Beskrivelse af godkendelsesprocedure for udbud af kombineret ungdomsuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af godkendelsesprocedure for udbud af kombineret ungdomsuddannelse"

Transkript

1 Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Beskrivelse af godkendelsesprocedure for udbud af kombineret ungdomsuddannelse 7. oktober 2014 Sags nr.: S.541 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vilkår for udbud under kombineret ungdomsuddannelse... 3 Regelgrundlag... 3 Godkendelse af udbud... 3 Geografiske udbudsområder... 3 Institutionssamarbejder... 4 Samarbejdsaftale... 5 Uddannelsestilbud... 5 Tilskud m.v Kvalitetssikring... 7 Ændringer i forhold til godkendelse... 7 Administrative systemer... 7 Procedure for godkendelse af udbud... 8 Ministeriets behandling af ansøgninger... 8 Tidsplan... 9 Spørgsmål Interne noter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

2 2 1 Indledning Kombineret ungdomsuddannelser er oprettet ved Lov nr. 631 af 16/06/2014, og skal have pladser hvert år, fordelt på 20 geografiske dækningsområder i Danmark. Kombineret ungdomsuddannelse skal kunne påbegyndes i perioden fra den 1. august 2015 og indtil den 31. januar Uddannelsen skal udbydes med I hvert geografiske udbudsområde skal uddannelsen udbydes i samarbejde mellem to eller flere eksisterende uddannelsesinstitutioner (institutionssamarbejder). Undervisningsministeriet har derfor iværksat en proces, der skal føre til godkendelse af udbydere og udbud i alle geografiske udbudsområder. I det følgende gives en oversigtlig, men ikke fuldstændig, beskrivelse af de forhold, der har betydning for institutionssamarbejder, der vil søge godkendelse af udbud af kombineret ungdomsuddannelse.

3 3 2 Vilkår for udbud under kombineret ungdomsuddannelse 2.1 Regelgrundlag Regelgrundlaget for kombineret ungdomsuddannelse fremgår af Lov nr. 631 af 16. juni 2014 ( loven ) og af Bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse (i høring)( bekendtgørelsen ) samt af lovens forarbejder. Loven kan findes i Retsinformation (www.retsinfo.dk), mens lovforslag og Folketingets forhandlinger mv. kan findes på Folketingets netsted (www.ft.dk). Udkast til bekendtgørelse kan findes på høringsportalen (www.hoeringsportalen.dk) I det følgende gives retningslinjer for ansøgning om godkendelse af udbud. Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem de her anførte retningslinjer og regelgrundlaget, har regelgrundlaget forrang. 2.2 Godkendelse af udbud I henhold til loven skal unge i målgruppen kunne påbegynde kombineret ungdomsuddannelse fra den 1. august 2015 indtil den 31. januar Institutionssamarbejdets ansøgning om godkendelse af udbud skal gælde for optag i hele denne periode, samt for gennemførelse af undervisningen m.v. i perioden herefter af de optagne elever. Ministeriets godkendelse gælder tilsvarende for hele perioden (jf. dog afsnit 2.9 nedenfor om ændringer i uddannelsesudbuddet). 2.3 Geografiske udbudsområder Undervisningsministeren har fastlagt nedenstående fordeling af optagelsespladser på geografiske udbudsområder, jf. bekendtgørelsen, bilag 1.. Denne fordeling vil være gældende for hele perioden frem til 31. januar (Jf. dog afsnit 2.9 nedenfor om ændringer i uddannelsesudbuddet.) Udbudsområder omfattende følgende kommuner Antal pladser ved årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø 111 Ålborg, Vesthimmerland, Rebild, Mariager Fjord 134 Lemvig, Struer, Holstebro, Skive, Viborg 99 Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov 96 Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande, Silkeborg 101 Århus, Samsø 139 Skanderborg, Odder, Horsens, Hedensted 86 Varde, Esbjerg, Vejen, Fanø 107 Billund, Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart 135 Tønder, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg 101 Assens, Nordfyn, Kerteminde, Odense, Nyborg 159

4 4 Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Ærø, Langeland 58 Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Slagelse, Sorø, Ringsted 153 Næstved, Faxe, Vordingborg, Lolland, Guldborgsund 126 Lejre, Roskilde, Solrød, Greve, Køge, Stevns 107 Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Vallensbæk, Albertslund, Ballerup, Glostrup, Høje-Taastrup, Rødovre 188 Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Herlev 87 Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Furesø Helsingør, Fredensborg 85 Egedal, Frederikssund, Hillerød, Halsnæs, Gribskov 82 København, Frederiksberg, Tårnby, Dragør, Bornholm 346 Hele landet Institutionssamarbejder I hvert udbudsområde skal kombineret ungdomsuddannelse udbydes af et institutionssamarbejde med lokal forankring. I henhold til lovens 6, kan følgende skoler og institutioner med udbud af uddannelse i det pågældende geografiske udbudsområde indgå i et institutionssamarbejde: Skoler og institutioner, der kan indgå i institutionssamarbejder: 1) Institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser. 2) Institutioner, der udbyder højere forberedelseseksamen. 3) Institutioner, der udbyder almen voksenuddannelse. 4) Institutioner, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser. 5) Institutioner, der udbyder skibsassistentuddannelsens grundmodul. 6) Institutioner, der udbyder erhvervsfiskeriets grundkursus. 7) Produktionsskoler. 8) Efterskoler. 9) Husholdnings- og håndarbejdsskoler. 10) Folkehøjskoler. 11) Daghøjskoler. 12) Kommunale ungdomsskoler. Herudover kan skoler og uddannelsesinstitutioner med døgnophold, herunder kost- og botilbud, indgå i institutionssamarbejdet, selv om de ikke har hjemsted i det geografiske dækningsområde for institutionssamarbejdet. Skoler og uddannelsesinstitutioner, der ikke har hjemsted i det geografiske dækningsområde kan desuden indgå i institutionssamarbejdet, hvis de har egnede undervisningslokaler inden for dækningsområdet. Institutionssamarbejdet kan endvidere lade uddannelsesydelser fra parter uden for institutionssamarbejdet, fx offentlige og private institutioner, private virksomheder, foreninger m.v., indgå i uddannelserne. Det er ikke et krav, at sådanne bidrag er aftalt på ansøgningstidspunktet.

5 En af institutionerne i institutionssamarbejdet skal udpeges til tovholder, der er overordnet ansvarlig for organisation, administration og indhold af elevernes samlede uddannelsesforløb. 5 Samtlige medlemmer af institutionssamarbejdet skal underskrive ansøgningen. 2.5 Samarbejdsaftale Et institutionssamarbejde skal bygge på en skriftlig samarbejdsaftale mellem de deltagende institutioner. Samarbejdsaftalen skal (jf. bekendtgørelsen, 9) bl.a. omhandle: hvilken institution, der søger godkendelse som tovholderinstitution forretningsgange økonomiske forhold (herunder retningslinjer for fordeling af driftstilskud) hvorledes det sikres, at den enkelte elev har mulighed for at gennemføre uddannelsen, herunder retningslinjer for opsøgende arbejde med hensyn til erhvervstræningspladser.. Samarbejdsaftalen skal endvidere indeholde bestemmelser om levering af uddannelsesydelser fra offentlige og private institutioner, private virksomheder, foreninger mv., samt bestemmelser om samarbejde om udbuddet med den eller de kommuner, der er beliggende i institutionssamarbejdets geografiske dækningsområde. 2.6 Uddannelsestilbud Uddannelserne skal godkendes af undervisningsministeren. Uddannelserne skal udbydes med henblik på elevernes varetagelse af jobfunktioner inden for udvalgte erhvervstemaer. Undervisningsministeren har fastsat følgende temaer: 1) Mad og sundhed. 2) Kommunikation og medier. 3) Service og transport. 4) Innovation og produktudvikling. 5) Byg og bolig. 6) Motor og mekanik. 7) Turisme, kultur og fritid. 8) Miljø og genbrug. 9) Børn, unge og ældre. 10) Handel og kundeservice. De enkelte institutionssamarbejder vælger selv inden for hvilket tema eller hvilke temaer, de ønsker godkendelse til at udbyde uddannelsen. Institutionssamarbejdet kan ansøge om godkendelse af uddannelsesudbud med andre temaer, hvis de vurderer, at det vil være mere hensigtsmæssigt af hensyn til den lokale arbejdsmarkedssituation.

6 Regler om uddannelsens slutmål, indhold og tilrettelæggelse mv. fremgår af lovens kapitel 1 og kapitel 3, samt af bekendtgørelsens kapitel 4-8 med bilag. 6 Institutionssamarbejdet skal samarbejde med det lokale erhvervsliv og med den eller de kommuner, som det geografiske område omfatter, herunder med Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunerne. 2.7 Tilskud m.v. I henhold til lovens 17 ydes driftstilskud til kombineret ungdomsuddannelse ud fra antal årselever på uddannelsen med en takst pr. årselev. Taksten fastsættes på de årlige finanslove. På Forslag til finanslov for 2015 udgør taksten pr. årselev kr. Tilskud udbetales i henhold til lovens 21 til den institution, der er godkendt som tovholderinstitution. Tovholderinstitutionen opgør og indberetter den tilskudsudløsende aktivitet 4 gange årligt. Tilskud udbetales i henhold til de regler, der er anført i anmærkninger til finansloven under 20. Undervisningsministeriet. Tilskud udbetales i henhold til periodemodellen månedsvist forud på grundlag af kvartalsvist indberettede aktivitet. Kombineret ungdomsuddannelse har en maksimal varighed på 2 år. I tilskudsmæssig henseende vil uddannelsen være opdelt i 4 skoleperioder á 100 dage, som igen er opdelt i 4 tælleperioder á 25 dage med tælledag på 10. undervisningsdag. Den første aktivitetsindberetning, som omhandler aktivitet i 3. kvartal 2015, foretages medio september 2015, og danner grundlag for udbetaling af tilskud for oktober, november og december måned For august og september måned 2015 udbetales et forskud på grundlag af den af UVM fastlagte forventede aktivitet i 3. kvartal Forskuddet vil blive trukket tilbage i forbindelse med udbetaling af tilskud på grundlag af aktivitetsindberetningen for 4. kvartal. Ud over driftstilskud kan der ydes tilskud til udgifter til elever i kombineret ungdomsuddannelse, der har behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand. Tilskud søges af tovholderinstitutionen og udbetales til denne. Tilskuddet fordeles af tovholderinstitutionen til de deltagende institutioner efter aftalte retningslinjer i institutionssamarbejdet. Udgifter til ydelser leveret af andre bidragydere afholdes af tovholderinstitutionen. Tovholderinstitutionen aflægger regnskab for tilskud til institutionssamarbejdet efter bestemmelserne i lovens 23.

7 Se i øvrigt nærmere om regler for tilskud, momskompensation og regnskab i lovens kapitel 5. Der vil blive fastsat nærmere regler herom i de respektive tilskudsinstrukser Kvalitetssikring Den enkelte institution i institutionssamarbejdet skal sikre, at kontaktpersoner og lærere, der underviser elever i uddannelsen, har de relevante faglige og pædagogiske kompetencer i forhold til uddannelsens indhold, målgruppe og undervisningens tilrettelæggelse. Institutionssamarbejdet skal have et kvalitetssystem til brug for løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen. Bestemmelser herom fremgår af bekendtgørelsens kapitel 9. Institutionssamarbejdet skal justere uddannelsen inden for godkendelsens rammer i overensstemmelse med den løbende resultatvurdering af uddannelsen. 2.9 Administrative systemer Tovholderinstitutionen skal benytte et it-system, som Undervisningsministeriet stiller til rådighed. IT-systemet giver tovholderinstitutionen mulighed for at oprette stamdata for de enkelte elever og elevernes forløbsplan samt for at udskrive uddannelsesbeviser. På baggrund af de indberettede data vil it-systemet indeholde en række statistiske data om eleverne og deres forløbsplaner. Undervisningsministeriet vil skulle indhente data herfra Ændringer i forhold til godkendelse Undervisningsministeriet fører tilsyn med kombineret ungdomsuddannelse, jf. lovens kapitel 7. Hvis institutionssamarbejdets virksomhed ikke er i overensstemmelse med loven eller regler udstedt i henhold til loven, kan ministeriet give påbud til institutionssamarbejdet om at ændre virksomheden, eller i påkommende tilfælde helt eller delvist tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde eller kræve tilskud tilbagebetalt, samt evt. tilbagekalde godkendelsen af udbuddet. Udbudsgodkendelsen kan endvidere tilbagekaldes, hvis der ikke længere er behov for, at uddannelsen gennemføres af institutionssamarbejdet Hvis institutionssamarbejdet finder, at der er behov for at ændre optagelsestal eller uddannelsernes udformning, fx på grund af ændrede forhold på arbejdsmarkedet eller indvundne erfaringer fra kvalitetsarbejdet, kan institutionssamarbejdet forelægge en ansøgning om godkendelse heraf for ministeriet.

8 8 3 Procedure for godkendelse af udbud Ministeriet vil behandle ansøgningerne om godkendelse af udbud af kombineret ungdomsuddannelse efter nedenstående procedure. 3.1 Ansøgningsfrist Ansøgninger skal være indgivet med til Undervisningsministeriet, Kontoret for Vejledning og Overgange, senest mandag den 24. november 2014 kl Interessetilkendegivelse Med henblik på at understøtte ministeriets opgave med at sikre udbud af kombineret ungdomsuddannelse i hele landet, ser ministeriet gerne, at interesserede institutionssamarbejder tilkendegiver deres interesse ved e- mail til ovenstående adresse senest den 3. november Tilkendegivelsen er ikke bindende. Der bedes om, at tilkendegivelsen opregner de institutioner, som forventes at skulle indgå i samarbejdet. 3.3 Ministeriets behandling af ansøgninger Ansøgninger om godkendelse af udbud skal udformes i overensstemmelse med vedlagte skabelon. Ved behandling af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på følgende: Forslag til udbud af kombineret ungdomsuddannelser skal leve op til intentionerne med uddannelsen og overholde bestemmelserne i loven og bekendtgørelsen, jf. afsnit 2.1 Institutionssamarbejdet skal have sammensat et tilbud, hvor institutionernes forskelligartede erfaringer samles i et sammenhængende uddannelsestilbud, Uddannelsestilbuddet skal være relevant både for det lokale arbejdsmarked og for målgruppen af unge. Uddannelsestilbuddene skal ligge inden for de fastsatte erhvervstemaer. Såfremt institutionssamarbejdet foreslår et andet tema, vil der blive lagt vægt på, i hvilket omfang dette tema er relevant for det lokale arbejdsmarked og målgruppen Institutionerne skal have gennemført et opsøgende arbejde blandt de lokale virksomheder og identificeret de virksomhedslokale behov for arbejdskraft. Institutionssamarbejdets skal nyttiggøre erfaringer med skole- og institutionssamarbejde, fx i form af de såkaldte garantiskolesamarbejder og andre tværgående samarbejdserfaringer. Institutionssamarbejdet skal have indgået en samarbejdsaftale, jf. afsnit 2.5 Tovholderinstitutionen skal have den fornødne administrativ kapacitet

9 9 Såfremt flere institutionssamarbejder ansøger om godkendelse af udbud i det samme geografiske udbudsområde med forslag til uddannelser, der opfylder kravene, vil godkendelse blive givet til det samarbejde, som opfylder kravene bedst. Det vil her blive vurderet: Hvilke overvejelser, der ligger til grund for uddannelsesforslagene I hvilken grad indholdet og tilrettelæggelsen af hver af de foreslåede uddannelser matcher lokalområdets efterspørgsel I hvilket omfang samarbejdet har udnyttet institutionernes forskelligartede erfaringer til at give et sammenhængende uddannelsestilbud. I hvilke grad et evt. foreslået nyt erhvervstema er relevant for det lokale arbejdsmarked og målgruppen Hvor dækkende samarbejdets analyse af de virksomhedslokale behov for arbejdskraft har været. I hvilket omfang, der er sikret erhvervstræningspladser Forholdet mellem ressourcer til undervisning og andre aktiviteter I hvilket omfang kvalitetssystemet vil kunne sikre kvalitet og kvalitetsudvikling i uddannelserne I hvilket omfang institutionssamarbejdets tidligere samarbejdserfaringer er inddraget i udformningen af samarbejdet og uddannelsestilbuddene. Ministeriet kan indkalde supplerende oplysninger eller foreslå forbedringer til ansøgningerne. 3.4 Tidsplan Tidsplan for godkendelse af udbud af kombineret ungdomsuddannelse Indkaldelse af ansøgninger 10. oktober 2014 Interessetilkendegivelse udbedes senest 3. november 2014 Orienteringsmøde (9.30 til i København) 11. november 2014 Spørgsmål, stillet senest besvares senest ved mødet den 5. november november 2014 Spørgsmål, stillet senest besvares senest 13. november november 2014 Ansøgningsfrist 24. november 2014 kl Evt. møder om uddybning af ansøgninger 25. november 2014 til 15. januar 2015 Meddelelse af godkendelser, senest 30. januar 2015

10 Orienteringsmøde og spørgsmål Der vil blive afholdt et orienteringsmøde med mulighed for besvarelse af spørgsmål: Tirsdag den 11. november 2014 kl Nationalmusset, Ny Vestergade 10, 1471 København K Der kan løbende indsendes spørgsmål ved til Spørgsmål vil blive besvaret hurtigst muligt. Svaret vil blive sendt direkte til spørgeren og offentliggjort på: 2015/Spoergsmaal-og-svar. (Linket er aktivt fra uge 43) Spørgsmål, der indsendes senest den 5. november 2014, vil blive besvaret senest ved spørgemødet den 11. november 2014, og spørgsmål, der indsendes senest den 13. november 2014 vil blive besvaret senest den 19. november 2014.

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009

Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009 Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Titel: Vejledning

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion Dansk Byggeris vedtægter 2015 Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion 2 Indhold Side 4 Navn og formål 4 Medlemmerne 6 Repræsentantskab 8 Bestyrelsen 8 Regioner 10

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter som tovholderinstitution og Produktionsskolen

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE? SSfø \

PROJEKTBESKRIVELSE? SSfø \ E/ *r PROJEKTBESKRIVELSE? SSfø \ 6 juni 2012 Brug for alle - indsats til udsatte kontanthjælpsmod- J 20120000313 tage re 2 kt Problemstilling Målgruppen for initiativet Brug for alle er kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Vedtægter for FBU. Navn og hjemsted

Vedtægter for FBU. Navn og hjemsted Vedtægter for FBU Vedtaget på ordinær generalforsamling 25.05.2002 Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet 04.05.2003 Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet 28.05.2005 Ændringer vedtaget på

Læs mere

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet?

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Hans Knudsen Sygefravær i kommunerne Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Publikationen Sygefravær i kommunerne kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder

Læs mere

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommissorium beskrivelse af opgaven og udvalgsarbejdet... 3 1.1. Udvalgets kommissorium... 3 1.2. Udvalgets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet en sammenslutning

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere