Brugervejledning ENA Micro 9 One Touch

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning ENA Micro 9 One Touch"

Transkript

1 de en fr it micro 9 Brugervejledning NA Micro 9 One Touch ru

2 Indholdsfortegnelse Din NA Micro 9 One Touch Betjeningselementer 60 Vigtige henvisninger 62 Korrekt brug...62 Til din sikkerhed Forberedelse og opstart 63 JURA på Internettet farvet tekstdisplay...63 Opstilling af enhed...63 Påfyldning af bønnebeholderen...63 Første opstart...63 Første opstart med aktivering af filterpatronen Første opstart uden aktivering af filterpatronen Undersøgelse af vandets hårdhed Indstilling af kværnen Påfyldning af vandbeholderen Tilberedning 66 spresso, kaffe Latte macchiato, cappuccino Fast tilpasning af vandmængden til koppernes størrelse...67 Formalet kaffe...67 Varmt vand Daglig drift 68 Daglig vedligeholdelse Slukning af enheden Tænding af enheden Faste indstillinger i programmeringsfunktionen 69 Produkter Justering af vandets hårdhed...70 nergisparefunktion...70 Automatisk slukning...70 Skylninger...71 nheder for vandmængde...71 Sprog Vedligeholdelse 72 Skylning af enheden...72 Skylning af mælkesystemet...72 Rensning af mælkesystemet...73 Adskillelse og skylning af kombiudløbet...73 Isætning og aktivering af filter...74 Udskiftning af filter...75 Rensning af enheden

3 de Indholdsfortegnelse Afkalkning af enheden...76 Afkalkning af vandbeholderen...77 Rensning af bønnebeholderen Meddelelser på displayet 78 7 Løsning af problemer 79 8 Transport og miljørigtig bortskaffelse 80 Transport / tømning af system Bortskaffelse Tekniske ta Indeks JURA-kontakt / Juridiske informationer 83 en fr it Symbolbeskrivelse Advarsler J ADVARSL J BMÆRK BMÆRK Anvendte symboler T SPRSSO Vær altid opmærksom på informationer, der er markeret med BMÆRK eller ADVARSL og advarselspiktogram. Signalordet ADVARSL henviser til mulige alvorlige kvæstelser, signalordet BMÆRK henviser til mulige lettere kvæstelser. BMÆRK henviser til forhold, der kan føre til beskadigelse af maskinen. Opfordring til handling Her opfordres du til en handling. Anvisninger og tips, så du endnu lettere kan anvende din NA. Displayvisning ru 59

4 Betjeningselementer Betjeningselementer micro 9 1 Vandbeholder 2 Strømkabel (enhedens bagside) 3 Mælkeslange 4 Kaffegrumsbeholder 5 Spildbakke 6 Bønnebeholder med aromalåg 7 Varmtvandsudløb 8 Højdejusterbart kombiudløb 9 Kopplatform 60

5 de Betjeningselementer en fr it 1 Låg til pulverskakt formalet kaffe 2 Pulverskakt formalet kaffe 3 Display 4 c Vedligeholdelsesknap 5 / Cappuccinoknap 6 ( Knap til latte macchiato 7 Statusbjælke Rotary Switch 8 Låg til drejeknap til justering af kværningsgrad 9 Drejeknap til justering af kværningsgrad 10 g Rotary Switch (Drejeknap) 11 m Varmtvandsknap 12 < spressoknap 13 Q Tænd/sluk-knap 14 > Kaffeknap ru 61

6 Vigtige henvisninger Vigtige henvisninger Korrekt brug nheden er beregnet og konstrueret til privat brug i hjemmet. Den er udelukkende beregnet til tilberedning af kaffe og til opvarmning af mælk og vand. nhver anden brug betragtes som ikke korrekt. JURA lektroapparate AG hæfter ikke for følger af ukorrekt brug. Læs hele denne betjeningejledning inden brug og følg den altid. For skader og mangler, der opstår pga. manglende overholdelse af denne betjeningejledning, ydes ingen garanti. Opbevar denne betjeningejledning tilgængeligt i nærheden af enheden og videregiv den til efterfølgende brugere. Til din sikkerhed Læs de følgende vigtige sikkerhedsråd og følg dem. På denne måde forebygges livsfare pga. elektrisk stød: U nheden må ikke tages i brug med skader eller beskadiget strømkabel. U Afbryd strømforsyningen straks ved tegn på beskadigelse, f. eks. brændt lugt og kontakt JURA-service. U Når denne maskines strømkabel er beskadiget, skal det repareres enten hos JURA eller en autoriseret JURA-forhandler. U Sørg for at NA og strømkablet ikke befinder sig i nærheden af varme overflader. U Sørg for at strømkablet ikke kommer i klemme eller slides på skarpe kanter. U Prøv aldrig at åbne eller reparere maskinen selv. Foretag ingen ændringer på maskinen, der ikke er beskrevet i denne betjeningejledning. Maskinen indeholder strømførende dele. uautoriseret åbning af maskinen kan medføre livsfare. Reparationer må kun uføres af autoriserede Jura-forhandlere og med de originale reserve- og tilbehørsdele. 62 n beskadiget maskine er ikke sikker og kan medføre kvæstelser og brand. For at forebygge skader og dermed mulige farer for kvæstelser eller brande: U Lad aldrig strømkablet hænge løst ned. Personer kan muligvis falde over strømkablet, eller det kan blive beskadiget. U Beskyt NA mod vejrpåvirkninger som regn, frost og direkte sollys. U Læg aldrig NA, strømkablet eller kontakterne i vand. U Sæt ikke NA og de enkelte dele i opvaskemaskinen. U Sluk din NA på tænd/sluk-knappen før du rengør den. Tør altid din NA af med en fugtig, men aldrig våd klud og beskyt den vandsprøjt. U Tilslut kun enheden til strømnettet i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på undersiden af din NA. Du kan finde yderligere tekniske ta i denne brugervejledning (se kapitel 9»Tekniske ta«). U Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. Produkter som JURA ikke udtrykkeligt har anbefalet kan beskadige NA. U Anvend ikke kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer eller karameliserede. U Påfyld udelukkende rent, koldt vand i vandbeholderen. U Fyld aldrig vand i bønnebeholderen. U Sluk enheden på tænd/sluk-knappen eller træk stikket ud af stikkontakten hvis der ikke er nogen til stede i længere tid. Personer, også børn, der pga. deres U fysiske, sensoriske eller mentale evner eller U uerfarenhed og manglende viden ikke er i stand til at betjene enheden på en sikker måde, må ikke benytte enheden uden opsyn eller instruktion fra en anarlig person. Sikkerhed ved håndtering med filterpatron CLARIS Blue: U Filterpatronerne skal opbevares udtilgængeligt for børn. U Opbevar filterpatronerne tørt og i lukket emballage.

7 de U Beskyt filterpatronen mod varme og direkte sollys. U Beskadigede filterpatroner må ikke anvendes. U Åbn ingen filterpatroner. 1 Forberedelse og opstart Dette kapitel formidler de nødvendige informationer, så du uden problemer kan anvende din NA. Du forbereder trin for trin din NA til den første kaffeoplevelse. JURA på Internettet Besøg os på Internettet. På JURAs website (www.jura.com) finder du interessante og aktuelle informationer vedrørende din NA og hele temaet kaffe. 3-farvet tekstdisplay Din NA har et 3-farvet tekstdisplay. Displayteksternes farver har følgende betydninger: U Grøn: Din NA er driftsklar. U Rød: Din NA kræver en brugerhandling. U Gul: Du befinder dig i programmeringsfunktionen. Opstilling af enhed Vær ved opstilling af din NA opmærksom på følgende punkter: U Stil enheden på en vandret, vandfast flade. U Vælg opstillingsstedet for NA, så den er beskyttet mod overopvarmning. Vær opmærksom på at ventilationsslidserne ikke er dækket til. Påfyldning af bønnebeholderen 1 Forberedelse og opstart FORSIGTIG Kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer (f.eks. sukker), malet og frysetørret kaffe skader kværnen. T Påfyld udelukkende kaffebønner uden efterbehandling i bønnebeholderen. T Fjern aroma-afdækningen for bønnebeholderen. T Fjern snavs eller fremmedlegemer, der eventuelt befinder sig i bønnebeholderen. T Fyld kaffebønner i bønnebeholderen. T Luk bønnebeholderen. Første opstart Ved den første ibrugtagning kan du vælge om du vil benytte NA med eller uden filterpatronen CLARIS Blue. Vi anbefaler af anvende filterpatronen fra en vandhårdhed på 10 dh. Hvis du ikke kender hårdheden af det vand du bruger, kan du undersøge denne (se kapitel 1»Forberedelse og opstart Undersøgelse af vandets hårdhed«). Tænd/sluk-knappen har samtidig funktionen af en stikkontakt. Hvis NA er slukket, forbruger enheden ikke standby-energi. J ADVARSL Livsfare pga. strømstød ved drift med beskadiget strømkabel. T nheden må ikke tages i brug med skader eller beskadiget strømkabel. Forudsætning: Bønnebeholderen er fyldt. T Sæt strømstikket i en stikkontakt. Q T Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde enheden. SPRACH DUTSCH (SPROG TYSK) en fr it ru 63

8 micro 9 1 Forberedelse og opstart g T Drej Rotary Switch til det ønskede sprog vises, f.eks. LANGUAG NGLISH (SPROG NGLSK). T Fyld vandbeholderen med rent, koldt vand og sæt den i igen. T Stil en beholder (min. 500 ml) ind under vamtvands- og kombiudløbet. k T Tryk på Rotary Switch for at bekræfte sprogindstillingen. OK, sproget er indstillet. FILTR p / YS p (FILTR / JA) Bestem nu, om du vil benytte din NA med eller uden filterpatronen CLARIS Blue. Første opstart med aktivering af filterpatronen k T Tryk på Rotary Switch. OK INSRT FILTR (ISÆT FILTR) T Fjern vandbeholderen. T Vip filterholderen op. T Indsæt filterpatronen i vandbeholderen med let tryk. k T Tryk på Rotary Switch. FILTR RINSING (SKYLLR FILTR), der løber vand ud af varmtvandsudløbet. Du kan altid afbryde skylningen af filteret, tryk hertil på en valgfri knap. Tryk på vedligeholdelsesknappen c, for at fortsætte skylningen af filteret. Vandet kan misfarves en smule. Dette er hverken sundhedsskadeligt eller har indflydelse på smagsoplevelsen. Filterskylningen stopper automatisk. SYSTM FILLING (SYSTM FYLDS), der løber vand ud af kombiudløbet. HATING (VARMR OP) RINSING (SKYLLR), systemet skylles. Proceduren stopper automatisk. RADY (KLAR) Første opstart uden aktivering af filterpatronen 64 T Luk filterholderen. Den går hørbart i hak. fter to måneder er filterets virkning opbrugt. Indstil tidsforløbet på filterholderen i vandbeholderen ved hjælp af en toskive. g T Drej Rotary Switch til FILTR - / NO - (FILTR / NJ) vises. k T Tryk på Rotary Switch. OK 16 dh g T Drej Rotary Switch for at ændre vandets hårdhed, f.eks. til 25 dh. k T Tryk på Rotary Switch. OK

9 de 1 Forberedelse og opstart FILL WATR TANK (FYLD VANDTANK) T Fjern vandbeholderen. Indstilling af kværnen Du kan frit tilpasse kværnen til din kaffes ristningsgrad. en FORSIGTIG Hvis du indstiller kværningsgraden mens kværnen er i ro, kan der opstå skader på drejeknappen til indstilling af kværningsgraden. T Indstil kun kværningsgraden mens kværnen kører. fr c T Fyld vandbeholderen med rent, koldt vand og sæt den i igen. PRSS RINS (TRYK RNS) T Stil beholderen ind under kombiudløbet. T Tryk på vedligeholdelsesknappen. SYSTM FILLING (SYSTM FYLDS), systemet fyldes med vand. HATING (VARMR OP) RINSING (SKYLLR), systemet skylles. Proceduren stopper automatisk. RADY (KLAR) Du kan se om kværningsgraden er rigtig, når kaffen jævnt løber ud af kombiudløbet. Desuden opstår der en tæt, fin crema. ksempel: Justering af kværningsgraden mens der tilberedes espresso. T Stil koppen ind under kombiudløbet. T Åbn afdækningen for drejeknappen til indstilling af kværningsgraden. it Undersøgelse af vandets hårdhed Du kan undersøge vandets hårdhed ved at benytte de medleverede Aquadur -teststicks. T Hold teststick under rindende vand i kort tid (et sekund). T Ryst vandet af den. T Vent ca. et minut. T Vandet hårdhedsgrad kan aflæses ved hjælp af farveændringen på Aquadur -teststick og beskrivelsen på emballagen. < T Tryk på tasten espresso for at starte tilberedningen. T Sæt drejeknappen for kværnindstillingen i den ønskede position, mens kværnen kører. Den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen. Tilberedelsen stopper automatisk. RADY (KLAR) Vandets hårdhed kan nu justeres. ru 65

10 2 Tilberedning Påfyldning af vandbeholderen Den glige vedligeholdelse af enheden og hygiejnen ved brug af mælk, kaffe og vand er grundlaget for et altid perfekt kafferesultat. Skift derfor vandet gligt. FORSIGTIG Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandbeholderen eller enheden. T Påfyld udelukkende rent, koldt vand i vandbeholderen. T Fjern vandbeholderen og skyl den med koldt vand. T Fyld vandbeholderen med rent, koldt vand og sæt den i igen. 2 Tilberedning Du kan altid afbryde tilberedningen mens en kaffespecialitet, en kaffespecialitet med mælk eller varmt vand tilberedes. Tryk hertil på en valgfri knap. Før og under kværningen kan du justere kaffestyrken af espresso <, kaffe >, cappuccino / og latte macchiato (: NORMAL (NORMAL), STRONG (STÆRK). Du kan ændre de forudindstillede mængder (f.eks. mængden af mælkeskum eller vand) under tilberedningen ved at dreje Rotary Switch g. Du kan se den aktuelle status for tilberedningen på statusbjælken. Kaffe smager bedst når den er varm. n kold porcelænskop trækker varme ud af kaffen - og smag. Vi anbefaler derfor at du varmer koppen op først. Kun i forvarmede kopper kan den fulde kaffearoma udvikle sig. Du kan købe en kopvarmer fra JURA i en specialbutik. I programmeringsfunktionen har du mulighed for at foretage faste indstillinger for alle produkter (se kapitel 4»Faste indstillinger i programmeringsfunktionen Produkter«). spresso, kaffe Tilberedning af cappuccino < og kaffe > følger dette mønster. ksempel: Således tilbereder du en kop kaffe. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). T Stil koppen ind under kombiudløbet. > T Tryk på tasten kaffe for at starte tilberedningen. COFF (KAFF), den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen. Tilberedelsen stopper automatisk. RADY (KLAR) Latte macchiato, cappuccino Din NA tilbereder en latte macchiato eller cappuccino ved et enkelt tryk på en knap. Glasset eller koppen skal ikke flyttes herved. Tilberedning af latte macchiato ( og cappuccino / følger dette mønster. ksempel: Således tilbereder du en latte macchiato. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). T Stil glasset ind under kombiudløbet. T Fjern beskyttelseshætten for kombiudløbet. T Tilslut mælkeslangen til kombiudløbet. 66

11 micro 9 de T Stik den anden ende af mælkeslangen ned i en beholder med mælk (billede: termobeholder i rustfri stål 0,4 liter fra JURA kan tilkøbes). Sørg for at mælkens påfyldningshøjde ikke ligger over højden for tilslutningen til mælkeskum på kombiudløbet. ( T Tryk på knappen for latte macchiato. LATT MAC. (LATT MAC.) mælkeskummet tilberedes. Tilberedningen stopper automatisk efter opnåelse af den forudindstillede mængde mælk. PAUS (PAUS) Der opstår en lille pause hvor mælken skilles ad fra mælkeskummet. På denne måde opstår de lag der er typisk for en latte macchiato. Denne pauses længde kan du definere i programmeringsfunktionen (se kapitel 4»Faste indstillinger i programmeringsfunktionen Produkter«). LATT MAC. (LATT MAC.), tilberedningen af kaffe starter. Den forudindstillede vandmængde løber ned i glasset. Tilberedelsen stopper automatisk. RADY (KLAR) Fast tilpasning af vandmængden til koppernes størrelse Du kan nemt tilpasse vandmængden for alle kaffespecialiteter og for varmt vand til størrelsen af dine kopper. Følgende eksempel viser hvorn du 2 Tilberedning kan indstille mængden. Ved alle de følgende tilberedelser benyttes denne mængde vand. ksempel: Fast tilpasning af mængden for cappuccino til størrelsen af dine kopper. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). Mælken er tilsluttet til kombiudløbet. T Stil koppen ind under kombiudløbet. / T Tryk på cappuccinoknappen og hold den trykket ned. CAPPUCCINO (CAPPUCCINO) / T Hold cappuccinoknappen trykket ned, til NOUGH MILK? (NOK MÆLK?) vises. / T Slip cappuccinoknappen. Mælkeskummet tilberedes. T Tryk på en valgfri knap når der er tilstrækkeligt mælkeskum i koppen. OK NOUGH COFF? (NOK KAFF?), kaffen løber ned i koppen. T Tryk på en valgfri knap når der er tilstrækkeligt mælkeskum i koppen. OK, CAPPUCCINO (CAPPUCCINO), de justerede mængder for en cappuccino er gemt. RADY (KLAR) Du kan til hver en tid ændre denne indstilling, i det du gentager proceduren. Formalet kaffe Via pulverskakten til formalet kaffe har du mulighed for at anvende en anden, for eksempel koffeinfri, kaffe. Påfyld aldrig mere end en strøget måleske formalet kaffe. Anvend ikke for fint malet kaffe. Denne kan tilstoppe systemet og kaffen løber kun igennem drypvis. Hvis du har påfyldt for lidt formalet kaffe, vises NOT NOUGH POWDR (IKK NOK PULVR) og NA afbryder proceduren. en fr it ru 67

12 3 Daglig drift Den ønskede kaffespecialitet skal tilberedes inden for ca. 1 minut efter påfyldning af den malede kaffe. llers afbryder NA proceduren og er driftsklar igen. Tilberedningen af kaffe, espresso, cappuccino og latte macchiato med formalet kaffe følger dette mønster. ksempel: Tilberedning af en kop kaffe med formalet kaffe. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). T Stil koppen ind under kombiudløbet. T Åbn pulverskakten for malet kaffe. FILL POWDR (FYLD PULVR) T Sæt påfyldningstragten formalet kaffe på pulverskakten. T Fyld en strøget måleske formalet kaffe ind i påfyldningstragten. T Luk pulverskakten for formalet kaffe. SLCT BUTTON (VÆLG PRODUKT) > T Tryk på tasten kaffe for at starte tilberedningen. COFF (KAFF), den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen. Tilberedelsen stopper automatisk. RADY (KLAR) Varmt vand J FORSIGTIG Fare for skoldning ved varme vandstænk. T Undgå direkte hudkontakt. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). T Stil koppen ind under varmtvandsudløbet. m T Tryk på varmtvandsknappen. WATR (VAND), den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen. Tilberedelsen stopper automatisk. RADY (KLAR) 3 Daglig drift Daglig vedligeholdelse For at du længe kan få glæde af din NA og altid får den optimale kaffekvalitet, skal enheden vedligeholdes hver g. T Træk spildbakken ud. T Tøm kaffegrumsbeholderen og spildbakken og skyl dem med varmt vand. T Sæt kaffegrumsbeholderen og spildbakken i igen. T Skyl vandbeholderen med klart vand. T Skil kombiudløbet ad og skyl det (se kapitel 5»Vedligeholdelse Adskillelse og skylning af kombiudløbet«). T Tør enhedens overflade af med en ren, blød, fugtig klud (f.eks. mikrofiber). Vi anbefaler af hygiejnemæssige årsager at skifte mælkeslangen jævnligt (ca. hver 6. måned). Du kan købe reserveslanger hos din JURA forhandler. Slukning af enheden Ved slukning af NA skylles systemet automatisk hvis der er blevet tilberedt en kaffespecialitet. Hvis der er blevet tilberedt en cappuccino eller latte macchiato, gennemføres der desuden en cappuccino-skylning. T Stil beholderen ind under kombiudløbet. Q T Tryk på tænd/sluk-knappen. RINSING (SKYLLR), CAPPUCCINO RINSING (RNSR CAPPUCCINO), systemet skylles. Proceduren stopper automatisk. Din NA er slukket. 68

13 de Når NA slukkes på tænd/sluk-knappen, forbruger enheden ingen standby-energi. Tænding af enheden Den glige vedligeholdelse af enheden og hygiejnen ved brug af mælk, kaffe og vand er grundlaget for et altid perfekt kafferesultat. Skift derfor vandet gligt. fter opstart opfordrer NA automatisk til skylning. Q T Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde enheden. HATING (VARMR OP) PRSS RINS (TRYK RNS) T Stil beholderen ind under kombiudløbet. c T Tryk på vedligeholdelsesknappen for at starte skylningen. RINSING (SKYLLR), systemet skylles. Proceduren stopper automatisk. RADY (KLAR) 4 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen Produkter Følgende faste indstillinger for espresso og kaffe kan foretages: U Vandmængde: 25 ML 240 ML U Kaffestyrke: NORMAL (NORMAL), STRONG (STÆRK) U Temperatur: NORMAL (NORMAL), HIGH (HØJ) Følgende indstillinger for latte macchiato og cappuccino kan foretages fast for fremtiden: U Mælkeskummængde: 3 SC 120 SC U Pause: 0 SC 60 SC U Kaffestyrke: NORMAL (NORMAL), STRONG (STÆRK) U Vandmængde: 25 ML 240 ML U Temperatur: NORMAL (NORMAL), HIGH (HØJ) 4 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen Følgende faste indstillinger for varmt vand kan foretages: U Vandmængde: 25 ML 450 ML De blivende indstillinger i programmeringsfunktionen følger altid det samme mønster. ksempel: Fast ændring af kaffestyrke (FLAVOUR (STYRK)) for espresso fra STRONG (STÆRK) til NORMAL (NORMAL). Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. g T Drej Rotary Switch til PRODUCT (PRO- DUKT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. SLCT BUTTON (VÆLG PRODUKT) I næste trin vælges knappen for det produkt du gerne vil justere. Der tilberedes herved ikke et produkt. < T Tryk på espressoknappen. SPRSSO (SPRSSO) WATR (VAND) g T Drej Rotary Switch til FLAVOUR (STYRK) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. STRONG (STÆRK) g T Drej Rotary Switch til NORMAL (NORMAL) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at bekræfte indstillingen. OK, kaffestyrken er indstillet. FLAVOUR (STYRK) g T Drej Rotary Switch til XIT (XIT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at forlade programpunktet. PRODUCT (PRODUKT) g T Drej Rotary Switch til XIT (XIT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at forlade programmeringsfunktionen. RADY (KLAR) 69 en fr it ru

14 4 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen Justering af vandets hårdhed Justering af vandets hårdhed er ikke mulig hvis du anvender filterpatronen CLARIS Blue og har aktiveret denne i programmeringsfunktionen. Jo hårdere vandet er, jo oftere skal din NA afkalkes. Derfor er det så vigtigt at justere vandets hårdhedsgrad. Vandets hårdhedsgrad kan frit indstilles mellem 1 dh og 30 dh. ksempel: Ændring af vandets hårdhed fra 16 dh til 25 dh. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. g T Drej Rotary Switch til HARDNSS (HÅRDHD) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. 16 dh g T Drej Rotary Switch til 25 dh vises. k T Tryk på Rotary Switch for at bekræfte indstillingen. OK, vandets hårdhed er indstillet. HARDNSS (HÅRDHD) g T Drej Rotary Switch til XIT (XIT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at forlade programmeringsfunktionen. RADY (KLAR) nergisparefunktion nergisparefunktionen (nergy Save Mode,.S.M. ) hjælper dig med at undgå unødvendig spild af strøm og med aktivt at spare energi: U NRGY p (NRGI) U Kort tid efter den sidste tilberedelse opvarmer NA ikke længere. fter ca. 5 minutter vises meddelelsen NRGY ON (SPARFUNK). U Før tilberedning af en kaffespecialitet, en kaffespecialitet med mælk samt varmt vand, skal enheden varme op først. U NRGY - (NRGI) U NA er driftsklar hele tiden. U Alle kaffespecialiteter samt varmt vand kan tilberedes uden ventetid. ksempel: Ændring af energisparefunktion fra NRGY p (NRGI) til NRGY - (NRGI). Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. g T Drej Rotary Switch til NRGY p (NRGI) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. CONOMY p (ØKONOMI.) g T Drej Rotary Switch til CONOMY - (ØKO- NOMI.) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at bekræfte indstillingen. OK, energisparefunktionen er indstillet. NRGY - (NRGI) g T Drej Rotary Switch til XIT (XIT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at forlade programmeringsfunktionen. RADY (KLAR) Automatisk slukning Du kan spare energi via den automatiske slukning af din NA. Hvis funktionen er aktiveret, slukker din NA efter den sidste benyttelse af enheden automatisk efter den tid du har indstillet. Den automatiske slukning kan indstilles til mellem 15 minutter og 9 timer. ksempel: Ændring af slukningstiden fra 2 HRS (2 H) til 1 HRS (1 H). Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. 70

15 de 4 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen g T Drej Rotary Switch til OFF AFTR (SLUK. FTR) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. 2 HRS (2 H) g T Drej Rotary Switch til 1 HRS (1 H) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at bekræfte indstillingen. OK, slukningstiden er indstillet. OFF AFTR (SLUK.FTR) g T Drej Rotary Switch til XIT (XIT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at forlade programmeringsfunktionen. RADY (KLAR) Skylninger I programpunktet RINSS (RNSR) kan du foretage følgende indstillinger: U INIT RINS MANUAL (START RNS MANULT) U Opstart-skylningen skal udløses manuelt. U INIT RINS AUTOMATIC (START RNS AUTOMATISK) U Opstart-skylningen udløses automatisk. U C-RINS AFTR 10' (C-RNS FTR 10 ) U Cappuccino-skylningen kræves 10 minutter efter tilberedning af en kaffespecialitet med mælk. U C-RINS NOW (C-RNS NU) U Cappuccino-skylningen kræves direkte efter tilberedning af en kaffespecialitet med mælk. ksempel: Ændring af indstillingerne, så cappuccino-skylning kræves direkte efter tilberedningen af en kaffespecialitet med mælk. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. g T Drej Rotary Switch til RINSS (RNSR) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. INIT RINS (START RNS) g T Drej Rotary Switch til C-RINS (C-RNS) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. AFTR 10' (FTR 10 ) g T Drej Rotary Switch til NOW (NU) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at bekræfte indstillingen. OK C-RINS (C-RNS) g T Drej Rotary Switch til XIT (XIT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at forlade programpunktet. RINSS (RNSR) g T Drej Rotary Switch til XIT (XIT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at forlade programmeringsfunktionen. RADY (KLAR) nheder for vandmængde Du kan ændre måleenhederne fra»ml«til»oz«. ksempel: Ændring af vandmængden fra ML til OZ. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. g T Drej Rotary Switch til DISPLAY (DISPLAY) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. ML g T Drej Rotary Switch til OZ vises. k T Tryk på Rotary Switch for at bekræfte indstillingen. OK, enheden for vandmængden er indstillet. DISPLAY (DISPLAY) g T Drej Rotary Switch til XIT (XIT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at forlade programmeringsfunktionen. RADY (KLAR) 71 en fr it ru

16 micro 9 micro 9 5 Vedligeholdelse Sprog I dette programpunkt kan du indstille sproget for din NA. ksempel: Ændring af sproget fra NGLISH (NGLSK) til DUTSCH (TYSK). Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. g T Drej Rotary Switch til LANGUAG (SPROG) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. NGLISH (NGLSK) g T Drej Rotary Switch til DUTSCH (TYSK) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at bekræfte indstillingen. OK, sproget er indstillet. SPRACH (SPROG) g T Drej Rotary Switch til XIT (XIT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at forlade programmeringsfunktionen. BRIT (KLAR) Skylning af enheden Du kan til enhver tid udløse skyllefunktionen. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). T Stil beholderen ind under kombiudløbet. k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. C-CLAN (C-RNGØR) g T Drej Rotary Switch til RINS (RNSR) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at starte skylningen. RINSING (SKYLLR), systemet skylles. Proceduren stopper automatisk. RADY (KLAR) 5 Vedligeholdelse Din NA indeholder følgende integrerede vedligeholdelsesprogrammer: U Cappuccino-rensning (C-CLAN (C-RNGØR)) U Skylning af enheden (RINS (RNSR)) U Cappuccino-skylning (C-RINS (C-RNS)) U Rensning af enheden (CLAN (RNGØR)) U Udskiftning af filter (FILTR (FILTR)) U Afkalkning af enheden (D-SCAL (AFKALK)) Skylning af mælkesystemet fter hver tilberedning med mælk kræver NA at blive skyllet. Forudsætning: På displayet vises CAPPUCCINO RINS (CAPPUCCINO RNSR). T Stil beholderen ind under kombiudløbet. Du kan til hver en tid starte vedligeholdelsesprogrammerne i programmeringsfunktionen (programpunkt RINS (RNS)). Hvis du ikke gennemfører en handling i dette programpunkt, slukkes programmeringsfunktionen efter ca. 5 sekunder. 72

17 micro 9 de 5 Vedligeholdelse k T Tryk Rotary Switch for at starte cappuccinoskylningen. CAPPUCCINO RINSING (RNSR CAPPUCCINO), mælkesystemet skylles. Skylningen stopper automatisk. På displayet står RADY (KLAR). Rensning af mælkesystemet For at kombiudløbet fungerer fejlfrit og af hygiejneårsager, skal det renses gligt, hvis du har tilberedt mælk. Din NA opfordrer dig ikke til at rense kombiudløbet. FORSIGTIG Skader på enheden og rester i mælken på grund af forkerte rensemidler kan ikke udelukkes. T Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. JURA-cappuccinorenseren kan købes i handelen. k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. C-CLAN (C-RNGØR) k T Tryk Rotary Switch for at starte cappuccinorensningen. CLANR FOR CAPPU. (MÆLK- RNS TIL.CAP.) T Fjern mælkeslangen fra beholderen med mælk. T Fyld en beholder med 250 ml rent vand og tilsæt en doseringshætte (maks. 15 ml) cappuccinorenser. T Stik mælkeslangen ned i beholderen. c c T Sæt en anden beholder under kombiudløbet. T Tryk på vedligeholdelsesknappen. CLANING (RNGØRR), mælkesystemet og slangen renses. Proceduren afbrydes, WATR FOR CAPPUCCINO (VAND TIL CAP RNS). T Skyl beholderen grundigt, påfyld 250 ml rent vand og sæt mælkeslangen med i den. T Tøm beholderen under kombiudløbet og sæt det på plads igen. T Tryk på vedligeholdelsesknappen. CLANING (RNGØRR), mælkesystemet og slangen renses med rent vand. Proceduren stopper automatisk. RADY (KLAR) Adskillelse og skylning af kombiudløbet For at kombiudløbet fungerer fejlfrit og af hygiejneårsager, skal det skilles ad og skylles gligt, hvis du har tilberedt mælk. Din NA opfordrer dig ikke til at rense kombiudløbet. T Fjern mælkeslangen og skyl den grundigt under rindende vand. T Tryk på fikseringerne og træk kombiudløbet af ned. en fr it ru 73

18 5 Vedligeholdelse T Tryk på mælkesystemet nedenfor og tag det ud. T Sæt de sammensatte enkeltdele ind i kombiudløbet og tryk dem fast. T Monter kombiudløbet på enheden. Den går hørbart i hak. T Skil mælkesystemet ad i sine enkelte dele. Isætning og aktivering af filter Din NA skal ikke længere afkalkes hvis du anvender filterpatronen CLARIS Blue. Hvis du ikke har aktiveret filterpatronen ved den første ibrugtagning, kan du efterfølgende gøre dette. T Skyl alle delene under rindende vand. Ved stærkt indtørrede mælkerester lægges de enkelte dele først i JURA-cappuccinorenser og skylles derefter grundigt. T Isæt luftindsugningen. T Saml mælkesystemet igen, vær opmærksom på tallene på de enkelte dele. Gemmenfør proceduren»isætning af filter«uden afbrydelser. Således kan du være sikker på at din NA fungerer optimalt. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. g T Drej Rotary Switch til FILTR - (FILTR) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. NO - (NJ) g T Drej Rotary Switch til YS p (JA) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at bekræfte indstillingen. OK INSRT FILTR (ISÆT FILTR) T Fjern vandbeholderen og tøm den. T Vip filterholderen op. 74

19 de 5 Vedligeholdelse T Indsæt filterpatronen i vandbeholderen med let tryk. Hvis filterpatronen CLARIS Blue eraktiveret i programmeringsfunktionen, vises der en opfordring til at skifte filter. en c T Luk filterholderen. Den går hørbart i hak. fter to måneder er filterets virkning opbrugt. Indstil tidsforløbet på filterholderen i vandbeholderen ved hjælp af en toskive. T Fyld vandbeholderen med rent, koldt vand og sæt den i igen. T Stil en beholder (min. 500 ml) ind under varmtvandsudløbet. T Tryk på vedligeholdelsesknappen. FILTR RINSING (SKYLLR FILTR), der løber vand ud af varmtvandsudløbet. Du kan altid afbryde skylningen af filteret, tryk hertil på en valgfri knap. Tryk på vedligeholdelsesknappen c, for at fortsætte skylningen af filteret. Vandet kan misfarves en smule. Dette er hverken sundhedsskadeligt eller har indflydelse på smagsoplevelsen. Filterskylningen stopper automatisk. HATING (VARMR OP) RADY (KLAR) Filteret er aktiveret. Udskiftning af filter fter gennemløb af 50 liter vand igennem filteret er dets virkning opbrugt. Din NA skal have skiftet filter. fter to måneder er filterets virkning opbrugt. Indstil tidsforløbet på filterholderen i vandbeholderen ved hjælp af en toskive. Forudsætning: På displayet vises FILTR / RADY (FILTR / KLAR). c T Tryk på vedligeholdelsesknappen. INSRT FILTR (ISÆT FILTR) T Fjern vandbeholderen og tøm den. T Vip filterholderen op og fjern den gamle filterparton. T Indsæt den nye filterpatron i vandbeholderen med let tryk. T Luk filterholderen. Den går hørbart i hak. T Fyld vandbeholderen med rent, koldt vand og sæt den i igen. T Stil en beholder (min. 500 ml) ind under varmtvandsudløbet. k T Tryk på Rotary Switch. FILTR RINSING (SKYLLR FILTR), der løber vand ud af varmtvandsudløbet. Du kan altid afbryde skylningen af filteret, tryk hertil på en valgfri knap. Tryk på vedligeholdelsesknappen c, for at fortsætte skylningen af filteret. Vandet kan misfarves en smule. Dette er hverken sundhedsskadeligt eller har indflydelse på smagsoplevelsen. Filterskylningen stopper automatisk. HATING (VARMR OP) RADY (KLAR) 75 fr it ru

20 5 Vedligeholdelse Rensning af enheden fter 180 tilberedelser eller 80 opstartsskylninger kræver NA at blive renset. FORSIGTIG Skader på enheden og rester i vandet på grund af forkerte rensemidler kan ikke udelukkes. T Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. c T Tryk på vedligeholdelsesknappen. CLANING (RNGØRR), der løber varmt vand ud af kombiudløbet flere gange. MPTY TRAY (TØM DRYPBAKK) T Tøm spildbakken og kaffegrumsbeholderen og sæt den i igen. HATING (VARMR OP) RADY (KLAR) Renseprogrammet varer ca. 15 minutter. Afbryd ikke renseprogrammet. Kvaliteten af rensningen nedsættes herved. JURA-rensetabletter kan købes i specialbutikker. Forudsætning: På displayet vises CLAN / RADY (RNGØR / KLAR). c T Tryk på vedligeholdelsesknappen. MPTY TRAY (TØM DRYPBAKK) T Tøm spildbakken og kaffegrumsbeholderen og sæt den i igen. PRSS RINS (TRYK RNS) T Stil beholderen ind under kombiudløbet. c T Tryk på vedligeholdelsesknappen. CLANING (RNGØRR), der løber vand ud af kombiudløbet. Proceduren afbrydes, ADD TABLT (TILSÆT RNSTAB). T Åbn pulverskakten for malet kaffe og ilæg en JURA-rensetablet. Afkalkning af enheden NA kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad der hvor du bruger enheden. J FORSIGTIG Irritationer ved hud- og øjenkontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes. T Undgå hud- og øjenkontakt. T Skyl afkalkningsmidlet af med klart vand. Opsøg læge ved øjenkontakt. FORSIGTIG Skader på enheden og rester i vandet på grund af forkerte afkalkningsmidler kan ikke udelukkes. T Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. FORSIGTIG Hvis afkalkningen afbrydes, kan skader på enheden ikke udelukkes. T Gennemfør afkalkningen helt. FORSIGTIG Skader på følsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes. T Fjern eventuelle stænk med den samme. T Luk pulverskakten for malet kaffe. PRSS RINS (TRYK RNS) Afkalkningsprogrammet varer ca. 40 minutter. JURA-afkalkningstabletter kan købes hos din JURA forhandler. Hvis du anvender en CLARIS filterpatron Blue og denne er aktiveret, vises der ikke en opfordring til at afkalke. 76

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS WP12T350SN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CBNPes3976 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 853 220 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 168 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 169 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 170 3.1 Valg af placering... 170 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere