iii liii 1111 IIfl- SMUti INDHOLD ITS Trafikafvikling Diverse KOLOFON Temaredaktør: Svend Tø/ting, Nordjyllands Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "iii liii 1111 IIfl- SMUti INDHOLD 1 2005 ITS Trafikafvikling Diverse KOLOFON Temaredaktør: Svend Tø/ting, Nordjyllands Amt"

Transkript

1 I t

2 - gæsteprincippets looking et Metode evaluering årgang INDHOLD I- Månedens synspunkt 3 Alla regionale vejforbindelser til staten ITS Temaredaktør: Svend Tø/ting, Nordjyllands Amt 6 ITS verdenskongres i Japan 17 TS og kollektiv trafik 24 Trafiksikre Unge foraog med intelligent farttilpasning blandt unge førere i Nordjyllands amt 33 Veje og kaleskabe har noget til fælles 44 Digitale kort for transportområdet KOLOFON ISSN Nummer 01/ Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr Medlemsblad fsr Dansk Amtovejingeniurforening. Meddeleluesblad fsr Amtskommunernes vejvmoener, Vejdirektsratet, Trafikministeriet, Dansk Vejhioaorisk Selskab. Produktion, regnskab, administration og annoncesalg: Grafisk Design )ISD 14001) Nurregade 8,9640 Farao. Telf Fax Regnekab/abonnement: Inge Rasmussen Annoncer: Inge Rasmussen iii liii IIfl- 1 ni 56 ITS in Smeden Trafikafvikling back and ahead Temaredaktør: Erling Hvid, Cowi 4 Behov for trafikpolitisk nyorientering 10 Projekter, hvori indgår Variable tevler, skal godkendes af Vejdirektoratet 18 Trængsel i 1-sporede rundkorsler - hvordan kan den afhjælpes 38 Trafikantinformation via Nettet at TRIM Rejsetid 48 Er der forskelle i resultaterne fra VISSIM og DanKap 50 Projekt Trængsel 53 Skjult regional kapacitetsreserve snart brugt Diverse 13 Amternes sortpletudpegning 21 DEBAT: Vejloven og Kommunalreformen 28 Nytom navne 29 Register 2004 og erfaring 34 Hovedistandsættelse af Sct. Mogens Gade i Viborg 40 Parkeringspolitik i et bypolitisk perspektiv 46 MINISTRIELLE AFGØRELSER: lie/direktoratets brev at 30. januar 2004 om atvandingsproblemer på pr/vat tællesvej / by med henblik på losning at atvandingsproblemer, j.nr. A01-D Vejdirektoratets brev at 15. december 2004 om reparation og vedligeholdelse at rørledning i offentlig vej anvendelse, j.nr A01-D Vejdirektoratets brev at 16. november 2004 om vedligeholdelse at pr/vat tællesvej på landet og det lokale vejlaugs bamyndige/ser, j.nr A01-l KÆRE LÆSER, derfor er bladet forsinket. Kalenderen 59 Leverendorregister Abonnementspris: Kr. 440,- + mama Pr. år far 11 numra. Kr. 550,- udland, + mama og porto Løssalg: Kr. 65,- + moms eg porte Uddannelueuinutitutianer kr. 37,50 + mama og porto Medlem at: tfå$resse SMUti Dplag: eksemplarer if. Fagpreaaena Medie Kontrol for perioden 1juli juni Indlæg i bladet dækker ikke nodveadigvia redaktionenu opfaøelae. Redaktion: Giv. ing. Svend Tofting lanav. redakterl Bygaden 48, 9000 Aalborg Telf og Iaften) Fax og Iaften) Mobil: Civ. ing. Tim Larsen Iredaktar) Parkvej 5, 2830 Virum Telf Fax Mobil: Redaktionelle medarbejdere: Akademiingeniar, Carl Johan Hanuen, Veidirektoratea. Direktar Henning Elkjær Kaas, Colaa Danmark AIS Kommunikationukonaulent Mikkel Bruun, Vejdirektoratet. Afdelingsleder Hans Faarup, Arhua amt. Professor Bent Thageuen. Civilingeniar Svend Tafting, Nordjyllando Amt Civilingenier, Dr. Tech. Jena Rarbech Direktor Lene Herrutedt, Trafitec ApS i Lokalredaktarer i amterne: Bornholm Jette Bark Dlesen Frederiksborg Jacob Wriaberg Fyn Jan Hald Kjelduen Kebenhavn John Halkmr Kriotianoen Nordiylland Vagn Bech Ribe Mogens Fischer Ringkobing heke Kanotrup Roskilde Birgit Knudoholt Storutram Hano Chr. Pleidrup Sunderiyllend Bent Johnsen Veile Jan Ole Z. Rasmussen Veotojmlland Fraek Hagerup Viborg Ann Robertaen Arhao Gert Olsen Dansk Vejtidsskrift er på internettet: Kopiering at tekst og billeder til erhvervsmæssig benyttelse må kun ske med Dansk Vejtidsskritts tilladelse. Forsidetoto: Fra artiklen, Hovedistandsættelse at Sct. Mogens Gade i Viborg. Foto: Per Thoft Kærsgaard

3 som 8 MÅNEDENS SYNSPUNKT :4 Af Adm. direktør Per Hedelund Dansk Trafik TeknikA/S, medlem af lrs Danmarks bestyrelse samt NVF53 Alle regionale vejtorbindelser til staten Stor udfordring i vente for de nye danske vejmyndigheder Der har været sagt og skrevet meget om de forventede konsekvenser på vejområdet i forbindelse med den forestående struktur reform. Indlæggene er hidtil naturligt nok kommet fra de direkte implicerede parter, men jeg vil gerne give et par kommentarer til debatten, hvor synsvinklen er set fra den private sektor. Vi har i dag et vejsystem i Danmark, som kan siges at fungere ganske godt. Samarbejdet mellem Vejdirektoratet. amterne, kommunerne og de private er velfungerende, og brugerne af vej systemet oplever generelt en god og ensartet stan dard, når de bevæger sig rundt på de dan ske veje. Der ligger derfor en stor og spændende opgave for vejbestyrelserne i den freniti dige vejstruktur. i dels at bevare den høje standard p vejene, og dels i at sørge for en fortsat god udvikling af infrastruktu ren. Amterne har gjort det godt En af de største udfordringer bliver at fast holde den betydelige kompetence, der igennem årene er opbygget i de anitslige vejforvaltninger, således at den ikke bliver spredt for alle vinde. Mange amtslige vejforvaltninger er i dag typisk besat med specialister inden for vejprojektering, anlæg af veje. vejdri ft, trafiksignaler. vejbelysning, tra fiksikkerhed m.m., og det er derfor gan ske indlysende, at det bliver endog meget svært at fastholde et tilsvarende fagligt niveau i de fremtidige organisationer. Amterne har i dag bekendt ansvaret for de regionale veje og har via de amtslige budgetter i det store og hele fået stillet de økonomiske midler til rådighed, der har været nødvendige for at gennem føre gode trafikale løsninger, både hvad angår trafiksikkerhed og optimal trafikaf vikling. Jeg ser en stor risiko i oplægget til den nye struktur for, at kedelige investerin ger i kommunerne i separatregulerede venstresving i signalanlæg, krydsforbed ringer, cykelstier mm. bliver nedpriorite ret i forhold til plejehjem, skoler, kultur, miljø, idet disse områder traditionelt lægger et større pres på de kommunale politikere. Det er ligeledes vigtigt, at de regionale veje fastholder den ensartethed, vi oplever i dag, og at lokalpolitiske hensyn ikke til lader/dispenserer til uhensigtsmæssig ud/indkørsel på højt trafikerede veje, samt at vi fortsat får en hensigtsmæssig skilt ning på vejene og ikke en overflødig skilt ning for diverse lokale kroer osv. Vejdirektoratet bør forvalte hele det overordnede vejnet Ved at overdrage langt flere veje til Vejdirektoratet vil der i væsentligt højere grad kunne sikres en ensartethedi vejnet tet til gavn for trafiksikkerheden. Som eksempel virker det paradoksalt, at de store ringveje i Københavnsområdet (eks. Ring 3) ikke har fået status af regional for bindelse, når man ser på de store trafikmængder, der dagligt passerer disse veje. Det er vigtigt, at den fremtidige forank ring af det overordnede vejnet sker via en vejforvaltning fordelt i regionale vejkonto rer. Derved gives mulighed for at fastholde en stor grad af kompetence på de forskelli ge fagområder, idet disse ansattes kvalifi kationer helt naturligt kunne være de nuværende specialister fra amterne. Disse regionale kontorer vil samtidig kunne tjene som konsulenter for fagligt svage kommuner, hvilket er en funktion, som amterne varetager i dag. Til gavn for trafiksikkerheden, den fremtidige videreudvikling af det regiona le vejnet og fastholdelse af faglige kompe tencer inden for det offentlige system, fin der jeg det som en optimal løsning, at Vejdirektoratet overtager op til ca. 40% af amternes veje (altså alle regionale veje inkl. bynære områder) og samtidig etable rer 5 - regionale vejkontorer. JANUAR 2005 DANSK VEJTIDSSKRIFT 3

4 udfordring at udbygge den landsdækkende Trafikpolitisk er det ikke længere den største. 4 DANSK VEJTIDSSKRIFT JANUAR 2005 vurdering af det nuværende trængselsniveau række strækninger. Det er især på de centrale til indfaldsveje hovedstaden, men også i min- kende vejnet Flemming Hansen vi I mange år har det været en trafikpolitisk I I dag forekommer der trængsel på en på det overordnede vejnet. Trafikministeriet udgav for nylig Trafikredegørelse 2004, hvori der er foretaget en I den største udfordring at udbygge den lands ikke er nået helt i mål endnu. om end der stadig er udvalgte steder, hvor vi ad vejen lykkedes at opfylde målsætningen, højklasset vejnet. Denne målsætning er gået onssystemer, hvilket ikke mindst skyldes den meget veludbyggede infrastruktur. målsætning at binde Danmark sammen af et under navnet Store-H, og det er langt hen Trafikpolitisk er det således ikke længere Danmark har et af verdens bedste distributi rede eksisterende vejnet. Vel at mærke en Der er således behov for en nyorientering trængselsgeneme er i fokus. af trafikpolitikken, hvor begrænsning af turlig del. og trafiksikkerheden indtænkes som en na fremkommelighed. hvor både miljøhensynet sikre en god fremkommelighed p det alle er næsten i mål Visionen om et højklasset landsdæk dækkende infrastruktur, men derimod at Af trafikminister sat vokse i de kommende år. ret med en sort boks, mens de stiplede bokse de borg. og 2,5 pct. om året. Presset på de danske veje og især de centrale motorveje vil således fort sorte strækninger i figur 1. de allerede besluttede vejprojekter er illustre selsniveauet frem til 2015 på det nuværende En lang række af disse strækninger vil dog blive om- og udbygget i årene frem til 2015, således at trængselsgenerne imødekommes. Dette fremgår også af figur 1, hvor to timer dagligt i 2015, hvis vi ikke gør noget snit. ger, hvor der kan opleves trængsel i mere end I forbindelse med Trafikredegørelse at stige med cirka 1,2 pct. om året i gennem pct. frem til 2015 sådeni20l5 erknap 15 pct. højere end dag. i Lastbiltrafikken ventes Forskning har udarbejdet, forventes person biltrafikken at stige med gennemsnitlig 1,6 strækninger forventes at stige med mellem 2 statsvejnet. Fremskrivningen fremgår af fi gur 1 og viser, at der vil være en del stræknin Ifølge en prognose, Danmarks Transport- Trafikvæksten ventes at være størst på motorvejene, hvor den på nogle centrale Trafikken vil fortsat stige dre omfang i Trekantområdet og ved Aal 2004 har Vejdirektoratet fremskrevet træng ikke er vedtaget endnu, realiseres. Det er ek den største vækst i bilbestanden gennem de og trængsel er derfor blevet en af regionens ring mest værdi for borgerne og erhvervsli og nye elementer. Det kunne eksempelvis være nogle af de interessante betragtninger. gelighed til hverdagsfunlctioner. stadig være strækninger, hvor der vil være Som det kan ses af figur 1, vil der i 2015 trængsel, også selvom alle de projekter, der Arhus. men især i hovedstadsområdet. Trængsel i hovedstadsområdet skal end seneste 10 år. Pendlingen til og fra, men også Projekt trængsel, som omtales i en af de fundet omkring 5,7 mia. b. årligt. Et vist niveau af trængsel må forventes og eliminere al trængsel på vejene. Det er derfor vigtigt for mig at sende det signal, at et vist niveau af trængsel må accepteres. trængsel sker dér, hvor flest personer dagligt der er at finde i Trafikredegørelse 2004 om danskernes mobilitetsmuligheder og tilgæn Det er ligeledes vigtigt, at indsatsen mod vil samfundsøkonomisk være meget dyrt at Trængsel vil aldrig helt kunne undgås store udfordringer. i hovedstadsområdet er ligeledes stigende, området er den del af landet, der har oplevet andre artikler i dette nummer af Dansk Vejtidsskrift, viser, at trængsel på vejene i ho især i og omkring de storre danske byer. Det videre sammenholdes med, at hovedstads vedstadsområdet allerede i dag koster sam sempelvis strækningen mellem Vejle og illustrerer de projekter. som det er vedtaget at udarbejde et beslutningsgrundlag til. oplever trængsel. Det giver efter min vurde slutningsgrundlag bla, ved at inddrage flere Vi skal fortsat forbedre det politiske be vet. både miljøhensynet og trafiksikkerheden fremkommelighed på det allerede eksisterende indtænkes som en naturlig del. infrastruktur, men derimod at sikre en god vejnet. Vel at mærke en fremkommelighed, hvor Behov for r trafikpolitisk nyorientering

5 især Det er eksempelvis interessant, men måske ikke så overrasksende, at borgerne i København dagligt transporterer sig kortest, men alligevel bruger mest tid på transport. Omvendt transporterer borgere bosat i de mindre byer og på landet sig mest, målt i ki lometer, men anvender mindre tid på transport end københavnerne. Der er forskellige grunde til, at det for holder sig således, bla. transportmiddelval get, fordeling af kørsel i by og land, der nød vendigvis har indflydelse på den kørte gen nemsnitshastighed. men presset på infra strukturen er bestemt også en af grundene. Og alle, som færdes på gader og stræder i hovedstadsområdet, oplever, at der er pres på infrastrukturen. For at kunne imødekomme brugernes trængselsoplevelser kan det derfor være for delagtigt med et informationssystem, der sy stematisk giver viden om brugernes mobili tetsmuligheder. I mange år har fokus været rettet mod vej systemet og dets kapacitet, hvilket har givet meget nyttig viden, men der er også behov for at få viden om brugemes oplevelser og adfærd for bedre at kunne sætte ind, hvor brugerne oplever, at systemet ikke er optimalt. Et indikatorsæt, hvor det er muligt at følge og sammenholde, hvor gode og hurtige transportmuligheder folk har i forhold til, hvor i landet de bor og arbejder, kunne være et bud på et sådant informationssystem. Vi kan ikke kun bygge os ud af trængslen Trængselsproblemerne kan reduceres ved at udbygge eksisterende og/eller anlægge nye vej strækninger. Investering i vejudvidelser er dog ofte bekostelig, og i fx byområder kan det fysisk være svært at indpasse udvidel serne. bedre at kunne tilpasse infrastrukturen. Stort set alle godstransporter starter og slutter med lastbil. Lastbilen er en vigtig del af gods transportkæderne, men øget lastbikransport slider på infrastrukturen og medvirker til trængsel på vejene. Muligheden for at styrke intermodale transporter, dvs, transport med mere end et transportmiddel, bør derfor un dersøges.,jr. Indsatsen mod trængsel skal således ske over en bred front. Trafikaftalen fra novem ber 2003 udgør for både vej- og banetrafik ken et vigtigt skridt i retning af at reducere trængselsproblemerne, men ikke alle kom mende trængselsproblemer er løst hermed. I I Figur 1. Fremskrevet trængselsniveau frem til 2015 på det nuværende statsvejnet. trafikaftalen er der afsat en reserve på 7 mia. kr. til projekter, der på sigt kan forbedre tra fiksystememe. Endvidere har regeringen foreslået, at der anlægges en Metro Cityring i København. Dette er et godt initiativ, der vil gøre det mu ligt at komme hurtigere rundt i den indre del af hovedstadsområdet, og som løfter kvalite ten af den kollektive trafik mærkbart. Men på længere sigt er der behov for yderligere initi ativer for at fastholde en smidig trafikafvik ling i hovedstaden. Trafikministeriet er således gået i gang med at opbygge et videngrundlag, der kan ligge til grund for en løbende debat om, hvor ledes der fastholdes en god og smidig trafik afvilding i hovedstaden, hvor netop samspil let mellem de forskellige virkemidler vil komme til at indgå som et centralt element. ah I I visse tilfælde kan bedre trafikstyring el ler tiltag, der påvirker efterspørgslen, være et godt supplement til vejudvidelse og nyanlæg i de trafikkorridorer, hvor trafikken vokser mest, og hvor der i forvejen er et stoil trafikpres. Endvidere bør det overvejes at påvirke transportvanerne, så passagerer overføres fra et transportmiddel til et andet, eller således, at myldretidstrafikken fordeles over en læn gere tidsperiode. Det er dog ikke kun den personrelaterede trafik, der skal fokuseres på. også godstrafik ken skal være et indsatsområde. Her er det især interessant at få et over blik over godsstrømmene i Danmark for Vignetterne er lavet af Lars Petersen, I/ostrat/onsbureauet. Beregnet antal ymer i 2015 med belastningsgrad >70% på fri strækning uden for byzone samt igangværende og besluttede vejprojekter på statsvejnettet lnfurnratiov foreligger ikke Under 30 t,rrrer Orner 499 Orner t,n,er 000 timer og derover O Strækninger der forbedres af igangværende eller besluttede prolekter Beslvtrrrngsgrvndlag udarbejdes i, JANUAR 2005 DANSK VEJTIDSSKRIFF 5

6 ITSierdenskonres i Japan ITS kongressen i Nagoya i oktober 2004 bød på en formidabel udstilling, hvor industri, rådgivningsvirksomheder og nationalstater viste alt, hvad de formåede. km2) Af Jens Hørbech, Næstfor mand ITSDanmark Japan var en ejendommelig, men fanta stisk oplevelse. Først og fremmest et su permoderne samfund med mere glas, stål og beton, end jeg nogensinde har oplevet. Og biler, trafik og mennesker alle vegne. Men samtidig ligger den japanske kultur lige under hele overfladen og gør en for andring, som ikke er så nem at forklare. Det er USA og vesten, der er forbilledet men måske er det alligevel Japan, der er foran? Japan dækker et areal på km2 (det er 8,8 gange Danmark). Her bor 127 mio, mennesker (det er 23,8 gange Dan mark) med en befolkningstæthed på 336 personer pr. km2 (124 i Danmark). Da en stor del af landet er bjergrigt, presses be folkningen tæt sammen bl.a. langs østky sten, hvor de store byer Tokyo (12 mio. indbyggere og en befolkningstæthed på pr. og også landets 4. største by Nagoya (2,15 mio. indbyggere) ligger. Der er mennesker overalt og på alle tidspunkter af døgnet, men tingene funge rer knyttet sammen af velfungerende veje og jembane,r. Kongressen fandt sted i Nagoya, som man når med små 2 timers kørsel fra To kyo med Shinkansen Japans højhastig hedstog. ITS kongressen blev holdt i et impone rende udstillingscenter i havneområdet. Og der var nok at opleve. Ud over alle de faglige foredrag var der i 2-3 kæmpehaller mellem 200 og 300 udstillere med plan cher, informationsmateriale og shows for de mange interesserede. Udstillingen var ikke alene for kongressens tilmeldte, men også åben for Nagoyas indbyggere, der blev inviteret med plakater rundt omkring ibyen. ITS World. ITS WORLD Centralt i udstillingsområdet præsente rede kongreskomiteen og den Japanske ITS organisation ITS WORLD. Her var guidede ture i en særudstilling, som førte den besøgende rundt i alle ITS perspekti verne. Starten var en slags miniteater op bygget til lejligheden med en stor model af en by, hvor trafikken og alle de tilknyt tede funktioner styres af computere, og hvor man ser om bag kulisserne på en me get pædagogisk måde. Siden føres man gennem et i udstil lingshallen opbygget vejnet, malet på gulvet, hvor der demonstreres alle mulige ITS funktioner. Under overskriften Sa fety: Automatisk nødopkald, automatisk ruteoptimering med styring af signalan læg for udrykningskøretøjer. radar, kame raer og sensorer i biler, som advarer om andre trafikanter i faretruende nærhed osv. Bæreclvgrighed handlede om automa tisk opkrævning af bompenge eller kør selsafgifter, om parkeringssystemer og in formation til bilisterne. Komfort og flådestyring demonstrerede taxioperativsyste mer, Buslokalisering, Busprioritering, Car sharing mv. ITS betyder Intelligent Transport Systems. ITS har som mål at etablere et fælles trafiksy stern, hvor mennesket, vejen og køretøjet spiller sammen via de mest avancerede elektro niske systemet Herigennem realiseres en sikker vejtra fik, en effektiv transport, øget kom fort og endelig beskyttelse af miljøet. Citatet stammer fra det officielle Japanske samarbejdsorgan for lis, som sammen med or ganisationskomitéen havde ansvaret for den 11. lis verdenskongres i Nagoya. Alle sejl var sat til, og ganske særligt var der en imponerende udstillingsvirksomhed, hvor især de ja panske virksomheder demonstrerede deres TS-produktudvikling i praksis. 6 DANSK VEJTIDSSKRIFI JANUAR 2005

7 kun Man kom hele kompasset rundt! Til slut vistes en film om ITS i fremtiden, hvor en datter kører en tur med sin gamle far i en bil, der automatisk styres rundt i trafikken og vejnettet efter, at lokaliteter bare plottes ind. Der erindres ligefremt om, at bryllupsdagens blomsterbuket skal afhentes på vejen hjem. Hvor langt kan man ikke nå? Den japanske bilindustri Ikke overraskende var den japanske bilin dustri stærkt repræsenteret: Honda. Nis san. Subaru, Suzuki. Hino, Toyota og Da ihatsu havde alle flotte udstillinger. Nøg leordene var: Safety. Environment and Comfortability. Honda og Nissan de mest imponerende. Her var hver halve time mindre shows, hvor professionelle (skue spillere?) demonstrerede firmaets indsats inden for ITS. Det handlede om sensorer, der detekterer genstande på vejen, infra røde stråler, der oplyser og advarer om le vende mennesker i bilens nærhed, syste mer til farttilpasning og til placering på vejbanen, lygtestyring i kurver mv. Her var særlige betalingsspor. hvor de beta lingsvillige kører uden om trafikkøerne og meget andet. I Hondas show optrådte firmaets ro bot, Asimo (der senere på måneden over rakte blomster til Dronning Margrethe!). der ping-pongede med den levende skue spiller. Honda præsenterede en fantastisk bilsirnulator, der helt livagtigt vippede og drejede under kørslen. Her kunne de live demonstrere deres sikkerhedsud styr, der omfattede automatisk advarsel om vejskilte, biler i nærheden, fodgæn gere. automatisk selestrammer mv. Toyota. hvis fabrikker ligger i byen Toyota. der er naboby til Nagoya, invite rede på rundvisning. Først en time i deres imponerende udstillingshal, der præsente rede hele deres store bilprogram. Der var også gjort meget ud af præsentationen af den specielle hybridbil, der dels kører på benzin dels på el, og hvor bremseenergien opsamles i et batteri, der ligger under bi lens bagsæde. Selve bilproduktionen er høj-automatiseret. Det var fantastisk at se. hvad robotter kan præstere! Japan producerer over 10 millioner bi ler om året USA med over 12 milli oner producerer flere. Delegationen fra lrs Danmark i ar fra höjre Harry Lahrmann, Svend Tofting, Per Sko vsund, Marlene Kræmmer Sparre saint Jens Rørbech. Toyotas hybridbil. Batterierne ligger under bagsædet. Rutevejledning og trafikantinformation, VICS En lang række firmaer arbejder med del opgaver og brikker til ITS: Digitale kort, smart card, flåde styring, parkeringssyste mer. car sharing, elektroniske told-op krævning, overvågning af trafik, kommu nikationssystemer. optiske læsere. senso rer og meget andet. Det er både rådgiv ningsfirmaer, producenter osv. Der var adskillelige rutevejlednings systemer og udstyr hertil. Vi kender det ef terhånden også herhjemme. Men det Der er kan indbygges meget elektronik i en bil. JANUAR 2005 DANSK VEJTIDSSKRIFI 7

8 udgifter Image of Advanced Safety Veliicle (ASV) Sensor...devlpd i Recognizes a risk, judges it from sensor information and transmits it to a control device. Recognizes driving environment and vehicie conditions. Provide information and warning based on computer information and assist driver s operation. Hey Distance and Obstacle Sensors I ) Brake Control Device Illustration fra brochuren ASVAdvanced Safet Vehicle, Phase 3 ( ) \ \\ _tmm () ( (Z0 ri Major Systems Developed IntheASV-2 ciworward Obstacle Collision Prevention Support System ()Curve Overshooting Prevention Support System Full Speed Range Adaptive Cruise Control System with Brake Control Lane Departure Prevention Support System Lane Keepin Assistance System Blind-spot Obsiacie Collision Prevention Support System (!)Advanced Front-tihtin System Neck lnjury Mitigatlon System for Rear-end Collislon Vehicle Body for Mitigating Pedestrian lnjury and Alrbag System for Pedestrian Proteetion (lt)drowsiness Warning System Seatbelt Waming System for Ali Passengers (itiside Obstacle Advisory System Emergency Braking Advisory System for the Foitowing Vehicles Pedestrian Monitoring System næste skridt er taget i Japan, hvor rutevej ledningen er koblet til information om den øjeblikkelige situation på vejene. Vi be søgte i Tokyo kontrolcenteret for VICS (Vehicle Information and Communication Center), der tilbyder alle trafikanter oplys ninger om trafikkøer, rejsetider, trafiku held, vejarbejder, parkeringspladser og deres udnyttelsesgrad. Alternative ruter vises ikke endnu, men der arbejdes på denne forbedring. Oplysninger om trafik ken fås via radiobølge-, infrarød- eller FM hølge-detektorer, og systemet har sit eget sendenet, der drives og betales af politi og vejmyndighederne. Alle oplysninger op dateres hvert 5. minut. VICS blev etable ret i midten af 1990 erne som en non-pro fit organisation i et samarbejde mellem 3 ministerier og den private elektronikindu stri. Afhængigt af bilens udstyr modtager man oplysningerne som tekst på et dis play, som en simpel graf eller på et kort display. Det koster ikke noget at modtage oplysningerne, bortset fra prisen for ud styret i bilen. Over 10 millioner biler er til knyttet systemet. Særlige sikkerhedsforanstaltninger Den japanske stat har involveret 4 mini sterier i ITS: Ministry of Public Manage ment, Horne Affairs, Posts and Telecom munications (vel et slags Indenrigsmini sterium), Ministry of Economy, Trade and Industry, Ministrv of Land, Infrastructure and Transport og endelig National Police Agency (som åbenbart er et særskilt mini sterium). Et fælles sekretariat sørger for fremdrift i arbejdet. Den fællesministeri elle indsats for ITS har ikke overraskende færdselssikkerheden som første prioritet mennesker dræbes årligt i trafik ken i Japan (det er ca. 20 gange Danmark), og det er mange men relativt set lidt bedre end os, og på organisationens stand på den store udstilling var det sikkerhedsprogrammet ASV (Advanced Safety Vehi de), det drejede sig om. Men også andre interessante systemer blev vist. F.eks.: Fodgængerudstyr, der kan hjælpe døve, svagsynede og ældre til at færdes i lys signalregulerede kryds, hvis lyssignals tanderne udstyres med et særligt sendeudstyr. Det såkaldte HELPNET, der automatisk registrerer geografiske data ved nødop kald og styrer ambulancen frem til ulyk kes stedet. Trafikanten trykker blot på en HELP hutton i bilen. Sensorer, der kan kommunikere biler imellem og advare, hvis afstand/hastig hed ikke er tilpasset. Advarer også om genstande på vejen, glat føre mv. øjedetektorer, der kan give advarsler, hvis blikket ikke er rettet mod vejen, ler hvis føreren falder i søvn. el Vejteknik Der var nogle få udstillinger, der præsen terede egentlig vejtekniske emner: Perma snow-proof pavement blev præsenteret som et epokegørende system, som sikrer mod frost ved hjælp af elektromagnetiske bølger kombineret med vejmaterialets evne til at absorbere fugten. Det kan be nyttes på strækninger, hvor det er væsent ligt med en glatførebekæmpelse uden ke mikalier, f.eks. broer, på særligt belastede fodgængerområder mv. Det er sikkert dyrt i drift hørte man ikke om. Også Road Management Systems blev præsen teret i forskellige udgaver. Nationalstater En lang række lande og byer præsenterede deres indsats inden for ITS: Sverige har etableret et særligt ITS-kon tor under Vägverket, og er i fuld gang med at etablere netværk, forsøg osv. På udstillingen, hvor også flere svenske fir maer var med, kunne man bl.a. prøve en bilsimulator, der demonstrerede, hvor dan det er at køre bil med alkoholpro miller i blodet! Den var meget besøgt og endte for de flestes vedkommende med at man kørte sin bedste ven ihjel! 8 DANSK VEJTIDSSKRIFI JANUAR 2005

9 de USA, hvor U.S. Departement of Transportation præsenterede en imponerende indsats. Federal Highway Administration er sat på opgaven at igangsætte ITS og formidle herom. De sam ler bla. alle erfaringer, der videregives i kataloger, Cd-rom, på hjemmesider osv. England. hvor der er tradition for at anvende ITS på en række områder. Danske ingeniører er fortrolige med TRANSYT og SCOOT, der anvendes til netværksanalyser og dimensionering af signalanlæg, men også mange andre aktiviteter er i gang: Trafikinformation, variable skilte med rutevejledning osv. Og så er bompengesystemet rundt om London også en god histo rie, men mange andre byer er også i gang! Fra 2008 skal i øvrigt alle lastbiler over 3,5 tons betale en afgift afhængig af kørselsomfang mv. Singapore» en af de første byer i verden, der begrænsede tra fikken til byen med en betalingsring. Systemet er nu helt elek tronisk. Det er i øvrigt sådan, at man, for at købe en bil i Sin gapore, skal have en licens handles til markedspris. Sådan kan der også styres! Berlin, der fortalte om byens nye Traffic Management Center, hvor alle trafikoplysninger samles» og hvorfra trafikanterne, både bilister og kollektiv trafikbrugere. kan hente oplysninger døgnet rundt om trafiksituationen. Kommunikationen sker via Internettet og skilte med variabel tekst på vejene. Systemet er udviklet af Daimler Chrysler og Siemens og installeret som et public-private partnership; Berlin by betaler investeringen og alle trafikoperatørerne sørger for driften. Det var måske noget for København at studere? Holland, Italien. Frankrig, Taiwan og flere andre østasiatiske lande var også med med fine udstillinger om de lokale initiativer. Også De europæiske landes paraplyforening ERTICO havde en fin stand. ITSDanmark havde et lille hjørne på S» eriges udstilling. Vi inviterede først og fremmest til kongres i Aalborg i 2007 med et billedshow fra Nordjylland.!TSDanmark havde en mindre stand på udstillingen i forbindelse med ITS Swedens stand. På billedet ses VejdirektØr Henning Christiansen (ty), Vejdirektoratet og Jens RØrbech, Sekretær i ITSDanmark. Afsluttende konklusioner Først og fremmest viste udstillingerne, at teknikken er der, og at den private sektor er parat til at samarbejde og producere i lange baner. Det store fremmøde til kongressen og deltagelse af nøglepersoner fra hele verden viser også, at interessen er der. Overalt er der dannet ITS-foreninger, der er paraplyorganisationer, og der holdes hele tiden nye kongresser med masser af deltagere. Man kan mere overordnet sige, udstillenie endelig viste, at den gamle opgavedeling, hvor vejforvaltningeme groft sagt sør ger for infrastruktur, og befolkningen for køretøjer (hjulpet på vej af bilindustrien) ikke mere rækker. Der skal nye samarbejds former til. Hovedspørgsmålet lige nu er derfor, om, og på hvilke områder, vi ønsker ITS, og hvordan det hele skal gribes an. Dvs. det er organiseringen af hele denne nye verden» der måske er nøgleproblemet. Her viste udstillingerne, at der er stor forskel på, hvordan de enkelte lande har grebet det an. Nogle lande har grebet udfordringen med oprettelsen af nationale ITS-forenin ger, der som interesseorganisation forsøger at bane vejen. I de lande, der er kommet længst, har nationalstaten eller storbyen ta get over og oprettet organisationer og bevilget penge til at få det hele op at stå. Fodgængere i Tokyo krydser i en særlig lyssignalfase, der betje ner alle retninger på én gang. I Der er mange cyklister i Japan. JANUAR 2005 DANSK VEJTIDSSKRIFI 9

Indhold December 2004

Indhold December 2004 k Indledende årgang Indhold December 2004 h -i Månedens synspunkt: 3 Behov for tværgående koordinering og fornuftig bodeling Af Jane Olesen, formand KVF Vejadministration Temaredaktor: Bo Tarp, Vejdirektoratet

Læs mere

2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2006 NOVEMBER INDHOLD 11 2007. Månedens synspunkt. Vejforum lim Larsen, TL Engineering

2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2006 NOVEMBER INDHOLD 11 2007. Månedens synspunkt. Vejforum lim Larsen, TL Engineering *1hZ r., ø ZC,, 0 cl) - L11 4 2 Er årgang INDHOLD 11 2007 3 Hvor der er vilje, er der vej Månedens synspunkt Vejforum lim Larsen, TL Engineering 8 Grå strækninger det vejen frem? 16 Praktisk anvendelse

Læs mere

I.. ::tb: -: I.-...: s- -: -: -. I-: _ %_.- -

I.. ::tb: -: I.-...: s- -: -: -. I-: _ %_.- - - - -: -: -. -. L. i. I.. I.-...: s- I-: ::tb: -: : _ %_.- - ARTIKLER Februar 2000 ;H= j_ Forside:Stromperenovering. Foto: PerAorsleff4/5 Månedens synspunkt: 3 Kloakker - en Iivsnerve Afcenterchef Inge

Læs mere

Hvordan vi taler samme sprog inden for ITS-området

Hvordan vi taler samme sprog inden for ITS-området 10 gange Vejforum Hvordan vi taler samme sprog inden for ITS-området Paradigmeskift på ITS verdenskongressen i Busan Nye tilgængelighedsløsninger INDHOLD N0. 11 2010 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 11 2010

Læs mere

Dansk Vejtidsskrift. Hvor skal vi hen du! MÅNEDENS SYNSPUNKT: I Forside: Langebro. Vest Amager. At Søren Olsen, Olsen Engineering

Dansk Vejtidsskrift. Hvor skal vi hen du! MÅNEDENS SYNSPUNKT: I Forside: Langebro. Vest Amager. At Søren Olsen, Olsen Engineering z I -I, 0 c(i) Qo 0 (0 c 1 DANSK VEJTTDSSKRIFT NR. 3 1996 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Nummer 3/96 årgang 73 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg, nr. 10279. Medlemsblad for Dansk Amtsvejingeniørforening.

Læs mere

Dansk Vejtidsskr[ft. Det kniber med vejafmærkningen MÅNEDENS SYNSPUNKT: j b. Af Politiassistent Hans Jørgen Sunesen Vejteknisk afdeling Aalborg Politi

Dansk Vejtidsskr[ft. Det kniber med vejafmærkningen MÅNEDENS SYNSPUNKT: j b. Af Politiassistent Hans Jørgen Sunesen Vejteknisk afdeling Aalborg Politi -I, CD 0 - G 0 01 z-. I -n 0 c cl) 0 IB en årgang en Generalforsamling nu farvemæssigt eller i DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 2 1995 Dansk Vejtidsskr[ft ISSN 0011-6548 Nummer 2/95-72 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift

Læs mere

ARTIKLER. August 2003

ARTIKLER. August 2003 ç - sji &E ø--i ti 2 I IV 1 S) 4 VI 4 Forside: Bus-og Foto: HUR Vejteknisk Institut af byudviklingsprojekter 25 Transportpolitik for Vestsjællands Amt 33 Traflksimulering som ny metode til trafikale konsekvensvurderinger

Læs mere

Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune. Status for en vejregel. Kan man regne med regnen. Vejudstyr nu - og i fremtiden

Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune. Status for en vejregel. Kan man regne med regnen. Vejudstyr nu - og i fremtiden Status for en vejregel Kan man regne med regnen Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune Vejudstyr nu - og i fremtiden INDHOLD no. 11 2008 Månedens synspunkt 3 Tanker på vej mod årets vejforum Status

Læs mere

Veje & Trafik. orter. sorter. af teknikere til teknikere - - skrevet

Veje & Trafik. orter. sorter. af teknikere til teknikere - - skrevet orter - skrevet Dansk sorter Veje & Trafik af teknikere til teknikere - - fra Lars Jørgen ARTIKLER Januar 01 Månedens synspunkt: 3 Status og fremtid for Vejsektoren AfSvendTøfting, Nordjyllands Amt, ansv,

Læs mere

November 1996. den danske vejsektor 1971-96. Nr.11 -Focuspå

November 1996. den danske vejsektor 1971-96. Nr.11 -Focuspå November 1996 den danske vejsektor 1971-96 Nr.11 -Focuspå ISSN (Xli (-6548 Nummer 11)96 - årgang 73 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg, nr, 10279. Medlemsblad for Dansk Amisvejingeniørforening. Meddelelsesbiad

Læs mere

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006 Mere trafiksikkerhed på vejene Juni 2006 1 Mere trafiksikkerhed på vejene 3 Mere trafiksikkerhed på vejene Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk

Læs mere

ARTIKLER August 2001. Kolofon: Månedens synspunkt: Nye anlæg

ARTIKLER August 2001. Kolofon: Månedens synspunkt: Nye anlæg I... = I.- i ARTIKLER August 2001 Månedens synspunkt: 3 Nye perspektiver i vej- og transportplanlægning AfTrafik- & transportchefknud Erik Andersen, Vejdirektoratet Kolofon: ISSN 0011-6548 Nummer 8/2001

Læs mere

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen.

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen. \.. II en dengang projekter er i 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 6-7 1992 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr. 0279. Medlemsblad for Dansk Asnlsvejingenierforening.

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKI: AT Ivar Schacke International chef i Vejdirektoratet

MÅNEDENS SYNSPUNKI: AT Ivar Schacke International chef i Vejdirektoratet = i I -k Ç (D-h mm CD tekniske udføres - og INDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Efteruddannelse - en livsopgave Af Ivar Sehacke, international chef i Vejdirektoratet og formand for VEJ-EU 2 FOCUS ARTIKLER: Uheld

Læs mere

Dansk Vejtidsskrift. I, Superfos Dammann-Luxol ais Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk Tlf.: 02893111. SPOTFLEX viser vejen. -i lys, mørke og regn

Dansk Vejtidsskrift. I, Superfos Dammann-Luxol ais Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk Tlf.: 02893111. SPOTFLEX viser vejen. -i lys, mørke og regn Dansk Vejtidsskrift November 1988 SPOTFLEX viser vejen -i lys, mørke og regn -.. Spotfiex er vejstriben, der både ses og høres. En profileret markering med høj lysrefleksion om natten og regnvejr. Til

Læs mere

Adaptiv signalstyring i Aalborg

Adaptiv signalstyring i Aalborg Letbane igennem signalanlæg i Aarhus Adaptiv signalstyring i Aalborg Trafikal overvågning i signalanlæg Formidling af støjforhold i VVM-undersøgelser INDHOLD N0. 9 2011 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 9

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

1MK. Koloton: Månedens synspunkt: Status for vejreglerne. Vejforum Temaredaktør: Svend Tøfting, Nordjyllands Amt

1MK. Koloton: Månedens synspunkt: Status for vejreglerne. Vejforum Temaredaktør: Svend Tøfting, Nordjyllands Amt Kolding - :. _J Månedens synspunkt: 3 Vejforum Afvejchefiens Kr ørnskok Ribe Amt Status for vejreglerne - t:t Temaredaktor: Kenneth Kjemtrup,Vejdirektoratet -,,.S _. -s, j :- 10 Revision af Udbuds- og

Læs mere

1MK! 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2006 DECEMBER. INDHOLD 12 2007 I Månedens synspunkt. Amtsvejingeniorens epoke Carl Johan Hansen og Gert Asger Olsen

1MK! 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2006 DECEMBER. INDHOLD 12 2007 I Månedens synspunkt. Amtsvejingeniorens epoke Carl Johan Hansen og Gert Asger Olsen t ê 4 status årgang INDHOLD 12 2007 I Månedens synspunkt 3 Veje 2020 Amtsvejingeniorens epoke Carl Johan Hansen og Gert Asger Olsen 8 En amtsvejingenior takker at 14 Vejdirektoratet og amtsvejvæsnerne

Læs mere

Vejtrafikstøj - og børns helbred

Vejtrafikstøj - og børns helbred Vejtrafikstøj - og børns helbred Nord2000 håndbog - om beregning af vejstøj Trafikstyring i signalanlæg - kan det gøres enklere? Omlægning af Aulbyvej INDHOLD N0. 09 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen

Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen Vandet af vejen Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen Slagelse Kommune fra sammenlægning til udvikling En bro og en motorvej INDHOLD N0. 9 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 9 2012 - årgang

Læs mere

iisiiyeltlasskrnl J Veje &Trafik I..I I f skrevet af teknikere til teknikere - . -: . Maj -.. - -.

iisiiyeltlasskrnl J Veje &Trafik I..I I f skrevet af teknikere til teknikere - . -: . Maj -.. - -. .L - skrevet af teknikere til teknikere -. Maj -.. - -. _. -: iisiiyeltlasskrnl I..I I f 52 J Veje &Trafik - Finn Frank ARTIKLER Maj 2 Månedens synspunkt: 3 Er tiden inde til at tage det næste skridt ind

Læs mere

Trainee i Vejsektoren - en succes

Trainee i Vejsektoren - en succes Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Trainee i Vejsektoren - en succes Cykelgader nu også i Danmark! Hvem viser vej for fremtidens Vejvisere? INDHOLD N0. 6/7 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

ARTIKLER Marts 2003. Kolofon: Månedens synspunkt: 3 Retten til vejene Afafdelingsleder Hans Faarup, Århus Amt

ARTIKLER Marts 2003. Kolofon: Månedens synspunkt: 3 Retten til vejene Afafdelingsleder Hans Faarup, Århus Amt - hvad - Præsentation,forlob - Det ARTIKLER Marts 2003 rorside: Skanderborgmotorvejen i retning mod syd roro. Hans Faarup Februar 2003 Månedens synspunkt: 3 Retten til vejene Afafdelingsleder Hans Faarup,

Læs mere

Nye udbudsforskrifter for ubundne bærelag af knust beton, tegl og asfalt

Nye udbudsforskrifter for ubundne bærelag af knust beton, tegl og asfalt Vinterføre og variable vejtavler Nye udbudsforskrifter for ubundne bærelag af knust beton, tegl og asfalt Helhedsorienteret inspektion af transportanlæg i byer Den nye privatvejslov INDHOLD N0. 11 2011

Læs mere

August 1992. Glaiførevarsling. Marselis Boulevard 169 8000 Århus C Telefon 86118700 Telefax 86118288 8/92. årgang 69

August 1992. Glaiførevarsling. Marselis Boulevard 169 8000 Århus C Telefon 86118700 Telefax 86118288 8/92. årgang 69 August 1992 Glaiførevarsling ;. Marselis Boulevard 169 8000 Århus C Telefon 86118700 Telefax 86118288 8/92 årgang 69 Sønderjyllands Amt. At Svend Petersen, Vejchef, ISSN 0011-6548 Udgivet at Dansk Vejtidsskrift

Læs mere

Vejplanlægning i Grønland. Kønnere transport. Åbning af Djurslandmotorvejen - Skejby til Skødstrup. Når vejret kommer i vejen

Vejplanlægning i Grønland. Kønnere transport. Åbning af Djurslandmotorvejen - Skejby til Skødstrup. Når vejret kommer i vejen Kønnere transport Åbning af Djurslandmotorvejen - Skejby til Skødstrup Vejplanlægning i Grønland Når vejret kommer i vejen INDHOLD no. 8 2008 Månedens synspunkt 3 Effektiv mobilitet kræver en fælles indsats

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34%

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Trafikplanlægning i ét blik Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Motorvejskryds Vejle - Planlægning og udførelse Letbanen er blot et led i mobilitetskæden INDHOLD N0. 05 2014 KOLOFON ISSN

Læs mere