Kvalitetsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstrategi 2014 2017"

Transkript

1 Kvalitetsstrategi Erhvervsakademi Kolding IBA December 2014

2 1 2 3 Uddannelse i verdensklasse Kvalitetspolitikken i sammenhæng Mål, delpolitikker og kvalitetsmål 3.1 Emner og mål i kvalitetsarbejdet 3.2 Delpolitikker, kvalitetsmål og principområder Opbygning af delpolitikker Akademiets interessenters involvering og feedback på delpolitikkerne 3.3 Principområder 3.4 Kvalitetsarbejdets fire niveauer 4 5 IBA s kvalitetsprofil Organisering 5.1 Kultur og ledelse 5.2 Årshjul med beskrivelse af kvalitetssystemets elementer 5.3 Ansvar og placering for akademiberetning, uddannelsesberetninger og principberetninger 5.4 Dokumentation af kvalitetsdata og -informationer 5.5 Analyser, datagrundlag og dokumentation 5.6 Revision 5.7 Godkendelse Appendix 1 Appendix 2

3 Kvalitetsstrategi december Uddannelse i verdensklasse IBA s arbejde med kvalitet er båret af visionen om at skabe praksisnær uddannelse i verdensklasse. IBA vil være det lokale og regionale erhvervslivs foretrukne samarbejdspartner i skabelsen af handle- og tænkekraft, vil huse de dygtigste undervisere og tiltrække de mest talentfulde studerende og kursister. Det forudsætter konstant fokus på at skabe kvalitet i hele organisationen fra optag og studiestart over pædagogik og didaktik til administration og vejledning. IBA har alle dage arbejdet på at sikre høj kvalitet i undervisningen og på mange måder været pioner i uddannelsesverdenen. Sammen med stadig nye ungdomskulturer og et dynamisk arbejdsmarked skaber det konstant behov for nye kvalitetsmål og kvalitetsprocesser. Kvalitet er ikke statisk, så det er vigtigt hele tiden at arbejde med kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og kvalitetsmål. IBA vil udfordre de studerende til at bruge deres fulde tid på uddannelse, så der er plads til, at de kan lære mere. Det forudsætter en læringsbegejstring med studerende, der er tændte af at lære. For at nå det vil IBA satse endnu mere på motiverende og engagerende undervisning. Målet er at følge og konstant øge kvaliteten af undervisningen, så de studerende får en uddannelse, de kan bygge på resten af livet. Det kræver konstant udvikling af uddannelserne, deres indhold og undervisernes kompetencer. Sidstnævnte vil blive udfoldet i det pædagogiske grundlag for IBA. Kvalitetsstrategien er et ledelsesredskab, som handler om at tilføre værdi og ved klogskab og dygtighed styrke de studerendes viden, kompetencer og færdigheder. Kvalitetsstrategien handler således ikke om kontrol og styring, men om at tilføre værdi til undervisningens faglighed, til studiemiljøet og til den studerendes læring. IBA er allerede godt i gang med lærerige processer. Kvalitetsstrategien understøtter IBA s vision og strategi for udvikling af akademiets uddannelser. Kvalitetsarbejdet sikrer systematiske og begrundede metoder og procedurer, hvis formål er at understøtte udviklingen af kvaliteten i uddannelse og undervisning. Kvalitetsarbejdet er med til at udvikle undervisningen og alle de aktiviteter, der har indflydelse på denne og de studerendes læring. Kvalitetsarbejdet skal beskrive indholdet samt processer og procedurer, der sikrer, at relevante problemstillinger og udfordringer løbende indfanges, og at de fastsatte mål nås. Denne strategi bygger på erfaringer og værdier, som allerede eksisterer. Det har dog været vigtigt at skabe en samlet strategi med beskrivelse af processer, begreber og mål for IBA s arbejde med kvalitet. Det er vores håb, at alle vores interessenter fortsat vil være aktive medspillere i udviklingen af praksisnær uddannelse i verdensklasse.

4 Mission Gør fremtidens medarbejder tændt af at lære IBA udbyder videregående merkantil og teknisk uddannelse for fremtidens excellente medarbejder. Uddannelserne kombinerer praktiske færdigheder med teoretisk viden på et højt fagligt niveau og udbydes i tæt samspil med private og offentlige virksomheder og universiteter fra hele verden. Undervisningen er engagerende og finder sted med afsæt i et innovativt og internationalt læringsmiljø i Kolding. Vision I 2020 udbyder IBA praksisnære videregående uddannelser i verdensklasse IBA er det lokale og regionale erhvervslivs foretrukne samarbejdspartner i skabelsen af handle- og tænkekraft. Her udbydes praksisnær uddannelse i verdensklasse funderet på et bredt videngrundlag. Her arbejder de dygtigste undervisere, og her tiltrækkes de mest talentfulde studerende og kursister.

5 Kvalitetsstrategi december Kvalitetspolitikken i sammenhæng Der har de senere år været betydeligt fokus på kvalitet i de videregående uddannelser. Regeringen har nedsat et egentligt kvalitetsudvalg, som skal bidrage til at sikre stadig højere kvalitet i en omstillingsperiode, hvor en stadig større andel af ungdomsårgangene skal have en videregående uddannelse. Det er ikke mindst en udfordring for erhvervsakademierne, som traditionelt er meget dygtige til at løfte unge fra ikke uddannelsesvante hjem. Studerende, aftageruniversiteterne og erhvervslivet har alle en fælles interesse i at sikre høj faglig kvalitet i undervisningen og i intensive uddannelsesforløb, der kan udfordre den enkelte til at indfri sit højeste potentiale. Det er et helt afgørende succesparameter, at de studerende har opnået relevante kompetencer på et højt niveau, inden de træder ind på arbejdsmarkedet. Med en række internationale standarder og den nationale lovgivning sættes de eksterne rammer for kvalitetsstrategien. Eksterne rammer De europæiske standarder og guidelines for kvalitetssikring i videregående uddannelse, national lovgivning, omverdenens forventninger K VALITE TSSTR ATEGI Interne rammer Mission, vision, strategier, udviklingskontrakt, vedtægter *Delpolitikker *Principper for de enkelte områder *Grænseværdier, aktiviteter, mål *Princip-, uddannelses- og akademiberetninger *Indsatser beskrevet i Aktivitetsplan 1 Aktivitetsplan 2/midtvejsevaluering IBA har vedtaget strategien»tændt af at lære«og»iba Innovationsstrategi«, og flere strategier og politikker er på vej. Det skaber de interne rammer. Kvalitetsstrategien skal ses som et helt afgørende redskab i virkeliggørelsen af dels strategiens vision om at udbyde praksisnære uddannelser i verdensklasse, dels missionen om at gøre fremtidens medarbejder tændt af at lære. Tilsammen udgør det udgangspunktet for kvalitetspolitikken.

6

7 Kvalitetsstrategi december Mål, delpolitikker og kvalitetsmål Formålet med kvalitetsstrategien er at etablere et fælles grundlag og begrebsapparat for kvalitetsarbejdet på IBA for at fremme udviklingen af hele akademiet. Kvalitetsstrategien indeholder mål for kvalitetsarbejdet. Målene er konkretiseret i 9 delpolitikker, som er understøttende for IBA s aktiviteter for udvikling og kvalitetssikring. Hver af de 9 delpolitikker er tilknyttet en kort beskrivelse af formål og kvalitetsmål. Strategien udgør således et samlet kvalitetssystem, som leverer dokumentation for IBA s uddannelses- og fællesaktiviteter. Dermed gives et synligt og systematisk grundlag for at træffe beslutninger med henblik på videre udvikling. Kvalitetsarbejdet rummer de samlede aktiviteter og metoder, som har til formål systematisk og målrettet at udvikle og dokumentere kvaliteten af akademiets indsats på uddannelsesområdet og udgøre et vægtigt og kvalificeret grundlag for videreudvikling af IBA s aktiviteter. 3.1 Emner og mål i kvalitetsarbejdet Kvalitetsstrategien skal bidrage til at realisere akademiets mål, som er opstillet i»tændt af at lære«,»iba Innovationsstrategi«og udviklingskontrakten med Uddannelsesministeriet. Målene er gennem systematisk arbejde med at udvikle, sikre og måle kvalitet at: Tænde de studerende skabe et attraktivt læringsmiljø i et nyt byggeri gøre en særlig indsats for talenter gøre det attraktivt for studerende at have globalt udsyn Samspil og handlekraft samarbejde med professioner, erhverv og universiteter om at skabe ny forskningsbaseret viden såvel i uddannelserne som i professionerne deltage i videnudviklende partnerskaber og samarbejdsrelationer med virksomheder, organisationer, videninstitutioner, nationalt og internationalt være erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner integrere samspillet med virksomhederne i undervisning, forskning, profilering og kvalitetsudvikling Effektivitet i organisation og mål øge gennemførelsesprocenten omsætte samfundsmæssige udfordringer til vækst og beskæftigelse give en stærk selvstændig profil over for kommende studerende, kursister, virksomheder og andre videninstitutioner realisere visionerne om det dobbelte uddannelsesløft styrke krydsfeltet mellem fuldtidsuddannelser og efter- og videreuddannelser sikre institutionsakkreditering

8 Kvalitetsstrategi december Delpolitikker, kvalitetsmål og principområder IBA s kvalitetsarbejde er opdelt i en række delpolitikker, som skal understøtte realisering af ovenstående mål. Tilsammen dækker delpolitikkerne tiden fra den uddannelsessøgendes overvejelser om at påbegynde en uddannelse, til den studerende som færdig kandidat har været i job i en årrække. For hver delpolitik er der formuleret formål og kvalitetsmål, der præciserer retningen for kvalitetsarbejdet. En oversigt over delpolitikker, formål og kvalitetsmål fremgår af indlagt skema. Opbygning af delpolitikker Delpolitikkerne og kvalitetsmålene er omdrejningspunkterne i akademiets samlede kvalitetssystem. Kvalitetsmålene er både kvantitativt og kvalitativt målbare og er beskrevet mere udførligt i»oversigt over kvalitetspolitikker«. For alle delpolitikker gælder: De har et overordnet formål. Hvert formål har et eller flere kvalitetsmål. Hvert kvalitetsmål har en eller flere standarder, der beskriver en handling, som bidrager til at opfylde kvalitetsmålet. For hver standard er der indikatorer for opfyldelse af kvalitetsmålene. Til indikatorerne er der tilknyttet en ansvarlig, og det er beskrevet, hvordan opfølgningen på indikatoren skal dokumenteres. Til indikatoren er der udtrykt den værdi, aktivitet eller mål, den ansvarlige skal måle på. Der er angivet grænseværdier i form af nøgletal/dokumentation/ mål til hver indikator. Mht. målopfyldelse gælder at: når samtlige grænseværdier er opfyldt, er standarden opfyldt. når samtlige standarder i et kvalitetsmål er opfyldt, er kvalitetsmålet opfyldt. når alle kvalitetsmål i en delpolitik er opfyldt, betragtes formålet for delpolitikken som opfyldt. I hver delpolitik fremgår hvilke rammer (interne og eksterne), der gælder for kvalitetsmål, standarder og indikatorer i den pågældende delpolitik. Ved at henvise til disse rammer sikres, at uddannelserne forholder sig til disse i kvalitetsarbejdet Akademiets interessenters involvering og feedback på delpolitikkerne Tabellen nedenfor angiver de enkelte interessenters involvering i forhold til de enkelte delpolitikker. Som det fremgår, er stort set alle interessenter involveret i alle delpolitikkerne. Denne involvering vil give interessenterne et indgående kendskab til kvalitetsarbejdet og gode muligheder for udvikling af akademiets aktiviteter.

9 Kvalitetsstrategi december Eksterne Principområder Uddannelse Undervisere Kursister Dimittender Studerende Rekruttering og optag Studiestart Pædagogik, didaktik og kompetenceudvikling Tilrettelæggelse og udvikling af uddannelse og undervisning Praktik og studieophold Studiemiljø Forskning og udvikling Arbejdsmarked og livslang læring Studieadministration og studievejledning 3.3 Principområder Arbejdet med at sikre en høj kvalitet pågår selvsagt i undervisningen på de enkelte uddannelser. Derudover har IBA en række støtte- og specialistfunktioner (benævnes principområder), som også er ekstremt vigtige for de studerendes udbytte af deres uddannelse. Aktuelt er følgende principområder særdeles væsentlige for kvalitetsarbejdet: Optag Studievejledning Studiestart* Mentorordning Sociale aktiviteter Pædagogik og didaktik Internationalisering Praktik Dimittenddialog Studieadministration Bibliotek Marketing Udvikling af uddannelser Forskning og udvikling Kvalitet Studieledelse* Undervisningsevaluering* Undervisere* *Indgår i uddannelsesberetninger (ikke principberetninger).

10 Kvalitetsstrategi december Kvalitetsarbejdets fire niveauer Der arbejdes med kvalitetsarbejde på fire niveauer. Niveau Kvalitetsopgaver: Udføres af At sikre, udvikle og dokumentere kvaliteten af: 1. Fag/modul Undervisning Undervisere Projekter Studieaktiviteter 2. Udbud Videngrundlag Uddannelseschef Tilrettelæggelse og gennemførelse Ledere Relevans 3. Uddannelse Nye uddannelser Uddannelseschef Eksisterende uddannelser Ledere (landsdækkende eksisterende studieordninger) Kvalitetsafdeling 4. Institution Det samlede kvalitetssystem Kvalitetsafdeling Direktion Rektor Niveau 1: Fag/modul Niveau 1 omfatter kvalitetssikring og -udvikling af undervisning og studieaktiviteter i de enkelte fag/moduler, herunder sikres at alle fag/ moduler og projekter evalueres af underviserne som en integreret del af undervisningen. Unit guide projektbeskrivelser Synlig opfølgning Studyplaner projektbeskrivelser Videndeling Evaluering af unitguide/projekter i forhold til læringsmål Gennemførelse Niveau 2 omfatter den mere overordnede kvalitetssikring og -udvikling af det enkelte udbud i forhold til kvalitetssøjlerne: Videngrundlag, Tilrettelæggelse og gennemførelse samt Relevans. Kvalitetssøjlerne er i overensstemmelse med de danske institutionsakkrediteringskriterier. I tilrettelæggelse og gennemførelse indgår en kvalitetssikring af aktiviteter beskrevet i niveau 1. Kvalitetssikring og -udvikling af principområder som praktik og studieophold i udlandet mv. indgår også på dette niveau. Opgaverne på dette niveau organiseres af uddannelseschefer og ledere.

11 Kvalitetsstrategi december Niveau 2: Videndeling Fælles FoU aktiviteter fra Udviklingsafdelingen Løbende indsats Involvering af studerende i FoU på uddannelsen Videndeling FoU aktiviteter på uddannelsen Årlig vurdering Undervisernes egen ajourføring og deltagelse i FoU Niveau 2: Relevans Juneboard Løbende indsats Relevans Årlig vurdering Diverse statistikker/ beskæftigelse Uddannelsesudvalg Aftageranalyser Dimitendanalyser Niveau 2: Kvalitet Løbende indsats Øvrige faciliteter, ressourcer mv. beskrevet i div. principper Fag og moduler Kvalitet Praktik Årlig vurdering Input fra censor Studieaktivitet, gennemførelse og karakter Afgangsprojekter Studieophold og praktik i udlandet Niveau 3 omfatter udvikling af nye uddannelser og evaluering af nuværende uddannelser. I forhold til sidstnævnte vil det typisk ske i samarbejde med andre institutioner, der udbyder uddannelserne. Niveau 4 angiver, at Kvalitetsafdelingen og øvrige fælles enheder giver support til at udvikle fælles processer, der understøtter og kvalitetssikrer uddannelsernes kvalitetsarbejde. Kvalitetssikring og -udvikling af ovenstående foregår i akademiets kvalitetssystem gennem aflæggelse af uddannelses- og principberetninger, uddannelsesevalueringer samt akademiberetningen.

12

13 Kvalitetsstrategi december IBA s kvalitetsprofil Kvalitetsprofilen er kvalitetsarbejdets udmøntning af de generelle værdier, som gælder for IBA, og som er udtrykt i institutionens værdigrundlag. Kvalitetsarbejdets profil følger nedenstående principper. IBA s kvalitetsprofil er: målrettet og skræddersyet Kvalitetsarbejdet er tilpasset akademiets prioriteringer og problemstillinger, så der fastsættes konkrete og ambitiøse mål for akademiets samlede kvalitetssikring og -udvikling. Der beskrives processer og procedurer, der skal understøtte, at de fastsatte mål opnås samt sikre, at relevante problemstillinger og udfordringer løbende indfanges og håndteres. ledelsesforankret Kvalitetssikringen er forankret i akademiets ledelsesstruktur, herunder i den øverste ledelse. Der er en klar ansvars- og arbejdsfordeling. Det forudsætter dels, at ledelsen tager ansvar for, at der er udarbejdet kvalitetssikringsstrategier og -politikker, som er koblet til organisationens struktur og dens praksis med at følge op på problemer. Dels, at den modtager relevant information og reagerer på den, når det er nødvendigt. systematisk Forudsætningen for et vellykket, systematisk kvalitetsarbejde er, at de specifikke målsætninger i delpolitikkerne fortolkes, konkretiseres og udføres af aktørerne på alle niveauer i organisationen på baggrund af en tydelig ansvarsfordeling. Kvalitetsarbejdet organiseres og udøves løbende, systematisk og målrettet på alle niveauer. Der foreligger klare standarder, og der angives procedurer for opfølgning, så akademiet hele tiden systematisk vurderer udviklingsbehov og -muligheder. baseret på solid information og faglig vurdering Kvalitetsarbejdet er baseret på solid information, der danner grundlag for, at IBA løbende stiller spørgsmål til og undersøger resultaterne af sin indsats. Ligeledes opsamles og dokumenteres der kontinuerligt viden og resultater med henblik på læring og opfyldelse af lovgivningsmæssige krav om dokumentation. formuleret med aktiv involvering af interne og eksterne interessenter Kvalitetsarbejdet tager afsæt i mødet mellem de studerende og medarbejderne, der er de primære aktører i kvalitetssikring og -udvikling. IBA er kendetegnet ved at have højt kvalificerede medarbejdere, for hvem kvalitetsarbejdet er en integreret del af deres arbejde. Derudover inddrages eksterne interessenter løbende i opfølgningen og udviklingen af kvalitetsarbejdet. Kvalitetsarbejdet skaber sammenhæng mellem det eksterne kvalitetssystem for videregående uddannelser i Danmark (akkrediteringssystemet) og akademiets interne kvalitetsarbejde.

14 Kvalitetsstrategi december understøttet af en kvalitetskultur De faglige miljøer stræber efter at forbedre uddannelserne og undervisningen i alle deres aktiviteter. En stærk kvalitetskultur kommer til udtryk i tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen, i løbende evaluering og opfølgning samt i undervisningsmiljøernes kontinuerlige praktiske arbejde med at forbedre uddannelserne og undervisningen. Kulturen er kendetegnet ved, at kvalitetsarbejdet er en integreret del af det daglige arbejde for studerende, undervisere og ledelse. Kvalitetsarbejdet på akademiet er således funderet i faglighed, dialog og videndeling. offentlig tilgængelig Alle evalueringer og opfølgninger dokumenteres elektronisk, således at akademiet lever op til kravene om offentlighed i kvalitetsarbejdet. Faktuelle data gemmes i statistikker. gældende for alle fuldtidsuddannelser og efter- og videreuddannelser Kvalitetsarbejdet gælder uanset placering og tilrettelæggelsesform af undervisningsforløb og dækker alle områder, der er relevante for sikring og udvikling af uddannelsernes og udbuddenes kvalitet og relevans. redelig og transparent Kvalitetsarbejdet tager sit afsæt i ENQA-standarderne og er præget af medindflydelse, åbenhed og synlighed.

15 Værdigrundlag Udsyn med indsigt Vi finder det værdifuldt at bringe hele verden helt nær for at udvikle originale idéer, skabe ny viden og høste solid erfaring. Nysgerrig praktiker Vi finder det værdifuldt at dele undren for at finde meningsfulde løsninger, der virker i praksis. Rummelighed med kant Vi finder det værdifuldt at skabe en tillidsfuld atmosfære med plads til begejstring og personligt overskud. Brænde og tænde Vi finder det værdifuldt at møde verden medvirkende med vilje og viden og som rollemodeller for mod og engagement. Virke med stolthed Vi finder det værdifuldt at gøre os umage i mødet med nødvendighed og mulighed samt at udvise personlig integritet og faglig stolthed. Pirre foretagsomhedsfantasien Vi finder det værdifuldt at bygge på en kultur præget af skaberkraft, lyst til innovation og til udvikling og iværksætteri. Resultater med værdier Vi finder det værdifuldt at bringe forskellige værdier og personlige karakteregenskaber i samspil for at skabe resultater i verdensklasse.

16

17 Kvalitetsstrategi december Organisering Et solidt kvalitetssystem skal understøttes af en levende kvalitetskultur blandt medarbejdere og studerende og skal samtidig have en stærk forankring i ledelsen. Organiseringen af kvalitetsarbejdet struktureres i et kvalitets-årshjul, der rummer delpolitikker, principper og måltal. 5.1 Kultur og ledelse Kultur og ledelse understøtter og fremmer uddannelsernes kvalitet og relevans og er kendetegnet ved, at: der finder systematiske dialoger sted om kvalitetsarbejdet, som kobler centrale strategier med lokale kvalitetssikringsprocesser og faglige værdier. kvalitetskulturen understøtter, at kvalitetsarbejdet i sin udførelse er enkelt, overskueligt og effektivt med klare roller og ansvarsfordeling. kvalitetsarbejdet omfatter tillidsskabende dialoger, som sikrer, at problemstillinger drøftes og løses. IBA s kvalitetskultur er kendetegnet ved, at kvalitetsarbejdet er en integreret del af det daglige arbejde for studerende, undervisere og ledelse. Organiseringen af kvalitetsarbejdet er forankret i ledelsesstrukturen gennem direktionen. Direktionen sikrer udviklingen af kvalitetssystemet, så det lever op til kravene i det danske akkrediteringssystem og sikrer integrationen af øvrige kvalitetssikringselementer i akademiets samlede kvalitetsarbejde. Direktionen følger løbende op på og gør status over kvaliteten af akademiets uddannelser, jf. kvalitetspolitikken. Lederen af kvalitetsarbejdet er udviklingsdirektøren. Til at understøtte kvalitetsarbejdet er der oprettet en kvalitetsafdeling med en leder og en medarbejder. Kvalitetsafdelingen er placeret i udviklingsafdelingen. Ledelsesstrukturen for kvalitetsarbejdet: Direktion Udviklings- og kvalitetsafdeling Fuldtidsuddannelser Efter- og videregående uddannelser Principområder (fællesområder)

18 Kvalitetsstrategi december Årshjul med beskrivelse af kvalitetssystemets elementer Kvalitetssystemet kan beskrives på baggrund af elementerne i nedenstående figur. Mål og standarder for systemet kommer fra delpolitikkerne, som er defineret ud fra interne og eksterne rammer. Der kommer også input fra principområder, som er beskrivelser af vigtige områder for arbejdet med kvalitet. Og endelig kommer der input fra monitoreringen af de måltal (grænseværdier), som er opstillet. For hvert principområde og hver uddannelse udarbejdes en årlig principeller uddannelsesberetning, som fremlægges for direktion og ledelse til diskussion. På baggrund af denne vedtages en aktivitetsplan 1 med de indsatsområder, princip- eller uddannelsesområdet skal fokusere på det kommende år. Der følges op på aktivitetsplan 1 på et halvårligt møde, hvorpå der udarbejdes en aktivitetsplan 2. Disse aktiviteter indgår i næste års princip- eller uddannelsesberetning. På baggrund af hhv. princip- og uddannelsesberetningerne udarbejdes en akademiberetning, som er en status på akademiets arbejde. Årshjulet er en kvalitetskalender, der styrer aktiviteterne. Kvalitets-årshjul Uddannelses- eller principberetning Fremlæggelse og diskussion med ledelsen Principområder Vedtaget aktivitetsplan 2 Delpolitikker Måltal (grænseværdier) Vedtaget aktivitetsplan 1 Opfølgningsmøde med ledelsen

19 Kvalitetsstrategi december Ansvar og placering for akademiberetning, uddannelsesberetninger og principberetninger Akademiets organisationsstruktur er en flad matrixorganisation med en direktion bestående af rektor, udviklingsdirektør, efter- og videreuddannelsesdirektør og ressourcedirektør. Ledelseslaget består af uddannelseschefer, chef for internationalisering og marketingdirektør. Uddannelsescheferne indgår i et chefteam med en ordførende chef i forhold til direktionen. Til nogle af uddannelserne er knyttet koordinatorer eller uddannelsesleder. Derudover er der en række specialfunktioner (FoU, Internationalisering, Praktik- og karrierecenter, Studievejledning og Bibliotek) og en række støttefunktioner (Optag, Studiesekretariat, Markedsføring, HR, Økonomi, IT). Der er en ansvarlig for hvert af disse områder. Uddannelserne er samlet i fire kompetencecentre: Marketing og kommunikation Finans og økonomi Efter-og videreuddannelse IT, multimedie og design Uddannelserne er i tæt samspil og samarbejde med såvel specialfunktioner som støttefunktioner. Der afholdes direktionsmøder, ledelsesmøder, chefmøder, uddannelsesmøder samt matrix-orienterede møder. Det fremgår af figuren nedenfor, hvor principper, principberetninger, uddannelsesberetninger og akademiberetningen er organisatorisk placeret. Direktion Akademiberetning KOMPETENCECENTRE FoU PB kvalitet, PB FoU, PB pæd. og didaktik International PB internationalisering Karriere og praktik PB praktik, PB Dimittenddialog Studievej./sociale PB Studievejled. PB Mentor, PB sociale aktiviteter Marketing og kommunikation UB Finans og økonomi UB Efter- og videreuddannelse UB IT, multimedie og design UB Studiesekretariat PB Studieadministration Markedsføring PR Marketing, PR Optag HR indgår i UB Økonomi indgår i UB IT indgår i UB Bibliotek Optag PB optag PB studieledelse, PB undervisningsevaluering, PB Undervisere. Ovennævnte PB indgår alle i enkelte uddannelsers UB

20 Kvalitetsstrategi december Dokumentation af kvalitetsdata og -informationer Kvalitetsarbejdet er præget af medindflydelse, åbenhed og synlighed. IBA deler således viden og informationer om kvalitetsarbejdet. IBA benytter forskellige fora til dokumentation og beskrivelse af kvalitetsarbejdet såsom akademiets hjemmeside og det interne Learning Module System (LMS), hvor der er flere underfora. Nedenstående oversigt angiver, hvor de enkelte elementer kan findes. Evt. andet Kvalitetsfora Principområder Uddannelsesfora Akademiets hjemmeside Akademiets udviklingskontrakt Akademiets»Tændt af at lære«udviklings- og innovationsstrategi Pædagogisk grundlag Kvalitetsstrategi Delpolitikker Principper Standarder og grænseværdier Akademiberetning Uddannelsesberetning Principberetning Aktivitetsplan 1 Aktivitetsplan 2 Årshjul Analyser (*lovkrav) Statistikker/Databank (*lovkrav) Skabeloner HR system Juneboard referater Diverse referater Uddannelsesevaluering * * 5.5 Analyser, datagrundlag og dokumentation Der indgår en række større og tilbagevendende analyser i IBA s kvalitetsarbejde, hvoraf følgende kan fremhæves: Studiestartsanalyse Studerendes/ kursisters tilfredshedsanalyse Studerendes/ kursisters undervisningsmiljøvurdering Undervisningsevalueringer Projektevalueringer Praktikanalyse Analyse af studieophold

21 Kvalitetsstrategi december Dimittend- og beskæftigelsesanalyse Projekt Erhvervsparathedsanalyse Analyse af akademiets kendskabsgrad Analyse af de studerendes internationalisering I forbindelse med udviklingen af kvalitetsarbejdet opbygges en statistikbank med relevante nøgletal angående optag, frafald, gennemførelse, karaktergennemsnit, beskæftigelse mv. Endvidere indarbejdes beslutninger fra mødereferater fra organisationens møder med de studerendes råd, de enkelte uddannelsers studierådsmøder, lærermøder, chefmøder, ledelsesmøder, møder i principområderne, juneboard møder, gennemgang af unitguides mv. Det vil fremgå af det pågældende årshjul, ligesom det af årshjulet vil fremgå, hvor referatet skal opbevares. 5.6 Revision I selve afrapporteringen af uddannelses-, princip- og akademiberetningen er der mulighed for en løbende opdatering af såvel principper som delpolitikker og måltal (grænseværdier). For at sikre, at delpolitikkernes mål og indhold er tidssvarende og fyldestgørende i forhold til aktiviteterne på akademiet, tager kvalitetsafdelingen sammen med relevante aktører (udvalgt af direktionen) delpolitikkerne op til en systematisk vurdering hvert tredje år og igangsætter en revision, hvor det er nødvendigt. Derudover gennemgås datagrundlaget i databanken og de analyser, som indsamles med henblik på en evt. opdatering. Opdateringen sigter på en fastlæggelse af, hvilke data der indsamles, med hvilket formål, hvornår, hvordan og af hvem, samt hvor data lagres. Direktionen kan iværksætte en revision af en eller flere delpolitikker i forlængelse af den samlede tilbagemelding på uddannelsesberetningerne, hvis det skønnes nødvendigt. Det gælder såvel afvikling og revision som udvikling af nye delpolitikker. IBA s principper gennemgås ligeledes hvert år. Respektive direktører er ansvarlige. 5.7 Godkendelse Ovennævnte kvalitetsstrategi er godkendt af akademiets bestyrelse.

22

23 Kvalitetsstrategi december Appendix 1 Analyser Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Studiestartsanalyse Studerendes tilfredshedsanalyse Kursisters tilfredshedsanalyse Løbende evalueringer Undervisningsmiljøanalyse (hvert andet år) International analyse (trendence) Undervisningsevaluering fuldtid Undervisningsevaluering kurser Løbende evalueringer Projektevalueringer Praktikanalyse Studieopholdsanalyse Dimittend- og beskæftigelsesanalyse Kendskabsanalyse Kvalitetarbejde Unit-guidearbejde Principberetninger Uddannelsesberetninger Akademiberetning Aktivitetsplan 1 Aktivitetsplan 2 Årshjul June board Evaluering af Unit-Guide Evaluering af uddannelse et hvert år Mødeaktivitet Uddannelsesudvalg Kvalitetsudvalg Direktion Studieråd (min.) Lærermøder (min.) Kvalitetsmøder i principområderne ca. et i kvartalet December November Oktober September August Juli Juni Maj April Marts Februar Januar

24

25

26

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Kvalitetsstrategi Erhvervsakademi Kolding IBA December 2016 (version 2)

Kvalitetsstrategi Erhvervsakademi Kolding IBA December 2016 (version 2) Kvalitetsstrategi 2016 2018 Erhvervsakademi Kolding IBA December 2016 (version 2) 1 2 3 Uddannelse i verdensklasse Kvalitetspolitikken i sammenhæng Prioriterede områder, delpolitikker, kvalitetsmål 3.1

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet gældende fra 1. august 2013 Indhold Formål med kvalitetsarbejdet............................... 4 Vision for uddannelse og læring

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Tændt af at lære. Strategi 2014

Tændt af at lære. Strategi 2014 1 Tændt af at lære strategi 2014 Tændt af at lære Strategi 2014 Den der kun ser det nødvendige, han kan ikke bøje verden og den der kun ser det mulige, han kan ikke bøje sig selv. Søren Kierkegaard 1.

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 160614/160912 af MeO for Uddannelsesrådet J.nr.: 16/00020 Kvalitetssikring på DJM Ref: MA/MeO Behandlet / godkendt af: Rektoratet 160127 Uddannelsesrådet 160413 Politik for

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 2015-2017 STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 Side 4 EAL Strategi INTRODUKTION Erhvervsakademiet Lillebælt har i 2014 gennemført en proces, hvor bestyrelse, ledelse og medarbejdere i fællesskab har udfoldet strategigrundlaget

Læs mere

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 Erfaringer med blended learning - University College Sjælland FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 UCSJ Kvalitet Kvalitetschef Christian Moldt Lektor Käte Akselsen UCSJ Lokationer og udbud - 6 Lokationer

Læs mere

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi Kolding Det er fastsat i 12, stk. 2, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser,

Læs mere

Rammer for lokal evalueringspraksis:

Rammer for lokal evalueringspraksis: Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Rammer for lokal evalueringspraksis: Rammen for lokal evalueringspraksis for sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er Det fæles kvalitetssystem for UCL : Professionshøjskolen

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

UCN Kvalitetspolitik og -strategi

UCN Kvalitetspolitik og -strategi Styringsdokument UCN Kvalitetspolitik og -strategi UCN Kvalitetspolitik og -strategi 1/13 Dokumentdato: 01-04-2014 Revision: 24-08-2017 1. Indledning... 2 2. Fra kvalitetspolitik og -strategi til handling...

Læs mere

Kvalitetspolitik. De 10 principper beskriver, hvordan kvalitetsarbejdet udvikles og anvendes i samarbejde med hele SIMACs organisation.

Kvalitetspolitik. De 10 principper beskriver, hvordan kvalitetsarbejdet udvikles og anvendes i samarbejde med hele SIMACs organisation. Kvalitetspolitik med kvalitetsarbejdet et med kvalitetspolitikken er at skabe et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet og hele institutionen, samt på tværs af de forskellige

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter Orientering til: Dokumentdato: 13. februar 2014 godkendt på styregruppemøde den 10. oktober 2014 Dokumentansvarlig: Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: KAM/LEL Rammebeskrivelse for evaluering

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Innovations- og udviklingsstrategi

Innovations- og udviklingsstrategi Innovations- og udviklingsstrategi Erhvervsakademi Kolding IBA August 2014 Mission Gør fremtidens medarbejder tændt af at lære IBA udbyder videregående merkantil og teknisk uddannelse for fremtidens excellente

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG RATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATE GI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STR ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

STRATEGI FOR KVALITET. 2013 Revideret 2014

STRATEGI FOR KVALITET. 2013 Revideret 2014 STRATEGI FOR KVALITET 2013 Revideret 2014 Strategi for KVALITET 2 KVALITET PÅ KEA 3 MÅL FOR KEAS KVALITETSARBEJDE 3 KVALITETSKULTUR 4 OVERORDNEDE KVALITETSSTANDARDER PÅ KEA 5 ANSVAR OG ORGANISERING AF

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

STRATEGI 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI

STRATEGI 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI STRATEGI 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI VIDEN VÆRDI TIL GØR STRATEGI 2020 CPHBUSINESS GØR VIDEN TIL VÆRDI På Cphbusiness ønsker vi at skabe størst mulig værdi for erhvervslivet og samfundet. Viden er grundlaget

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9 Kvalitetssystem for Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler har formuleret et kvalitetssystem bestående af lokal kvalitetspolitik og

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Kvalitetssikring og udvikling er en organisatorisk refleksionsproces hvor 3 centrale begreber går igen:

Kvalitetssikring og udvikling er en organisatorisk refleksionsproces hvor 3 centrale begreber går igen: Vejledning i kvalitetssikring og kvalitetsudvikling - marts 2010 Kvalitetsudvikling i UCSJ En vidensinstitutioner som UCSJ har til opgave at udvikle et kvalitetsudviklings- og kvalitetssikringssystem,

Læs mere

DELSTRATEGI FOR KVALITETSSIKRING 2013-2015 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR KVALITETSSIKRING 2013-2015 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR KVALITETSSIKRING DELSTRATEGI FOR K V A L I T E T S S I K R I N G 2013-2015 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 3 DET VIL VI MED EN DELSTRATEGI FOR KVALITETSSIKRING

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Arbejdsglæde, anerkendelse og faglighed er afdelingens bærende værdier. Det er disse kvaliteter vores daglige arbejde skal kendetegnes

Læs mere

Årlig kvalitetsopgørelse for klyngernes uddannelser og mål og indsatser til det kommende kvalitetsarbejde

Årlig kvalitetsopgørelse for klyngernes uddannelser og mål og indsatser til det kommende kvalitetsarbejde Årlig kvalitetsopgørelse for klyngernes uddannelser og mål og indsatser til det kommende kvalitetsarbejde EASV skal i henhold til kvalitetspolitik rev. 2016 kunne vise, at kvaliteten og kvalitetssikringen

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål.

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål. MODTAGET f 7 MRS, 2015 u r. ri Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Ejnar Hobolth Studieleder Periode: 1. januar 2015 til 31. december 2015 Beløbsramme: Kr. 90.000,- (niveau marts 2012) Som opfølgning

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering.

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering. UKF 26.02.2013 Pkt. 3 - bilag 2-12-0237 - ERSC - 18.02.2013 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 r ved institutionsakkreditering og prækvalificering. Notatet lægger op til en drøftelse

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Akademiet 2010-13 side 1 Mission Akademiet skal medvirke til at dække behovet for, udvikle og gennemføre undervisning og dertil hørende serviceydelser inden for professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle. Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle. Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Principperne for kvalitetsarbejdet...

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering 1. juli 2013 Side 1/31 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?... 3 2. Om denne vejledning... 4 DEL 2. SELVEVALUERINGSRAPPORT 3. Selvevalueringsrapporten...

Læs mere

Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014

Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014 Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014 Velkommen Stort velkommen som medlemmer af UCSJ s uddannelsesudvalg for perioden 2014 2018. I dag er ekstraordinært møde grundet kompakt

Læs mere

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0 UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Ledelsesgrundlag 1.0 Baggrund Forandringer er et grundvilkår for professionshøjskolesektoren; nye kerneopgaver kommer til, der er begrænsede økonomiske rammer, og der

Læs mere

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Vejledning til institutionsakkreditering

Vejledning til institutionsakkreditering Vejledning til institutionsakkreditering Udkast af 25. april 2013 25. april 2013 Studiestræde 5 1455 København K Telefon 3392 6900 Telefax 3392 6901 E-post acedenmark@acedenmark.dk Netsted www.acedenmark.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Plan for gennemførelse Informationsmateriale

Plan for gennemførelse Informationsmateriale 1 UCL, Læreruddannelsen. Kvalitetsarbejde. Kvalitetspraksis for Stud Puls. Oktober 2013 Kvalitetspraksis for Stud Puls på læreruddannelsen i UCL, oktober 2013 Generelt om gennemførelse af Stud Puls Beskrivelse

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

KVALITET PÅ KEA 2015

KVALITET PÅ KEA 2015 KVALITET PÅ KEA 2015 1 KVALITET PÅ KEA På KEA er målet om kvalitet og relevans i uddannelserne den grundlæggende præmis for det samlede arbejde. KEAs uddannelser skal skabe værdi for samfundet og for den

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Et engageret studieliv

Et engageret studieliv i UCSJ Et engageret studieliv 22. april 2014 Nærværende politik for studenterinddragelse er udarbejdet i et samspil mellem organisationen UCSJ og de studerende på UCSJs grunduddannelser. Politikkens formål

Læs mere

Fredericia Maskinmesterskoles kvalitetspolitik, -strategi og -mål

Fredericia Maskinmesterskoles kvalitetspolitik, -strategi og -mål Fredericia Maskinmesterskoles kvalitetspolitik, -strategi og -mål Indledning Introduktion Kvalitetspolitikken, -strategien og -målene (KSM) sætter de overordnede rammer for kvalitetsarbejdet ved FMS. KSM

Læs mere

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi 2016-19 indhold 3 4 6 8 10 12 14 Hvorfor? Hvordan? Hvorhen? Vejen til hvorhen Sammenhæng Værdi Markant hvorfor? Bedre kommunikation er med til at

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser Syddansk Universitet Udviklingsprocessen 2004: Ledelsen besluttede at gennemføre en ekstern audit af uddannelsesområdet på SDU med EVA som operatør 2005: Den

Læs mere

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Internationalisering med indblik og udsyn 1. Indledning Internationalisering er et

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse 27. MAJ 2015 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere