INTERREG IV A Syddanmark-Schleswig-K. E.R.N.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERREG IV A Syddanmark-Schleswig-K. E.R.N."

Transkript

1 INTERREG SYDDANMARK-SCHLESWIG-K.E.R.N. European Regional Investing ifl your future JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING für ein Projekt aus dem Programm / for et projekt under programmet INTERREG IV A Syddanmark-Schleswig-K. E.R.N. Für jedes Kalenderjahr ist vom Leadpartner des Projekts ein mit den deutschen und däni schen Projektpartnern abgestimmter Bericht abzugeben. Der Bericht soll bis zum 1. März des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres an das INTERREG-Sekretariat gesandt werden. Die wesentlichen Teile des Berichts sind gleichlautend in Deutsch und Dänisch abzufas sen. Projektets Leadpartner skal hvert år indsende en årsberetning, der er afstemt med de danske og tyske partnere. Beretningen indsendes til INTERREG-Sekretariatet inden den 1. marts i det følgende år. De væsentligste dele af beretningen skal affattes ligelydende på dansk og tysk. Der Jahresbericht ist wie foigt gegliedert: 1. Projektdaten 2. Ergebnisse und Fortschrittanalyse 3. Stand der DurchfUhrung der Aktivitäten gemäf3 Arbeitspaketen 4. Jahresabschluss und Vergleich zum genehmigten Budget, Anlage i Auszahlungsantrag 5. Publizität 6. Zusammenfassende Bewertung des bisherigen Ablaufs Anlage i und 2. Geprüfter Jahresabschluss mit Auszahlungsantrag Årsberetningen er opbygget således: 1. Projektets stamdata 2. Resultater og analyse af projektets fremskridt 3. Status for gennemførelse af projektets arbejdspakker 4. Årsregnskab og sammenligning til godkendt budget samt udbetalingsanmodning 5. Information af offentligheden 6. Sammenfattende vurdering af det hidtidige forløb Bilag i og 2: Revideret årsregnskab med udbetalingsanmodning Sämtliche Rubriken sind in Deutsch und Dänisch auszufüllen bzw. als nicht zutreffend auszuweisen. Samtlige rubrikker skal udfyldes på dansk og tysk hhv, markeres som ikke relevant. 1. Projektdaten Part-financed by the ELI

2 SYDDANMARK-SCHLESWIG K European Regional Investing b your future Projektdata Berichtsjahr Beretningsår Titel Projektnummer 2011 : 2 DE Minderheitenleben DK Mindretalsliv Acadre Nr. Leadpartner Museum Sønderjylland Projektpartner 1. SSF Sydslesvigsk Forening Profektparter 2. BDN Bund Deutscher Nordschleswiger 3. Kulturstiftung Schleswig-Flensburg 1. Archiv- und Forschungsstelle der Deutschen Volksgruppe 2. Dansk Centralbibliotek: Arkiv- og Studieafdelingen Sonstige Netzwerkpartner 3. Deutsches Museum Nordschleswig øvrige netværksparter 4. Danevirke Museum Ha nd I u ngsfe Id Indsatsområde Laufzeit Varighed Gesamtkosten It. Bewill. Budget Eu ro Samlede udgifter iflg. bevil get budget Bewilligter Zuschuss Euro Bevilget tilskud Änderungsantrag ist diesem Bericht beigefügt Ansøgning om ændring er vedlagt denne beretning 2. Ergebnisse und Fortschrittanalyse Resultater og analyse af projektets fremskridt 2.A. Qualitative Wirkungen aus den bisherigen Tätigkeiten Kvalitative virkninger af de hidtidige aktiviteter Kurze Erläuterung. Jeweils höchstens 10 Zeilen Kort forklaring. Højst 10 linier for hvert punkt I 2011 har grænselandets og de to mindretals nyere his torie og identitet fået markant større synhighed gennem åbningen af nye permanente udstillinger p~ hhv. Danevirke Museum og Deutsches Museum Nordschleswig samt udgivelse af projektets to bøger:,,stimmen aus den Minderheitenheiten I Stemmer fra mindretallene og,,auf den Spuren des Minderhei tenlebens / P~ sporet af mindretalshivet (Udgives med DVD primo 2012) Part-financed by the EU ~

3 III SYDDANMARK-SCHLESWIG INTERREG_~ K.E.R.N ( Eumpean Regional ~velopment Fund Investing jo your future a. Wie hat das Projekt zur Gleichstellung der Geschlechter beigetragen Hvordan har projektet bidraget til ligestilling mellem kønnene Redegørelse: Ligestilling er ikke specifikt blandt malene i dette projekt, men de projektansattes køn har været! er meget ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder b. Welche neuen Impulse für die grenzüberschr. Zusammenarbeit haben sich ergeben Hvilke nye impulser er opstået i det grænseoverskridende samarbejde Redegørelse: Ud over de faste samarbejdsaftaler, som i kølvandet p~ projektet blev indgået i mellem Museum Sønderjylland og hhv. Trägerverein Deutsche Museen Nordschleswig og SSF Danevirke Museum, er nogle af de vigtigste resultater det øgede samarbejde mellem museums- og arkivinstitutioner over grænsen og beslutningen om at fortsætte samarbejdet hen imod Sønderborg! Schleswig som EU-Kulturhovedstad 2017 c. Welche Beschäftigungseffekte wurden deutlich Hvilke beskæftigelsesmæssige effekter kan påvises Redegørelse: 4 projektmedarbejdere har opnået fast stilling: 1 ved projektpartner (Museum Sønderjylland), i i regionen og 2 uden for regionen d. Beitrag zur gegenseitigen Kenntnis und Verständnis Bidrag til grænseoverskridende kendskab og forståelse Redegørelse: Se pkt. 2 A e. Förderung der Zweisprachigkeit (deutsch-dänisch) Fremme af tosprogetheden (dansk-tysk) Redegørelse: Projektets bøger og udstillinger er konsekvent tosprogede f. Koordination und Kooperation mit anderen Projekten (vgl. Punkt 3.8 des Antrags) Koordination og samarbejde med andre projekter (jf. punkt 3.8 i ansøgningen) Redegørelse: Projektets ledelse og administration deltager i viden- og erfaringsudveksling med andre Interreg Iva-projekter i regionen og f~r stor hjælp fra medarbejdere med EU-projekterfaringer i bl.a. Sønderborg Kommune og Region Syddanmark g. Nennung möglicher unvorhergesehener Effekte bzw. Risiken des Projektes Angiv eventuelle uforudsete effekter eller risici i projektet Redegørelse: Ingen nævneværdige uforudsete virkninger. Part-financed by the EU *

4 INTERREG~) SYDDANMARK-SCHLESWIG K E R N European Regional ( Investing is your tuture h. Wesentliche aufgetretene Probleme und getroffene Abhilfema6nahmen Væsentlige problemer i projektet og foranstaltninger ti! løsning af disse Redegørelse: I indsamlingspreojektet valgtes at bruge Facebook og presse over for offentligheden frem for homepage. Denne er derfor nedprioriteret til fordel for intensiv brug af pressen 2.B. Umweltwirkungen/ökologischen Aspekte Virkninger på miljøet Faktor Wirkung I Virkning Unwesentlich Anmerkungen I_Uvæsentlig Bemærkninger Natürliche Ressourcen und Klima I Naturressourcer og klima Biologische Vielfalt, Flora und Fauna / Biologisk mangfoldighed, flora og fauna Wasser / Vand Luft Ressourcen u. Energie / Ressourcer og energi DE DE. Klimatische Faktoren / Klimafaktorer Weitere Faktoren I Yderligere faktorer Flächen/Bodennutzung ~, Arealanvendelse Bevölkerung / Befolkning Gesundheit der Men schen I Folkesundheden Materielle Güter I Materielle goder DE. DK: Har medvirket til at udvikle større forståelse for og viden om grænselandet for bade indbyggere og turister DK: øget besøgstal p~ de to mindretalsmuseer Part-f9nanced by the EU 4, ~

5 INTERREG~~ SYDDANMARK-SCHLESWIG K E R N European R~ionai ( Investing ifl your Ejture Siedlungsstruktur und Kulturelles Erbe / Bo sætningsstruktur og kulturarven DK: se: Befolkning Wesentliche Abweichungen bitte begründen IVæsentlige afvigelser begrundes Erl~uterung: Redegørelse: Ingen væsentlige afvigelser 2.C. Erfüllung Quantitativer Ziele, Indikatoren It. Antrag Opfyldelse af kvantitative mål, jf. indikatorerne i ansøgningen Ziele laut Im Berichtsjahr. Antrag, gesamt I beretningsåret Akkumuliert Indikator - Mål iflg. an- Soll Ist Akkumuleret søgning, i alt Mål Opnået Workshops und Meetings 2 2 Workshops og møder 125 Teilnehmer (davon Frauen/ davon Frauen/ (davon Frauen/ (davon Frauen/ Deltagere heraf kvinder) heraf kvinder heraf kvinder) heraf kvinder) Langfristige Netzwerke Netværk på langt sigt i Neue Arbeitsplätze (davon Frauen/ (davon Frauen/ (dayan Frauen/ (davon Frauen/ Nye arbejdspladser heraf kvinder) heraf kvinder) heraf kvinder) heraf kvinder) 0 0 Erhaltene Arbeitsplätze (davon Frauen/ (davon Frauen/ (davon Frauen/ (davon Frauen/ Bevarede arbejdspladser heraf kvinder) heraf kvinder) heraf kvinder) heraf kvinder) Neue Studien und Analy Nye undersøgelser og ( analyser Grenzüberschreitende Strategien i Grænseoverskridende strategier Neue gemeinsame Pro dukte und Dienstleistun gen 2 Nye fælles produkter og tjenesteydelser 60 0 Part-financed by the EU *** 5

6 INTERREG~_~ ( SYDDANMARK-SCHLESWIG K E R N European Regional Deve opment Fund Investing b your future Gemeinsame Informati ons- und Marketing ma6nahmen Fælles foranstaltninger inden for information og markedsføring U nterstützte Unterneh mensnetzwerke im Be reich grenzüberschrei tender Angebote Støttede virksomhedsnetværk til udvikling af grænseoverskridende tilbud Neue interku Itu relle An gebote Nye interkulturelle tilbud Anmerkungen: 3 (4) Se ovf. Se ovf. Bemærkninger: Konklusion: Projektets varige resultater har været: 1. Halvår 2011: 2 faste udstillinger / 2. HaIv~r 2011: 2 publikationer (den ene udgives med DVD primo 2012) & generalt: Projekt Minderhei tenleben / mindretalsliv er i kraft af projektet blevet varigt netværk og indg& i,,kulturhovedstad Stand der Durchführung der Aktivitäten gemäb Arbeitspaketen Status for gennemførelsen af arbejdspakkernes aktiviteter Beschreibung der bisher durchgeführten Aktivitäten. Abweichungen gegenüber den antrags gemäb geplanten Aktivitäten bitte begründen Kurze Erläuterung. Jeweils höchstens 20 Zeilen Kort beskrivelse. Højst 20 linier for hver arbejdspakke Arbeitspaket 1 Indsamlingsprojektet Redegørelse: Registrering af genstande fra indsamlingsprojektet er mht. Sydslesvig under registrering p~ Museum Sønderjylland Sønderborg Slot, v/ Majbrit Westergaard og Hanne Smedemark, fra v/ René Rasmussen, Hanne Smedemark og Susanne Sjøholm (Thorøe). Der kommer fortsat genstande i kølvandet p~ indsamlingen til hhv. Danevirke Museum, Deutsches Museum Nordschleswig og Museum Sønderjylland Sønderborg Slot Arbeits~aket 2 Erindringsprojektet Redegørelse: Erindringsprojektets resultat kunne præsenteres med udgivelsen af Lars N. Henningsen & Frank Lu bowitz (red.): Stemmer fra mindretallene/ Stimmen aus der Minderheiten, Studieafdelingen ved Det danske Centralbibliotek i Archiv- und Forschungsstelle der Deutschen Volksgruppe 2011, 381 s., ill., indeholdende en bearbejdning af 30 interviews af medlemmer af de to Part-financed by the EU 6,

7 INTERREG SYDDANMARK-SCHLESWIQ-K.E.R.N. European Regional Investing ifl your future mindretal, udført af fhv. Journalist Flemming Nielsen. Bogen er blevet godt modtaget og rummer meget spændende stof om en hverdag i mindretallene før og nu. Arbeitspaket 3 Udstiuincis,roiektet ErI~uterung: Redegørelse: Efter åbningen af de nye faste udstillinger p~ hhv. Danevirke Museum og Deutsches Museum Nordschleswig i første halvdel af 2011 har ikke mindst Danevirke Museum kunnet mærke en markant stigende interesse med besøg af mange grupper i løbet af sommeren. I efteråret færdiggjordes også i projektets regi katalæoget til udstillingen p~ Danevirke Museum: René Rasmussen: Dansk i Sydslesvig. En udstiling om det danske mindretal i Sydslesvig fra 1864 til i dag, SSF 2011, 144 s., ill. (udgives officielt ved sæsonstart 2012) Arbeitspaket 4 Dokumentations- og filmprojektet Redegørelse: I slutningen af 2011 blev også bogen, der er et resultat af dokumentations- og indsamlingsprojekterne: Anna Buck, Lena Bonhoif, Ruth Clausen & René Rasmussen: P~ spåoretaf mindretalslivet/ Auf den Spuren des Minderheitenlebens, Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot 2011, 183 s., ill., færdiggjort under redaktion af projektleder Peter Dragsbo og trykt. Til bogen udgives desuden en DVD med 25 uddrag fra filmdokumentationen , udarbejdet af Hjalmar Jess, Skoleforlaget. N& denne er færdig i løbet af februar 2012, udgives bogen officielt. Bogen med DVD udgives i i alt eksemplarer (2.000 danske / tyske) og markedsføres samtidig som projektets materiale til undervisningsbrug for børn og unge. Arbeitspaket 5 Ledelse og kooperation Redegørelse: Der har i perioden været afholdt styregruppemøder og samt bogudgivelse Arbeitslaket 6 Kommunikation og offentlighedsarbejde Redegørelse: Der har især været offentlighed om projektet i forlængelse af de to udstillings~bninger i foråret 2011 samt omkring bogudgivelsen. Desuden har styregruppen haft fortsatte drøftelser om projekter frem til Sønderborg / Schleswig Kulturhovedstad / Kulturhauptstadt 2017 Weitere Arbeitspakete Yderligere arbejdspakker Anmerkungen: Bemærkninger: 4. Publizität Information af offentligheden Part-financed by the EU

8 liii SYDDANMARK.SCHLESWIG INTERREG~~ ( K E R N European Regional Durchgeführte Aktivitäten, mit denen die Information über das Projekt gewährleistet werden soll, bitte erlautern. Im Rahmen des Projektes hergestelite Broschüren, Konzepte, Dokumentationen, Flyers etc. bitte beifügen Gennemførte aktiviteter, som sikrer, at offentligheden informeres om projektet. Kopi af brochurer, kon cepter m. v. vedlægges Redegørelse: Vedlagt udgivelser: - Lars H. Henningsen & Frank Lubowitz (red): Stemmer fra mindretallene/stimmen aus den Minderheiten, René Rasmussen: Dansk i Sydslesvig, Anna Buck m.fl: På sporet af mindretalslivet/ Auf den Spuren des Minderheitenlebens, 2011 (m. DVD v/ Hjalmar Jess 2012) 5. Zusammenfassende Bewertung des bisherigen Ablaufs Sammenfattende vurdering af det hidtidige forløb Fortschritt, Ergebnisse, Zusammenarbeit der Partner Fremskridt, resultater, samarbejdet mellem parterne Redegørelse: I forhold til sidste beretning intet væsentligt nyt. Projektet er præget af godt samarbejde, gensidig tillid og god overensstemmelse med den fra starten lagte tidsplan og de valgte mal. Væsentlige,,nyhed i forhold til projektets tidligere overvejelserer, at de didaktisk-pædagogiske m~l i projektet er løst ved udgivelsen af en DVD og udgivelsen af På sporet af.. også som undervisningsbog. 6. Finanzielle Abwicklung Finansiel afvikling Bitte die Excel-Datei der Anlage 1 für den Jahresabschluss ausfüllen und mit dem Jahresbericht abgeben. Der Abschluss soll enthalten: Getätigte und zertifizierte Kosten jedes einzelnen Partners (Leadpartner und Projektpartner) im Berichtsjahr sowie akkumuliert mit Vergleich zum genehmigten Budget. Gesamtaufstellung der getätigten und zertifizierten Kosten aller Partner Im Berichtsjahr sowie akkumuliert einschl. Vergleich zum genehmigten Budget. Der testierte Jahresabschluss wird mit einem Auszahlungsantrag verbunden. Dazu ist das Formu lar der Anlage 2 zu verwenden. Sammen med årsberetningen skal indsendes årsregnskab på excel-skemaet i bilag 1. Årsregnskabet skal vise de faktisk afholdte udgifter for leadpartner og alle projektparter i beret ningsåret samt akkumuleret inkl, sammenligning med det godkendte budget. Samlet opstilling over de afholdte og reviderede udgifter i beretningsåret samt akkumuleret inkl. sammenligning med budget. Sammen med det reviderede årsregnskab indsendes udbetalingsanmodning. Hertil an vendes bilag 2. Part-financed by the EU 8 ** ~*

9 INTERREG SYDDANMA~K-sCHLESWIG-K.E.RN. European Regional Developrnent Fund Erläuterungen zum Jahresabschluss Kommentarer til årsregnskabet Genehmigungen von Budgetumstellungen im Berichtsjahr Godkendelse af budgetomlægninger i beretningsåret Datum /dato Änderungsantrag ist diesem Bericht beigefügt Ansøgning om ændring er vedlagt denne beretning II Etwaige Rücknahmen von Fördergeldern Eventuel tilbagebetaling af udbetalt tilskud Eu ro Schätzung der Mittelabrufungen im kommenden Jahr Vurdering af beløb for udbetalingsanmodninger i det kommende år Eu ro lg.o2. j2% Datum und Ort xx.xx., Sønderborg / Sonderburg Dato og sted Peter Dragsbo Unterschrift des Leadpartners Leadpartners underskrift Einzureichen an / indsendes til INTERREG-Sekretarjat Entwicklungsagentur Nord GmbH Lise-Meitner-Str. 2, D Flensburg Tel: Fax: Mail: sekretariat~interreg4a.de Part-tinanced by the EU

JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING

JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING für ein Projekt aus dem Programm / for et projekt under programmet INTERREG IV A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. Für jedes Kalenderjahr ist vom Leadpartner des Projekts ein mit

Læs mere

JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING. Bones4Culture 2011. INTERREG IV A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.

JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING. Bones4Culture 2011. INTERREG IV A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING Bones4Culture 20 INTERREG IV A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. Für jedes Kalenderjahr ist vom Leadpartner des Projekts ein mit den deutschen und dänischen Projektpartnern abgestimmter

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

STATUSRAPPORT til brug ved udbetalingsanmodning for halvårsregnskab

STATUSRAPPORT til brug ved udbetalingsanmodning for halvårsregnskab STATUSRAPPORT til brug ved udbetalingsanmodning for halvårsregnskab Status for gennemførelsen af aktiviteterne i projektet Udbetaling af INTERREG-tilskud kræver at der afleveres en rapport over de aktiviteter,

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING

JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING für ein Projekt aus dem Programm / for et projekt under programmet INTERREG IV A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. Für jedes Kalenderjahr ist vom Leadpartner des Projekts ein mit

Læs mere

Sønderborg 17.8.06/pd

Sønderborg 17.8.06/pd Sønderborg 17.8.06/pd MINDRETALSLIV - NÅR HISTORIEN BLIVER KONKRET Die Wahrheit ist konkret har Hegel sagt. Meget er skrevet og sagt om de nationale mindretal i det slesvigske grænseland men hvor meget

Læs mere

Schlussbericht / slutrapport. für ein Projekt aus dem Programm / for et projekt under programmet. INTERREG 4 A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.

Schlussbericht / slutrapport. für ein Projekt aus dem Programm / for et projekt under programmet. INTERREG 4 A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. Schlussbericht slutrapport für ein Projekt aus dem Programm for et projekt under programmet INTERREG 4 A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. Beim Abschluss des Projekts ist vom Leadpartner ein mit den deutschen

Læs mere

Præsentationsrunde prioritet 4 Präsentationsrunde Priorität t 4

Præsentationsrunde prioritet 4 Präsentationsrunde Priorität t 4 Præsentationsrunde prioritet 4 Präsentationsrunde Priorität t 4 Funktionelt samarbejde (institutionel kapacitet og interkulturel forståelse) Funktionelle Zusammenarbeit (institutionelle Kapazität und interkulturelles

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg

INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg Das Projekt Haus der Minderheiten erhält eine Förderung aus Mitteln des INTERREGProgramms 4A Syddanmark Schleswig K.E.R.N für den Zeitraum 2013-2015

Læs mere

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administratin im Rahmen der 1st-Level-Kntrlle für Begünstigte (Prjektpartner und Leadpartner) - siehe Merkblatt Anfrderungen

Læs mere

JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING

JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING für ein Projekt aus dem Programm / for et projekt under programmet INTERREG IV A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. Für jedes Kalenderjahr ist vom Leadpartner des Projekts ein mit

Læs mere

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis kultkit-kickoff 28. 11. 2015 Rønnebæksholm Næstved Velkomst Begrüßung Linda Frederiksen Kulturudvalgsformand i Næstved Kommune Vorsitzende

Læs mere

Projektvorstellung Ausschuss für Umwelt, Agrar und Energiewirtschaft 31.10.2012

Projektvorstellung Ausschuss für Umwelt, Agrar und Energiewirtschaft 31.10.2012 Projektvorstellung Ausschuss für Umwelt Agrar und Energiewirtschaft.. GRENZWASSER - Gemeinsamer Hochwasserschutz im Zeichen des Klimawandels - GRÆNSEVAND - Fælles sikkerhed mod oversvømmelse i lyset af

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg

INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg The House of Minorities project receives funding for an am0unt of 350,000 Euro from the INTERREG-programme 4A Syddanmark Schleswig K.E.R.N for the

Læs mere

Welcome. Latscho Diwess. Hjertlig velkommen. Herzlich Willkommen. Hartlik wäljkiimen

Welcome. Latscho Diwess. Hjertlig velkommen. Herzlich Willkommen. Hartlik wäljkiimen Welcome Herzlich Willkommen Hjertlig velkommen Latscho Diwess Hartlik wäljkiimen BUND DEUTSCHER NORDSCHLESWIGER FUEN KONGRESS 2014 DEUTSCH-DÄNISCHES GRENZLAND Donnerstag, 08. Mai Eröffnung 09:30 Offizielle

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

Antragsformular im Programm Interreg Deutschland-Danmark Ansøgningsskema i programmet Interreg Deutschland-Danmark

Antragsformular im Programm Interreg Deutschland-Danmark Ansøgningsskema i programmet Interreg Deutschland-Danmark Antragsformular im Programm Interreg Deutschland-Danmark Ansøgningsskema i programmet Interreg Deutschland-Danmark 1. Allgemeine Angaben (Projektüberblick zusammenfassend) Generelle oplysninger (projektoversigt

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Programm des Festaktes Program for jubileumsfestligheden aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen

Netværkstræf / Netzwerktreffen Netværkstræf / Netzwerktreffen Kulturelle aktører i FemernBælt regionen Kultur Akteure der Fehmarnbeltegion 22.01.2014, Scandlines Rödby-Puttgarden Program Programm Kl. 13.45-14.15 Velkomst og introduktion,

Læs mere

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts?

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts? Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel Handleplan: Tønder Festival Fyrtårnsprojektets indhold? Handlungsplan: Tønder Festival Inhalt des Leuchtturmprojekts? Tønder Festival ønsker at

Læs mere

Projektjahresbericht Projektårsrapport

Projektjahresbericht Projektårsrapport Projektjahresbericht Projektårsrapport Bericht über Projektaktivitäten Rapport om projektaktiviteter Vorbemerkung In diesem Formular finden Sie Beispieltexte, um einen besseren Eindruck davon zu erhalten,

Læs mere

Genehmigt. Genehmigt. Tønder, den 11.september 2012 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen

Genehmigt. Genehmigt. Tønder, den 11.september 2012 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen Til partnerne i projektet Beredskab uden grænser Tønder, den 11.september 2012 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen Referat af følgegruppemøde onsdag den 05 september 2012 kl. 10-12

Læs mere

Padborg, 03.03.2015. Entschuldigt: Thomas Pfannkuch, Landesregierung Kiel, Martin Lorenzen, Sydslesvigsk Vælgerforening, Claus Dall, Kommune Haderslev

Padborg, 03.03.2015. Entschuldigt: Thomas Pfannkuch, Landesregierung Kiel, Martin Lorenzen, Sydslesvigsk Vælgerforening, Claus Dall, Kommune Haderslev Padborg, 03.03.2015 Referat af Forvaltningsgruppemødet den 19. februar 2015 kl. 9.00 på Regionskontor Sønderjylland-Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg Protokoll der Sitzung der Verwaltungsgruppe am 19.

Læs mere

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE Nykøbing, 13.10.2017 Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende Anbei sende ich Ihnen eine Ausschreibung für die Gestaltung eines Corporate Designs und einer Homepage

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

Padborg, 12. februar 2015

Padborg, 12. februar 2015 Padborg, 12. februar 2015 Referat af Forvaltningsgruppemødet den 2. februar 2015 kl. 9.00 på Regionskontor Sønderjylland - Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg Protokoll der Sitzung der Verwaltungsgruppe

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Peter Harry Carstensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst

Læs mere

Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen. Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion

Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen. Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen Grenzregion Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion Medlemmer / Mitglieder 1. Martina Würker, Vorsitzende der Geshäftsführung der Agentur für Arbeit, Flensburg

Læs mere

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010 Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km ATLETIK & MOTION ANMELDUNG UND INFORMATION: www.grenzlauf.dk VORTRAINING JEDEN MONTAG um 18.00 Uhr bei den Grænsehallerne WILLKOMMEN ZUM GRENZLAUF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk niveau B Thomas Steenbjerg

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Volkshochschulen 05.03.2013, Volkshochschule Oldenburg i.h.

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Volkshochschulen 05.03.2013, Volkshochschule Oldenburg i.h. Netværkstræf / Netzwerktreffen Aftenskoler mv. Aftenskoler mv. Volkshochschulen 05.03.2013, Volkshochschule Oldenburg i.h. Program Programm Kl. 11.30-13.00 Velkomst og introduktion, frokost Begrüßung,

Læs mere

Slægtsforskning i Tyskland

Slægtsforskning i Tyskland Slægtsforskning i Tyskland Hvis man ikke har fødselssted og dato fra folketællinger, kan de måske findes i pasprotokoller. Når man har fødselsstedet og fødselsdatoen man søge i: http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Læs mere

Padborg, den 16.05.2012. Kommune, Claus Dall, Haderslev Kommune, Ralf Marquardt, tolk,

Padborg, den 16.05.2012. Kommune, Claus Dall, Haderslev Kommune, Ralf Marquardt, tolk, Padborg, den 16.05.2012 Referat fra bestyrelsesmødet den 20. april 2012 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom 20. April 2012 im Regionskontor Deltagere bestyrelse: Landrat Dieter Harrsen,

Læs mere

Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne.

Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne. VEJLEDNING VEDRØRENDE AFSLUTNING AF ET PROJEKT Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne. Projektperiode

Læs mere

Rainer Hering, Johan Peter Noack, Steen Ousager, Hans Schultz Hansen Udgivernes forord

Rainer Hering, Johan Peter Noack, Steen Ousager, Hans Schultz Hansen Udgivernes forord Rainer Hering, Johan Peter Noack, Steen Ousager, Hans Schultz Hansen Udgivernes forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Rede des Landesvorsitzenden des SSW Flemming Meyer zum Tagesordnungspunkt 7 a Landesverband Schiffbrücke 42 24939 Flensburg Tel. (0461) 144 08 310 Fax (0461) 144 08 313 info@ssw.de Formandens beretning

Læs mere

Newsletter No.1 November Erfolgreicher Kick-off Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics

Newsletter No.1 November Erfolgreicher Kick-off Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics Newsletter No.1 November 2013 Erfolgreicher Kick-off Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics Am 30. Mai fand der erste Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 13.11.2017 Dato: Torsdag den 2. november 2017 kl. 15.30 Referat: Arbejdsmarkedsudvalg Referent: Andrea Graw-Teebken Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg Bilag: TOP 2

Læs mere

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Leadpartneraftale om tilskud fra samarbejdsprogrammet Interreg 5A Deutschland-Danmark med henblik på at gennemføre projektet

Leadpartneraftale om tilskud fra samarbejdsprogrammet Interreg 5A Deutschland-Danmark med henblik på at gennemføre projektet Leadpartnervertrag über einen Zuschuss aus dem Kooperationsprogramm Interreg 5A Deutschland-Danmark zur Durchführung des Projektes Leadpartneraftale om tilskud fra samarbejdsprogrammet Interreg 5A Deutschland-Danmark

Læs mere

Leadpartneraftale om tilskud fra samarbejdsprogrammet Interreg 5A Deutschland-Danmark med henblik på at gennemføre projektet

Leadpartneraftale om tilskud fra samarbejdsprogrammet Interreg 5A Deutschland-Danmark med henblik på at gennemføre projektet Leadpartnervertrag über einen Zuschuss aus dem Kooperationsprogramm Interreg 5A Deutschland-Danmark zur Durchführung des Projektes Leadpartneraftale om tilskud fra samarbejdsprogrammet Interreg 5A Deutschland-Danmark

Læs mere

Kreativitetsteknikker og praktiske øvelser til innovation. Angewandte Kreativitätstechniken und praktische Übungen

Kreativitetsteknikker og praktiske øvelser til innovation. Angewandte Kreativitätstechniken und praktische Übungen Kreativitetsteknikker og praktiske øvelser til innovation IHK Flensborg, Dansk-Tysk innovationsdag Angewandte Kreativitätstechniken und praktische Übungen IHK Flensborg, Deutsch-Dänischer Innovationstag

Læs mere

Padborg den 18.04.2012

Padborg den 18.04.2012 Padborg den 18.04.2012 Referat fra mødet i Udvalget for Kultur, kontakt og samarbejde i Kreishaus i Schleswig, den 18.04.2012 Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Kontakt und Zusammenarbeit

Læs mere

Leuchtturm: Tønder Kommune

Leuchtturm: Tønder Kommune Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel: Tønder Festival Handleplan: Tønder Festival er valgt som Tønder Kommunes Kulturelle Fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig i 2015. Tønder

Læs mere

SMiK-NEWSLETTER 6 - April 2014 SMiK-NYHEDSBREV 6 - april 2014

SMiK-NEWSLETTER 6 - April 2014 SMiK-NYHEDSBREV 6 - april 2014 Nationale Stereotype und Marketingstrategien in der deutsch-dänischen interkulturellen Kommunikation Nationale Stereotyper og marketingstrategier i den dansk-tyske interkulturelle Kommunikation SMiK-NEWSLETTER

Læs mere

Padborg, den 22.12.2015

Padborg, den 22.12.2015 Padborg, den 22.12.2015 Referat bestyrelsesmøde torsdag den 10. december 2015 kl. 10.00 hos Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung, Donnerstag, den 10. Dezember 2015, um 10.00 Uhr im Regionskontor

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Tønder, den 5. februar 2014 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen. Til partnerne i projektet Beredskab uden grænser

Tønder, den 5. februar 2014 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen. Til partnerne i projektet Beredskab uden grænser Til partnerne i projektet Beredskab uden grænser Tønder, den 5. februar 2014 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen Der indkaldes hermed til det tolvte møde i følgegruppen for det dansk-tyske

Læs mere

Padborg, 07.02.2014. Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom 27. Januar 2014 im Regionskontor

Padborg, 07.02.2014. Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom 27. Januar 2014 im Regionskontor Padborg, 07.02.2014 Referat af forvaltningsgruppemødet den 27. januar 2014 på Regionskontoret Deltagere: Kristina Hofmann, Kreis Schleswig-Flensburg; Palle Menzel, Kreis Nordfriesland; Margriet Pless Jansen,

Læs mere

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel. kulturlink Fehmarnbeltregion Leben im neuen Kulturraum Leve i et nyt kulturrum

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel. kulturlink Fehmarnbeltregion Leben im neuen Kulturraum Leve i et nyt kulturrum [Stand Berichtsmuster Nov. 2010] Jahresbericht für ein Projekt aus dem EU-Programm INTERREG IV A Fehmarnbeltregion Årsrapport til brug for et projekt under EU s INTERREG IVA Programmet Fehmarnbeltregion

Læs mere

Kære medlemmer af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. Sehr geehrte Mitglieder des Kulturausschusses Sønderjylland- Schleswig,

Kære medlemmer af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. Sehr geehrte Mitglieder des Kulturausschusses Sønderjylland- Schleswig, Kære medlemmer af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig Sehr geehrte Mitglieder des Kulturausschusses Sønderjylland- Schleswig, Hermed fremsendes referat fra mødet den 7.12.2015 kl. 15.30 i Haderslev. hiermit

Læs mere

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK?

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? SMiK-Projekt Ergebnisse aus der SMiK-Fragebogenuntersuchung TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? Resultater fra SMiK-spørgeskemaundersøgelsen Erla Hallsteinsdóttir Hrsg. von Red.

Læs mere

Dr. Maike Vollstedt (IPN Kiel) Thomas Albrechtsen, Ph.D. (SDU Odense)

Dr. Maike Vollstedt (IPN Kiel) Thomas Albrechtsen, Ph.D. (SDU Odense) Dr. Maike Vollstedt (IPN Kiel) Thomas Albrechtsen, Ph.D. (SDU Odense) Einleitung Ausgangslage Ansatz & Ziele Struktur und Arbeitspakete Öffentlichkeitsarbeit MaP...... hat zum Ziel, das mathematische Bildungsniveau

Læs mere

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel. kulturlink Fehmarnbeltregion Leben im neuen Kulturraum Leve i et nyt kulturrum

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel. kulturlink Fehmarnbeltregion Leben im neuen Kulturraum Leve i et nyt kulturrum [Stand Berichtsmuster Nov. 2010] Jahresbericht für ein Projekt aus dem EU-Programm INTERREG IV A Fehmarnbeltregion Årsrapport til brug for et projekt under EU s INTERREG IVA Programmet Fehmarnbeltregion

Læs mere

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG)

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG) An das Bundessozialamt Babenbergerstraße 5 A-1010 Wien mail: bundessozialamt@basb.gv.at Antrag auf Gewährung von Hilfeleistungen nach dem österreichischen Verbrechensopfergesetz (VOG) Die Angaben sind

Læs mere

JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING

JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING für ein Projekt aus dem Programm / for et projekt under programmet INTERREG IV A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. Für jedes Kalenderjahr ist vom Leadpartner des Projekts ein mit

Læs mere

MØD MINDRETAL - Sprog og Kultur

MØD MINDRETAL - Sprog og Kultur MØD MINDRETAL - Sprog og Kultur Hvad er et nationalt mindretal? Hvad er et mindretalssprog? Hvad er regionale sprog? Sprogpagten, hvad er det? Hvad er sproglig mangfoldighed? Få svarene 23. juni på Alsion

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Padborg, 17.03.2015. Protokoll der Sitzung am Montag den 26.02.2015 um 15.30 Uhr im Rathaus Flensburg.

Padborg, 17.03.2015. Protokoll der Sitzung am Montag den 26.02.2015 um 15.30 Uhr im Rathaus Flensburg. Padborg, 17.03.2015 Referat af mødet torsdag den 26.02.2015 kl. 15.30 på Rathaus Flensburg. Protokoll der Sitzung am Montag den 26.02.2015 um 15.30 Uhr im Rathaus Flensburg. Deltager: Tim Wulff, Aabenraa

Læs mere

Lisbet Mikkelsen Buhl & Anke Tästensen

Lisbet Mikkelsen Buhl & Anke Tästensen Lisbet Mikkelsen Buhl & Anke Tästensen University College Syddanmark Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig Dansk Skoleforening for Sydslesvig at udvikle og formidle faglig og pædagogisk kompetence

Læs mere

Newsletter No.2 June 2014. Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes BeltLogistics statt.

Newsletter No.2 June 2014. Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes BeltLogistics statt. Newsletter No.2 June 2014 3. Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes BeltLogistics

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Leuchtturm: Tønder Kommune

Leuchtturm: Tønder Kommune Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel: Tønder Festival Handleplan: Tønder Festival er valgt som Tønder Kommunes Kulturelle Fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig frem til 2016.

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Susanne Krarup Schrøder

Læs mere

Kursus- og servicehefte

Kursus- og servicehefte Kursus- og servicehefte 1 Kurser/tilbud SSWs servicetilbud Kursuskalender 2013 Orientering til SSWs kommunalpolitikere For os i Sydslesvig. 2 Kære kursister! Igen har SSW-Landsforbundet den glæde at kunne

Læs mere

MaP Newsletter. 4 / 2012 1. Jahrgang / Årgang. MaP präsentiert sich auf dem INTERREG Round Table der IHK Flensburg

MaP Newsletter. 4 / 2012 1. Jahrgang / Årgang. MaP präsentiert sich auf dem INTERREG Round Table der IHK Flensburg 4 / 2012 1. Jahrgang / Årgang Inhalt MaP präsentiert sich auf dem INTERREG Round Table der IHK Flensburg 1 Das Arbeitspaket 2 Verbesserung der berufspraktischen Ausbildung von Lehrkräften stellt sich vor

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG 2013 2016

KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG 2013 2016 KULTURAFTALE/KULTURVEREINBARUNG 2013 2016 KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG 2013 2016 MELLEM DEN DANSKE KULTURMINISTER, MINISTERIET FOR JUSTITS, KULTUR OG EUROPA VED LAND SCHLESWIG- HOLSTEIN, REGION SYDDANMARK

Læs mere

Budget Bestyrelsen har på mødet den 3. juni besluttet følgende grundbeløb for budgetårene 2017 / 2018

Budget Bestyrelsen har på mødet den 3. juni besluttet følgende grundbeløb for budgetårene 2017 / 2018 02.12.2016 Bestyrelsesmøde / Vorstandssitzung TOP 7 24.11.2016 Budget 2017-2018 Bestyrelsen har på mødet den 3. juni besluttet følgende grundbeløb for budgetårene 2017 / 2018 Entwurf Haushaltsplan 2017-2018

Læs mere

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel. Destination Fehmarnbelt. 2. Projektzeitraum 2. Projektperiode 01.05.2009-30.06.2012

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel. Destination Fehmarnbelt. 2. Projektzeitraum 2. Projektperiode 01.05.2009-30.06.2012 Schlussbericht für ein Projekt aus dem EU-Programm INTERREG IV A Fehmarnbeltregion Slutrapport til brug for et projekt under EU s INTERREG IVA Programmet Fehmarnbeltregion Der Bericht ist gleich lautend

Læs mere

Åbning af Grænzeland + Kinaudstilling Augustiana, søndag den 22. januar kl. 14 Åbningstale ved Stephan Kleinschmidt

Åbning af Grænzeland + Kinaudstilling Augustiana, søndag den 22. januar kl. 14 Åbningstale ved Stephan Kleinschmidt Åbning af Grænzeland + Kinaudstilling Augustiana, søndag den 22. januar kl. 14 Åbningstale ved Stephan Kleinschmidt Velkommen En super kunst søndag og det er mig en stor glæde, at kunne åbne ikke én, men

Læs mere

Padborg, den 11.07.2013. Dolmetscher: Ralf Marquardt Protokoll: Anna Kindberg

Padborg, den 11.07.2013. Dolmetscher: Ralf Marquardt Protokoll: Anna Kindberg Padborg, den 11.07.2013 Referat fra mødet i Kulturudvalgs Sønderjylland-Schleswig den 13.6.2013 kl. 15.30, på Scheersberg Protokoll der Sitzung des Kulturausschuss Sønderjylland- Schleswig vom 13.6.2013

Læs mere

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel (så kort som muligt samme titel på dansk og på tysk)

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel (så kort som muligt samme titel på dansk og på tysk) [Stand Antragsmuster Februar 2012] Antrag auf Zuschuss aus dem EU-Programm INTERREG IV A Fehmarnbeltregion Ansøgning om tilskud under EU s INTERREG IVA Program Femern Bælt-region Der Antrag ist gleich

Læs mere

KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG

KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG 2017-2020 MELLEM DEN DANSKE KULTURMINISTER, MINISTERIET FOR JUSTITS, KULTUR OG EUROPA VED LAND SCHLESWIGHOLSTEIN, REGION SYDDANMARK OG KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG

Læs mere

Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab

Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab 1. Generelle oplysninger På fastlagt tidspunkter i den støtteberettigede projektløbetid skal det enkelte projekt, rapportere til Interreg-administrationen

Læs mere

Future Borders Young Minds in Digital Action

Future Borders Young Minds in Digital Action Future Borders Young future borders - Young MInds in Digital Action 1 Ziel des Projektes Das historische Ereignis von 1864 beleuchten und das Thema mit aktuellen Fragestellungen aus dem Bereich Demokratie,

Læs mere

Overblik. Slides 3-4: Introduktion. Slides 5-9: Mindretallenes Hus. Slides 10-16: Mindretal i Tyskland. Slides 17-20: Mindretal i Europa

Overblik. Slides 3-4: Introduktion. Slides 5-9: Mindretallenes Hus. Slides 10-16: Mindretal i Tyskland. Slides 17-20: Mindretal i Europa MINDRETALLENES HUS Overblik Slides 3-4: Introduktion Slides 5-9: Mindretallenes Hus Slides 10-16: Mindretal i Tyskland Slides 17-20: Mindretal i Europa Slides 21-23: Afsluttende del 3/23 Introduktion Det

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

- Vedlæg venligst kopi. - a. Industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder inklusive erfaringer og viden (f.eks.

- Vedlæg venligst kopi. - a. Industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder inklusive erfaringer og viden (f.eks. 1. eksemplar - til ansøgerens skattemyndighed / Kenn-Nummer Henvisning iht. den tyske lov om databeskyttelse: De rekvirerede data indsamles på grundlag af 149ff. i den tyske afgiftslov. Anmodning iht.

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD Fokus på Tyskland Ihr Lieferant von METALL KOMPONENTEN Kort firma intro til Global Supplier 10 år gammel virksomhed, med hovedsæde i Hjørring Forretningsområde: Outsourcing af metal komponenter DNV/GL

Læs mere

Workshop 1. Ideværksted: Kulturmarkedsføring over grænsen Ideenwerkstatt: Kulturmarketing über Grenzen?

Workshop 1. Ideværksted: Kulturmarkedsføring over grænsen Ideenwerkstatt: Kulturmarketing über Grenzen? Workshop 1 Ideværksted: Kulturmarkedsføring over grænsen Ideenwerkstatt: Kulturmarketing über Grenzen? Workshop 1: grænseoverskridende kommunikation grenzübergreifende Kommunikation Thomas Waldner Geschäftsbereichsleiter

Læs mere

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel. kulturlink Fehmarnbeltregion Leben im neuen Kulturraum Leve i et nyt kulturrum

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel. kulturlink Fehmarnbeltregion Leben im neuen Kulturraum Leve i et nyt kulturrum [Stand Berichtsmuster Nov. 2010] Jahresbericht für ein Projekt aus dem EU-Programm INTERREG IV A Fehmarnbeltregion Årsrapport til brug for et projekt under EU s INTERREG IVA Programmet Fehmarnbeltregion

Læs mere

Padborg, 27.10.2015. Teilnehmer: Gabriele Stappert, Stadt Flensburg, Allan Emiliussen,

Padborg, 27.10.2015. Teilnehmer: Gabriele Stappert, Stadt Flensburg, Allan Emiliussen, Padborg, 27.10.2015 Referat fra mødet den 22.9.2015 kl. 15.30 i Frøken Jensen, Skelde Protokoll der Sitzung am 22.9.2015, 15.30 Uhr im Frøken Jensen, Skelde Deltagere: Gabriele Stappert, Stadt Flensburg,

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

Vedtægter Satzung. Vedtægter Satzung. for Dansk-Tysk Selskab der Dänisch-Deutschen Gesellschaft. der Dänisch-Deutschen Gesellschaft

Vedtægter Satzung. Vedtægter Satzung. for Dansk-Tysk Selskab der Dänisch-Deutschen Gesellschaft. der Dänisch-Deutschen Gesellschaft Vedtægter Satzung Vedtægter Satzung for Dansk-Tysk Selskab der Dänisch-Deutschen Gesellschaft for Dansk-Tysk Selskab der Dänisch-Deutschen Gesellschaft 1 Navn og Hjemsted 1 Selskabets navn er Dansk-Tysk

Læs mere