Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014"

Transkript

1

2 Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Omhandler Gruppe Afgørelse Begrundelse Økonomisk hjælp til medicin Hjælp til voksne Det vurderes, at borger selv har mulighed for at afholde udgiften Afslag på dækning af nødvendige merudgifter Hjælp til voksne Funktionsevnen vurderes ikke til at have indgribende karakter i dagligdagen Afslag på dækning af nødvendige Hjælp til voksne Der findes ikke grundlag for at tilsidesætte merudgifter - del 1 Afslag på dækning af nødvendige merudgifter - del 2 Ml. kommunal refusion Hjælp til voksne Ml.kommunal ref. kommunens skønsmæssige udmåling Hjemsendes Sagen ikke tilstrækkeligt oplyst. Det er ikke undersøgt, om udgifterne kan dækkes efter SUL eller SEL. Der er ikke taget stilling til, om borger ville have haft bil, hvis ikke der var tale om nedsat funktionsevne. Ændres Der er ikke beviser på, at borger er flyttet, og seneste registrerede folkeregisteradresse er i FMK. Det påtales, at afgørelsen ikke er begrundet, at der ikke henvises til retsregler samt, at der ikke er vedlagt klagevejledning. Har ikke været faldet siden beviling af nødkald. Bevæger sig uden hjælpemidler indendørs. Ikke stor nok risiko for fald til at det begrunder nødkald. Kan bruge trådløs telefon. Afslag på botilbud efter 107 Hjælp til voksne Kan klare en del opgaver selv og ønsker på sigt egen bolig. Der er ikke grundlag for at tilsidesætte vurdering af, at personen vil kunne bo i egen bolig med støtte. Det bemærkes, at kommunen ikke må lægge vægt på forældres mulighed for at hjælpe, når støtten vurderes. Afslag på trappelift Det er muligt at indrette stueetagen, hvor de vigtigste rum er, således, at borger kan opholde sig og bevæge sig rundt på hele etagen her. Lift er købt før bevilling.

3 Afslag på brug af stofsele. Afslag på brug af børnesikring Magtanvendelse Fællesarealerne er også en del af borgers bolig, hvorfor man ikke efter 127 om tilbageholdelse i egen bolig kan forhindre borger i at benytte fællesarealerne. Dette vil svare til indespærring. Fastspænding med stofsele må alene ske for at hindre fald - ikke for at hindre, at borger putter ting i munden og risikerer kvælning. Det er kommunens ansvar at sikre, at der er tilstrækkelige personalemæssige ressourcer til at kunne varetage borgers behov. Ophør af socialpædagogisk bistand Hjælp til voksne Der er ikke grund til at tilsidesætte kommunens vurdering af, at formålet med støtten er opnået. Borger får fortsat tilbudt ydelser efter 103 og 104 Har god gangfunktion uden ganghjælpemidler og er dermed ikke faldtruet Afslag på støtte-kontaktperson Hjælp til voksne Hjemsendes Har ikke forholdt sig til de udfordringer, som psykolograpporten beskriver og har ikke i tilstrækkelig grad undersøgt hjælpebehov og behov for støtte. Afslag på el-køretøj Ml. kommunal refusion Afslag på særlig indretning, del 1: Øget højde på passagersæde Afslag på særlig indretning, del 2: Sædevarme og kabinevarmer Ml.kommunal ref. Kan ikke i væsentlig grad afhjælpe varige følger af funktionsnedsættelse eller i væsentlig grad lette daglig tilværelse i hjemmet. Er af sikkerhedsmæssige årsager ikke et egnet køretøj grundet alkoholmisbrug. Der er tidligere udvist uansvarlig omgang med kommunens ejendom. Hjemsendes Hjemløseenhed har kontaktet FMK i maj Borger er gift med bopæl i FMK Anses ikke som nødvendig indretning, da borger selv som hovedregel er chauffør i bilen Hjemsendes Der mangler lægelige oplysninger for at kunne afgøre, om det af helbredsmæssige årsager er nødvendigt med sædevarme og kabinevarmer

4 Afslag på særlig indretning. Trinbræt, greb ved passagerdør og skydedør, fartpilot, aircondition, klapsæde, spændrem på hjulkasse til rollator, fjernbetjening til motorkabinevarmer, recarosæde i passagerside, sideairbag og hvilesæde Afslag på udskiftning af særlig indretning: automatgear Finder ikke, at der er tale om nødvendig indretning Der ydes hjælp til udskiftning efter behov. Automatgearet må forventes at have en levetid på 6 år. Kommunen skal derfor ikke betale for en udskiftning efter 3 år, blot fordi borger har valgt at købe ny bil. tilværelse i hjemmet Afslag på flytning af botilbud Hjælp til voksne Hjemsendes Selvstændig lejlighed - og altså omfattet af frit valg (?). Kommunen har pligt til at rådgive og vejlede om mulighederne herfor. Afslag på 104 og 85 Hjælp til voksne Ændres På baggrund af sagens social- og sundhedsfaglige oplysninger vurderes det, at der er nedsat psykisk funktionsevne og særlige sociale problemer i en sådan grad, at der er behov for støtte efter 104 og 85 Afslag på ekstra udgifter til BPAhjælper ifm. Udlandsophold Har ikke været faldet siden beviling af nødkald. Bevæger sig uden hjælpemidler. Ikke stor nok risiko for fald til at det begrunder nødkald. Kan bruge telefon. Hjælp til voksne Der er foretaget en konkret og individuel vurdering. Sagen er tilstrækkeligt oplyst. Der er inddraget lovlige og relevante kriterier - herunder at der få måneder forinden var givet tilskud til ekstra omkostninger til hjælper ifm. ferie, og at det ikke kan anses som normalt at der tages på udlandsrejser med ferie som formål med så kort tid imellem

5 Reduktion af indskrivning i beskyttet beskæftigelse Reduktion af indskrivning i beskyttet beskæftigelse Hjælp til voksne Hjælp til voksne Hjemsendes Der foreligger ikke en faglig vurdering af behovet for beskyttet beskæftigelse forud for afgørelsen. Afgørelsen lever desuden ikke op til begrundelseskravet. Hjemsendes Der foreligger ikke en faglig vurdering af behovet for beskyttet beskæftigelse forud for afgørelsen. Afgørelsen lever desuden ikke op til begrundelseskravet. Afslag på dækning af merudgifter Hjælp til voksne Ikke omfattet af personkredsen - folkepensionist Afslag på dækning af merudgifter Hjælp til voksne Hjemsendes Der skal indhentes yderligere oplysninger fra sygehuset og igen vurderes om eventuel nødvendig hjælp kan dækkes af f.eks. 83, da 100 er subsidiær Afslag på fortsat beviling af 85 og 104 Afslag på kugledyne Hjælp til voksne Hjemsendes Der mangler begrundelse for, hvorfor borger ikke længere er omfattet af målgruppen samt hvordan behov kan dækkes ved udslusning til nyt tilbud tilværelse i hjemmet. Har ikke stor fald-risiko. tilværelse i hjemmet. Har ikke stor fald-risiko og kan bruge en telefon. tilværelse i hjemmet. Har ikke stor fald-risiko og kan bruge en telefon. tilværelse i hjemmet. Har ikke stor fald-risiko og kan bruge en telefon. Der er gang i behandling, hvorfor det endnu ikke er bevist, at problemerne er varige.

6 Afslag på ledsagerordning og socialpædagogisk bistand Afslag på særlig indretning Afslag på dansktalende målebånd Afslag på Hjælp til voksne Hjemsendes Der er ikke lavet en individuel vurdering. Man kan ikke give afslag på ledsagelse med den begrundelse, at det kun skal bruges i ferien. De ansøgte særlige indretninger er ikke nødvendige for, at borger kan køre i bilen Ændres Behovet for målebåndet er væsentligt, da det benyttes i stort omfang i dagligdagen Den ansøgte er ikke nødvendig for at gøre boligen mere egnet. Borger er afhjulpet med de allerede bevilgede er Afslag på 85 Hjælp til voksne Hjemsendes Ikke tilstrækkeligt begrundet. Ikke tilstrækkelige oplysninger. Relevant information er ikke indhentet. Manglende klagevejledning. Afslag på flytning af botilbud Hjælp til voksne Hjemsendes Der er frit valg. Hvis tilbuddet er egnet og inden for samme prisklasse er det Statsforvaltningen, der skal træffe afgørelse. Afslag på merudgift Hjælp til voksne Funktionsnedsættelse har ikke indgribende karakter i den daglige livsførelse. Det bemærkes dog, at kommunens begrundelse er mangelfuld. Afslag på computerprogram CD- ORD Afslag på kædedyne tilværelse i hjemmet. Har ikke stor fald-risiko. Kan ikke i væsentlig grad afhjælpe varige følger af funktionsnedsættelse eller i væsentlig grad lette daglig tilværelse i hjemmet. Kan ikke i væsentlig grad afhjælpe varige følger af funktionsnedsættelse eller i væsentlig grad lette daglig tilværelse i hjemmet. Det følger af praksis, at der for at kunne bevilges en kædedyne, skal foreligge store problemer med indsovning sammenholdt med en stærkt forringet søvn, der nedsætter

7 funktionsniveauet betydeligt i det daglige. Dette er ikke tilfældet. Man kan ikke bevilge kædedyne ud fra et tryghedshensyn. Afslag på kugledyne Afvises Klagefrist overskredet Ophør af socialpædagogisk bistand Hjælp til voksne Hjemsendes Det er ikke i tilstrækkelig grad godtgjort, at støttebehovet kan tilgodeses ved den bevilgede hjælp / har ikke i tilstrækkelig grad undersøgt støttebehov. Der er ikke tilstrækkelige oplysninger til, at styrelsen kan træffe afgørelse. Hovedhensyn og faktiske oplysninger, der ligger til grund for afgørelsen skal angives. Kritik af, at der går 3 måneder fra afgørelse træder i Afslag på støtte til køb af bil Afslag på særlig indretning af bil Ny leverandør af socialpædagogisk støtte Ml. kommunal refusion kraft til borger får besked. Har ikke et tilstrækkeligt kørselsbehov - og behovet kan derfor dækkes på andre måder Der er allerede lavet særlig indretning på førersædet og ture kan planlægges, så der bliver plads til hvil. Elkørestol kan oplades andet sted. Den ansøgte særlige indretning er derfor ikke nødvendig Hjælp til voksne Afvises Der er ikke truffet konkret afgørelse. Kommunen skal træffe en konkret afgørelse, men Ankestyrelsen bemærker, at udbyder af socialpædagogisk støtte er af særligt indgribende karakter, og at borger derfor skal være med til at vælge udbyder af ydelsen. Ml.kommunal ref. Ændres Seneste folkeregisteradresse er i FMK. Borger er gift og ægtefælle har bopæl i FMK, hvorfor den også er borgers bopæl. FMK kritiseres for at sende den nye afgørelse direkte til Ankestyrelsen, før den anden kommune har klaget. FMK kritiseres desuden for ikke at indsende efterspurgte dokumenter til Ankestyrelsen.

8 Endeligt kritiseres FMK for ikke at vedhæfte klagevejledning. Afslag på støtte til køb af bil Har en ikke ubetydelig gangdistance. Andre ordninger - f.eks. Elscooter - vil kunne tilgodese behov. Behandlingsmuligheder ikke udtømte. tilværelse i hjemmet. Har ikke stor fald-risiko. Afslag på merudgift Hjælp til voksne Funktionsnedsættelse har ikke indgribende karakter i den daglige livsførelse. Nødkald kan ikke afhjælpe varige følger af nedsat funktionsevne. Borger kan ikke selv benytte nødkaldet. Borger er pga. sin funktionsnedsættelse aldrig alene. Afslag på ophold på 110 Hjælp til voksne Ændres Kommunen har ikke kompetence til denne afgørelse. Det er lederen af 110-tilbuddet, der visiterer hertil. Sidder i kørestol og får hjælp til alle forflytninger. Har derfor ikke faldrisiko. Kommunen burde ikke have hentet nødkaldet, før at genvurderingen i forbindelse med klagen var blevet foretaget. Ophør af BPA - klagefrist Hjælp til voksne Hjemsendes Det vurderes, at klagefrist er overholdt, da FMK ved en henvendelse fra borgers kone indenfor fristen burde have afklaret, om der var tale om en klage. Afslag på kabinescooter Afslag på at få dækket udgifter til tag på skur samt køb af bil. Afslag på yderligere udgiftsdækning af kørsel og malerarbejde Kan ikke i væsentlig grad afhjælpe følger af nedsat funktionsevne. Kørselsbehov findes tilgodeset ved flex-trafik og SBH-kørsel. Kabinescooter ses i dag som et forbrugsgode. Hjælp til voksne Kørsel skal beregnes til nærmeste behandler, der kan udføre opgaven. Det findes ikke sandsynliggjort, at der er yderligere merudgifter til malerarbejde end det allerede bevilgede. Det er ikke ualmindeligt for ikkehandicappede at have udgifter til skift af tag på skur -

9 der er ikke sandsynliggjorte merudgifter. Der kan ikke ydes støtte til køb af bil efter 100. Afslag på bilforsikring Hjælp til voksne Hjemsendes Der mangler objektive oplysninger om normal forsikringspris - Danmarks statistik skal bruges. Kommunen skal i øvrigt vurdere, om borger ville have haft bil, hvis vedkommende ikke havde nedsat funktionsevne. Det bemærkes i øvrigt, at genvurderingsfrist ikke er overholdt Afslag på behandlingsforløb hos psykolog Afslag på el-køretøj Hjælp til voksne Skal løses i denne rette sektor. Findes ikke godtgjort at borger ikke kan få den nødvendige hjælp via egen læge. Hjemsendes Der mangler flere oplysninger i sagen - herunder om gangfunktion, mulighed for at benytte andre muligheder m.v. Ophør af 85 Hjælp til voksne Ændres Det vurderes at borger har nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

10 Afgørelser fra klagenævnet for specialundervisning 2014 Afslag på individuelt VSU forløb VSU Det vurderes, at FMK har indhentet tilstrækkelige oplysninger til at kunne træffe afgørelse

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015

Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015 Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015 Socialfaglig konsulent Lotte Egebak Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet DUKH er oprettet

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Ministerialtidende. 2012 Udgivet den 20. januar 2012

Ministerialtidende. 2012 Udgivet den 20. januar 2012 Ministerialtidende 2012 Udgivet den 20. januar 2012 18. januar 2012. Nr. 5. Vejledning om ændring af vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) 1 I vejledning

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven

Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven Praksisundersøgelse 2008 Støtte til køb af bil efter serviceloven Indhold 1. Baggrund og formål for praksisundersøgelsen... 1 2. Metode og afgrænsning... 2 Metode for praksisundersøgelsen...2 Udvælgelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Nødvendige merudgifter Serviceloven 100 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Ydelsens formål er, at yde kompensation til borgere

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Udfærdiget d. 18-06-2015 Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Rådgivning, vejledning og støtte til familier med handicappede børn Kommunen informerer om Servicelovens 41, 42, 45, 84 og 50 samt

Læs mere

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven Praksisundersøgelse 2009 Støtte til køb af bil efter serviceloven Indhold 1. Indledning... 1 2. Sammenfatning... 1 3. Det Sociale Nævns anbefalinger til kommunerne... 2 4. Undersøgelsens baggrund, formål,

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Takster for merudgifter jf. Servicelovens. Rebild Kommune

Takster for merudgifter jf. Servicelovens. Rebild Kommune Takster for merudgifter jf. Servicelovens 41 Rebild Kommune 1 Målgruppe Efter Servicelovens 41 kan der bevilges økonomisk tilskud til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Godkendt af social- og forebyggelsesudvalget den 2. september 2014 Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100 Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100 særlig fokus på anvendelsen af funktionsevnemetoden Det Sociale Nævn 2007 Indhold 1. Indledning...1 2. Sammenfatning....1 3.

Læs mere