Vi gør Danmarks bygninger brandsikre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi gør Danmarks bygninger brandsikre"

Transkript

1 Vi gør Danmarks bygninger brandsikre

2 En holdning til brandsikre bygninger Imprex er i dag en af Danmarks absolut førende virksomheder inden for professionel passiv brandsikring af bygninger. Vi fungerer både som uvildig rådgiver og totalentreprenør og har bl.a. udviklet markedets eneste online kvalitetssystem for komplette lukningsregistreringer. Vores mangeårige erfaring, know how og systematiske tilgang til passiv brandsikring og det faktum, at vi er fuldkommen produktuafhængige sikrer dig en teknisk løsning, som er skræddersyet til det enkelte byggeri. Resultatet er den bedst mulige sikring af økonomiske værdier og størst mulig tryghed for de mennesker, der færdes i bygningen. Vi går ikke på kompromis En del af vores succes skyldes, at vi ikke går på kompromis hverken når det gælder planlægning, valg af produkter og løsning, praktisk udførelse eller efterfølgende kontrol, vedligeholdelse og registrering. Det er naturligt for os at gøre en forskel Der er alt for mange eksempler på, at passiv brandsikring nedprioriteres, udføres forkert eller slet og ret er decideret mangelfuld. Årsagerne kan være flere, men resultatet er det samme: At bygningen kan være en ren brandfælde. Det er vores målsætning at gøre en forskel, når det gælder at brandsikre bygninger. Derfor er vi aktive deltagere i den offentlige debat, ligesom vi gennem vores store netværk og medlemskab af fagudvalget Passiv Brandsikring i SikkerhedsBranchen hele tiden søger at påvirke lovgivere, myndigheder og byggeriets parter, så der fremover bliver sat endnu mere fokus på vigtigheden af at brandsikre danske bygninger bedst muligt. Kort sagt: Vi har en holdning til brandsikre bygninger! Den samme kompromisløshed kendetegner også vores interne kontrol- og kvalitetsprocesser samt vores medarbejderpolitik. Vores know how, systematik og uvildighed gør forskellen Herover: Alm. Brand hovedkontor, Midtermolen, København Ø. Små fotos tv.: Vores medarbejdere besidder stor know how, når det gælder rådgivning om tekniske løsninger. 2 3

3 Et basalt spørgsmål om sikkerhed En forkert udført lukning kan betyde, at de aktive systemer ikke virker I al sin enkelhed er passiv brandsikring et spørgsmål om sikkerhed. Sikkerhed for økonomiske værdier og sikkerhed for menneskeliv. Princippet bag passiv brandsikring er, at alle anvendte materialer og konstruktionsdele udvælges, så de forhindrer, at branden spreder sig. Dermed forlænges bygningens levetid og trygheden for brugerne maksimeres. Passiv brandsikring er således en integreret del af bygningens grundkonstruktion og dermed en indbygget brandbeskyttelse af bygningens bærende og adskillende dele. Uden passiv brandsikring ingen aktiv sikring En effektiv passiv brandsikring er forudsætningen for, at aktive brandsikringssystemer som f.eks. sprinkleranlæg fungerer efter hensigten. Faktum er, at en ikke korrekt udført lukning meget vel kan betyde, at der kommer ekstra luft og dermed ilt ind i lokalet, hvorved sprinklersystemet reelt underdimensioneres og således ikke virker efter hensigten. Mangelfuld passiv brandsikring kan koste store værdier og i værste fald menneskeliv. Imprex Brandsikring er din sikkerhed for, at den passive brandsikring er udført på bedst mulige vis. 4 5

4 Palle Pedersen er ansvarlig for den passive brandsikring hos DR. At gå på kompromis er ikke en acceptabel risiko Alt for ofte benyttes forkerte materialer Jeg har set alt for mange tilfælde, hvor den passive brandsikring af bygninger er forkert udført eller slet og ret decideret mangelfuld. Alt for ofte benyttes forkerte materialer, og reglerne for løbende tilsyn overholdes ikke i praksis. Dermed bliver bygningerne potentielle brandfælder. Passive og aktive systemer skal fungere sammen Passiv brandsikring er forudsætningen for, at de aktive systemer som f.eks. røgmeldere, sprinklere og alarmer fungerer efter hensigten. Derfor går jeg ikke på kompromis, når det gælder udførelsen, registreringen og den løbende vedligeholdelse af den passive brandsikring. En typisk kilde til forøget brandrisiko kunne være ventilationskanaler og kabelgennemføringer, hvor der ikke er blevet lukket sikringsmæssigt korrekt, efter at håndværkerne har været i gang. En sådan fejl kan i værste fald betyde, at de aktive systemer ikke registrerer branden hurtigt nok, og at branden får ilt nok til at kunne forøges i styrke og dermed også at kunne sprede sig til andre områder i bygningen. Derfor skal en sådan fejl registreres og udbedres hurtigst muligt. Byggebranchen bør have større fokus på brandsikring Til syvende og sidst drejer passiv brandsikring sig om sikkerhed af værdier og menneskeliv. En større brand i f.eks. en virksomheds produktionsapparat vil i værste fald kunne lukke virksomheden og få store menneskelige konsekvenser for de ansatte. Med det pres, der er på byggeøkonomi og tidsplaner, samt den udvikling og sammensætning af byggematerialer, der kendetegner moderne byggeri, er det endnu vigtigere end tidligere, at lovgivere, myndigheder, sikkerhedsbranchen og byggebranchens parter sætter forøget fokus på brandsikring af bygninger og evt. går så langt som til at blive enige om en certificeringsordning for de virksomheder, der udfører passiv brandsikring. Palle Pedersen, teknisk konsulent, CFPA-uddannet, DR. 6 7

5 Vi skræddersyr den optimale løsning til hvert enkelt projekt Vores uvildighed er din sikkerhed Når du samarbejder med Imprex, samarbejder du med en uvildig ekspert. Derved opnår du en meget væsentlig fordel: 100% neutral rådgivning, når det gælder valg af materialer og produkter til den endelige løsning. Det betyder i al sin enkelhed, at vi er i stand til at skræddersy den optimale løsning til hvert enkelt projekt både hvad angår pris, teknisk udførelse og rent sikkerhedsmæssigt. Vi er ikke tvunget til at anvende specielle produkter af politiske eller strategiske årsager. Denne uvildighed giver vores kunder sikkerhed for, at de til enhver tid opnår den bedst mulige brandbeskyttelse uden at gå på kompromis. Vi anbefaler kun produkter og løsninger, der er gennemprøvede Et element af vores uvildighed er desuden, at vi naturligvis kun anvender godkendte produkter og løsninger, og i øvrigt selv foretager egne anvendelsesafprøvninger, inden vi anbefaler et produkt eller en løsning til vores kunder. Som uvildig ekspert kan vi nemmere være på forkant med den nyeste udvikling inden for passiv brandsikring og hele tiden afsøge markedet for de bedste løsninger uanset hvor i verden de måtte være udviklet. Stort foto herover: Vi tilbyder 100% neutral rådgivning, når det gælder valg af materialer og produkter. Små fotos tv.: Vi anvender kun godkendte produkter og løsninger. 8 9

6 Vores team af specialister fungerer som brandtekniske rådgivere gennem hele byggeprocessen. Sparring og rådgivning gennem alle nybyggeriets faser Vi har gennem årene udført talrige opgaver ved nybyggerier fra brandsikring af både stål, beton og træ til brandtætninger af gennemføringer. Vores indgangsvinkel til en nybyggerientreprise er altid en helhedsbetragtning, hvor vi kigger på bygningens samlede passive brandsikring. Målsætningen er, at vi ikke blot løser en given montør-/entrepriseopgave, men i høj grad også fungerer som brandteknisk rådgiver gennem hele forløbet. Både når det gælder bygningens totale passive brandsikring, men også i relation til samspillet med de aktive systemer. Denne rådgivningsdel indbefatter også en uvildig produkt-/materialeanbefaling til hver enkelt delopgave, således at bygningens brandsikring optimeres i alle led. Når byggeriet er klar til aflevering, udarbejder vi en komplet registreringsmappe med fuld dokumentation for de opgaver, vi har udført. Vi tænker i helheder, når vi vurderer bygningens samlede brandsikring 10 11

7 Vores løsninger tager højde for, at eksisterende og ny brandsikring skal fungere sammen. Udbedringer, tilpasninger og afdækning af risici ved renoveringsopgaver Materialekomponenter og brandteknisk løsning skal spille sammen Mange har den opfattelse, at tilgangen til en renoveringsopgave, når det gælder passiv brandsikring, er den samme som ved nybyggeri. Det er ikke vores holdning! Ved et renoveringsprojekt skal der ofte tages højde for en ny kombination af byggekomponenter, som både konstruktivt og funktionsmæssigt skal spille sammen med eksisterende komponenter og bygningsdele. Alene dette faktum bevirker, at der kan være nye forhold omkring den passive brandsikring, der skal tages højde for. Derudover vil bygningens oprindelige passive brandsikring ofte ikke være intakt, da der gennem årene f.eks. kan være tilkommet nye gennemføringer, som har resulteret i, at brandadskillende vægge er blevet brudt. Vores tilgang til renoveringsprojekter er derfor, at vi først ser på, om den eksisterende brandsikring er vedligeholdt og lovgivningsmæssigt og funktionelt i orden. Er dette ikke tilfældet, kommer vi med konkrete forslag til, hvordan udbedringer bedst og økonomisk mest rentabelt vil kunne foretages. Dernæst udarbejder vi en plan for den øvrige passive brandsikring og udfører det tekniske arbejde med de til projektet bedst egnede produkter og materialer. Afslutningsvis udarbejder vi som ved nybyggeri en komplet registreringsmappe med fuld dokumentation for de opgaver, vi har udført

8 Løbende sikring og kontrol af den eksisterende passive brandsikring Lovgivningen siger, at den passive brandsikring i en bygning til stadighed skal være intakt og vedligeholdt. Dette er imidlertid meget sjældent tilfældet. Det kan også være særdeles vanskeligt for bygningsejer eller driftsherre at praktisere. Vi tilbyder derfor skræddersyede drifts- og vedligeholdelsesaftaler, hvor vi gennem tilsyn, kontrol og udbedringer løbende sikrer, at den passive brandsikring lever op til kravene. Alle lukninger og udbedringer registreres og rapporteres, så bygningsejer og driftsherre altid har det totale overblik og den nødvendige dokumentation. Du opnår sikkerhed med en skræddersyet drifts- og vedligeholdelsesaftale Alle lukninger og tætninger registreres og rapporteres til kunden

9 Efterkontrol og komplette lukningsregistreringer Lukningsregistreringerne er brandsikkerhedens Bibel Bygningsreglementet stiller krav om, at en brand i en bygning skal begrænses i sit omfang. I praksis sker det ved, at bygningen opdeles i brandsektioner, og brandsektionerne igen kan være underopdelt i brandceller. En brand skal ikke kunne brede sig fra en celle eller sektion inden for en time det vil sige, at de vægge, gulve og lofter, som afgrænser en celle eller en sektion, skal være brandsikret, så de mindst har en times brandmodstandsevne. Brandtætninger benyttes alle de steder, hvor disse afgrænsende vægge, lofter og gulve bliver gennembrudt, for eksempel for at tillade el-installationer eller ventilationskanaler at passere. Nøglen til at sikre ovenstående er en detaljeret systematik og et professionelt, fagligt overblik. Det er præcis, hvad der kendetegner vores arbejdsmetodik. Vores mangeårige erfaring med brandsikring af bygninger har ført til, at vi har udviklet og til stadighed efterlever vores helt egen systematik til efterkontrol og lukningsregistreringer. Vi opfatter lukningsregistreringerne som brandsikkerhedens Bibel, når det gælder varig sikring af bygningens brandperformance. Denne systematik og metodik er gratis merværdi for vores kunder. Stort foto th.: Sammen med en online registrering giver lukningsmappen det totale overblik. Rum velendebis nonessimolor autem sequi tet lant laut fuga

10 Patienterne har krav på den bedste behandling det indbefatter også den bedste sikkerhed Passiv brandsikring er en strategisk prioritering Hos Hamlet er det en klar målsætning, at vi skal være det førende hospital i Danmark, når det gælder kvalitet af patientbehandling. At det indbefatter den lægefaglige og behandlingsmæssige kvalitet er en selvfølge. Men det gælder også vores øvrige performance såsom f.eks. kommunikation, patientvejledning, tilrettelægning af arbejdsrutiner og produktionsgange samt patientsikkerhed. Derudover ejer vi selv vores bygninger, og bl.a. undersøgelses-, operations- og analyseudstyr repræsenterer en høj økonomisk og driftsmæssig værdi, hvilket også gør passiv brandsikring til en strategisk beslutning. Endelig er det vigtigt ifm. vores forestående akkreditering, at bygningens brandsikkerhed er i top. Vi ved, at mange hospitaler og sygehuse som følge af bl.a. en stram økonomi og manglende lovgivningsmæssig bevågenhed ikke prioriterer kravene til passiv brandsikring specielt højt. Det finder vi ikke er acceptabelt. Vores holdning er, at der ikke må kunne sættes en finger på vores patienters sikkerhed! Gladsaxe brandchef var med fra starten Vi overtog bygningerne, da Danmarks Radio flyttede ud til DR Byen på Amager, og vi valgte fra starten af ombygningsprojektet at tilknytte brandchefen i Gladsaxe for at opnå den bedst mulige sikkerhed i bygningerne. I vores løbende planlægning af brandsikkerheden har vi særligt fokus på samspillet mellem de aktive og passive systemer. Vi ved, at brister i den passive brandsikring meget vel kan betyde, at de aktive systemer ikke fungerer efter hensigten. Derfor er det meget vigtigt for os, at den passive brandsikring udføres bedst muligt, og at kontrol og tilsyn udføres regelmæssigt og systematisk. En løbende strategisk prioritering Det er vores holdning, at passiv brandsikring er en væsentlig strategisk prioritering, som der ikke skal gås på kompromis med. Vi har helt grundlæggende valgt at følge de skærpede regler, der gælder for hotelbranchen. Det betyder også, at vi har besluttet, at selvsluk systemerne er overdisponerede i forhold til det, som lovgivningen kræver. Alle flugtveje er tydeligt markeret og lukninger udføres kun af firmaer, der er specialiserede i at udføre brandtætningsarbejde. Endvidere arbejder vi i øjeblikket på et e-learningsmodul for medarbejderuddannelse, der også indbefatter brand og evakueringsplaner ligesom processen med udvikling af nye beredskabsplaner er i fuld gang. Kasper Færk, Privathospitalet Hamlet Stort foto herover: Kasper Færk er ansvarlig for den passive brandsikring på Privathospitalet Hamlet. Lille foto t h.: Ventilationskanaler ført igennem brandisoleringen af stålprofiler

11 Helhedssyn på kvalitet Stort foto herunder: Alle projekter planlægges minutiøst. Lille foto tv.: Lukningsmappen er en vigtig del af vores kvalitetssystem. Når vi taler om kvalitet, mener vi totalkvalitet. Det er således ikke nok for os at udføre en teknisk opgave professionelt korrekt. Det er vores klare målsætning, at vi i alle led skal skabe en merværdi for vores kunder lige fra projektering og rådgivning til valg af løsning, teknisk udførelse, registrering og opfølgning samt kommunikation og information. Vi arbejder løbende på at forbedre vores interne processer, så vi også her er forrest, når det gælder kvalitet. I den forbindelse har vi igangsat en certificeringsproces med henblik på at blive ISO 9001 certificeret. En aftale er en aftale I det daglige samarbejde med kunderne lægger vi stor vægt på at overholde aftalte budgetter og tidsplaner. Når du arbejder sammen med Imprex, er en aftale slet og ret en aftale. Arbejdet udføres naturligvis efter betingelserne i AB92, og udføres af højt kvalificerede specialister. For at kunne dokumentere udførte brandtætninger, bliver hver enkelt brandtætning mærket med oplysninger om anvendt produkt samt hvilken tekniker, der har udført arbejdet. Online overblik Hos Imprex registrerer vi alle brandtætninger i et hvilket som helst projekt, vi har været involveret i. Det betyder, at vi som det eneste firma i Danmark kan tilbyde vores kunder online adgang til egne data og certifikater. Vores kunder har på denne måde mulighed for selv at logge ind og foreslå ændringer i forhold til de faktiske forhold i bygningen. En række af vores store kunder holder på denne måde styr på, at deres bygninger til stadighed opfylder lovgivningens krav og lever op til kundens særlige regler, når det gælder passiv brandsikring. Dygtige medarbejdere er vores væsentligste ressource Vores kunder er grundlaget for vores forretning og vores medarbejdere er vores nøgleressourcer. Vi lægger derfor stor vægt på, at vores medarbejdere er dybt engagerede i deres arbejde og alle har samme holdning til læring, videndeling, kvalitet og systematik. Netop fordi vores medarbejdere er vores nøgleressource, har oplæring og efteruddannelse meget høj prioritet hos os. Vi har som målsætning, at de medarbejdere, vi sender ud, ikke blot er montører, men også kan agere som tekniske rådgivere i forhold til den opgave, de er ude at løse. Derfor er det afgørende for os, at samtlige medarbejder til stadighed besidder den nyeste og mest opdaterede viden om produkter, materialer og teknisk udførelse mv. Troværdighed, tillid og åben dialog 20 21

12 Alt, du behøver at vide om passiv brandsikring, samlet et sted På kan du foruden at se aktuelle nyheder fra Imprex og få viden om nye produkter og løsninger finde information om alle relevante områder af betydning ved projektering og udførelse af passiv brandsikring. Du finder f.eks. retningslinjer for brandsikring af alle relevante konstruktioner og konstruktionsdele, links til regler og lovgivning, tips og gode råd fra vores eksperter samt generel information om andre aspekter af passiv brandsikring. Derudover er det på at du kan få online adgang til dine egne, password-beskyttede data og certifikater, hvis du har valgt at benytte dig af denne service. På kan du finde alt om produkter, projektering og udførelse af passiv brandsikring

13 En holdning til brandsikre bygninger Imprex Brandsikring ApS Guldalderen 28A 2640 Hedehusene Tlf.:

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn

Få succes med outsourcing af løn SEL LVGJORT ER IKKE ALTID VELGJORT Få succes med outsourcing af løn Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. Indledning... 3 Mange kender ikke potentialet... 4 For din virksomheds skyld............... 6 3.1. Produktivitet...

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 UNDERRAMMEAFTALE 005_HHM A/S CVR-NR. 67294815: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(5:10)... 5 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance,

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2014-2 018 1 DOMSTOLENES DIGITALISERING ER den digitale sag det digitale retsmøde den digitale arbejdsgang DOMSTOLENES DIGITALISERING SKAL UNDERSTØTTES AF ensartethed

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Programledelse i den offentlige sektor

Programledelse i den offentlige sektor Hvidbog Programledelse i den offentlige sektor 22. april 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. HVORNÅR ETABLERES ET PROGRAM 3 2.1 Hvad er et program, og hvornår anvendes det? 3 2.2 Hvordan opstår

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL TEKNISK MERKANTIL HØJSKOLE IMPLEMENTERING AF KVALITETSSYSTEM Forfatter: Vejleder: Regner Bæk Hessellund Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester speciale VIA University College, Campus Horsenss Aflevering:

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning,

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, årsprofil 3 Leder 4 Professionel ejendomsadministration 6 360 8 Investeringsejendomme 10 Handlekraftig ledelse 12 Ejerforeninger og andelsboligforeninger 14 Almene boliger 16 Bygherrerådgivning samt drift

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006 ESL Eksamens opgave Hold 16 Maj 2006 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Opgave 1 Risikoanalyse... 3 Indledning... 3 Udkast til en generisk model for IT-risikoanalyse... 3 Identifikation af risici... 4 Gennemførelse

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere