Brugervejledning ENA Micro 9 One Touch

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning ENA Micro 9 One Touch"

Transkript

1 de en fr it micro 9 Brugervejledning NA Micro 9 One Touch ru

2 Indholdsfortegnelse Din NA Micro 9 One Touch Betjeningselementer 60 Vigtige henvisninger 62 Korrekt brug...62 Til din sikkerhed Forberedelse og opstart 63 JURA på Internettet farvet tekstdisplay...63 Opstilling af enhed...63 Påfyldning af bønnebeholderen...63 Første opstart...63 Første opstart med aktivering af filterpatronen Første opstart uden aktivering af filterpatronen Undersøgelse af vandets hårdhed Indstilling af kværnen Påfyldning af vandbeholderen Tilberedning 66 spresso, kaffe Latte macchiato, cappuccino Fast tilpasning af vandmængden til koppernes størrelse...67 Formalet kaffe...67 Varmt vand Daglig drift 68 Daglig vedligeholdelse Slukning af enheden Tænding af enheden Faste indstillinger i programmeringsfunktionen 69 Produkter Justering af vandets hårdhed...70 nergisparefunktion...70 Automatisk slukning...70 Skylninger...71 nheder for vandmængde...71 Sprog Vedligeholdelse 72 Skylning af enheden...72 Skylning af mælkesystemet...72 Rensning af mælkesystemet...73 Adskillelse og skylning af kombiudløbet...73 Isætning og aktivering af filter...74 Udskiftning af filter...75 Rensning af enheden

3 de Indholdsfortegnelse Afkalkning af enheden...76 Afkalkning af vandbeholderen...77 Rensning af bønnebeholderen Meddelelser på displayet 78 7 Løsning af problemer 79 8 Transport og miljørigtig bortskaffelse 80 Transport / tømning af system Bortskaffelse Tekniske ta Indeks JURA-kontakt / Juridiske informationer 83 en fr it Symbolbeskrivelse Advarsler J ADVARSL J BMÆRK BMÆRK Anvendte symboler T SPRSSO Vær altid opmærksom på informationer, der er markeret med BMÆRK eller ADVARSL og advarselspiktogram. Signalordet ADVARSL henviser til mulige alvorlige kvæstelser, signalordet BMÆRK henviser til mulige lettere kvæstelser. BMÆRK henviser til forhold, der kan føre til beskadigelse af maskinen. Opfordring til handling Her opfordres du til en handling. Anvisninger og tips, så du endnu lettere kan anvende din NA. Displayvisning ru 59

4 Betjeningselementer Betjeningselementer micro 9 1 Vandbeholder 2 Strømkabel (enhedens bagside) 3 Mælkeslange 4 Kaffegrumsbeholder 5 Spildbakke 6 Bønnebeholder med aromalåg 7 Varmtvandsudløb 8 Højdejusterbart kombiudløb 9 Kopplatform 60

5 de Betjeningselementer en fr it 1 Låg til pulverskakt formalet kaffe 2 Pulverskakt formalet kaffe 3 Display 4 c Vedligeholdelsesknap 5 / Cappuccinoknap 6 ( Knap til latte macchiato 7 Statusbjælke Rotary Switch 8 Låg til drejeknap til justering af kværningsgrad 9 Drejeknap til justering af kværningsgrad 10 g Rotary Switch (Drejeknap) 11 m Varmtvandsknap 12 < spressoknap 13 Q Tænd/sluk-knap 14 > Kaffeknap ru 61

6 Vigtige henvisninger Vigtige henvisninger Korrekt brug nheden er beregnet og konstrueret til privat brug i hjemmet. Den er udelukkende beregnet til tilberedning af kaffe og til opvarmning af mælk og vand. nhver anden brug betragtes som ikke korrekt. JURA lektroapparate AG hæfter ikke for følger af ukorrekt brug. Læs hele denne betjeningejledning inden brug og følg den altid. For skader og mangler, der opstår pga. manglende overholdelse af denne betjeningejledning, ydes ingen garanti. Opbevar denne betjeningejledning tilgængeligt i nærheden af enheden og videregiv den til efterfølgende brugere. Til din sikkerhed Læs de følgende vigtige sikkerhedsråd og følg dem. På denne måde forebygges livsfare pga. elektrisk stød: U nheden må ikke tages i brug med skader eller beskadiget strømkabel. U Afbryd strømforsyningen straks ved tegn på beskadigelse, f. eks. brændt lugt og kontakt JURA-service. U Når denne maskines strømkabel er beskadiget, skal det repareres enten hos JURA eller en autoriseret JURA-forhandler. U Sørg for at NA og strømkablet ikke befinder sig i nærheden af varme overflader. U Sørg for at strømkablet ikke kommer i klemme eller slides på skarpe kanter. U Prøv aldrig at åbne eller reparere maskinen selv. Foretag ingen ændringer på maskinen, der ikke er beskrevet i denne betjeningejledning. Maskinen indeholder strømførende dele. uautoriseret åbning af maskinen kan medføre livsfare. Reparationer må kun uføres af autoriserede Jura-forhandlere og med de originale reserve- og tilbehørsdele. 62 n beskadiget maskine er ikke sikker og kan medføre kvæstelser og brand. For at forebygge skader og dermed mulige farer for kvæstelser eller brande: U Lad aldrig strømkablet hænge løst ned. Personer kan muligvis falde over strømkablet, eller det kan blive beskadiget. U Beskyt NA mod vejrpåvirkninger som regn, frost og direkte sollys. U Læg aldrig NA, strømkablet eller kontakterne i vand. U Sæt ikke NA og de enkelte dele i opvaskemaskinen. U Sluk din NA på tænd/sluk-knappen før du rengør den. Tør altid din NA af med en fugtig, men aldrig våd klud og beskyt den vandsprøjt. U Tilslut kun enheden til strømnettet i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på undersiden af din NA. Du kan finde yderligere tekniske ta i denne brugervejledning (se kapitel 9»Tekniske ta«). U Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. Produkter som JURA ikke udtrykkeligt har anbefalet kan beskadige NA. U Anvend ikke kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer eller karameliserede. U Påfyld udelukkende rent, koldt vand i vandbeholderen. U Fyld aldrig vand i bønnebeholderen. U Sluk enheden på tænd/sluk-knappen eller træk stikket ud af stikkontakten hvis der ikke er nogen til stede i længere tid. Personer, også børn, der pga. deres U fysiske, sensoriske eller mentale evner eller U uerfarenhed og manglende viden ikke er i stand til at betjene enheden på en sikker måde, må ikke benytte enheden uden opsyn eller instruktion fra en anarlig person. Sikkerhed ved håndtering med filterpatron CLARIS Blue: U Filterpatronerne skal opbevares udtilgængeligt for børn. U Opbevar filterpatronerne tørt og i lukket emballage.

7 de U Beskyt filterpatronen mod varme og direkte sollys. U Beskadigede filterpatroner må ikke anvendes. U Åbn ingen filterpatroner. 1 Forberedelse og opstart Dette kapitel formidler de nødvendige informationer, så du uden problemer kan anvende din NA. Du forbereder trin for trin din NA til den første kaffeoplevelse. JURA på Internettet Besøg os på Internettet. På JURAs website (www.jura.com) finder du interessante og aktuelle informationer vedrørende din NA og hele temaet kaffe. 3-farvet tekstdisplay Din NA har et 3-farvet tekstdisplay. Displayteksternes farver har følgende betydninger: U Grøn: Din NA er driftsklar. U Rød: Din NA kræver en brugerhandling. U Gul: Du befinder dig i programmeringsfunktionen. Opstilling af enhed Vær ved opstilling af din NA opmærksom på følgende punkter: U Stil enheden på en vandret, vandfast flade. U Vælg opstillingsstedet for NA, så den er beskyttet mod overopvarmning. Vær opmærksom på at ventilationsslidserne ikke er dækket til. Påfyldning af bønnebeholderen 1 Forberedelse og opstart FORSIGTIG Kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer (f.eks. sukker), malet og frysetørret kaffe skader kværnen. T Påfyld udelukkende kaffebønner uden efterbehandling i bønnebeholderen. T Fjern aroma-afdækningen for bønnebeholderen. T Fjern snavs eller fremmedlegemer, der eventuelt befinder sig i bønnebeholderen. T Fyld kaffebønner i bønnebeholderen. T Luk bønnebeholderen. Første opstart Ved den første ibrugtagning kan du vælge om du vil benytte NA med eller uden filterpatronen CLARIS Blue. Vi anbefaler af anvende filterpatronen fra en vandhårdhed på 10 dh. Hvis du ikke kender hårdheden af det vand du bruger, kan du undersøge denne (se kapitel 1»Forberedelse og opstart Undersøgelse af vandets hårdhed«). Tænd/sluk-knappen har samtidig funktionen af en stikkontakt. Hvis NA er slukket, forbruger enheden ikke standby-energi. J ADVARSL Livsfare pga. strømstød ved drift med beskadiget strømkabel. T nheden må ikke tages i brug med skader eller beskadiget strømkabel. Forudsætning: Bønnebeholderen er fyldt. T Sæt strømstikket i en stikkontakt. Q T Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde enheden. SPRACH DUTSCH (SPROG TYSK) en fr it ru 63

8 micro 9 1 Forberedelse og opstart g T Drej Rotary Switch til det ønskede sprog vises, f.eks. LANGUAG NGLISH (SPROG NGLSK). T Fyld vandbeholderen med rent, koldt vand og sæt den i igen. T Stil en beholder (min. 500 ml) ind under vamtvands- og kombiudløbet. k T Tryk på Rotary Switch for at bekræfte sprogindstillingen. OK, sproget er indstillet. FILTR p / YS p (FILTR / JA) Bestem nu, om du vil benytte din NA med eller uden filterpatronen CLARIS Blue. Første opstart med aktivering af filterpatronen k T Tryk på Rotary Switch. OK INSRT FILTR (ISÆT FILTR) T Fjern vandbeholderen. T Vip filterholderen op. T Indsæt filterpatronen i vandbeholderen med let tryk. k T Tryk på Rotary Switch. FILTR RINSING (SKYLLR FILTR), der løber vand ud af varmtvandsudløbet. Du kan altid afbryde skylningen af filteret, tryk hertil på en valgfri knap. Tryk på vedligeholdelsesknappen c, for at fortsætte skylningen af filteret. Vandet kan misfarves en smule. Dette er hverken sundhedsskadeligt eller har indflydelse på smagsoplevelsen. Filterskylningen stopper automatisk. SYSTM FILLING (SYSTM FYLDS), der løber vand ud af kombiudløbet. HATING (VARMR OP) RINSING (SKYLLR), systemet skylles. Proceduren stopper automatisk. RADY (KLAR) Første opstart uden aktivering af filterpatronen 64 T Luk filterholderen. Den går hørbart i hak. fter to måneder er filterets virkning opbrugt. Indstil tidsforløbet på filterholderen i vandbeholderen ved hjælp af en toskive. g T Drej Rotary Switch til FILTR - / NO - (FILTR / NJ) vises. k T Tryk på Rotary Switch. OK 16 dh g T Drej Rotary Switch for at ændre vandets hårdhed, f.eks. til 25 dh. k T Tryk på Rotary Switch. OK

9 de 1 Forberedelse og opstart FILL WATR TANK (FYLD VANDTANK) T Fjern vandbeholderen. Indstilling af kværnen Du kan frit tilpasse kværnen til din kaffes ristningsgrad. en FORSIGTIG Hvis du indstiller kværningsgraden mens kværnen er i ro, kan der opstå skader på drejeknappen til indstilling af kværningsgraden. T Indstil kun kværningsgraden mens kværnen kører. fr c T Fyld vandbeholderen med rent, koldt vand og sæt den i igen. PRSS RINS (TRYK RNS) T Stil beholderen ind under kombiudløbet. T Tryk på vedligeholdelsesknappen. SYSTM FILLING (SYSTM FYLDS), systemet fyldes med vand. HATING (VARMR OP) RINSING (SKYLLR), systemet skylles. Proceduren stopper automatisk. RADY (KLAR) Du kan se om kværningsgraden er rigtig, når kaffen jævnt løber ud af kombiudløbet. Desuden opstår der en tæt, fin crema. ksempel: Justering af kværningsgraden mens der tilberedes espresso. T Stil koppen ind under kombiudløbet. T Åbn afdækningen for drejeknappen til indstilling af kværningsgraden. it Undersøgelse af vandets hårdhed Du kan undersøge vandets hårdhed ved at benytte de medleverede Aquadur -teststicks. T Hold teststick under rindende vand i kort tid (et sekund). T Ryst vandet af den. T Vent ca. et minut. T Vandet hårdhedsgrad kan aflæses ved hjælp af farveændringen på Aquadur -teststick og beskrivelsen på emballagen. < T Tryk på tasten espresso for at starte tilberedningen. T Sæt drejeknappen for kværnindstillingen i den ønskede position, mens kværnen kører. Den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen. Tilberedelsen stopper automatisk. RADY (KLAR) Vandets hårdhed kan nu justeres. ru 65

10 2 Tilberedning Påfyldning af vandbeholderen Den glige vedligeholdelse af enheden og hygiejnen ved brug af mælk, kaffe og vand er grundlaget for et altid perfekt kafferesultat. Skift derfor vandet gligt. FORSIGTIG Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandbeholderen eller enheden. T Påfyld udelukkende rent, koldt vand i vandbeholderen. T Fjern vandbeholderen og skyl den med koldt vand. T Fyld vandbeholderen med rent, koldt vand og sæt den i igen. 2 Tilberedning Du kan altid afbryde tilberedningen mens en kaffespecialitet, en kaffespecialitet med mælk eller varmt vand tilberedes. Tryk hertil på en valgfri knap. Før og under kværningen kan du justere kaffestyrken af espresso <, kaffe >, cappuccino / og latte macchiato (: NORMAL (NORMAL), STRONG (STÆRK). Du kan ændre de forudindstillede mængder (f.eks. mængden af mælkeskum eller vand) under tilberedningen ved at dreje Rotary Switch g. Du kan se den aktuelle status for tilberedningen på statusbjælken. Kaffe smager bedst når den er varm. n kold porcelænskop trækker varme ud af kaffen - og smag. Vi anbefaler derfor at du varmer koppen op først. Kun i forvarmede kopper kan den fulde kaffearoma udvikle sig. Du kan købe en kopvarmer fra JURA i en specialbutik. I programmeringsfunktionen har du mulighed for at foretage faste indstillinger for alle produkter (se kapitel 4»Faste indstillinger i programmeringsfunktionen Produkter«). spresso, kaffe Tilberedning af cappuccino < og kaffe > følger dette mønster. ksempel: Således tilbereder du en kop kaffe. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). T Stil koppen ind under kombiudløbet. > T Tryk på tasten kaffe for at starte tilberedningen. COFF (KAFF), den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen. Tilberedelsen stopper automatisk. RADY (KLAR) Latte macchiato, cappuccino Din NA tilbereder en latte macchiato eller cappuccino ved et enkelt tryk på en knap. Glasset eller koppen skal ikke flyttes herved. Tilberedning af latte macchiato ( og cappuccino / følger dette mønster. ksempel: Således tilbereder du en latte macchiato. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). T Stil glasset ind under kombiudløbet. T Fjern beskyttelseshætten for kombiudløbet. T Tilslut mælkeslangen til kombiudløbet. 66

11 micro 9 de T Stik den anden ende af mælkeslangen ned i en beholder med mælk (billede: termobeholder i rustfri stål 0,4 liter fra JURA kan tilkøbes). Sørg for at mælkens påfyldningshøjde ikke ligger over højden for tilslutningen til mælkeskum på kombiudløbet. ( T Tryk på knappen for latte macchiato. LATT MAC. (LATT MAC.) mælkeskummet tilberedes. Tilberedningen stopper automatisk efter opnåelse af den forudindstillede mængde mælk. PAUS (PAUS) Der opstår en lille pause hvor mælken skilles ad fra mælkeskummet. På denne måde opstår de lag der er typisk for en latte macchiato. Denne pauses længde kan du definere i programmeringsfunktionen (se kapitel 4»Faste indstillinger i programmeringsfunktionen Produkter«). LATT MAC. (LATT MAC.), tilberedningen af kaffe starter. Den forudindstillede vandmængde løber ned i glasset. Tilberedelsen stopper automatisk. RADY (KLAR) Fast tilpasning af vandmængden til koppernes størrelse Du kan nemt tilpasse vandmængden for alle kaffespecialiteter og for varmt vand til størrelsen af dine kopper. Følgende eksempel viser hvorn du 2 Tilberedning kan indstille mængden. Ved alle de følgende tilberedelser benyttes denne mængde vand. ksempel: Fast tilpasning af mængden for cappuccino til størrelsen af dine kopper. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). Mælken er tilsluttet til kombiudløbet. T Stil koppen ind under kombiudløbet. / T Tryk på cappuccinoknappen og hold den trykket ned. CAPPUCCINO (CAPPUCCINO) / T Hold cappuccinoknappen trykket ned, til NOUGH MILK? (NOK MÆLK?) vises. / T Slip cappuccinoknappen. Mælkeskummet tilberedes. T Tryk på en valgfri knap når der er tilstrækkeligt mælkeskum i koppen. OK NOUGH COFF? (NOK KAFF?), kaffen løber ned i koppen. T Tryk på en valgfri knap når der er tilstrækkeligt mælkeskum i koppen. OK, CAPPUCCINO (CAPPUCCINO), de justerede mængder for en cappuccino er gemt. RADY (KLAR) Du kan til hver en tid ændre denne indstilling, i det du gentager proceduren. Formalet kaffe Via pulverskakten til formalet kaffe har du mulighed for at anvende en anden, for eksempel koffeinfri, kaffe. Påfyld aldrig mere end en strøget måleske formalet kaffe. Anvend ikke for fint malet kaffe. Denne kan tilstoppe systemet og kaffen løber kun igennem drypvis. Hvis du har påfyldt for lidt formalet kaffe, vises NOT NOUGH POWDR (IKK NOK PULVR) og NA afbryder proceduren. en fr it ru 67

12 3 Daglig drift Den ønskede kaffespecialitet skal tilberedes inden for ca. 1 minut efter påfyldning af den malede kaffe. llers afbryder NA proceduren og er driftsklar igen. Tilberedningen af kaffe, espresso, cappuccino og latte macchiato med formalet kaffe følger dette mønster. ksempel: Tilberedning af en kop kaffe med formalet kaffe. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). T Stil koppen ind under kombiudløbet. T Åbn pulverskakten for malet kaffe. FILL POWDR (FYLD PULVR) T Sæt påfyldningstragten formalet kaffe på pulverskakten. T Fyld en strøget måleske formalet kaffe ind i påfyldningstragten. T Luk pulverskakten for formalet kaffe. SLCT BUTTON (VÆLG PRODUKT) > T Tryk på tasten kaffe for at starte tilberedningen. COFF (KAFF), den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen. Tilberedelsen stopper automatisk. RADY (KLAR) Varmt vand J FORSIGTIG Fare for skoldning ved varme vandstænk. T Undgå direkte hudkontakt. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). T Stil koppen ind under varmtvandsudløbet. m T Tryk på varmtvandsknappen. WATR (VAND), den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen. Tilberedelsen stopper automatisk. RADY (KLAR) 3 Daglig drift Daglig vedligeholdelse For at du længe kan få glæde af din NA og altid får den optimale kaffekvalitet, skal enheden vedligeholdes hver g. T Træk spildbakken ud. T Tøm kaffegrumsbeholderen og spildbakken og skyl dem med varmt vand. T Sæt kaffegrumsbeholderen og spildbakken i igen. T Skyl vandbeholderen med klart vand. T Skil kombiudløbet ad og skyl det (se kapitel 5»Vedligeholdelse Adskillelse og skylning af kombiudløbet«). T Tør enhedens overflade af med en ren, blød, fugtig klud (f.eks. mikrofiber). Vi anbefaler af hygiejnemæssige årsager at skifte mælkeslangen jævnligt (ca. hver 6. måned). Du kan købe reserveslanger hos din JURA forhandler. Slukning af enheden Ved slukning af NA skylles systemet automatisk hvis der er blevet tilberedt en kaffespecialitet. Hvis der er blevet tilberedt en cappuccino eller latte macchiato, gennemføres der desuden en cappuccino-skylning. T Stil beholderen ind under kombiudløbet. Q T Tryk på tænd/sluk-knappen. RINSING (SKYLLR), CAPPUCCINO RINSING (RNSR CAPPUCCINO), systemet skylles. Proceduren stopper automatisk. Din NA er slukket. 68

13 de Når NA slukkes på tænd/sluk-knappen, forbruger enheden ingen standby-energi. Tænding af enheden Den glige vedligeholdelse af enheden og hygiejnen ved brug af mælk, kaffe og vand er grundlaget for et altid perfekt kafferesultat. Skift derfor vandet gligt. fter opstart opfordrer NA automatisk til skylning. Q T Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde enheden. HATING (VARMR OP) PRSS RINS (TRYK RNS) T Stil beholderen ind under kombiudløbet. c T Tryk på vedligeholdelsesknappen for at starte skylningen. RINSING (SKYLLR), systemet skylles. Proceduren stopper automatisk. RADY (KLAR) 4 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen Produkter Følgende faste indstillinger for espresso og kaffe kan foretages: U Vandmængde: 25 ML 240 ML U Kaffestyrke: NORMAL (NORMAL), STRONG (STÆRK) U Temperatur: NORMAL (NORMAL), HIGH (HØJ) Følgende indstillinger for latte macchiato og cappuccino kan foretages fast for fremtiden: U Mælkeskummængde: 3 SC 120 SC U Pause: 0 SC 60 SC U Kaffestyrke: NORMAL (NORMAL), STRONG (STÆRK) U Vandmængde: 25 ML 240 ML U Temperatur: NORMAL (NORMAL), HIGH (HØJ) 4 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen Følgende faste indstillinger for varmt vand kan foretages: U Vandmængde: 25 ML 450 ML De blivende indstillinger i programmeringsfunktionen følger altid det samme mønster. ksempel: Fast ændring af kaffestyrke (FLAVOUR (STYRK)) for espresso fra STRONG (STÆRK) til NORMAL (NORMAL). Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. g T Drej Rotary Switch til PRODUCT (PRO- DUKT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. SLCT BUTTON (VÆLG PRODUKT) I næste trin vælges knappen for det produkt du gerne vil justere. Der tilberedes herved ikke et produkt. < T Tryk på espressoknappen. SPRSSO (SPRSSO) WATR (VAND) g T Drej Rotary Switch til FLAVOUR (STYRK) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. STRONG (STÆRK) g T Drej Rotary Switch til NORMAL (NORMAL) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at bekræfte indstillingen. OK, kaffestyrken er indstillet. FLAVOUR (STYRK) g T Drej Rotary Switch til XIT (XIT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at forlade programpunktet. PRODUCT (PRODUKT) g T Drej Rotary Switch til XIT (XIT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at forlade programmeringsfunktionen. RADY (KLAR) 69 en fr it ru

14 4 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen Justering af vandets hårdhed Justering af vandets hårdhed er ikke mulig hvis du anvender filterpatronen CLARIS Blue og har aktiveret denne i programmeringsfunktionen. Jo hårdere vandet er, jo oftere skal din NA afkalkes. Derfor er det så vigtigt at justere vandets hårdhedsgrad. Vandets hårdhedsgrad kan frit indstilles mellem 1 dh og 30 dh. ksempel: Ændring af vandets hårdhed fra 16 dh til 25 dh. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. g T Drej Rotary Switch til HARDNSS (HÅRDHD) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. 16 dh g T Drej Rotary Switch til 25 dh vises. k T Tryk på Rotary Switch for at bekræfte indstillingen. OK, vandets hårdhed er indstillet. HARDNSS (HÅRDHD) g T Drej Rotary Switch til XIT (XIT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at forlade programmeringsfunktionen. RADY (KLAR) nergisparefunktion nergisparefunktionen (nergy Save Mode,.S.M. ) hjælper dig med at undgå unødvendig spild af strøm og med aktivt at spare energi: U NRGY p (NRGI) U Kort tid efter den sidste tilberedelse opvarmer NA ikke længere. fter ca. 5 minutter vises meddelelsen NRGY ON (SPARFUNK). U Før tilberedning af en kaffespecialitet, en kaffespecialitet med mælk samt varmt vand, skal enheden varme op først. U NRGY - (NRGI) U NA er driftsklar hele tiden. U Alle kaffespecialiteter samt varmt vand kan tilberedes uden ventetid. ksempel: Ændring af energisparefunktion fra NRGY p (NRGI) til NRGY - (NRGI). Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. g T Drej Rotary Switch til NRGY p (NRGI) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. CONOMY p (ØKONOMI.) g T Drej Rotary Switch til CONOMY - (ØKO- NOMI.) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at bekræfte indstillingen. OK, energisparefunktionen er indstillet. NRGY - (NRGI) g T Drej Rotary Switch til XIT (XIT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at forlade programmeringsfunktionen. RADY (KLAR) Automatisk slukning Du kan spare energi via den automatiske slukning af din NA. Hvis funktionen er aktiveret, slukker din NA efter den sidste benyttelse af enheden automatisk efter den tid du har indstillet. Den automatiske slukning kan indstilles til mellem 15 minutter og 9 timer. ksempel: Ændring af slukningstiden fra 2 HRS (2 H) til 1 HRS (1 H). Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. 70

15 de 4 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen g T Drej Rotary Switch til OFF AFTR (SLUK. FTR) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. 2 HRS (2 H) g T Drej Rotary Switch til 1 HRS (1 H) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at bekræfte indstillingen. OK, slukningstiden er indstillet. OFF AFTR (SLUK.FTR) g T Drej Rotary Switch til XIT (XIT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at forlade programmeringsfunktionen. RADY (KLAR) Skylninger I programpunktet RINSS (RNSR) kan du foretage følgende indstillinger: U INIT RINS MANUAL (START RNS MANULT) U Opstart-skylningen skal udløses manuelt. U INIT RINS AUTOMATIC (START RNS AUTOMATISK) U Opstart-skylningen udløses automatisk. U C-RINS AFTR 10' (C-RNS FTR 10 ) U Cappuccino-skylningen kræves 10 minutter efter tilberedning af en kaffespecialitet med mælk. U C-RINS NOW (C-RNS NU) U Cappuccino-skylningen kræves direkte efter tilberedning af en kaffespecialitet med mælk. ksempel: Ændring af indstillingerne, så cappuccino-skylning kræves direkte efter tilberedningen af en kaffespecialitet med mælk. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. g T Drej Rotary Switch til RINSS (RNSR) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. INIT RINS (START RNS) g T Drej Rotary Switch til C-RINS (C-RNS) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. AFTR 10' (FTR 10 ) g T Drej Rotary Switch til NOW (NU) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at bekræfte indstillingen. OK C-RINS (C-RNS) g T Drej Rotary Switch til XIT (XIT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at forlade programpunktet. RINSS (RNSR) g T Drej Rotary Switch til XIT (XIT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at forlade programmeringsfunktionen. RADY (KLAR) nheder for vandmængde Du kan ændre måleenhederne fra»ml«til»oz«. ksempel: Ændring af vandmængden fra ML til OZ. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. g T Drej Rotary Switch til DISPLAY (DISPLAY) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. ML g T Drej Rotary Switch til OZ vises. k T Tryk på Rotary Switch for at bekræfte indstillingen. OK, enheden for vandmængden er indstillet. DISPLAY (DISPLAY) g T Drej Rotary Switch til XIT (XIT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at forlade programmeringsfunktionen. RADY (KLAR) 71 en fr it ru

16 micro 9 micro 9 5 Vedligeholdelse Sprog I dette programpunkt kan du indstille sproget for din NA. ksempel: Ændring af sproget fra NGLISH (NGLSK) til DUTSCH (TYSK). Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. g T Drej Rotary Switch til LANGUAG (SPROG) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. NGLISH (NGLSK) g T Drej Rotary Switch til DUTSCH (TYSK) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at bekræfte indstillingen. OK, sproget er indstillet. SPRACH (SPROG) g T Drej Rotary Switch til XIT (XIT) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at forlade programmeringsfunktionen. BRIT (KLAR) Skylning af enheden Du kan til enhver tid udløse skyllefunktionen. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). T Stil beholderen ind under kombiudløbet. k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. C-CLAN (C-RNGØR) g T Drej Rotary Switch til RINS (RNSR) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at starte skylningen. RINSING (SKYLLR), systemet skylles. Proceduren stopper automatisk. RADY (KLAR) 5 Vedligeholdelse Din NA indeholder følgende integrerede vedligeholdelsesprogrammer: U Cappuccino-rensning (C-CLAN (C-RNGØR)) U Skylning af enheden (RINS (RNSR)) U Cappuccino-skylning (C-RINS (C-RNS)) U Rensning af enheden (CLAN (RNGØR)) U Udskiftning af filter (FILTR (FILTR)) U Afkalkning af enheden (D-SCAL (AFKALK)) Skylning af mælkesystemet fter hver tilberedning med mælk kræver NA at blive skyllet. Forudsætning: På displayet vises CAPPUCCINO RINS (CAPPUCCINO RNSR). T Stil beholderen ind under kombiudløbet. Du kan til hver en tid starte vedligeholdelsesprogrammerne i programmeringsfunktionen (programpunkt RINS (RNS)). Hvis du ikke gennemfører en handling i dette programpunkt, slukkes programmeringsfunktionen efter ca. 5 sekunder. 72

17 micro 9 de 5 Vedligeholdelse k T Tryk Rotary Switch for at starte cappuccinoskylningen. CAPPUCCINO RINSING (RNSR CAPPUCCINO), mælkesystemet skylles. Skylningen stopper automatisk. På displayet står RADY (KLAR). Rensning af mælkesystemet For at kombiudløbet fungerer fejlfrit og af hygiejneårsager, skal det renses gligt, hvis du har tilberedt mælk. Din NA opfordrer dig ikke til at rense kombiudløbet. FORSIGTIG Skader på enheden og rester i mælken på grund af forkerte rensemidler kan ikke udelukkes. T Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. JURA-cappuccinorenseren kan købes i handelen. k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. C-CLAN (C-RNGØR) k T Tryk Rotary Switch for at starte cappuccinorensningen. CLANR FOR CAPPU. (MÆLK- RNS TIL.CAP.) T Fjern mælkeslangen fra beholderen med mælk. T Fyld en beholder med 250 ml rent vand og tilsæt en doseringshætte (maks. 15 ml) cappuccinorenser. T Stik mælkeslangen ned i beholderen. c c T Sæt en anden beholder under kombiudløbet. T Tryk på vedligeholdelsesknappen. CLANING (RNGØRR), mælkesystemet og slangen renses. Proceduren afbrydes, WATR FOR CAPPUCCINO (VAND TIL CAP RNS). T Skyl beholderen grundigt, påfyld 250 ml rent vand og sæt mælkeslangen med i den. T Tøm beholderen under kombiudløbet og sæt det på plads igen. T Tryk på vedligeholdelsesknappen. CLANING (RNGØRR), mælkesystemet og slangen renses med rent vand. Proceduren stopper automatisk. RADY (KLAR) Adskillelse og skylning af kombiudløbet For at kombiudløbet fungerer fejlfrit og af hygiejneårsager, skal det skilles ad og skylles gligt, hvis du har tilberedt mælk. Din NA opfordrer dig ikke til at rense kombiudløbet. T Fjern mælkeslangen og skyl den grundigt under rindende vand. T Tryk på fikseringerne og træk kombiudløbet af ned. en fr it ru 73

18 5 Vedligeholdelse T Tryk på mælkesystemet nedenfor og tag det ud. T Sæt de sammensatte enkeltdele ind i kombiudløbet og tryk dem fast. T Monter kombiudløbet på enheden. Den går hørbart i hak. T Skil mælkesystemet ad i sine enkelte dele. Isætning og aktivering af filter Din NA skal ikke længere afkalkes hvis du anvender filterpatronen CLARIS Blue. Hvis du ikke har aktiveret filterpatronen ved den første ibrugtagning, kan du efterfølgende gøre dette. T Skyl alle delene under rindende vand. Ved stærkt indtørrede mælkerester lægges de enkelte dele først i JURA-cappuccinorenser og skylles derefter grundigt. T Isæt luftindsugningen. T Saml mælkesystemet igen, vær opmærksom på tallene på de enkelte dele. Gemmenfør proceduren»isætning af filter«uden afbrydelser. Således kan du være sikker på at din NA fungerer optimalt. Forudsætning: På displayet står RADY (KLAR). k T Tryk på Rotary Switch indtil, RINS (RNS) vises. g T Drej Rotary Switch til FILTR - (FILTR) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at åbne programpunktet. NO - (NJ) g T Drej Rotary Switch til YS p (JA) vises. k T Tryk på Rotary Switch for at bekræfte indstillingen. OK INSRT FILTR (ISÆT FILTR) T Fjern vandbeholderen og tøm den. T Vip filterholderen op. 74

19 de 5 Vedligeholdelse T Indsæt filterpatronen i vandbeholderen med let tryk. Hvis filterpatronen CLARIS Blue eraktiveret i programmeringsfunktionen, vises der en opfordring til at skifte filter. en c T Luk filterholderen. Den går hørbart i hak. fter to måneder er filterets virkning opbrugt. Indstil tidsforløbet på filterholderen i vandbeholderen ved hjælp af en toskive. T Fyld vandbeholderen med rent, koldt vand og sæt den i igen. T Stil en beholder (min. 500 ml) ind under varmtvandsudløbet. T Tryk på vedligeholdelsesknappen. FILTR RINSING (SKYLLR FILTR), der løber vand ud af varmtvandsudløbet. Du kan altid afbryde skylningen af filteret, tryk hertil på en valgfri knap. Tryk på vedligeholdelsesknappen c, for at fortsætte skylningen af filteret. Vandet kan misfarves en smule. Dette er hverken sundhedsskadeligt eller har indflydelse på smagsoplevelsen. Filterskylningen stopper automatisk. HATING (VARMR OP) RADY (KLAR) Filteret er aktiveret. Udskiftning af filter fter gennemløb af 50 liter vand igennem filteret er dets virkning opbrugt. Din NA skal have skiftet filter. fter to måneder er filterets virkning opbrugt. Indstil tidsforløbet på filterholderen i vandbeholderen ved hjælp af en toskive. Forudsætning: På displayet vises FILTR / RADY (FILTR / KLAR). c T Tryk på vedligeholdelsesknappen. INSRT FILTR (ISÆT FILTR) T Fjern vandbeholderen og tøm den. T Vip filterholderen op og fjern den gamle filterparton. T Indsæt den nye filterpatron i vandbeholderen med let tryk. T Luk filterholderen. Den går hørbart i hak. T Fyld vandbeholderen med rent, koldt vand og sæt den i igen. T Stil en beholder (min. 500 ml) ind under varmtvandsudløbet. k T Tryk på Rotary Switch. FILTR RINSING (SKYLLR FILTR), der løber vand ud af varmtvandsudløbet. Du kan altid afbryde skylningen af filteret, tryk hertil på en valgfri knap. Tryk på vedligeholdelsesknappen c, for at fortsætte skylningen af filteret. Vandet kan misfarves en smule. Dette er hverken sundhedsskadeligt eller har indflydelse på smagsoplevelsen. Filterskylningen stopper automatisk. HATING (VARMR OP) RADY (KLAR) 75 fr it ru

20 5 Vedligeholdelse Rensning af enheden fter 180 tilberedelser eller 80 opstartsskylninger kræver NA at blive renset. FORSIGTIG Skader på enheden og rester i vandet på grund af forkerte rensemidler kan ikke udelukkes. T Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. c T Tryk på vedligeholdelsesknappen. CLANING (RNGØRR), der løber varmt vand ud af kombiudløbet flere gange. MPTY TRAY (TØM DRYPBAKK) T Tøm spildbakken og kaffegrumsbeholderen og sæt den i igen. HATING (VARMR OP) RADY (KLAR) Renseprogrammet varer ca. 15 minutter. Afbryd ikke renseprogrammet. Kvaliteten af rensningen nedsættes herved. JURA-rensetabletter kan købes i specialbutikker. Forudsætning: På displayet vises CLAN / RADY (RNGØR / KLAR). c T Tryk på vedligeholdelsesknappen. MPTY TRAY (TØM DRYPBAKK) T Tøm spildbakken og kaffegrumsbeholderen og sæt den i igen. PRSS RINS (TRYK RNS) T Stil beholderen ind under kombiudløbet. c T Tryk på vedligeholdelsesknappen. CLANING (RNGØRR), der løber vand ud af kombiudløbet. Proceduren afbrydes, ADD TABLT (TILSÆT RNSTAB). T Åbn pulverskakten for malet kaffe og ilæg en JURA-rensetablet. Afkalkning af enheden NA kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad der hvor du bruger enheden. J FORSIGTIG Irritationer ved hud- og øjenkontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes. T Undgå hud- og øjenkontakt. T Skyl afkalkningsmidlet af med klart vand. Opsøg læge ved øjenkontakt. FORSIGTIG Skader på enheden og rester i vandet på grund af forkerte afkalkningsmidler kan ikke udelukkes. T Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. FORSIGTIG Hvis afkalkningen afbrydes, kan skader på enheden ikke udelukkes. T Gennemfør afkalkningen helt. FORSIGTIG Skader på følsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes. T Fjern eventuelle stænk med den samme. T Luk pulverskakten for malet kaffe. PRSS RINS (TRYK RNS) Afkalkningsprogrammet varer ca. 40 minutter. JURA-afkalkningstabletter kan købes hos din JURA forhandler. Hvis du anvender en CLARIS filterpatron Blue og denne er aktiveret, vises der ikke en opfordring til at afkalke. 76

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 768 730 Transportemballage

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 022 630 Transportemballage

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING MANUALE D USO Instructions Mode d emploi BEDIENUNGSANLEITUNG Gebruiksaanwijzingen Manual de instrucciones Manual DE INSTRUções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Contessa Duo 190.049 V4/0412

Contessa Duo 190.049 V4/0412 Contessa Duo 190.049 V4/0412 8 9 1 2 3 7 4 6 5 12 12 10 11 10 DK 1. Generelle oplysninger 114 1.1 Generelt om denne vejledning 114 1.2 Symbolforklaring 114 1.3 Producentens ansvar og garanti 115 1.4 Ophavsret

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Beanto-Cup. optimeret. Animo introducerer den nye OptiBean

Beanto-Cup. optimeret. Animo introducerer den nye OptiBean Beanto-Cup optimeret Animo introducerer den nye OptiBean Den nye standard for Bean-to-Cup * *Fra bønne til kop OptiBean fra Animo Animo har genopfundet Bean-to-Cup-processen. Resultatet er: OptiBean. En

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner (Med 5L vandtank og 3L tank til kemi/rengøringsmiddel) Damprenser (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) 1: Sikkerhedsadvarsler: Før

Læs mere

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning MPE 60 DK c Manicure-/Pedicure-sæt Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Kære

Læs mere

LIVET ER FULD SMAGE. OptiVend Next Generation Smag forskellen.

LIVET ER FULD SMAGE. OptiVend Next Generation Smag forskellen. LIVET ER FULD SMAGE OptiVend Next Generation Smag forskellen. EN NY GENERATION Animos nye OptiVend Next Generation er et automatsystem, der giver dig frisk, varm kaffe på ethvert tidspunkt af dagen. Bare

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere