Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer"

Transkript

1 Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden voksen... 8 Hvis mistanken retter sig mod et barn under 18 år Revideret maj 2011

2 Indledning Dette hæfte retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat i Kolding Kommune, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge. Hæftet kan også bruges som inspiration af frivillige i foreningslivet. Hæftet har til formål at beskrive hvordan man skal reagere, når der fattes mistanke om vold mod eller seksuelt misbrug af et barn eller en ung. Dette hæfte skal være med til at forbedre Kolding Kommunes indsats på dette vigtige område. Hæftet bruges som supplement til lov om social service (se faktaboks). Alle ansatte i Kolding Kommune har underretningspligt. Selvom der i nedenstående retningslinjer beskrives at medarbejderen overdrager underretningsopgaven til sin leder, så er det stadig den enkelte medarbejders ansvar at underretningen finder sted. Der henvises til hæftet Truede Børn og Unge fra Kolding Kommune, der er en mere dybdegående vejledning i forhold til den forebyggende indsats og opfølgningsforløbet. Begge tager udgangspunkt i Kolding Kommunes sammenhængende børnepolitik og de formulerede værdier for arbejdet med udsatte børn og unge. Lov om social service 153 Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, 1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte ( ) Regler om indberetning af fysisk magtanvendelse på socialområdet og den særligt tilrettelagte specialundervisning er fortsat gældende. Hvad er et overgreb? Overgreb defineres i dette beredskab som fysisk, psykisk eller seksuel vold mod børn og unge under 18 år. Vold er en ødelæggende adfærd, som et barn udsættes for af forældre, andre omsorgsgivere eller ukendte personer, herunder andre børn og unge. Vold er udtryk for, at barnet ikke frivilligt indgår i den handling, der begås mod barnet. Det kan også være i form af indirekte vold, hvor barnet eksempelvis er vidne til vold i hjemmet. 2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte ( ) på grund af de vordende forældres forhold, eller 3) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb. Link til hele lovgivningen Fysisk vold er at blive udsat for kropslig smerte ved slag, spark, brændemærkning, skoldning, kvælertag eller anden form for straf, hvor barnet rammes direkte på kroppen. Det kan også være voldsom rystelse af spædbørn, som kan medføre hjerneskader. Omskæring af pigebørn er også fysisk vold. Psykisk vold kan være følelsesmæssig afvisning, trusler om at blive forladt, trusler om straf og indespærring. Det er også psykisk vold at overvære vold over for sine nære omsorgspersoner, som f.eks. at far slår mor. Psykisk vold kan også være omfattende omsorgssvigt, hvor barnets grundlæggende behov ikke tilgodeses. Seksuelt overgreb og vold er seksuelle aktiviteter, som barnet inddrages i, og som det ikke kan forstå rækkevidden af og udviklingsmæssigt ikke er parat til. Det er en handling, som krænker barnets integritet, og hvor den krænkende part udnytter barnets afhængighed eller egen magtposition. Seksuelle overgreb involverer ofte både fysisk og psykisk vold. 2

3 Sager med overgreb mod børn og unge kan inddeles i tre forskellige niveauer: 1. Bekymring En bekymring er en diffus oplevelse af, at der er signaler på mistrivsel hos et barn eller i dets familie. Her er ikke tale om, at man har konkret viden om en konkret handling begået af en bestemt person. Her er heller ikke tale om bestyrket mistanke. Bekymringen alene skal derfor i første omgang føre til skærpet observation af barnet/den unge i en periode og evt. samtale med forældrene, (medmindre bekymringen går på, om forældrene begår overgreb). Disse sager skal drøftes med nærmeste leder. Adfærd af seksuel karakter kan ofte medføre bekymring hos personalet. Det er her vigtigt at afdække, om der er tale om, at signalerne er inden for barnets normale seksuelle udvikling, eller om det er adfærd, der giver anledning til belysning. (læs eventuel artikel på Doktorleg i børnehaven skaber utryghed. 2. Mistanke Mistanke forstås som mere end blot en bekymring. Mistanken handler f. eks. om, at barnet/den unge har været udsat for en grænseoverskridende adfærd fra en voksen eller fra et andet barn/en ung. Mistanken kan formuleres f. eks. på baggrund af en tidsobservation af barnet, barnets eget udsagn om hændelser, der har fundet sted, eller oplysninger, man har fået på anden vis. Disse sager skal man drøfte med sin leder og eventuelt søge vejledning hos specialistteamet. Ved mistanke vil der som hovedregel skulle udarbejdes en underretning. 3. Konkret viden Konkret viden om at et konkret barn eller en ung har været udsat for en konkret handling eller overgreb begået af en eller flere personer. Denne viden kan komme fra udsagn fra barnet/den unge, tilståelse fra krænkeren eller fra vidner. Disse sager skal man drøfte med sin leder samt med specialistteamet. Familierådgivningen skal inddrages, og der skal ske en underretning. 3

4 Fire skridt der forebygger 1. Den enkelte sundhedsplejerske, dagplejer, institution og skole lærer barnet om dets rettigheder, om kroppen og egne grænser. Det kan eksempelvis ske ved at arbejde med sociale kompetencer i den personlige kontakt og på internettet. 2. Den enkelte institution og skole sikrer, hvordan man løbende skærper opmærksomheden og viden hos medarbejdere. 3. Det indskærpes løbende, at medarbejdere er forpligtet til at være opmærksomme på forhold, der bekymrer dem, og give disse bekymringer videre til drøftelse med den nærmeste leder. 4. Den enkelte institution og skole mv. udarbejder spilleregler for omgangsformen mellem voksen og barn. PÅ hjemmesiden kan man finde flere forslag til, hvordan man kan arbejde forebyggende. Derudover henvises til SISO s hjemmeside Husk at indhente straffeoplysninger I følge lovgivningen skal en lang række arbejdsgivere og frivillige foreninger indhente børneattester på de medarbejdere og trænere, som ansættes/tilknyttes. Attesterne skal indhentes, inden vedkommende starter i jobbet. Læs mere på Rigspolitiets hjemmeside om straffeattester. Støtte og vejledning i konkrete sager Når en af Kolding Kommunes afdelinger/institutioner oplever at en medarbejder mistænkes for overgreb mod et barn undersøges sagen jf. retningslinjerne i dette hæfte. Samtidig med at sagen undersøges tilbydes hjælp og vejledning til de implicerede således: Tilbud om krisepsykologbistand til den mistænkte medarbejder. Husk at aftale finansiering med egen forvaltning før PPR kontaktes. Specialistteamet tilbyder konsultativ bistand til den stedlige ledelse vedrørende korrekt og hensigtsmæssig håndtering af medarbejderen, forældre, den øvrige forældregruppe samt kollegaer. 4

5 Hvis mistanken retter sig mod en ansat a. Hvad skal gøres når der først opstår en mistanke? Medarbejderen har ansvaret for at kontakte nærmeste leder og orientere om mistanken. Hvis mistanken er rettet mod nærmeste leder, skal medarbejderen henvende sig direkte til et medlem af specialistteamet. Lederen har ansvaret for at kontakte et medlem af Kolding Kommunes specialistteam. Efter henvendelsen til specialistteamet, skal lederen afvente specialistteamets tilbagemelding og skal umiddelbart ikke foretage sig yderligere. Kontakt Kolding Kommunes specialistteam her: b. Hvad gør specialistteamet? Alle medlemmer af specialistteamet skal give henvendelsen højeste prioritet. Det medlem, som modtager henvendelsen, har ansvaret for at kontakte formanden/næstformanden for specialistteamet. Det er formandens/næstformandens ansvar at indkalde specialistteamet. Hvis det ikke er muligt at træffe hverken formanden/næstformanden, er det medlemmet, der modtager henvendelsen, som indkalder øvrige medlemmer. Specialistteamet mødes straks og gennemfører mødet, selvom flere af medlemmerne er forhindret i at deltage. Specialistteamet underretter relevant områdechef og direktør. Specialistteamet laver en nærmere afdækning af sagen for at afgøre, om mistanken er reel. o Hvis mistanken findes ubegrundet udarbejdes internt notat, og specialistteamet gør de involverede opmærksom på retten til at få indsigt i dokumentet. o Findes mistanken begrundet, sender den relevante direktør en underretning til familierådgivningen. 5

6 c. Vurdering af spørgsmålet om politianmeldelse Den relevante direktør vurderer, om sagen skal politianmeldes. Det er muligt for direktøren at søge anonym vejledning hos politiet. Det skal bemærkes, at enhver borger altid har mulighed for at anmelde en sag til politiet. Forløbet hvis mistanken retter sig mod en ansat Den ansatte der får mistanke om overgreb d. Hvis den relevante direktør ikke finder grundlag for politianmeldelse Hvis der ikke findes grundlag for en politianmeldelse, har specialistteamet ansvaret for at informere relevante parter. Den ansattes nærmeste leder vejleder om hjælp og støtte gennem arbejdsplads, fagforening m.v. Der skal desuden underrettes om retten til en bisidder. Lederen skal orientere om muligheder for krisehjælp. Den nærmeste leder kan rekvirere hjælp hos specialistteamet. Det skal bemærkes, at enhver borger altid har mulighed for at anmelde en sag til politiet. Nærmeste leder Specialistteamet e. Ved politianmeldelse Den relevante direktør har ansvaret for at kontakte politiet. Direktøren informerer relevant områdechef om politianmeldelsen. Specialistteamet rådfører sig med nærmeste leder og personalejuridisk afdeling om, hvornår og hvordan den ansatte skal orienteres. Fritagelse fra tjeneste sker som udgangspunkt på et møde mellem nærmeste leder, områdechefen og den ansatte. Den faglige organisation skal inddrages, hvis det er et ønske fra den ansattes side. Områdechefen indkalder til mødet. Familierådgivningen vejleder familien til barnet om mulighederne for hjælp og støtte. Familierådgivningen har kontakt til politiet under politisagens behandling. I tilfælde af sigtelse, tiltale, tiltalefrafald, dom m.v. giver den relevante direktør besked til relevant områdechef. Relevant direktør Familierådgivningen Politi 6

7 f. Kontakten til barn og forældre Familierådgivningen har ansvaret for rådgivning og støtte til barn og forældre under hele forløbet. Pressekontakt Ved pressehenvendelse henvises til relevant direktør. Direktøren afgør, om der skal ske en orientering i pressen. g. Øvrige ansatte på skolen/institutionen mv. Specialistteamet vurderer i den enkelte sag, om det er relevant og hensigtsmæssigt at orientere det øvrige personale. Orienteringen må tidligst ske efter den ansatte er orienteret om politianmeldelsen. Nærmeste leder skal orientere personalet om støttemuligheder hos leder, forvaltning og fagforening. Ved orienteringer til tredjepart skal man være opmærksom på sin tavshedspligt. h. Orientering til andre forældre og bestyrelsen Specialistteamet vurderer i den enkelte sag, om det er relevant og hensigtsmæssigt at orientere andre forældre og bestyrelsen. Ved orientering af forældre indkalder specialistteamet til orienteringsmøde. Det skal overvejes om tidligere forældre skal indkaldes til orienteringsmødet. Mødets indhold og tidspunkt kan fastsættes i samarbejde med politiet. Ved orientering til tredjepart skal man være opmærksom på sin tavshedspligt. i. Sagen afsluttes Ved domfældelse tager områdechefen kontakt til leder og personalejuridisk afdeling og drøfter den ansattes arbejds- og ansættelsesforhold. Hvis den ansatte frifindes eller sagen frafaldes, afholder områdechefen møde med leder og den ansatte om evt. genoptagelse af arbejdet. Områdechefen vurderer, på hvilken måde forældre, personale, bestyrelse og øvrige forældrekreds skal orienteres. Mere rådgivning hos SISO SISO er et landsdækkende videnscenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn. SISO har en telefonrådgivning der retter sig mod fagfolk, som i deres hverdag arbejder med børn og unge. Det være sig sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, socialrådgivere, foreningsledere m.fl. Telefontid: Mandag-torsdag Fredag Nummer: Web: Tavshedspligt over for tredjepart Hvis man orienterer personer der ikke er direkte involveret i sagen (dvs. andre end den mistænkte/den krænkede) så er der restriktioner for, hvad man må oplyse om sagen. Der må ikke oplyses om sagens karakter eller omfang. 7

8 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden voksen Forløbet hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden voksen a. Hvad skal gøres når der først opstår en mistanke? Medarbejderen har ansvaret for at kontakte nærmeste leder og orientere om mistanken. Nærmeste leder har ansvaret for at underrette familierådgivningen. Hvis nærmeste leder ønsker hjælp fra Kolding Kommunes specialistteam for at vurdere mistanken, er det lederens ansvar at kontakte et medlem af specialistteamet. Familierådgivningen fremsender en kvittering for modtagelse af underretningen i løbet af en uge. Indholdet af kvitteringen varierer efter konkret vurdering af sagens karakter. o Det kan forekomme, at underretter indkaldes til et afklaringsmøde for at uddybe underretningen. o Det er altid muligt at henvende sig til familierådgivningen for at drøfte en sag før en eventuel underretning. Specialistteamet Den ansatte får mistanke om overgreb Nærmeste leder Familierådgivningen b. Hvad gør specialistteamet? Alle medlemmer af specialistteamet skal give henvendelsen absolut førsteprioritet. Specialistteamet skal rådgive lederen for at vurdere mistanken. Specialistteamet rådgiver lederen om det videre forløb. Specialistteamet skal ikke gå videre med sagen til familierådgivningen, det er lederens ansvar. Kontaktoplysninger til familerådgivningen Familierådgivning Nord: Familierådgivning Syd: Kontakt Kolding Kommunes specialistteam her: 8

9 c. Vurdering af det videre forløb Familierådgivningen vurderer det videre forløb. Mere rådgivning hos SISO SISO er et landsdækkende videnscenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn. SISO har en telefonrådgivning der retter sig mod fagfolk, som i deres hverdag arbejder med børn og unge. Det være sig sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, socialrådgivere, foreningsledere m.fl. Telefontid: Mandag-torsdag Fredag Nummer: Web: 9

10 Hvis mistanken retter sig mod et barn under 18 år Forløbet hvis mistanken retter sig mod et barn/ung under 18 år a. Hvad skal gøres når der først opstår en mistanke? Medarbejderen har ansvaret for at kontakte nærmeste leder og orientere om mistanken. Lederen har ansvaret for at underrette familierådgivningen. Hvis nærmeste leder ønsker hjælp fra Kolding Kommunes specialistteam for at vurdere mistanken, er det lederens ansvar at kontakte et medlem af specialistteamet. Familierådgivningen fremsender en kvittering for modtagelse af underretningen i løbet af en uge. Indholdet af kvitteringen varierer efter konkret vurdering af sagens karakter. o Det kan forekomme, at underretter indkaldes til et afklaringsmøde for at uddybe underretningen. o Det er altid muligt at henvende sig til familierådgivningen for at drøfte en sag før en eventuel underretning. Specialistteamet Den ansatte får mistanke om overgreb Nærmeste leder Familierådgivningen b. Hvad gør specialistteamet? Alle medlemmer af specialistteamet skal give henvendelsen absolut førsteprioritet. Specialistteamet skal rådgive lederen for at vurdere om mistanken. Specialistteamet rådgiver lederen om det videre forløb. Specialistteamet skal ikke gå videre med sagen til familierådgivningen, det er nærmeste leders ansvar. Kontaktoplysninger til familerådgivningen Familierådgivning Nord: Familierådgivning Syd:

11 Kontakt Kolding Kommunes specialistteam her: c. Vurdering af det videre forløb Familierådgivningen vurderer det videre forløb. Mere rådgivning hos SISO SISO er et landsdækkende videnscenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn. SISO har en telefonrådgivning der retter sig mod fagfolk, som i deres hverdag arbejder med børn og unge. Det være sig sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, socialrådgivere, foreningsledere m.fl. Telefontid: Mandag-torsdag Fredag Telefon nr: Web: 11

12 12

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere