Mulighederne i Paris-aftalen kræver målrettet og hurtig handling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mulighederne i Paris-aftalen kræver målrettet og hurtig handling"

Transkript

1 Lars Bach Jensen, fagleder for international energi- og klimapolitik NOVEMBER 2016 Sune Thorvildsen, chefkonsulent Mulighederne i Paris-aftalen kræver målrettet og hurtig handling Klimaaftalen fra Paris er med til at skabe et enormt marked for grønne løsninger. Danske virksomheder står i en unik dog stadig mere konkurrencepræget position. Der er brug for en eksportstrategi og innovation for at høste mulighederne. Paris-aftalen er trådt i kraft Paris-aftalen har et stort markedspotentiale Det internationale samfund indgik en klimaaftale som afslutning på et vellykket klimatopmøde i Paris i december Paris-aftalen består af frivillige indspil fra 187 lande under FN. Aftalen er trådt i kraft med virkning fra den 4. november I forbindelse med klimatopmødet i Paris vurderede DI, at klimaplanerne potentielt kan øge eksporten til disse markeder til mia. kr. i Tabel 1: Eksportpotentiale Land 2014 mia. kr mia. kr. EU 50,8 100 USA 3, Mexico 0,9 2-3 Kina 2,7 6,9 I alt 57, Kilde: DI Energis eksporttal og DI-beregninger

2 2 Denne gunstige udvikling bekræftes også af Det Internationale Energi Agentur, IEA, der forventer, at 60 pct. af væksten i elkapacitet i verden i de kommende fem år vil komme fra vedvarende energi. Der er altså udsigt til et meget stort marked for produkter, hvor danske virksomheder har en styrkeposition. Analyse af USA, Tyskland og UK I denne økonomiske analyse kastes der et nærmere blik på USA, Tyskland og UK, som er strategiske, vigtige nøglemarkeder. Parisaftalens potentiale er uændret, men i analysen bliver der set nærmere på udviklingen på disse markeder og på mulighederne for at høste gevinster som følge af Paris-aftalen. 1. En kort market screening. Hvordan har udviklingen været? Det tyske, amerikanske og britiske marked for energiteknologi har i mange år været nøglemarkeder for danske leverandører af energiteknologi. Udvikling eksportmæssigt Figur 1: Danmarks eksport af energiteknologi til Tyskland, USA og Storbritannien Tyskland har udviklet sig gunstigt USA er i bedring og UK i tilbagegang Figur 1 viser udviklingen i eksport af energiteknologi siden 2006 til Danmarks tre største eksportmarkeder. Tyskland skiller sig positivt ud, idet eksporten er mere end fordoblet siden Tyskland aftog i ,6 pct. af den samlede danske eksport af energiteknologiske produkter. Eksporten til USA og Storbritannien har ikke oplevet samme vækst. En af grundene til, at USA er strøget op ad ranglisten og nu er det næststørste marked for dansk energiteknologi, er en kombination af en stigning siden 2013 med et fald i eksporten til Sverige og Storbritannien. Eksporten til Storbritannien er halveret siden 2013 og lå i 2015 på 4,1 mia. kr.

3 3 Politiske forhold spiller ind Vigtigt at se på virksomhedsstrukturen De største virksomheder er eksporttunge Der er forskellige tendenser på markederne, som skyldes forskellige markedsmæssige og politiske forhold. Implementeringen af EU s Energiunion, Brexit og udfaldet af det amerikanske valg kan påvirke de fremtidige muligheder for branchen. Det er også nødvendigt at se nærmere på, hvordan virksomhedsstrukturen er på de pågældende markeder. Industrien er præget af nogle store eksport-fyrtårne, der volumenmæssigt fylder meget i eksporten. Samtidig er der en værdikæde af underleverandører og specialiserede produkter og iværksættervirksomheder, der spiller en vigtig rolle i at sikre fornyelsen og den fremtidige vækst. Virksomheder med over ansatte tegnede sig samlet for 61 pct. af energibranchens vareeksport i På trods af væksten i den samlende eksport har fordelingen på forskellige virksomhedsstørrelse været nogenlunde stabil over tid. I figur 2 ser vi nærmere på udviklingen på de tre udvalgte markeder. Figur 2: Udviklingen i den samlede eksport af energiteknologi fordelt på virksomhedsstørrelse for Tyskland, USA og Storbritannien De største virksomheder trend Små og mellemstore virksomheder trend Figur 2 viser udviklingen af energiteknologi fordelt på virksomhedsstørrelser i perioden På det tyske marked er andelen af eksport for de største virksomheder over ansatte øget over perioden. På det amerikanske marked er trenden over perioden, at eksportandelen for de største virksomheder falder til omkring 60 pct. For Storbritannien tegner der sig et mere ensartet billede over perioden. I forhold til små og mellemstore virksomheder er der sket et fald i eksportandelen over perioden på det tyske marked. Dog er små virksomheders eksportandel i Tyskland relativ stor sammenlignet med USA og UK. På det amerikanske marked er der sket en forøgelse af eksportandelen samlet for små- og mellemstore virksomheder. I UK

4 4 er udviklingen mere stabil, dog står de mellemstore virksomheder generelt bedre i hele perioden sammenlignet med Tyskland og USA. Små virksomheder trend Ikke et entydigt billede Det skal tilføjes om eksporten fra små virksomheder, at de er relativt stærkest repræsenteret på det tyske marked, mens deres stilling på det amerikanske marked er svagere og på det britiske ret ubetydelig. At USA er et fjernmarked, kan være en forklaring på, at de mindste virksomheder er relativt mindre tilstede. En forklaring er, at eksporten til USA i højere grad udgøres af delkomponenter fra mindre virksomheder til eksempelvis vindmøller. Det er derimod ikke entydigt, om små virksomhederne generelt klarer sig bedre på nærmarkeder, da tallene for Tyskland og UK viser noget forskelligt. Det kan dog konkluderes, at Tyskland er et godt marked for små virksomheder. Som tallene viser, er der er ikke et entydigt billede, når vi ser på eksporten til de forskellige nøglemarkeder. Derfor er der behov for en eksportstrategi, som er målrettet de forskellige nøglemarkeder. Figur 3: Eksportintensiteten pr. ansat for samlet eksport af energiteknologi Eksportintensiteten stor hos store virksomheder Men de små har nogle styrker Ser man på eksportintensiteten, som eksport pr. ansat, indikerer figur 3, at de store virksomheder med over ansatte har den største styrke på eksportintensiteten. De små, mellemstore og store under medarbejdere har relativt ens eksportintensiteter, dog er der sket en lille stigning i eksportintensiteten for de små virksomheder i Det er også slående, at kategorien med de små virksomheder faktisk har en højere eksportintensitet end både mellemstore og store virksomheder under ansatte. Det tyder på nogle styrker hos denne typer virksomheder, som kommer dem til gode på eksportmarkederne. Når man sammenligner med eksporttallene på markederne i

5 5 figur 2 ser det ud til, at denne relative styrke kommer bedst til udtryk på det tyske marked. Det samlede billede Vigtig pointe markeder kan vende hurtigt Øget grøn konkurrence kræver øget udvikling Mission Innovation Andre lande opruster Samlet set er det billedet, at eksporten til de tre hovedmarkeder har udviklet sig forskelligt. Analysen viser, at de største virksomheder har den største relative eksportintensitet. Dog er der i grupperne under de allerstørste virksomheder omtrent ens eksportintensiteter, endda med de små virksomheder i en positiv udvikling i Analysen viser dertil, at et marked hurtigt kan vende for de danske virksomheder. Da eksporten af energiteknologi til et givent marked både afhænger af langsigtede økonomiske og strukturelle tendenser og mere volatile politiske beslutninger, vil det være en fordel for branchen og den enkelte virksomhed at foretage en vis risikospredning. 2. Hvordan kan vi styrke vækstlaget i den danske energibranche? Danske virksomheder vil i de kommende år blive udsat for stadig større konkurrence. I takt med at efterspørgslen efter grønne løsninger stiger, vil virksomheder og stater kaste flere midler ind i forskning og udvikling. Et eksempel er det amerikansk-ledede initiativ Mission Innovation, der fik opbakning fra en stribe lande herunder Danmark på COP21 i Paris. Initiativet skal sikre, at midlerne til forskning og udvikling inden for energiområdet bliver fordoblet inden Konkret vil bevillingerne stige fra 15 mia. dollar i 2015 til 30 mia. dollar i Selv om regeringen lever op til de løfter, den gav sidste år, vil det danske bidrag være lille i den store sammenhæng. Netop udviklingen i niveauerne for indsatserne i andre lande illustrerer, om der sker en oprustning eller en nedrustning og dermed en potentiel konkurrenceforskydning i forhold til fremtidige markedsstyrker. Figur 4: Udviklingstendenser privat F&U

6 6 Asien ruster voldsomt op En strategisk indsats kan påvirke markedspositionerne Tallene i figur 4 viser nogle tendenser om, i hvor høj grad potentielle konkurrenter øger F&U-indsatsen. Og her viser tallene klart, at fokus øges betydeligt i Asien. En simpel konklusion er derfor, at såfremt denne tendens fortsætter vil det være nødvendig med et øget fokus i Danmark for at fastholde og vinde fremtidige markedsandele. Dette aspekt øger således indtrykket af, at styrkelse af ordninger som EUDP er vigtige skridt i retning af at gribe mulighederne i Paris-aftalen. Det er dokumenteret flere gange, at forskning, udvikling og demonstration er nøglen til øget produktivitet og bidrager dermed til mere vækst i eksport, vækst og beskæftigelse i virksomhederne. Forskning, udvikling og demonstration er præget af en stor grad af offentlig-privat samarbejde. En strategisk og godt tilrettelagt offentlig indsats kan bidrage betydeligt til at skabe værdi og vækst hos virksomhederne. I figur 5 ses udviklingen i den såkaldte EUDP 1 bevilling. Figur 5: Finanslovsbevillinger til EUDP EUDP-bevillinger falder Finanslovsbevillingerne til EUDP har fra 2009 frem til 2015 gennemsnitligt været på 379 mio. kr. om året. I 2016 blev bevillingerne mere end halveret. Ifølge en delaftale til finansloven for 2017 er der 63 mio. kr. til EUDP i Hertil kommer 130 mio. kr. fra forskningsreserven. Bevillingerne i 2017 vil altså fortsætte på et lavt niveau som i Dette gælder også Innovationsfonden, der også fremmer udvikling- og demonstration af nye energiløsninger. 1 Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter ny teknologi på energiområdet. Programmet skal bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser og øge forsyningssikkerheden og uafhængigheden af fossile brændstoffer. Kilde: Energistyrelsen.

7 7 Figur 6: EUDP-tilsagn til virksomheder og universiteter baseret på virksomhedsstørrelse (år ) Hvem modtager tilsagnene? EUDP bidrager på flere måder Figur 6 viser, at virksomheder modtager knap 2/3 af de totale EUDP-tilsagn. Af de totale tilsagn får de store virksomheder cirka 25 pct., mens universiteterne modtager 29 pct. På den ene side kan man argumentere for, at ordningen i højere grad målrettes de store virksomheder med høj eksportintensitet. På den anden side er der behov for at styrke de mindre virksomheders muligheder for at udvikle og demonstrere nye løsninger, der kan konkurrere på eksportmarkederne. De kan f.eks. styrkes ved at opfordre til at øge samarbejdet mellem store og små virksomheder i EUDP. EUDP bidrager til at styrke virksomhedernes konkurrencekraft. Der er flere studier, der fremhæver gevinsterne ved EUDP-tilsagnene: - Samarbejde mellem virksomheder og universiteter bidrager til at fremme produktiviteten og hjemtagne patenter. 2 Samtidig viser erfaringer, at virksomheder med IPR har lettere ved at tiltrække risikovillig kapital. - Virksomheder, der har disse forskningssamarbejder, er mere højproduktive, eksportintensive og videntunge. Samtidig viser erfaringer, at eksportintensiteten er knap 4 gange højere hos disse typer virksomheder end hos erhvervslivet generelt. 3 - Med EUDP geares de private investeringer i udvikling og demonstration. For hver gang virksomhederne modtager én krone fra EUDP, investerer virksomhederne selv op til 3 kroner. 2 Contribution of achedemic research to innovation of growth (Cédric Schneider og Anders Sørensen) 3 Damvad Analytics (Økonomiske effekt af forskningssamarbejde med DTU, 2016)

8 8 Figur 7: EUDP-effekter Kilde: Evaluering af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets forsknings- og udviklingsprogrammer for ny energiteknologi, Ea Energianalyse, Damvad Analytics, COWI, oktober 2015 Sammenhænge og effekter vækstværdikæden Flerårige programmer øger risici villighed Partnerskaber øger eksportordrer Vi kan både tabe og vinde mulighederne i Paris-aftalen Brug for handling for at høste gevinsterne Effekterne af EUDP er illustreret i figur 7. EUDP vil føre til øget udvikling og demonstration, hvilket øger den teknologiske udvikling og dermed konkurrenceevne og eksport. EUDP styrker også netværksrelationer mellem aktører i energiindustrien og videninstitutioner, f.eks. store og små virksomheder samt virksomheder og universiteter, hvilket styrker virksomhederne i form af øget produktivitet og derigennem vækst i omsætning, konkurrenceevne og eksport. EUDP har endvidere en risikoafbødende effekt især for de små og mindre virksomheder, hvor udvikling og demonstration medfører en vis risiko. Dette vil føre til, at flere projekter bliver gennemført også for små og mellemstore virksomheder. Den risikoafbødende effekt er størst, hvis bevillingerne gives over en årrække, hvilket er et argument for flerårige bevillinger til EUDP. Dette vil give et større incitament for små og mellemstore virksomheder til at satse mere på forskning, udvikling og demonstration, hvilket har positive samfundsøkonomiske effekter. Der kan konstateres en sammenhæng mellem virksomhedernes samarbejde med universiteterne og deres evne til at hjemtage ordrer På udenlandske markeder. Mindre virksomheder har relativt vanskeligere ved at etablere sig på udenlandske markeder. Et særligt fokus på dette vil styrke vækstlaget i energiindustrien, f.eks. gennem et samarbejde med større mere eksportintensive virksomheder. Set i sammenhæng med Paris-aftalen kan udviklingen gå begge veje. DI har påvist et muligt markedspotentiale, som vil blive meget attraktivt og derfor lede til større konkurrence. Afhængig af udviklingen indenfor FoU, her eksemplificeret gennem EUDP-ordningen, vil Danmark kunne tabe disse markeder, fastholde markedsandelen (hvorved eksporten kan fordobles) eller udbygge markedsposition. I sidstnævnte situation vil den mulige eksportudvikling kunne overstige DI s vurdering om en fordobling i forhold til 2014, der netop byggede konservativt på fastholdelse af de nuværende markedsandele. 3. Konklusion og anbefalinger Vi glæder os over Paris-aftalen som det hidtil bedste internationale svar på klimaudfordringen. Der er et markedspotentiale, som er et

9 9 underkantsskøn, fordi indsatsen skal øges for at nå 1,5-2,0 graders målet. Når udviklingen går stærkere, bliver konkurrencen også hårdere. Vi kan ikke længere regne med, at vi i Danmark i ro og mag kan udvikle de løsninger, som andre senere vil købe af os. Derfor er der brug for at fokusere på at udnytte potentialerne og udvikle produkterne. En robust økonomisk udvikling en forudsætning Desuden peger den stigende konkurrence og modenhed i markederne for energiteknologi også i retning af, at Danmarks almindelige konkurrenceevne skal være i orden med hensyn til omkostninger, infrastruktur og andre gængse parametre i konkurrenceevnen. Disse faktorer har også stor relevans for energibranchens virksomheder. Samlet set peger vi på tre elementer, som vil kunne bidrage til at ruste industrien (og Danmark) til konkurrencen om markedsandelene: Behov for en målrettet eksportstrategi Vækstlaget skal styrkes Handling vil styrke eksporten 1. Udviklingen markedsmæssigt i USA, UK og Tyskland er forskellige. Derfor er der brug for en eksportstrategi, som understøtter eksporten bredt og gennem en styrket og differentieret indsats øger afsætningsmulighederne på de forskellige nøglemarkeder. 2. Der er et behov for at styrke vækstlaget i industrien gennem programmer som EUDP og Innovationsfonden. Et særskilt fokus på mindre virksomheder bør overvejes for at styrke det fremtidige vækstlag i energiindustrien f.eks. gennem et samarbejde med større mere eksportintensive virksomheder. 3. Manglende rettidig indsats kan lede til, at Danmark taber kampen om de muligheder, Paris-aftalen åbner. En betydeligt styrkelse af indsatsen vil lede til en styrkelse af virksomhedernes eksportintensitet. Hvilket igen vil lede til en større fremtidige eksportforøgelse fra Paris-aftalen end DI vurderede i 2015.

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030

Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030 Hans Peter Slente Energikonference 2017 24. april 17 Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030 Chefkonsulent Hans Peter Slente DI Energi Energiindustriens beskæftigede i Danmark Antal

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.)

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) 21. marts 2017 Hovedresultater Faktaboks Analysens hovedresultater Model 130/130 Økonomisk aktivitet. Permanent BNP-effekt på 0,6 pct., svarende til 12,3 mia. i

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Grønne virksomheder har den bedste eksportevne

Grønne virksomheder har den bedste eksportevne Grønne virksomheder har den bedste eksportevne Danske virksomheder inden for energi- og klimateknologi har en markant stærkere eksportevne end gennemsnittet, lyder det overraskende budskab fra et nyt,

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi. Eksportordningen

Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi. Eksportordningen Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi Eksportordningen Energistyrelsen samarbejder med Tyskland, USA og Storbritannien om eksport af grøn energiteknologi International efterspørgsel af grønne

Læs mere

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Overskrift Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Solcellekonference af TEKNIQ og Dansk Solcelleforening Mandag den 18. april 2016 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Ny branche ser lyst på vækst

Ny branche ser lyst på vækst Vækstbarometer 2012 November 2012 Branchefællesskab for Intelligent Energi Ny branche ser lyst på vækst En ny undersøgelse blandt medlemmerne i Branchefælleskab for Intelligent Energi viser, at medlemmerne

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Slide 1 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Temamøde Fleksenergi og HUBNORTH Ny energiaftale nye politiske rammer EUDP - Prioritering - Kriterier - Erfaringer Nicolai Zarganis, sekretariatschef

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN Modeeksport for 27,4 mia. kr. Dansk modeeksport har længe oplevet en gunstig udvikling.

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Eksport kan trække vækst i 2011 Eksporten har været i fremgang i Danmark som helhed, om end niveauet ikke er tilbage til før krisen. For Region Syddanmark ser 2011 også

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet Anders Goul Møller, Økonomisk konsulent angm@di.dk SEPTEMBER 2016 Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet DI s medlemsvirksomheder forventer et positivt 4.kvartal 2016, med rekordhøje forventninger for hjemmemarkedsvirksomhederne.

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina Eksportanalyse af Vandteknologi Kina Juli 2016 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ISBN: 978-87-7175-589-3 2 SVANA/ Eksportanalyse af Vandteknologi - Kina Indhold 1. Eksportanalyse - Kina

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

EUDP STRATEGI

EUDP STRATEGI EUDP STRATEGI 2017-19 I N D H O L D 3-4 Om EUDP 5-9 Strategi 2017-19 - afsæt og rationale 10-12 Vurderingskriterier - effektmål 13-14 Projektopfølgning - profilering 15-16 Internationalt fokus 17 Kontakt

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Udfordringer og muligheder for dansk eksport. Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet

Udfordringer og muligheder for dansk eksport. Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet Udfordringer og muligheder for dansk eksport Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet 1 Emner Eksportforventninger og rammebetingelser Krisens betydning

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER Slide 1 PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER 22. januar 2015 Industriens Hus Flemming G. Nielsen, sekretariatschef EUDP Slide 2 DISPOSITION Energipolitikken sætter rammen Energiteknologi en dansk

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP)

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Slide 1 Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Støtte til VE i fjernvarmen EUDP programmet Processen Kriterier og beslutning Mette Cramer Buch Slide 2 Et godt tilbud! Energiforligets

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Det grønne guld. Danmarks Vækstråds anbefalinger. erhvervsmæssige potentiale i vedvarende energi og energieffektive løsninger kan udnyttes.

Det grønne guld. Danmarks Vækstråds anbefalinger. erhvervsmæssige potentiale i vedvarende energi og energieffektive løsninger kan udnyttes. Det grønne guld Danmarks Vækstråds anbefalinger til, hvordan det erhvervsmæssige potentiale i vedvarende energi og energieffektive løsninger kan udnyttes Factbook December 2007 Factbook 1 Indledning o

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

EU, Danmark og det globale kapløb om viden

EU, Danmark og det globale kapløb om viden Organisation for erhvervslivet 14. april 29 EU, og det globale kapløb om viden AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK og KONSULENT TORSTEN ASBJØRN ANDERSEN, TNA@DI.DK Et konkurrencedygtigt kræver et

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Vision for 2020 Syddanmark er i 2020 kendetegnet ved høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Analyse af dansk cleantech:

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber

1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber 1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber 1 Budskabs-kæden Præmis Hovedbudskaber Argumenter Defensives Q&A 2 Præmis Danmark mister konkurrenceevne og taber derfor produktionsarbejdspladser.

Læs mere

Potentialer i den biobaserede økonomi. Biorefining Alliance 24. juni 2013

Potentialer i den biobaserede økonomi. Biorefining Alliance 24. juni 2013 Potentialer i den biobaserede Biorefining Alliance 24. juni 2013 Hvad er den biobaserede økononmi? Den biobaserede er et kredsløb Bruge biomasse som råmateriale i produktion o Fødevarer og foder o Biobrændstoffer,

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

GULDSMEDEBRANCHENS IMPORT- OG EKSPORTTAL 2006

GULDSMEDEBRANCHENS IMPORT- OG EKSPORTTAL 2006 GULDSMEDEBRANCHENS IMPORT- OG EKSPORTTAL 2006 Her gengives i bearbejdet form oplysninger fra Danmarks Statistik, talmateriale til belysning af udviklingen i eksporten og importen af guldsmedevarer. Tallene

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere