Strategi for Campus Kujalleq

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Campus Kujalleq 2014-18"

Transkript

1 Strategi for Campus Kujalleq november

2 Strategi for Campus Kujalleq Mission Skolerne drives i henhold til: Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet, og Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse. Skolen har til opgave inden for det merkantile område at drive erhvervsuddannelse, erhvervsgymnasial uddannelse, samt efteruddannelses- og kursusvirksomhed. Desuden skal skolen bidrage til indsamling og udbredelse af viden om det merkantile område. Gymnasiet er en boglig ungdomsuddannelse, som varer 3 år og hvor fagene kan tages på forskellige niveauer (A, B og C), som fremgår i beskrivelserne af studieretningerne. Campus Kujalleq skal være et videns- og udviklingscenter på uddannelsesområdet, især inden for detailhandel og turisme og det handels- samt almengymnasiale område. Det skal virke til gavn for uddannelsessøgende, virksomheder og organisationer. Skolen skal udbyde uddannelse fra grundlæggende til videregående niveau på erhvervsuddannelsesgymnasie- og KVU-området, samt gennemføre rådgivning og andre ydelser med tilknytning til uddannelsesvirksomheden efter de almindelige regler om indtægtsdækket virksomhed. Institutionen vil tage udgangspunkt i en tredobbelt forpligtelse: i forhold til befolkningen i Grønland, der er domineret af kortuddannede i forhold til de mange virksomheder, der skal serviceres med uddannet arbejdskraft og efteruddannelse til den eksisterende arbejdsstyrke, i det merkantile område i Grønland. Vision Campus Kujalleq vil være profileret for sin høje faglige standard, for sine spidskompetencer, for sit systematiske og kvalitetsorienterede udviklingsarbejde. Skolekulturen skal blandt andet bidrage til at hæve uddannelsesniveauet i Grønland. Campus Kujalleq vil bidrage væsentligt til målet om, at Grønland skal øge selvforsyningsgraden af kvalificeret arbejdskraft. Campus Kujalleq vil bidrage væsentligt til, at befolkningen i Grønland opkvalificeres systematisk i forhold til de krav, som den øgede globalisering stiller. Campus Kujalleq vil være den naturlige og foretrukne samarbejdspartner for virksomhederne i Grønland på grund af den høje kvalitet i produkterne og det fleksible uddannelsesudbud. Værdier 21. november

3 Institutionen skal hvile på klare værdier og med udgangspunkt i det grønlandske samfund virke i en demokratisk ånd og fremme ansvar for læring, individ og fællesskab, hvor man skal møde eleverne der, hvor de er. Frisind, åbenhed, respekt og tolerance er helt afgørende faktorer i institutionens virke. Det er vigtigt, at både elever/studerende og medarbejdere kan være stolte af det arbejde, der udføres på skolen. Engagement og arbejdsglæde skal præge dagligdagen. Der arbejdes løbende med faglig kvalitet, hvor effektiv pædagogisk udvikling skal være omdrejningspunkterne for skolens virke. Tydelig ledelse kombineret med medindflydelse og tillid til den enkelte skal dominere hverdagen. Således skal lederskab udøves på alle niveauer af alle medarbejdere og i alle læringsprocesser. Alle skal opleve, at der på denne skole stilles tydelige krav, og at de forventes honoreret. Regler skal være få, enkle, letforståelige og funktionelle. Mål Kvalitet og vækst Kvalitet og vækst Nedbringelse af frafald Tydelig og målbar udvikling og forbedring af studiemiljø Nye uddannelser på tværs af de klassiske uddannelsestraditioner Flere indgange på TNI-området Etablering af et stærkt gymnasialt studiemiljø. Hver enkelt studieretningsprofil skal være tydelig Etablering af videregående uddannelse inden for detailhandelsområdet Etablering af videnscenter for pædagogisk udvikling Etablering af center for information og vidensformidling i samarbejde med kommunerne Intensiveret samarbejde med folkeskolerne i Grønland og højere overgangsfrekvens Tilpasse erhvervsuddannelserne til virksomhederne og erhvervslivets behov Etablering af ny bygning i 2017 og udvikling af klare uddannelsesmiljøer til hver afdeling Implementering af gymnasiereformen Mål for gymnasieområdet Det overordnede mål er, at gymnasiet er et sted: Hvor eleven er i centrum (forudsætningen for al læring), og hvor eleven skal flyttes til et højere fagligt niveau. Hvor pædagogikken og fagligheden er høj. Altså et gymnasium hvor de unge gerne vil gå. Derfor vil skolen sikre, at den kan give et pædagogisk og fagligt tilbud, der lever op til reformen. Vi vil fremtidssikre gymnasiet i Sydgrønland. Vi skal forbedre kvaliteten og sikre, at gymnasiet er det naturlige valg. I forbindelse med fusionen vil vi fremme kollegiepladser (også for Qaqortoq bys studerende) men også fremme attraktive arbejdspladser, således at vi i fremtiden kan rekruttere kvalificerede og veluddannede medarbejdere. 21. november

4 Vi vil arbejde innovativt med didaktisk og faglig udvikling i en teamorganiseret tilrettelæggelse af både traditionelle og tværfaglige forløb. Vi vil gerne udvikle os til at være et videnscenter for informations- og vidensformidling til gavn for gymnasiets elever. Vi vil implementere en evalueringskultur, hvor der arbejdes systematisk i processer, som løbende udvikler og udfordrer elever og lærere. Mål for TNI-området Det overordnede mål med TNI-området er: At skabe en attraktiv uddannelse inden for erhvervsuddannelsesområder, at der er høj faglig og pædagogisk kvalitet i uddannelsen med lærlingene og eleverne i centrum. At skabe flere indgange på TNI-uddannelsen, således at der kan skabes flere valgmuligheder for de kommende elever og lærlinge. En skabelse af flere indgange vil også kunne dække flere behov på arbejdsmarkedet og i samfundet. For at imødekomme erhvervslivets behov og dermed samfundets behov skal der løbende laves en revision af TNI-uddannelsen. TNI-uddannelsen startede i sin nuværende form i Den nuværende struktur er sammensat af 76 ugers skoleophold og 130 ugers praktik. I de foregående år er der løbende sket ændringer i fag, timetal og sammensætningen af fag, hvor man ligesom har glemt at kigge på hele uddannelsen, således at fagenes placering i dag ikke er placeret efter hensigten. Mål for Serviceassistent området De overordnede mål med Serviceassistent området er: At tilbyde en erhvervsuddannelse for de faglærte og ufaglærte i bygderne både indenfor detail og administration. At motivere de ufaglærte, til at uddannelse og sikre, at alle ufaglærte, der ønsker en erhvervsuddannelse eller et kursus på erhvervsuddannelsesområdet, får reelle muligheder herfor og for at vælge inden for en større flerhed af uddannelser eller kurser. At imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og samfundsmæssige udvikling, herunder udvikling i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi At give de ufaglærte grundlag for en videreuddannelse på TNI-uddannelsen Inden det næste hold starter i august 2015, skal der arbejdes med at markedsføring og informationskampagne vedr. uddannelsen for uddannelsens målgruppe, de ufaglærte i bygderne og de virksomheder der kan være aftagere af praktikanter i bygderne. Formålet med dette er at skabe klarhed og opmærksomhed om uddannelsens formål og struktur. Den overenskomstmæssige placering for uddannelsens lærlinge skal afklares med arbejdstager og arbejdsgiverorganisationerne. Mål for Turismeuddannelsesområdet Vi har 2 turismeuddannelser: Serviceøkonom med speciale i turisme og Arktisk guide. 21. november

5 Serviceøkonomuddannelsen er en akademisk kort videregående uddannelse. Målet med denne uddannelse er at uddanne akademisk arbejdskraft til den grønlandske turismeindustri. Udfordringen på denne uddannelse er at tilpasse uddannelsens indhold til behovene på arbejdsmarkedet, samtidigt med at man beholder det akademiske niveau. Serviceøkonomuddannelsen er lige nu baseret på den danske Serviceøkonomuddannelse, hvilket sikrer at eleverne automatisk får merit til mellemlange og lange videregående uddannelser. Denne uddannelse var tidligere den grønlandske EVUturismeuddannelse, som var 100% tilpasset til det grønlandske arbejdsmarked, men hvor der ikke var automatisk merit til videregående uddannelser i udlandet. Et indsatsområde for Serviceøkonomuddannelsen er at diskutere, om uddannelsen har det rigtige indhold i forhold til det grønlandske arbejdsmarked, og om uddannelsen eventuelt kan ændres inden for rammerne af den danske Serviceøkonomuddannelse, eller om man bør gå i andre retninger. Uddannelsen til Arktisk Guide startede i Uddannelsen er en ½ årig erhvervsuddannelse, som vi har lavet i samarbejde med Visit Greenland og arbejdsmarkedet. Uddannelsen er lavet for at efterkomme et behov fra branchen. Et indsatsområde for denne uddannelse er at sikre, at uddannelsen er relevant for hele branchen og hele kysten. Det meste af uddannelsen finder sted i Sydgrønland, men for at gøre eleverne mere klar til udfordringerne ude på kysten gennemførte vi i 2014 øvelser og prøver i både Paamiut og Nuuk. Vi håber at kunne udvikle denne uddannelse således, at vi altid gennemfører både øvelser og prøver i hele området fra Sydgrønland til Diskobugten, således at flere fra branchen får udbytte af uddannelsen. Det skal undersøges, om Arktisk Guide også kan udbydes i Ilulissat. Øvrige indsatsområder Den nærmeste fremtid vil blive præget af udviklingstendenserne i Grønland. Den teknologiske udvikling går stadig hurtigere, kommunikation og transport bliver både billigere og hurtigere, og der vil ske en intensivering af globale samarbejder. Derudover tyder alt på, at der i fremtiden bliver færre i den arbejdsdygtige alder set i forhold til den samlede arbejdsstyrke. Det sætter det grønlandske samfund under et konkurrencemæssigt pres, og derfor er det vigtigt, at Campus Kujalleq yder sit til, at virksomheder, organisationer og medarbejdere er bedst muligt rustede til at tage udfordringerne op. Derfor skal der satses på uddannelse af bedst mulig kvalitet, internationalisering skal fremmes overalt, innovationsaspektet i uddannelserne skal styrkes, og elever og studerende skal stimuleres til mønsterbrydning, således at de når et højere uddannelsesniveau end deres forældre. Således vil skolen sætte ressourcer ind på følgende områder: Udvikling af et godt undervisnings- og studiemiljø, der mindsker frafald og stimulerer flest muligt til at gennemføre uddannelserne med bedst muligt resultat. Der skal altså arbejdes både for at stimulere de meget stærke (talentpleje) og de meget svage elever/studerende. Forebyggelse af frafald gennem mentorordninger, tutorordninger, kollegiearbejdet og udbygget samarbejde med Piareersafik og andre uddannelsesinstitutioner. Udvikling af det virksomhedsrettede element i erhvervsuddannelserne og kursusafdelingen. Opbygning af et stærkt netværk til virksomhederne med henblik på at skaffe det fornødne antal praktikpladser. 21. november

6 Opbygning og brug af kompetencer inden for logistik- og transportsområdet. Opbygning og udvidelse af kompetencer inden for bibliotek, informations- og vidensdeling. Opbygning af kompetencer inden for internationalisering og videreudvikling af internationale netværk med henblik på at give elever/studerende optimale muligheder i en globaliseret verden. Udvikling af det studieforberedende element i gymnasiet studieretninger. Udvikling af studieretningsklasser inden for enhedsgymnasiets rammer. Etablering af nye KVU er. Synliggørelse af de eksisterende PKU- og AMA-uddannelser og udvikling af nye uddannelser. Forberedelse af tæt samarbejde med Piareersafik og arbejdsformidlingen. Udbygning af samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner i kommunerne med henblik på at øge overgangsfrekvensen til skolen. Synlighed og medindflydelse i råd, udvalg og nævn inden for uddannelsesverdenen, hvor det giver synlige resultater for skolen, især i forbindelse med de uddannelser, skolen udbyder. Formulering af markedsføringsstrategi for den nye institution med det formål at synliggøre den og dens ydelser. Udarbejdelse af kommunikationsplan for hvert skoleår. For at nå de opstillede mål og kunne lægge en betydelig indsats inden for de udpegede indsatsområder, er det nødvendigt at have en stab af medarbejdere, der er glade for deres arbejdsplads og engagerede i deres arbejde. Derfor skal følgende iværksættes: Formulering af en fælles medarbejderpolitik, der medtænker de væsentlige sider af livet på arbejdspladsen Etablering af model til kompetenceudvikling af medarbejderne, der rummer såvel strategiske, som personlige behov. Kompetenceudvikling er både en mulighed og et krav Etablering af central registrering af kompetenceudvikling Etablering af ledelsesudviklingsforløb for samtlige ledere Etablering af forhold og muligheder, der fremmer engagement og arbejdsglæde Måling af medarbejdertilfredshed mindst hvert andet år og konkret opfølgning på målingerne Endelig skal skolens samlede virke understøttes af et centralt kvalitetssystem. Dette skal etableres i løbet af skoleåret 2014/15 og bygge på en evalueringskultur, som gennemsyrer skolens virksomhed: Der udvikles et centralt kvalitetssystem. De tre afdelinger udformer årlige handlingsplaner. Alle uddannelser evalueres årligt. Skolen deltager gerne i eksterne evalueringer. Der udføres en tilfredshedsmåling mindst én gang årligt blandt samtlige elever på ungdomsuddannelserne med mere end 20 ugers tilstedeværelse på skolen. Målingerne følges altid op af handling på skole-, afdelings-, team- og klasseniveau. Skolens lærere og elever inddrages i arbejdet. Der gennemføres regelmæssige evalueringer af undervisningen i klassen/ på holdet, og evalueringerne bruges som udgangspunkt for MUS og som udgangspunkt for det videre kvalitetsarbejde. Skolen indgår i et benchmarkingsamarbejde med andre skoler. 21. november

7 De administrative processer skal understøtte det faglige og pædagogiske arbejde på skolen: Der planlægges så vidt muligt med en 3-årig periode i overensstemmelse med skolens godkendte resultatkontrakt. De enkelte ledere er ansvarlige for eget budget og for helheden. Økonomisk ansvarlighed skal kendetegne organisationen. Bygningsdriften skal sørge for, at skolen altid tager sig pæn og velholdt ud. IT skal løbende understøtte læringsprocesserne og administrationen. Udvikling af informationscenter sammen med vores bibliotek. 21. november

8 Resultatkontrakten s initiativer er: A. Opgradering/nyanskaffelser af pc er I forbindelse med en højnelse af elevernes IT-færdigheder, samt et ønske om at kunne aflevere elevernes skriftlige eksamensopgaver elektronisk i forbindelse med GUX s skriftlige eksamen sommer 2015 ønskes midler til opgradering/nyanskaffelse af pc er, da Campus Kujalleq ikke har pc er nok til rådighed til at kunne gennemføre dette. B. Udvikling af grønlandsksprogede materialer Der ønskes afsat midler til udvikling af grønlandsksproget materiale til TNI-Uddannelsen i fagene Forvaltning og Samfundslære. Desuden ønskes der udviklet nyt undervisningsmateriale til de merkantile fag på GUX. Der skal udvikles mindst et nyt sæt materialer som er klart til brug senest den 31. december C. Ny videreuddannelse på Campus Kujalleq: Akademiuddannelse inden for detailhandelen Der er ikke en offentlig uddannelse inden for detailområdet på dette niveau. Når man er uddannet butiksassistent, er der ingen mulighed for direkte videreuddannelse. Derfor er der efter vores umiddelbare vurdering et grundlag for at skaffe studerende. NI2 modellen med en vekseluddannelse med obligatorisk praktik har vist sig at virke godt her i landet. Detailhandelen er et område, der er i vækst på uddannelsesområdet, så derfor er der også mulighed for arbejde og praktikpladser. Udfordringerne er især, at detailhandelen især de store kæder, har deres egne interne uddannelser, når vi når ud over assistentniveau, og de er traditionelt ikke meget for at lade deres medarbejdere være på uddannelse sammen med konkurrenternes medarbejdere. Adgang til optagelse på Akademiuddannelsen i Retail eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse på mindst niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse. D. Udvidelse af de fysiske rammer Skolen har behov for yderligere undervisningslokaler, da en udvidelse af de fysiske rammer også vil kunne medføre større kursusaktivitet, de nuværende fysiske rammer begrænser yderligere kursusaktivitet. Der skal være igangsat en byggeproces og der ønskes yderligere 13,5 mio. kr. til den igangværende byggeproces. Byggeriet forventes færdigt i Der er behov for at anden etape af renoveringen af Sømandshjemmet gennemføres, således at vi får flere og bedre kollegieværelser i bygningen. Skolerne har massive problemer med skimmelsvamp især i hele den gamle bygning på det tidligere NIQ. Skolen har på baggrund af et påbud fra Arbejdsmiljøtilsynet stoppet med at anvende denne del af bygningen. Der ønskes igangsat en renovering af de gamle huse. Vi mangler ca. 100 kollegieværelser, hvis vi skal være selvforsynende, det vil sige klare os uden dyre lejemål. 21. november

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 Uddannelsesplan II Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Førskoleområdet... 4 2.1 Indledning...

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi 2012 Departementet for Uddannelse og Forskning Politisk forord For det enkelte menneske og for samfundet

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling April, 2008 Evalueringsrapport vedrørende Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling Hans Jørgen Knudsen, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Visioner

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Landsstyrets forslag til uddannelsesplan

Landsstyrets forslag til uddannelsesplan NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Landsstyrets forslag til uddannelsesplan December 2005 Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Direktoratet for Erhverv, Landbrug

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING Endelig udgave tiltrådt EM/04 FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING VISIONER, MÅL OG INITIATIVER UNGDOMSUDDANNELSER STUDIEFORBEREDENDE UDDANNELSER ERHVERVSFAGLIGE GRUNDUDDANNELSER OG ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017

Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017 Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017 1 2 Indhold Indledning... 3 Strategiprocessen... 3 Tilfredshedsundersøgelser... 3 Visions- og strategidag... 3 Medarbejdernes arbejde med visioner og

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Frisør GF2 Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION

Læs mere

National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling

National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling 1 2 National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling Udgivet af Undervisningsministeriet ISBN

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere