Evaluering og kvalitetssikring på Social- og Sundhedsskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering og kvalitetssikring på Social- og Sundhedsskolen"

Transkript

1 Evaluering og kvalitetssikring på Social- og Sundhedsskolen 1. Formål med evaluering og kvalitetssikring på Social- og Sundhedsskolen Social- og Sundhedsskolen arbejder professionelt og systematisk med evaluering- og kvalitetssikring. Dette arbejde sker med henblik på at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle skolens uddannelser og undervisning samt at dokumentere skolens kvalitet og resultater på forskellige områder. Ifølge bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser skal Social- og Sundhedsskolen som erhvervsskole følge nogle overordnede retningslinjer i forhold til kvalitetssikring og evaluering. I bekendtgørelsen pointeres bl.a. at: 6. Skolen skal have et kvalitetssystem til brug for intern løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsens skoledel. Kvalitetssystemet skal omfatte procedurer for selvevaluering og procedurer for løbende informationsindsamling (Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, nr. 834, , se bilag 1 for en uddybning af lovmæssige krav i forhold til evaluering og kvalitetssikring) Formålet med Social- og Sundhedsskolens evaluerings- og kvalitetssikringssystem er at sikre fortsat kvalitetsudvikling og af organisationen, uddannelserne og undervisningen samt dokumentere skolens løbende resultater med henblik på at skabe øget værdi for elever, undervisere, skolen generelt og skolens samarbejdspartnere og sikre en løbende forbedring af skolens uddannelser og undervisning. Evaluerings- og kvalitetssikringsarbejdet står dermed centralt i alt udviklingsarbejde og alle udviklingsprocesser i organisationen med henblik på at bidrage til Social- og Sundhedsskolen vision og sikre kvaliteten af skolens uddannelser. Skolens evaluering og kvalitetssikring tager udgangspunkt i skolens pædagogiske grundlag samt skolens elev- og læringssyn med afsæt i Erling Lars Dales tre kompetenceniveauer (se bilag 2 for beskrivelse af skolens pædagogiske grundlag og skolens elev- og læringssyn). Dermed er det især den organisatoriske evaluering på de tre kompetenceniveauer, som vi har fokus på. I evalueringsarbejdet tager skolen udgangspunkt i den hyppigt anvendte definition inden for dansk evalueringskultur, formuleret af den svenske evalueringsforsker Evert Vedung Evaluering er en systematisk tilbageskuende vurdering af gennemførelse, præstationer og udfald af offentlig virksomhed, som tiltænkes at spille en rolle i praktiske handlingssituationer. Denne definition lægger op til, at man ser tilbage og vurderer udbyttet af et givent område med henblik på at optimere den videre udvikling af området. 2. Skolens kvalitetssystem - model for evaluerings- og kvalitetssikringsarbejdet Evaluerings- og kvalitetssikringsarbejdet på Social- og Sundhedsskolen skal favne mange processer mange processer, der har indvirkning på hinanden. Social- og Sundhedsskolen arbejder derfor med en samlet model for evaluerings- og kvalitetssikringsarbejdet med henblik på at favne de mange processer på tværs af organisationen. 1

2 Nedenfor ses den model for evaluerings- og kvalitetssikringsarbejdet, som skolen arbejder med. Modellen synliggør hvilke områder i organisationen, der er en del af evaluerings- og kvalitetssikringsarbejde. Modellen er udarbejdet på baggrund af en analyse af skolens evalueringsbehov, og modellen indeholder både selvevaluering og løbende informationsindsamling, som skolen er forpligtet til at gennemføre. Model for evaluerings- og kvalitetssikringsarbejdet på Social- og Sundhedsskolen Skolens pædagogiske grundlag Evalueringsområder Evalueringstemaer 1.1 Grunduddannelser (herunder undervisningsevaluering) 1. Uddannelser og kurser (GF, SSH, SSA, PAU, AMU og andre kurser) 1.2 AMU og EVI-aktiviteter (herunder undervisningsevaluering) 2.1 Generelle elevservices (udd.vejledning, studieadministration, bibliotek etc.) 2.2 Elevservices med særlig fokus på fastholdelse (specialfunktioner) Skolens Kvalitetssikringssystem 2. Services og suppert (Uddannelsesunderstøttende aktiviteter) 3.1 Medarbejdere 3.2 Ledelse 3.3 Eksterne samarbejdspartnere 3. Organisation og samarbejde 3.4 Udvalg og kommisorier 4.1 Strategiske indsatsområder 4. Udvikling 4.2 Interne og eksterne projekter Der er 4 overordnede evalueringsområder med dertilhørende underområder. For hvert evalueringsområder skal der udarbejdes en evalueringsplan, som indeholder formål med evaluering, evalueringsmetode, hvilken løbende informationsindsamling der foretages samt tidspunkt for evaluering og informationsindsamling, se bilag 4-5. Al evaluering på skolen tager udgangspunkt i skolens værdier og pædagogiske grundlag, se mere herom i bilag 2. Modellen skal tænkes dynamisk på den måde, at indholdet i modellen løbende kan ændres, så det matcher organisationens behov. Samtidig kan man vælge, hvilke evalueringsområder, der skal prioriteres på hvilke tidspunkter. Modellen lægger endvidere op til at forskellige aktører inddrages i evaluerings- og kvalitetssikringsarbejdet (ledelse, undervisere, elever, 2

3 samarbejdspartere etc.) og at der er et dialogisk samarbejde om evalueringerne og opfølgningerne heraf mellem ledelse, undervisere og elever. 3. Referenceramme for evaluering og kvalitetssikring Referencerammen for evaluering og kvalitetssikring på social- og sundhedsskolen tager udgangspunkt i skolens pædagogiske grundlag samt skolens elev- og læringssyn. Skolens pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i Erling Lars Dales begreber om didaktisk rationalitet på forskellige kompetenceniveauer, K1-, K2- og K3. Ved at anvende Dales kompetenceniveauer i en evalueringssammenhæng sikrer skolen, at der evalueres på flere forskellige niveauer (den konkrete gennemførelse af en aktivitet, planlægning af og samarbejde om en aktivitet, refleksion over og udvikling af aktiviteten), og at evalueringer foretaget på de enkelte niveauer anvendes til udvikling og kvalitetssikring af aktiviteter på tværs af kompetenceniveauerne. Med afsæt i Dales kompetenceniveauer sikrer skolen, at resultater fra evalueringer på de forskellige niveauer ikke vil forblive på de enkelte niveauer, men vil blive anvendt på tværs af niveauerne til at udvikle skolens uddannelser og undervisning. Introduktion af Dale i et evalueringsperspektiv giver også de enkelte aktører i organisationen (elever, undervisere, ledelse etc.)et billede af, hvad formålet med evaluering af undervisningen er, og hvordan resultaterne vil blive brugt. 4. Organisering af arbejdet Evaluerings- og kvalitetssikringsarbejdet er organisatorisk forankret som en fælles, tværgående, kritisk ledelses- og styringsproces for at sikre, at SOSU Fredericia- Vejle-Horsens samlede medarbejderstab og ledelse kan leve op til og på kvalitativ god vis kan løse de opgaver, der er afledt af skolens mission, vision, værdier og samlede strategier. Udvalget er sammensat så skolens uddannelser og forskellige opgaveområder er repræsenteret i det, og gruppens arbejde er forankret i skolens ledergruppe, idet ledelsesrepræsentanten er formand for evaluerings- og kvalitetsgruppen. I udvalget indgår udover ledelsesrepræsentanter 1 underviser, 1 TAP/PAP, uddannelseslederne og de pædagogiske koordinatorer. I skemaet nedenfor ses en beskrivelse af de forskellige organisatoriske enheders ansvar og opgaver i forbindelse med evaluering og kvalitetssikring på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens. 3

4 Organisatorisk enhed Bestyrelsen LUU Den strategiske ledelse Uddannelseslederne Pædagogiske koordinatorer Skemalæggere Undervisere Ansvar i forhold til evaluering og kvalitetssikring Er ansvarlig for at fastsætte målsætning og strategi for skolens uddannelser og tilknyttede aktiviteter. Medvirker ved kvalitetssikring af uddannelserne. Den strategiske ledelse er ansvarlig for at sikre, at skolen har et kvalitetssystem til brug for intern løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsens skoledel (Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser). Den strategiske ledelse er ansvarlig for, at udvalgte områder gøres til genstand for systematiske og kritiske diskussioner af skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen med henblik på at vurdere skolens resultater i forhold til skolens mål og handlingsplaner for øget gennemførelse (Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser) Den strategiske ledelse er endvidere ansvarlig for, at sikre, at skolen løbende kan dokumentere sine resultater, herunder dokumentere resultater af indsatsen for at øge elevernes gennemførelse.(bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne) Er ansvarlige for at sikre kvaliteten af uddannelserne og undervisningen Er ansvarlige for at sikre implementering og udvikling af evaluerings- og kvalitetssikringsområdet Er ansvarlige for at følge op på resultater af evaluerings- og kvalitetssikringsarbejdet i forhold til uddannelserne og undervisningen Er medansvarlige for, sammen med uddannelseslederne, at teams- og lærergrupper laver en selvevaluering, m. h. p. justering af undervisningstilrettelæggelsen, forløbsplanerne og masterplanerne Er ansvarlig for at skemaer tilrettelægges, så evaluerings- og kvalitetssikringsarbejdet kan gennemføres på underviser- og elevniveau At foretage løbende evalueringer af undervisningen generelt samt af fag og temaer 4 Opgaver i forhold til evaluering og kvalitetssikring Har til opgave at godkende institutionens evaluerings- og kvalitetssikringskoncept. LUU orienteres om og forholder sig til skolens evaluerings- og kvalitetssikringsinitiativer. Sikre at der gennemføres årlige selvevalueringer, f.eks. via ETU og undervisningsevalueringen, og at der årligt laves en opfølgningsplan på evalueringer jævnfør kravet om selvevaluering og opfølgningsplan i bekendtgørelsen. At udarbejde den årlige Handlingsplan for øget gennemførelse At holde bestyrelse orienteret om resultater af evaluerings- og kvalitetsarbejdet og effektuere bestyrelsen beslutninger i forhold til evaluerings- og kvalitetssikringsarbejdet Følger op på undervisningsevalueringen med lærergrupperne og teams Gennemfører MUS/TUS Sørger for at indtænke ETU resultater i uddannelserne og undervisningen Sørger for at strategier og indsatser fra handlingsplanen implementeres i uddannelserne og undervisningen. Følger op på undervisningsevaluering med lærergrupperne og teams At skemalægge evaluerings- og kvalitetssikringsaktiviteter Som tovholder at gennemføre evalueringer med eleverne ved hvert endt skoleforløb, og som lærergruppe og team at gennemføre evalueringer af undervisning, fag og temaer i lærergrupper og teams. Endvidere bidrage til evaluerings- og

5 Elever Funktionsansvarlige, projektmedarbejdere, udviklingssekretærer etc. At bidrage med erfaringer gjort i undervisningen og på uddannelserne generelt At bidrage til tilfredsstillende informationsog dokumentationssystemer kvalitetssikringsarbejdet med en underviserrepræsentant i evaluerings- og kvalitetssikringsgruppen. At evaluere ved hvert endt skoleforløb samt deltage i ad hoc kvalitative undersøgelse vedr. uddannelserne og undervisningen Indhente data og dokumentation til evaluering og kvalitetssikring inden for det specifikke ansvarsområde 5. Indhold og metode Der anvendes forskellige metoder til evaluering- og kvalitetssikring inden for de forskellige evalueringsområder og -temaer. Indhold i evalueringerne og metoderne anvendt, beskrives inden for hvert evalueringsområde og -tema. Inden for hvert evalueringsomtema beskrives hvad der evalueres, hvilken metode der anvendes, hvornår evalueringen foretages og hvem der er ansvarlig for evalueringen (se bilag 3 for drejebog for beskrivelse af evalueringsområder). Af større evalueringer foretages bl.a.: Elevevaluering hvert år med fokus på trivsel, miljø og tilfredshed generelt Medarbejderevaluering, inklusiv arbejdspladsvurdering, hvert tredje år Virksomhedsevaluering hvert tredje år Evaluering af særlige indsatsområder (SPS, mentor, tosprogskoordination, læsevejledning etc. )hvert andet år Derudover foretages der systematisk evaluering af: Undervisning, fag og temaer ved afslutning af hver skoleperiode AMU-kurser og andre kurser i eftervidereuddannelsesregi Andre relevante skoleforløb (f.eks. brobygning) Udvalgte områder f.eks. valgfag og specialevalgfag Af løbende informationsindsamling foretages Månedlige fraværs- og frafaldsstatistikker Årlige analyser af fravær og frafald Se bilag 4 og bilag 5 for uddybende årsplan for evaluerings- og kvalitetssikringsarbejdet Behandlet og godkendt på ledermøde 28/

6 Bilag 1 Krav til evaluering og kvalitetssikringsarbejdet jævnfør bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser Uddrag fra bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser 6. Skolen skal have et kvalitetssystem til brug for intern løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsens skoledel. Kvalitetssystemet skal omfatte procedurer for selvevaluering og procedurer for løbende informationsindsamling. 7. Skolens procedurer for selvevaluering skal sikre, at udvalgte områder gøres til genstand for systematiske og kritiske diskussioner af skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen med henblik på at vurdere skolens resultater i forhold til skolens mål og handlingsplaner for øget gennemførelse. Stk. 2. Der skal gennemføres en årlig selvevaluering, som omfatter mindst ét område, der vedrører skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser og undervisning. Stk. 3. På baggrund af selvevalueringen udarbejder skolen en opfølgningsplan, der fastlægger ændringsbehov, operationelle mål, strategier og tidsplan for opfølgningen. Opfølgningsplanen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Stk. 4. Skolens opfølgningsplan skal indeholde en handlingsplan for øget gennemførelse af uddannelserne. I handlingsplanen skal skolen prioritere anvendelsen af sine metoder til at øge gennemførelsen i forhold til skolens elevsammensætning, udbud af uddannelser og særlige udfordringer i øvrigt. Handlingsplanen skal rumme skolens mål for øget gennemførelse og mål for effekten af de anvendte metoder, herunder en plan for skolens tilvejebringelse af praktikpladser med måltal for det praktikpladsopsøgende arbejde. Endelig skal handlingsplanen indeholde en rapport om skolens resultater det foregående år. Handlingsplanen godkendes af bestyrelsen og indsendes senest den 1. marts til Undervisningsministeriet i en form, der anvises af ministeriet. Stk. 5. Skolens procedure, jf. 6, skal sikre, at medarbejdere og elever samt det lokale uddannelsesudvalg inddrages i selvevalueringen og i arbejdet med planer for opfølgning i nødvendigt og tilstrækkeligt omfang. 8. Skolens procedurer for informationsindsamling skal sikre, at skolen løbende kan dokumentere sine resultater, herunder dokumentere resultater af indsatsen for at øge elevernes gennemførelse. Dokumentationen skal samtidig indgå i grundlaget for skolens selvevalueringer. Den løbende informationsindsamling skal 1) belyse, hvordan undervisningen og de valgte arbejdsformer understøtter uddannelsens formål og undervisningens mål og 2) indeholde en opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Stk. 2. Resultaterne af den løbende informationsindsamling offentliggøres for hvert år senest den 1. marts det efterfølgende år på skolens hjemmeside. 9. Skolens beskrivelse af principperne for og tilrettelæggelsen af sit systematiske kvalitetsarbejde skal være tilgængelig i en kort og overskuelig form på skolens hjemmeside. 6

7 Bilag 2 Beskrivelse af skolens pædagogiske grundlag som udgangspunkt for evaluering og kvalitetssikring K3-niveauet: Pædagogisk afsæt, som beskrives og udmøntes på baggrund af drøftelser i forhold til pædagogik og didaktik. Disse drøftelser udmøntes i beskrivelser af uddannelses- og læringssyn. Her forholder organisationen sig til sin opgave som pædagogisk institution i forhold til samfundet, i forhold til krav og forventninger fra praksis og i forhold til de respektive målgruppers forventninger samt den overordnede uddannelsesstruktur. Her skal lærergruppernes møder være med til at arbejde med udmøntning på K1 og K2 niveauer, men også påvirke, udvikle og kvalificere K3-niveauets arbejde og beskrivelser. K2-niveauet: Lærerkollegiets samarbejde om uddannelse og under visning, som tager udgangspunkt i bekendtgørelse og uddannelsesordning. Valg begrundes på baggrund af didaktisk analyse, med udgangspunktet i K3. Dette arbejde foregår både i teams og i lærergrupper. K1-niveauet: Den enkelte undervisers planlægning af undervisningen og undervisningsgennemførelse. Begrundes i elevens forudsætninger, egne forudsætninger, kompetencer og interesser og med baggrund i K2 og K3. Illustration af Dales kompetenceniveauer K3 Udvikling af pædagogisk teori Konstruktion af didaktisk teori K2 Samarbejde om pædagogisk design og metoder, LUP og forløbsplaner K1 Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning 7

8 Oversigt over sammenhæng mellem Dales kompetenceniveauer og det konkrete evaluerings- og kvalitetssikringsarbejde: K3 K2 K1 Beskrivelse af opgaver på niveauet Udvikling af pædagogisk teori. Konstruktion af didaktisk teori Samarbejde om pædagogiske design og metoder, LUP og forløbsplaner Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning Evaluering på det konkrete niveau Ledelsens kvalitetsudvikling på baggrund af evaluering på K1 og K2 samt andre relevante data Lærerkollegiets og de pædagogiske koordinatorers evaluering af pædagogiske metoder, LUP og forløbsplaner. Evalueringen skal danne grundforløb for udvikling af disse samt sikre kvaliteten af disse Elevevaluering af undervisningen samt egen læring og udbytte. Underviserens evaluering af undervisningen og elevernes læring og udbytte. Disse evalueringer skal danne grundlag for underviserens udvikling af metoder og undervisning med henblik på at sikre kvaliteten af undervisningen. 8

9 Bilag 3 Drejebog for beskrivelser af evalueringer Drejebog for evaluering 1. Formål med evalueringstemaet (aktivitet/tiltag/undervisningsforløb) 2. Formål med evaluering 3. Evalueringsgenstand 4. Evalueringsmetode 5. Tidsplan 6. Ansvarlige og aktører i evalueringen 9

10 Bilag 4 Uddybende evaluerings- og kvalitetssikringsoversigt Hvad evalueres Hvem evaluerer Hvem er ansvarlig for evalueringen Hvornår Hvorfor Hvordan Opfølgning 1. Uddannelser og kurser 1.1 Undervisningsevaluering af grunduddannelserne foretaget af eleverne Elever Tovholdere for holdene er ansvarlige for gennemførelse og opfølgning med eleverne. Fastholdelseskoordinator en er ansvarlig for bearbejdning af data Foretages ved afslutning af hvert skoleforløb For at have et udgangspunkt til udvikling af undervisningen Elektronisk spørgeskemaunders øgelse (internt redskab) Tovholderne følger op på de resultaterne med de specifikke hold efter endt praktikforløb. Generelle resultater for uddannelsesniveauer følges op af pædagogiske koordinatorer på lærergruppemøder 1.2 Undervisningsevaluering af grunduddannelserne, herunder også evaluering af fag og temaer foretaget af underviserne Undervisere De pædagogiske koordinatorer Foretages??? For at have et udgangspunkt til udvikling af undervisningen Gruppesamtaler i lærergruppen og i teams Uddannelseslederne følger op på resultater i lærergrupper og teams 1.3 Elevtilfredshedsundersøgelse på grunduddannelserne Elever? Foretages ved afslutning af hvert uddannelsesfo rløb For at have et grundlag til udvikling af skoleog undervisningsmilj øet Elektronisk spørgeskemaunders øgelse via Ennova Ledelsen gennemgår resultaterne som præsenteres på pædagogiske møder. Herefter opfølgning i lærergrupper ved uddannelseslederne 1.4 Evaluering af Amu-kurser og andre kurser i EVI-regi 2. Services Kursister Underviserne Efter afslutning på hvert kursusforløb For at have grundlag for udvikling af kursusindhold- og forløb og ministerielt krav. Elektronisk via Viskvalitet Underviserne med henblik for kvalitetssikring til næste forløb, uddannelsesleder følger resultaterne løbende. Evt. styrergrupper. Kursussekretær udfærdiger rapport ved behov 2.1 Evaluering af generelle elevservice 2.2 Evaluering af elevservices med særlig fokus på fastholdelse Evaluering af fastholdelsesfunktionerne foretaget af eleverne Evaluering af fastholdelsesfunktionerne foretaget af de funktionsansvarlige Elever Funktionsan svarlige Fastholdelseskoordinator en Fastholdelseskoordinator en Foretages hvert andet år (lige år) Foretages hvert andet år (lige år) Tilvejebringe et datagrundlag for optimering af fastholdelsestilta gene Tilvejebringe et datagrundlag for optimering af fastholdelsestilta gene Elektronisk spørgeskemaunders øgelse (internt redskab) Gruppesamtaler plus dokumentation af indsatserne Fastholdelseskoordinatoren følger op på resultaterne med fastholdelsesfunktionerne og uddannelseslederne Fastholdelseskoordinatoren følger op på resultaterne med fastholdelsesfunktionerne og uddannelseslederne 3. Organisation og samarbejde 3.1 Medarbejdertilfredshedsunder søgelse, inklusiv APV Medarbejde re Ledelsen 3.2 Ledelsesevaluering Ledelsen Ledelsen Foretages hvert andet år (ulige år) For at kvalificere rammer og vilkår for skolens ansatte med henblik på at sikre god trivsel Elektronisk spørgeskemaunders øgelse via Ennova Ledelsen gennemgår resultaterne og følger op på disse i teams 3.3 Virksomhedsevaluering og evaluering af samarbejde med eksterne 3.4 Evaluering af udvalg og kommisorier 4. Udvikling Samarbejds partnere Repræsenta nter fra de specifikke udvalg og kommisorier plus ledelsen? For at kvalificere samarbejdet på tværs af skole og praktik? For at kvalificere udviklingsarbejde t i organisationen Elektronisk spørgeskemaunders øgelse vi Ennova Metode endnu ikke defineret Endnu ikke defineret Endnu ikke defineret 10

11 4.1 Evaluering af strategiske indsatsområder 4.2 Evaluering af interne og eksterne projekter Repræsenta nter fra de specifikke indsatsområ der plus ledelsen Defineres ad hoc? For at kvalificere udviklingssamarb ejdet i organisationen? For at kvalificere udviklingssamarb ejdet i organisationen Metode endnu ikke defineret Metode endnu ikke defineret Endnu ikke defineret Endnu ikke defineret 11

12 Bilag 5 Årsplan for evaluerings- og kvalitetssikringsarbejdet 1. Uddannelser og kurser 1.1 Undervisningsevaluering af SSA-T2 grunduddannelserne foretaget af PAU-T1 eleverne 1.2 Undervisningsevaluering af grunduddannelserne, herunder også evaluering af fag og temaer foretaget af underviserne 1.3 Elevtilfredshedsundersøgelse på grunduddannelserne Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec SSH-T2 SSA-T1 SSA-T3 SSH-T1 SSH-T3 SSA-T4 PAU-T4 GF SSA-T2 GF SSH-T1 SSH-T2 SSH-T3 SSA-T1 SSA-T3 SSA-T4 SSA-T2 GF SSH-T1 SSH-T2 SSH-T3 SSA-T3 SSA-T1 SSA-T4 PAU-T3???????????? SSH SSA 1.4 Evaluering af Amu-kurser og???????????? andre kurser i EVI-regi 2. Services 2.1 Evaluering af generelle elevservice 2.2 Evaluering af elevservices med særlig fokus på fastholdelse Evaluering af fastholdelsesfunktionerne foretaget af eleverne Evaluering af fastholdelsesfunktionerne foretaget af de funktionsansvarlige 3. Organisation og samarbejde 3.1 Medarbejdertilfredshedsunders øgelse, inklusiv APV 3.2 Ledelsesevaluering 3.3 Virksomhedsevaluering og evaluering af samarbejde med eksterne 3.4 Evaluering af udvalg og kommisorier 4. Udvikling 4.1 Evaluering af strategiske indsatsområder 4.2 Evaluering af interne og eksterne projekter 5. Statistik og dokumentation Månedlige fraværs- og frafaldsoversigter Årsoversigt over fravær og frafald til handlingsplanen GF SSH SSA???????????????? x x x x x x x x x x x x x x x SSH SSA GF GF GF x 12

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget Kvalitetsarbejde Social og sundhedsskolen Syd Vedtaget Marts 2010 Kvalitetsarbejde Baggrund I bekendtgørelse nr. 1518 af 31.12.2007 kap.2 er beskrevet de regler, som skoler der udbyder erhvervsuddannelse

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Kvalitetssystemet. Syddansk Erhvervsskole. Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning

Kvalitetssystemet. Syddansk Erhvervsskole. Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning information og vejledning Læs mere på sde.dk/kvalitet Kvalitetssystemet Syddansk Erhvervsskole Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning...HVIS DU VIL BRUGE

Læs mere

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Hvorfor Hvordan og ETU Elevtilfredshed sundersøgelse UMV Undervisnings miljøvurdering Lovpligtig Lovpligtig Medarbejdere MTU (medarbejdert ilfredshedsund

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

Aarhus tekniske Skole. Dagsorden:

Aarhus tekniske Skole. Dagsorden: Dagsorden: 1. Præsentation 2. SE spiller en vigtig rolle i vores q-arbejde 3. Valg af model - EFSE 4. SE-processen på AtS 1. runde 5. SE-processen på AtS 2. runde 6. Kommende udfordringer med SE og arbejdet

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Indhold Formålet med kvalitetsarbejdet... 2 Centrale krav... 2 Tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet... 3 Skole- /institutionsniveau... 3 Uddannelsesniveau... 4 Klasse-

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3).

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3). Kvalitetskoncept Juni 2015 På ZBC arbejder vi med kvalitet og udvikling for at lære og for at blive endnu bedre. Vi følger løbende op på skolens resultater og gennemfører systematisk evalueringer med henblik

Læs mere

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet Formål med kvalitetsarbejdet Formålet med Skovskolens systematiske arbejde med kvalitet

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Læs mere

Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik

Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik Revideret 19.11.2015, Louise Elmgaard Thiem, Uddannelsesleder SOSU-skolen, UCD efter drøftelse i Pædagogisk Råd Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik SOSU-skolens kvalitetspolitik

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Evalueringer Der gennemføres 3 evalueringer i løbet af det samlede uddannelsesforløb for alle skolens elever.

Evalueringer Der gennemføres 3 evalueringer i løbet af det samlede uddannelsesforløb for alle skolens elever. EVALUERING AF UNDERVISNING HVORFOR OG HVORNÅR EVALUERES DER? SOSU Sjælland ønsker at målrette evalueringen undervisningen for at opnå et fælles evalueringsgrundlag og -kultur for hele organisationen. Hensigten

Læs mere

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Procedurer for selvevaluering og løbende. informationsindsamling

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Procedurer for selvevaluering og løbende. informationsindsamling Kvalitetsarbejde Social og sundhedsskolen Syd Procedurer for selvevaluering og løbende informationsindsamling Vedtaget Marts 2010 Revideret juni 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål med kvalitetsarbejdet

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016

Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016 Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016 Alle indsatsområder afrapporteres i forhold til fastsatte mål og/eller succeskriterier. Indsatsområde: Gennemførsel og frafald Som erhvervsuddannelse

Læs mere

Pædagogisk ledelse. - Hvad er det på RTS? Marts 2016 S. 1

Pædagogisk ledelse. - Hvad er det på RTS? Marts 2016 S. 1 Pædagogisk ledelse - Hvad er det på RTS? Marts 2016 S. 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er pædagogisk ledelse på RTS? s. 2 2. Opgaver og ansvar i forhold til pædagogisk ledelse s. 3 3. Pædagogisk ledelse

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen, Fredericia- Horsens Institutionsnummer: 607410 Journalnr.: 093.74K.391 Dato Underskrift:

Læs mere

Selvevaluering med opfølgningsplaner

Selvevaluering med opfølgningsplaner Selvevaluering med opfølgningsplaner Selvevaluering gennemføres i alle fagområder, på baggrund af de indsamlede resultater fra ETU, VTU, fokusgruppe interview, de løbende evalueringer m.v., hvorefter centercheferne

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU

Kvalitetsarbejdet på SOPU Kvalitetsarbejdet på SOPU Formål med kvalitetsarbejdet At understøtte kvaliteten generelt på skolen på det pædagogiske, administrative, organisatoriske og ledelsesmæssige plan. At understøtte udviklingen

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium.

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Formålet med denne plan er at medvirke til at sikre kvalitet i undervisningen og at sikre en systematisk og løbende selvevaluering med henblik på

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Vejen mod en bedre skole Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Principperne for kvalitetsarbejdet... 4 1.1. Sammenhæng mellem

Læs mere

MARS på SDE. Præsentation af MARS på Syddansk Erhvervsskole. Tirsdag den 1. september 2009 WWW.SDE.DK

MARS på SDE. Præsentation af MARS på Syddansk Erhvervsskole. Tirsdag den 1. september 2009 WWW.SDE.DK MARS på SDE Præsentation af MARS på Syddansk Erhvervsskole. Tirsdag den 1. september 2009 WWW.SDE.DK MARS modellen WWW.SDE.DK - MARS, 1. september 2009, SIDE2 MARS modellen Kvalitetsprocesser Kvalitetsudvikling

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

Pædagogisk ledelse. - et diffust begreb en konkret opgave. UddannelsesBenchmark og ESB-netværket Den 28. august 2013.

Pædagogisk ledelse. - et diffust begreb en konkret opgave. UddannelsesBenchmark og ESB-netværket Den 28. august 2013. Pædagogisk ledelse - et diffust begreb en konkret opgave UddannelsesBenchmark og ESB-netværket Den 28. august 2013 Oplæg ved EVA Slagplan Præsentation og slagplan Om EVA s kommende evaluering af pædagogisk

Læs mere

Evalueringsstrategi

Evalueringsstrategi Evalueringsstrategi 2016-2017 Evalueringsudvalget Introduktion til evalueringsstrategien Vi vil levere den bedste undervisning og give eleverne de bedste læringsbetingelser. Vi arbejder løbende med at

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Kvalitetsenheden 21-03-2012

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Kvalitetsenheden 21-03-2012 Kvalitetsarbejdet på SOPU 2012 Kvalitetsenheden 21-03-2012 Indholdsfortegnelse Formål med kvalitetsarbejdet s. 1 Kvalitet på SOPU s. 1 Sammenhæng med skolens vision s. 2 Model for kvalitetsudvikling s.

Læs mere

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Oktober 2015 Social og sundhedsskolen Esbjerg har i perioden maj-september 2015 gennemført en

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Videndeling. Pit-vejleder uddannelsen

Videndeling. Pit-vejleder uddannelsen Videndeling Pit-vejleder uddannelsen Dorthe Koch 16-04-2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Definition af videndeling... 3 Hvilken viden er det relevant at dele?... 3 Hvorfor anvende videndeling

Læs mere

VIRKSOMHEDSTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2014 OPSAMLING SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VIRKSOMHEDSTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2014 OPSAMLING SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VIRKSOMHEDSTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2014 OPSAMLING SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2014 - opsamling Introduktion Som et led i Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-16 30.06.16...

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014.

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014. Virksomhedsplan 2014 2 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014. Virksomhedsplanens formål er at være et internt styringsredskab,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetssikring. Indledning

Kvalitetssikring. Indledning 9-9-2015 Kvalitetssikring Indledning Kvalitetssystemet skal sikre og løfte kvaliteten af undervisning og dannelse på på Grenaa Gymnasium. Systemet indeholder de metoder og procedurer, som Grenaa Gymnasium

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag, UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsuddannelsen

Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag, UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsuddannelsen rev. d. 10.2.2016 Pædagogisk Råd Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag, UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen på UC Diakonissestiftelsen udvikler sig kontinuerligt

Læs mere

Rammer for lokal evalueringspraksis:

Rammer for lokal evalueringspraksis: Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Rammer for lokal evalueringspraksis: Rammen for lokal evalueringspraksis for sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er Det fæles kvalitetssystem for UCL : Professionshøjskolen

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx]

Opfølgningsplan. [hhx] Opfølgningsplan [hhx] [ På Handelsgymnasiet i Ballerup, ligger elevernes frafald på hhx, et år efter de har påbegyndt deres uddannelse, blandt de højeste 10 pct. på landsplan målt som et gennemsnit i perioden

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Selvevaluering KVU/MVU leder Revideret version juni 2009 Overblik over udsagn leder og lærer Udsagnene til ledere og til lærere omhandler i vidt omfang

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC?

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Amukvalitet Skolemøde 4. oktober 2004, Taastrup Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Temaer 1. Mål for fremtiden. 2. Struktur på kvalitetssikring. Klarere arbejdsgange. 3. Mere og

Læs mere

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering for Næstved Gymnasium og HF-kursus efter UVM's gymnasieog hf-bekendtgørelser ( 107-118/56-62) og bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsplan og. kvalitetssystem til selvevaluering. Vejen Business College

Kvalitetsplan og. kvalitetssystem til selvevaluering. Vejen Business College Kvalitetsplan og kvalitetssystem til selvevaluering Vejen Business College Senest revideret: Juni 2015 Indledning Denne plan skal ses som et element i det krævede kvalitetsarbejde på Vejen Business Colleges

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Bilag nr. 26.9 a).1. Møde i bestyrelsen 22.03.2012 Resultatlønskontrakt mellem Skoleleder Leo Fodgaard Hansen og Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 2012 Dato Leif Støy Formand for bestyrelsen

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 6 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-15 31.12.15...

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Selvevaluering EUD - leder Revideret version juni 2009 Overblik over udsagn leder og lærer Udsagnene til ledere og til lærere omhandler i vidt omfang

Læs mere

HVEM ER ANSVARLIG HVORNÅR. Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

HVEM ER ANSVARLIG HVORNÅR. Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2017-18 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Procedure for interne kvalitetsaudits

Procedure for interne kvalitetsaudits Dokumentdato: 21. september 2015 Dokumentansvarlig: KAM Sagsnr.: Procedure for interne kvalitetsaudits 1. Formål For at fremme kvalitetsarbejdet og herunder kvalitetssystemets virke på alle niveauer i

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2011-2012 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer:

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: 621401 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Opfølgning på arbejdet med skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) 4 4

Læs mere

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Hæfte til lærerne Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Inspirationsmateriale til gymnasier 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Pernille

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Staben, Kvalitet

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Staben, Kvalitet Kvalitetsarbejdet på SOPU 2014 Staben, Kvalitet Indholdsfortegnelse Formål med kvalitetsarbejdet s. 3 Kvalitet på SOPU s. 3 Sammenhæng med SOPU s vision og strategi s. 4 Model for kvalitetsarbejdet s.

Læs mere

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter Københavns Universitet har fælles retningslinjer for undervisningsevaluering

Læs mere

Kvalitetsudvikling. Når kvalitetssystemer skal omsættes til kvalitetskultur. Erfaringer fra regionssamarbejdet i det tidligere Vejle Amt

Kvalitetsudvikling. Når kvalitetssystemer skal omsættes til kvalitetskultur. Erfaringer fra regionssamarbejdet i det tidligere Vejle Amt Kvalitetsudvikling Når kvalitetssystemer skal omsættes til kvalitetskultur Erfaringer fra regionssamarbejdet i det tidligere Vejle Amt Henriette Knudsen Fredericia Gym 1 Historien om de 5 s samarbejde

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle. Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle. Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Principperne for kvalitetsarbejdet...

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

VUC Nordsjælland. Holdevaluering. Ved Lis Boe og Signe Gylling ESB-temadag 24. november 2009

VUC Nordsjælland. Holdevaluering. Ved Lis Boe og Signe Gylling ESB-temadag 24. november 2009 VUC Nordsjælland Holdevaluering Ved Lis Boe og Signe Gylling ESB-temadag 24. november 2009 Hvem er vi? Fusion i 2003: Hillerød Helsingør Frederiksværk Frederikssund 2009: Ca. 900 årskursister Uddannelser:

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Hvert år opstilles en evalueringsform og metode, hvor et særligt område på Stubbekøbing efterskole evalueres. I 14/15 evaluerede

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU

Kvalitetsarbejdet på SOPU Kvalitetsarbejdet på SOPU 2016* Staben, Kvalitet * foreløbig udgave for 2016. Ny udgave ultimo maj efter vedtagelse af strategi for 2016-2020. Indholdsfortegnelse Formål med kvalitetsarbejdet s. 3 Kvalitet

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling

Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling December 2016 / opr. maj 2015 Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling Evalueringsplanen for Borupgaard Gymnasium beskriver de evalueringer, der udføres på

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Asmildkloster Landbrugsskole Institutionsnummer: 791300 Journalnr.: 089.54K.391 Dato, 15. april 2015 Underskrift: Indsæt

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2015 på AARHUS TECH

Undervisningsmiljøvurdering 2015 på AARHUS TECH Undervisningsmiljøvurdering 2015 på AARHUS TECH Indsatsen på AARHUS TECH i forhold til undervisningsmiljø skal ses i sammenhæng med indsatserne for forbedring af elevtilfredsheden, øget gennemførelse,

Læs mere

Et erhvervsrettet ungdomsuddannelsesmiljø Trin-for-trin-guide

Et erhvervsrettet ungdomsuddannelsesmiljø Trin-for-trin-guide Et erhvervsrettet ungdomsuddannelsesmiljø Trin-for-trin-guide Indhold Trin-for-trin-guide 3 Trin 1: Målsætning 4 Trin 2: Rammesæt udviklingsprocessen 7 Trin 3: Planlæg og gennemfør de konkrete aktiviteter

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere