Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr Årsrapport for regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. april 2009 dirigent 2 Aros Forsikring Årsrapport 2008

3 Indholdsfortegnelse Værdier, strategi og målsætning 5 Femårsoversigt 6 Ledelsesberetning 7 Selskabsoplysninger 13 Ledelsespåtegning 15 Den uafhængige revisors påtegning 16 Anvendt regnskabspraksis 17 Resultatopgørelse for Balance pr Egenkapitalopgørelse for Noter 26 Noter, hvortil der ikke henvises i årsrapporten 33 Aros Forsikring Årsrapport

4 AROS Forsikring ejes af kunderne og leverer forsikringer til hele familien af engagerede medarbejdere, baseret på hæderlighed, personlig betjening og hurtig skadesbehandling. 4 Aros Forsikring Årsrapport 2008

5 Værdier, strategi og målsætning Værdier, strategi og målsætning Aros Forsikrings fundament bygger på årelang tradition for den personlige service. Sådan har det været siden Vi er 100% koncentreret om forsikringer til private kunder og de gamle dyder som personlig og hurtig service er stadig med, når vi løbende udvikler vores forretning for at leve op til vores kunders behov for tryghed. Medio 2008 tog vi vores værdier og strategi op til revision, for at efterprøve om vores kunder stadig så en reel fordel i Aros grundholdning om personlig service i alle led. Vi gennemførte bl.a. en kundetilfredshedsanalyse og den ne viste at over 91% af vores kunder er tilfredse eller meget tilfredse med at være forsikringstager i Aros Forsikring. Det er vi faktisk rigtig stolte af og brugte resultatet (se hele analysen på som grundlag for at stadfæste værdierne i en mission: Aros Forsikring ejes af kunderne og leverer forsikringer til hele familien af engagerede medarbejdere, baseret på hæderlighed, personlig betjening og hurtig skadesbehandling. Da vi er ejet af kunderne er vores strategi ikke et stort overskud, men vi vil i årene fremover gå efter en lønsom vækst i bruttopræmieindtægterne. Vi vil også bringe vores omkostninger ned ved optimering og mådehold. Og vi gør det med det formål, at opnå yderligere råde rum i økonomien, for at kunne tilbyde endnu mere konkurrencedygtige forsikringer, såvel i pris som i dækningsomfang, til gavn for kunderne. Summeret op er vores strategi Aros Forsikring vil levere konkurrencedygtige forsikringer, til familier, der kan og vil passe på deres ting samt sætter pris på personlig betjening. Målet i 2009 er at opnå en bruttopræmieindtægt på 138,5 mio.kr. og frem til 2014 at nå 175 mio.kr. svarende til en kontrolleret vækst på 6,5% om året. Det vil vi opnå ved at arbejde videre på de værdier og den vision vi har igangsat og ved at være markedsorienteret og markeds drevet. Vores holdning er, at en engageret medarbejder altid vil bestræbe sig på at give den bedste kundeservice og ved at arbejde med et godt, måske lidt umoderne begreb som hæderlighed, mener vi at have sagt alt i et ord. Vi er det forsikringsselskab du kan regne med! Alle kan skrive at de er hurtige, dygtige og giver en god service, men vi sætter tal og dermed vægt bag de fine ord, og har i 2009 lanceret følgende konkrete fordele som kunderne også opnår ved at være forsikret i Aros Forsikring. Vi forventer ikke at 2009 bliver året hvor den forøgede bruttopræmieindtægt vil udmønte sig i et væsentligt bedre forsikringsteknisk resultat, idet pågående tiltag til forbedring af især erstatningsudgiften, først for alvor vil slå igennem i årene fremover. Med den historiske usikkerhed omkring de finansielle markeder, vil vi afstå fra at komme med et bud på afkastet af investeringerne. Under overskriften Danmarks hurtigste og bedste kunde service, lover vi bl.a.: I 9 ud af 10 skader der skriftligt anmeldes, garante- rer vi dig en kontakt indenfor 5 arbejdsdage. 9 ud af 10 policer udstedes indenfor 5 arbejdsdage fra ikrafttrædelse. Aros Forsikring Årsrapport

6 Femårsoversigt Hovedtal t.kr Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Årets resultat Afløbsresultat Forsikringsmæssige hensættelser i alt Forsikringsaktiver i alt Egenkapital i alt Basiskapital Solvenskrav Aktiver i alt Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 71,8 67,1 62,7 81,4 70,1 Bruttoomkostningsprocent 28,0 26,3 24,9 23,0 22,5 Combined ratio 102,5 93,8 91,6 100,6 98,1 Operating ratio 98,1 89,9 88,7 98,5 96,0 Relativt afløbsresultat i % 7,8 5,3 2,6 17,1 11,2 Egenkapitalforrentning i % 19,8 11,7 25,5 16,6 16,8 Solvensdækning 3,5 4,2 5,0 3,4 3,1 6 Aros Forsikring Årsrapport 2008

7 Ledelsesberetning Præmieindtægter Selskabets bruttopræmieindtægt udgjorde 127,9 mio.kr. i 2008 efter ændring i bruttopræmiehensættelsen mod tilsvarende 128,7 mio.kr. i Der er således tale om en beskeden omsætningsnedgang på 0,8 mio.kr., svarende til et fald i bruttopræmieindtægten på 0,6%. Bruttopræmieindtægten baserer sig på, at selskabet ultimo 2008 havde i kraftværende policer mod tilsvarende policer ved udgangen af Der er tale om en pæn fremgang på i alt policer, svarende til en stigning på 3,5%. Antallet af skader er stort set status quo med 2007, idet der i 2008 er anmeldt nye skader mod i Årsagen til den markante stigning i skadesudgiften kan ikke alene forklares ved, at der i 2008 har været indtruffet store enkelt skader på motorkøretøjsforsikring og bygningsbrand, men skyldes også at gennemsnits skaden er steget betydeligt fra kr. i 2007 til kr. i 2008: Aros Forsikring gennemførte en reduktion af præmien på bilforsikring henover 2008, hvilket er hovedforklaringen på, at bruttopræmien ikke er vokset i samme grad som antallet af policer. Denne omtegning er næsten tilendebragt og Aros Forsikring forventer derfor at gennemsnitspræmien vil stige med 3,5% i 2009, ca. svarende til indekseringen. Dette sammenholdt med fortsat forøget vækst i antallet af policer medfører, at vi forventer at bruttopræmieindtægten stiger med 6,5% i 2009, til 138,5 mio.kr. Erstatningsudgifter De samlede bruttoerstatninger udgjorde 91,8 mio.kr. i 2008 efter ændring i bruttoerstatningshensættelsen mod 86,3 mio.kr. det foregående år. Bruttoerstatningsprocenten udgør således 71,8% mod 67,1% det foregående år, en stigning på 4,7 procentpoint På trods af selskabets gensidige forretningsform er det vores opfattelse, at bruttoskadeprocenten er for høj. Aros Forsikring har derfor foretaget en analyse, der har identificeret 3 områder der giver hovedforklaringen på den stigende gennemsnitsskade: Udgiften til rørskader på huse opført i perioden er steget, herunder også antallet af skader. Gennemsnitsskaden ved indbrud/tyveri/røveri er steget ekstraordinært. Aros Forsikring Årsrapport

8 Ledelsesberetning Udgifterne til skader på biler af kategorien muskelspecialbiler overstiger markant den almindelige familiebil og står ikke mål med præmieindtægten. På motorkøretøjsforsikring er der pr. 1. marts 2009 igangsat en endnu mere restriktiv acceptpolitik for muskel-specialbiler, hvilket på sigt vil forbedre erstatningsudgiften, simpelthen fordi vi dermed nedbringer vores andel af disse biltyper. I 2009 vil vi analysere videre på årsagen til den stigende erstatningsudgift og de handlinger der skal igangsættes for at få bragt udgifterne ned, men vi forventer fortsat en høj gennemsnitsskade i 2009, idet de igangsatte aktiviteter med mere restriktiv acceptpolitik for visse motorkøretøjer, først på lidt længere sigt vil føre til målbare resultater. Genforsikring (reassurance) Der blev i 2008 anvendt 4,1 mio.kr. til genforsikringsdækning mod tilsvarende 5,5 mio.kr. i Af bruttopræmieindtægten er der således i 2008 anvendt cirka 3,2% til genforsikringsdækning, hvor den tilsvarende andel i 2007 var cirka 4,3%. Resultatet af genforsikringen de seneste år: en forsikringsbegivenhed, hvilket cirka svare til 1,9% af egenkapitalen. Vi forventer også i de kommende år et selvbehold på 2009 niveauet, idet vi finder det passende set i forhold til selskabets soliditet. Erhvervelses- og administrationsomkostninger Erhvervelsesomkostningerne består altovervejende af porteføljeprovisioner og bonusbeløb til selskabets assurandører, og beløbet hertil udgjorde i ,3 mio.kr., mod tilsvarende 19,1 mio.kr. det foregående år. Administrationsomkostningerne, som for størstedelens vedkommende er løn- og pensionsomkostninger til selskabets administrative medarbejdere, men hvor der også indgår beløb, som investeres i ny teknologi, herunder udgifter til selskabets generelle brug af it, beløb sig i 2008 til 16,5 mio.kr. mod 14,8 mio.kr. i det foregående år. Medvirkende til det noget højere omkostningsforbrug er, at selskabet skiftede direktør den 1. maj, og der i den sammenhæng var ekstraudgifter til dobbeltløn og rekruttering. De samlede forsikringsmæssige driftsomkostninger i 2008 beløb sig således til 35,9 mio.kr., hvor der tilsvarende i 2007 blev anvendt 33,9 mio.kr., svarende til en 5,9% forøgelse i forhold til året før. Bruttoomkostningsprocenten udgør 28,0% og er steget over de seneste 5 år: Udgiften til genforsikring forøges til 5,2 mio.kr. i 2009, hvilket dels skyldes en højere pris for samme dækning fra reassurancemarked og dels en forbedret dækning I 2009 påtager selskabet sig forsat 2 mio.kr. for egen regning, hvad enten der er tale om en enkelt skade, eller 8 Aros Forsikring Årsrapport 2008

9 Ledelsesberetning Med den positive tendens i bruttopræmieindtægten og fokus på stabilisering af omkostninger i 2009, er det selskabets forventning at denne vil falde i 2009 og årene fremover. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat i 2008 viser et overskud på 2,6 mio.kr. efter indregning af en forsikringsteknisk rente på 5,8 mio.kr. mod et tilsvarende overskud på 13,5 mio.kr. det foregående år. Selskabets combined ratio udgør 102,5 mod tilsvarende 93,8 det foregående år. I resultatet af investeringsvirksomheden indgår også, at selskabet i 2008 modtog renteindtægter og udbytter på 5,3 mio.kr., hvor der tilsvarende i 2007 blev modtaget 5,7 mio.kr. Resultatet af investeringsvirksomheden er, i lighed med hele verden, præget af den finansielle krise der har været og fortsat er, på de finansielle markeder. Det skal dog bemærkes, at investeringshorisonten for Aros Forsikring er langsigtet og set over en 5 års periode er investeringsresultatet efter forsikringsteknisk rente akkumuleret stadig positivt: Udviklingen i selskabets combined ratio har været såle des de seneste 5 år: , Aros Forsikrings combined ratio i 2008, og dermed det opnåede forsikringstekniske resultat, er ikke tilfredsstillende, og der skal opnås bedre resultater på sigt med baggrund i lavere omkostninger og ikke mindst en mindre erstatningsudgift, så der gives rum til yderligere tiltag overfor kunderne i form af endnu mere konkurrencedygtige forsikringer og serviceydelser. Investeringsvirksomhed Resultatet af investeringsvirksomheden viser, efter overførsel af en beregnet forrentning af de forsikringsmæssige hensættelser til det forsikringstekniske resultat på 5,8 mio.kr., et underskud i 2008 på 28,2 mio.kr., mod et underskud det foregående år på 1,1 mio.kr., hvilket er utilfredsstillende. Det skal også noteres at bestyrelsen medio april omlagde aktieinvesteringerne fra hovedsageligt at være placeret i danske bankaktier, til Sparinvest hvorved porteføljen fik en væsentlig større global spredning af risikoen på de enkelte aktier og obligationer. Havde dette omvalg ikke været foretaget i april 2008, ville tabet i 2008 have været betydeligt større, idet især bankaktier har været særligt hårdt eksponeret i finanskrisen. Overordnet har bestyrelsen på investeringsområdet udarbejde en investeringspolitik, som udstikker retningslinjerne for, hvor stor en procentdel de enkelte aktivtyper maksimalt må udgøre, af de samlede investeringsaktiver. Investeringspolitikkerne er tilrettelagt således, at selskabets investeringer spredes mest muligt, i henseende til at mindske risikoen for tab bedst muligt. Aros Forsikring Årsrapport

10 Ledelsesberetning Men lige meget hvordan man vender og drejer det, var 2008 et helt udsædvanligt år, hvor stort set alle markeder blev ramt af finanskrisen. Den risikodæmpende effekt der normalt er ved at sprede investeringerne på flere forskellige aktiver, geografisk og på brancher, havde derfor ikke den ønskede effekt. Der er tegn på at vi i 2009 er på vej ind i en global recession; mange virksomheder bukker under og statslige indgreb i form af hjælpepakker, kommer til. Bestyrelsen følger markedsudviklingen tæt og overvejer løbende justeringer. Med den nævnte usikkerhed in mente, vil vi afstå fra at komme med et bud på Aros Forsikrings investeringsafkast i Årets resultat før skat Årets samlede resultat før skat viser et underskud på 25 mio.kr., mod et overskud det foregående år på 12,6 mio.kr. Nedgangen i årets resultat skyldes altovervejende resultatet i investeringsvirksomheden, og som helhed betragter selskabet det opnåede resultat i 2008 som værende utilfredsstillende. Egenkapital Efter overførsel af tabet for 2008, udgør selskabets egenkapital nu 103,5 mio.kr. Den gennemsnitlige egenkapital i 2008 blev forrentet med 19,8%, mod et tilsvarende afkast af den gennemsnitlige egenkapital på 11,7% i 2007, hvilket vi også kun kan betegne som utilfredsstillende. Selskabet opfylder, ved udgangen af 2008, lovgivningens krav til kapital i selskabet 3,5 gange, hvor den tilsvarende solvensdækning ved udgangen af 2007 var på 4,2. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Risikostyring At styre Aros Forsikrings risici har ledelsens og bestyrelsens største bevågenhed. På det operationelle plan er det primært forsikringsrisikoen der skal vurderes, medens det på det finansielle plan er investeringsrisikoen. Acceptpolitik Selskabets bestyrelse har vedtaget overordnede retningslinier for selskabets påtagelse af branchemæssige risici, og besluttet at selskabet fortsat alene etablerer private skadesforsikringer. Disse retningslinier er igen udmøntet i forskellige tegningspolitikker, indenfor de enkelte risikotyper der påtages. Tegningspolitikkerne er suppleret af forretningsgangsbeskrivelser i henseende til, at hele organisationen er vidende om de gældende politikker. Påtagelsen af de forsikringsmæssige risici, herunder prissætningen af de enkelte produkter, sker på grundlag af en markedsanalyse, hvor statistisk materiale i de forskellige forsikringsbrancher udarbejdet på egen portefølje, suppleret med statistisk materiale fra f.eks. F&P, sikrer et så valid grundlag som muligt at træffe beslutninger på. Erstatningshensættelser Hensættelsesrisikoen er langt størst på brancher hvor der indgår personskader, som f.eks. motoransvarsforsikring og ulykkesforsikring, idet der modsat f.eks. motorkasko og løsøre, typisk går lang tid fra de anmeldes, til de afsluttes. Disse skader følges tæt og vurderes løbende individuelt, og der afsættes i fornødent omfang yderligere beløb til dækning af fremtidige udbetalinger, så hensættelsesrisikoen dermed begrænses. Genforsikring Et væsentligt element i risikostyringen indenfor forsikringsforretningen er de principper for genforsikring, som er vedtaget af selskabets bestyrelse, og som tager sigte på at udligne store udsving i resultatudviklingen over en årrække. Det er i den forbindelse besluttet, at der i de etablerede genforsikringskontrakter skal tages højde for, at en enkelt skade maksimalt må eksponere selskabets egenkapital med 5%, medens den tilsvarende procentandel for en forsikringsbegivenhed er 10%. I 2009 på- 10 Aros Forsikring Årsrapport 2008

11 Ledelsesberetning tager selskabet sig dog alene 2 mio.kr. for egen regning, hvad enten der er tale om en enkelt skade, eller en forsikringsbegivenhed, hvilket svarer til cirka 1,9% af ultimo egenkapitalen. For at mindske kreditrisiko i relation til de genforsikringsselskaber, hvor genforsikringskontrakterne placeres, har bestyrelsen vedtaget, at der alene genforsikres i anerkendte genforsikringsselskaber, som har en rating hos Standard & Poors, svarende til minimum A-. Investeringssrisiko På investeringsområdet har selskabets bestyrelse ladet udarbejde en overordnet investeringspolitik, som udstikker retningslinierne for, hvor stor en procentdel de enkelte aktivtyper maksimalt må udgøre, af de samlede investeringsaktiver. Investeringspolitikkerne er tilrettelagt således, at selskabets investeringer spredes mest muligt, med henblik på at mindske risikoen for tab bedst muligt. For at være i grønt lys, skal selskabets basiskapital kunne dække såvel konsekvensen af trafiklysscenariet som selskabets eget solvenskrav. Ultimo 2008 er selskabet i grønt lys, og har en overdækning i forhold til rødt scenarium på 65 mio.kr. Resultatdisponering Årets resultat på kr. foreslås inddækket således: Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overføres fra dispositionsfond i alt ( ) Investeringspolitikken beskriver rammerne for aktivtyperne, herunder rammerne for varighed og geografisk placering af de enkelte investeringer. Ingen investering foretages, uden en forudgående vedtagelse i selskabets bestyrelse. Investeringsaktiverne værdiansættes løbende til markedsværdi, og i den forbindelse påvirkes værdien af selskabets investeringsaktiver af eksempelvis udsving i renten, aktiekurserne samt ejendomspriserne. Når selskabet løbende skal vurdere den risiko, der er forbundet med de samlede investeringer, herunder ikke mindst renterisikoen og risikospredningen, benyttes det såkaldte trafiklys, som tilsynsmyndighederne indførte tilbage i 2003, og som afspejler selskabets evne til at modstå en række hypotetiske markedsforløb, i form af eksempelvis faldende aktiekurser, fald i ejendomspriserne, og ændrede renter. Aros Forsikring Årsrapport

12 AROS Forsikring vil levere konkurrencedygtige forsikringer til familier, der kan og vil passe på deres ting samt sætter pris på personlig betjening. 12 Aros Forsikring Årsrapport 2008

13 Selskabsoplysninger Selskab Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej Viby J CVR-nr.: Hjemstedskommune: Århus Telefon: Telefax: Internet: Aros Forsikring g/s delegerede (stemmeberettigede ved generalforsamlingen) Region Midtjylland Carsten Therkelsen Agernvej Beder Region Nordjylland O.K. Engemann Bavnehøjvej Aalborg SØ Region Sjælland Anne Jensen Lorupvej 42, Bøstrup 4200 Slagelse Jan Thomasen Kirkevænget Tranbjerg Jesper Smed Terosevej Skødstrup Hans Peter Lund Skovvænget Ry Michael Busck Junovej 7 B 8270 Højbjerg Bente Yde Nissen Norsmindevej Malling Region Syddanmark Niels Erik Nielsen Lassensvej Gråsten Mikael Høst Ulkebøldam Sønderborg Erik Kristensen Hejlskovparken Egtved Lars Dahl-Nielsen Jomfru Ingefreds Vej Vejle Hanne Knörr Fyrrevej Roskilde Maria Buch-Jacobsen Ndr. Strandvej Ålsgårde Peter Rosenkrands Kirsebærvej Præstø Jane Fischer Poul Sloths Vej Højbjerg Henri Klaaborg Rønhøjs Ager Odder Jens Ole Pedersen Helgenæsvej Randers Aros Forsikring Årsrapport

14 Selskabsoplysninger Bestyrelse Bente Yde Nissen, Malling (formand) Michael Busck, Højbjerg (næstformand) Carsten Therkelsen, Beder Lars Dahl-Nielsen, Vejle Ronny Jørgensen, Hovedgård (medarbejdervalgt) Lars Ole Ejstrup, Roskilde (medarbejdervalgt) Direktion Morten Dissing Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 14 Aros Forsikring Årsrapport 2008

15 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 for Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab. Årsrapporten er aflagt i henhold til lov om finansiel virksomhed, herunder den af Finanstilsynet udsendte bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme sel skabets økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentlige risici og usikker heder, som selskabet kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Viby, den 12. marts 2009 Direktion Morten Dissing Bestyrelse Bente Yde Nissen formand Michael Busck næstformand Carsten Therkelsen Lars Dahl-Nielsen Ronny Jørgensen medarbejdervalgt Lars Ole Ejstrup medarbejdervalgt Aros Forsikring Årsrapport

16 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab Vi har revideret årsrapporten for Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigts mæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Århus, den 12. marts 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Henrik Vedel statsautoriseret revisor Kristian Bollerup statsautoriseret revisor 16 Aros Forsikring Årsrapport 2008

17 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder de af Finanstilsynet udsendte bekendtgørelser af 13. december 2007 og 16. december 2008 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Et aktiv indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. En forpligtelse indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregning og måling på aktiver og forpligtelser er der taget hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden årsrapporten udarbejdes, hvis og kun hvis oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der kan henføres til dette regnskabsår. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen, medmindre andet er anført nedenfor. Resultatopgørelsen Præmieindtægter f.e.r. Præmieindtægter f.e.r. omfatter bruttopræmier reguleret for afgivne genforsikringspræmier og forskydning i præmiehensættelser. Posten Bruttopræmier omfatter beløb, selskabet i regnskabsåret har modtaget eller har fået til gode for direkte og indirekte forsikringskontrakter, hvis forsikringsperiode er påbegyndt før regnskabsårets afslutning. Bruttopræmier opføres med fradrag af ristornerede præmiebeløb, bonus og præmierabatter, der ydes forsikringstagere uafhængigt af skadesforløbet, samt eksklusive afgifter til offentlige myndigheder opkrævet sammen med præmierne. Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk rente er opgjort som et beregnet afkast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. Som rente er anvendt den effektive gennemsnitsobligationsrente før beskatning af samtlige obligationer med en restløbetid på under 3 år (for 2008 beregnet til 4,59%). Erstatningsudgifter f.e.r. Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter beløb, der i regnskabsåret er betalt for forsikringsskader, reguleret for ændring i erstatningshensættelser med fradrag af genforsikringsandele. Posten Udbetalte erstatninger omfatter interne og eksterne udgifter til besigtigelse og vurdering af skaderne, udgifter til bekæmpelse og begrænsning af indtrufne skader samt øvrige direkte og indirekte omkostninger forbundet med behandlingen af indtrufne skader. Udbetalte erstatninger opføres efter fradrag af beløb, der er modtaget som følge af virksomhedens overtagelse af forsikrede værdier eller indtræden i forsikrede rettigheder ved erstatningens udbetaling. Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. omfatter de omkostninger, som er forbundet med at erhverve og administrere selskabets bestand af forsikringskontrakter, herunder den hertil svarende andel af personaleomkostninger, provisioner, markedsføringsomkostninger, husleje, udgifter til kontorartikler og kontorhold samt af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver. Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelse af bestanden af forsikringskontrakter, opgøres under posten Erhvervelsesomkostninger. Indtægter fra associeret virksomhed Indtægter fra associeret virksomhed omfatter den forholdsmæssige andel af resultat efter skat i den associerede virksomhed. Aros Forsikring Årsrapport

18 Anvendt regnskabspraksis Indtægter af investeringsejendomme Indtægter af investeringsejendomme omfatter overskud eller underskud ved drift af selskabets investeringsejendomme. Regulering af investeringsejendommenes værdi opføres ikke under denne post, men under posten Kursreguleringer. Renteindtægter og udbytter mv. Renteindtægter og udbytter mv. omfatter renter og rentelignende indtægter af obligationer, andre værdi papirer, udlån, indlån og tilgodehavender. Endvidere opføres under denne post udbytter af kapitalandele, medmindre beløbene henhører under posten Indtægter fra associeret virksomhed. Kursreguleringer Kursreguleringer omfatter den samlede værdiregulering, herunder valutakursregulering, samt nettogevinster og nettotab ved salg af aktiver, der henhører under gruppen af investeringsaktiver i balancen. Undtaget herfra er værdireguleringer vedrørende associeret virksomhed. Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Af det samlede investeringsafkast overføres en beregnet andel til forsikringsdriften på 4,59%. Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Balancen Licensrettigheder Licensrettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over 5 år fra ibrugtagningstidspunktet. Driftsmidler Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på nedenstående vurdering af brugstiderne og scrapværdierne: Brugstid Scrapværdi It-anlæg, software og lign. 4 år 0% Inventar, biler mv. 5 år 0% Investeringsejendomme Investeringsejendomme måles til dagsværdi efter afkastmetoden i henhold til regnskabsbekendtgørelsens retningslinier. Afkastmetoden indebærer, at dagsværdien af investeringsejendommene fastsættes med udgangspunkt i en årlig vurdering af hver enkelt ejendom ud fra forventede fremtidige driftsafkast og et forrentningskrav (afkastprocent) til den enkelte ejendom. Ejendomme, der er i besiddelse med henblik på udlejning, og hvor den af selskabet benyttede andel af det samlede etageareal ikke overstiger 20%, klassificeres som investeringsejendomme. Kapitalandele i associeret virksomhed Kapitalandele i associeret virksomhed måles til selskabets andel af den associerede virksomheds regnskabsmæssige egenkapital ifølge den senest aflagte årsrapport. Andre finansielle investeringsaktiver For andre finansielle investeringsaktiver anvendes afviklingsdagen som indregningskriterium. Børsnoterede obligationer og kapitalandele måles til dagsværdi ud fra lukkekursen på balancedagen. Dagsværdien af udtrukne børsnoterede obligationer opgøres dog som nutidsværdien af obligationerne (sædvanligvis kurs pari). Unoterede kapitalandele måles til dagsværdi. Dagsværdien fastlægges ved hjælp af en værdi ansættelsesteknik, der har til formål at fastlægge den transaktionspris, som ville fremkomme i en handel på balancedagen mellem uafhængige parter, der anlægger normale forretningsmæssige betragtninger. 18 Aros Forsikring Årsrapport 2008

19 Anvendt regnskabspraksis Pantesikrede udlån måles til dagsværdi ud fra en individuel vurdering af det enkelte udlån på balancedagen, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Andre udlån måles til dagsværdi, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til dagsværdi, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Tilgodehavender hos genforsikringsselskaber vedrørende genforsikringsselskabernes andele af præmie- og erstatningshenlæggelser opgøres med udgangspunkt i de indgåede kontrakter. Præmiehensættelser Præmiehensættelserne opgøres som summen af de beløb, som selskabet inden for hver bestand af forsikringer, der dækker samme risici, efter bedste skøn må forventes at skulle betale i anledning af forsikringsbegivenheder, som må forventes at finde sted efter balancedagen, og som er dækket af de forsikringskontrakter, selskabet har indgået. Præmiehensættelserne udgør mindst summen for hver enkelt bestand af forsikringer, der dækker samme risici, af den for hver enkelt forsikringskontrakt beregnede andel af bruttopræmien, der svarer til den del af forsikringsperioden, der forløber efter balancedagen. Direkte og indirekte omkostninger, der efter bedste skøn skal afholdes efter balancedagen i forbindelse med administration og skadebehandling af de indgåede forsikringskontrakter, vurderes at være indeholdt i præmiehensættelserne. Såfremt dette ikke vurderes at være tilfældet, hensættes yderligere beløb til dækning af disse omkostninger. Erstatningshensættelser Erstatningshensættelser opgøres som summen af de beløb, som selskabet efter bedste skøn må forventes at skulle betale i anledning af forsikringsbegivenheder, som har fundet sted indtil balancedagen ud over de beløb, som allerede er betalt i anledning af sådanne begivenheder. Erstatningshensættelserne opgøres som summen af de forventede erstatningsbeløb og omkostninger efter: 1. en sag-for-sag vurdering af anmeldte forsikringsbegivenheder, der omfatter alle anmeldte forsikringsbegivenheder, 2. et erfaringsbaseret skøn over utilstrækkeligt oplyste forsikringsbegivenheder, der har været genstand for sag-for-sag vurdering, 3. et erfaringsbaseret skøn over anmeldte forsikringsbegivenheder, der ikke har været genstand for sagfor-sag vurdering og 4. et erfaringsbaseret skøn over forsikringsbegivenheder, som er indtruffet inden balancedagen, men som er uanmeldte på tidspunktet for årsrapportens udarbejdelse. Erstatningshensættelserne indeholder endvidere de beløb, som selskabet efter bedste skøn må forventes at skulle afholde til direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med afviklingen af erstatningsforpligtelserne. Ved opgørelse af erstatningshensættelserne er der taget hensyn til de indtægter og omkostninger i forbindelse med overtagelse og realisation af aktiver og rettigheder, som selskabet opnår ret til ved erstatningernes udbetaling. Der er ikke foretaget diskontering af erstatningshensættelserne, idet hensættelserne afvikles i løbet af ganske få år fra balancedagen, og en eventuel diskontering vil have en uvæsentlig størrelse set i forhold til de samlede erstatningshensættelser. Der er ikke foretaget diskontering af præmiehensættelserne, idet hensættelserne maksimalt løber i et år fra balancedagen og hovedparten mindre end et år. Aros Forsikring Årsrapport

20 Anvendt regnskabspraksis Skat Aktuel skat vedrørende regnskabsåret og tidligere regnskabsår, i det omfang den ikke er betalt, indregnes som en forpligtelse. Er den skat, der er betalt, større end den aktuelle skat for regnskabsåret og tidligere regnskabsår, indregnes forskellen som et aktiv. Hensættelse til udskudte skatteforpligtelser beregnes med 25% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffel ses tidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst. Er den midlertidige forskel negativ, og er det sandsynligt, at den vil kunne udnyttes til at nedbringe den fremtidige skat, indregnes et udskudt skatteaktiv. Gæld Gæld måles til dagsværdi, hvilket normalt svarer til den nominelle værdi. 20 Aros Forsikring Årsrapport 2008

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4B, 8., 8260 Viby J. CVR-nr

Halvårsrapport Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4B, 8., 8260 Viby J. CVR-nr Halvårsrapport 2017 Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4B, 8., 8260 Viby J. CVR-nr. 35 99 27 15 Halvårsrapport 2017 Perioderapport: Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2017 Status

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab

Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15 Årsrapport for 2006 86. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. april 2007.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15

Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15 Årsrapport 2009 Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15 Årsrapport for 2009 89. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24. april

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab

Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15 Årsrapport for 2007 87. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. april 2008.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab

Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15 Årsrapport for 2005 85. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2006.

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere