Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion"

Transkript

1 Forskrift Juli 2011 Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion Philip Heymans Allé Hellerup Tlf

2 Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Indledning Definitioner Inspektionsselskabet Inspektionsgrundlag Brandteknisk beskrivelse Inspektion Inspektionsrapport Forhold påtalt ved inspektion Fortrolighed Side 1

3 10 Indledning 11 Gyldighedsområde Forskriften gælder for udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion, og det tilhørende inspektionsgrundlag. Forskriften er udarbejdet af. Forskriften træder i kraft i 1. juli 2011 og har en overgangsperiode frem til 31. december 2011 Forskriften skal anvendes som teknisk aftalegrundlag for udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion, når forskriften indgår som en del af aftalen mellem den inspicerede virksomhed og et forsikringsselskab. Forskriften skal revideres mindst hvert 5.år. Revision af forskriften forestås af i samarbejde med relevante samarbejdspartnere. 12 Formål Formålet med regelmæssig brandværnsinspektion er - på inspektionstidspunktet at give en beskrivelse af de brandtekniske forhold jf kapitel 50 til brug for relevante samarbejdspartneres sagsbehandling - på inspektionstidspunktet at give en tilstandsvurdering af de brandtekniske forhold jf. kapitel 60 - at øge virksomhedens fokus på brandsikkerheden 13 Historik I forbindelse med ændring af Vejledningen 'Særlige sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder' i 1992, besluttede Sikringsudvalget i Dansk Forening for Skadesforsikring, Skafor, at der skulle udarbejdes en særskilt vejledning for brandværnsinspektion. Den blev udgivet første gang i juni 1996 og fik navnet, Skafors Forskrift 202 Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion. Første revision af forskriften blev foretaget i november 2003, hvor den ændrede navn til "Forskrift - Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion". Revisionen bestod bl.a. i, at udgiveren nu var. Herudover fik forskriften også et nyt layout. I denne udgave har forskriften gennemgået en revision, som bl.a. indebærer en tilpasning mod de funktionsbaserede brandkrav, som blev indført i bygningsreglementet i Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion forefindes i Side 2

4 elektronisk form og kan hentes på s hjemmeside: under "brand". 20 Definitioner 21 Standarder I denne forskrift henvises til følgende standard DS/EN ISO/IEC 17020:2005 Generelle kriterier for forskellige typer af organer, der foretager inspektion General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection. 22 Ordforklaring i forbindelse med denne forskrift Akkrediteringsorgan Akkrediteringsorganer bedømmer inspektionsorganers faglige kompetence, organisatorisk opbygning og uvildighed i forhold til kravene i DS/EN ISO/IEC samt at kvalitetsstyringssystemet er dokumenteret. Brandteknisk dokumentation Brandteknisk dokumentation er en beskrivelse af bygningens anvendelse, placering, aktive og passive brandsikringstiltag, redningsberedskabets indsatsmuligheder m.m. Den brandtekniske dokumentation kan udgøre en del af byggesagen, og kan være grundlaget for kommunalbestyrelsens sagsbehandling. Brandteknisk beskrivelse En brandteknisk beskrivelse af virksomheden jf. afsnit 50. Inspiceret virksomhed Virksomhed, institution m.v., der har indgået aftale med et inspektionsselskab om gennemførelse af regelmæssig brandværnsinspektion. Inspektionsgrundlag Inspektionsgrundlaget omfatter: - skriftlig aftale mellem inspektionsselskabet og den inspicerede virksomhed - brandteknisk beskrivelse med tilhørende tegning(er) - gældende forskrifter, bygningsreglement m.m. - denne Forskrift, Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion Inspektionsselskab Selskab, der er akkrediteret af et akkrediteringsorgan, der har underskrevet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganers /EA)multilaterale aftale om gensidig anerkendelse til udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion. Side 3

5 Inspektør Person, der er ansat i inspektionsselskabet til at gennemføre regelmæssig brandværnsinspektion med efterfølgende rapportering. Inspektøren skal være kompetent indenfor regelmæssig brandværnsinspektion. Regelmæssig brandværnsinspektion En uvildig brandteknisk inspektion udført med faste aftalte frekvenser i overensstemmelse med denne Forskrift Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion. Vurderingssystem En metodik der anvendes af inspektionsselskabet til at fremstille inspektionsresultatet. 30 Inspektionsselskabet 31 Krav til inspektionsselskabet Inspektionsselskaber, der udfører regelmæssig brandværnsinspektion, skal være akkrediteret hertil i overensstemmelse med - DS/EN ISO/IEC 17020: Forskrift, Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion. Inspektionsselskaber, der anvender et vurderingssystem, skal dokumentere systemets egnethed. 40 Inspektionsgrundlaget 41 Alment Inspektionsselskabet skal forud for inspektioners gennemførelse - have indgået en skriftlig aftale med den inspicerede virksomhed efter 42 - være i besiddelse af en brandteknisk beskrivelse med tilhørende tegning(er) efter Den skriftlige aftale Den skriftlige aftale, skal som minimum indeholde: - navn og adresse på den virksomhed, der skal inspiceres - fyldestgørende beskrivelse af inspektionsomfang - inspektionsfrekvens - relevant lovgivning og vejledninger - forpligtelser for inspektionsselskabet - forpligtelser for den virksomhed, der skal inspiceres. 43 Den brandtekniske beskrivelse med tilhørende tegning(er) Den brandtekniske beskrivelse med tilhørende tegning(er) er inspektionsgrundlaget og skal derfor ikke indeholde vurderinger, men registreringer, som er nødvendige for den brandtekniske forståelse af Side 4

6 virksomheden. Hvis bygninger er opført efter funktionsbaserede brandkrav, skal senest godkendt brandstrategirapport og tilhørende drifts- og vedligeholdelsesplan samt anden relevant dokumentation indgå i den brandtekniske beskrivelse. Beskrivelsen skal som minimum indeholde de i afsnit 50 nævnte punkter. Inspektionsselskabet er pligtig til at opbygge et nummersystem, der entydigt viser sammenhængen mellem den brandtekniske beskrivelse og tilhørende inspektionsrapporter. Inspektionsgrundlaget udarbejdes på baggrund af en visuel kontrol af tilgængelige områder, hvorved der forstås, at der ikke foretages indgreb i bygningers bestanddele. Det er den inspicerede virksomheds ansvar, at de oplysninger, der ligger til grund for udarbejdelse af den brandtekniske beskrivelse, er korrekte. 50 Brandteknisk beskrivelse 51 Alment Den brandtekniske beskrivelse skal udføres af inspektionsselskaber, der jf. 31 er akkrediteret til udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion. Den brandtekniske beskrivelse skal opdeles i overskrifter efter Brandteknisk beskrivelse, generelt Den brandtekniske beskrivelse skal indeholde et generelt afsnit, der som minimum omfatter: - beskrivelsesdato - udgivelsesdato - entydig identifikation gentaget på hver nummereret side - inspektionsselskabets navn - inspektørens navn - navn og adresse på den virksomhed, der skal inspiceres - inspektionssted - kontaktperson - antal ansatte, arbejdstid, skifteholdsarbejde - virksomhedens hovedaktiviteter herunder om virksomheden er ordre- og/eller serieproducerende, og om produktionen er kontinuerlig eller sæsonbetonet - afstand til redningsberedskab - virksomhedens beliggenhed herunder skønnet udrykningstid (jf. kapitel 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. 872 af 6. juli alarmeringsform - vandforsyning til brandslukning - aktivt virksomhedsberedskab herunder uddannede hjælperøgdykkere - bygningsoversigt indeholdende bebygget areal, antal etager og etageareal - areal beskyttet af automatisk brandsikringsanlæg. Side 5

7 Den brandtekniske beskrivelse med tilhørende tegning(er) skal ajourføres ved væsentlige anvendelses-, bygnings- eller produktionsmæssige ændringer, dog mindst hvert tredje år. 53 Brandteknisk beskrivelse, bygningsmæssige forhold Den brandtekniske beskrivelse skal omfatte samtlige bygninger på virksomheden. Bygningerne angives med litrering efter principperne i s Bygningsvurdering eller anden tilsvarende litrering. Bygningsmæssige forhold. Under dette punkt beskrives de bygningsmæssige forhold og disses brandmæssige klassificering. Afstandsforhold. Her anføres klassificeringen af udvendige overflader og afstanden til andre faciliteter. Brandmæssig opdeling. Hver bygning opdeles i betydende brandsektioner, som nummereres eller benævnes præcist og entydigt. Størrelsen af den enkelte brandsektion angives. Brandcelleopdeling kan medtages, når denne vurderes at have en sluknings- /standsningsmæssig betydning. For gennembrydninger af brandsektionsvægge ved bl.a. døre og porte samt åbninger, anføres hvilken sikring, der er anvendt. Det anføres ligeledes om, der er sikret ved installationsgennemføringer, og hvis muligt også hvilken sikring der er anvendt. For brandsektionsvægges afslutning mod horisontale og vertikale konstruktioner, anføres hvordan sikringen mod brandsmitte er udført. Konstruktive forhold. - tagkonstruktion herunder materialevalg. - brandisolering af konstruktionsdele. - brandventilation - bærende konstruktioner herunder etageadskillelser, konstruktionsform og materialevalg. - klassificeringen af indvendige overflader. - vinkelsmitte. Tekniske installationer. - opvarmningsform. - ventilationsform (komfortventilation). - produktionsrelaterede anlæg. Egentlige produktionsanlæg, som f.eks. støv- og spånafsugende anlæg, skal ikke beskrives i dette afsnit, men under produktionsog lagerforhold. Flugtveje. Kort beskrivelse der som minimum indeholder: Side 6

8 - redningsarealer - flugtveje og døre i flugtveje samt supplerende indtrængningsveje for redningsberedskabet Konstruktiv beskyttelse mod skade på miljøet som følge af brand. - Foranstaltninger til opsamling af udstrømmende væsker og slukningsvand. 54 Brandteknisk beskrivelse, produktions- og lagerforhold Den brandtekniske beskrivelse skal omfatte samtlige de produktions- og lagerforhold, der findes på virksomheden. Den brandtekniske beskrivelse skal som minimum indeholde - produkt, produktionsproces og produktionsflow for den samlede virksomhed - særlige brandfarlige processer, oplag, aktiviteter etc. Produktion Processer, anvendelse og oplag af: - gasser - brandfarlige væsker - brandbare stoffer og andre farlige stoffer (brandfarlige virksomheder) - procesanlæg/-styring herunder edb, tekniske alarmer, autostyring etc. - varmolieanlæg - interne transportanlæg - truck, ladestationer - eksplosionsfarlige områder og elinstallationer herunder om eksplosionssikringsdokument foreligger - statisk elektricitet - støv- og spånafsugende anlæg, evt. gnistslukningsanlæg i kanaler foran støvfilter skal angives med dækningsomfang - affaldshåndtering - procesventilation/udsugning skal på inspektionsdagen vurderes og beskrives i henhold til gældende lovgivning og vejledninger relevant for bygningens anvendelse. Lagerforhold Processer, anvendelse og oplag af: - gasser - brandfarlige væsker - brandbare stoffer og andre farlige stoffer (brandfarlige virksomheder) - procesanlæg/-styring herunder edb, tekniske alarmer, autostyring etc. - siloanlæg - tørreanlæg - interne transportanlæg - truck, ladestationer - eksplosionsfarlige områder herunder om eksplosionssikringsdokument foreligger - elinstallationer og elektriske apparater bl.a. lysarmarturer og brugsgenstande - statisk elektricitet - affaldshåndtering Side 7

9 - procesventilation/udsugning - tankanlæg skal på inspektionsdagen vurderes og beskrives i henhold til gældende lovgivning og vejledninger relevant for bygningens anvendelse. 55 Brandteknisk beskrivelse, alarmering og slukning Den brandtekniske beskrivelse skal omfatte de sluknings- og detekteringsanlæg, samt øvrige anlæg af betydning for brandsikkerheden, som findes på virksomheden og anlæggenes dækningsområde. Art og placering skal angives på tegning(er). Den brandtekniske beskrivelse skal omfatte slukningsmateriel samt retningslinjer for uddannelse af personale til brug af slukningsmateriel. Art og placering af slukningsmateriel skal angives på tegning(er). Den brandtekniske beskrivelse skal omfatte beskrivelse af redningsberedskabets tilkørselsforhold for slukningsmuligheder. 56 Brandteknisk beskrivelse, øvrige forhold Den brandtekniske beskrivelse skal tillige omfatte forhold, der er omfattet af konkrete regler og rutiner for eksempel: - tobaksrygning - fyraftenseftersyn/regelmæssigt vagttilsyn - regelsæt for varmt arbejde - regelsæt for fremmede håndværkere - brandalarmeringsinstruks - lysbuesikring og transientbeskyttelse skal angives ligesom beskyttelsens omfang beskrives, f.eks. hovedtavle, edb-tavle, styringstavle til CNC-maskiner etc. - termografering - sikring mod indtrængen (hegn eller lignende). - udvendigt brandbart oplag 57 Brandteknisk beskrivelse, tegning(er) Tegning(er) skal ajourføres jf. afsnit 52. Tegning(er) skal være forsynet med et tegningshoved, som entydigt viser tilhørsforholdet til den pågældende beskrivelse samt eventuelt målforhold. Tegning(er) skal supplere beskrivelsen med hensyn til den samlede brandtekniske forståelse af virksomheden. Tegning(er) skal indeholde oplysninger om - bygningers omrids - hovedopdeling i brandsektioner med eventuelle åbninger - åbninger i etageadskillelser (trapper, elevator m.v.) - sikringer af åbninger i brandsektioner (døre, porte, lemme m.v.) - hovedaktivitet i bygninger og lokaler Side 8

10 - internt og eksternt i slukningsudstyrs art og placering - sluknings-, alarmerings- og brandventilationsanlæg - filteranlæg - oplag i det fri - tanke, siloer m.v. Tegning(er) udføres normalt som en plantegning i format A4 eller A3. Tegning(er) forsynes med symboler, der har betydning for den brandtekniske forståelse af virksomheden. Symboler skal være i overensstemmelse med BTV Fremsendelse af brandteknisk beskrivelse og tegning Brandteknisk beskrivelse og tegning(er) skal fremsendes til den inspicerede virksomhed. Den inspicerede virksomhed fremsender herefter den brandtekniske beskrivelse og tegning(er) elektronisk til forsikringsselskabet. 60 Inspektion 61 Alment Inspektionen skal udføres af inspektionsselskaber, der jf. 31 er akkrediteret til udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion. Det er den inspicerede virksomheds ansvar, at de oplysninger, der ligger til grund for inspektionen, er korrekte. Inspektionsresultatet skal baseres på gældende lovgivning og vejledninger relevant for bygningens anvendelse på inspektionstidspunktet. 62 Inspektionens omfang og gennemførelse Inspektion - gennemføres som hovedregel som varslet inspektion - gennemføres normalt med bistand af en kontaktperson fra den inspicerede virksomhed - foretages som en visuel kontrol af tilgængelige områder, hvorved der forstås, at der ikke foretages indgreb i bygningers bestanddele. Inspektionen skal omfatte alle forhold nævnt i beskrivelsen. Inspektionen af ordensmæssige forhold skal udover det i den brandtekniske beskrivelse mindst omfatte: - orden og ryddelighed - skiltning - el-installationer - den inspicerede virksomheds interne organisation for brandsikkerhed og beredskabsplan. Side 9

11 Hvor der i forbindelse med inspektionen konstateres afvigelser i forhold til gældende lovgivning og vejledninger, skal inspektionsselskabet senest ved rapportens fremsendelse uddybe afvigelserne. 70 Inspektionsrapport 71 Alment Efter hver inspektion udarbejder inspektionsselskabet en inspektionsrapport. Identifikation af rapporten sker som angivet i 41.10, suppleret med: - inspektionsdato - udgivelsesdato - entydig identifikation gentaget på hver nummereret side - inspektionsselskabets navn - inspektørens navn - inspektionssted. - relevant lovgivning og vejledninger Rapporter skal præsentere inspektionsresultater nøjagtigt, klart og utvetydigt som et udtryk for den inspicerede virksomheds risikoforhold på inspektionstidspunktet. Inspektionsresultatet skal som minimum præsenteres som en konklusion, der kan være suppleret med et klart defineret vurderingssystem. Såfremt der anvendes et vurderingssystem, skal rapporten medtage en forklaring, der tydeligt angiver systemets opbygning og resultatværdi. Konstaterede afvigelser skal fastholdes i efterfølgende rapporter, indtil afhjælpning er sket. Afvigelserne kan dokumenteres med foto i inspektionsrapporten. Inspektionsselskabet kan i tilslutning til rapporten uddybe konstaterede afvigelser med referencer til gældende lovgivning og vejledninger. Bruges der forkortelser i rapporten, skal de forklares. Inspektionsselskabet er pligtigt til at opbygge en rapportstruktur, der er identisk med opdelingen i den brandtekniske beskrivelse. Beskrivelsens afsnit Generelt efter 52 skal medtages i inspektionsrapporter som identifikation, og oplysningerne skal være ajourførte. 72 Fremsendelse af inspektionsrapporter Inspektionsrapporten skal fremsendes til den inspicerede virksomhed. Den inspicerede virksomhed fremsender herefter inspektionsrapporten elektronisk til forsikringsselskabet. Side 10

12 Tidsfrist for fremsendelse af rapporter efter udført inspektion skal fremgå af inspektionsselskabets kvalitetssystem. 80 Forhold påtalt ved inspektion Såfremt der i inspektionsrapporten er påtalt fejl og mangler, skal virksomheden sammen med rapporten fremsende virksomhedens stillingtagen til disse. 90 Fortrolighed 91 Alment Inspektionsselskabet skal have dokumenterede procedurer, der for alle niveauer af dets organisation inklusive udvalg med eksterne repræsentanter kan sikre fortrolighed af informationer opnået ved inspektionsaktiviteter. Side 11

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre. Brandforebyggelse Vejledning nr. 16

Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre. Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 2 Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre Brandforebyggelse, vejledning nr. 16 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Information. om brandteknisk dimensionering

Information. om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Information om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering 1 Information om brandteknisk dimensionering Publikationen kan

Læs mere

Vagtvirksomhed. Kravspecifikation til brug for certificering af virksomheder. Forsikring & Pension Maj 2012

Vagtvirksomhed. Kravspecifikation til brug for certificering af virksomheder. Forsikring & Pension Maj 2012 Maj 2012 Vagtvirksomhed Kravspecifikation til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 00 Forord

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer FORORD Denne rapport er tilegnet en gruppe af medborgere der på grund af alderssvækkelse, handicaps, medicinering m.v. er uden mulighed for ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed når de bliver udsat

Læs mere

Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015

Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015 Tilsynsvejledning om byggevarer godkendt til drikkevand Version 2.0 af 22. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning... 2 1.1 Formål med tilsynet... 2 1.2 Tilsynsperioden... 2 1.3 Krav

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1)

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1) Page 1 of 20 BEK nr 1444 af 15/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2010 Forsvarsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver...

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver... Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger Kursustilmelding........................................... 4 er................................................... 4 Afbestillingsregler/regler for flytning.............................

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere