Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013"

Transkript

1 Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept 2. maj 2013

2 Status Forslag til ny akkrediteringslov forventes vedtaget i maj Bekendtgørelse sendes herefter i høring Lov og bekendtgørelse forventes at træde i kraft i juli 2013 Loven omfatter hele det videregående uddannelsesområde Danmarks Akkrediteringsinstitution etableres ved lovens ikrafttræden

3 Lovforslagets hovedelementer - Institutionsakkreditering som erstatning for uddannelsesakkreditering - Uddannelsesakkrediteringer i en overgangsfase - Gennemgang af uddannelser med særlige udfordringer - Tværgående evalueringer ved EVA - Akkrediteringsopgaven samles i Akkrediteringsinstitutionen (skifter navn til Danmarks Akkrediteringsinstitution) - Prækvalifikation af nye uddannelser: Ministeriel screening Fagligt uafhængigt udvalg (5-7 personer)

4 Politiske intentioner Flere frihedsgrader til institutionerne samtidigt med at de skal tage et større ledelsesmæssigt ansvar for uddannelseskvaliteten Et system som politikkere kan have tillid til og som fremmer kvalitetsudvikling samtidigt med at det indfanger kvalitetssvigt i uddannelserne Understøtte institutionernes eget kvalitetsarbejde og fremme udvikling Et fælles system for hele sektoren Fælles ramme med plads til forskellighed Forenkling i forhold til bl.a. Dokumentationskrav

5 Afgørelser og konsekvenser Afgørelse Vurdering Konsekvens Positiv Betinget Afslag Helhedsvurdering af, om kvalitetssikringssystemet med undtagelse af få klart afgrænsede problemstillinger, er velbeskrevet, velargumenteret og velfungerende i praksis. Helhedsvurdering af, at jeres kvalitetssikringssystem i hovedparten er velbeskrevet, velargumenteret og fungerer rimeligt i praksis. Rådet vil i sin afgørelse påpege mindre velfungerende områder, som I efterfølgende skal følge op på indenfor en given tidsramme. Helhedsvurdering af, at der er flere væsentlige mangler i jeres kvalitetssikringssystems opbygning eller funktion i praksis. Mulighed for at oprette nye uddannelser og nye uddannelsesudbud, når disse er prækvalificeret og godkendt, samt foretage justering af eksisterende uddannelser. Alle nye uddannelser og uddannelsesudbud skal uddannelsesakkrediteres før oprettelsen. Plan for opfølgning. Uddannelsesinstitutionen kan ikke oprette nye uddannelser eller uddannelsesudbud. Eksisterende uddannelser skal uddannelsesakkrediteres efter en turnusplan.

6 Overblik: Universiteter Universitet Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet Aalborg Universitet Danmarks Teknisk Universitet Copenhagen Business School IT-Universitetet I alt ca uddannelser

7 Overblik: Professionshøjskoler Professionshøjskole Danmarks Medie- og Journalisthøjskole University College Syddanmark University College Lillebælt University College Nordjylland University College Sjælland Metropol UCC VIA University College I alt ca. 300 uddannelser og udbud

8 Overblik: Erhvervsakademier Erhvervsakademi Erhvervsakademi Kolding Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademi SydVest Erhvervsakademi Aarhus Erhvervsakademi Sjælland Erhvervsakademi Lillebælt Copenhagen Business Academy Københavns Erhvervsakademi (KEA) Erhvervsakademi Dania I alt ca. 250 uddannelser og udbud

9 Overblik: Kunstneriske uddannelser Kunstneriske uddannelser Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler Det Informationsvidenskabelige Akademi Kunstakademiets Billedkunstskoler Den Danske Filmskole Det Jyske Musikkonservatorium Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Rytmisk Musikkonservatorium Statens Scenekunstskole I alt ca. 115 uddannelser

10 Overblik: Maritime uddannelser Maritime uddannelser Fredericia Maskinmesterskole Maskinmesterskolen i København Marstal Navigationsskole MARTEC inc. Skoleskibet Danmark Skagen Skipperskole Skoleskibet Georg Stage Svendborg International Maritime Academy Svendborg Søfartsskole Århus Maskinmesterskole I alt ca. 20 uddannelser

11 Hurtig og smidig overgang Indfasning over 4 år Kontinuitet i den eksterne kvalitetssikring Stærkt reduceret turnusplan for at give plads og tid til at forberede ansøgning til institutionsakkreditering Ansøgning om nye uddannelser skal fortsat akkrediteres indtil positiv institutionsakkreditering er opnået

12 Den nye organisation

13 Lidt om programmet for i dag Registrering og sandwich Velkomst og indledning Hovedlinjer i operationalisering, Inkl. Q&A Grundlag for vurdering Borddrøftelse: "Hvordan får vi et godt indblik i, hvordan jeres kvalitetsarbejde fungerer i praksis?" Tilbagemelding fra borddrøftelse i plenum Pause Forventninger til kvalitetsarbejdet Borddrøftelse: "I forhold til jeres kvalitetsarbejde i dag, hvilke udfordringer ser I i forventningerne, og er der noget vi har overset?" Tilbagemelding fra borddrøftelse i plenum Den videre proces Afrunding

14 Hovedlinjer i udkast til vejledning Operationalisering En typisk akkrediteringsproces Spørgsmål og kommentarer Helhedsvurderinger Kilder til vurdering Forventninger til kvalitetsarbejdet Drøftelser undervejs ved bordene, opsamling i plenum

15 Operationalisering Forventning: Bidrage til at sikre og udvikle uddannelsernes kvalitet og relevans gennem fokus på de interne kvalitetssystemer og det daglige kvalitetsarbejde Operationalisering: Fokus på institutionens eget kvalitetssystem og arbejde Tæt kobling mellem intern og ekstern kvalitetssikring Ingen faste krav eller standarder i vejledningen

16 Operationalisering Forventning: Effektivt og ubureaukratisk system Institutionerne skal ikke nyproducere omfattende dokumentation Operationalisering: Primært allerede eksisterende dokumenter Skriftlig dokumentation ad to omgange Før 1. besøg: Selvevalueringsrapport Før 2. besøg: Kvalitetsarbejdet på udvalgte områder

17 Operationalisering Forventning: Ens for de videregående uddannelser og medvirke til et sammenhængende uddannelsesbillede Tage højde for forskelle på tværs af sektorer Operationalisering: Én vejledning, samme kriterier, samme proces Institutionen vurderes på eget system og praksis Obs-punkter i vejledningen

18 Operationalisering Forventning: Understøtter institutionernes eget ansvar for løbende sikring og udvikling af uddannelserne Operationalisering: Fokus på: Institutionens eget kvalitetsarbejde Ledelsen i kvalitetsarbejdet

19 En typisk akkrediteringsproces Dokumentation Opstartdialog med institutionen Nedsættelse og uddannelse af panel Selvevaluering udarbejdes Vurdering 1. besøg. Fokus på det overordnede system 2. besøg. Primært uddannelsesnedslag Afgørelse og opfølgning Akkrediteringsrådets afgørelse

20 En typisk akkrediteringsproces Første besøg: fokus på kvalitetssystemet Indledende møde på ledelsesniveau Selvevalueringsrapport Ekspertpanel nedsættes 1. besøg: fokus på kvalitetssystemet

21 En typisk akkrediteringsproces Andet besøg: Fokus på kvalitetsarbejdet i praksis Dokumentation for udvalgte områder 2. besøg: fokus på praksis Rapport, høring og offentliggørelse Rådet træffer afgørelse

22 Principper for vurdering Det grundlæggende princip: Helhedsvurderinger Kilder til vurdering Forventninger til kvalitetsarbejdet

23 Helhedsvurderinger Fokus på helheden: i vurdering af det enkelte kriterium i vurdering på tværs af kriterier Ingen tjeklistelogik og målepunkter Større krav til panelmedlemmer Flere kilder: Autentisk dokumentationsmateriale, besøg, ledelsesrefleksion, nøgletal, audit trails

24 Ledelsesrefleksion Mulighed for selv at beskrive og vurdere, hvordan kvalitetssystemet reflekterer institutionens egenart, udfordringer og visioner Diskutere områder, hvor der er udfordringer eller et udviklingspotentiale Diskutere i hvilket omfang kvalitetssikringssystemet leverer de ønskede resultater

25 Nøgletal Et bidrag til valg af audit trails Et overblik over uddannelsernes resultater på tre nøgleparametre: Studieprogression, frafald og beskæftigelse Nøgletal for hver enkelt uddannelse gerne fra central database

26 Audit trails Et antal uddannelser og temaer udvælges af panelet på baggrund af 1. besøg Audit trails er tænkt som et grundlag for at efterprøve om kvalitetssystemet fungerer i praksis Kvalitet eller mangel på samme i en audit trail er ikke en automatisk indikator på et panels endelige vurdering af institutionens kvalitetsarbejde Fokus er på begrundede handlinger og en løbende information i kvalitetsarbejdet

27 Spørgsmål Hvordan får vi et godt indblik i, hvordan jeres kvalitetsarbejde fungerer i praksis?

28 PAUSE

29 Forventninger til kvalitetsarbejdet

30 Tydelig sammenhæng i indsats At der i institutionen er en kvalitetstænkning Hvor der løbende evalueres Hvor problemer følges op af begrundet handling, som sigter på bedre resultater At der er sammenhæng i kvalitetsarbejdet mellem mål, midler, viden og opfølgning At kvalitetsarbejdet er systematisk og løbende

31 Tydeligt ledelsesansvar At der er et hensigtsmæssigt vidensflow vertikalt og horisontalt At kvalitetssystemet gør det muligt for den øverste ledelse at tage ansvar for kvalitetssikringen af institutionens uddannelser uanset om det er organiseret centralt eller stærkt decentralt

32 Kvalitetskultur At centrale kvalitetsstrategier kobles med lokale processer og faglige værdier At der sker den nødvendige lokale oversættelse og tilpasning af kvalitetsarbejdet uden at essensen går tabt At der internt er en dialog, der fremmer tillid og samarbejde om kvalitetsudvikling, og om løsning af problemer, når og hvor de opstår

33 Solid kvalitetssikringspraksis At systemet findes på hele institutionen, og alle steder anvendes i praksis Dialog og materiale skal sandsynliggøre, at der er tale om en velfungerende kvalitetssikringspraksis Forventningerne til en velfungerende praksis: En praksis baseret på gennemprøvede metoder og en solid lokal erfaring indvundet over tid En praksis, der leder til gode resultater, og som løbende tilpasses og udvikles

34 Spørgsmål Hvilke udfordringer skaber disse forventninger i forhold til jeres kvalitetsarbejde i dag? Er der noget, som vi har overset?

35 De videre skridt

36 Proces for vejledning til institutionsakkreditering 2. maj: Dialogmøde med institutioner 3. maj: Dialogmøde med interessenter 7. maj: Møde med studenterorganisationer 17. maj: Vejledning sendes i høring 31. maj: Frist for afgivelse af høringssvar Ultimo juni: Endelig vejledning offentliggøres Informationsmøde om vejledning

37 Plan for institutionsakkreditering Medio august: Indsendelse af interessetilkendegivelse Medio september: Rådet indstiller plan til uddannelsesminister 1. oktober: Plan for institutionsakkreditering offentliggøres Januar 2014: Første institutionsakkreditering påbegyndes

38 Reduceret turnusplan for uddannelsesakkreditering Universiteter: Turnusplan for 2013 reduceret fra 90 til 70 uddannelser VUS-institutioner: 8. runde aflyst 19. april: Rådet godkendte følgende principper for reduceret plan: 14-17: 90 uddannelsesakkrediteringer, UI 14-17: 70 uddannelsesakkrediteringer, VUS Ligelig fordeling på tværs af institutioner Fokus på uafdækkede områder og hidtidige problemområder De største uddannelser og udbud først

39 Tak for denne gang

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering Akkreditering af Københavns Erhvervsakademi Danmarks Akkrediteringsinstitution

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

SOMMERMAGASIN. TEMA: Formidling af erfaringer og resultater af akkreditering i Danmark. TEMA: Erfaringer med institutionsakkreditering.

SOMMERMAGASIN. TEMA: Formidling af erfaringer og resultater af akkreditering i Danmark. TEMA: Erfaringer med institutionsakkreditering. TEMA: Erfaringer med institutionsakkreditering og -evaluering i Norge og Holland TEMA: Formidling af erfaringer og resultater af akkreditering i Danmark ACE Denmarks SOMMERMAGASIN ACE Denmarks Sommermagasin

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Professionshøjskolen University College Nordjylland Studieleder Charlotte Koldsø Sendt pr. e-mail: cko@ucn.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Kolding Rektor Niels Egelund Ole Højgaard Pedersen Sendt pr. e-mail: iba@iba.dk, neg@iba.dk, ohp@iba.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til produktionsteknolog AK. Akkrediteringsrådet

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet har

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Strategi for Danske Erhvervsakademier... 6 Efter- og videreuddannelse... 8 Udvikling og forskning... 10 Dimensionering... 13 Udviklingskontrakter...

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-643

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010/11

Brugerundersøgelse 2010/11 Brugerundersøgelse 2010/11 - Undersøgelsen er gennemført blandt universitetsmedarbejdere, der har været involveret i akkrediteringerne efteråret 2010 og foråret 2011 Undersøgelsen indeholder Hovedkonklusioner

Læs mere

SOMMERMAGASIN DE STUDERENDE FOKUS PÅ DE STUDERENDES VIGTIGE ROLLE I ALLE LED AF AKKREDITERING

SOMMERMAGASIN DE STUDERENDE FOKUS PÅ DE STUDERENDES VIGTIGE ROLLE I ALLE LED AF AKKREDITERING DE STUDERENDE FOKUS PÅ DE STUDERENDES VIGTIGE ROLLE I ALLE LED AF AKKREDITERING AFTAGERDIALOG FOKUS PÅ DIALOGEN MELLEM UDDANNELSESINSTITUTIONER OG AFTAGERE - OG HVORDAN DEN KAN STYRKES Danmarks Akkrediteringsinstitutions

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Dania Att.: Anders Graae Rasmussen Sendt pr. e-mail: agr@tradium.dk kontakt@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, foretages følgende ændringer:

I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love (Gennemsigtighed i valg af uddannelse, forsikring af gæsteforskere og krav til oversættelse af eksamensbeviser) I universitetsloven,

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen Sendt på e-mail: me@ats.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi

Læs mere

Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, Erhvervsakademi Aarhus Att: Uddannelseschef Rikke Christoffersen Sendt pr. e-mail: rich@eaaa.dk info@eaaa.dk Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision

Læs mere

Positiv akkreditering af eksisterende uddannelse til cand. musicae (musik- og bevægelseslærer, rytmisk)

Positiv akkreditering af eksisterende uddannelse til cand. musicae (musik- og bevægelseslærer, rytmisk) Rytmisk Musikkonservatorium Att: Rektor Henrik Sveidahl Sendt pr. e-mail: hs@rmc.dk rmc@rmc.dk Positiv akkreditering af eksisterende uddannelse til cand. musicae (musik- og bevægelseslærer, rytmisk) Akkrediteringsrådet

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere