Brugs- og monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr

2 Indholdsfortegnelse Miljøbeskyttelse Beskrivelse af kaffemaskinen Råd om sikkerhed og advarsler Funktionsbeskrivelse Betjening af kaffemaskinen Betjeningsknapper Display Inden kaffemaskinen tages i brug første gang Kaffemaskinen tændes Kaffemaskinen slukkes Vand, bønner eller kaffe påfyldes Vandbeholderen fyldes Beholderen til bønner fyldes Kaffe påfyldes Drikke tilberedes Kaffemaskinen tændes Kopperne forvarmes Højden på kaffeafløbet indstilles Espresso, kaffe af frisk malede bønner Brygningen afbrydes To drikke tilberedes samtidigt Espresso, kaffe med malet kaffe Cappuccino og mælkeskum Den første brygning eller brygning efter afkalkning Cappuccino Mælkeskum Efter tilberedning af mælkeskum og cappuccino Malegraden indstilles

3 Indholdsfortegnelse Indstillinger: Individuel programmering Valg af sprog Klokkeslæt Indstil klokkeslæt Display Timer indstilles Tændes kl Slukkes efter Slukkes kl Malemængde Forbrygning Temperatur Automatisk skyl Dampsystem Lys (når kaffemaskinen er tændt) Lys (når kaffemaskinen er slukket) Aflæsning af antal bryggede kopper kaffe (Kaffe total) Lås Indstilling af vandets hårdhedsgrad Brugerprofil oprettes Oprettelse Sletning Skift Brugerprofil vælges Display Servicevarmer Standardindstillinger Portionsstørrelser indstilles

4 Indholdsfortegnelse Rengøring og vedligeholdelse Skylning Vandbeholder Affaldsbeholder Afdrypningsbakke Afdrypningsgitter med afdrypningsplade Bønnebeholder Kaffeafløbsforbindelse Kaffemaskinens indvendige flader Bryggeenhed Rengøring: Bryggeenheden affedtes Cappuccinatore Grundig rengøring i opvaskemaskine Kaffemaskinens front Kaffemaskiner med stålfront Kaffemaskiner med aluminiumsfront Afkalkning af kaffemaskinen Småfejl udbedres Service / reklamationsfrist Eltilslutning Indbygningsanvisning Dørhængsler indstilles

5 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter kaffemaskinen mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldsmæssige hensyn og kan således genbruges. Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/opsamlingssted. Bortskaffelse af en gammel kaffemaskine Gamle elektriske og elektroniske maskiner indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke den gamle kaffemaskine med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for den gamle kaffemaskine på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg endvidere for, at den gamle kaffemaskine opbevares utilgængeligt for børn, indtil den afleveres på genbrugsstationen. Se også afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler. 5

6 Beskrivelse af kaffemaskinen Udvendig a Tænd/Sluk-knap b Display c Betjeningsknap (med dreje- og trykfunktion) d Lys foroven e Dørgreb f Varmtvandsdyse g Lys forneden h Afdrypningsgitter af plast i Afdrypningsplade j Kaffeafløb, indstilleligt i højden k Afløbsdyse cappuccinatore, kan tages ud for grundig rengøring l Indsugningsslange cappuccinatore, kan tages ud sammen med afløbsdysen 6

7 Beskrivelse af kaffemaskinen Indvendig a Hovedafbryder b Afdækning kaffeskakt c Kaffeskakt til malet kaffe d Indstillingsknap til malegrad e Bønnebeholder f Afdrypningsbakke med gitter for nemmere transport g Vandbeholder h Bryggeenhed i Affaldsbeholder 7

8 Råd om sikkerhed og advarsler Denne kaffemaskine overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både bruger og kaffemaskine. Læs venligst brugsanvisningen grundigt, før kaffemaskinen tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om indbygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Herved beskyttes personer, og skader på kaffemaskinen undgås. Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer! Retningslinier vedrørende brugen Kaffemaskinen er beregnet til brug i almindelig husholdning til tilberedning af espresso, cappuccino og kaffe. Al anden anvendelse er på egen risiko og kan være forbundet med fare. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået på grund af forkert brug eller fejlagtig betjening. Teknisk sikkerhed Før tilslutning er det vigtigt at kontrollere, om de tilslutningsdata (spænding og frekvens), der er angivet på typeskiltet, stemmer overens med de eksisterende forhold på stedet. Disse data skal ubetinget stemme overens, så der ikke opstår skader på kaffemaskinen. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. Den elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Det er meget vigtigt, at denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning kontrolleres, og at installationerne i tvivlstilfælde gennemgås af en fagmand. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende eller afbrudt jordforbindelse (f.eks. elektrisk stød). Kaffemaskinen må kun anvendes i indbygget stand, så man ikke kan komme i berøring med de elektriske dele. Stikkontakten skal gøres spændingsløs under indbygning og demontering, f.eks. i tilfælde af reparation. Tilslutning må ikke foretages ved hjælp af en forlængerledning. En forlængerledning giver ikke den nødvendige sikkerhed (f.eks. risiko for overophedning). På det andet tilslutningsstik på bagsiden af kaffemaskinen må der kun tilsluttes en Miele servicevarmer af typen EGW og -29! Ellers vil kaffemaskinen blive beskadiget! Kaffemaskinen egner sig ikke til brug i det fri, heller ikke indbygget i et skab på hjul. Indbygning og montering af kaffemaskinen på et ikke-stationært opstillingssted (f.eks. skibe) må kun udføres af fagfolk og kun under iagttagelse af sikkerhedsforskrifterne for brugen af denne kaffemaskine. 8

9 Råd om sikkerhed og advarsler Installation, vedligeholdelse og reparation må kun udføres af fagfolk, da der ellers kan opstå betydelig fare for brugeren. Producenten kan ikke gøres ansvarlig i sådanne tilfælde. Kaffemaskinen er kun afbrudt fra elnettet, når en af følgende betingelser er opfyldt: sikringen i installationen er slået fra, skruesikringerne i installationen er skruet helt ud, stikket er trukket ud. Træk ikke i ledningen, men tag fat i stikket. Kabinettet må absolut ikke åbnes. Hvis de spændingsførende dele berøres, eller den elektriske og mekaniske konstruktion ændres, kan der være risiko for elektrisk stød. Derudover kan der forekomme funktionsfejl på kaffemaskinen. Vælger man en kombinationsindbygning, er det meget vigtigt, at kaffemaskinen placeres på en hylde (undtagen i kombination med en indbygnings-servicevarmer). Brug Forsigtig! Fare for forbrænding! De udstrømmende væsker kan være meget varme! Kig aldrig direkte eller med optiske instrumenter (f.eks. briller) ind i lyset. Forsigtig! Laser (laserstråling klasse 1M). Personer, også børn, som på grund af deres fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, uerfarenhed eller manglende kendskab ikke er i stand til at betjene kaffemaskinen korrekt, må ikke anvende den uden opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med kaffemaskinen. Vær opmærksom på, at børns hud reagerer voldsommere på høje temperaturer. Fare for forbrænding. Husk på, at espresso og kaffe ikke er børnedrikke. Før den første tilberedning af drikke er det meget vigtigt, at tilledningerne og cappuccinatoren gennemskylles, og at kaffemaskinen rengøres grundigt. Påfyld kun koldt og frisk drikkevand i vandbeholderen. Varmt vand eller andre væsker kan beskadige kaffemaskinen. Vandet skal udskiftes hver dag for at undgå kimdannelse! Der må aldrig fyldes andet end ristede espresso- eller kaffebønner i beholderen til bønner - heller ikke malede bønner, da det kan beskadige kværnen. 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler I kaffeskakten til malet kaffe må der aldrig fyldes andet end malet kaffe eller rengøringstabs til bryggeenheden, da kaffemaskinen ellers kan blive beskadiget. Anvend aldrig mineralvand. Mineralvand tilkalker maskinen så meget, at den bliver beskadiget. Sukker ødelægger kaffemaskinen! Bønner, der er forbehandlet med karamel, sukker o.lign. og andre sukkerholdige drikke må derfor ikke kommes i kaffemaskinen. Sæt aldrig en kop med en blanding af brændende alkohol og kaffe ind under afløbsdyserne på kaffemaskinen. Kunststofdele på kaffemaskinen kan antændes og smelte! Det varme vand og dampen kan give forbrændinger. Brug derfor disse funktioner med omtanke. Hold aldrig kropsdele under den varme damp eller det varme vand. Brug aldrig kaffemaskinen til at rengøre andre genstande med. Kaffemaskinen må under ingen omstændigheder anvendes, hvis cappuccinatoren er afmonteret. Fare for forbrænding på grund af varm damp! Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring af kaffemaskinen. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og udløse en kortslutning. Rengør kaffemaskinen dagligt for at forebygge kimdannelse. Bortset fra bryggeenheden og bønnebeholderen kan alle dele tåle maskinopvask. Kaffemaskinen skal afkalkes regelmæssigt (afhængigt af vandets kalkindhold) med det medfølgende afkalkningsmiddel. I områder med meget hårdt vand skal afkalkningen foretages hyppigere. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende afkalkning. Til afkalkningen må der kun anvendes de specielle Miele afkalkningstabs. Vær opmærksom på afkalkningsmidlets blandingsforhold. Ellers kan kaffemaskinen blive beskadiget. Afhængig af fedtindholdet i de anvendte kaffesorter kan bryggeenheden tilstoppe. Rengør derfor bryggeenheden efter hver 200 portioner med en rengøringstab (i displayet vises også en tilsvarende melding). Espresso-/kaffegrums betragtes som biologisk affald og kan anvendes til kompost. Skyl det aldrig ud i vasken. Det kan tilstoppe afløbet. Undgå at hænge i eller støtte op ad den åbne dør, da kaffemaskinen kan blive beskadiget herved. Bortskaffelse af en gammel kaffemaskine Den kasserede kaffemaskine gøres ubrugelig ved at fjerne ledning og stik. Hermed forhindres misbrug af kaffemaskinen. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi ovenstående råd om sikkerhed og advarsler ikke er blevet fulgt. 10

11 Funktionsbeskrivelse I kaffemaskinen påfyldes bønner direkte, og disse males frisk efter behov. Herved kan aromaen komme til sin ret. Efter maleprocessen kan kaffen fugtes med lidt varmt vand (forbrygning) for at øge kaffens aroma. Herefter trykkes det varme vand med højt tryk gennem kaffen. Hvis kaffemaskinen anvendes af flere personer, der foretrækker forskellig smag og har forskellige kaffevaner, kan der foretages personlige indstillinger for op til 10 brugere (Brugerprofil). Ligeledes kan der også fyldes kaffe til én portion i kaffemaskinen, hvis en person foretrækker tilberedning med f.eks. koffeinfri kaffe. For at undgå vand i tilledningerne, trykkes det resterende vand ud af tilledningerne, hvilket medfører et mindre efterløb. Først herefter er drikken færdig. Kaffegrumset tømmes automatisk i en affaldsbeholder, hvorved man slipper for selv at fjerne kaffegrumset efter brygningen. Portionsstørrelsen kan programmeres, så kaffemaskinen kun leverer den ønskede mængde. Hvis der skulle ønskes en mindre mængde end den programmerede portionsstørrelse, kan brygningen til enhver tid afbrydes ved at trykke på den højre drejeknap. Hvis man ønsker to portioner kaffe eller espresso samtidigt, skal den højre drejeknap trykkes ind to gange kort efter hinanden. Kaffemaskinen fylder kopperne i to omgange med få sekunders mellemrum. Malemængden kan afhængig af kaffesort indstilles mellem ca. 6 og 14 gr. Malemængden kan indstilles forskelligt for alle typer drikke (espresso, kaffe, cappuccino). Malegraden, dvs. hvor fint eller groft bønnerne skal males, kan indstilles direkte på kaffemaskinen. Lyset i kaffemaskinen kan tilkobles uafhængigt af, om kaffemaskinen er i brug. Desuden kan det øverste og nederste lys dæmpes uafhængigt af hinanden. Af sikkerhedsgrunde gøres bryggesystemet og maleenheden straks strømløs, når døren åbnes. Desuden kan kaffemaskinen låses, så børn ikke kan tage den i brug. Sproget i displayet kan ændres og vandhårdheden indstilles m.m. ved hjælp af den brugervenlige programmeringsfunktion. For at forbedre drikkenes smag og bibeholde den længere, har kaffemaskinen en ekstra funktion, så tilledningerne skylles automatisk og forvarmes, når kaffemaskinen er kold. Den samme funktion anvendes også til at skylle tilledningerne og rense afløbsdyserne for kafferester efter brug. Det varme vand fra varmtvandsdysen er velegnet til forvarmning af kopperne. For at maskinen er klar til brug uden at bruge unødvendig strøm, kobler den efter et stykke tid over på Standby. Hvis man ønsker, at kaffemaskinen skal tænde eller slukke på et bestemt tidspunkt, kan dette programmeres, så kaffemaskinen tænder og slukker på samme tidspunkt hver dag. 11

12 Betjening af kaffemaskinen Betjeningsknapper Før kaffemaskinen tages i brug, bør man sætte sig ind i de relevante funktioner, så kaffemaskinen udnyttes optimalt. Ved levering er begge betjeningsknapper forsænket. Kaffemaskinen kan kun betjenes, hvis betjeningsknapperne er trykket ud. Når knapperne er trykket ud, er det kun nødvendigt at trykke let på knapperne for at betjene kaffemaskinen. Der trykkes kun på knapperne, til der mødes let modstand. Begge betjeningsknapper kan trykkes ind, men det er kun den højre, der kan drejes. Venstre betjeningsknap Betjeningsknappen kan kun trykkes ind for at tænde og slukke for kaffemaskinen. Når kaffemaskinen tændes, vises hovedmenuen i displayet efter en opvarmningstid. Når den slukkes, vises klokkeslættet. Højre betjeningsknap Denne drejeknap kan trykkes ind og drejes. Når den drejes, vælges et ønsket programpunkt eller en ønsket indstilling. Når den trykkes ind, startes og afbrydes tilberedningen af en drik, vælges et programpunkt for at foretage yderligere indstillinger, gemmes en indstilling, så kaffemaskinen husker den valgte indstilling, når der slukkes for den. 12

13 Betjening af kaffemaskinen Display Det valgte menupunkt i displayet er fremhævet. Hvis der kan vælges yderligere funktioner under et menupunkt, vises der prikker efter menupunktet (f.eks. Indstillinger...). Bag det aktuelle valg står et hak L. Trekanten øverst til højre - eller nederst til højre H viser, at yderligere menupunkter kan hentes frem, hvis der drejes på den højre betjeningsknap. Hvis man vælger tilbage A og bekræfter, kommer man tilbage til foregående display-visning. Inden kaffemaskinen tages i brug første gang Kaffemaskinen skal opstilles og tilsluttes korrekt (se afsnittene Eltilslutning og Indbygningsanvisning) og rengøres, inden den tages i brug første gang (se Rengøring og vedligeholdelse). Fjern eventuel beskyttelsesfolie fra kaffemaskinens front. Kaffemaskinen tændes ^ Tryk på venstre betjeningsknap for at tænde kaffemaskinen. De første gange kaffemaskinen tændes, vises en Velkomsthilsen og herefter klokkeslættet i displayet. Velkomsthilsnen vises, når kaffemaskinen tændes, indtil der er tilberedt 5 drikke (inkl. damp). Míele Willkommen 13

14 Betjening af kaffemaskinen Ved den allerførste ibrugtagning vises efter velkomstbilledet ikke klokkeslættet, men derimod en opfordring til at vælge sprog. EINSTELLUNGEN F SPRACHE F #eština dansk deutsch english ^ Drej højre betjeningsknap, indtil det ønskede sprog er fremhævet. ^ Tryk på den højre betjeningsknap. Efter det valgte sprog vises et hak L som tegn på, at det ønskede sprog nu er indstillet. H Se herefter i brugsanvisningen for at indstille kaffemaskinen individuelt og lære den rigtigt at kende. Brug den nødvendige tid, da glæden ved kaffemaskinen vil blive større, når man er fortrolig med alle dens funktioner. Før den første drik tilberedes, brygges to kaffe for at fjerne alle kafferester i bryggesystemet efter produktionskontrollen. Hæld disse to kopper kaffe ud. Kaffemaskinen slukkes Hvis man ønsker at slukke kaffemaskinen, ^ trykkes kort på den venstre betjeningsknap. I displayet vises klokkeslættet, og efter et stykke tid slukker displayet (afhængig af indstillingen, se afsnittet Indstillinger: Individuel programmering). Hvis Automatisk skyl er tilkoblet, begynder kaffemaskinen at skylle, hvis der har været brygget kaffe. 14

15 Vand, bønner eller kaffe påfyldes Vandbeholderen fyldes Kaffemaskinen rengøres grundigt, før vandbeholderen og beholderen til bønner fyldes (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Til en god espresso eller kaffe er ikke kun bønnesorten, men også en god vandkvalitet afgørende. Tøm derfor vandbeholderen dagligt, og fyld frisk vand på. Kaffemaskinen minder i øvrigt om dette, når den tændes, med meldingen Påfyld vand. Varmt vand eller andre væsker kan beskadige kaffemaskinen. Fyld kun koldt, rent drikkevand i vandbeholderen. Anvend aldrig mineralvand. Mineralvand tilkalker maskinen så meget, at den bliver beskadiget. ^ Døren åbnes. ^ Træk vandbeholderen ud fremad. 15

16 Vand, bønner eller kaffe påfyldes Beholderen til bønner fyldes ^ Fjern låget, og påfyld koldt, rent drikkevand i vandbeholderen til markeringen Max. En ventil foran på vandbeholderen sørger for, at der ikke kan løbe vand ud. ^ Luk låget, og skub vandbeholderen helt ind i kaffemaskinen, til den går i hak. Vandbeholderen skal være skubbet helt ind og stå rigtigt i kaffemaskinen, så ventilen ikke bliver utæt. Hvis man ikke har hørt den gå i hak, eller vandbeholderen står skævt, kontrolleres det, om frastillingspladen er snavset. Den rengøres i givet fald. Fyld kun ristede espresso- eller kaffebønner i beholderen til bønner. Alt andet - også malede kaffebønner - beskadiger maleenheden. Bønner, der er forbehandlet med karamel, sukker o.lign. samt andre sukkerholdige drikke må derfor ikke kommes i kaffemaskinen, da sukkeret beskadiger den. ^ Træk bønnebeholderen ud. ^ Skub låget bagud, og fyld bønnebeholderen med ristede kaffebønner. ^ Skub igen låget helt fremad, skub bønnebeholderen helt ind i kaffemaskinen, og luk døren til kaffemaskinen. 16

17 Vand, bønner eller kaffe påfyldes Kaffe påfyldes Hvis man ønsker at drikke en kop kaffe tilberedt med malet kaffe, kan man påfylde kaffe i maskinens ekstra kaffeskakt. Fremgangsmåde: ^ Træk afdækningen til kaffeskakten helt ud af maskinen, og klap låget til kaffeskakten opad (1) ^ Fyld 1 strøget skefuld kaffe i kaffeskakten (2) med den medfølgende ske, og luk kaffeskakten. ^ Skub afdækningen ind i maskinen, og luk døren. I displayet vises Brygning med malet kaffe? nej ^ Drej den højre betjeningsknap, så "ja" er fremhævet, og tryk på betjeningsknappen. ^ Displayet skifter til hovedmenuen, og der kan vælges en drik (se afsnittet Drikke tilberedes). Hvis der ikke er påfyldt kaffe, skal man ubetinget vælge "nej", da maskinen ellers går ud fra, at der er kaffe i maskinen, hvorfor der ved næste brygning kun kommer vand ud af maskinen! ja 17

18 Drikke tilberedes Kaffemaskinen tændes Det er meget vigtigt at skylle tilledningerne hver dag, inden den første drik tilberedes. Dette sker automatisk, hvis programpunktet Automatisk Skyl er indstillet på "aktiveres", og kaffemaskinen er kold. Efter opvarmningen løber der varmt vand ud af begge afløbsdyser ned i afdrypningsbakken. Hvis programpunktet Automatisk Skyl er indstillet på "deaktiveret", anvendes programpunktet Vedligeholdelse. for at skylle tilledningerne (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse) Kaffemaskinen tændes ved at ^ trykke på den venstre betjeningsknap. I displayet vises et kort øjeblik: Påfyld vand Afkalkning n Indstillinger F Denne melding er en påmindelse om at påfylde frisk vand i vandbeholderen. Herefter vises meldingen: Opvarmningsfase - Hold døren lukket Afkalkning n Indstillinger F Hvis programpunktet Automatisk Skyl er indstillet på "aktiveres" (standardindstilling), skylles kaffemaskinen efter opvarmningen, og hovedmenuen vises: ESPRESSO MÆLKESKUM KAFFE VEDLIGEHOLD.... CAPPUCCINO STANDARD n... VARMT VAND INDSTILLINGER F... 18

19 Kopperne forvarmes Espresso og alle andre drikke bør altid fyldes i varme kopper, da smagen herved kommer bedre til sin ret og holder længere. Espressoens aroma tåler ikke et kuldechok. Jo mindre kaffe- eller espressomængde og jo tykkere kop, desto vigtigere er det at forvarme koppen. ^ Stil koppen, der skal forvarmes, under varmtvandsdysen. ^ Drej den højre betjeningsknap hen på menupunktet Varmt vand, og tryk på betjeningsknappen. ^ Lad lidt varmt vand løbe ned i koppen, og tryk igen på betjeningsknappen for at afbryde vandet. ^ Lad koppen forvarme et øjeblik, inden vandet igen hældes ud af koppen. Højden på kaffeafløbet indstilles Drikke tilberedes Man kan indstille kaffeafløbet efter koppernes højde, så espressoen eller kaffen har den kortest mulige vej ned i koppen, så den ikke afkøler så hurtigt. Desuden bibeholdes cremaen bedre ved kortere afstand. ^ Træk kaffeafløbet langsomt nedad. 19

20 Drikke tilberedes Espresso, kaffe af frisk malede bønner ^ Stil en kop under kaffeafløbet. Drikkene løber altid gennem begge afløbsdyser samtidigt! ^ Drej den højre betjeningsknap hen på espresso eller kaffe, og tryk på betjeningsknappen. Kaffemaskinen maler nu kaffebønnerne, forbrygger kaffen (hvis programpunktet Forbrygning er indstillet på "aktiveres"), og den ønskede drik løber ud af kaffeafløbet. Døren må ikke åbnes under bryggeprocessen. Kaffemaskinen bliver beskadiget! Hæld de første to kopper kaffe ud, så alle kafferester fra produktionskontrollen fjernes fra bryggesystemet. Brygningen afbrydes ^ Tryk under brygningen på den højre betjeningsknap. Brygningen afbrydes straks. Det er muligt selv at bestemme den portionsstørrelse, der skal ligge bag betegnelserne espresso, kaffe og cappuccino (se afsnittet Portionsstørrelse indstilles). Afhængig af smag og land vil indstillingen af disse portionsstørrelser være meget forskellig. 20

21 Drikke tilberedes To drikke tilberedes samtidigt ^ Stil en kop under hver af afløbsdyserne. ^ Tryk med kort mellemrum to gange efter hinanden på den højre betjeningsknap, så der står 2 espressoer eller 2 kaffe i displayet. Kaffemaskinen brygger med et par sekunders pause to portioner espresso eller kaffe. Lad kopperne stå under afløbsdyserne, indtil hovedmenuen vises i displayet. Først herefter er brygningen færdig. 21

22 Drikke tilberedes Espresso, kaffe med malet kaffe Når der er fyldt malet kaffe i kaffeskakten i maskinen (se afsnittet Vand, bønner eller kaffe påfyldes - Kaffe påfyldes) vises i displayet: Brygning med malet kaffe? nej ^ Drej den højre betjeningsknap, så "ja" er fremhævet, og tryk på betjeningsknappen. Hvis der ikke er påfyldt kaffe, skal man ubetinget vælge "nej", da maskinen ellers går ud fra, at der er kaffe i maskinen, hvorfor der ved næste brygning kun kommer vand ud af maskinen! ^ Stil en kop under kaffeafløbet. Drikkene løber altid gennem begge afløbsdyser samtidigt! ^ Drej den højre betjeningsknap hen på espresso eller kaffe, og tryk på betjeningsknappen. Kaffemaskinen brygger espressoen eller kaffen, og den ønskede drik løber ud af afløbsdyserne. Døren må ikke åbnes under bryggeprocessen. Kaffemaskinen bliver beskadiget! Kaffemaskinen indstiller sig automatisk på Drift med bønner efter brygningen. ja 22

23 Brygningen stoppes ^ Tryk under brygningen på den højre betjeningsknap. Brygningen stoppes straks. To drikke tilberedes samtidigt Ved brygning med malet kaffe, er det altid kun muligt at brygge én portion. Kaffemaskinen bruger altid hele den påfyldte kaffeportion i kaffeskakten til brygning af én drik! Cappuccino og mælkeskum Drikke tilberedes Den første brygning eller brygning efter afkalkning Kaffemaskinens tilledninger blev pumpet helt tomme, inden den forlod fabrikken. Det samme sker ved afkalkningsprocessen. Derfor skal der inden den første brygning af en cappuccino eller tilberedning af mælkeskum først pumpes vand i tilledningerne. ^ Stil en tom kop under cappuccinatore-afløbsdysen. ESPRESSO MÆLKESKUM KAFFE VEDLIGEHOLD.... CAPPUCCINO STANDARD n... VARMT VAND INDSTILLINGER F... ^ Drej den højre betjeningsknap hen på Mælkeskum, og tryk på betjeningsknappen. 23

24 Drikke tilberedes Cappuccinatoren suger nu vand og begynder at fylde ledningerne med vand. Der løber en smule vand ud af cappuccinatore-afløbsdysen! ^ Start Mælkeskum igen, så snart kaffemaskinen er stoppet. Der kommer efter nogen tid damp ud af cappuccinatore-afløbsdysen, og tilledningerne er fyldt med vand. Der kan nu tilberedes en cappuccino eller mælkeskum. Cappuccino Til brygning af en cappuccino skal der anvendes en stor keramik- eller porcelænskop og en lille kande mælk. Det bedste mælkeskum fås med kold letmælk (1,5 % fedt)! På grund af mælkeskummet kan der altid kun brygges en portion cappuccino! ^ Stil kanden med mælk under indsugningsslangen og cappuccino-koppen under cappuccinatore-afløbet. ESPRESSO MÆLKESKUM KAFFE VEDLIGEHOLD.... CAPPUCCINO STANDARD n... VARMT VAND INDSTILLINGER F... ^ Drej den højre betjeningsknap hen på Cappuccino, og tryk på betjeningsknappen. 24

25 Drikke tilberedes En vis mængde mælk skummes i koppen, og bønnerne males næsten samtidigt. Tilberedningen af mælkeskum kan til enhver tid afbrydes ved at trykke på højre betjeningsknap! ^ Når mælken er opskummet, stilles cappuccino-koppen under begge afløbsdyser, hvorefter der trykkes på højre betjeningsknap. Cappuccinoen brygges færdig! Mælkeskum Hvis der er brug for yderligere mælkeskum, er det bedst at skumme den kolde letmælk (1,5% fedt) i en kold kande i rustfrit stål, som er smal foroven. I en sådan kande holder mælkeskummet sig bedst! ^ Stil den medfølgende glaskande med mælk under indsugningsslangen og en kande i rustfrit stål under cappuccinatorens afløbsdyse. ESPRESSO MÆLKESKUM KAFFE VEDLIGEHOLD.... CAPPUCCINO STANDARD n... VARMT VAND INDSTILLINGER F... ^ Drej den højre betjeningsknap hen på Mælkeskum, og tryk på betjeningsknappen. En vis mængde mælk skummes i kanden af rustfrit stål. Tilberedningen af mælkeskum kan til enhver tid afbrydes ved at trykke på højre betjeningsknap! Efter tilberedning af mælkeskum og cappuccino Rengør cappuccinatoren straks efter brug. Indtørrede mælkerester er svære at fjerne og tilstopper cappuccinatoren, hvilket kan forårsage, at der næsten ikke eller slet ikke kommer mælkeskum ud (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse)! 25

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 768 820 Transportemballage

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6805 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 768 730 Transportemballage

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 022 630 Transportemballage

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Indholdsfortegnelse Indledning... 114 Bogstaver i parentes... 114 Problemer og reparationer... 114 Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Tilladt anvendelse... 115 Brugsanvisning...

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

MEMOday. Art.nr Rev A DK

MEMOday. Art.nr Rev A DK Brugervejledning MEMOday Art.nr 508260 Rev A DK Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sådan kommer du i gang... 3 3. Talestøtte... 4 4. Skift baggrundsfarve... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup...

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Indbygningsespressomaskine

Brugs- og monteringsanvisning Indbygningsespressomaskine Brugs- og monteringsanvisning Indbygningsespressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da DK M.-Nr. 10 214 090

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Brugsanvisning Strygerulle HM 21-100

Brugsanvisning Strygerulle HM 21-100 Brugsanvisning Strygerulle HM 21-100 da - DK Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 660 751 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6401 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere