#s:tu Numitvej 27 DACONET. DACONET. Numitvej 27.DK-6960 Hvide Sande Ttf.: Fax f Slagterboderne 2L

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#s:tu Numitvej 27 DACONET. DACONET. Numitvej 27.DK-6960 Hvide Sande Ttf.: +45 97 52 0633. Fax +45 97 5f 06 00. Slagterboderne 2L"

Transkript

1 Frydendahl lm- og Export A/s. Aktieselskab reg. nr CVR nr DACONET DACONET. Numitvej 27.DK-6960 Hvide Sande Ttf.: Fax f Bank: vestjyskbank, Kontonr SWIFT: VEHODK22 IBAN DK (DKK). BAN DK (EUR). BAN DK (USD) H.W. Larsen & Sønner A/S Slagterboderne 2L Kødbyen DK KØbenhavn V Hvide Sande 27. september, 20LL. Overensstemmelseserklæring gældende for: Daconet produkter I daconets erklæring dateret den 26. september 20LL. Vedrørende EU direktiv L935/2004 Daconet, som er producenten for kogeposer, har via en overensstemmelseserklæring dateret den 26. september 2011 garanteret materialerne for de kogeposer. Vi garanterer, at H.W. Larsen vil blive orienteret om ændringer i materialer og produktionsmetode i god tid, før ændringsrne træd-erikraft; safedesat de nødvendigetest i henholde til EU direktiv 1935/2001 ka+blive udført. #s:tu Numitvej Hvide Sande l:t!'ere*! tttatts af qei$$ ørri CeJjyg,ir see te c,{ cf ihg #ge yr;r Ls conatiiors gdrjrates de yeris el då!r/ølso* å* yeso

2 BADINOTTI Slovakia, s.r.o. Slådkovidova Bratislava Phone Fax bad inotti. com - ibit$ooi ffiffi WW r':vry::y1 Y.s:,'::\'::h:. a) W Declaration of conformity This high quality awareness is reflected in our efficient quality system that covers the netting production. For the continuous development of our quality system, Badinotti Slovakia follows the guidelines of the ISO 9001 :2008 standard and also NS 9415 standard. Order: E Twine: Fiber/Type: Nylon 6.6; double-needle bar knotless net Treatment: - Mesh size: 14mm Half Mesh Colour: white We declare that the composition of the product complies with the requirements laid down in the Directive zaazft2lec relating to plastic materials in the relevant version or the applicable requirements of the framework regulation (EC) No 1935/2004 and are harmless to both humans and the environment. The damages caused within the warranty period due to the wear and tear, misuse, inadequate or inappropriate treatment, due to natural changes in materials from which goods are produced as a result of any injury io the user or third party or other improper action are not covered by guarantee. Badinotti Slovakia strives to maintain its world wide reputation by implementing such high standards of quality, functionality, design and finish.

3

4

5

6

7 Overensstemmelseserklæring. Denne høje kvalitet bevidsthed kommer til udtryk i vores effektive kvalitetssystem, der dækker produktionen af net. Til fortsat udvikling af vores kvalitetssystem, følger Badinotti Slovakia retningslinjerne fra ISO 9001 :2008 standard, og også fra NS 9415 standard. Ordre: E Twine:210/15 Fiber/type: Nylon 6,6; dobbelt trådet knudeløst net. Behandling:- Maske størrelse: 14 mm halv maske Farve: Hvid Vi erklærer, at sammensætningen af produktet er i overensstemmelse med kravene i direktivet 2002/72EC om plastmaterialer i den pågældende version eller de gældende krav i rammeforordningen (EC) No. 1935/2004 og er uskadelige for både mennesker og miljø. Skaderne inden for garantiperioden på grund af slitage, forkert brug, utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig behandling, på grund af naturlige ændringer i materialer, hvorfra varerne er fremstillet som et resultat af enhver skade for brugeren eller tredjemand eller andre upassende handlinger, er ikke dækket af garantien. Badinotti Slovakiet bestræber sig på at fastholde sin verdensomspændende ry ved at gennemføre sådanne høje standarder for kvalitet, funktionalitet, design og fiskeri.

8 Sikkerhedsinformationer I-A6 Produktnavn: Polyamide 6.6 (PA6.6) Filament garn Dette informationsark er ikke et sikkerhedsdatablad. Det er blevet designet til at levere de nødvendige oplysninger til den industrielle bruger for en sikker håndtering af et produkt, som ikke er underlagt lovgivningen om farlige præparater eller stoffer. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden Produktnavn: Producent og leverandør: Polyamide 6.6 (PA6.6) Filament garn Nexis Fibers AG Gerliswilstrasse 19 CH-6021 Emmenbrücke (Schweiz) Telefonnummer: Alarm nr Omstillingen Fax nr Sammensætning/oplysning om ingredienser Kemisk natur: Fysiske natur: Forberedelse af fibrene: Varme beskyttet typer: Polyamide 6.6 adipinsyre - 1,6 - hexanediamine polymer [CAS No ] Multifilament garn, forskellige dtex, tællere og typer, Råhvid (ecru.) Normalt er produktet belagt med et spin finish. Typiske beløb varierer fra 0,65 til 1,2% afhængig af garn type og dtex. Typiske spindefinish sammensætning: Smøremidler, emulgatorer, anti-elektrostatisk agenter. Garn type 0.65x and 68x indeholder lidt alkali halide og kobbersalt i polymerne. 3. Fare identifikation. Så vidt vi ved, har polyamid 6.6 garn ikke været forbundet med negative virkninger på mennesker, hvis de anvendes i overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis og eventuelle lovmæssige krav. 4. Førstehjælps info. Indånding: Skind kontakt: Ikke specifikt berørt Ikke specifikt berørt

9 I tilfælde af brand, kan det smeltede produkt forårsage forbrændinger. Skyl med vand. Forsøg ikke at fjerne tøj (fare for overholdelse af huden). Ring til en læge. Øjen kontakt: Indtagelse: Ikke specifikt berørt Ikke specifikt berørt 5. Brandbekæmpelse Brandslukningsmidler: Alle gængse slukningsmidler kan anvendes. Begrænsninger: Specifik information for brand-kamp: Ingen begrænsninger Brug autonome åndedrætsværn til at bekæmpe branden indendørs i dårligt ventilerede områder. Brug ikke vand som slukningsmiddel i nærheden af elektriske installationer. Farlige nedbrydningsprodukter: Afhængig af temperatur og ilt tilgængelighed, kan forbrændings røggasser indeholde varierende mængder af giftige stoffer (kulilte, hydrogencyanid, forskellige organiske forbindelser), som ikke må indåndes. 6. Udslip ved uheld. Utilsigtet spredning/spild: Saml materiale til kontrolleret genbrug eller bortskaffelse af affald. Ingen særlige sikkerhedsmæssige risici eller farer for miljøet. 7. Håndtering og opbevaring. Brand forholdsregler: Opbevaring: Opbevaringsforhold: Emballage tilstand: Fjern støv og flue-rester ved ventilation ved støvsugning, især på varme indstilling operationer. Holdes væk fra antændelseskilder. Pas på statisk elektricitet og udledninger. Ingen specifikke forholdsregler. Overvej teknisk rådgiver med henvisning til optimal forarbejdningsevne. Produktet er pakket ved levering i passende emballage, som kan genanvendes.

10 8. Eksponeringskontrol og personlige værnemidler Indholdsstoffer med arbejdshygiejniske grænseværdier: Ingen Industriel hygiejne: Personlige værnemidler: Ingen særlige risici, hvis de håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis og eventuelle lovmæssige krav. Ifølge god praksis for tekstilindustrien. 9. Fysisk og kemiske egenskaber Udseende: Form: multifilament garn, likvideret på egnede spoler / cylindre Farve: Råhvid (ecru) eller farvet Lugt: Ingen Smelteinterval: [ C] Flammepunkt: [ C] ca. 400 Antændelsestemperatur: [ C] ca. 450 Termisk nedbrydning: [ C] Starter på ca Ved 150 C fordampning af spin-finish kan begynde. Eksplosionsgrænser: ikke eksplosivt Tæthed: [g/cm³]: Damptryk: Ikke relevant Opløselighed i vand: Garn produkter er ikke opløselige i vand. 10. Stabilitet og reaktivitet Forhold der skal undgås: Ingen under normale opbevaringsforhold. Materialer, der skal undgås: Ingen under normale opbevaringsforhold. Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen under normale opbevaringsforhold. Forbrænding røggasser se punkt Toksikologiske informationer Garnet produktet udgør ikke særlige risici for mennesker, hvis de anvendes i overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis og om juridiske krav. Produktet er ikke aseptisk. I tilfælde af særlige endelige anvendelse, kan Nexis Fibers AG kontaktes for yderligere oplysninger.

11 12. Økologiske informationer Fiberproduktet er ikke forbundet med økologiske problemer, forudsat at affald er bortskaffet på ordentlig vis. På grund af dets kemiske karakter, er produktet ikke let biologisk nedbrydeligt. 13. Bortskaffelse Kan bortskaffes som fast affald eller brændes i passende anlæg i henhold til lokale regler. Genbrug eller termisk genanvendelse anbefales til både produktet og emballagen. 14. Transport information International regulering: Klasse RID/ADR: Klasse ICAO/IATA: Klasse OMI/IMDG: Ikke klassificeret som farligt materiale Ikke klassificeret som farligt materiale Ikke klassificeret som farligt materiale 15. Andre informationer Dette sikkerhedsdatablad er lavet til at informere om fysiske egenskaber, sikkerhedsaspekter, toksikologiske data og økologiske karakteristiker, der er relevante for brugen af syntetiske fibre i tekstil-, tekniske industrielle anvendelser og anbefalede procedurer for deres håndtering, opbevaring og transport. Dette sikkerhedsdatablad er et supplement til de tekniske datablade, men erstatter dem ikke. De givne oplysninger er efter vores bedste viden på udstedelsesdatoen. Den udgør ikke en kontraktmæssig beskrivelse af produktets egenskaber. Det er ikke beregnet til at blive uddelt til private slutbrugere. Sikkerheds informationsarket frigører ikke brugeren af hans pligt til at kende og at anvende enhver lov og regulering, der kan være relevante. Yderligere oplysninger kan rekvireres på Nexis Fibers AG, hvis særlige anvendelser af syntetiske fibre, som man agter.

12 pin-finish på garnet kan forårsage hud-irritation ved langvarig kontakt.

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W RH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2225685 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere

3. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sid. 1 di 8 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION VAREBETEGNELSE: AKROS GREASE-T2 PRODUKTKODE: 2199 ANVENDELSE ELLER BESKRIVELSE: Specifikt smørefedt til hjulnav og til almindelig smøring

Læs mere

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffeteller blandingen og anvendelser, der er rådgivet imod

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffeteller blandingen og anvendelser, der er rådgivet imod 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1.1 Produktidentifikator Materialets navn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffeteller blandingen og anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID 9/02/2012 Erstatter dato 23/12/2011 1 / 9 SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2013-09-10 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 Trykt dato: 29.07.2013 Katalog-nr.: LCK300-1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

Version 1.01. Isolerings Granulat Glasuld. Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 1 af 9

Version 1.01. Isolerings Granulat Glasuld. Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 1 af 9 Version 1.01 Isolerings Granulat Glasuld Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 1 af 9 Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOORSOAP PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere