Kvalitetsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstrategi 2014 2017"

Transkript

1 Kvalitetsstrategi Erhvervsakademi Kolding IBA December 2014

2 1 2 3 Uddannelse i verdensklasse Kvalitetspolitikken i sammenhæng Mål, delpolitikker og kvalitetsmål 3.1 Emner og mål i kvalitetsarbejdet 3.2 Delpolitikker, kvalitetsmål og principområder Opbygning af delpolitikker Akademiets interessenters involvering og feedback på delpolitikkerne 3.3 Principområder 3.4 Kvalitetsarbejdets fire niveauer 4 5 IBA s kvalitetsprofil Organisering 5.1 Kultur og ledelse 5.2 Årshjul med beskrivelse af kvalitetssystemets elementer 5.3 Ansvar og placering for akademiberetning, uddannelsesberetninger og principberetninger 5.4 Dokumentation af kvalitetsdata og -informationer 5.5 Analyser, datagrundlag og dokumentation 5.6 Revision 5.7 Godkendelse Appendix 1 Appendix 2

3 Kvalitetsstrategi december Uddannelse i verdensklasse IBA s arbejde med kvalitet er båret af visionen om at skabe praksisnær uddannelse i verdensklasse. IBA vil være det lokale og regionale erhvervslivs foretrukne samarbejdspartner i skabelsen af handle- og tænkekraft, vil huse de dygtigste undervisere og tiltrække de mest talentfulde studerende og kursister. Det forudsætter konstant fokus på at skabe kvalitet i hele organisationen fra optag og studiestart over pædagogik og didaktik til administration og vejledning. IBA har alle dage arbejdet på at sikre høj kvalitet i undervisningen og på mange måder været pioner i uddannelsesverdenen. Sammen med stadig nye ungdomskulturer og et dynamisk arbejdsmarked skaber det konstant behov for nye kvalitetsmål og kvalitetsprocesser. Kvalitet er ikke statisk, så det er vigtigt hele tiden at arbejde med kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og kvalitetsmål. IBA vil udfordre de studerende til at bruge deres fulde tid på uddannelse, så der er plads til, at de kan lære mere. Det forudsætter en læringsbegejstring med studerende, der er tændte af at lære. For at nå det vil IBA satse endnu mere på motiverende og engagerende undervisning. Målet er at følge og konstant øge kvaliteten af undervisningen, så de studerende får en uddannelse, de kan bygge på resten af livet. Det kræver konstant udvikling af uddannelserne, deres indhold og undervisernes kompetencer. Sidstnævnte vil blive udfoldet i det pædagogiske grundlag for IBA. Kvalitetsstrategien er et ledelsesredskab, som handler om at tilføre værdi og ved klogskab og dygtighed styrke de studerendes viden, kompetencer og færdigheder. Kvalitetsstrategien handler således ikke om kontrol og styring, men om at tilføre værdi til undervisningens faglighed, til studiemiljøet og til den studerendes læring. IBA er allerede godt i gang med lærerige processer. Kvalitetsstrategien understøtter IBA s vision og strategi for udvikling af akademiets uddannelser. Kvalitetsarbejdet sikrer systematiske og begrundede metoder og procedurer, hvis formål er at understøtte udviklingen af kvaliteten i uddannelse og undervisning. Kvalitetsarbejdet er med til at udvikle undervisningen og alle de aktiviteter, der har indflydelse på denne og de studerendes læring. Kvalitetsarbejdet skal beskrive indholdet samt processer og procedurer, der sikrer, at relevante problemstillinger og udfordringer løbende indfanges, og at de fastsatte mål nås. Denne strategi bygger på erfaringer og værdier, som allerede eksisterer. Det har dog været vigtigt at skabe en samlet strategi med beskrivelse af processer, begreber og mål for IBA s arbejde med kvalitet. Det er vores håb, at alle vores interessenter fortsat vil være aktive medspillere i udviklingen af praksisnær uddannelse i verdensklasse.

4 Mission Gør fremtidens medarbejder tændt af at lære IBA udbyder videregående merkantil og teknisk uddannelse for fremtidens excellente medarbejder. Uddannelserne kombinerer praktiske færdigheder med teoretisk viden på et højt fagligt niveau og udbydes i tæt samspil med private og offentlige virksomheder og universiteter fra hele verden. Undervisningen er engagerende og finder sted med afsæt i et innovativt og internationalt læringsmiljø i Kolding. Vision I 2020 udbyder IBA praksisnære videregående uddannelser i verdensklasse IBA er det lokale og regionale erhvervslivs foretrukne samarbejdspartner i skabelsen af handle- og tænkekraft. Her udbydes praksisnær uddannelse i verdensklasse funderet på et bredt videngrundlag. Her arbejder de dygtigste undervisere, og her tiltrækkes de mest talentfulde studerende og kursister.

5 Kvalitetsstrategi december Kvalitetspolitikken i sammenhæng Der har de senere år været betydeligt fokus på kvalitet i de videregående uddannelser. Regeringen har nedsat et egentligt kvalitetsudvalg, som skal bidrage til at sikre stadig højere kvalitet i en omstillingsperiode, hvor en stadig større andel af ungdomsårgangene skal have en videregående uddannelse. Det er ikke mindst en udfordring for erhvervsakademierne, som traditionelt er meget dygtige til at løfte unge fra ikke uddannelsesvante hjem. Studerende, aftageruniversiteterne og erhvervslivet har alle en fælles interesse i at sikre høj faglig kvalitet i undervisningen og i intensive uddannelsesforløb, der kan udfordre den enkelte til at indfri sit højeste potentiale. Det er et helt afgørende succesparameter, at de studerende har opnået relevante kompetencer på et højt niveau, inden de træder ind på arbejdsmarkedet. Med en række internationale standarder og den nationale lovgivning sættes de eksterne rammer for kvalitetsstrategien. Eksterne rammer De europæiske standarder og guidelines for kvalitetssikring i videregående uddannelse, national lovgivning, omverdenens forventninger K VALITE TSSTR ATEGI Interne rammer Mission, vision, strategier, udviklingskontrakt, vedtægter *Delpolitikker *Principper for de enkelte områder *Grænseværdier, aktiviteter, mål *Princip-, uddannelses- og akademiberetninger *Indsatser beskrevet i Aktivitetsplan 1 Aktivitetsplan 2/midtvejsevaluering IBA har vedtaget strategien»tændt af at lære«og»iba Innovationsstrategi«, og flere strategier og politikker er på vej. Det skaber de interne rammer. Kvalitetsstrategien skal ses som et helt afgørende redskab i virkeliggørelsen af dels strategiens vision om at udbyde praksisnære uddannelser i verdensklasse, dels missionen om at gøre fremtidens medarbejder tændt af at lære. Tilsammen udgør det udgangspunktet for kvalitetspolitikken.

6

7 Kvalitetsstrategi december Mål, delpolitikker og kvalitetsmål Formålet med kvalitetsstrategien er at etablere et fælles grundlag og begrebsapparat for kvalitetsarbejdet på IBA for at fremme udviklingen af hele akademiet. Kvalitetsstrategien indeholder mål for kvalitetsarbejdet. Målene er konkretiseret i 9 delpolitikker, som er understøttende for IBA s aktiviteter for udvikling og kvalitetssikring. Hver af de 9 delpolitikker er tilknyttet en kort beskrivelse af formål og kvalitetsmål. Strategien udgør således et samlet kvalitetssystem, som leverer dokumentation for IBA s uddannelses- og fællesaktiviteter. Dermed gives et synligt og systematisk grundlag for at træffe beslutninger med henblik på videre udvikling. Kvalitetsarbejdet rummer de samlede aktiviteter og metoder, som har til formål systematisk og målrettet at udvikle og dokumentere kvaliteten af akademiets indsats på uddannelsesområdet og udgøre et vægtigt og kvalificeret grundlag for videreudvikling af IBA s aktiviteter. 3.1 Emner og mål i kvalitetsarbejdet Kvalitetsstrategien skal bidrage til at realisere akademiets mål, som er opstillet i»tændt af at lære«,»iba Innovationsstrategi«og udviklingskontrakten med Uddannelsesministeriet. Målene er gennem systematisk arbejde med at udvikle, sikre og måle kvalitet at: Tænde de studerende skabe et attraktivt læringsmiljø i et nyt byggeri gøre en særlig indsats for talenter gøre det attraktivt for studerende at have globalt udsyn Samspil og handlekraft samarbejde med professioner, erhverv og universiteter om at skabe ny forskningsbaseret viden såvel i uddannelserne som i professionerne deltage i videnudviklende partnerskaber og samarbejdsrelationer med virksomheder, organisationer, videninstitutioner, nationalt og internationalt være erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner integrere samspillet med virksomhederne i undervisning, forskning, profilering og kvalitetsudvikling Effektivitet i organisation og mål øge gennemførelsesprocenten omsætte samfundsmæssige udfordringer til vækst og beskæftigelse give en stærk selvstændig profil over for kommende studerende, kursister, virksomheder og andre videninstitutioner realisere visionerne om det dobbelte uddannelsesløft styrke krydsfeltet mellem fuldtidsuddannelser og efter- og videreuddannelser sikre institutionsakkreditering

8 Kvalitetsstrategi december Delpolitikker, kvalitetsmål og principområder IBA s kvalitetsarbejde er opdelt i en række delpolitikker, som skal understøtte realisering af ovenstående mål. Tilsammen dækker delpolitikkerne tiden fra den uddannelsessøgendes overvejelser om at påbegynde en uddannelse, til den studerende som færdig kandidat har været i job i en årrække. For hver delpolitik er der formuleret formål og kvalitetsmål, der præciserer retningen for kvalitetsarbejdet. En oversigt over delpolitikker, formål og kvalitetsmål fremgår af indlagt skema. Opbygning af delpolitikker Delpolitikkerne og kvalitetsmålene er omdrejningspunkterne i akademiets samlede kvalitetssystem. Kvalitetsmålene er både kvantitativt og kvalitativt målbare og er beskrevet mere udførligt i»oversigt over kvalitetspolitikker«. For alle delpolitikker gælder: De har et overordnet formål. Hvert formål har et eller flere kvalitetsmål. Hvert kvalitetsmål har en eller flere standarder, der beskriver en handling, som bidrager til at opfylde kvalitetsmålet. For hver standard er der indikatorer for opfyldelse af kvalitetsmålene. Til indikatorerne er der tilknyttet en ansvarlig, og det er beskrevet, hvordan opfølgningen på indikatoren skal dokumenteres. Til indikatoren er der udtrykt den værdi, aktivitet eller mål, den ansvarlige skal måle på. Der er angivet grænseværdier i form af nøgletal/dokumentation/ mål til hver indikator. Mht. målopfyldelse gælder at: når samtlige grænseværdier er opfyldt, er standarden opfyldt. når samtlige standarder i et kvalitetsmål er opfyldt, er kvalitetsmålet opfyldt. når alle kvalitetsmål i en delpolitik er opfyldt, betragtes formålet for delpolitikken som opfyldt. I hver delpolitik fremgår hvilke rammer (interne og eksterne), der gælder for kvalitetsmål, standarder og indikatorer i den pågældende delpolitik. Ved at henvise til disse rammer sikres, at uddannelserne forholder sig til disse i kvalitetsarbejdet Akademiets interessenters involvering og feedback på delpolitikkerne Tabellen nedenfor angiver de enkelte interessenters involvering i forhold til de enkelte delpolitikker. Som det fremgår, er stort set alle interessenter involveret i alle delpolitikkerne. Denne involvering vil give interessenterne et indgående kendskab til kvalitetsarbejdet og gode muligheder for udvikling af akademiets aktiviteter.

9 Kvalitetsstrategi december Eksterne Principområder Uddannelse Undervisere Kursister Dimittender Studerende Rekruttering og optag Studiestart Pædagogik, didaktik og kompetenceudvikling Tilrettelæggelse og udvikling af uddannelse og undervisning Praktik og studieophold Studiemiljø Forskning og udvikling Arbejdsmarked og livslang læring Studieadministration og studievejledning 3.3 Principområder Arbejdet med at sikre en høj kvalitet pågår selvsagt i undervisningen på de enkelte uddannelser. Derudover har IBA en række støtte- og specialistfunktioner (benævnes principområder), som også er ekstremt vigtige for de studerendes udbytte af deres uddannelse. Aktuelt er følgende principområder særdeles væsentlige for kvalitetsarbejdet: Optag Studievejledning Studiestart* Mentorordning Sociale aktiviteter Pædagogik og didaktik Internationalisering Praktik Dimittenddialog Studieadministration Bibliotek Marketing Udvikling af uddannelser Forskning og udvikling Kvalitet Studieledelse* Undervisningsevaluering* Undervisere* *Indgår i uddannelsesberetninger (ikke principberetninger).

10 Kvalitetsstrategi december Kvalitetsarbejdets fire niveauer Der arbejdes med kvalitetsarbejde på fire niveauer. Niveau Kvalitetsopgaver: Udføres af At sikre, udvikle og dokumentere kvaliteten af: 1. Fag/modul Undervisning Undervisere Projekter Studieaktiviteter 2. Udbud Videngrundlag Uddannelseschef Tilrettelæggelse og gennemførelse Ledere Relevans 3. Uddannelse Nye uddannelser Uddannelseschef Eksisterende uddannelser Ledere (landsdækkende eksisterende studieordninger) Kvalitetsafdeling 4. Institution Det samlede kvalitetssystem Kvalitetsafdeling Direktion Rektor Niveau 1: Fag/modul Niveau 1 omfatter kvalitetssikring og -udvikling af undervisning og studieaktiviteter i de enkelte fag/moduler, herunder sikres at alle fag/ moduler og projekter evalueres af underviserne som en integreret del af undervisningen. Unit guide projektbeskrivelser Synlig opfølgning Studyplaner projektbeskrivelser Videndeling Evaluering af unitguide/projekter i forhold til læringsmål Gennemførelse Niveau 2 omfatter den mere overordnede kvalitetssikring og -udvikling af det enkelte udbud i forhold til kvalitetssøjlerne: Videngrundlag, Tilrettelæggelse og gennemførelse samt Relevans. Kvalitetssøjlerne er i overensstemmelse med de danske institutionsakkrediteringskriterier. I tilrettelæggelse og gennemførelse indgår en kvalitetssikring af aktiviteter beskrevet i niveau 1. Kvalitetssikring og -udvikling af principområder som praktik og studieophold i udlandet mv. indgår også på dette niveau. Opgaverne på dette niveau organiseres af uddannelseschefer og ledere.

11 Kvalitetsstrategi december Niveau 2: Videndeling Fælles FoU aktiviteter fra Udviklingsafdelingen Løbende indsats Involvering af studerende i FoU på uddannelsen Videndeling FoU aktiviteter på uddannelsen Årlig vurdering Undervisernes egen ajourføring og deltagelse i FoU Niveau 2: Relevans Juneboard Løbende indsats Relevans Årlig vurdering Diverse statistikker/ beskæftigelse Uddannelsesudvalg Aftageranalyser Dimitendanalyser Niveau 2: Kvalitet Løbende indsats Øvrige faciliteter, ressourcer mv. beskrevet i div. principper Fag og moduler Kvalitet Praktik Årlig vurdering Input fra censor Studieaktivitet, gennemførelse og karakter Afgangsprojekter Studieophold og praktik i udlandet Niveau 3 omfatter udvikling af nye uddannelser og evaluering af nuværende uddannelser. I forhold til sidstnævnte vil det typisk ske i samarbejde med andre institutioner, der udbyder uddannelserne. Niveau 4 angiver, at Kvalitetsafdelingen og øvrige fælles enheder giver support til at udvikle fælles processer, der understøtter og kvalitetssikrer uddannelsernes kvalitetsarbejde. Kvalitetssikring og -udvikling af ovenstående foregår i akademiets kvalitetssystem gennem aflæggelse af uddannelses- og principberetninger, uddannelsesevalueringer samt akademiberetningen.

12

13 Kvalitetsstrategi december IBA s kvalitetsprofil Kvalitetsprofilen er kvalitetsarbejdets udmøntning af de generelle værdier, som gælder for IBA, og som er udtrykt i institutionens værdigrundlag. Kvalitetsarbejdets profil følger nedenstående principper. IBA s kvalitetsprofil er: målrettet og skræddersyet Kvalitetsarbejdet er tilpasset akademiets prioriteringer og problemstillinger, så der fastsættes konkrete og ambitiøse mål for akademiets samlede kvalitetssikring og -udvikling. Der beskrives processer og procedurer, der skal understøtte, at de fastsatte mål opnås samt sikre, at relevante problemstillinger og udfordringer løbende indfanges og håndteres. ledelsesforankret Kvalitetssikringen er forankret i akademiets ledelsesstruktur, herunder i den øverste ledelse. Der er en klar ansvars- og arbejdsfordeling. Det forudsætter dels, at ledelsen tager ansvar for, at der er udarbejdet kvalitetssikringsstrategier og -politikker, som er koblet til organisationens struktur og dens praksis med at følge op på problemer. Dels, at den modtager relevant information og reagerer på den, når det er nødvendigt. systematisk Forudsætningen for et vellykket, systematisk kvalitetsarbejde er, at de specifikke målsætninger i delpolitikkerne fortolkes, konkretiseres og udføres af aktørerne på alle niveauer i organisationen på baggrund af en tydelig ansvarsfordeling. Kvalitetsarbejdet organiseres og udøves løbende, systematisk og målrettet på alle niveauer. Der foreligger klare standarder, og der angives procedurer for opfølgning, så akademiet hele tiden systematisk vurderer udviklingsbehov og -muligheder. baseret på solid information og faglig vurdering Kvalitetsarbejdet er baseret på solid information, der danner grundlag for, at IBA løbende stiller spørgsmål til og undersøger resultaterne af sin indsats. Ligeledes opsamles og dokumenteres der kontinuerligt viden og resultater med henblik på læring og opfyldelse af lovgivningsmæssige krav om dokumentation. formuleret med aktiv involvering af interne og eksterne interessenter Kvalitetsarbejdet tager afsæt i mødet mellem de studerende og medarbejderne, der er de primære aktører i kvalitetssikring og -udvikling. IBA er kendetegnet ved at have højt kvalificerede medarbejdere, for hvem kvalitetsarbejdet er en integreret del af deres arbejde. Derudover inddrages eksterne interessenter løbende i opfølgningen og udviklingen af kvalitetsarbejdet. Kvalitetsarbejdet skaber sammenhæng mellem det eksterne kvalitetssystem for videregående uddannelser i Danmark (akkrediteringssystemet) og akademiets interne kvalitetsarbejde.

14 Kvalitetsstrategi december understøttet af en kvalitetskultur De faglige miljøer stræber efter at forbedre uddannelserne og undervisningen i alle deres aktiviteter. En stærk kvalitetskultur kommer til udtryk i tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen, i løbende evaluering og opfølgning samt i undervisningsmiljøernes kontinuerlige praktiske arbejde med at forbedre uddannelserne og undervisningen. Kulturen er kendetegnet ved, at kvalitetsarbejdet er en integreret del af det daglige arbejde for studerende, undervisere og ledelse. Kvalitetsarbejdet på akademiet er således funderet i faglighed, dialog og videndeling. offentlig tilgængelig Alle evalueringer og opfølgninger dokumenteres elektronisk, således at akademiet lever op til kravene om offentlighed i kvalitetsarbejdet. Faktuelle data gemmes i statistikker. gældende for alle fuldtidsuddannelser og efter- og videreuddannelser Kvalitetsarbejdet gælder uanset placering og tilrettelæggelsesform af undervisningsforløb og dækker alle områder, der er relevante for sikring og udvikling af uddannelsernes og udbuddenes kvalitet og relevans. redelig og transparent Kvalitetsarbejdet tager sit afsæt i ENQA-standarderne og er præget af medindflydelse, åbenhed og synlighed.

15 Værdigrundlag Udsyn med indsigt Vi finder det værdifuldt at bringe hele verden helt nær for at udvikle originale idéer, skabe ny viden og høste solid erfaring. Nysgerrig praktiker Vi finder det værdifuldt at dele undren for at finde meningsfulde løsninger, der virker i praksis. Rummelighed med kant Vi finder det værdifuldt at skabe en tillidsfuld atmosfære med plads til begejstring og personligt overskud. Brænde og tænde Vi finder det værdifuldt at møde verden medvirkende med vilje og viden og som rollemodeller for mod og engagement. Virke med stolthed Vi finder det værdifuldt at gøre os umage i mødet med nødvendighed og mulighed samt at udvise personlig integritet og faglig stolthed. Pirre foretagsomhedsfantasien Vi finder det værdifuldt at bygge på en kultur præget af skaberkraft, lyst til innovation og til udvikling og iværksætteri. Resultater med værdier Vi finder det værdifuldt at bringe forskellige værdier og personlige karakteregenskaber i samspil for at skabe resultater i verdensklasse.

16

17 Kvalitetsstrategi december Organisering Et solidt kvalitetssystem skal understøttes af en levende kvalitetskultur blandt medarbejdere og studerende og skal samtidig have en stærk forankring i ledelsen. Organiseringen af kvalitetsarbejdet struktureres i et kvalitets-årshjul, der rummer delpolitikker, principper og måltal. 5.1 Kultur og ledelse Kultur og ledelse understøtter og fremmer uddannelsernes kvalitet og relevans og er kendetegnet ved, at: der finder systematiske dialoger sted om kvalitetsarbejdet, som kobler centrale strategier med lokale kvalitetssikringsprocesser og faglige værdier. kvalitetskulturen understøtter, at kvalitetsarbejdet i sin udførelse er enkelt, overskueligt og effektivt med klare roller og ansvarsfordeling. kvalitetsarbejdet omfatter tillidsskabende dialoger, som sikrer, at problemstillinger drøftes og løses. IBA s kvalitetskultur er kendetegnet ved, at kvalitetsarbejdet er en integreret del af det daglige arbejde for studerende, undervisere og ledelse. Organiseringen af kvalitetsarbejdet er forankret i ledelsesstrukturen gennem direktionen. Direktionen sikrer udviklingen af kvalitetssystemet, så det lever op til kravene i det danske akkrediteringssystem og sikrer integrationen af øvrige kvalitetssikringselementer i akademiets samlede kvalitetsarbejde. Direktionen følger løbende op på og gør status over kvaliteten af akademiets uddannelser, jf. kvalitetspolitikken. Lederen af kvalitetsarbejdet er udviklingsdirektøren. Til at understøtte kvalitetsarbejdet er der oprettet en kvalitetsafdeling med en leder og en medarbejder. Kvalitetsafdelingen er placeret i udviklingsafdelingen. Ledelsesstrukturen for kvalitetsarbejdet: Direktion Udviklings- og kvalitetsafdeling Fuldtidsuddannelser Efter- og videregående uddannelser Principområder (fællesområder)

18 Kvalitetsstrategi december Årshjul med beskrivelse af kvalitetssystemets elementer Kvalitetssystemet kan beskrives på baggrund af elementerne i nedenstående figur. Mål og standarder for systemet kommer fra delpolitikkerne, som er defineret ud fra interne og eksterne rammer. Der kommer også input fra principområder, som er beskrivelser af vigtige områder for arbejdet med kvalitet. Og endelig kommer der input fra monitoreringen af de måltal (grænseværdier), som er opstillet. For hvert principområde og hver uddannelse udarbejdes en årlig principeller uddannelsesberetning, som fremlægges for direktion og ledelse til diskussion. På baggrund af denne vedtages en aktivitetsplan 1 med de indsatsområder, princip- eller uddannelsesområdet skal fokusere på det kommende år. Der følges op på aktivitetsplan 1 på et halvårligt møde, hvorpå der udarbejdes en aktivitetsplan 2. Disse aktiviteter indgår i næste års princip- eller uddannelsesberetning. På baggrund af hhv. princip- og uddannelsesberetningerne udarbejdes en akademiberetning, som er en status på akademiets arbejde. Årshjulet er en kvalitetskalender, der styrer aktiviteterne. Kvalitets-årshjul Uddannelses- eller principberetning Fremlæggelse og diskussion med ledelsen Principområder Vedtaget aktivitetsplan 2 Delpolitikker Måltal (grænseværdier) Vedtaget aktivitetsplan 1 Opfølgningsmøde med ledelsen

19 Kvalitetsstrategi december Ansvar og placering for akademiberetning, uddannelsesberetninger og principberetninger Akademiets organisationsstruktur er en flad matrixorganisation med en direktion bestående af rektor, udviklingsdirektør, efter- og videreuddannelsesdirektør og ressourcedirektør. Ledelseslaget består af uddannelseschefer, chef for internationalisering og marketingdirektør. Uddannelsescheferne indgår i et chefteam med en ordførende chef i forhold til direktionen. Til nogle af uddannelserne er knyttet koordinatorer eller uddannelsesleder. Derudover er der en række specialfunktioner (FoU, Internationalisering, Praktik- og karrierecenter, Studievejledning og Bibliotek) og en række støttefunktioner (Optag, Studiesekretariat, Markedsføring, HR, Økonomi, IT). Der er en ansvarlig for hvert af disse områder. Uddannelserne er samlet i fire kompetencecentre: Marketing og kommunikation Finans og økonomi Efter-og videreuddannelse IT, multimedie og design Uddannelserne er i tæt samspil og samarbejde med såvel specialfunktioner som støttefunktioner. Der afholdes direktionsmøder, ledelsesmøder, chefmøder, uddannelsesmøder samt matrix-orienterede møder. Det fremgår af figuren nedenfor, hvor principper, principberetninger, uddannelsesberetninger og akademiberetningen er organisatorisk placeret. Direktion Akademiberetning KOMPETENCECENTRE FoU PB kvalitet, PB FoU, PB pæd. og didaktik International PB internationalisering Karriere og praktik PB praktik, PB Dimittenddialog Studievej./sociale PB Studievejled. PB Mentor, PB sociale aktiviteter Marketing og kommunikation UB Finans og økonomi UB Efter- og videreuddannelse UB IT, multimedie og design UB Studiesekretariat PB Studieadministration Markedsføring PR Marketing, PR Optag HR indgår i UB Økonomi indgår i UB IT indgår i UB Bibliotek Optag PB optag PB studieledelse, PB undervisningsevaluering, PB Undervisere. Ovennævnte PB indgår alle i enkelte uddannelsers UB

20 Kvalitetsstrategi december Dokumentation af kvalitetsdata og -informationer Kvalitetsarbejdet er præget af medindflydelse, åbenhed og synlighed. IBA deler således viden og informationer om kvalitetsarbejdet. IBA benytter forskellige fora til dokumentation og beskrivelse af kvalitetsarbejdet såsom akademiets hjemmeside og det interne Learning Module System (LMS), hvor der er flere underfora. Nedenstående oversigt angiver, hvor de enkelte elementer kan findes. Evt. andet Kvalitetsfora Principområder Uddannelsesfora Akademiets hjemmeside Akademiets udviklingskontrakt Akademiets»Tændt af at lære«udviklings- og innovationsstrategi Pædagogisk grundlag Kvalitetsstrategi Delpolitikker Principper Standarder og grænseværdier Akademiberetning Uddannelsesberetning Principberetning Aktivitetsplan 1 Aktivitetsplan 2 Årshjul Analyser (*lovkrav) Statistikker/Databank (*lovkrav) Skabeloner HR system Juneboard referater Diverse referater Uddannelsesevaluering * * 5.5 Analyser, datagrundlag og dokumentation Der indgår en række større og tilbagevendende analyser i IBA s kvalitetsarbejde, hvoraf følgende kan fremhæves: Studiestartsanalyse Studerendes/ kursisters tilfredshedsanalyse Studerendes/ kursisters undervisningsmiljøvurdering Undervisningsevalueringer Projektevalueringer Praktikanalyse Analyse af studieophold

21 Kvalitetsstrategi december Dimittend- og beskæftigelsesanalyse Projekt Erhvervsparathedsanalyse Analyse af akademiets kendskabsgrad Analyse af de studerendes internationalisering I forbindelse med udviklingen af kvalitetsarbejdet opbygges en statistikbank med relevante nøgletal angående optag, frafald, gennemførelse, karaktergennemsnit, beskæftigelse mv. Endvidere indarbejdes beslutninger fra mødereferater fra organisationens møder med de studerendes råd, de enkelte uddannelsers studierådsmøder, lærermøder, chefmøder, ledelsesmøder, møder i principområderne, juneboard møder, gennemgang af unitguides mv. Det vil fremgå af det pågældende årshjul, ligesom det af årshjulet vil fremgå, hvor referatet skal opbevares. 5.6 Revision I selve afrapporteringen af uddannelses-, princip- og akademiberetningen er der mulighed for en løbende opdatering af såvel principper som delpolitikker og måltal (grænseværdier). For at sikre, at delpolitikkernes mål og indhold er tidssvarende og fyldestgørende i forhold til aktiviteterne på akademiet, tager kvalitetsafdelingen sammen med relevante aktører (udvalgt af direktionen) delpolitikkerne op til en systematisk vurdering hvert tredje år og igangsætter en revision, hvor det er nødvendigt. Derudover gennemgås datagrundlaget i databanken og de analyser, som indsamles med henblik på en evt. opdatering. Opdateringen sigter på en fastlæggelse af, hvilke data der indsamles, med hvilket formål, hvornår, hvordan og af hvem, samt hvor data lagres. Direktionen kan iværksætte en revision af en eller flere delpolitikker i forlængelse af den samlede tilbagemelding på uddannelsesberetningerne, hvis det skønnes nødvendigt. Det gælder såvel afvikling og revision som udvikling af nye delpolitikker. IBA s principper gennemgås ligeledes hvert år. Respektive direktører er ansvarlige. 5.7 Godkendelse Ovennævnte kvalitetsstrategi er godkendt af akademiets bestyrelse.

22

23 Kvalitetsstrategi december Appendix 1 Analyser Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Studiestartsanalyse Studerendes tilfredshedsanalyse Kursisters tilfredshedsanalyse Løbende evalueringer Undervisningsmiljøanalyse (hvert andet år) International analyse (trendence) Undervisningsevaluering fuldtid Undervisningsevaluering kurser Løbende evalueringer Projektevalueringer Praktikanalyse Studieopholdsanalyse Dimittend- og beskæftigelsesanalyse Kendskabsanalyse Kvalitetarbejde Unit-guidearbejde Principberetninger Uddannelsesberetninger Akademiberetning Aktivitetsplan 1 Aktivitetsplan 2 Årshjul June board Evaluering af Unit-Guide Evaluering af uddannelse et hvert år Mødeaktivitet Uddannelsesudvalg Kvalitetsudvalg Direktion Studieråd (min.) Lærermøder (min.) Kvalitetsmøder i principområderne ca. et i kvartalet December November Oktober September August Juli Juni Maj April Marts Februar Januar

24

25

26

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi Kolding Det er fastsat i 12, stk. 2, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser,

Læs mere

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering Akkreditering af Københavns Erhvervsakademi Danmarks Akkrediteringsinstitution

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Kolding Rektor Niels Egelund Ole Højgaard Pedersen Sendt pr. e-mail: iba@iba.dk, neg@iba.dk, ohp@iba.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til produktionsteknolog AK. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Stillings- og personprofil. International Chef

Stillings- og personprofil. International Chef Stillings- og personprofil International Chef Orientering til: Dokumentdato: 7. maj 2015 Dokumentansvarlig: CHJ Senest revideret: 18. maj 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: CHJ Stillingsopslag, funktionsbeskrivelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport

University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport 2007 University College-akkreditering.

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68 Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 4 2. Mission for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i sygepleje Kandidatuddannelsen

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2 Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Dania Att.: Anders Graae Rasmussen Sendt pr. e-mail: agr@tradium.dk kontakt@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Erhvervsakademi Kolding. Att: uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen

Erhvervsakademi Kolding. Att: uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen Erhvervsakademi Kolding Att: uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen Sendt pr. e-mail: ohp@eakolding.dk jmg@eakolding.dk nfo@eakolding.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af uddannelse

Læs mere