samt systematisk opsamling af uddannelsesbehov, bl.a. med henblik på udbud og kursusudvikling. Markedsføringen skal endvidere bidrage til at styrke institutionerne under VEU Center Region Sjælland som professionelle udbydere af AMU- og almene efteruddannelser, samt en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder og øvrige interessenter. Markedsføringen sker endelig konkret via uddannelsesinstitutionernes hjemmesider, brochurer, produktblade, annoncering og nyhedsbreve og understøtter det personlige salgs- og vejledningsarbejde som VEU-konsulenter, vejledere og undervisere dagligt udfører i forhold til målgruppen. 6

7 SOSU Nykøbing Falsters markedsføringsaktiviteter 2013 Markedsføring sker i henhold til gældende regler og i forhold til årets indsatsområder. Skolen udgiver et kursuskatalog både trykt og digitalt - med udvalgte AMU uddannelser, som henvender sig til et bredt udvalg af branchens målgrupper og til både beskæftigede og ledige. Skolen annoncerer på egen hjemmeside i henhold til gældende regler. De uddannelser, der er behov for og tilstrækkeligt efterspørges, gennemføres. Deltagerne optages i den rækkefølge, de er tilmeldt via uddannelsesportalen Efteruddannelse.dk Ved tilstrækkeligt antal (min. 20) deltagere, gennemføres uddannelsen / kurset. Enkelte kurser gennemføres med særlige begrundelser med færre deltagere. Senest 4 uger før uddannelsens / kursets starttidspunkt tages stilling til om uddannelsen kan gennemføres. Aktiv indsats for at afholde så mange af kurserne i kursuskalenderen som muligt, dvs. intensiv markedsføring og samarbejde skolerne imellem for at få fyldt de enkelte kurser Ved aflysning henvises til andre skoler, der har tilsvarende uddannelse / kursus - eller der henvises til næste gang skolen gennemfører uddannelsen. Skolen indgår i tværsektorielle samarbejder og netværk om udbredelse af kendskabet til AMU uddannelsestilbud og FVU, samt mulighed for afklaring af realkompetencer. Alle skolens kernemål annonceres én gang årligt og evt. i samarbejde med andre SOSU skoler mhp. styrket gennemførelse. Skolen markedsfører uddannelsestilbud fra andre SOSU skoler, som udbyder AMU uddannelser for små målgrupper mhp. styrket gennemførelse. Gennem et varieret udbud af temadage søger skolen at give inspiration til uddannelse, både overfor enkeltdeltagere og uddannelsesledere i kommunerne og hos private aktører. Gennem uddannelsescafeer holder skolen kontakt til uddannede ledige, som kan få opdatere deres viden om nye uddannelser og tilbud, således at de vedligeholder og opkvalificere deres kompetencer og dermed er jobparate. 8. Udliciteringspolitik 2013 Udliciteringen vil ske med udgangspunkt i den økonomi, som kendes fra det omkostningsnære takstkatalog. Ved beslutning om udlicitering er uddannelsescenteret opmærksom på de udgifter - eksempelvis markedsføring, ledelse og pædagogisk tilsyn m.m. - som under alle omstændigheder skal varetages af den enkelte skole. Den enkelte skole vil hos den private udbyder sikre sig en klar ansvars- og kompetencefordeling jf. godkendt udliciteringskontrakt af ministeriet. Skolen vil løbende sikre at udliciteringskontaktens betingelser er opfyldt, gennem kontrol og chekliste ift. ministeriets vejledning. 7

8 Elementer i uddannelsesopgaver optaget i fælles kompetencebeskrivelser,som er egnede til udlicitering? For at få licitationen er det en betingelse at den private aktør kontakter kursuscenteret så tidligt i en planlægning med en mulig kunde for at sikre, at såvel administration, som indhold af kurset er i overensstemmelse med målene for uddannelsen. For at få licitationen skal den private aktør godtgøre at kunne varetage uddannelsen med minimum samme kvalitet som SOSU skolerne. SOSU Nykøbing Falsters undervisere skal være medundervisere på dele af de udliciterede uddannelser for at tilgodese tilsyn og kvalitet. Den private aktør skal have viden om AMU-uddannelser, love og regler. Den private aktør skal afholde uddannelse inden for AMU målgrupperne, og på et af skolens undervisningssteder. Den private aktør skal være et supplement til at nå de målgrupper, som skolerne ikke selv umiddelbart kan dække pga. opgavens art og/eller størrelse. Den private aktør skal opfylde de betingelser, der er anført i standardkontrakten fra ministeriet. Skolen ønsker ikke at udlicitere ud over Region Sjælland. Det er en betingelse for udlicitering, at skolen har budgetramme til at afholde aktiviteten, eller har fornøden tid til at søge ministeriet om ekstra midler. 9. Kvalitet og evaluering Undervisningsministeriet har publiceret Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU samt en række tjeklister for at understøtte at kvaliteten overholdes 1. I dette materiale anbefales det, at der sættes fokus på følgende på de enkelte skoler: Opbyggelse af en kvalitetskultur (holdninger, fælles forståelse og få det ind under huden ), Indførelse af et kvalitetssystem (et formelt system bestående af procedurer, tjeklister osv., opbygget omkring regelsættet på området). Skolerne I VEU Center Region Sjælland ønsker med udgangspunkt i ovennævnte at opbygge en kvalitetskultur og indføre et kvalitetssystem. Skolernes kvalitetskultur og kvalitetssystem vil løbende blive drøftet på kursuschefmøder i regi af VEU centeret med henblik på gensidig understøttelse af opbygningen og indførelsen af kvalitetskultur og kvalitetssystem på de enkelte skoler. 1 lse%20og%20undervisning%20for%20voksne/nyheder/voksne/udd/voksne/2011/feb/110211%20publ ikation%20guidelines%20og%20gode%20raad%20til%20arbejdsmarkedsuddannelser.aspx 8

9 SOSU Nykøbing Falsters kvalitets- og evalueringspolitik 2013 Ethvert AMU-uddannelsesmål evalueres i ministeriets Viskvalitet -portal. SOSU Nykøbing Falster har en kvalitetshåndbog, der sikrer opfølgning og kvalitetsudvikling af AMU uddannelser. Håndbogen kan ses på skolens hjemmeside. SOSU Nykøbing Falster har opbygget et kvalitetssystem i det administrative regi, som består af en række tjeklister og procedurer, der sikrer at love og regler i forhold til administration af VEU midler sker i henhold til love og forskrifter. SOSU Nykøbing Falster har i 2012 haft besøg af Rigsrevisionen og ikke fået efterfølgende bemærkninger i forhold til drift og ansvar. Det samlede resultat af skolens AMU evalueringer fremgår af skolens hjemmeside, og indgår i den landsdækkende evaluering, som kan ses på 10. Udbudsoversigt VEU Center Region Sjælland Samlet er institutionerne i VEU Center Region Sjælland godkendt til at udbyde følgende FKB ere (fælles kompetencebeskrivelser): FKB nr FKB betegnelse 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge CELF SOSU Nykøbing x x x EUC Sjælland Erhvervskøreskolen ZBC SOSU Sjælland KHS Juul Gruppen RTS KHS UCR EUC Nordvest Sjælland SCEU Nordvestsjælland HF og VUC VUC Vestsjælland Syd VUC Storstrøm VUC Vestsjælland VUC Roskilde 9

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitikken indeholder følgende afsnit: 1. Udbudsgodkendelser til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 2. Geografi og dækningsområde 3. Kursuscenter

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 10.12.2014 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 1. Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse Godkendt på bestyrelsesmødet den 15.12 2014 Indhold... 3 Udbud og marked... 3 Formål... 3 Behovsredegørelse 2014... 3 Geografisk dækning... 3 Aktivitetsområder...

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

KULEGRAVNING af AMU-området

KULEGRAVNING af AMU-området KULEGRAVNING af AMU-området Udvalget til kulegravning af AMU-området Undervisningsministeriet November 2011 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund for analysen... 3 1.2 Analysens opbygning...

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.:

Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.: Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.: Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F. udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i overensstemmelse

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik, målsætning Syddansk Erhvervsskoles udbud af uddannelse og kurser retter sig mod såvel enkeltpersoner og virksomheder mv. som mod de brancher,

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Udbudspolitikken kommunikeres på Mercantecs hjemmeside for at give størst mulig åbenhed over for interessenterne i regionen.

Udbudspolitikken kommunikeres på Mercantecs hjemmeside for at give størst mulig åbenhed over for interessenterne i regionen. Mercantecs udbudspolitik 2015 for erhvervsuddannelser og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 1. Formål Mercantec ønsker med nærværende udbudspolitik at informere kunder, samarbejdspartnere samt

Læs mere

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene.

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene. Til alle godkendte AMU-udbydere og VEU-centre Vejledning til institutionernes arbejde med individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne (IKV i AMU) Denne vejledning om IKV i AMU henvender

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammenfatning... 5 Indledning... 8 KLAR projektets baggrund... 8 KLAR projektets organisering... 8 KLAR Projektets mål... 9 Sammenhængsforståelsen i KLAR... 9 Evalueringens

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer. Afrapportering til Bornholms Vækstforum

Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer. Afrapportering til Bornholms Vækstforum Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer Afrapportering til Bornholms Vækstforum Bornholms Akademi og Center for Regional og Turismeforskning Juni 2006 Udarbejdet af Pernille Uhrenholdt,

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere