Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg"

Transkript

1 Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken i kvalitetsarbejdet, så de enkelte elementer ses i en større helhed. 1. Principper for skolens kvalitetsarbejde 1.1 Formål Skolens arbejde med kvalitetsudvikling skal overordnet set medvirke til, at skolens vision indfries og at målene for skolens udvikling opnås. Skolen er en værdibaseret organisation, hvor værdierne er gennemgående i alt arbejde på skolen, og dermed også i skolens kvalitetsarbejde. Arbejdet med kvalitetsudviklingen skal skabe de processer i organisationen, hvor både elever, medarbejdere og ledelse tilegner sig ny indsigt og viden, hvilket danner grundlaget for handlemulighedere i forhold til udvikling af en bedre praksis. Kvalitetsarbejdet har endvidere til formål at sikre, at skolen lever op til de lovgivningsmæssige krav og de politiske udmeldinger om erhvervsuddannelsernes udvikling. 1.2 De lovgivningsmæssige rammer I Hovedbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 2, kap. 2 er det beskrevet, at Skolen skal have et kvalitetssystem til brug for intern løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsens skoledel. Dette kvalitetssystem skal bl.a. omfatte procedurer for selvevaluering og for mål og handleplaner for øget gennemførelse (se bilag 1). Desuden skal skolens kvalitetsarbejde til hver en tid leve op til de øvrige lovgivningsmæssige og politiske rammer, der udmeldes, som fx: Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv. 3 hvori der er fastlagt rammer for, hvilke oplysninger, der skal være tilgængelige på nettet, så borgerne kan vurdere kvaliteten af undervisningen på skolen. Erhvervsuddannelsesreformen Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (fra februar 2014), hvori der er fastlagt 4 overordnede mål for erhvervsuddannelsernes udvikling. 1 Beskrivelsens opbygning er inspireret af det notat, Danmarks Evalueringsinstitut har udarbejdet i december 2009 Erhvervsskolernes beskrivelse af deres systematiske kvalitetsarbejde jf. mail fra UVM d. 22.december Bekendtgørelse nr af 22/09/ Lovbekendtgørelse nr. 880 af 19/09/2005 Side 1 af 7 sider

2 1.3 Hvordan forstår vi kvalitet og kvalitetsudvikling? Kvalitet og kvalitetsudvikling anvendes i stigende grad som mål for og krav til udvikling af skolens uddannelser og organisation. Kvalitet bruges både om de resultater, skolen opnår, og de procedurer og planer, som skolen arbejder med - fx Selvevaluering og HandlingsPlan for Øget Gennemførelse HPØG (se afsnit 3). På skolen definerer vi kvalitetsudvikling som de processer, vi arbejder i, for til stadighed at evaluere og udvikle praksis i undervisningen, læringsmiljøet, arbejdsmiljøet, mv. Det er således processerne i kvalitetsarbejdet, vi lægger vægt på, hvori selve kvalitetsmålingerne indgår som en naturlig del. 2. Processer i skolens kvalitetsarbejde 2.1 Kvalitetscirklen I skolens kontinuerlige arbejde med kvalitetsudvikling indgår der forskellige processer: 1. Dels foregår der løbende målinger og informationsindsamling inden for definerede områder (fx elevtilfredshed og frafaldstal), som bruges til at identificere de områder, som skolen vil kvalitetsudvikle på. 2. Dels foregår der løbende evalueringer (fx af undervisningen), hvor det undersøges, om og hvordan skolen kan justere og tilpasse kvalitetsudvikle den omhandlede aktivitet. Overordnet kan processerne beskrives ud fra kvalitetscirklen: Kvalitetscirklen er en overordnet model. Nogle processer vil foregå over lang tid, hvor dataindsamling og analyse er væsentlige elementer. Andre processer vil rumme mindre evalueringer, som gennemføres over kort tid. Side 2 af 7 sider

3 2.2 Planlægning af kvalitetsprocesser Mange af skolens dataindsamlinger, evalueringer og tilfredshedsmålinger gennemføres årligt. Der er faste procedurer for, hvordan arbejdet tilrettelægges, så indsamlede informationer analyseres, udvikling planlægges og implementering af forandringerne fastholdes. I disse procedurer har både bestyrelse, ledelse, medarbejdere, m.fl. en rolle. I afsnit 3 er proceduren i forhold til arbejdet med HandlingsPlan for Øget Gennemførelse samt for den årlige Selvevaluering beskrevet. Derudover er der fastlagt procedurer for, hvordan skolen arbejder med de evalueringer og tilfredshedsmålinger, der gennemføres via kvalitetsnetværket (se afsnit 2.5). Endvidere er der fastlagt procedurer for kvalitetsudvikling af undervisningen (se også bilag 2). Når der igangsættes anden kvalitetsudvikling forventes det, at det som en del af processen fastlægges, hvordan og hvornår der arbejdes med de forskellige trin i kvalitetscirklen og, hvem der er ansvarlige i de enkelte faser. 2.3 Årshjul Der kan være forskellige perspektiver på kvalitet og kvalitetsudvikling se afsnit 2.4. Der vil derfor være forskellige deltagere i både dataindsamling, analyse og resultatvurdering - afhængig af hvilket område eller perspektiv der er i fokus. I løbet af et år vil alle elever, kursister, medarbejdere, ledelse, udvalgsmedlemmer, praktikrepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer på en eller anden måde have været deltager i skolens kvalitetsarbejde. I bilag 3 er et Årshjul for arbejdet med dataindsamling, analyse og opstilling af planer for udviklingen. I bilag 4 er en skematisk oversigt over Årsrytme i kvalitetsarbejdet, hvor aktivitet og involverede er opgjort. 2.4 Dialog og helhed i kvalitetsarbejdet Kvalitet og kvalitetsudvikling er ikke er entydige begreber, men kan ses ud fra forskellige perspektiver. For at sikre dialogen og helheden i kvalitetsudviklingen, arbejder skolen med kvalitet set ud fra forskellige synsvinkler: Brugeroplevet kvalitet Faglig kvalitet Den brugeroplevede kvalitet handler om elevers og kursisters oplevelser og vurderinger. Endvidere kan indgå medarbejder- og praktikvirksomheders oplevelser og vurderinger. Den faglige kvalitet handler om de standarder, der er beskrevet i skolens Fælles Pædagogiske og Didaktiske grundlag (FPD). Heri er defineret 11 punkter, som skolen skal leve op til (se bilag 5). Der er desuden med udgangspunkt i FPD udarbejdet Masterplaner for undervisningen, som operationaliserer dette. Side 3 af 7 sider

4 2.5 Kvalitetsnetværk Skolen er medlem af ESB-Netværket (Evaluering, Samarbejde og Benchmarking). ESB-Netværket består af ca. 75 uddannelsesinstitutioner spredt udover store dele af uddannelsesområdet. Næsten alle socialog sundhedsskoler indgår i netværket. Gennem ESB-Netværket har skolen mulighed for at deltage i kurser og seminarer og benytte sig af værktøjer til kvalitetsarbejde, f.eks. om selvevaluering. Derudover tilbyder ESB-Netværket gennem et konsulentfirma benchmarking af elevtilfredshed og medarbejdertilfredshed internt på skolerne, på tværs af skoletypen og på tværs af skoletyperne. Endvidere kan indgå virksomhedstilfredshedsundersøgelser. 3. Tilrettelæggelse af skolens kvalitetsarbejde 3.1 Evalueringsmetoder I kvalitetsarbejdet anvendes forskellige evalueringsmetoder: Summativ evaluering Her fokuseres på resultater og effekter af en indsats/det afsluttede arbejde. Indikatorer vil typisk være opgørelser i tal (som fx elevernes opnåede karakterer) Formativ evaluering Er en fremadrettet evaluering, hvor der sættes fokus på fx at styrke elevernes udvikling. Indikatorerne vil være evaluering i løbet af processen, udviklingssamtaler, feedback. Det er væsentligt, at evalueringsmetoden fastlægges samtidigt med beslutningen om kvalitetsudviklingsområdet. Indsatsområde, evalueringsmetode og indikatorer skal afstemmes, så der i løbet af processen og ved resultatvurderingen gives svar på, om målet med indsatsen er nået. 3.2 Den løbende dataindsamling Tilfredshedsmålinger I kraft af skolens medlemskab af ESB-netværket (se afsnit 2.5) gennemføres forskellige tilbagevendende undersøgelser, hvor resultatet kan sammenlignes år for år. Neden for nævnes disse (årligt) tilbagevendende undersøgelser. I bilag 6 er de enkelte undersøgelser nærmere beskrevet: Elevtrivselsundersøgelse (ETU), og herunder Undervisningsmiljøvurdering (UMV) Kursist tilfredshedsundersøgelse (Vis-kvalitet) 4 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU), og herunder Arbejdspladsvurdering (APV) Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) 4 Kursist tilfredshedsmålinger indgår ikke i ESB-netværkets tilfredshedsmålinger. AMU-kurser evalueres i Viskvalitet, hvor tilfredsheden måles, og hvor der kan foretages sammenligninger af AMU-kursers evalueringer. Side 4 af 7 sider

5 3.2.2 Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende. Skolens arbejde med det Fælles Pædagogiske og Didaktiske grundlag (FPD) har som før nævnt bl.a. resulteret i Masterplaner for undervisningen. Masterplanerne er et styringsredskab for planlægningen af den konkrete undervisning og derfor også et redskab, som dokumenterer kvaliteten. Ud fra masterplanerne er der defineret forløbsrettede undervisningsplaner/læseplaner til eleverne, som evalueres kontinuerligt. Gennem disse evalueringer undersøges, hvad eleverne mener om undervisningen, hvilket danner baggrund for lærerens refleksioner over resultaterne og analyse/drøftelser med kolleger (i faggrupper, teams eller andet). Bilag 2 beskriver de nærmere procedurer for kvalitetsudvikling af undervisningen Statistik på frafald, karakterer mv. Ud over ovenstående foregår der løbende dataindsamling i forhold til fx elevernes frafald og gennemførelse, årsager til frafald, aldersfordeling, køn, frafaldstidspunkt samt overgang mellem grundforløb og hovedforløb. Disse tal indgår i skolens HandlingsPlan for Øget Gennemførelse (se afsnit 3.4). Derudover indhentes løbende tal for fx karaktergennemsnit, som indgår i helhedsvurderingen forud for fastlæggelsen af kvalitetsudviklingsområder. 3.3 Kvalitetsdokumentation Den kontinuerlige dataindsamling dokumenteres i planer og talmaterialet sammenlignes år for år. På skolens hjemmeside offentliggøres en del af dokumentationen. I Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv. (se afsnit 1.2) er det beskrevet, hvilke oplysninger, der skal være offentligt tilgængelige. Desuden er der udsendt en vejledning, der ved hjælp af en tjekliste gennemgår de oplysninger, institutionerne har pligt til at have på deres hjemmesider Procedure for HandlingsPlan for Øget Gennemførelse (HPØG) 6 HPØG har fokus på fastholdelse af elever og på de elementer, der indgår i fastholdelsesperspektivet. I løbet af de første uger af året bringes HPØG på et møde med deltagelse af teamkoordinatorerne for de ordinære uddannelser, uddannelsesvejlederne og specialvejlederne, uddannelsescheferne samt udviklingschefen og en udviklingskonsulent. I denne gruppe Foretages evalueringen af de fastholdelsestiltag, der er blevet arbejdet med i det forløbne år. Drøftes den dataindsamling, der har været i forhold til fastholdelsesindikatorerne. Aftales hvilke(t) fastholdelsesinitiativ(er), der skal arbejdes med det kommende år. På baggrund af ovenstående drøftelse aftales det, hvilke personer, der skal indgå i det kommende års HPØG-arbejde. Udviklingschefen og udviklingskonsulenten er tovholdere i processen. 5 Hjemmesidevejledning af , udsendt af Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 6 HPØG gennemføres som beskrevet i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, kap. 2 Side 5 af 7 sider

6 Tiltagene evalueres og det kommende års tiltag beskrives og indgår i HPØG, som godkendes af bestyrelsen og indsendes til UVM senest 15. april. 3.5 Procedure for årlig selvevaluering 7 I løbet af foråret udvælger ledelsen i samarbejde med teamkoordinator-gruppen det område, der skal indgå i årets selvevalueringsprojekt. Udviklingschefen er tovholder i selvevalueringsprocessen, og der deltager typisk 2-3 medarbejder, som arbejder med det område, der indgår i selvevalueringen. Senest i juni nedsættes ad hoc en selvevalueringsgruppe, der har ansvaret for at gennemføre undersøgelsen, analysen og vurderingen, og give forslag til hvem der skal deltage i dialogen om opfølgningsplanen og dermed planlægningen af forbedringer. Undersøgelsen skal gennemføres i perioden august - oktober. Selvevalueringsrapporten og forslag til opfølgningsplan drøftes senest i november. Elevråd og det lokale uddannelsesudvalg inddrages i drøftelsen. Rapporten og opfølgningsplanen foreligges skolens bestyrelse i december og indgår senere som en del af HandlingsPlan for Øget Gennemførelse (HPØG). 3.6 Anden selvevaluering Selvevaluering kan bruges om mange andre processer end den, der er beskrevet ovenfor i relation den skolens årlige selvevalueringsprojekt. Selvevaluering er en intern evaluering, der omfatter en gensidig åben evaluering og dialog. Det er - bredt forstået - en systematisk proces, som sætter organisationen som helhed og de deltagende personer hver for sig i stand til at vurdere kvaliteten af egen indsats. Selvevaluering kan bruges til at skaffe viden og egne styrker og svagheder og til at sikre vedholdenhed i kvalitetsarbejdet. I denne forstand foretages der på skolen mange selvevalueringsprocesser i forhold til praksis eksempelvis følgende: Selvevaluering - elevtrivselsundersøgelser og undervisningsmiljøvurdering Som nævnt under punkt 3.2 gennemføres årlige tilfredshedsmålinger. Rapporterne udkommer i december måned, hvorefter resultaterne præsenteres for bestyrelsen, det lokale uddannelsesudvalg og medarbejderne. Herefter bliver rapporternes anbefalinger drøftet på de enkelte niveauer (grundforløbet, SSH, SSA og PA). Dette sker i perioden februar marts. Eventuelle ændringer i processer og produkter sker herefter. Undervisningsmiljøvurderingen drøftes endvidere i elevrådet, og der udarbejdes en opfølgningsplan. 7 Selvevaluering skal her forstås i den betydning, der er lagt op til i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser kap. 2. Herudover arbejder skolen i mange andre sammenhænge med selvevaluering; både relateret til elever, den enkelte medarbejder, teams, ledelse, udvalg og bestyrelse. Side 6 af 7 sider

7 3.6.2 Selvevaluering elevevalueringer Som nævnt under punkt 3.2 gennemføres systematisk evaluering af undervisningen. Alle lærerteams gennemfører mundtlige og/eller skriftlige evalueringer efter skoleperioderne. Desuden gennemgøres fag/tema evalueringer. Evalueringerne er genstand for dialog med eleverne om undervisningens kvalitet og genstand for intern dialog i teamet om forbedringer af den pædagogiske praksis. Med baggrund i elevernes evalueringer gør såvel den enkelte lærer som hele teamet sig overvejelser om både undervisningsplaner og masterplan dvs. undervisningsmål, indhold, metoder mv Selvevaluering kursistevalueringer Alle AMU kurser afsluttes med at kursisterne evaluerer via VIS-Kvalitet. De lærere som har undervist på kurset drøfter resultatet med henblik på forbedringer. Herudover gennemføres der mundtlige evalueringer, hvor lærer og kursister har mulighed for dialog om eventuelle forbedringer i forhold til enten indhold, struktur, niveau, metoder m.m. Kursistevalueringer og Virksomhedsevalueringer (resultaterne fra VIS-Kvalitet) præsenteres og drøftes endvidere i det lokale efteruddannelsesudvalg, bestyrelsen, kursusteamet (med kursussekretær) og relevante undervisere Selvevaluering i øvrigt Der foregår desuden en række selvevalueringer, som relaterer til det faglige, organisatoriske og politiske niveau. Her kan f.eks. nævnes lokale undervisningsplaner, personalepolitikker, virksomhedsplan, kompetenceudviklingsstrategi (medarbejderudviklingssamtaler / teamudviklingssamtaler)m.m. Denne kvalitetsbeskrivelse vil løbende blive evalueret og justeret, dog mindst hvert andet år. Bilagsoversigt: Bilag 1 Kap. 2 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser Bilag 2 Procedurer for kvalitetsudvikling af undervisningen 2.1 Indhold i survey-undersøgelsen 2.2 Metoder til undervisningsevaluering Bilag 3 Årshjul Bilag 4 Årsrytme i kvalitetsarbejdet Bilag 5 Skolens Fælles Pædagogiske og Didaktiske grundlag Bilag 6 Løbende informationsindsamling (kort beskrivelse af ETU, UMV, osv) Bilag 7 Skoleperiodeevalueringer Side 7 af 7 sider

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Input fra workshopper på konference om handlingsplaner for øget gennemførelse 2013

Input fra workshopper på konference om handlingsplaner for øget gennemførelse 2013 Handlingsplaner 2013 Input fra workshopper på konference om handlingsplaner for øget gennemførelse 2013 Erhvervsskolerne har siden 2008 været forpligtet til at udarbejde årlige handlingsplaner for øget

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk Notat om VTU 2014 1 1. Baggrund Skolen har gennem flere år pågået arbejdet med at øge og forbedre samarbejdet med virksomhederne ude i de enkelte uddannelsesområder for at øge fastholdelsen af elever i

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet

Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet HHX Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Kapitel. Principperne for kvalitetsarbejdet... 4 1.1. Kvalitetsarbejdet i relation til RHS som helhed... 4

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Fremsat af undervisningsminister Christine Antorini Udkast 17.12.2013 Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 17 2006 Udgivet af: Undervisningsministeriet, Afdelingen for

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Indhold 1. Klare mål - hvorfor?...5 2. Klare mål på det statslige område...12 3. Strategi for klare mål...19 4. Ramme for arbejdet med klare mål...27 3 4 1.

Læs mere

SOSU Nord strategiske indsatser 2015

SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nords strategiske indsatser tager udgangspunkt i de henstillinger der er fra de politiske målsætninger, og som det forventes at skolen lever op til både lokalt,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering Akkreditering af Københavns Erhvervsakademi Danmarks Akkrediteringsinstitution

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere