Brugs- og monteringsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr

2 Indholdsfortegnelse Miljøbeskyttelse Beskrivelse af kaffemaskinen Råd om sikkerhed og advarsler Funktionsbeskrivelse Betjening af kaffemaskinen Betjeningsknapper Display Inden kaffemaskinen tages i brug første gang Kaffemaskinen tændes Kaffemaskinen slukkes Vand, bønner eller kaffe påfyldes Vandbeholderen fyldes Beholderen til bønner fyldes Kaffe påfyldes Drikke tilberedes Kaffemaskinen tændes Kopperne forvarmes Højden på kaffeafløbet indstilles Espresso, kaffe af frisk malede bønner Brygningen afbrydes To drikke tilberedes samtidigt Espresso, kaffe med malet kaffe Cappuccino og mælkeskum Den første brygning eller brygning efter afkalkning Cappuccino Mælkeskum Efter tilberedning af mælkeskum og cappuccino Malegraden indstilles

3 Indholdsfortegnelse Indstillinger: Individuel programmering Valg af sprog Klokkeslæt Indstil klokkeslæt Display Timer indstilles Tændes kl Slukkes efter Slukkes kl Malemængde Forbrygning Temperatur Automatisk skyl Dampsystem Lys (når kaffemaskinen er tændt) Lys (når kaffemaskinen er slukket) Aflæsning af antal bryggede kopper kaffe (Kaffe total) Lås Indstilling af vandets hårdhedsgrad Brugerprofil oprettes Oprettelse Sletning Skift Brugerprofil vælges Display Servicevarmer Standardindstillinger Portionsstørrelser indstilles

4 Indholdsfortegnelse Rengøring og vedligeholdelse Skylning Vandbeholder Affaldsbeholder Afdrypningsbakke Afdrypningsgitter med afdrypningsplade Bønnebeholder Kaffeafløbsforbindelse Kaffemaskinens indvendige flader Bryggeenhed Rengøring: Bryggeenheden affedtes Cappuccinatore Grundig rengøring i opvaskemaskine Kaffemaskinens front Kaffemaskiner med stålfront Kaffemaskiner med aluminiumsfront Afkalkning af kaffemaskinen Småfejl udbedres Service / reklamationsfrist Eltilslutning Indbygningsanvisning Dørhængsler indstilles

5 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter kaffemaskinen mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldsmæssige hensyn og kan således genbruges. Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/opsamlingssted. Bortskaffelse af en gammel kaffemaskine Gamle elektriske og elektroniske maskiner indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke den gamle kaffemaskine med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for den gamle kaffemaskine på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg endvidere for, at den gamle kaffemaskine opbevares utilgængeligt for børn, indtil den afleveres på genbrugsstationen. Se også afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler. 5

6 Beskrivelse af kaffemaskinen Udvendig a Tænd/Sluk-knap b Display c Betjeningsknap (med dreje- og trykfunktion) d Lys foroven e Dørgreb f Varmtvandsdyse g Lys forneden h Afdrypningsgitter af plast i Afdrypningsplade j Kaffeafløb, indstilleligt i højden k Afløbsdyse cappuccinatore, kan tages ud for grundig rengøring l Indsugningsslange cappuccinatore, kan tages ud sammen med afløbsdysen 6

7 Beskrivelse af kaffemaskinen Indvendig a Hovedafbryder b Afdækning kaffeskakt c Kaffeskakt til malet kaffe d Indstillingsknap til malegrad e Bønnebeholder f Afdrypningsbakke med gitter for nemmere transport g Vandbeholder h Bryggeenhed i Affaldsbeholder 7

8 Råd om sikkerhed og advarsler Denne kaffemaskine overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både bruger og kaffemaskine. Læs venligst brugsanvisningen grundigt, før kaffemaskinen tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om indbygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Herved beskyttes personer, og skader på kaffemaskinen undgås. Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer! Retningslinier vedrørende brugen Kaffemaskinen er beregnet til brug i almindelig husholdning til tilberedning af espresso, cappuccino og kaffe. Al anden anvendelse er på egen risiko og kan være forbundet med fare. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået på grund af forkert brug eller fejlagtig betjening. Teknisk sikkerhed Før tilslutning er det vigtigt at kontrollere, om de tilslutningsdata (spænding og frekvens), der er angivet på typeskiltet, stemmer overens med de eksisterende forhold på stedet. Disse data skal ubetinget stemme overens, så der ikke opstår skader på kaffemaskinen. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. Den elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Det er meget vigtigt, at denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning kontrolleres, og at installationerne i tvivlstilfælde gennemgås af en fagmand. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende eller afbrudt jordforbindelse (f.eks. elektrisk stød). Kaffemaskinen må kun anvendes i indbygget stand, så man ikke kan komme i berøring med de elektriske dele. Stikkontakten skal gøres spændingsløs under indbygning og demontering, f.eks. i tilfælde af reparation. Tilslutning må ikke foretages ved hjælp af en forlængerledning. En forlængerledning giver ikke den nødvendige sikkerhed (f.eks. risiko for overophedning). På det andet tilslutningsstik på bagsiden af kaffemaskinen må der kun tilsluttes en Miele servicevarmer af typen EGW og -29! Ellers vil kaffemaskinen blive beskadiget! Kaffemaskinen egner sig ikke til brug i det fri, heller ikke indbygget i et skab på hjul. Indbygning og montering af kaffemaskinen på et ikke-stationært opstillingssted (f.eks. skibe) må kun udføres af fagfolk og kun under iagttagelse af sikkerhedsforskrifterne for brugen af denne kaffemaskine. 8

9 Råd om sikkerhed og advarsler Installation, vedligeholdelse og reparation må kun udføres af fagfolk, da der ellers kan opstå betydelig fare for brugeren. Producenten kan ikke gøres ansvarlig i sådanne tilfælde. Kaffemaskinen er kun afbrudt fra elnettet, når en af følgende betingelser er opfyldt: sikringen i installationen er slået fra, skruesikringerne i installationen er skruet helt ud, stikket er trukket ud. Træk ikke i ledningen, men tag fat i stikket. Kabinettet må absolut ikke åbnes. Hvis de spændingsførende dele berøres, eller den elektriske og mekaniske konstruktion ændres, kan der være risiko for elektrisk stød. Derudover kan der forekomme funktionsfejl på kaffemaskinen. Vælger man en kombinationsindbygning, er det meget vigtigt, at kaffemaskinen placeres på en hylde (undtagen i kombination med en indbygnings-servicevarmer). Brug Forsigtig! Fare for forbrænding! De udstrømmende væsker kan være meget varme! Kig aldrig direkte eller med optiske instrumenter (f.eks. briller) ind i lyset. Forsigtig! Laser (laserstråling klasse 1M). Personer, også børn, som på grund af deres fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, uerfarenhed eller manglende kendskab ikke er i stand til at betjene kaffemaskinen korrekt, må ikke anvende den uden opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med kaffemaskinen. Vær opmærksom på, at børns hud reagerer voldsommere på høje temperaturer. Fare for forbrænding. Husk på, at espresso og kaffe ikke er børnedrikke. Før den første tilberedning af drikke er det meget vigtigt, at tilledningerne og cappuccinatoren gennemskylles, og at kaffemaskinen rengøres grundigt. Påfyld kun koldt og frisk drikkevand i vandbeholderen. Varmt vand eller andre væsker kan beskadige kaffemaskinen. Vandet skal udskiftes hver dag for at undgå kimdannelse! Der må aldrig fyldes andet end ristede espresso- eller kaffebønner i beholderen til bønner - heller ikke malede bønner, da det kan beskadige kværnen. 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler I kaffeskakten til malet kaffe må der aldrig fyldes andet end malet kaffe eller rengøringstabs til bryggeenheden, da kaffemaskinen ellers kan blive beskadiget. Anvend aldrig mineralvand. Mineralvand tilkalker maskinen så meget, at den bliver beskadiget. Sukker ødelægger kaffemaskinen! Bønner, der er forbehandlet med karamel, sukker o.lign. og andre sukkerholdige drikke må derfor ikke kommes i kaffemaskinen. Sæt aldrig en kop med en blanding af brændende alkohol og kaffe ind under afløbsdyserne på kaffemaskinen. Kunststofdele på kaffemaskinen kan antændes og smelte! Det varme vand og dampen kan give forbrændinger. Brug derfor disse funktioner med omtanke. Hold aldrig kropsdele under den varme damp eller det varme vand. Brug aldrig kaffemaskinen til at rengøre andre genstande med. Kaffemaskinen må under ingen omstændigheder anvendes, hvis cappuccinatoren er afmonteret. Fare for forbrænding på grund af varm damp! Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring af kaffemaskinen. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og udløse en kortslutning. Rengør kaffemaskinen dagligt for at forebygge kimdannelse. Bortset fra bryggeenheden og bønnebeholderen kan alle dele tåle maskinopvask. Kaffemaskinen skal afkalkes regelmæssigt (afhængigt af vandets kalkindhold) med det medfølgende afkalkningsmiddel. I områder med meget hårdt vand skal afkalkningen foretages hyppigere. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende afkalkning. Til afkalkningen må der kun anvendes de specielle Miele afkalkningstabs. Vær opmærksom på afkalkningsmidlets blandingsforhold. Ellers kan kaffemaskinen blive beskadiget. Afhængig af fedtindholdet i de anvendte kaffesorter kan bryggeenheden tilstoppe. Rengør derfor bryggeenheden efter hver 200 portioner med en rengøringstab (i displayet vises også en tilsvarende melding). Espresso-/kaffegrums betragtes som biologisk affald og kan anvendes til kompost. Skyl det aldrig ud i vasken. Det kan tilstoppe afløbet. Undgå at hænge i eller støtte op ad den åbne dør, da kaffemaskinen kan blive beskadiget herved. Bortskaffelse af en gammel kaffemaskine Den kasserede kaffemaskine gøres ubrugelig ved at fjerne ledning og stik. Hermed forhindres misbrug af kaffemaskinen. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi ovenstående råd om sikkerhed og advarsler ikke er blevet fulgt. 10

11 Funktionsbeskrivelse I kaffemaskinen påfyldes bønner direkte, og disse males frisk efter behov. Herved kan aromaen komme til sin ret. Efter maleprocessen kan kaffen fugtes med lidt varmt vand (forbrygning) for at øge kaffens aroma. Herefter trykkes det varme vand med højt tryk gennem kaffen. Hvis kaffemaskinen anvendes af flere personer, der foretrækker forskellig smag og har forskellige kaffevaner, kan der foretages personlige indstillinger for op til 10 brugere (Brugerprofil). Ligeledes kan der også fyldes kaffe til én portion i kaffemaskinen, hvis en person foretrækker tilberedning med f.eks. koffeinfri kaffe. For at undgå vand i tilledningerne, trykkes det resterende vand ud af tilledningerne, hvilket medfører et mindre efterløb. Først herefter er drikken færdig. Kaffegrumset tømmes automatisk i en affaldsbeholder, hvorved man slipper for selv at fjerne kaffegrumset efter brygningen. Portionsstørrelsen kan programmeres, så kaffemaskinen kun leverer den ønskede mængde. Hvis der skulle ønskes en mindre mængde end den programmerede portionsstørrelse, kan brygningen til enhver tid afbrydes ved at trykke på den højre drejeknap. Hvis man ønsker to portioner kaffe eller espresso samtidigt, skal den højre drejeknap trykkes ind to gange kort efter hinanden. Kaffemaskinen fylder kopperne i to omgange med få sekunders mellemrum. Malemængden kan afhængig af kaffesort indstilles mellem ca. 6 og 14 gr. Malemængden kan indstilles forskelligt for alle typer drikke (espresso, kaffe, cappuccino). Malegraden, dvs. hvor fint eller groft bønnerne skal males, kan indstilles direkte på kaffemaskinen. Lyset i kaffemaskinen kan tilkobles uafhængigt af, om kaffemaskinen er i brug. Desuden kan det øverste og nederste lys dæmpes uafhængigt af hinanden. Af sikkerhedsgrunde gøres bryggesystemet og maleenheden straks strømløs, når døren åbnes. Desuden kan kaffemaskinen låses, så børn ikke kan tage den i brug. Sproget i displayet kan ændres og vandhårdheden indstilles m.m. ved hjælp af den brugervenlige programmeringsfunktion. For at forbedre drikkenes smag og bibeholde den længere, har kaffemaskinen en ekstra funktion, så tilledningerne skylles automatisk og forvarmes, når kaffemaskinen er kold. Den samme funktion anvendes også til at skylle tilledningerne og rense afløbsdyserne for kafferester efter brug. Det varme vand fra varmtvandsdysen er velegnet til forvarmning af kopperne. For at maskinen er klar til brug uden at bruge unødvendig strøm, kobler den efter et stykke tid over på Standby. Hvis man ønsker, at kaffemaskinen skal tænde eller slukke på et bestemt tidspunkt, kan dette programmeres, så kaffemaskinen tænder og slukker på samme tidspunkt hver dag. 11

12 Betjening af kaffemaskinen Betjeningsknapper Før kaffemaskinen tages i brug, bør man sætte sig ind i de relevante funktioner, så kaffemaskinen udnyttes optimalt. Ved levering er begge betjeningsknapper forsænket. Kaffemaskinen kan kun betjenes, hvis betjeningsknapperne er trykket ud. Når knapperne er trykket ud, er det kun nødvendigt at trykke let på knapperne for at betjene kaffemaskinen. Der trykkes kun på knapperne, til der mødes let modstand. Begge betjeningsknapper kan trykkes ind, men det er kun den højre, der kan drejes. Venstre betjeningsknap Betjeningsknappen kan kun trykkes ind for at tænde og slukke for kaffemaskinen. Når kaffemaskinen tændes, vises hovedmenuen i displayet efter en opvarmningstid. Når den slukkes, vises klokkeslættet. Højre betjeningsknap Denne drejeknap kan trykkes ind og drejes. Når den drejes, vælges et ønsket programpunkt eller en ønsket indstilling. Når den trykkes ind, startes og afbrydes tilberedningen af en drik, vælges et programpunkt for at foretage yderligere indstillinger, gemmes en indstilling, så kaffemaskinen husker den valgte indstilling, når der slukkes for den. 12

13 Betjening af kaffemaskinen Display Det valgte menupunkt i displayet er fremhævet. Hvis der kan vælges yderligere funktioner under et menupunkt, vises der prikker efter menupunktet (f.eks. Indstillinger...). Bag det aktuelle valg står et hak L. Trekanten øverst til højre - eller nederst til højre H viser, at yderligere menupunkter kan hentes frem, hvis der drejes på den højre betjeningsknap. Hvis man vælger tilbage A og bekræfter, kommer man tilbage til foregående display-visning. Inden kaffemaskinen tages i brug første gang Kaffemaskinen skal opstilles og tilsluttes korrekt (se afsnittene Eltilslutning og Indbygningsanvisning) og rengøres, inden den tages i brug første gang (se Rengøring og vedligeholdelse). Fjern eventuel beskyttelsesfolie fra kaffemaskinens front. Kaffemaskinen tændes ^ Tryk på venstre betjeningsknap for at tænde kaffemaskinen. De første gange kaffemaskinen tændes, vises en Velkomsthilsen og herefter klokkeslættet i displayet. Velkomsthilsnen vises, når kaffemaskinen tændes, indtil der er tilberedt 5 drikke (inkl. damp). Míele Willkommen 13

14 Betjening af kaffemaskinen Ved den allerførste ibrugtagning vises efter velkomstbilledet ikke klokkeslættet, men derimod en opfordring til at vælge sprog. EINSTELLUNGEN F SPRACHE F #eština dansk deutsch english ^ Drej højre betjeningsknap, indtil det ønskede sprog er fremhævet. ^ Tryk på den højre betjeningsknap. Efter det valgte sprog vises et hak L som tegn på, at det ønskede sprog nu er indstillet. H Se herefter i brugsanvisningen for at indstille kaffemaskinen individuelt og lære den rigtigt at kende. Brug den nødvendige tid, da glæden ved kaffemaskinen vil blive større, når man er fortrolig med alle dens funktioner. Før den første drik tilberedes, brygges to kaffe for at fjerne alle kafferester i bryggesystemet efter produktionskontrollen. Hæld disse to kopper kaffe ud. Kaffemaskinen slukkes Hvis man ønsker at slukke kaffemaskinen, ^ trykkes kort på den venstre betjeningsknap. I displayet vises klokkeslættet, og efter et stykke tid slukker displayet (afhængig af indstillingen, se afsnittet Indstillinger: Individuel programmering). Hvis Automatisk skyl er tilkoblet, begynder kaffemaskinen at skylle, hvis der har været brygget kaffe. 14

15 Vand, bønner eller kaffe påfyldes Vandbeholderen fyldes Kaffemaskinen rengøres grundigt, før vandbeholderen og beholderen til bønner fyldes (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Til en god espresso eller kaffe er ikke kun bønnesorten, men også en god vandkvalitet afgørende. Tøm derfor vandbeholderen dagligt, og fyld frisk vand på. Kaffemaskinen minder i øvrigt om dette, når den tændes, med meldingen Påfyld vand. Varmt vand eller andre væsker kan beskadige kaffemaskinen. Fyld kun koldt, rent drikkevand i vandbeholderen. Anvend aldrig mineralvand. Mineralvand tilkalker maskinen så meget, at den bliver beskadiget. ^ Døren åbnes. ^ Træk vandbeholderen ud fremad. 15

16 Vand, bønner eller kaffe påfyldes Beholderen til bønner fyldes ^ Fjern låget, og påfyld koldt, rent drikkevand i vandbeholderen til markeringen Max. En ventil foran på vandbeholderen sørger for, at der ikke kan løbe vand ud. ^ Luk låget, og skub vandbeholderen helt ind i kaffemaskinen, til den går i hak. Vandbeholderen skal være skubbet helt ind og stå rigtigt i kaffemaskinen, så ventilen ikke bliver utæt. Hvis man ikke har hørt den gå i hak, eller vandbeholderen står skævt, kontrolleres det, om frastillingspladen er snavset. Den rengøres i givet fald. Fyld kun ristede espresso- eller kaffebønner i beholderen til bønner. Alt andet - også malede kaffebønner - beskadiger maleenheden. Bønner, der er forbehandlet med karamel, sukker o.lign. samt andre sukkerholdige drikke må derfor ikke kommes i kaffemaskinen, da sukkeret beskadiger den. ^ Træk bønnebeholderen ud. ^ Skub låget bagud, og fyld bønnebeholderen med ristede kaffebønner. ^ Skub igen låget helt fremad, skub bønnebeholderen helt ind i kaffemaskinen, og luk døren til kaffemaskinen. 16

17 Vand, bønner eller kaffe påfyldes Kaffe påfyldes Hvis man ønsker at drikke en kop kaffe tilberedt med malet kaffe, kan man påfylde kaffe i maskinens ekstra kaffeskakt. Fremgangsmåde: ^ Træk afdækningen til kaffeskakten helt ud af maskinen, og klap låget til kaffeskakten opad (1) ^ Fyld 1 strøget skefuld kaffe i kaffeskakten (2) med den medfølgende ske, og luk kaffeskakten. ^ Skub afdækningen ind i maskinen, og luk døren. I displayet vises Brygning med malet kaffe? nej ^ Drej den højre betjeningsknap, så "ja" er fremhævet, og tryk på betjeningsknappen. ^ Displayet skifter til hovedmenuen, og der kan vælges en drik (se afsnittet Drikke tilberedes). Hvis der ikke er påfyldt kaffe, skal man ubetinget vælge "nej", da maskinen ellers går ud fra, at der er kaffe i maskinen, hvorfor der ved næste brygning kun kommer vand ud af maskinen! ja 17

18 Drikke tilberedes Kaffemaskinen tændes Det er meget vigtigt at skylle tilledningerne hver dag, inden den første drik tilberedes. Dette sker automatisk, hvis programpunktet Automatisk Skyl er indstillet på "aktiveres", og kaffemaskinen er kold. Efter opvarmningen løber der varmt vand ud af begge afløbsdyser ned i afdrypningsbakken. Hvis programpunktet Automatisk Skyl er indstillet på "deaktiveret", anvendes programpunktet Vedligeholdelse. for at skylle tilledningerne (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse) Kaffemaskinen tændes ved at ^ trykke på den venstre betjeningsknap. I displayet vises et kort øjeblik: Påfyld vand Afkalkning n Indstillinger F Denne melding er en påmindelse om at påfylde frisk vand i vandbeholderen. Herefter vises meldingen: Opvarmningsfase - Hold døren lukket Afkalkning n Indstillinger F Hvis programpunktet Automatisk Skyl er indstillet på "aktiveres" (standardindstilling), skylles kaffemaskinen efter opvarmningen, og hovedmenuen vises: ESPRESSO MÆLKESKUM KAFFE VEDLIGEHOLD.... CAPPUCCINO STANDARD n... VARMT VAND INDSTILLINGER F... 18

19 Kopperne forvarmes Espresso og alle andre drikke bør altid fyldes i varme kopper, da smagen herved kommer bedre til sin ret og holder længere. Espressoens aroma tåler ikke et kuldechok. Jo mindre kaffe- eller espressomængde og jo tykkere kop, desto vigtigere er det at forvarme koppen. ^ Stil koppen, der skal forvarmes, under varmtvandsdysen. ^ Drej den højre betjeningsknap hen på menupunktet Varmt vand, og tryk på betjeningsknappen. ^ Lad lidt varmt vand løbe ned i koppen, og tryk igen på betjeningsknappen for at afbryde vandet. ^ Lad koppen forvarme et øjeblik, inden vandet igen hældes ud af koppen. Højden på kaffeafløbet indstilles Drikke tilberedes Man kan indstille kaffeafløbet efter koppernes højde, så espressoen eller kaffen har den kortest mulige vej ned i koppen, så den ikke afkøler så hurtigt. Desuden bibeholdes cremaen bedre ved kortere afstand. ^ Træk kaffeafløbet langsomt nedad. 19

20 Drikke tilberedes Espresso, kaffe af frisk malede bønner ^ Stil en kop under kaffeafløbet. Drikkene løber altid gennem begge afløbsdyser samtidigt! ^ Drej den højre betjeningsknap hen på espresso eller kaffe, og tryk på betjeningsknappen. Kaffemaskinen maler nu kaffebønnerne, forbrygger kaffen (hvis programpunktet Forbrygning er indstillet på "aktiveres"), og den ønskede drik løber ud af kaffeafløbet. Døren må ikke åbnes under bryggeprocessen. Kaffemaskinen bliver beskadiget! Hæld de første to kopper kaffe ud, så alle kafferester fra produktionskontrollen fjernes fra bryggesystemet. Brygningen afbrydes ^ Tryk under brygningen på den højre betjeningsknap. Brygningen afbrydes straks. Det er muligt selv at bestemme den portionsstørrelse, der skal ligge bag betegnelserne espresso, kaffe og cappuccino (se afsnittet Portionsstørrelse indstilles). Afhængig af smag og land vil indstillingen af disse portionsstørrelser være meget forskellig. 20

21 Drikke tilberedes To drikke tilberedes samtidigt ^ Stil en kop under hver af afløbsdyserne. ^ Tryk med kort mellemrum to gange efter hinanden på den højre betjeningsknap, så der står 2 espressoer eller 2 kaffe i displayet. Kaffemaskinen brygger med et par sekunders pause to portioner espresso eller kaffe. Lad kopperne stå under afløbsdyserne, indtil hovedmenuen vises i displayet. Først herefter er brygningen færdig. 21

22 Drikke tilberedes Espresso, kaffe med malet kaffe Når der er fyldt malet kaffe i kaffeskakten i maskinen (se afsnittet Vand, bønner eller kaffe påfyldes - Kaffe påfyldes) vises i displayet: Brygning med malet kaffe? nej ^ Drej den højre betjeningsknap, så "ja" er fremhævet, og tryk på betjeningsknappen. Hvis der ikke er påfyldt kaffe, skal man ubetinget vælge "nej", da maskinen ellers går ud fra, at der er kaffe i maskinen, hvorfor der ved næste brygning kun kommer vand ud af maskinen! ^ Stil en kop under kaffeafløbet. Drikkene løber altid gennem begge afløbsdyser samtidigt! ^ Drej den højre betjeningsknap hen på espresso eller kaffe, og tryk på betjeningsknappen. Kaffemaskinen brygger espressoen eller kaffen, og den ønskede drik løber ud af afløbsdyserne. Døren må ikke åbnes under bryggeprocessen. Kaffemaskinen bliver beskadiget! Kaffemaskinen indstiller sig automatisk på Drift med bønner efter brygningen. ja 22

23 Brygningen stoppes ^ Tryk under brygningen på den højre betjeningsknap. Brygningen stoppes straks. To drikke tilberedes samtidigt Ved brygning med malet kaffe, er det altid kun muligt at brygge én portion. Kaffemaskinen bruger altid hele den påfyldte kaffeportion i kaffeskakten til brygning af én drik! Cappuccino og mælkeskum Drikke tilberedes Den første brygning eller brygning efter afkalkning Kaffemaskinens tilledninger blev pumpet helt tomme, inden den forlod fabrikken. Det samme sker ved afkalkningsprocessen. Derfor skal der inden den første brygning af en cappuccino eller tilberedning af mælkeskum først pumpes vand i tilledningerne. ^ Stil en tom kop under cappuccinatore-afløbsdysen. ESPRESSO MÆLKESKUM KAFFE VEDLIGEHOLD.... CAPPUCCINO STANDARD n... VARMT VAND INDSTILLINGER F... ^ Drej den højre betjeningsknap hen på Mælkeskum, og tryk på betjeningsknappen. 23

24 Drikke tilberedes Cappuccinatoren suger nu vand og begynder at fylde ledningerne med vand. Der løber en smule vand ud af cappuccinatore-afløbsdysen! ^ Start Mælkeskum igen, så snart kaffemaskinen er stoppet. Der kommer efter nogen tid damp ud af cappuccinatore-afløbsdysen, og tilledningerne er fyldt med vand. Der kan nu tilberedes en cappuccino eller mælkeskum. Cappuccino Til brygning af en cappuccino skal der anvendes en stor keramik- eller porcelænskop og en lille kande mælk. Det bedste mælkeskum fås med kold letmælk (1,5 % fedt)! På grund af mælkeskummet kan der altid kun brygges en portion cappuccino! ^ Stil kanden med mælk under indsugningsslangen og cappuccino-koppen under cappuccinatore-afløbet. ESPRESSO MÆLKESKUM KAFFE VEDLIGEHOLD.... CAPPUCCINO STANDARD n... VARMT VAND INDSTILLINGER F... ^ Drej den højre betjeningsknap hen på Cappuccino, og tryk på betjeningsknappen. 24

25 Drikke tilberedes En vis mængde mælk skummes i koppen, og bønnerne males næsten samtidigt. Tilberedningen af mælkeskum kan til enhver tid afbrydes ved at trykke på højre betjeningsknap! ^ Når mælken er opskummet, stilles cappuccino-koppen under begge afløbsdyser, hvorefter der trykkes på højre betjeningsknap. Cappuccinoen brygges færdig! Mælkeskum Hvis der er brug for yderligere mælkeskum, er det bedst at skumme den kolde letmælk (1,5% fedt) i en kold kande i rustfrit stål, som er smal foroven. I en sådan kande holder mælkeskummet sig bedst! ^ Stil den medfølgende glaskande med mælk under indsugningsslangen og en kande i rustfrit stål under cappuccinatorens afløbsdyse. ESPRESSO MÆLKESKUM KAFFE VEDLIGEHOLD.... CAPPUCCINO STANDARD n... VARMT VAND INDSTILLINGER F... ^ Drej den højre betjeningsknap hen på Mælkeskum, og tryk på betjeningsknappen. En vis mængde mælk skummes i kanden af rustfrit stål. Tilberedningen af mælkeskum kan til enhver tid afbrydes ved at trykke på højre betjeningsknap! Efter tilberedning af mælkeskum og cappuccino Rengør cappuccinatoren straks efter brug. Indtørrede mælkerester er svære at fjerne og tilstopper cappuccinatoren, hvilket kan forårsage, at der næsten ikke eller slet ikke kommer mælkeskum ud (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse)! 25

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 768 730 Transportemballage

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 022 630 Transportemballage

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Brugsanvisning Emhætte WS75S

Brugsanvisning Emhætte WS75S Brugsanvisning Emhætte WS75S 2 Indholdsfortegnelse Bortskaffelse af emballagen... 4 Bortskaffelse af gammelt produkt... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 Beskrivelse af emhætten... 7 Udsugning til det fri...

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Contessa Duo 190.049 V4/0412

Contessa Duo 190.049 V4/0412 Contessa Duo 190.049 V4/0412 8 9 1 2 3 7 4 6 5 12 12 10 11 10 DK 1. Generelle oplysninger 114 1.1 Generelt om denne vejledning 114 1.2 Symbolforklaring 114 1.3 Producentens ansvar og garanti 115 1.4 Ophavsret

Læs mere

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING MANUALE D USO Instructions Mode d emploi BEDIENUNGSANLEITUNG Gebruiksaanwijzingen Manual de instrucciones Manual DE INSTRUções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

2 8 1 7 1 8 6 3 4 6 5 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 VIGTIGE FORSKRIFTER Kære kunde. diva maskinen gør det muligt at brygge kaffe og "almindelig" kaffe ved hjælp af pods eller finmalet kaffe. Denne maskine skal

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere