Opgave 1 Opret det første regneark

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave 1 Opret det første regneark"

Transkript

1

2 Casen består af en række lektionsopgaver og er bygget op om et fælles tema. Formålet er at repetere det lærte stof i en ny og større sammenhæng. Hver lektionsopgave indledes med en opgaveforklaring samt et eksempel på resultatet. Hvis du kan udføre opgaven alene efter denne beskrivelse, er det flot. Hvis du har brug for mere detaljeret instruktion, kan du anvende det efterfølgende skema. De grå rækker fortæller, hvad du skal gøre, mens de hvide rækker nedenunder beskriver hvordan. Hvis du kan løse opgaverne ud fra de grå rækker alene, er det fint. I mange af opgaverne kan du arbejde videre på løsningen fra den forrige opgave. I andre tilfælde skal du bruge en fil som beskrevet under afsnittet Inden du går i gang i den aktuelle opgave. Opgave 1 Opret det første regneark... 2 Opgave 2 Håndter regneark og projektmapper... 5 Opgave 3 Formater og udskriv... 8 Opgave 4 Formler og tabeller Opgave 5 Funktioner og grafik Opgave 6 Diagrammer, m.m

3 Opgave 1 Opret det første regneark Opgavebeskrivelse Peter vil lukke baghaven af med et hegn og har fundet en pæn løsning i en brochure. Da løsningen består af en masse enkeltpriser, skal du hjælpe ham med at lave en regnearksopstilling, som kan udregne den samlede pris. Peter har lavet den viste skitse over det ønskede hegn, men vil gerne have en fleksibel opstilling, så han let kan ændre hegnssammensætningen og få udregnet den aktuelle pris. Opgave Åbn Excel og opret den opstilling, der er vist i illustrationen Udkast til højre. Gem projektmappen under navnet Hegn i en ny undermappe med navnet Mine resultater. Undermappen skal oprettes i mappen Dokumenter. Indtast det nødvendige antal hegnselementer ud fra den skitse, der er vist under opgavebeskrivelsen. Opret tre formler: En formel i A6 skal ud fra antallet af låger og hegn beregne, hvor mange stolper der skal bruges til hegnet. En formel i D3 skal beregne den samlede pris for låger. Udkast. En autosum-formel i D7 skal kunne beregne den samlede pris for hele hegnet. Når formlerne er oprettet, skal du rette celle C2, C4, B4, B5 og A7, så din opstilling kommer til at se ud som vist i illustrationen Færdigt resultat. Mens du retter opstillingen, skal du både prøve at redigere og erstatte indhold og bruge såvel almindeligt som numerisk tastatur. Prøv også at ændre zoom, opdele vinduet og fjerne vinduesopdelingen igen. Færdigt resultat. Illustrationen Færdigt resultat viser, hvordan din opstilling skal se ud, når du er helt færdig med lektionsopgaven. Din opstilling skal dog ikke indeholde de viste markeringer. De viser blot, hvilke celler der skal indeholde formler. 1 Start Excel. Brug app en på startskærmen. eller Skriv Excel på startskærmen og klik på Excel 2013 under søgeresultaterne. 2 Indtast teksten i række 1 og 2 som vist i illustrationen Udkast. Teksten skal placeres i de samme celler som vist. Brug hhv. <Enter> og <Tab> til at springe til den næste celle. 3 Få Excel til at tilpas bredden på kolonne B automatisk. Klik på kolonnebogstav B. Skift til fanen Hjem og brug knappen Formater i gruppen Celler. Fortsættes 2

4 4 Skift til Zoom 150 %. Skift til fanen Vis og brug knappen Zoom i gruppen Zoom. 5 Indtast data i kolonne B og C som vist i illustrationen Udkast først i denne opgave. Tallene skal indtastes vha. det numeriske tastatur, hvis det findes på din computer. Indtast de viste data først tekst og bagefter tal vha. det numeriske tastatur, som er placeret helt til højre på tastaturet. 6 Opdel vinduet. Brug gruppen Vindue på fanen Vis. 7 Opret en ny undermappe med navnet Mine resultater i mappen Dokumenter og gem din projektmappe under navnet Hegn i mappen. Skift til fanen Filer og klik på Gem som. Klik på Computer. Klik på Gennemse. Åbn mappen Dokumenter, hvis den ikke allerede er åben. Klik på knappen Ny mappe, skriv Mine resultater og tast <Enter>. Skriv Hegn i tekstfeltet Filnavn og klik på Gem. 8 Fjern opdelingen af vinduet. Træk delelinjerne ud til regnearkets kant hvis du trækker linjerne længere end til kanten, bliver de ikke slettet. 9 Skift til den zoomværdi, du helst vil arbejde med. Brug statuslinjen (nederste højre hjørne). 10 Rediger indholdet af celle B4 til Hegn Smalt og rediger B5 til Hegn Bredt. Dobbeltklik på den celle, hvis indhold du vil redigere. 11 Erstat indholdet af celle C2 med Pris pr. stk. og erstat indholdet af celle C4 med 285. Klik på den celle, hvis indhold du vil erstatte, og skriv det nye indhold. 12 Tilpas bredden på kolonne B og C. Dobbeltklik på stregen mellem kolonnebogstav B og C og mellem C og D. 13 Erstat indholdet af celle D2 med Samlet pris. Klik på cellen og skriv det nye indhold. 14 Fortryd indtastningen af Samlet pris. Klik på knappen Fortryd på værktøjslinen Hurtig adgang. 15 Gem projektmappen igen. Brug knappen Gem på værktøjslinjen Hurtig adgang. 16 Indtast på baggrund af den skitse, der er vist i starten af lektionsopgaven, det nødvendige antal hegnselementer i cellerne A3-A5. Tæl på skitsen, hvor mange hhv. låger, smalle hegn og brede hegn der skal bruges, og indtast resultaterne i regnearket. 17 Brug musen til at oprette en formel i celle D3. Formlen skal beregne den samlede pris for hver type hegnselement. Den rigtige formel er A3*C3. Klik på celle D3 og tast = Klik på celle A3, tast * klik på celle C3 og klik på. Fortsættes 3

5 18 Tjek, om formlens resultat ser fornuftigt ud. Lav i modsat fald formlen om. Er A3 gange C3 lig resultatet i D3? 19 Brug tastaturet til at oprette en formel i celle A6, som udregner det nødvendige antal stolper. Den rigtige formel er A3+A4+A Kontroller vha. skitsen af hegnet, om formlens resultat ser fornuftigt ud. Der skal være en stolpe for hver lodret streg på skitsen. 21 Skriv Samlet pris i alt i celle A7 og tilpas kolonnens bredde. Træk i stregen mellem kolonnebogstav A og B, til kolonnens bredde er passende. 22 Indsæt vha. Autosum en formel i celle D7, der udregner den samlede pris i alt. Klik på celle D7. Skift til fanen Hjem. Brug knappen Autosum i gruppen Redigering. 23 Ændr antallet af låger til 3 og læg mærke til, hvad der sker i de celler, der indeholder formler (D3, A6, D7). Cellerne påvirkes først, når celle A3 er lukket. 24 Fortryd ændringen. Tast <Ctrl>+<Z>. 25 Kontroller, at din opstilling er magen til illustrationen Færdigt resultat, som er vist først i opgaven. Hvis det ikke er tilfældet, skal du finde og rette fejlene. Vær især opmærksom på tallene i kolonne A og D. 26 Gem projektmappen og afslut Excel. Klik på knappen Gem og klik på knappen Luk. 4

6 Opgave 2 Håndter regneark og projektmapper Opgavebeskrivelse I denne opgave skal du arbejde videre med et regneark, som Peter skal bruge i forbindelse med køb af hegn til hans baghave. Først skal du færdiggøre den eksisterende opstilling, så den kan bruges til en eventuel bestilling af det pågældende hegn. Derefter skal du arbejde med et budget, som Peter har påbegyndt oprettelsen af. Budgettet skal bl.a. bruges til at belyse, hvor mange penge Peter efter 1. kvartal har til rådighed til køb af et hegn. Sidst i opgaven skal du oprette et nyt regneark, som skal bruges til oplysninger om et andet hegn, som Peter overvejer at købe. Det er det hegn, som er vist i skitsen her. Opgave Færdiggør den eksisterende hegnsopstilling, så det færdige resultat ser ud som vist her, inkl. arknavn. Markeringerne viser, hvilke celler der skal indeholde formler. Indsæt et nyt regneark og giv det navnet Budget. Flyt budgetopstillingen fra celle A10-B25 på regnearket Hegn med spidser til celle A1-B16 på regnearket Budget. Marker de celler, som er markeret i illustrationen her, og indsæt en autosum-formel, som lægger beløbene for januar, februar og marts sammen. Opret en kopi af regnearket Hegn med spidser og kald kopien Hegn med buer. Tilpas overskriften og placer regnearkene som vist i illustrationen herunder. Åbn projektmappen Oplysninger om hegn med buer, som findes i mappen Lektionsopgaver. Kopier varenumre og pris fra regnearket Varenumre og indsæt dem på regnearket Hegn med buer i projektmappen Flere hegn. Tilpas antallet af hegnselementer, så det passer med illustrationen her til højre, som også viser det færdige resultat. Inden du går i gang Åbn projektmappen Pris på hegn, som er gemt i mappen Lektionsopgaver. Gem projektmappen som Flere hegn i mappen Mine resultater (se den forrige opgave). 5

7 1 Omdøb Ark1 til Hegn med spidser og ændr opstillingens overskrift til Hegn med spidser. Dobbeltklik på arkfanen for at omdøbe den. Ret overskriften i række 1. 2 Kopier formlen i celle D3 til cellerne D4-D6. Klik på celle D3 og brug fyldhåndtaget i nederste højre hjørne af cellen. 3 Kontroller resultatet af formlen i celle D7. Resultatet af formlen skal være Indtast data i kolonne E som vist i kolonne C på regnearket Hegn med spidser i starten af opgaven. Varenumrene skal indtastes som tekst. Brug evt. det numeriske tastatur. Skriv en (apostrof) før hvert varenummer. Apostrofen er placeret ved siden af Enter-tasten og deler tast med *. 5 Indsæt en kolonne før kolonne C. Klik på celle C2 og brug listen Indsæt i gruppen Celler. 6 Flyt cellerne F2-F6 til C2-C6 vha. musen. Træk en markering ved at holde museknappen nede. Træk i kanten af markeringen. 7 Indsæt et nyt regneark. Kald regnearket Budget. Indsæt regnearket vha. knappen Nyt ark, der er placeret nederst i skærmbilledet. Omdøb det indsatte regneark. 8 Flyt regnearket Budget, så det er placeret til venstre for regnearket Hegn med spidser. Træk i regnearkets fane. 9 Flyt budgetopstillingen fra celle A10-B25 på regnearket Hegn med spidser til celle A1-B16 på regnearket Budget. Brug knapperne i gruppen Udklipsholder på fanen Hjem. 10 Brug autofyld til at kopiere celle B2-B16 på regnearket Budget til celle C2-D16. Marker celle B2-B16. Træk fyldhåndtaget (nederste højre hjørne af markeringen) til celle D Skriv 1. kvartal i celle E2. Klik på celle E2 og indtast teksten. 12 Marker cellerne E4-E6, E9-E14, E16 (se evt. markeringen på regnearket Budget i starten af opgaven) og indsæt Autosum i de markerede celler. Marker cellerne E4-E6. Hold Ctrl-tasten nede og marker cellerne E9-E14 og E16. Klik på knappen Autosum i gruppen Redigering på fanen Hjem. 13 Kopier regnearket Hegn med spidser, så kopien er placeret efter originalen. Skift til regnearket Hegn med spidser. Hold Ctrl-tasten nede, mens du trækker arkfanen Hegn med spidser til højre. Fortsættes 6

8 14 Omdøb kopien af regnearket til Hegn med buer. Resultatet skal se ud som vist her 15 Ændr opstillingens overskrift til Hegn med buer og ret antallet af hegnselementer, så det passer med skitsen først i opgaven. Antallet af smalle hegn skal ændres til Åbn projektmappen Oplysninger om hegn med buer. Projektmappen er placeret i mappen Lektionsopgaver. 17 Kopier varenumre og pris fra regnearket Varenumre og indsæt dem på regnearket Hegn med buer i projektmappen Flere hegn. Når du er færdig, skal opstillingen se ud som vist på regnearket med overskriften Hegn med buer, som er vist i starten af opgaven. Kopier cellerne B3-C6 på regnearket varenumre. Skift til fanen Vis. Klik på Skift vindue i gruppen Vindue og vælg Flere hegn. Klik på celle C3 på regnearket Hegn med buer. Skift til fanen Hjem og klik på knappen Sæt ind. 18 Luk projektmappen Oplysninger om hegn med buer. Skift til projektmappen og klik på knappen Luk. 19 Gem og luk projektmappen Flere hegn. 7

9 Opgave 3 Formater og udskriv Opgavebeskrivelse I denne opgave skal du hjælpe Peter med at færdiggøre de to regneark, som han skal bruge i forbindelse med køb af hegn til sin baghave. Peter vil gerne have de to regneark udskrevet, så han kan præsentere de to løsningsforslag for sin kone. Begge regneark skal derfor formateres og klargøres til udskrivning. Opgave Formater opstillingen Hegn med spidser, så den kommer til at se ud som vist og beskrevet her. Tallene i billedteksten henviser til den arbejdsgang, som indeholder tip til den pågældende formatering, i tilfælde af at du får brug for hjælp. Du bestemmer naturligvis selv, i hvilken rækkefølge du vil lave ændringerne. 8. Bredde 4, Kolonnebredden er tilpasset automatisk. 12. Cambria, 16 pkt., mørkeblå. Rækkehøjde 35. Flettede celler. Lodret og vandret centrering. 6. Række 3, 5, 7 skal være olivengrøn, lysere 80%. 7. Række 4, 6 skal være rød, lysere 60%. 4. Teksten i række 7 er fed, og cellerne A7-D7 er flettede. 3. Varenumre er centreret. 5. Kanter omkring hele tabellen. 2. Times New Roman, 11 pkt., fed med teksthældning. Lodret og vandret centring. 10. Rækkehøjde for 3-7 er Alle priser har formatet Valuta med 0 decimaler. 11. Skriv 9/8/07 og giv cellen langt datoformat. Når regnearket ser ud som vist herover, skal du give det brede margener og centrere det vandret på (udskrifts)siden. Du skal også oprette et sidehoved, der skal se ud som vist herunder dog med dit eget navn. Den midterste og højre sektion skal bestå af koder (se evt. arbejdsgang 15 nedenfor for hjælp). Du skal nu arbejde med regnearket Hegn med buer. Giv overskriften Hegn med buer samme format som overskriften Hegn med spidser og formater opstillingen Hegn med buer som en tabel. Du bestemmer selv, hvordan den skal se ud. Brug Excels Erstat-funktion til at erstatte Varenummer med Varenr. og lav en stavekontrol. Udskriv projektmappen og luk den. Inden du går i gang Åbn projektmappen To hegn, som er gemt i mappen Lektionsopgaver. Gem projektmappen som To hegn - formateret i mappen Mine resultater. 8

10 1 Du skal nu formatere regnearket Hegn med spidser. Når du er færdig, skal resultatet se ud som vist i illustrationen først i opgaven. Start med at ændre formatet for alle priser til hele antal kroner. Marker alle priser vha. musen. Brug knapperne Regnskabstalformat og Formindsk decimal. Knapperne er placeret i gruppen Tal på fanen Hjem. 2 Bøj teksten i række 2 mod uret, centrer den og gør den fed. Giv teksten skrifttypen Times New Roman og skriftstørrelsen 11. Marker celle A2-E2. Brug knappen Retning i gruppen Justering til at bøje teksten og centrere den. Brug gruppen Skrifttype til at gøre teksten fed og til at ændre skrifttype og størrelse. 3 Centrer varenumrene. Marker cellerne C3-C6 og klik på knappen Centreret i gruppen Justering. 4 Gør teksten i celle A7-E7 fed og flet cellerne A7-D7. Teksten skal være venstrejusteret. Marker cellerne A7-E7 og tast <Ctrl>+<F>. Marker cellerne A7-D7 og vælg Flet celler vha. pilen Flet og centrer i gruppen Justering. 5 Giv cellerne A2-E7 kanter på alle sider (Alle kanter). Brug pilen Kanter i gruppen Skrifttype. 6 Giv cellerne A-E i rækkerne 3, 5 og 7 udfyldningsfarven Olivengrøn, lysere 80% (den grønne farve i 2. øverste række). Marker de aktuelle celler vha. musen og <Ctrl>. Brug listen Udfyldningsfarve i gruppen Skrifttype. 7 Giv cellerne A-E i rækkerne 4 og 6 udfyldningsfarven Rød, lysere 60*% (den røde farve i 3. øverste række). Marker de aktuelle celler og brug listen Udfyldningsfarve. 8 Ændr kolonne A s bredde til ca. 4,00 (33 pixel). Træk i stregen mellem kolonnebogstavet A og kolonnebogstavet B, til den ønskede bredde er nået (det er lettere, hvis du zoomer ind først). 9 Autotilpas kolonnerne B-E. Marker kolonnerne og dobbeltklik på stregen mellem to af de markerede kolonners bogstav. 10 Ændr rækkehøjden for rækkerne 3-7 til 15. Marker rækkenumrene 3-7. Brug Formater i gruppen Celler. 11 Skriv 9/8/10 i celle D9. Formater cellen, så datoen skrives som 9. august Skriv 9/8/10 i celle D9 og luk cellen. Klik på celle D9 og brug listen i gruppen Tal på fanen Hjem. Fortsættes 9

11 12 Tilpas overskriften Hegn med spidser på følgende måde: Ændr rækkehøjden til 35, flet celle A1- E1 og centrer teksten både lodret og vandret. Giv teksten skrifttypen Cambria, størrelsen 16 pkt. og skriftfarven Mørkeblå. Klik i række 1 og brug knappen Formater i gruppen Celler til at ændre rækkehøjden til 35. Marker celle A1-E1 og brug knapperne i gruppen Justering til at flette cellerne og til at centrere teksten både lodret og vandret. Brug gruppen Skrifttype til at ændre skrifttype, størrelse og farve. 13 Undersøg, hvordan regnearket kommer til at se ud, når det bliver skrevet ud, og centrer det vandret på siden. Skift til fanen Filer og vælg Udskriv i listen til venstre. Klik på Sideopsætning nederst i listen over indstillinger. Skift til fanebladet Margener, sørg for, at der er sat tjekmærke ud for Vandret og klik på OK. Klik på knappen for at komme tilbage til normalvisning. 14 Giv regnearket brede margener. Skift til fanen Sidelayout. Brug knappen Margener i gruppen Sideopsætning. 15 Opret et sidehoved med det udseende, som er vist først i opgaven, men brug dit eget navn, så du let kan finde din egen udskrift senere. Skift til fanen Indsæt. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst. Klik på Sidehoved i gruppen Sidehoved og sidefod. Vælg Hegn med spidser i sidehovedlisten. Klik i den venstre sektion og skriv dit navn. Klik i den højre sektion og klik på knappen Aktuel dato. Klik i selve regnearket for at se resultatet. Skift til fanen Vis og vælg Normal i gruppen Projektmappevisninger. 16 Kontroller, at regnearket ser pænt ud, er rigtigt placeret, og at sidehovedet er i orden. Brug Udskriv på fanen Filer. 17 Kopier formatet fra overskriften (A1) på regnearket Hegn med spidser til overskriften på regnearket Hegn med buer. Skift til fanen Hjem. Klik på celle A1 og klik på knappen Formatpensel i gruppen Udklipsholder. Skift til regnearket Hegn med buer og klik på celle A1. 18 Formater opstillingen på regnearket Hegn med buer som en tabel du bestemmer selv, hvordan den skal se ud. Marker cellerne A2-E7 og brug knappen i gruppen Typografier. 19 Brug Excels Erstat-funktion til at erstatte Varenummer med Varenr. på regnearket Hegn med buer. Åbn dialogboksen Søg og erstat vha. knappen Søg og vælg i gruppen Redigering. Skriv Varenummer i feltet Søg efter og Varenr. i feltet Erstat med. Klik på Find næste og klik på Erstat. Klik på Find næste, klik på OK og klik på Luk. Fortsættes 10

12 20 Lav stavekontrol på regnearket og ret de fejl, stavekontrollen finder. Skift til fanen Gennemse og klik på knappen Stavekontrol i gruppen Korrektur. Stk skal erstattes af Stk. (med punktum efter). Klik på OK, når hele arket er kontrolleret. 21 Slet overskriften fra række 1 på regnearket Hegn med spidser, hvis du synes, det bliver for meget med både en overskrift og et sidehoved. Brug <Delete>. 22 Udskiv hele projektmappen. Skift til fanen Filer og vælg Udskriv. Ændr indstillingen Udskriv aktive ark til Udskriv hel projektmappe. Klik på Udskriv. 23 Gem og luk projektmappen. 11

13 Opgave 4 Formler og tabeller Opgavebeskrivelse Peter arbejder i firmaet CityCykler og vil gerne bruge regneark til at få et bedre overblik over firmaets indkøb og salg af cykler. I denne opgave skal du derfor oprette de nødvendige formler på regnearket Indkøb, som skal vise, hvor mange danske kroner firmaet bruger på indkøb af cykler i forskellige lande. Sidst i opgaven skal du definere en tabel over tre afdelingers salg af forskellige BMX-modeller og vise Peter, hvordan han vha. sortering og filtrering kan bruge tabellen til at finde bestemte informationer. Opgave Indtast tekst og opret formler som vist og beskrevet herunder. Tallene i billedteksten henviser til den arbejdsgang, som indeholder tip til den pågældende tilpasning, i tilfælde af at du får brug for hjælp. 1. Indtast data her og på regnearket Indkøb blandet valuta samtidig. 2. Overfør (ikke kopier) data fra B3 på Indkøb blandet valuta hertil og kopier formlen til B4-B7. 3. Lav en formel, som udregner beløbet i danske kr. vha. data fra C3 på Indkøb blandet valuta og valutakursen fra regnearket Valuta Kopier formlen fra C3 til række 3-7 i kolonne C-E. Formlen skal tilpasses for at kunne kopieres korrekt. 10. Indsæt autosum-formler i kolonne F og i række 8. Skift til regnearket Salg af BMX og formater opstillingen som en tabel du bestemmer selv, hvordan den skal se ud. Tilføj de viste poster i række 16-20, brug autofuldførelse i kolonne A og rulleliste i kolonne B (højreklik i cellen). Sorter listen som vist i her. Filtrer tabellen, så det kun er data om modellen Fireworks, der vises. Filtrer tabellen, så det kun er data om Københavnerafdelingens salg af modellen Sparkel, der vises. Få autofilteret til at vise alle tabellens data og lav et brugerdefineret autofilter, der viser alle salg på 5000 kr. og derover. Sorter derefter tabellen efter I alt kr., så de største beløb står først. Inden du går i gang Åbn projektmappen Firmaet CityCykler, som er gemt i mappen Lektionsopgaver. Gem projektmappen som CityCykler i mappen Mine resultater. 12

14 1 Indtast teksten, som er vist i kolonne A på regnearket Indkøb blandet valuta først i opgaven. Teksten skal indtastes på regnearkene Indkøb blandet valuta og Indkøb på én gang. Tilpas kolonnebredden, når teksten er indtastet. Marker de relevante arkfaner vha. Ctrl-tasten. Indtast den viste tekst i kolonne A start i række 3. Dobbeltklik på stregen mellem kolonnebogstav A og B. Klik på arkfanen Valuta for at fjerne markeringen af de to ark. 2 Overfør indholdet fra cellerne B3-B7 på regnearket Indkøb blandet valuta til cellerne B3-B7 på regnearket Indkøb. Husk, at kopier ikke er det samme som overfør. Skift til regnearket Indkøb. Tast = i B3, skift til Indkøb blandet valuta, klik på B3 og tast <Enter>. Brug autofyld til at kopiere overførslen i celle B3 til cellerne B4-B7. 3 Lav en formel i celle C3 på regnearket Indkøb, som udregner, hvor mange danske kroner der er brugt til at købe engelske børnecykler. Du skal bruge data fra celle C3 på regnearket Indkøb blandet valuta og valutakursen for pund fra regnearket Valuta. Formlen i celle C3 på regnearket Indkøb skal se sådan ud: = Indkøb blandet valuta!c3* Valuta!A3 4 Undersøg, hvad der sker, hvis du bruger autofyld til at kopiere formlen i celle C3 på regnearket Indkøb til cellerne C4-C7 uden at ændre på formlen først. Fortryd kopieringen. Brug autofyld til at kopiere formlen i celle C3 til cellerne C4-C7. Hvorfor er den kopierede formel ikke i orden? Klik på knappen Fortryd. 5 Ændr formlen i celle C3, så den kan kopieres korrekt til cellerne C4-C7. Kopier formlen. Klik på celle C3. Klik efter A3 i formellinjen. Tast <F4>, så referencen bliver absolut ($A$3). Formlen var ikke i orden, fordi referencen til pundets valutakurs på regnearket Valuta var relativ. Tast <Enter>. Brug autofyld til at kopiere formlen i celle C3 til cellerne C4-C7. 6 Kan formlen fra celle C3 bruges i celle D3 og E3, hvis den ikke ændres? Brug autofyld til at kopiere formlen i celle C3 til celle D3 og E3. Ser resultaterne af formlen rimelige ud? Er tallene meget store? 7 Fortryd indsættelse af formler i celle D3, E3 og C4-C7. Klik 2 gange på knappen Fortryd eller brug knappen Ryd i gruppen Redigering. 8 Ændr formlen i celle C3, så den kan kopieres korrekt til såvel celle C4 som celle D3. Klik på celle C3. Gør referencen til celle A3 blandet, med relativ kolonne og fast række (A$3). Fortsættes 13

15 9 Brug autofyld til at kopiere formlen i celle C3 til cellerne C4-C7, D3-E7. Brug autofyld til at kopiere formlen i celle C3 til cellerne C4-C7. Brug autofyld til at kopiere formlen i cellerne C3-C7 til cellerne D3-E7. 10 Indsæt Autosum i cellerne B8-F8 og F3-F7. Når du er færdig, skal resultatet se ud som vist på regnearket Indkøb først i denne lektionsopgave. Marker cellerne og brug knappen Autosum i gruppen Redigering. 11 Skift til regnearket Salg af BMX og formater opstillingen som en tabel du bestemmer selv, hvordan den skal se ud. Klik i opstillingen og brug knappen Formater som tabel i gruppen Typografier. 12 Tilføj de viste poster i række Se illustration først i opgaven. Brug autofuldførelse i kolonne A og rulleliste i kolonne B. Klik i listen, klik på celle A16, skriv k og tast <Tab>. Højreklik på celle B16, klik på Vælg fra rulleliste og klik på Sparkel. Skriv 1 i celle C16 og 3315 i celle D16. Udfyld række på samme måde. 13 Sorter listen efter hhv. Afdeling (Å-A), Model (A-Å) og Antal (Mindste til største). Se evt. illustrationen i starten af opgaven. Klik i listen. Skift til fanen Data og klik på knappen Sorter i gruppen Sorter og filtrer. Angiv den ønskede sortering brug knappen Tilføj niveau for at tilføje de to sidste sorteringer. 14 Brug autofilteret til kun at få vist data om modellen Fireworks. Klik på listepilen ud for Model, fjern tjekmærket ud for Marker alt, sæt tjekmærke ud for Fireworks og klik på OK. 15 Brug autofilteret til kun at få vist data om Københavnerafdelingens salg af modellen Sparkel. Klik på listepilen ud for Model og sørg for, at der kun er tjekmærke ud for Sparkel. Klik på listepilen ud for Afdeling og sørg for, at der kun er tjekmærke ud for København. 16 Få autofilteret til at vise alle tabellens data. Klik på knappen Ryd i gruppen Sorter og filtrer på fanebladet Data. 17 Lav et brugerdefineret autofilter, der viser alle salg på 5000 kr. og derover. Klik på listepilen ud for I alt kr., peg på Talfiltre og vælg Brugerdefineret filter Brug er større end eller lig med. 18 Brug sorteringsknappen til at sortere tabellen faldende efter I alt kr. Brug knappen Sorter med størst først i gruppen Sorter og filtrer. 19 Gem og luk projektmappen. 14

16 Opgave 5 Funktioner og grafik Opgavebeskrivelse Peter har bedt om din hjælp i forbindelse med sit arbejde hos firmaet CityCykler. CityCykler har besluttet, at BMX-klubber og deres medlemmer skal tilbydes rabat ved samlet bestilling. Der er to rabatsatser: En for bestillinger på minimum fem cykler og en anden for bestillinger på minimum 10 cykler. Du skal derfor oprette en formel, som ud fra antallet af bestilte cykler kan udregne, hvor meget hver enkelt cykel skal koste. Du skal også oprette en formel, som udregner gennemsnitsfortjenesten fordelt på hhv. afdeling og cykeltype. Sidst i opgaven skal du gøre et regneark klart til en præsentation ved at indsætte billeder, WordArt og tekst. Opgave Indsæt de manglende formler på regnearket Fortjeneste som vist og beskrevet herunder. Tallene i billedteksten henviser til den arbejdsgang, som indeholder tip til den pågældende tilpasning, i tilfælde af at du får brug for hjælp. 3. Brug en funktion til at beregne gennemsnittet. 1. Brug en funktion til at beregne gennemsnittet. 2. Kopier formlen i B8 til resten af rækken. Hvorfor melder formlen fejl? 4 & 5. Brug en funktion til at finde den højeste procentvise fortjeneste. Skift til regnearket 2 rabatsatser og opret en formel, som beregner stk. prisen på cykler inkl. mængderabat, hvis det er relevant. Der gives 8 % rabat ved køb af min. fem cykler og 14 % rabat ved køb af min. 10 cykler. Formlen skal placeres i celle E3 (se evt. arbejdsgang 6 for hjælp nedenfor). Ændr antallet af bestilte cykler og læg mærke til, om formlen virker. Kopier formlen fra E3 til cellerne E4-E8 tilpas formlen hvis nødvendigt du kan se de korrekte stk. priser i illustrationen her (referencen til D9 skal være absolut). Skift til regnearket Indkøb. Slet overskriften i celle A1 og ændr rækkehøjden til ca. 130 pixel. I række 1 skal du indsætte et Clipart efter eget valg og et WordArt med teksten CityCykler. Tilpas Clipart og WordArt, til du er tilfreds med indstillinger, størrelse og placering. Ændr række 2 s højde til ca. 50 pixel. Erstat overskriften Danmark med billedet Dansk flag. Billedet er placeret i mappen Lektionsopgaver. Beskær billedet, så flagstangen forsvinder, og tilpas dets størrelse til cellen. Indsæt, flyt og tilpas de øvrige tre flag på samme måde. Indsæt følgende forklaring i et tekstfelt i celle A10: Dette regneark viser CityCyklers samlede indkøb af forskellige cykeltyper fordelt på produktionslande. Giv tekstfeltet en udfyldningsfarve, fx lys olivengrøn. Giv regnearket Indkøb blandet valuta et baggrundsbillede, fx et billede, du har liggende på din computer. 15

17 Inden du går i gang Åbn projektmappen CityCykler Salg, som er gemt i mappen Lektionsopgaver. Gem projektmappen som CityCykler - Rabat i mappen Mine resultater. 1 Brug en funktion til at beregne gennemsnitsfortjenesten for Aalborg-afdelingen på regnearket Fortjeneste. Klik på celle B8 på regnearket Fortjeneste. Brug autofunktionen MIDDEL (klik på Autosum-knappens pil på fanen Hjem). 2 Kopier formlen i celle B8 til cellerne C8-E8. Hvorfor medfører formlen en fejl i celle E8? Formlen medfører fejl, fordi funktionen MIDDEL dividerer med antallet af dataværdier, og antallet af dataværdier i cellerne E3-E7 er nul, fordi cellerne er tomme. 3 Beregn gennemsnitsfortjenesten for de forskellige cykeltyper og læg mærke til, hvad der sker med fejlmeddelelsen i celle E8. Marker cellerne E3-E7 og vælg autofunktionen MIDDEL. 4 Brug en funktion til at beregne Aalborg-afdelingens højeste procentvise fortjeneste. Gennemsnitsfortjenesten skal ikke indgå i beregningen. Klik i cellen B9, vælg autofunktionen MAKS og marker cellerne B3:B7. 5 Kopier formlen i celle B9 til cellerne C9-D9. Du kan se, hvordan resultatet skal se ud i illustrationen først i opgaven. 6 Lav en formel på regnearket 2 rabatsatser, der beregner den aktuelle stk. pris inkl. en eventuel rabat ud fra to forskellige rabatsatser. Der gives 8 % rabat ved køb af min. fem cykler og 14 % rabat ved køb af min. 10 cykler. Klik på E3. Beregningen skal se sådan ud: Skift til fanen Formler, klik på knappen Logisk og vælg HVIS. Klik på celle D9, tast <F4> og skriv >=5 i feltet Logisk_test. Klik i feltet Værdi_hvis_falsk og klik på C3 HVIS Samlet antal>=5 SÅ HVIS Samlet antal >=10 SÅ skal Stk. pris være Vejl. pris - 14 % ELLERS skal Stk. pris være Vejl. pris - 8 %. ELLERS skal Stk. pris være Vejl. pris Klik i feltet Værdi_hvis_sand og klik på funktionen HVIS i funktionsboksen. Klik på celle D9, tast <F4> og skriv >=10 i feltet Logisk_test. Klik i feltet Værdi_hvis_sand, klik på C3 og skriv *0,86 Klik i feltet Værdi_hvis_falsk, klik på C3 og skriv *0,92 Klik på OK. Formlen skal se sådan ud: =HVIS($D$9>=5;HVIS($D$9>=10;C3*0,86;C3*0,92);C3) 7 Kopier formlen fra E3 til cellerne E4-E8. Ændr antallet af bestilte cykler og læg mærke til, om formlerne virker. Formlerne bliver forkerte, hvis du ikke har brugt absolut cellereference til D9 (du kan gøre referencerne i formlen absolutte vha. <F4>). Fortsættes 16

18 8 Skift til regnearket Indkøb. Slet overskriften i celle A1 og ændr rækkehøjden til ca. 130 pixel. Klik på regnearket Indkøb. Du kan ændre rækkens højde ved at trække i stregen mellem rækkenumrene 1 og 2. 9 Indsæt et Clipart i celle A1 (du bestemmer selv hvilket) og tilpas udseendet, hvis det er relevant. Skift til fanen Indsæt og klik på Onlinebilleder i gruppen Illustrationer. Du kan fx spejlvende billedet vha. listen Roter i gruppen Arranger. 10 Opret en WordArt overskrift med teksten CityCykler du bestemmer selv udseendet. Brug knappen WordArt i gruppen Tekst på fanen Indsæt. 11 Tilpas WordArt-overskriftens udseende. Du skal mindst tilpasse to indstillinger. Tilpas fx Skygge og 3D-rotation vha. knappen Figureffekter. 12 Placer WordArt-overskriften i række 1 og tilpas den og multimedieklippets størrelse og placering (se evt. illustrationen i starten af opgaven). Træk WordArt-overskrift og multimedieklip til de ønskede placeringer. WordArt-overskriftens størrelse tilpasses ved at ændre skriftstørrelsen (fanebladet Hjem). 13 Slet overskriften i celle B2 og ændr rækkehøjden til ca. 50 pixel. Du kan ændre rækkens højde ved at trække i stregen mellem rækkenumrene 2 og Indsæt billedet Dansk flag i celle B2. Billedet er placeret i mappen Lektionsopgaver. Brug knappen Billeder i gruppen Illustrationer på fanen Indsæt. 15 Beskær billedet, så flagstangen forsvinder, og tilpas dets størrelse til cellen. Beskær billedet vha. knappen Beskær i gruppen Størrelse på fanen Formater. Ændr størrelsen vha. billedets hjørnehåndtag (husk at fravælge knappen Beskær først). 16 Indsæt, flyt og tilpas de øvrige tre flag på samme måde. Husk at slette de aktuelle overskrifter. 17 Indsæt følgende forklaring i celle A10. Forklaringen skal skrives i et tekstfelt. Dette regneark viser CityCyklers samlede indkøb af forskellige cykeltyper fordelt på produktionslande. Skift til fanen Indsæt og klik på knappen Tekstfelt i gruppen Tekst. Klik på celle A10 og indtast den viste tekst. 18 Giv tekstboksen en udfyldningsfarve, fx lys olivengrøn. Brug listepilen Udfyldningsfarve i gruppen Skrifttype på fanen Hjem. 19 Giv regnearket Indkøb blandet valuta et baggrundsbillede, fx et vilkårligt billeder, du har liggende på din computer. Skift til fanen Sidelayout og brug gruppen Sideopsætning. 20 Gem og luk projektmappen. 17

19 Opgave 6 Diagrammer, m.m. Opgavebeskrivelse Peter arbejder for firmaet CityCykler og har lovet en kollega at oprette et diagram, som skal bruges i forbindelse med et møde dagen efter. For at hjælpe Peter skal du i denne opgave oprette et diagram og bagefter sende den projektmappe, diagrammet er placeret i, med . Til sidst i opgaven skal du gemme projektmappen som en skabelon, så Peters kollegaer blot skal indtaste de relevante beløb, hvorefter de eksisterende formler automatisk laver de relevante beregninger, og det oprettede diagram automatisk afbilleder de udregnede værdier. Opgave Opret, ud fra oplysningerne på regnearket Indkøb, et diagram af typen Grupperet søjle (er ikke vist i illustrationen). Diagrammet skal illustrere, hvor mange danske kroner der bruges på indkøb af de forskellige cykeltyper i de forskellige lande. Flyt diagrammet til et diagramark og navngiv arket Oprindelsesland. Ændr diagramtypen til Liggende søjle og undertypen til Grupperet liggende søjle i 3D. Ændr skalaen på diagrammets primære vandrette akse, så tal vises i tusinder (brug fanen Layout). Giv diagramvæggen gradueringsfyld (brug gruppen Baggrund) og gem projektmappen. Kontroller, hvilket brugernavn Excel benytter, og send derefter hele projektmappen til dig selv med . Slet indholdet i cellerne B3-E7 på regnearket Indkøb blandet valuta og gem projektmappen som en skabelon under navnet Valutaomregning. Luk skabelonen, opret en ny projektmappe ud fra den gemte skabelon og afprøv funktionaliteten ved at indtaste data på fanebladet Indkøb - blandet valuta. Inden du går i gang Åbn projektmappen Indkøb, som er gemt i mappen Lektionsopgaver. Gem projektmappen som Indkøb - diagram i mappen Mine resultater. 1 Opret et diagram, der illustrerer, hvor mange danske kroner, der bruges på indkøb af de forskellige cykeltyper i de forskellige lande. Marker cellerne A2-E7 på regnearket Indkøb. Skift til fanen Indsæt. Klik på knappen Anbefalede diagrammer og vælg Grupperet søjle (det tredje diagram i listen). Fortsættes 18

20 2 Flyt diagrammet til et diagramark. Diagramarket skal have navnet Oprindelsesland. Brug gruppen Placering på fanen Design. 3 Skift diagramtypen til Liggende søjle og undertypen til Grupperet liggende søjle i 3D. Brug gruppen Type på fanen Design. 4 Ændr diagrammets skala, så den primære vandrette akse viser tal i tusinder. Brug knappen Diagramelementer til højre for det markerede diagram og find frem til Visningsenheder. Undlad at lukke opgaveruden. 5 Giv diagramvæggen gradueringsfyld og gem projektmappen. Marker diagrammet og vælg Fyld i opgaveruden. Vælg alternativet Gradueringsfyld og luk opgaveruden. Gem projektmappen. 6 Kontroller, hvilket brugernavn der er knyttet til projektmappen. Skift til fanen Filer. Klik på Indstillinger og læs brugernavnet. Luk vinduet, når du har kontrolleret navnet. 7 Send projektmappen til dig selv som en vedhæftet fil. Skift til fanen Filer og vælg Del. Vælg Mail og klik på Send som vedhæftet fil. Send en til dig selv på normal vis og kontroller evt. din (indbakke) for at se, om du har modtaget projektmappen. 8 Gør projektmappen klar til at blive gemt som skabelon ved at slette indholdet i cellerne B3-E7 på regnearket Indkøb blandet valuta. Kontroller effekten på de øvrige regneark. Marker cellerne og tast <Delete>. 9 Gem projektmappen som en skabelon under navnet Valutaomregning. Husk at gemme i den skabelonmappe, som Excel foreslår, ellers bliver skabelonen ikke vist i trin 11. Skift til fanen Filer og vælg Gem som. Brug den fremkomne dialogboks og husk at ændre filtype. 10 Luk skabelonen. Klik på knappen Luk. 11 Opret en ny projektmappe ud fra den gemte skabelon. Åbn Excel. Klik på Personlig på startsiden, vælg skabelonen og klik på OK. 12 Indtast nogle tal på fanebladet Indkøb - blandet valuta og kontroller, om de er omregnet til danske kroner på regnearket Indkøb og afbilledet på diagramarket Oprindelsesland. Indtast beløb i cellerne B3-E7, brug evt. autofyld. 13 Luk projektmappen uden at gemme ændringerne. 19

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16 Anvendelse af regneark til enkle beregninger Microsoft Excel 2013/16 Oktober 2016 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel Grundforløb januar 2018 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Excel - efterår 2006 1

Excel - efterår 2006 1 Excel - efterår 2006 1 Microsoft Excel 2003 Start programmet og orienter dig lidt på skærmen - notér dig bl.a. ved at se på den blå programlinje, at du står i en såkaldt Projektmappe: Microsoft Excel Mappe

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Microsoft Excel Kodehusker

Microsoft Excel Kodehusker Side 1 af 6 En kodehusker der kan bruges til alle de koder man efterhånden får til mange ting. Åbn Excel regnearket. Gem det som Kodehusker på computeren. Regnearket består som regel af tre ark Start med

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Excel... Jørgen Koch KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Excel Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen... 12 Brugergrænsefladen...

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Excel regneark. I dette kapitel skal I arbejde med noget af det, Excel regneark kan bruges til. INTRO EXCEL REGNEARK

Excel regneark. I dette kapitel skal I arbejde med noget af det, Excel regneark kan bruges til. INTRO EXCEL REGNEARK Excel regneark Et regneark er et computerprogram, der bl.a. kan regne, tegne grafer og lave diagrammer. Regnearket kan bruges i mange forskellige sammenhænge, når I arbejder med matematik. Det kan gøre

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler:

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: I cellerne A1, A2 og A3 er der indtastet tekst. Tekst bliver venstrestillet. I cellerne B1 og B2 er der indtastet tal. Tal bliver

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_01.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_01.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_01.xls 18-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Excel for nybegyndere

Excel for nybegyndere cm Excel for nybegyndere 2007-2010 Indhold: Kolonner Rækker Celler Formellinjen Regnefunktioner (de 4 regningsarter) Kolonnebredde Værktøjslinjen Startside Søjlediagram. Udskrivning Hvor høje er vi? 185

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Excel-5: Formler, diagrammer og tips

Excel-5: Formler, diagrammer og tips Excel-5: Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg i menulinjen: Formater Celler Fanebladet

Læs mere

Microsoft Word 2010 Videregående DK

Microsoft Word 2010 Videregående DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Faneblade og trykknapper i Word 2010... 3 Båndet...3 Minimer båndet...4 Arbejde med filer... 4 Værktøjslinjen

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference)

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) Excel-opgaver - 1 - opgave: overnatningstal Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) A. Åbn råfil til nedenstående regneark

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U Excel Genveje GENVEJSTASTER Formatering Fed CTRL + F CMD + F Kursiv CTRL + K CMD + K Understreget CTRL + U CMD + U Gennemstreget CTRL + 5 CMD + SKIFT + X Konturkant på markerede celler CTRL + SKIFT + &

Læs mere

Hjertelig velkommen til - 1. kursusdag

Hjertelig velkommen til - 1. kursusdag Hjertelig velkommen til - 1. kursusdag Instruktør: John Holm Medhjælper-underviser?? Vi er alle frivillige i Ældre Sagen 1 Kurset er over 5 mandage 30. september 7. oktober 14. oktober 21. oktober 28.

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Grafik. Hurtige dele. Formular. Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer. Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer

Grafik. Hurtige dele. Formular. Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer. Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Disposition for kursus i Word 2007 Grafik Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Hurtige dele Demo Tekst og grafik Indsæt felt med Hurtige dele Øvelser Tekst

Læs mere

Excel til ipad Kom i gang og videre med. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-12-2. E-bogsudgave 2014

Excel til ipad Kom i gang og videre med. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-12-2. E-bogsudgave 2014 Excel til ipad Kom i gang og videre med Martin Simon Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-12-2 E-bogsudgave 2014 Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. Forord 9 Begrænsningerne i forhold til Excel

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

JØRGEN KOCH Office til ipad

JØRGEN KOCH Office til ipad JØRGEN KOCH Office til ipad INDHOLDSFORTEGNELSE Office til ipad... Indledning KAPITEL ET... 9 Fælles funktioner Tastatur... 10 Alternative tastaturer... 11 Navigation... 12 Fingerbevægelser... 13 Båndet...

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel Regnskab med Microsoft Excel 2016 Lav dit regnskab med Excel ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel 28 lektioner opgavefiler Microsoft Office EXCEL 2016 kursusbog Forfatter: Tina Samuelson Udgivet

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Windows XP - generelt...1. <Start> - venstre menu... 6 <Start> - Alle programmer... 7 Tilbehør - Spil... 7

Windows XP - generelt...1. <Start> - venstre menu... 6 <Start> - Alle programmer... 7 Tilbehør - Spil... 7 Indholdsfortegnelse Windows XP - generelt...1 Opstartsskærmbilledet Skrivebordet... 2 Brug af musen... 3 Tastatur... 4 -knappen...5 - venstre menu... 6 - Alle programmer... 7 Tilbehør

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider.

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider. Startvejledning Microsoft Publisher 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Føj dine

Læs mere

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af Microsoft Word 2010 Huskesedler til fremstilling af CV Punktopstilling... 3 Billeder... 5 Tabeller... 7 Kanter... 9 Sidehoved og sidefod... 11 A5-folder... 12 thoremil.dk Word 2010 2 thoremil.dk Punktopstilling

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL I denne og yderligere at par artikler vil jeg se nærmere på diagramfunktionerne i Excel, men der er desværre ikke plads at gennemgå disse i alle detaljer, dertil

Læs mere

Jørn Blok og GeGe Forlag ISBN R e t l i n j e Side 1

Jørn Blok og GeGe Forlag ISBN R e t l i n j e Side 1 Jørn Blok og GeGe Forlag ISBN 978-87-948-80-6 R e t l i n j e Side R e t l i n j e Side Det er yderst vigtigt, at I læser de næste tre sider med huskeregler grundigt igennem, inden I går i gang med at

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Regnark LibreOffice. Kom godt fra start med regneark i LibreOffice. Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X

Regnark LibreOffice. Kom godt fra start med regneark i LibreOffice. Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X Regnark LibreOffice Kom godt fra start med regneark i LibreOffice Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X Indholdsfortegnelse Regneark?...4 Dette materiale...4 Tilhørende regneark...4

Læs mere

Jørgen Koch. Opgavehæfte

Jørgen Koch. Opgavehæfte Jørgen Koch 2002 2002 for alle Opgavehæfte Excel 2002 for alle 1. udgave, 1. oplag 2001 Copyright 2001 IDG Danmark A/S Forfatter: Jørgen Koch Forlagsredaktion: Carsten Norton Pedersen DTP: Jørgen Koch

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse.

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse. Opgaven handler om at lave en avis med salg og køb af forskellige effekter. Avisen skal indeholde en titel og et antal spalter med overskrifter og annoncer i. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere