HCV Ab PLUS REF 34330

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HCV Ab PLUS REF 34330"

Transkript

1 HCV Ab PLUS REF Tilsigtet brug -analysen er en immunenzymatisk metode til påvisning af antistoffer over for hepatitis C-virus i humant serum eller plasma ved hjælp af Access Immunoassay-systemerne (Access, Access 2, UniCel DxI ). Til in vitro-diagnosticering Alle producerede og kommercialiserede reagenser er underlagt et komplet kvalitetssystem lige fra modtagelsen af råmaterialet til den endelige kommercialisering af produktet. Hvert parti sendes til kvalitetskontrol og frigives kun på markedet, hvis det overholder kravene til godkendelse. Dokumentation vedrørende produktion og kontrol af hvert parti opbevares inden for virksomheden. Oversigt og forklaring Hepatitis C-virus (HCV) betragtes som den væsentligste årsag til posttransfusionel non-a- non-b hepatitis (NANBH), og ikke-transfusionel, parenteralt overført (stofmisbrugere, hæmodialysepatienter, transplantationspatienter) non-a/non-b-hepatitis (NANBH) 1, 2, 3, 4, 5, 6, % af patienter med hepatitis C udvikler sandsynligvis kronisk hepatitis og risikerer at udvikle cirrhosis eller hepatocellulært karcinom 8, 9. Indførelsen af obligatorisk screening af alle bloddonationer (for anti-hcv-antistoffer) har formindsket risikoen for smitteoverførsel via inficeret blod betydeligt 10, 11. -analysen er beregnet til påvisning af anti-hcv-antistoffer i humant serum eller plasma og bidrager således til forebyggelse af parenteral smitte. Analysen kan også bruges til diagnosticering af HCV-infektion. I begge tilfælde bør resultaterne tolkes i sammenhæng med kliniske data og andre serologiske markører. Procedureprincipper -analysen er en indirekte immunenzymatisk analyse. Prøvematerialet (serum, plasma eller kontrolprøve) kommes i et reaktionskar med paramagnetiske partikler der er dækket med et peptid, der efterligner de immundominante epitoper i kapsidområdet og rekombinante proteiner (NS3 og NS4). Under inkubation bindes prøvens IgG og IgM til den faste fase. Efter inkubationen fastholdes den faste fase i et magnetfelt, og ubundet materiale fjernes ved en række vaske. I trin to tilføjes konjugat (alkalisk fosfatase mærket anti-humant gede IgG-antistof,) i reaktionskarret. Efter inkubationen fjerner en ny række vaske det overskydende konjugat. Et kemiluminiscerende substrat, Lumi-Phos 530*, tilføjes, og de fotoner, der genereres af den enzymatiske reaktion, måles med et luminometer. Styrken af det udsendte signal er proportional med mængden af enzymkonjugat, og dermed den titer af anti-hcv-antistoffer, der findes i prøven. Ved at sammenligne værdien af prøvens signal med cut-off-værdien, der er fastlagt ved kalibreringen af analysen, kan forekomsten eller fraværet af anti-hcv-antistoffer bestemmes. Side 1

2 reagenspakke Katalognr : 100 bestemmelser, 2 pakker, 50 tester/pakke Alle reagenser er klar til brug ved levering. Opbevares opretstående ved 2-10 C inden brug i apparatet. Under disse forhold er alle reagenser holdbare indtil den udløbsdato, der er angivet på etiketten. Inden første brug af reagenspakken skal indholdet blandes ved forsigtigt at vende pakken adskillige gange, indtil alle partikler er fuldstændigt opslæmmede. Når pakken har været brugt, skal den forblive i apparatet eller nedkøles (opretstående) og bruges inden for 28 dage. Er pakkens elastomerlag brudt, eller er kvalitetskontrolværdierne uden for det gyldige område, kan det være tegn på nedbrydning. R1a: R1b: R1c: R1d: Paramagnetiske partikler, belagt med rekombinante proteiner (NS3/NS4) og peptid (capside) og opslæmmet i TRIS-buffer med < 0,1 % natriumazid. Prøvefortynder med < 0,1 % natriumazid. Konjugatfortynder med surfaktant, < 0,1 % natriumazid. Konjugat = Alkalisk fosfatase-mærket anti-humant gede IgG-antistof i TRIS-buffer med surfaktant, < 0,1 % natriumazid og < 0,1 % ProClin 300**. Advarsler og forholdsregler Produktinformation Prøveindsamling og -forberedelse Ved den første isættelse i karrusellen skal pakken vendes, indtil alle partikler er fuldstændigt opslæmmede. Til in vitro-diagnosticering. Natriumazid kan reagere med bly- og kobberrør og dermed danne højeksplosive metalazider. Ved bortskaffelse skal der skylles med store mængder vand for at forhindre dannelse af azider 12. ProClin 300** er potentielt sensibiliserende for huden. Undgå at spilde eller stænke denne reagens på huden og tøjet. Skyl grundigt med vand ved kontakt med reagensen. 1. Serum eller plasma (heparin, EDTA eller citrat) anbefales som prøver. 2. Anvend følgende standarder ved håndtering og behandling af blodprøver: 13, 14 Tag alle blodprøver under overholdelse af de generelle forholdsregler vedrørende venepunktur. Lad prøverne størkne tilstrækkeligt, før de centrifugeres, mindst 1 time. Sørg for, at rørene altid er lukkede. Centrifuger prøverne i 15 minutter ved mindst G. 13, Anvend følgende standarder ved opbevaring af blodprøver: Prøven må højst opbevares ved stuetemperatur i 8 timer. Hvis analysen ikke afsluttes inden for 8 timer, skal den nedkøles ved C. Hvis analysen ikke udføres inden for 48 timer, eller prøverne skal sendes som fragt, skal de nedfryses til -20 C 13. Optø kun én enkelt prøve ad gangen. Optøningen skal foregå hurtigt ved opvarmning i få minutter i et 40 C varmt vandbad. Efter optøning skal prøven centrifugeres i 15 minutter ved g og hældes over i en prøvekop for at fjerne opslæmmede fibrinpartikler eller -aggregater, der kan give fejlagtige positive resultater. 4. Prøver, der indeholder op til 200 mg/l bilirubin, op til 90 g/l albumin, lipæmiske prøver, der indeholder mængder op til det, der svarer til 36 g/l triolein (triglycerid), og hæmolyserede prøver, der indeholder op til 5 g/l hæmoglobin, påvirker ikke resultaterne. Side 2

3 Vedlagte materialer R1 -reagenspakker Påkrævede materialer, som ikke er vedlagt 1. Kalibratorer: Calibrators. Består af serum, der er henholdsvis negativt og positivt for anti-hcv-antistof. Katalognr Materialer til kvalitetskontrol: QC Katalognr eller andre kommercielt tilgængelige kontrolsera 3. Access Substrate Katalognr Access, Access 2: Vaskebuffer: Access Wash Buffer II, Katalognr. A UniCel DxI: Vaskebuffer: UniCel DxI Wash Buffer II, Katalognr. A Systemer Access, Access 2, UniCel DxI Bemærkninger angående proceduren 1. Der henvises til de aktuelle systemvejledninger og/eller Hjælp-systemet for en specifik beskrivelse af installation, driftsteori, egenskaber, systembetjening (f.eks. brugsanvisning), kalibreringsoplysninger og -procedurer, vedligeholdelse og fejlfinding. Driftsbegrænsninger, forholdsregler og farer er beskrevet i de pågældende vejledninger. 2. Der bruges femogtyve (25) µl prøvemateriale til hver bestemmelse (ud over dødvolumen). 3. Analysen inkuberes ved 37 C og tager 55 minutter. Procedure Der henvises til de pågældende systemvejledninger og/eller Hjælp-systemet for information om kontrol af prøver, konfiguration af tester, anmodning om tester og gennemgang af testresultater. Der kræves en aktiv kalibreringskurve for alle tester. De kalibreringsdata, der kræves for at bestemme cut-off-værdien, er gyldige i 28 dage. For -analysen kræves der derfor kalibrering hver 28. dag ved hjælp af C0 og C1 fra Calibrators. Der henvises til de pågældende systemvejledninger og/eller Hjælp-systemet for information om kalibreringsteori, konfiguration af kalibratorer, indtastning af anmodning om kalibratortester og gennemgang af kalibreringsdata. Kalibreringsdetaljer Kvalitetskontrol Det anbefales at udføre kvalitetskontrol mindst hver 24. time samt ved systemstart forud for kørsel af patientprøver. Brug det foreslåede produkt, QC, eller benyt kontrolsera af anden oprindelse. Følg producentens instruktioner vedrørende opløsning og opbevaring. Hvert enkelt laboratorium skal fastsætte en gennemsnitsværdi og et acceptabelt område, som testens analyseresultater skal ligge inden for. Kontrolseraresultater, som ikke ligger inden for det acceptable område, kan være tegn på ugyldige testresultater. Hvis dette er tilfældet, skal samtlige testresultater, som er frembragt siden den sidste acceptable kvalitetskontrol af den pågældende analyt, undersøges. For at opnå optimale resultater, bør kalibrering af test og kørsel af patientprøver udføres under lignende temperaturforhold. Hvis laboratoriets omgivende temperatur varierer med mere end ± 5 C i forhold til kalibreringstemperaturen, skal man gennemgå resultaterne for kvalitetskontrol og foretage en ny kalibrering, hvis det er nødvendigt. Der henvises til de pågældende systemvejledninger og/eller Hjælp-systemet for information om gennemgang af kontrolseraresultater. Side 3

4 Resultater Resultater af patienttester beregnes automatisk af systemsoftwaren ved hjælp af cut-off-værdien ( gennemsnittet af de positive kalibratorer (RLU) x 0,23) fra den gældende kalibrering: Resultaterne (Signal/Cut-off-værdi= S/CO) angives som "reaktive" eller "ikke reaktive" i forhold til "cut-off-værdien" (signalet er henholdsvis større end, lig med eller lavere end cut-off-værdien). Resultater på ~10 % mindre end "cut-off-værdien" skal dog fortolkes med forsigtighed og testes igen. Brugeren skal gemme denne anbefalede gråzone (fra 0,9 til lavere end 1,0) i systemets hukommelse (der henvises til de pågældende systemvejledninger og/eller Hjælp-systemet for information om gråzoner i forbindelse med kvalitative analyser). På denne måde foretages der automatisk en specifik markering, hvilket giver mulighed for hurtigt at identificere et resultat, der befinder sig i gråzonen. Resultater af patienttester kan gennemgås ved hjælp af skærmen for prøveresultater. Der henvises til de pågældende systemvejledninger og/eller Hjælp-systemet for information om gennemgang af resultater. Enhver prøve med et (S/CO) forhold, der er lavere end 0,9, betragtes som ikke-reaktiv for Access HCV Ab PLUS-testen. Prøver med et (S/CO) forhold, der er lig med eller større end 1, betragtes i første omgang som reaktive for -testen og skal derfor testes igen to gange inden den endelige fortolkning. Alle prøver som i første omgang er reaktive, eller som befinder sig i gråzonen, skal testes igen to gange ved hjælp af : Hvis resultatet ved gentagelsen af testen er <1,0 S/CO, betragtes prøven som ikke-reaktiv (negativ) for HCV Ab PLUS-analysen. Hvis et af de to resultater er 1,0 S/CO, er det oprindelige resultat ikke reproducerbart, og prøven betegnes som "reaktiv" for HCV Ab PLUS-testen. Det anbefales dog, at enhver prøve, der er reaktiv ved gentagelse af testen, skal gentestes med en anden EIA-analyse og med en valideringsmetode for at sikre, at den er positiv. Fortolkning af resultatet af HCV Ab PLUS-analysen Resultat Forhold: Signal/Cut-Off-værdi Fortolkning Supplerende tester S/CO < 0,9 Ikke-reaktiv S/CO 1 Reaktiv Gentag testen to gange S/CO: 0,9-1,0 Gråzone Gentag testen to gange Gentest: S/CO < 1 Ikke-reaktiv Gentest: Hvis et af de to resultater er 1 Reaktiv Bekræftende metode Procedurens begrænsninger -analysen må udelukkende anvendes til påvisning af anti-hvc-antistoffer i humant serum eller plasma. Et positivt resultat opnået med -analysen skal vurderes sammen med kliniske data og bekræftes af andre diagnosticeringstester, herunder en valideringsmetode (immunoblot), før prøven rapporteres som positiv for infektion. Hvis man betragter de mange forskellige immunologiske reaktioner hos patienter, der er inficeret med Hepatitis C-virus (især under serokonversion), kan der observeres forskelle i påvisningerne fra test til test, afhængig af hvilken type antigenprotein der anvendes. Et negativt resultat med en screeningtest udelukker ikke muligheden for udvikling af eller infektion med Hepatitis C-virus. Alle ELISA-teknikker kan risikere at frembringe falskt positive resultater. Det anbefales at kontrollere reaktionens specificitet i enhver prøve, der gentagne gange konstateres positiv ved hjælp af en passende metode til at bevise tilstedeværelsen af anti-hcv-antistoffer Side 4

5 Specifikke ydelseskarakteristika Sensitivitet Sensitiviteten for ACCESS HCV Ab PLUS blev evalueret ved at teste 511 veldokumenterede positive prøver, herunder: 101 PCR-positive sera, der er taget ved opfølgning af kroniske HCV-patienter, 145 positive prøver fra HCV-inficerede patienter, 77 HCV-, RNA-, PCR-positive plasma fra BBI og 122 genotypebestemte HCV-positive prøver. SFTS 97-panel, der bestod af 36 positive prøver, 26 genotypebestemte og HCV-, RNA-, PCR-positive prøver, 10 positive (PCR-negative) prøver med mindst 2 HCV Ab-reaktiviteter. Der indgik også 30 positive prøver fra de efterfølgende specificitetsundersøgelser. Alle disse prøver repræsenterer de forskellige serotypeprofiler (isoleret reaktivitet, 2 eller 3 reaktiviteter) og de mest udbredte HCV-genotyper 1-4 samt nogle få ualmindelige 4c/d- og 5-genotyper. Alle disse prøver blev fundet positive med. Der blev ikke påvist nogen forskel i konstateringen af de forskellige testede HCV-genotyper. Sensitiviteten for blev evalueret ved at teste 74 serokonversionspaneler. Blandt de 29 testede kommercielle paneler konstaterede anti-hcv Ab, som viste sig, så snart den komplementære RIBA 3.0-test var udført eller meget kort derefter (få dage). Blandt de 45 paneler, der blev testet af eksperter, var -testen positiv lige så ofte (dvs. positiv for samme blodprøve) som de mere følsomme test, der blev anvendt til sammenligning. Der blev kun konstateret to serokonversioner få dage efter, og 2 serokonversioner viste sig tilmed at være tidligere positive med. Yderligere 25 friske HCV positive prøver (inden for 1 dag efter blodprøvetagning) er blevet testet og alle fundet positive. Specificitet Specificiteten for testen er evalueret: som 99,83 % (99,7 % til 99,9 % med et 95 % konfidensinterval) ud af en gruppe på 5995 prøver fra tilfældigt valgte bloddonorer. på en gruppe på 472 indlagte patienter, hvor 469 blev fundet negative og 3, som var ubestemmelige med Chiron Riba HCV 3.0, blev fundet lavt positive med. Analysen af 108 prøver fra patienter, der viste forskellige patologier, som ikke var forbundet med Hepatitis C-virus (Hepatitis A eller B, Herpes, EBV, reumatoid faktor osv.), viste ingen uspecifik krydsreaktivitet af betydning. Præcision Nøjagtigheden af er blevet fastlagt ved hjælp af analysen af negative og positive prøver. Reproducerbarheden inden for analysen er blevet evalueret ved at teste 4 prøver 30 gange i den samme kørsel. Reproducerbarheden mellem analyser er blevet evalueret ved at teste 4 prøver 3 gange, 2 gange om dagen i løbet af 5 dage. Resultaterne vises i følgende tabeller: Side 5

6 Reproducerbarhed inden for analysen n = 30 NEG 1 NEG 2 POS 1 POS 2 Gennemsnitsværdi (RLU) S.D C.V. % 4,05 3,19 2,93 2,45 Variationskoefficienten (CV - Coefficient of Variation) er mindre end 5 %. Reproducerbarheden mellem analyser n = 30 NEG 1 NEG 2 POS 1 POS 2 Gennemsnitsforhold 0,07 1,34 3,18 4,42 Prøve/cut-off).S.D. 0,01 0,09 0,21 0,39 C.V. 9,9 6,89 6,64 8,78 Variationskoefficienten (CV - Coefficient of Variation) er mindre end 10 %. Access, UniCel and DxI er et varemærk der tilhører Beckman Coulter, Inc * Lumi-Phos er et varemærke, der tilhører Lumigen, et datterselskab af Beckman Coulter, Inc. ** ProClin er et varemærke, der tilhører Rohm and Haas Company eller dettes datter- eller søsterselskaber. Side 6

7 HCV Ab PLUS CALIBRATORS REF Tilsigtet brug Calibrators er beregnet til brug sammen med -analysen til påvisning af anti-hcv-antistoffer i humant serum og plasma ved hjælp af Access Immunoassay-systemerne (Access, Access 2, UniCel DxI ). Til in vitro-diagnosticering Alle producerede og kommercialiserede reagenser er underlagt et komplet kvalitetssystem lige fra modtagelsen af råmaterialet til den endelige kommercialisering af produktet. Hvert parti sendes til kvalitetskontrol og frigives kun på markedet, hvis det overholder kravene til godkendelse. Dokumentation vedrørende produktion og kontrol af hvert parti opbevares inden for virksomheden. Oversigt og forklaring Produktinformation Calibrators anvendes til at etablere en kalibrering (bestemme cut-off-værdien) for -analysen. Ved sammenligning af en prøves lysintensitet med cut-off-værdien er det muligt at bestemme forekomsten eller fraværet af anti-hcv-antistoffer i prøven. Calibrators Katalognr : C0 C1, 1 ml/hætteglas Leveres klar til brug. Opbevares ved 2-10 C. Bland indholdet ved forsigtigt at vende glasset før brug. Undgå skumdannelse. Indholdet i åbne glas forbliver holdbart indtil udløbsdatoen på glassenes etiket, når de opbevares ved C. Kvalitetskontrolværdier uden for det gyldige område kan være tegn på nedbrydning. C0: Humant serum med < 0,1 % natriumazid. Negativt (ikke-reaktivt) for anti-hcv-antistof. C1: Humant serum med < 0,1 % natriumazid. Positive (reaktivt) for anti-hcv-antistof, inaktiveret. Kalibreringskort: 1 Side 7

8 Advarsler og forholdsregler Procedure Kalibreringsdetaljer Til in vitro-diagnosticering Det humane kildemateriale, der er brugt i forberedelsen af reagensen, er blevet testet og fundet ikke-reaktivt for hepatitis B-overfladeantigenet (HBsAg), antistoffer mod humant immundefektvirus Virus (HIV1 og HIV2) og antistoffer mod hepatitis C-virus (HCV), bortset fra den positive kalibrator C1, som er positiv for anti-hcv-antistof. Eftersom der ikke er kendskab til en testmetode, der med garanti kan sikre, at der ingen smitstoffer forekommer, skal reagenserne og patientprøverne håndteres som potientielle smittebærere. Natriumazid kan reagere med bly- og kobberrør og dermed danne højeksplosive metalazider. Ved bortskaffelse af væsker skal der skylles med store mængder vand for at forhindre dannelse af azider 12. Der henvises til de aktuelle systemvejledninger og/eller Hjælp-systemet for information om kalibreringsprocedurer. Calibrators leveres i følgende to former: negativ kalibrator C0, fremstillet fra en negativ, human serumpulje og positiv kalibrator C1, fremstillet af inaktiveret humant serum, der er positivt for anti-hcv-antistof. -analysen kræver en kalibreringskurve (bestemmelse af cut-off-værdien) hver 28. dag for at have en aktiv "kalibrering" for et enkelt parti reagenser, som er identificeret præcist i kraft af stregkoden. Efter de 28 dage eller hvis der anbringes et nyt parti reagenser i systemet, bliver kurven automatisk afbrudt. Til kalibrering af -analysen er det nødvendigt med mindst 225 µl (5 dråber) / prøvekop (Access, Access 2) eller 305 µl (7 dråber) / prøvekop (UniCel DxI) af hver kalibrator (Cut-off-værdi = RLUs C1 X 0,23). Den programmerede kalibrering af tester C0 og C1 tre gange. Access, UniCel and DxI er et varemærk der tilhører Beckman Coulter, Inc A33592C Page 8

9 HCV Ab PLUS QC REF Tilsigtet brug QC er beregnet til overvågning af systemets ydeevne for Access HCV Ab PLUS-analysen. Til in vitro-diagnosticering Alle producerede og kommercialiserede reagenser er underlagt et komplet kvalitetssystem lige fra modtagelsen af råmaterialet til den endelige kommercialisering af produktet. Hvert parti sendes til kvalitetskontrol og frigives kun på markedet, hvis det overholder kravene til godkendelse. Dokumentation vedrørende produktion og kontrol af hvert parti opbevares inden for virksomheden. Oversigt og forklaring Produktinformation QC-kontrollen er beregnet til overvågning af systemets ydeevne for Access HCV Ab PLUS-analysen i forbindelse med påvisning af anti-hcv-antistoffer. Kvalitetskontrolmaterialer anvendes til at opdage og evt. løse kritiske testfejl, der skyldes testudstyr, personale og instrumentbrug, og de er en integreret del af reglerne for god laboratoriepraksis 15, 17, 16, 19, 21, 22. En negativ og en svagt positiv kontrol medfølger og bruges til overvågning af testens ydeevne i analysens mest relevante dynamiske område. QC Katalognr : 2,5 ml/hætteglas Produktet leveres klar til brug. Bland indholdet ved forsigtigt at vende glasset før brug. Undgå skumdannelse. Kvalitetskontrollen er holdbar indtil udløbsdatoen på glassenes etiket, når glassenes opbevares ved C. Indholdet i åbne glas forbliver holdbart i 30 dage, hvis glassenes håndteres og opbevares korrekt. QC 1: Humant serum med < 0,1 % natriumazid. Negativt (ikke-reaktivt) for anti-hcv-antistoffer. QC 2: Humant serum med < 0,1 % natriumazid. Positivt (reaktivt) for anti-hcv-antistoffer, inaktiveret Kvalitetskontrolværdikort: 1 Side 9

10 Advarsler og forholdsregler Procedure Procedurens begrænsninger Forventede værdier Til in vitro-diagnosticering Det humane kildemateriale, der er brugt i forberedelsen af reagensen, er blevet testet og fundet ikke-reaktivt for hepatitis B-overfladeantigenet (HBs Ag), antistoffer mod humant immundefektvirus (HIV1 og HIV2) og antistoffer mod hepatitis C-virus (HCV) undtagen QC2-kontrolprøverne, som er positive for anti-hcv. Eftersom der ikke er kendskab til en testmetode, der med garanti kan sikre, at der ingen smitstoffer forekommer, skal reagenserne og patientprøverne håndteres som potentielt smittefarlige. Natriumazid kan reagere med bly- og kobberrør og dermed danne højeksplosive metalazider. Ved bortskaffelse af væsker skal der skylles med store mængder vand for at forhindre dannelse af azider 12. QC-kontrolprøver skal håndteres på samme måde som patientprøver og testes i overensstemmelse med instruktionerne, der følger med det anvendte apparat. Bemærk: Der henvises til de aktuelle systemvejledninger og/eller Hjælp-systemet til Access Immunoassay-systemerne for information om konfiguration af kontroller, anmodning om kvalitetskontrolprøvetester og gennemgang af kvalitetskontroldata. Det er som minimum nødvendigt at anvende 175 µl (4 dråber) / prøvekop (Access, Access 2) eller 255 µl (6 dråber) / prøvekop (UniCel DxI) for hver af de 2 kontrolprøver (enkelt bestemmelse) ved behandling af QC-kontrollen på Access-immunanalysesystemerne. Ved tegn på mikrobiel kontaminering eller usædvanlig uklarhed i en kontrol, skal hætteglasset kasseres. Kontroldata for -analysen for de enkelte partier findes på det "QC-datakort", der ligger i pakken. De enkelte laboratoriers individuelle, gennemsnitlige reaktivitetsniveauer skal ligge inden for tilsvarende gyldige områder. Hvert laboratorium skal dog fastsætte dets egen gennemsnitsreativitet og gyldige områder, når der er indsamlet tilstrækkelige data 18. Eftersom de specifikke reaktivitetsniveauer kan være forskellige pga. forskellige producenters analyser, forskellige procedurer, forskellige partinumre og forskellige laboratorier, skal det enkelte laboratorium bestemme det specifikke niveau eller den specifikke reaktivitet og fastlægge dets egne gyldige værdier 18,19,20,21. Det gyldige område kan evt. omfatte alle værdier inden for ± 2 SD for gennemsnitsværdien af 20 datapunkter ud af 20 bestemmelser over en periode på 30 dage 22. BIO-RAD GARANTERER, AT DISSE PRODUKTER VIRKER SOM BESKREVET PÅ ETIKETTERNE SAMT I ANDET MEDLEVERET SKRIFTLIGT MATERIALE. BIO-RAD FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ANDRE FORMÅL. BIO-RAD FRASKRIVER SIG ENDVIDERE ENHVER FØLGESKADE, DER OPSTÅR UDEN FOR DEN OVENNÆVNTE, UDTRYKKELIGE GARANTI. Access, UniCel and DxI er et varemærk der tilhører Beckman Coulter, Inc A33592C Side 10

11 Litteraturliste 1 Choo QL., Kuo G., Weiner AJ, et al. Isolation of a cdna clone derived from a blood-borne non-a, non-b viral hepatitis genome Science, 1989, 244: Choo QL., Richman KH., Han JH., et al. Genetic organization and diversity of the hepatitis C virus Proc. Natl. Acad. Sci USA, 1991, 88: Kuo G., Choo QL., Alter HJ., et al. An assay for circulating antibodies to a major etiologic virus of human non-a non-b hepatitis. Science 1989, 244: Tibbs C.J. Methods of transmission of hepatitis C Journal of of viral Hepatitis, 1995, 2: Purcell R. The Hepatitis C virus: overview Hepatology, 1997, 26, 3, suppl 1: Seeff L.B. Natural History of Hepatitis C Hepatology, 1997, 26, 3, suppl 1: Yoshikura H., Hijkata N., Nakajima N. and Shimizy Y.K. Replication of Hepatitis C virus Journal of of viral Hepatitis, 1996, 3: Hoofnaggle J.H., Hepatitis C virus: the clinical spectrum of disease Hepatology, 1997, 26, 3, suppl 1: AlterR HJ., Purcell RH., Shih JW., et al. Detection of antibodies to hepatitis C virus in prospectively followed transfusion recipients with acute and chronic non-a non-b hepatitis N. Engl. J. Med., 1989, 321: Japanese Red Cross Non-A, Non-B Hepatitis Research Group. Effect of screening for hepatitis C virus antibody and hepatitis B virus core antibody on incidence of post-transfusion hepatitis. Lancet 1991, 338: Donahue JF., Munoz A., Ness PM., Et al. The declining risk of post-transfusion hepatitis C virus infection. N. Engl. J. Med. 1992, 327: DHHS (NIOSH) Publication No , August Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard. Available 13 Approved Standard - Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture - H3-A National Committee for Clinical Laboratory Standards, 3rd edition. 14 Approved Guideline - Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens, H18-A National Committee for Clinical Laboratory Standards. 15 Büttner, H Fehler bei der Ausführung und Beurteilung von Laboratoriumsuntersuchungen, Dtsch. Med. Wschr. 88: Benson, E.S., Freier, E.F Quality Control. Postgraduate Medicine, 34: A Levy, S., Jennings, E.R The Use of Control Charts in the Clinical Laboratory, Am. J. Clin. Path., 20: Youden, W.J Statistical Methods for Chemists, John Wiley & Sons, Inc., PLUS York. 19 Cembrowski, G.S., Carey, R.N Laboratory Quality Managment: QC & QA, ASCP Press, Westgard, J.O., Koch, D.D., Oryall, J.J., Quam, E.F., Feldbruegge, et al Selection of Medically Useful QC Procedures for Individual Tests done in a Multitest Analytical System, Clin. Chem, 36: Garrett, P.E., Quality is quantitative: so how do we QC qualitative tests? Journal of Clinical Immunoassay, 17: Internal Quality Control: Principles and Definitions Tentative NCCLS Guideline. National Committee for Clinical Laboratory Standards, C24-T. Bio-Rad 3, boulevard Raymond Poincaré Marnes-la-Coquette, France Tlf (0) Fax: + 33 (0) /2010 Side 11

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma 100 (20 5) tests 71110 Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma IVD Producentens kvalitetskontrol Alle producerede og kommercialiserede

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Annette Ekblond, cand.scient ph.d (humanbiolog) Laboratorieleder Kardiologisk Stamcellelaboratorium Kardiologisk Stamcellecenter Hjertecenteret Rigshospitalet

Læs mere

ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort

ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort GEL, DER ER FREMSTILLET AF ET POLYSPECIFIKT ANTI-HUMANT GLOBULIN (POLYKLONALE OG MONOKLONALE MURINFRAKTIONER) Irregulær Ab-screening, forligelighed,

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk.

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk. Analysevejledning 014-602 P Insulin; stofk. NPU02497 Roche/Hitachi MODULAR Analytics E170 Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, HIK, VT Karin Knudsen, Hanne Ilsøe Kristensen, Vivi Terslev 17. feb. 2004

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

2 - ANVENDELSESOMRÅDE

2 - ANVENDELSESOMRÅDE PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST PÅVISNING AF IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTISTOFFER I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJÆLP AF EN IMMUNENZYMATISK METODE 1 - FORMÅL Platelia Aspergillus IgG er en indirekte

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakPlus analyse REF PAKPLUS IVD INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTÆNKT FORBRUG... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 PRINCIPPET... 2 REAGENSERNE... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING...

Læs mere

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1113-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER 10-1113-10 REAGENS TIL 10 x 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754

Læs mere

Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank

Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank Anbefalinger for henholdsvis blod- og vævsprøver til Dansk CancerBiobank er udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200)

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) for Ten20 ledningsgel Ændret 11. maj 2015 Erstatter 9. januar 2014 1. IDENTIFIKATION ELLER STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKAB/FIRMA 1.1.

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 plade 96 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakAuto assay REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING... 3 FREMGANGSMÅDE...

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Virusinfektioner hos gravide og neonatale

Virusinfektioner hos gravide og neonatale Virusinfektioner hos gravide og neonatale Aspekter ved infektionsdiagnostik Inge Panum Problematiske virusinfektioner i forbindelse med graviditet og fødsel Parvovirus B19 Rubella virus Cytomegalovirus

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?!

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! ANTIFOSFOLIPID ANTISTOFSYNDROM BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital APS :: initial statement In general, apl

Læs mere

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR?

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? Nogle donorer opfatter donortapningen som et sundhedstjek. Det bør man imidlertid aldrig gøre, idet en tapning under ingen omstændigheder

Læs mere

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1132-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER ANVENDT PÅ ETIKETTER

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål...

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Problemformulering:... 4 Begrebsdefinitioner... 4 Teori... 5 HTR... 5 Trombocytter... 6 AB0 antistoffer... 7 Saltvands teknik... 8 Glas- /Mikrotiterpladermetoden...

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Retningslinier for viral hepatitis profylakse hos hæmodialysepatienter i Danmark

Retningslinier for viral hepatitis profylakse hos hæmodialysepatienter i Danmark Retningslinier for viral hepatitis profylakse hos hæmodialysepatienter i Danmark 24. maj 2004 Udarbejdet af Niels Løkkegaard, overlæge, Holbæk Sygehus Søren Ladefoged, overlæge, Rigshospitalet Court Pedersen,

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Appendix 3. Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering

Appendix 3. Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering Appendix 3 Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering Regulering af genom-undersøgelser 1 udbudt af private firmaer direkte til forbrugeren: Definition og lovgivning

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201)

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201) Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201) 20 x 96 (katalognr. 0594-0501) IFN-γ-fuldblodstest til måling af reaktioner på ESAT-6-, CFP-10- og TB7.7(p4)-peptidantigener

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST MEDDELELSE NR. 1022 Der var meget lidt genetisk variation blandt de PRRS-virus, som kunne isoleres i 3 danske besætninger i løbet af 6-11

Læs mere

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark TBE-fund i Danmark Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark Første tilfælde af TBE i DK 1953 Ugeskrift for læger 125:32:1098-1104 (1963) Baggrund for Freundts

Læs mere

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger).

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger). Medicoteknisk udstyr Medicoteknisk udstyr er en undergruppe af medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter alene aktivt medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter

Læs mere

Opdatering på tropemedicin og international sundhed

Opdatering på tropemedicin og international sundhed Nyhedsbrev23/1/2011 Opdateringpåtropemedicinoginternationalsundhed HepatitisC 170millionerregnesforatværeHepCinficeretglobalt,flertalletherafkenderikkedereshepatitisstatus. Behandlingenharstortsetikkeændretsigoverdesidstemangeårogerstadigbivirkningsfuldogineffektiv.

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA 2 x 96 IFN-γ-fuldblodstest til måling af reaktioner på ESAT-6 og CFP-10-peptidantigener Til in vitro-diagnostisk brug 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

860w 1060w 1062w 1260w 1262w

860w 1060w 1062w 1260w 1262w DEUTSCH ENGLISH R E F E R E N C E 860w 1060w 1062w 1260w 1262w PORTUGUÊS DANSK SVENSK ITALIANO NEDERLANDS ESPAÑOL FRANÇAIS SUOMI Русский POLSKI R E F E R E N C E Tak fordi du valgte en Infinity Reference

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Prioderm shampoo 10 mg/g malathion Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Prioderm uden recept. For at opnå den bedste

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Elektrokirurgiske penne

Elektrokirurgiske penne Elektrokirurgiske penne Drevet af sikkerhed. Fokuseret på kvalitet. elektrokirurgiske penne Vælg sterile penne med trykknap og vippekontakt. Pennene er tilgængelige alene eller sammen med et hylster for

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Bestemmelse af Type 2 diabetes mellitus ud fra Hæmoglobin A1c i læge praksis

Bestemmelse af Type 2 diabetes mellitus ud fra Hæmoglobin A1c i læge praksis Bestemmelse af Type 2 diabetes mellitus ud fra Hæmoglobin A1c i læge praksis Opgave løsere: Annette Larsen Studie nr: 99905 Klasse/modul: Hold 7/modul 14 Antal tegn: 42.542 Opgaves type og fag Profession

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. Alle rettigheder forbeholdt. www.scican.com SciCan Data Logger Installation af SciCan Data Logger på din Statim.......2

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Professionsbachelorprojekt 2012 Bioanalytikeruddannelsen VIA university college Produceret af Nanna Haahr Vorsaa (99906) I perioden

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Investormøde. 29. maj 2009

Investormøde. 29. maj 2009 Investormøde 29. maj 2009 Safe Harbor erklæring Denne præsentation indeholder udsagn vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder udviklede produkter og potentielle fremtidige produkter

Læs mere

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring Kontaminering/tilbagekaldelse Spørgeskema Virksomheden 1. (a) Navn på virksomheden og de datterselskaber der ønskes omfattet af dækningen (b) Adresse _ (c)

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Dräger Alcotest 3000 Alkometer

Dräger Alcotest 3000 Alkometer Dräger Alcotest 3000 Alkometer Brugsanvisning ST-14138-2008_sw.eps Indhold Vedrørende din sikkerhed............................... 3 Anvendelsesformål.................................... 4 Hvad er hvad?........................................

Læs mere

Naturlig ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug 1 UASure System til måling af urinsyre i blodet Brugermanual In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug Læs brugervejledningen omhyggeligt før monitoren tages i brug 2 Indholdsfortegnelse: Kittet indeholder

Læs mere

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

B Directigen RSV Til direkte påvisning af respiratorisk syncytialvirus (RSV) L0001170JAA 2006/06 Dansk Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen UU S Patent No 5,093,231; 5,135,847 Patent pending

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006 EC, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006 EC, Artikel 31 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelig Produktanvendelse:

Læs mere

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse

Læs mere

22.07.2015 KIT COMPONENTS

22.07.2015 KIT COMPONENTS Bio-Rad 22.07.2015 KIT COMPONENTS Product name: Access HCV Ab PLUS QC Product code: 34339 Article number Description Quantity Symbols 3439A Access HCV Ab PLUS QC - Negative QC1 (2.5 ml) 3 3439B Access

Læs mere

Esbjerg Sygehus DKC. KARL STORZ GmbH & Co. Tuttlingen. Optikker & Lyslederkabler. Velkommen til personalet fra DKC & sterilcentralen.

Esbjerg Sygehus DKC. KARL STORZ GmbH & Co. Tuttlingen. Optikker & Lyslederkabler. Velkommen til personalet fra DKC & sterilcentralen. Esbjerg Sygehus DKC Velkommen til personalet fra DKC & sterilcentralen Optikker & Lyslederkabler Karin Meldgaard KARL STORZ GmbH & Co. Tuttlingen Karl Storz Endoskopi Tysk familieejet virksomhed, beliggende

Læs mere

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062 Side: 1 af 5 1. Produkt-/tilberedning og firmabetegnelse Oplysning om produkt/tilberedning Produktnavn: Anvendelse om produkt/tilberedning rengøringsmiddel Oplysning om producent/leverandør Firmabetegnelse:

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere