Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96."

Transkript

1 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret. Hjælpen var før 1. januar 2009 en såkaldt "hjælperordning". Efter 1. januar 2009 kaldes hjælpen Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). De nærmere regler for administration af en BPA-ordning er beskrevet i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr af 28. oktober 2009 og vejledning om borgerstyret Personlig Assistance af 10. november BPA-ordningen er et tilbud til personer over 18 år med betydelig og varigt psykisk eller fysisk handicap. Formålet med hjælperordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, der sikrer borgere med et omfattende behov for hjælp mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere. Ordningen gør det muligt for borgerne at få udbetalt et kontant tilskud til selv at antage den hjælp, der er påkrævet, for at borgeren kan skabe sig en selvstændig tilværelse i egen bolig. Der er hermed tale om et privatretligt ansættelsesforhold mellem borgeren og hjælperne. Borgere, der udelukkende har behov for omfattende personlig og praktisk hjælp i hjemmet (mere end 20 timer om ugen) modtager tilskuddet efter 95. Borgere, der har et mere omfattende og sammensat behov, der også omfatter hjælp til ledsagelse uden for hjemmet, modtager ydelsen efter 96. Aktuelt har 6 borgere i Rudersdal Kommune fået bevilget en hjælpeordning efter 95 og 8 borgere har fået bevilget hjælpeordning efter 96, hvoraf Rudersdal Kommune modtager refusion fra en anden kommune vedrørende 1 borger. Derudover yder Rudersdal Kommune refusion for 2 borgere med hjælpeordning efter 95, som er bosiddende i andre kommuner. En ansøgning om BPA-ordning i henhold til 96 er under behandling. Det bliver formentlig en bevilling på tilskud til hjælp 24 timer i døgnet. Ændringer i servicelovens 95 og 96 De nye regler indebærer bl.a.: At kravet om, at borgerne skal have et højt aktivitetsniveau udgår. At borgerne kan vælge at overføre tilskuddet til BPA-ordningen til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne i ansættelsesretlig forstand. Arbejdsgiveropgaverne er: Ansætte og afskedige hjælpere (i ansættelsesretlig forstand), Udarbejde ansættelsesbeviser, Udbetale løn, Indbetale skat, Tegne lovpligtige forsikringer, Indbetaling af feriepenge, barselsfond og ATP At udføre APV. 1

2 De nye regler indebærer også, at kommunen skal tilbyde at varetage lønudbetalingen til hjælperne, herunder indberetning til skat, indbetaling af feriepenge og ATP mv. Rudersdal Kommune varetager allerede udbetaling af løn til hjælpere i de tilfælde, hvor det er nærtstående, der fungerer som hjælper(e) for borgerne. Borgeren skal selv kunne fungere som arbejdsleder for hjælperne. Servicelovens 95 efter lovændringen Servicelovens 95 stk. 1 fastslår, at i de tilfælde, kommunalbestyrelsen ikke har mulighed for at udføre den hjælp, som borgeren har behov for, kan kommunalbestyrelsen i stedet for udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Endvidere kan borgere, der har behov for hjælp efter servicelovens 83 om personlig og praktisk hjælp til opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentlig, ifølge 95, stk. 2 vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Omfanget af hjælp, som den pågældende borger har brug for, udmåles og tildeles efter Rudersdal Kommunes kvalitetsstandarder for ydelser efter servicelovens 83. At borgeren modtager ydelsen i henhold til servicelovens 95 henviser udelukkende til måden, hvorpå hjælpen leveres, og ikke omfanget af den hjælp, borgeren vurderes at være berettiget til. I henhold til 95 stk. 4 er det en betingelse, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Der kan dog, i henhold til 95 stk. 3, frafviges fra kravet om, at modtageren kan være arbejdsleder, hvis tilskuddet udbetales til en nærtstående person, eksempelvis ægtefælle eller forælder, der helt eller delvist passer den pågældende. Hjælpen efter 95 leveres udelukkende i hjemmet. I det omfang tilskudsmodtageren har behov for hjælp udenfor hjemmet, kan denne ydes efter servicelovens 97, som giver mulighed for op til 15 timers ledsagelse udenfor hjemmet om måneden. Servicelovens 96 efter lovændringen Servicelovens 96 stk. 1 fastslår, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde BPA-ordning til: Borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde en særlig støtte til pleje, overvågning eller ledsagelse, for at kunne opbygge eller fastholde et selvstædigt liv med mulighed for deltagelse i samfundslivet. Det er borgere med massive og sammensatte hjælpebehov, hvor borgerens behov ikke kan dækkes ved almindelig praktisk og personlig hjælp. I 96 stk. 2 fastslås, at det er en betingelse for tilskud til ansættelse, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Der kan ikke, som i 95 stk. 3, dispenseres fra dette krav. Der er tilføjet en ny bestemmelse i 96 stk. 3, hvorefter kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbyde BPA-ordning til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen for hjælp efter 96, når kommunalbestyrelsen vurderer, at BPA-ordning er den bedste mulighed for at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats til borgeren. Fastsættelse af serviceniveau Vejledning nr. 94 af 10. november 2009 forudsætter, at kommunen fastlægger serviceniveauet på en række områder i BPA -ordningen. 1. Kommunes rådgivningsforpligtelse Modtagere af 95 og 96 skal kunne udfylde rollen som arbejdsleder for hjælperne, hvilket indebærer, at pågældende skal udarbejde jobbeskrivelser og annoncer, udvælge hjælper- 2

3 korps og afholde ansættelsessamtaler, dagligt instruere og oplære hjælperne, udarbejde vagtskema, afholde medarbejderudviklingssamtaler og personalemøder samt udarbejde APV. Med lovændringen skærpes kommunalbestyrelsens pligt til at yde den nødvendige rådgivning om det ansvar og de opgaver, der er forbundet med rollen som henholdsvis arbejdsgiver og arbejdsleder. Udover rådgivning om arbejdsgiverrelaterede problemstillinger, som eksempelvis ansættelsesbeviser, ligebehandling, ferie, arbejdsmiljø og forsikringer, handler det om den nødvendige oplæring i at være daglig leder. Det kan endvidere dreje sig om afholdelse af personalemøder og medarbejderudviklingssamtaler. Servicestyrelsen udbyder i foråret 2010, ligesom i efteråret 2009 gratis kurser i arbejdslederrollen. Servicestyrelsens invitationer videresendes til de borgere, der er modtagere af BPA-ordning i Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap vurderer, at kommunens rådgivningsforpligtigelse på dette område kan varetages ved at orientere BPA modtagerne om Servicestyrelsens kurser og om, at borgeren kan få råd og vejledning hos pågældendes sagsbehandler i Psykiatri og Handicap. Herudover udleveres Håndbog for dig, som har en BPA-ordning i henhold til servicelovens 96 til alle borgere med BPA-ordning i Rudersdal Kommune. 2. Udvidelse af personkredsen Efter 96 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen beslutte, at borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter 96, skal kunne tildeles en BPA-ordning, hvis dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. De borgere, der vil kunne komme i betragtning til en BPA-ordning efter 96 stk. 3 vil som oftest allerede modtage ydelser efter 83 eller 95 og supplerende ydelser. 96 giver i modsætning til 95 flere timer til ledsagelse, flere sammenhængende timer (hvor hjælperen ikke nødvendigvis har definerede opgaver) og mulighed for at yde pleje og omsorg uden for hjemmet. Ligeledes er borgere, der er omfattet af 96, automatisk i personkredsen for ydelser efter servicelovens 100 om dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, hvorimod borgere, der modtager hjælp efter 95, kun er en del af personkredsen, hvis en individuel konkret vurdering placerer dem i personkredsen. Efter en forespørgsel til en række andre kommuner samt til Kommunernes Landsforening har Psykiatri og Handicap ikke fået kendskab til kommuner, der vil udvide personkredsen i henhold til 96 stk. 3. Holdningen er, at kommunerne vil afvente og vurdere behovet. På baggrund af ovenstående foreslår Psykiatri og Handicap, at Rudersdal Kommune for nuværende undlader at udvide personkredsen efter 96 stk. 3. Forskellen mellem 95 og 96 og samspillet med anden lovgivning Som udgangspunkt har modtageren af en BPA-ordning efter 95 et mindre massivt og sammensat hjælpebehov end modtageren af en BPA-ordning efter 96. Den største forskel er, at hjælpen efter 95 udelukkende ydes til opgaver i hjemmet, mens 96 dækker langt bredere og i princippet kan ydes overalt. Ydelser efter 95 suppleres ofte med ydelser efter anden lovgivning, eksempelvis ledsagelse efter servicelovens 97 i op til 15 timer om måneden og aflastning eller afløsning efter servicelovens 84. Ved tildeling af en BPA-ordning efter 96 gives mulighed for ledsagelse og pleje udenfor hjemmet. 3

4 En yderligere forskel er, at der i 95 i særlige tilfælde kan fraviges fra kravet om, at modtageren skal kunne handle som arbejdsleder for hjælperne. Dette ansvar kan overdrages til en nærtstående person, der helt eller delvist passer den pågældende. Dette er ikke muligt for modtagere af en BPA-ordning efter 96. Personer, der er omfattet af personkredsen for 96, er automatisk omfattet af servicelovens 100 om tilskud til nødvendige merudgifter ved forsørgelse i eget hjem. Modtagere af BPAordning efter 95, som modtager pension efter den tidligere pensionslov, er afskåret fra ydelser efter servicelovens 100, og andre modtagere af BPA-ordning efter 95 vil kun efter en individuel, konkret vurdering kunne blive en del af personkredsen. Personer med pension efter den gamle pensionslovgivning (før 2003) kan tilkendes bistandsog plejetillæg. Tillægget dækker de udgifter, der er forbundet med borgerens fornødne personlige pleje og omsorg. Hvis der samtidig tildeles en BPA-ordning, skal der ved udmålingen af hjælpen tages stilling til, hvordan bistands- eller plejetillægget skal indgå i udmålingen af ydelsen, således at der ikke sker dobbeltkompensation af borgerens udgifter. Hvis det besluttes, at en del af bistands- og plejetillægget skal indgå i BPA-ydelsen, skal der derfor ske en tilsvarende reduktion i forbindelse med udbetalingen af ydelsen. Særligt for respiratorbrugere Hvis modtageren af en BPA-ordning efter 95 og 96 er respiratorpatient i hele eller dele af døgnet, har Regionen ansvaret for ansættelse af hjælpen. Udgiften deles efter en konkret forhandlet fordelingsnøgle mellem regionen og kommunen, fordi respiratorhjælperen også varetager de hjælpeopgaver, som kommunen har udmålt hjælp til.. Hjælpernes arbejdsvilkår I udmålingen af tilskuddet skal der tages højde for timer til udarbejdelse af APV, oplæring af hjælpere, afholdelse af personalemøder i de tilfælde, hvor der er mere end én hjælper ansat samt medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Endvidere skal der tages højde for nødvendige kurser f.eks. i forflyttelsesteknik. Psykiatri og Handicap har indgået samarbejde med BST-Nord. Der er afholdt en temadag for borgere med BPA-ordning, hvor BST-Nord har orienteret borgere med BPA-ordning om arbejdsmiljøloven og uddybende orienteret om kravet om, at der skal udarbejdes en arbejdspladsvurdering, når borgerens hjem er arbejdsplads. Hvis borgeren ønsker det, kan BST-Nord komme i borgerens hjem og hjælpe med at udarbejde den første APV. Endvidere er der etableret en hotline til BST, hvor borgerne kan ringe for at få råd og vejledning. Nye regler om udmålingen af det økonomiske tilskud til ansættelse af hjælpere Det kontante tilskud til en BPA-ordning udmåles efter Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr af 28. oktober 2009 om udmåling af tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance efter servicelovens 95 og 96. Ved beregningen af tilskud til løn anvendes som udgangspunkt grundløn i FOA for social- og sundhedspersonale, der ikke har en social- og sundhedsfaglig uddannelse. Der foretages en konkret vurdering af borgerens behov, og der udmåles et tilskud til løn, hvor der afsættes timer til afholdelse af personalemøder, MUS-samtaler, oplæring af nye hjælpere mv. Derudover tages der højde for omkostninger til arbejdsmarkedspension, feriepenge, feriegodtgørelse, ATP og andre lovpligtige bidrag. Omkostninger til kurser for hjælpere, forsikringer, arbejdsmiljørelaterede udgifter og bidrag til barselsfond samt øvrige administrationsudgifter dækkes efter regning. Derudover skal kommunen ef- 4

5 ter regning dække nødvendige omkostninger som følge af hjælpernes sygdom og barns 2 første sygedage. Er borgeren selv arbejdsgiver, udbetales det kontante tilskud jf. ovenstående beregning til borgeren. Vælger borgeren at lade en privat virksomhed eller forening være arbejdsgiver for hjælperne, udmåles også tilskud til dækning af omkostninger til arbejdsgiveropgaven, og det samlede tilskud udbetales til pågældende virksomhed eller forening. Forventet ændring i udgifter til eksisterende ordninger - 96 Rudersdal Kommune har udgifter til tilskud til løn til hjælpere for 8 borgere, der er bevilget hjælp efter 96. Heraf har 5 borgere egne ansatte hjælpere. 1 borgers BPA-ordning administreres af Bruger-Hjælper Formidlingen, og 2 borgere bor i andre kommuner. Tilskud til løn til hjælpere og tilskud til at dække borgerens omkostninger ved at have hjælpere i hjemmet udbetales forskudsvis hver måned til borgeren eller den, der varetager arbejdsgiver-opgaven. Derudover udmåles et tilskud pr. bevilget time til de øvrige udgifter, der er forbundet med ordningen. Tilskuddet dækker beregnede gennemsnitlige udgifter til: Arbejdsskadeforsikring, barselsfond, kurser, arbejdsmiljø og annoncer = 3,80 kr. pr time Sygedagpenge svarende til 3 % sygdomsfravær = 3,00 kr. pr. time Lønadministration (på baggrund af beregning fra Kommunernes Landsforening i forbindelse med beregning af bloktilskud) = 1,15 kr. pr. time Arbejdsgivervaretagelse (inkl. lønadministration), herunder rekruttering, ansættelse, oplæring, vejledning m.v. (på baggrund af beregning fra Kommunernes Landsforening) = 3,15 kr. pr. time. Tilskuddet udbetales efter regning. Tilskuddet pr. bevilget time beregnes efter, hvilken ordning borgeren ønsker: Hvis borgeren selv er arbejdsgiver, og Rudersdal Kommune administrerer lønudbetaling til hjælperne er tilskuddet til øvrige udgifter 6,80 kr. pr. time. Hvis borgeren er arbejdsgiver og selv administrerer lønudbetalingen, er tilskuddet 7,95 kr. pr. time. Hvis borgeren overdrager arbejdsgiveransvaret til en forening eller en virksomhed, er tilskuddet 9,95 kr. pr. time. Beregning af timeprisen er baseret på de forventede udgifter til en BPA-ordning med hjælp 24 timer i døgnet. På baggrund af borgernes tilkendegivelser forudsættes det, at 2 borgere med eksisterende BPAordning overdrager arbejdsgiveropgaverne til en forening eller virksomhed. Som følge heraf forventes en stigning i udgifterne til BPA-ordningerne på i alt kr. I henhold til 5 stk. 3 i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse kan der efter de nye regler kun i helt særlige tilfælde bevilges rådighedstimer til borgere med BPA-ordning. Som konsekvens heraf konverteres de arbejdstimer, hvor borgerne tidligere har fået udbetalt løn til rådighedstimer til 5

6 aktivtimer, hvis borgerne ikke kan være uden hjælpere på noget tidspunkt af døgnet. BPA-ordninger på 24 timer i døgnet, hvor rådighedstimer konverteres til aktivtimer, medfører en merudgift på mellem og kr. pr. ordning pr. år., i alt kr. årligt som følge af konvertering af rådighedstimer til aktivtimer. Der forventes udgifter til sygedagpenge ved hjælperes sygdom svarende til 3 % sygefravær årligt, alt kr. årligt. Dertil kommer ekstra udgifter til at sikre arbejdsmiljøet hos borgeren, udgifter til kurser for hjælpere, løn til hjælpere ved deltagelse i personale møder og MUS-samtaler samt stigning i udgifter til forsikring, i alt kr. årligt Den nye udmåling forventes implementeret fra maj Stigningen i de forventede udgifter til borgere, der er bevilget BPA-ordning efter 96, udgør i alt kr. Stigningen skyldes primært stigende udgifter til løn til hjælperne og en mindre stigning, som skyldes forskelle i betaling til forsikringer, lønadministration mv. i de eksisterende ordninger. I Tabel 1 ses de økonomiske konsekvenser efter den nye udmåling til BPA-ordning efter 96 i henholdsvis år 2010 og årene Merudgiften udgør differencen mellem det forventede forbrug efter de tidligere udmålingsprincipper, og det forventede forbrug efter den nye bekendtgørelse. Udgifterne til en ny ansøgning under behandling er ikke medtaget i beregningen. Tabel 1. Forventet udgift BPA-ordning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Budget 2010 (gl. ordning) Forventet forbrug i alt ved ny udmåling Merudgift + / mindreudgift Rudersdal Kommune har i alt modtaget kr. i DUT midler til BPA-ordninger i henhold til 95 og 96, hvilket svarer nogenlunde til merudgifterne vedrørende BPA-ordninger i henhold til ud af de 8 borgere med BPA-ordning efter 96 hører under kategorien særligt dyre enkeltsager, som udløser statsrefusion, i det omfang de samlede udgifter til borgeren overstiger Forventet ændring i udgifter til eksisterende ordninger - 95 Psykiatri og Handicap har udgifter til løn til hjælpere til 6 borgere, der er bevilget hjælp efter 95. To borgere har egne ansatte hjælpere (pårørende), mens 4 borgeres BPA-ordning administreres af Bruger-Hjælper Formidlingen, som er en privat virksomhed, der varetager den fulde administration af hjælperordninger for de borgere, der har valgt ikke selv at administrere deres ordning. 6

7 De 4 borgere, hvis hjælperordning administreres af Bruger- Hjælperforeningen, blev bevilget ordningen i perioden efter den daværende 76 i serviceloven. Efter de ændrede regler for Borgerstyret Personlig Assistance vil det være påkrævet at gennemføre en revisitation af de fire borgere med henblik på at vurdere, om betingelserne for en hjælperordning fortsat er opfyldt, og hvordan hjælpen fremadrettet kan ydes og udmåles. De økonomiske konsekvenser af de gennemførte ændringer i BPA-ordning efter 95 kan først beregnes endeligt, når revisitation af borgerne har fundet sted, hvilket sker inden 1. maj

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19 VEJ nr 94 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Accession C20090009460 Entydig dokumentidentifikation BM000216 Dato for førstegangsindlæggelse 13-11-2009

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011

2011 Udgivet den 24. februar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 9. Vejledning om borgerstyret personlig assistance (Vejledning nr. 7 til serviceloven) Afsnit I Vejledningens indledning og generelle

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance

Vejledning om borgerstyret personlig assistance VEJ nr 9 af 15/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Socialmin, j.nr 2010 3605 Senere ændringer

Læs mere

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse N O TAT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2. Generelle

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4 og 96a

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

KL s vejledning. om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96

KL s vejledning. om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96 KL s vejledning om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96 Marts 2011 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Borgerstyret personlig assistance 5 2.1. Målgrupper

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om kontant tilskud - borgerstyret personlig assistance - udmåling - løn

Ankestyrelsens principafgørelse om kontant tilskud - borgerstyret personlig assistance - udmåling - løn KEN nr 10478 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-2122-07907 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Maj 2012 Udgivet af Herlev Kommune Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA 1. Baggrund og formål... Side 4 Generelle forhold i en BPA

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med borgerstyret Formålet med assistance er, at personer

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96 Håndbog om BPA-ordningen - i henhold til Servicelovens 96 Juni 2016 Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA... 4 Baggrund og formål... 4 Generelle forhold i en BPA... 4 1. Arbejdsleder... 4 2. Arbejdsgiver...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 201527. april 2016 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 30. september 2009 Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 30. september 2009 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 30. september 2009 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Folketinget vedtog den 14. april 2009, at kommunerne

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens UDKAST Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens 1. Indledning Denne vejledning indeholder retningslinjer for regioners og kommuners administration af fælles

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for borgerstyret 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med borgerstyret Formålet med

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt Socialudvalget B 129 - Bilag 15 Offentligt Afklaring vedr. krav og praksis mv. med henblik på afsøgning af muligheder, i relation til fastlæggelse af serviceniveau på udmåling af hjælperordninger i henhold

Læs mere

Kvalitetsstandard om BPA-ordninger jf. servicelovens 95 og 96

Kvalitetsstandard om BPA-ordninger jf. servicelovens 95 og 96 Kvalitetsstandard om BPA-ordninger jf. servicelovens 95 og 96 1 Syddjurs Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter lov om social service 95 og 96. 2 Formålet med at beskrive

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om serviceeftersyn - lift - hjælperudgifter - merudgifter

Ankestyrelsens principafgørelse om serviceeftersyn - lift - hjælperudgifter - merudgifter KEN nr 9959 af 23/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2123-53261 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. I henhold til lov om social service 96

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. I henhold til lov om social service 96 Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistance I henhold til lov om social service 96 Bemærk at denne udgave er et udkast og at der derfor kan forekomme ændringer til dele af håndbogen. Har du forslag

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

Læs mere