HCV Ab PLUS REF 34330

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HCV Ab PLUS REF 34330"

Transkript

1 HCV Ab PLUS REF Tilsigtet brug -analysen er en immunenzymatisk metode til påvisning af antistoffer over for hepatitis C-virus i humant serum eller plasma ved hjælp af Access Immunoassay-systemerne (Access, Access 2, UniCel DxI ). Til in vitro-diagnosticering Alle producerede og kommercialiserede reagenser er underlagt et komplet kvalitetssystem lige fra modtagelsen af råmaterialet til den endelige kommercialisering af produktet. Hvert parti sendes til kvalitetskontrol og frigives kun på markedet, hvis det overholder kravene til godkendelse. Dokumentation vedrørende produktion og kontrol af hvert parti opbevares inden for virksomheden. Oversigt og forklaring Hepatitis C-virus (HCV) betragtes som den væsentligste årsag til posttransfusionel non-a- non-b hepatitis (NANBH), og ikke-transfusionel, parenteralt overført (stofmisbrugere, hæmodialysepatienter, transplantationspatienter) non-a/non-b-hepatitis (NANBH) 1, 2, 3, 4, 5, 6, % af patienter med hepatitis C udvikler sandsynligvis kronisk hepatitis og risikerer at udvikle cirrhosis eller hepatocellulært karcinom 8, 9. Indførelsen af obligatorisk screening af alle bloddonationer (for anti-hcv-antistoffer) har formindsket risikoen for smitteoverførsel via inficeret blod betydeligt 10, 11. -analysen er beregnet til påvisning af anti-hcv-antistoffer i humant serum eller plasma og bidrager således til forebyggelse af parenteral smitte. Analysen kan også bruges til diagnosticering af HCV-infektion. I begge tilfælde bør resultaterne tolkes i sammenhæng med kliniske data og andre serologiske markører. Procedureprincipper -analysen er en indirekte immunenzymatisk analyse. Prøvematerialet (serum, plasma eller kontrolprøve) kommes i et reaktionskar med paramagnetiske partikler der er dækket med et peptid, der efterligner de immundominante epitoper i kapsidområdet og rekombinante proteiner (NS3 og NS4). Under inkubation bindes prøvens IgG og IgM til den faste fase. Efter inkubationen fastholdes den faste fase i et magnetfelt, og ubundet materiale fjernes ved en række vaske. I trin to tilføjes konjugat (alkalisk fosfatase mærket anti-humant gede IgG-antistof,) i reaktionskarret. Efter inkubationen fjerner en ny række vaske det overskydende konjugat. Et kemiluminiscerende substrat, Lumi-Phos 530*, tilføjes, og de fotoner, der genereres af den enzymatiske reaktion, måles med et luminometer. Styrken af det udsendte signal er proportional med mængden af enzymkonjugat, og dermed den titer af anti-hcv-antistoffer, der findes i prøven. Ved at sammenligne værdien af prøvens signal med cut-off-værdien, der er fastlagt ved kalibreringen af analysen, kan forekomsten eller fraværet af anti-hcv-antistoffer bestemmes. Side 1

2 reagenspakke Katalognr : 100 bestemmelser, 2 pakker, 50 tester/pakke Alle reagenser er klar til brug ved levering. Opbevares opretstående ved 2-10 C inden brug i apparatet. Under disse forhold er alle reagenser holdbare indtil den udløbsdato, der er angivet på etiketten. Inden første brug af reagenspakken skal indholdet blandes ved forsigtigt at vende pakken adskillige gange, indtil alle partikler er fuldstændigt opslæmmede. Når pakken har været brugt, skal den forblive i apparatet eller nedkøles (opretstående) og bruges inden for 28 dage. Er pakkens elastomerlag brudt, eller er kvalitetskontrolværdierne uden for det gyldige område, kan det være tegn på nedbrydning. R1a: R1b: R1c: R1d: Paramagnetiske partikler, belagt med rekombinante proteiner (NS3/NS4) og peptid (capside) og opslæmmet i TRIS-buffer med < 0,1 % natriumazid. Prøvefortynder med < 0,1 % natriumazid. Konjugatfortynder med surfaktant, < 0,1 % natriumazid. Konjugat = Alkalisk fosfatase-mærket anti-humant gede IgG-antistof i TRIS-buffer med surfaktant, < 0,1 % natriumazid og < 0,1 % ProClin 300**. Advarsler og forholdsregler Produktinformation Prøveindsamling og -forberedelse Ved den første isættelse i karrusellen skal pakken vendes, indtil alle partikler er fuldstændigt opslæmmede. Til in vitro-diagnosticering. Natriumazid kan reagere med bly- og kobberrør og dermed danne højeksplosive metalazider. Ved bortskaffelse skal der skylles med store mængder vand for at forhindre dannelse af azider 12. ProClin 300** er potentielt sensibiliserende for huden. Undgå at spilde eller stænke denne reagens på huden og tøjet. Skyl grundigt med vand ved kontakt med reagensen. 1. Serum eller plasma (heparin, EDTA eller citrat) anbefales som prøver. 2. Anvend følgende standarder ved håndtering og behandling af blodprøver: 13, 14 Tag alle blodprøver under overholdelse af de generelle forholdsregler vedrørende venepunktur. Lad prøverne størkne tilstrækkeligt, før de centrifugeres, mindst 1 time. Sørg for, at rørene altid er lukkede. Centrifuger prøverne i 15 minutter ved mindst G. 13, Anvend følgende standarder ved opbevaring af blodprøver: Prøven må højst opbevares ved stuetemperatur i 8 timer. Hvis analysen ikke afsluttes inden for 8 timer, skal den nedkøles ved C. Hvis analysen ikke udføres inden for 48 timer, eller prøverne skal sendes som fragt, skal de nedfryses til -20 C 13. Optø kun én enkelt prøve ad gangen. Optøningen skal foregå hurtigt ved opvarmning i få minutter i et 40 C varmt vandbad. Efter optøning skal prøven centrifugeres i 15 minutter ved g og hældes over i en prøvekop for at fjerne opslæmmede fibrinpartikler eller -aggregater, der kan give fejlagtige positive resultater. 4. Prøver, der indeholder op til 200 mg/l bilirubin, op til 90 g/l albumin, lipæmiske prøver, der indeholder mængder op til det, der svarer til 36 g/l triolein (triglycerid), og hæmolyserede prøver, der indeholder op til 5 g/l hæmoglobin, påvirker ikke resultaterne. Side 2

3 Vedlagte materialer R1 -reagenspakker Påkrævede materialer, som ikke er vedlagt 1. Kalibratorer: Calibrators. Består af serum, der er henholdsvis negativt og positivt for anti-hcv-antistof. Katalognr Materialer til kvalitetskontrol: QC Katalognr eller andre kommercielt tilgængelige kontrolsera 3. Access Substrate Katalognr Access, Access 2: Vaskebuffer: Access Wash Buffer II, Katalognr. A UniCel DxI: Vaskebuffer: UniCel DxI Wash Buffer II, Katalognr. A Systemer Access, Access 2, UniCel DxI Bemærkninger angående proceduren 1. Der henvises til de aktuelle systemvejledninger og/eller Hjælp-systemet for en specifik beskrivelse af installation, driftsteori, egenskaber, systembetjening (f.eks. brugsanvisning), kalibreringsoplysninger og -procedurer, vedligeholdelse og fejlfinding. Driftsbegrænsninger, forholdsregler og farer er beskrevet i de pågældende vejledninger. 2. Der bruges femogtyve (25) µl prøvemateriale til hver bestemmelse (ud over dødvolumen). 3. Analysen inkuberes ved 37 C og tager 55 minutter. Procedure Der henvises til de pågældende systemvejledninger og/eller Hjælp-systemet for information om kontrol af prøver, konfiguration af tester, anmodning om tester og gennemgang af testresultater. Der kræves en aktiv kalibreringskurve for alle tester. De kalibreringsdata, der kræves for at bestemme cut-off-værdien, er gyldige i 28 dage. For -analysen kræves der derfor kalibrering hver 28. dag ved hjælp af C0 og C1 fra Calibrators. Der henvises til de pågældende systemvejledninger og/eller Hjælp-systemet for information om kalibreringsteori, konfiguration af kalibratorer, indtastning af anmodning om kalibratortester og gennemgang af kalibreringsdata. Kalibreringsdetaljer Kvalitetskontrol Det anbefales at udføre kvalitetskontrol mindst hver 24. time samt ved systemstart forud for kørsel af patientprøver. Brug det foreslåede produkt, QC, eller benyt kontrolsera af anden oprindelse. Følg producentens instruktioner vedrørende opløsning og opbevaring. Hvert enkelt laboratorium skal fastsætte en gennemsnitsværdi og et acceptabelt område, som testens analyseresultater skal ligge inden for. Kontrolseraresultater, som ikke ligger inden for det acceptable område, kan være tegn på ugyldige testresultater. Hvis dette er tilfældet, skal samtlige testresultater, som er frembragt siden den sidste acceptable kvalitetskontrol af den pågældende analyt, undersøges. For at opnå optimale resultater, bør kalibrering af test og kørsel af patientprøver udføres under lignende temperaturforhold. Hvis laboratoriets omgivende temperatur varierer med mere end ± 5 C i forhold til kalibreringstemperaturen, skal man gennemgå resultaterne for kvalitetskontrol og foretage en ny kalibrering, hvis det er nødvendigt. Der henvises til de pågældende systemvejledninger og/eller Hjælp-systemet for information om gennemgang af kontrolseraresultater. Side 3

4 Resultater Resultater af patienttester beregnes automatisk af systemsoftwaren ved hjælp af cut-off-værdien ( gennemsnittet af de positive kalibratorer (RLU) x 0,23) fra den gældende kalibrering: Resultaterne (Signal/Cut-off-værdi= S/CO) angives som "reaktive" eller "ikke reaktive" i forhold til "cut-off-værdien" (signalet er henholdsvis større end, lig med eller lavere end cut-off-værdien). Resultater på ~10 % mindre end "cut-off-værdien" skal dog fortolkes med forsigtighed og testes igen. Brugeren skal gemme denne anbefalede gråzone (fra 0,9 til lavere end 1,0) i systemets hukommelse (der henvises til de pågældende systemvejledninger og/eller Hjælp-systemet for information om gråzoner i forbindelse med kvalitative analyser). På denne måde foretages der automatisk en specifik markering, hvilket giver mulighed for hurtigt at identificere et resultat, der befinder sig i gråzonen. Resultater af patienttester kan gennemgås ved hjælp af skærmen for prøveresultater. Der henvises til de pågældende systemvejledninger og/eller Hjælp-systemet for information om gennemgang af resultater. Enhver prøve med et (S/CO) forhold, der er lavere end 0,9, betragtes som ikke-reaktiv for Access HCV Ab PLUS-testen. Prøver med et (S/CO) forhold, der er lig med eller større end 1, betragtes i første omgang som reaktive for -testen og skal derfor testes igen to gange inden den endelige fortolkning. Alle prøver som i første omgang er reaktive, eller som befinder sig i gråzonen, skal testes igen to gange ved hjælp af : Hvis resultatet ved gentagelsen af testen er <1,0 S/CO, betragtes prøven som ikke-reaktiv (negativ) for HCV Ab PLUS-analysen. Hvis et af de to resultater er 1,0 S/CO, er det oprindelige resultat ikke reproducerbart, og prøven betegnes som "reaktiv" for HCV Ab PLUS-testen. Det anbefales dog, at enhver prøve, der er reaktiv ved gentagelse af testen, skal gentestes med en anden EIA-analyse og med en valideringsmetode for at sikre, at den er positiv. Fortolkning af resultatet af HCV Ab PLUS-analysen Resultat Forhold: Signal/Cut-Off-værdi Fortolkning Supplerende tester S/CO < 0,9 Ikke-reaktiv S/CO 1 Reaktiv Gentag testen to gange S/CO: 0,9-1,0 Gråzone Gentag testen to gange Gentest: S/CO < 1 Ikke-reaktiv Gentest: Hvis et af de to resultater er 1 Reaktiv Bekræftende metode Procedurens begrænsninger -analysen må udelukkende anvendes til påvisning af anti-hvc-antistoffer i humant serum eller plasma. Et positivt resultat opnået med -analysen skal vurderes sammen med kliniske data og bekræftes af andre diagnosticeringstester, herunder en valideringsmetode (immunoblot), før prøven rapporteres som positiv for infektion. Hvis man betragter de mange forskellige immunologiske reaktioner hos patienter, der er inficeret med Hepatitis C-virus (især under serokonversion), kan der observeres forskelle i påvisningerne fra test til test, afhængig af hvilken type antigenprotein der anvendes. Et negativt resultat med en screeningtest udelukker ikke muligheden for udvikling af eller infektion med Hepatitis C-virus. Alle ELISA-teknikker kan risikere at frembringe falskt positive resultater. Det anbefales at kontrollere reaktionens specificitet i enhver prøve, der gentagne gange konstateres positiv ved hjælp af en passende metode til at bevise tilstedeværelsen af anti-hcv-antistoffer Side 4

5 Specifikke ydelseskarakteristika Sensitivitet Sensitiviteten for ACCESS HCV Ab PLUS blev evalueret ved at teste 511 veldokumenterede positive prøver, herunder: 101 PCR-positive sera, der er taget ved opfølgning af kroniske HCV-patienter, 145 positive prøver fra HCV-inficerede patienter, 77 HCV-, RNA-, PCR-positive plasma fra BBI og 122 genotypebestemte HCV-positive prøver. SFTS 97-panel, der bestod af 36 positive prøver, 26 genotypebestemte og HCV-, RNA-, PCR-positive prøver, 10 positive (PCR-negative) prøver med mindst 2 HCV Ab-reaktiviteter. Der indgik også 30 positive prøver fra de efterfølgende specificitetsundersøgelser. Alle disse prøver repræsenterer de forskellige serotypeprofiler (isoleret reaktivitet, 2 eller 3 reaktiviteter) og de mest udbredte HCV-genotyper 1-4 samt nogle få ualmindelige 4c/d- og 5-genotyper. Alle disse prøver blev fundet positive med. Der blev ikke påvist nogen forskel i konstateringen af de forskellige testede HCV-genotyper. Sensitiviteten for blev evalueret ved at teste 74 serokonversionspaneler. Blandt de 29 testede kommercielle paneler konstaterede anti-hcv Ab, som viste sig, så snart den komplementære RIBA 3.0-test var udført eller meget kort derefter (få dage). Blandt de 45 paneler, der blev testet af eksperter, var -testen positiv lige så ofte (dvs. positiv for samme blodprøve) som de mere følsomme test, der blev anvendt til sammenligning. Der blev kun konstateret to serokonversioner få dage efter, og 2 serokonversioner viste sig tilmed at være tidligere positive med. Yderligere 25 friske HCV positive prøver (inden for 1 dag efter blodprøvetagning) er blevet testet og alle fundet positive. Specificitet Specificiteten for testen er evalueret: som 99,83 % (99,7 % til 99,9 % med et 95 % konfidensinterval) ud af en gruppe på 5995 prøver fra tilfældigt valgte bloddonorer. på en gruppe på 472 indlagte patienter, hvor 469 blev fundet negative og 3, som var ubestemmelige med Chiron Riba HCV 3.0, blev fundet lavt positive med. Analysen af 108 prøver fra patienter, der viste forskellige patologier, som ikke var forbundet med Hepatitis C-virus (Hepatitis A eller B, Herpes, EBV, reumatoid faktor osv.), viste ingen uspecifik krydsreaktivitet af betydning. Præcision Nøjagtigheden af er blevet fastlagt ved hjælp af analysen af negative og positive prøver. Reproducerbarheden inden for analysen er blevet evalueret ved at teste 4 prøver 30 gange i den samme kørsel. Reproducerbarheden mellem analyser er blevet evalueret ved at teste 4 prøver 3 gange, 2 gange om dagen i løbet af 5 dage. Resultaterne vises i følgende tabeller: Side 5

6 Reproducerbarhed inden for analysen n = 30 NEG 1 NEG 2 POS 1 POS 2 Gennemsnitsværdi (RLU) S.D C.V. % 4,05 3,19 2,93 2,45 Variationskoefficienten (CV - Coefficient of Variation) er mindre end 5 %. Reproducerbarheden mellem analyser n = 30 NEG 1 NEG 2 POS 1 POS 2 Gennemsnitsforhold 0,07 1,34 3,18 4,42 Prøve/cut-off).S.D. 0,01 0,09 0,21 0,39 C.V. 9,9 6,89 6,64 8,78 Variationskoefficienten (CV - Coefficient of Variation) er mindre end 10 %. Access, UniCel and DxI er et varemærk der tilhører Beckman Coulter, Inc * Lumi-Phos er et varemærke, der tilhører Lumigen, et datterselskab af Beckman Coulter, Inc. ** ProClin er et varemærke, der tilhører Rohm and Haas Company eller dettes datter- eller søsterselskaber. Side 6

7 HCV Ab PLUS CALIBRATORS REF Tilsigtet brug Calibrators er beregnet til brug sammen med -analysen til påvisning af anti-hcv-antistoffer i humant serum og plasma ved hjælp af Access Immunoassay-systemerne (Access, Access 2, UniCel DxI ). Til in vitro-diagnosticering Alle producerede og kommercialiserede reagenser er underlagt et komplet kvalitetssystem lige fra modtagelsen af råmaterialet til den endelige kommercialisering af produktet. Hvert parti sendes til kvalitetskontrol og frigives kun på markedet, hvis det overholder kravene til godkendelse. Dokumentation vedrørende produktion og kontrol af hvert parti opbevares inden for virksomheden. Oversigt og forklaring Produktinformation Calibrators anvendes til at etablere en kalibrering (bestemme cut-off-værdien) for -analysen. Ved sammenligning af en prøves lysintensitet med cut-off-værdien er det muligt at bestemme forekomsten eller fraværet af anti-hcv-antistoffer i prøven. Calibrators Katalognr : C0 C1, 1 ml/hætteglas Leveres klar til brug. Opbevares ved 2-10 C. Bland indholdet ved forsigtigt at vende glasset før brug. Undgå skumdannelse. Indholdet i åbne glas forbliver holdbart indtil udløbsdatoen på glassenes etiket, når de opbevares ved C. Kvalitetskontrolværdier uden for det gyldige område kan være tegn på nedbrydning. C0: Humant serum med < 0,1 % natriumazid. Negativt (ikke-reaktivt) for anti-hcv-antistof. C1: Humant serum med < 0,1 % natriumazid. Positive (reaktivt) for anti-hcv-antistof, inaktiveret. Kalibreringskort: 1 Side 7

8 Advarsler og forholdsregler Procedure Kalibreringsdetaljer Til in vitro-diagnosticering Det humane kildemateriale, der er brugt i forberedelsen af reagensen, er blevet testet og fundet ikke-reaktivt for hepatitis B-overfladeantigenet (HBsAg), antistoffer mod humant immundefektvirus Virus (HIV1 og HIV2) og antistoffer mod hepatitis C-virus (HCV), bortset fra den positive kalibrator C1, som er positiv for anti-hcv-antistof. Eftersom der ikke er kendskab til en testmetode, der med garanti kan sikre, at der ingen smitstoffer forekommer, skal reagenserne og patientprøverne håndteres som potientielle smittebærere. Natriumazid kan reagere med bly- og kobberrør og dermed danne højeksplosive metalazider. Ved bortskaffelse af væsker skal der skylles med store mængder vand for at forhindre dannelse af azider 12. Der henvises til de aktuelle systemvejledninger og/eller Hjælp-systemet for information om kalibreringsprocedurer. Calibrators leveres i følgende to former: negativ kalibrator C0, fremstillet fra en negativ, human serumpulje og positiv kalibrator C1, fremstillet af inaktiveret humant serum, der er positivt for anti-hcv-antistof. -analysen kræver en kalibreringskurve (bestemmelse af cut-off-værdien) hver 28. dag for at have en aktiv "kalibrering" for et enkelt parti reagenser, som er identificeret præcist i kraft af stregkoden. Efter de 28 dage eller hvis der anbringes et nyt parti reagenser i systemet, bliver kurven automatisk afbrudt. Til kalibrering af -analysen er det nødvendigt med mindst 225 µl (5 dråber) / prøvekop (Access, Access 2) eller 305 µl (7 dråber) / prøvekop (UniCel DxI) af hver kalibrator (Cut-off-værdi = RLUs C1 X 0,23). Den programmerede kalibrering af tester C0 og C1 tre gange. Access, UniCel and DxI er et varemærk der tilhører Beckman Coulter, Inc A33592C Page 8

9 HCV Ab PLUS QC REF Tilsigtet brug QC er beregnet til overvågning af systemets ydeevne for Access HCV Ab PLUS-analysen. Til in vitro-diagnosticering Alle producerede og kommercialiserede reagenser er underlagt et komplet kvalitetssystem lige fra modtagelsen af råmaterialet til den endelige kommercialisering af produktet. Hvert parti sendes til kvalitetskontrol og frigives kun på markedet, hvis det overholder kravene til godkendelse. Dokumentation vedrørende produktion og kontrol af hvert parti opbevares inden for virksomheden. Oversigt og forklaring Produktinformation QC-kontrollen er beregnet til overvågning af systemets ydeevne for Access HCV Ab PLUS-analysen i forbindelse med påvisning af anti-hcv-antistoffer. Kvalitetskontrolmaterialer anvendes til at opdage og evt. løse kritiske testfejl, der skyldes testudstyr, personale og instrumentbrug, og de er en integreret del af reglerne for god laboratoriepraksis 15, 17, 16, 19, 21, 22. En negativ og en svagt positiv kontrol medfølger og bruges til overvågning af testens ydeevne i analysens mest relevante dynamiske område. QC Katalognr : 2,5 ml/hætteglas Produktet leveres klar til brug. Bland indholdet ved forsigtigt at vende glasset før brug. Undgå skumdannelse. Kvalitetskontrollen er holdbar indtil udløbsdatoen på glassenes etiket, når glassenes opbevares ved C. Indholdet i åbne glas forbliver holdbart i 30 dage, hvis glassenes håndteres og opbevares korrekt. QC 1: Humant serum med < 0,1 % natriumazid. Negativt (ikke-reaktivt) for anti-hcv-antistoffer. QC 2: Humant serum med < 0,1 % natriumazid. Positivt (reaktivt) for anti-hcv-antistoffer, inaktiveret Kvalitetskontrolværdikort: 1 Side 9

10 Advarsler og forholdsregler Procedure Procedurens begrænsninger Forventede værdier Til in vitro-diagnosticering Det humane kildemateriale, der er brugt i forberedelsen af reagensen, er blevet testet og fundet ikke-reaktivt for hepatitis B-overfladeantigenet (HBs Ag), antistoffer mod humant immundefektvirus (HIV1 og HIV2) og antistoffer mod hepatitis C-virus (HCV) undtagen QC2-kontrolprøverne, som er positive for anti-hcv. Eftersom der ikke er kendskab til en testmetode, der med garanti kan sikre, at der ingen smitstoffer forekommer, skal reagenserne og patientprøverne håndteres som potentielt smittefarlige. Natriumazid kan reagere med bly- og kobberrør og dermed danne højeksplosive metalazider. Ved bortskaffelse af væsker skal der skylles med store mængder vand for at forhindre dannelse af azider 12. QC-kontrolprøver skal håndteres på samme måde som patientprøver og testes i overensstemmelse med instruktionerne, der følger med det anvendte apparat. Bemærk: Der henvises til de aktuelle systemvejledninger og/eller Hjælp-systemet til Access Immunoassay-systemerne for information om konfiguration af kontroller, anmodning om kvalitetskontrolprøvetester og gennemgang af kvalitetskontroldata. Det er som minimum nødvendigt at anvende 175 µl (4 dråber) / prøvekop (Access, Access 2) eller 255 µl (6 dråber) / prøvekop (UniCel DxI) for hver af de 2 kontrolprøver (enkelt bestemmelse) ved behandling af QC-kontrollen på Access-immunanalysesystemerne. Ved tegn på mikrobiel kontaminering eller usædvanlig uklarhed i en kontrol, skal hætteglasset kasseres. Kontroldata for -analysen for de enkelte partier findes på det "QC-datakort", der ligger i pakken. De enkelte laboratoriers individuelle, gennemsnitlige reaktivitetsniveauer skal ligge inden for tilsvarende gyldige områder. Hvert laboratorium skal dog fastsætte dets egen gennemsnitsreativitet og gyldige områder, når der er indsamlet tilstrækkelige data 18. Eftersom de specifikke reaktivitetsniveauer kan være forskellige pga. forskellige producenters analyser, forskellige procedurer, forskellige partinumre og forskellige laboratorier, skal det enkelte laboratorium bestemme det specifikke niveau eller den specifikke reaktivitet og fastlægge dets egne gyldige værdier 18,19,20,21. Det gyldige område kan evt. omfatte alle værdier inden for ± 2 SD for gennemsnitsværdien af 20 datapunkter ud af 20 bestemmelser over en periode på 30 dage 22. BIO-RAD GARANTERER, AT DISSE PRODUKTER VIRKER SOM BESKREVET PÅ ETIKETTERNE SAMT I ANDET MEDLEVERET SKRIFTLIGT MATERIALE. BIO-RAD FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ANDRE FORMÅL. BIO-RAD FRASKRIVER SIG ENDVIDERE ENHVER FØLGESKADE, DER OPSTÅR UDEN FOR DEN OVENNÆVNTE, UDTRYKKELIGE GARANTI. Access, UniCel and DxI er et varemærk der tilhører Beckman Coulter, Inc A33592C Side 10

11 Litteraturliste 1 Choo QL., Kuo G., Weiner AJ, et al. Isolation of a cdna clone derived from a blood-borne non-a, non-b viral hepatitis genome Science, 1989, 244: Choo QL., Richman KH., Han JH., et al. Genetic organization and diversity of the hepatitis C virus Proc. Natl. Acad. Sci USA, 1991, 88: Kuo G., Choo QL., Alter HJ., et al. An assay for circulating antibodies to a major etiologic virus of human non-a non-b hepatitis. Science 1989, 244: Tibbs C.J. Methods of transmission of hepatitis C Journal of of viral Hepatitis, 1995, 2: Purcell R. The Hepatitis C virus: overview Hepatology, 1997, 26, 3, suppl 1: Seeff L.B. Natural History of Hepatitis C Hepatology, 1997, 26, 3, suppl 1: Yoshikura H., Hijkata N., Nakajima N. and Shimizy Y.K. Replication of Hepatitis C virus Journal of of viral Hepatitis, 1996, 3: Hoofnaggle J.H., Hepatitis C virus: the clinical spectrum of disease Hepatology, 1997, 26, 3, suppl 1: AlterR HJ., Purcell RH., Shih JW., et al. Detection of antibodies to hepatitis C virus in prospectively followed transfusion recipients with acute and chronic non-a non-b hepatitis N. Engl. J. Med., 1989, 321: Japanese Red Cross Non-A, Non-B Hepatitis Research Group. Effect of screening for hepatitis C virus antibody and hepatitis B virus core antibody on incidence of post-transfusion hepatitis. Lancet 1991, 338: Donahue JF., Munoz A., Ness PM., Et al. The declining risk of post-transfusion hepatitis C virus infection. N. Engl. J. Med. 1992, 327: DHHS (NIOSH) Publication No , August Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard. Available 13 Approved Standard - Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture - H3-A National Committee for Clinical Laboratory Standards, 3rd edition. 14 Approved Guideline - Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens, H18-A National Committee for Clinical Laboratory Standards. 15 Büttner, H Fehler bei der Ausführung und Beurteilung von Laboratoriumsuntersuchungen, Dtsch. Med. Wschr. 88: Benson, E.S., Freier, E.F Quality Control. Postgraduate Medicine, 34: A Levy, S., Jennings, E.R The Use of Control Charts in the Clinical Laboratory, Am. J. Clin. Path., 20: Youden, W.J Statistical Methods for Chemists, John Wiley & Sons, Inc., PLUS York. 19 Cembrowski, G.S., Carey, R.N Laboratory Quality Managment: QC & QA, ASCP Press, Westgard, J.O., Koch, D.D., Oryall, J.J., Quam, E.F., Feldbruegge, et al Selection of Medically Useful QC Procedures for Individual Tests done in a Multitest Analytical System, Clin. Chem, 36: Garrett, P.E., Quality is quantitative: so how do we QC qualitative tests? Journal of Clinical Immunoassay, 17: Internal Quality Control: Principles and Definitions Tentative NCCLS Guideline. National Committee for Clinical Laboratory Standards, C24-T. Bio-Rad 3, boulevard Raymond Poincaré Marnes-la-Coquette, France Tlf (0) Fax: + 33 (0) /2010 Side 11

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 plade 96 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1113-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER 10-1113-10 REAGENS TIL 10 x 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754

Læs mere

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål...

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Problemformulering:... 4 Begrebsdefinitioner... 4 Teori... 5 HTR... 5 Trombocytter... 6 AB0 antistoffer... 7 Saltvands teknik... 8 Glas- /Mikrotiterpladermetoden...

Læs mere

Affirm VPIII Microbial Identification Test

Affirm VPIII Microbial Identification Test Affirm VPIII Microbial Identification Test 670160JAA 2009/01 Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. Dansk TILSIGTET BRUG Affirm VPIII Microbial Identification Test (Affirm VPIII mikrobiel identifikationsundersøgelse)

Læs mere

Mercodia Adiponectin ELISA

Mercodia Adiponectin ELISA Mercodia Adiponectin ELISA Brugsanvisning 10-1193-01 REAGENSER TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro diagnostisk brug Regulerende status i USA: Kun til forskningsbrug Ikke til brug til diagnostiske procedurer.

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Professionsbachelorprojekt 2012 Bioanalytikeruddannelsen VIA university college Produceret af Nanna Haahr Vorsaa (99906) I perioden

Læs mere

Uddannelses- og brugervejledning

Uddannelses- og brugervejledning Pub. Nr. J23848_DA 2010-12-10 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning ORTHO AutoVue Innova ORTHO AutoVue Ultra Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Mærkebeskyttelse Dette

Læs mere

1.0. Status og nyheder fra DEKS

1.0. Status og nyheder fra DEKS 1.0 Status og nyheder fra DEKS 1998 har været et godt år for DEKS. De basale programmer har fungeret sufficient. Flere nye unikke programmer blev udviklet og implementeret. Methylmalonat og homocystein

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her.

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. DANSK 2. Systemoversigt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMEL PORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAP OP/NED ( / ) KNAPPERNE TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. ENTER ( ) KNAP Tryk, og hold 2 sekunder

Læs mere

MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER

MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER HÅNDBOG mmol/l vist mg/dl tilgængelige Model MGH-BT1 Rev 6-8.12 DK/da VIGTIG INFORMATION MyGlucoHealth giver en hurtig og nem måde for personer med diabetes til at måle og

Læs mere

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS Forebyggelse af blodbåren smitte, diagnostik og håndtering i sundhedsvæsenet og på andre arbejdspladser 2013 Vejledning om HIV (human

Læs mere

Medicinsk udstyr. Udvikling med agile metoder. We help ideas meet the real world / madebydelta.com

Medicinsk udstyr. Udvikling med agile metoder. We help ideas meet the real world / madebydelta.com delta /Health & Care Medicinsk udstyr Udvikling med agile metoder We help ideas meet the real world / madebydelta.com 01 At udvikle og markedsføre medicinsk udstyr er et spørgsmål om tillid Agil tankegang

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.2 September 2012 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder 3.2 Transfusionsmedicinske Standarder Version 1.0, november 1994 Version

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Antal sider: Tegn uden mellemrum Modul 14 Bachelorprojekt 67 sider 68786 tegn Anders Blomsen Født: 10. september 1985 Klinisk vejleder: Martin Skygge

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder Version 2.0 November 1999 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder. Version 2.0 Transfusionsmedicinske Standarder Version 1.0, november 1994

Læs mere

Paradigm Veo. Brugsanvisning. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: da

Paradigm Veo. Brugsanvisning. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: da Paradigm Veo Brugsanvisning 2008 Medtronic MiniMed, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bolus Wizard (Bolusguide), CareLink, Dual Wave (Kombineret), Guardian, MiniLink, Paradigm, Quick-serter, Quick-set,

Læs mere

Validation of f-calprotectin assay by ELISA

Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection- and extraction procedures. Karina Jensen BEP 2000 Advance ScheBo Quick-prep Quantum Blue Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection-

Læs mere

INTERCEPT LYSBOKS INT100

INTERCEPT LYSBOKS INT100 Brugermanual INTERCEPT LYSBOKS INT100 INT100-50 til 50 Hz INT100-60 til 60 Hz EC REP Cerus Corporation Cerus Europe B.V. 2550 Stanwell Drive Stationsstraat 79-D Concord, CA 94520 USA 3811 MH Amersfoort

Læs mere

Fra Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser

Fra Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Sammenligning af FISH og Duo-CISH Fluorescerende og chromogen in situ hybridisering til detektion af translokationer i lymfomer ved brug af en break-apart probe Bachelorprojekt efterår 2009 Professionshøjskolen

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

2. Immunhistokemisk teknik

2. Immunhistokemisk teknik 2. Immunhistokemisk teknik Af Ole Nielsen 2.1 INDLEDNING... 11 2.2 DEFINITIONER... 11 2.2.1 Antigener... 11 2.2.2 Antistoffer... 11 2.3 PRÆPARATION: PARAFFINSNIT... 13 2.3.1 Fiksering...143 2.3.2 Afkalkning...

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere